Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu r. w Michałowicach pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP , REGON reprezentowaną przez: Annę Boczkowską - Dyrektora Zwaną dalej Zamawiającym, a... wpisanym do rejestru pod numerem KRS:.. lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w ul. w imieniu którego działa:. zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej: 1 Postanowienia ogólne, definicje 1. Niniejsza umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: BPGM/13/13/BB, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)o wartości poniŝej kwot określonych w art. 11 ust UŜyte w treści niniejszej umowy pojęcia i określenia naleŝy rozumieć jako: a) Przedmiot umowy zakres rzeczowy określony w dokumentacji projektowej, będącej w posiadaniu Zamawiającego, na podstawie której jest realizowany przedmiot umowy, oraz w SIWZ, umowie i ofercie Wykonawcy; b) Dokumentacja projektowa projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające zakres robót budowlanych, na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy; c) Plac budowy przestrzeń/obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia związane z budową, przekazany protokolarnie Wykonawcy; d) Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŝący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem; e) Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót zawierający poszczególne etapy, wraz z terminami wykonania, opisem zakresu i wartością poszczególnych elementów zakresu; f) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaŝniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy; g) Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania robotami; h) Odbiór częściowy protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji elementu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót; i) Odbiór końcowy protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeŝeń w stanie gotowym do eksploatacji, uŝytkowania, po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych i uzyskaniu stosownych decyzji odbiorowych; j) Wada cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa; k) Gwarancja, gwarancja jakości uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia jakości wykonanych prac i poprawności działania, potwierdzone przez dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej; 1

2 l) Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zatrzymana do dyspozycji Zamawiającego na poczet pokrycia roszczeń wynikających z nienaleŝytego wykonania umowy, część wynagrodzenia lub inne potwierdzone stosownym dokumentem świadczenie wymagalne w przypadku niewykonania lub nienaleŝytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy; m) Podwykonawca osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za wiedzą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy; n) Siła wyŝsza przez siłę wyŝszą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne niezaleŝne od woli Stron, uniemoŝliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie moŝna zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu naleŝytej staranności. 2 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa biblioteki głównej na działce nr 654 zlokalizowanej w Michałowicach, gm. Michałowice, powiat krakowski, woj. małopolskie. 2. Przedmiot umowy naleŝy zrealizować zgodnie z: a) dokumentacją projektową: Zagospodarowanie terenu, ZUDP, podcienie (zał. Nr 7.1 do SIWZ); Drogi i ukształtowanie terenu (zał. Nr 7.2 do SIWZ); Kanalizacja sanitarna i deszczowa (zał. Nr 7.3 do SIWZ); Architektura (zał. Nr 7.4 do SIWZ); Konstrukcja (zał. Nr 7.5 do SIWZ); DrenaŜ opaskowy (zał. Nr 7.6 do SIWZ); Instalacje wew. wod-kan. (zał. Nr 7.7 do SIWZ); Instalacja C.O. i ct (zał. Nr 7.8 do SIWZ); Kotłownia gazowa (zał. Nr 7.9 do SIWZ); Wentylacja i klimatyzacja (zał. Nr 7.10 do SIWZ); Instalacje elektryczne wewnętrzne (zał. Nr 7.11 do SIWZ); Instalacje teletechniczne (zał. Nr 7.12 do SIWZ); Wizualizacja elewacji (zał. Nr 7.13 do SIWZ); Dodatkowe wyjaśnienia dokumentacji (zał. Nr 7.15 do SIWZ); objętą decyzją Starosty Krakowskiego o udzielenie pozwolenia na budowę zn. AB.V-1-389/09 z dnia r. i decyzją zn. AB.V z dnia r. w sprawie zmiany decyzji nr AB.V-1-389/09 oraz decyzją nr AB.V z dnia r. w sprawie przeniesienia w/w ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę na Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, Michałowice (zał. Nr 7.14 do SIWZ); b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) (zał. Nr do SIWZ); c) Ofertą przetargową złoŝoną przez Wykonawcę kosztorys ofertowy. 3. WyŜej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 4. Zakres prac i czynności obejmuje równieŝ: a) likwidację istniejącej drenaŝowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz przepięcie kanalizacji sanitarnej z Zespołu Szkół w Michałowicach do istniejącego szczelnego zbiornika za pośrednictwem nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej przedmiar prac zał. Nr 8 do SIWZ, grupa 12.4; b) likwidację istniejącej linii energetycznej nn (demontaŝ stanowiska słupowego słup rozkraczony) przedmiar prac zał. Nr 8 do SIWZ, grupa 13.1.; c) zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń: parter (0/09, 0/10), piętro (1/07, 1/10), poddasze (2/03, 2/05, 2/906, 2/08), jako rozbudowa juŝ zaprojektowanego systemu klimatyzacji przedmiar prac zał. Nr 8 do SIWZ, grupa 7.4, pozycja 533; d) wykonanie zewnętrznego przyłącza telekomunikacyjnego od studzienki do budynku; e) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalającej na uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na uŝytkowanie wzniesionego przez Wykonawcę obiektu, tj.: inwentaryzacji geodezyjnej 2 egzemplarze; protokołów i sprawdzeń branŝowych; certyfikat energetyczny budynku; kart gwarancyjnych; kompletu atestów i dopuszczeń; itp. f) przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu dokumentacji złoŝonej do PINB na podstawie, której Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na uŝytkowanie wzniesionego obiektu. 2

3 5. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy: a) wykonanie drogi dojazdowej (np. z płyt drogowych), o długości ok. 80m od strony wjazdu z drogi krajowej nr 7 (równolegle do drogi krajowej), w celu dojazdu sprzętu budowlanego do placu budowy. Obsługa placu budowy będzie prowadzona wyłącznie poprzez drogę technologiczną i wjazd z drogi krajowej, który musi być utrzymywany na bieŝąco w czystości. Wykonawca będzie korzystał z tego samego wjazdu do placu budowy, którym będą poruszać się dzieci, pracownicy i klienci Zespołu Szkół oraz Urzędu Gminy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w realizacji robót powyŝsze fakty; b) ogrodzenie terenu budowy w taki sposób, aby dzieci, pracownicy i osoby trzecie korzystające z funkcjonujących budynków Zespołu Szkół i Urzędu Gminy nie miały dostępu na plac budowy; c) zapewnienie tymczasowego oświetlenia (na czas budowy) chodnika przy drodze powiatowej 2152K ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyŝowania z drogą krajową nr 7 do wjazdu na parking przyszkolny (długość ok. 80m); d) media: prąd podłączenie do istniejącego złącza ZZP, woda wykonanie przyłącza przez Wykonawcę (sieć na terenie budowy). ZuŜycie mediów rozliczane będzie na podstawie faktur wystawionych przez prąd (refaktura z BPGM), woda (faktura dla Wykonawcy od PUK Michałowice); e) zabezpieczenie istniejącej studzienki telekomunikacyjnej zlokalizowanej przy projektowanym budynku przed uszkodzeniem w trakcie prac budowlanych. 6. Szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne elementy, części, czasookresy (z wyodrębnieniem zakresów powierzonych ewentualnym podwykonawcom) oraz kwoty wynagrodzenia netto i brutto naleŝne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy określał będzie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót zwany dalej Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 7. Elementy/części, będą podlegać odbiorom częściowym wraz z dostarczeniem dokumentów niezbędnych do dokonania tych odbiorów. 8. Zamówienie współfinansowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budŝetu państwa w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRYIORYTET BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK. 9. W razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania przedmiotowego zadania przez Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wysokość utraconego dofinansowania (konieczność wykorzystania dotacji w kwocie 1 mln zł brutto do końca listopada 2013 r.). 3 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY, PODYKONAWCY 1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi oświadcza, Ŝe posiada niezbędną wiedzę fachową, specjalistyczną, kwalifikacje i stosowne uprawnienia potwierdzone obowiązkowym członkostwem we właściwych izbach samorządu zawodowego budownictwa, doświadczenie, moŝliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i jest w stanie naleŝycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 2. Prace związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w obrębie funkcjonującego obiektu Zespołu Szkół i Urzędu Gminy w Michałowicach, co zostanie uwzględnione przez Wykonawcę w trakcie planowania i realizacji robót. 3. Wszystkie wyszczególnione w projektach zagospodarowania, przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych, itp. nazwy własne urządzeń, materiałów są podane dla określenia minimalnych parametrów uŝytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych i naleŝy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. NaleŜy przyjąć, Ŝe we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równowaŝny. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niŝ wyszczególnione w dokumentach przetargowych. 4. JeŜeli w sytuacji, która została określona w powyŝszym punkcie - zastosowanie materiałów (wyrobów) lub urządzeń równowaŝnych wymagać będzie zmian w dokumentacji projektowej, koszty ewentualnego przeprojektowania poniesie Wykonawca. 5. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie kaŝdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego. 6. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. 3

4 Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie kaŝdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego. 7. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (media, oznakowanie zastępcze na czas prac, badania, dokumentacja powykonawcza, itp.), w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w umowie i wykonane zgodnie z jej zapisami. 8. Materiały z rozbiórki (płytki chodnikowe, słupy energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego), które nie będą ponownie wykorzystane, Wykonawca składuje (odwozi) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wywóz do 2km. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie. 9. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wykonania części elementów zamówienia przez Podwykonawców w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Roboty ogólnobudowlane w zakresie konstrukcji i elementów architektury nie mogą być zlecone do wykonania innym podmiotom, będą wykonane siłami własnymi Wykonawcy lub przez podmioty od niego zaleŝne w rozumieniu odrębnych przepisów. Pozostałe prace mogą być powierzone przez Wykonawcę do wykonania Podwykonawcom. 11. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 12. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są niewaŝne. 13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 14. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych przez Podwykonawców oraz ich zgodność z wymogami podanymi przez Zamawiającego w STWiORB. Za działania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 15. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia naleŝnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu naleŝności. 16. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iŝ nie narusza to prawa ani teŝ obowiązków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a takŝe domagania się od Podwykonawców złoŝenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 17. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku zamawiający władny jest obniŝyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy o kwotę naleŝną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec zamawiającego w trybie art. 647 par. 5 Kodeksu cywilnego. 18. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów będących w posiadaniu Podwykonawców oraz przedłoŝenia wszelkich wyjaśnień Ŝądanych przez Zamawiającego w kaŝdym czasie w związku z monitoringiem zamówienia i wymaganiami stawianymi przez Instytucję Zarządzającą programem Kultura+ priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek. 4 Termin wykonania zamówienia 1. Termin przekazania placu budowy: roku; 2. Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się od dnia:.2013 roku; 3. Zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy ustala się do dnia: roku; 4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, części ustala się zgodnie z Harmonogramem, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5. Okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do upływu okresu rękojmi na wykonane prace. 6. Przez zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy rozumie się dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego. 5 Warunki wykonania zamówienia, obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w 2 zgodnie z: a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz z późn. zm.); b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i warunków branŝowych; 4

5 c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami organów nadzorczych, przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 2. Wykonawca zobowiązany jest: a) Przejąć teren budowy oraz pisemnie powiadomić właściwe organy, a takŝe uŝytkowników terenów przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu prac budowlanych; b) Zorganizować plac budowy: zapewnić dostawy niezbędnych mediów na plac budowy - zamontowanie i utrzymanie na własny koszt liczników zuŝycia wody i energii elektrycznej, oznakować obszar prac, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, dojazdów i postojów pojazdów budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzić plac budowy; c) Uzyskać na swój koszt niezbędne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane prawem budowlanym lub wynikające z innych przepisów; d) Zapewnić ochronę terenu budowy oraz znajdującego się na nim mienia i bezpieczeństwo osobom związanym z pracami budowlanymi oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim w szczególności dzieciom, rodzicom i pracownikom funkcjonujących obiektów Zespołu Szkół i Urzędu Gminy w trakcie prac; e) Zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; f) Wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów, wyposaŝenie w sprzęt p.poŝ., oznakowanie tras ewakuacyjnych, sporządzenie instrukcji p.poŝ. oraz instrukcji obsługi uŝytkowania instalacji i urządzeń; g) Zabezpieczyć mienie, materiały i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem w trakcie prac, wpływami atmosfery i zjawisk atmosferycznych; h) Właściwie składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci. Zagospodarowanie odpadów prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.); i) Ograniczyć do minimum emisję odpadów budowlanych i moŝliwość wykroczenia uciąŝliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym z uwagi na funkcjonujące obiekty Zespołu Szkół i Urzędu Gminy; j) Uzgodnić, powiadomić i uzyskać zgodę na czasowe wyłączenia i przełoŝenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi jeŝeli wystąpi taka konieczność w czasie prac; k) Prowadzić roboty w systemie wielozmianowym i sześciodniowym (poniedziałeksobota), jeŝeli jest to niezbędne dla dochowania terminów umownych, w celu prawidłowego wykorzystania dotacji przez Zamawiającego uzyskanej z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, l) Przekazać Zamawiającemu wykaz kontaktowych telefonów, faksów, i w celu sprawnego i terminowego porozumiewania się; m) Zawiadamiać Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania i odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu; n) Zgłaszać kaŝdorazowo pisemnie konieczność wykonania ewentualnych robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych; o) Zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej; p) Zapewnić nadzór i kierownictwo prac budowlanych we właściwych specjalnościach; q) UmoŜliwić wstęp na teren budowy upowaŝnionym pracownikom Zamawiającego, Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których naleŝy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą; r) Prowadzić dziennik budowy i dokonywać wpisów kaŝdorazowo zatwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu; s) Przeprowadzić rozruch urządzeń, instalacji wraz z ich pomiarami. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia pełnej odpowiedzialności za: a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie powstałych szkód, uszkodzeń, przełomów na terenie prowadzonych robót objętych niniejszą umową; b) szkody wynikające ze zniszczenia mienia osób trzecich, oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia prac w ramach wykonania umowy, jeŝeli powstały w związku z realizacją niniejszej umowy. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciąŝają Wykonawcę. 6 Obowiązki Zamawiającego 5

6 Zamawiający: 1. Wyznaczy swego przedstawiciela oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odbioru prac zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, kontaktów roboczych z Wykonawcą, kontroli jakości wykonanych prac i poprawności wykonawstwa w trakcie prac, zatwierdzania wykonanego zakresu prac i weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej budowy. 2. PrzekaŜe Wykonawcy protokolarnie teren budowy, dokumentacje projektowe, dziennik budowy, decyzje, uzgodnienia, warunki podłączenia do sieci, itp. 3. UmoŜliwi podłączenia do sieci będących w jego posiadaniu i udzieli Wykonawcy zgodę na zawarcie umów z dostawcami: wody, gazu, energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy. Koszty zawarcia umów i podłączenia przyłączy wykonanych w związku z wykonaniem tych umów będą obciąŝać Wykonawcę. Zgoda ta zostanie potwierdzona pisemnie przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego. 4. Zapewni nadzór inwestorski prac budowlanych we właściwych specjalnościach oraz nadzór autorski w zakresie poprawy ewentualnych błędów projektowych. 5. Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy. 6. Przystąpi do odbioru prac objętych niniejszą umową w terminach w niej określonych. 7. Zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z niniejszą umową i Harmonogramem. 7 Rozruch, odbiory robót 1. Rozruch przedmiotu umowy obejmować będzie: a) przeprowadzenie rozruchu poszczególnych urządzeń, instalacji; b) rozruch końcowy. 2. Warunki, jakie powinien spełnić Wykonawca przed rozpoczęciem rozruchu, są następujące: a) zakończenie prac montaŝowych i instalacyjnych z protokolarnym potwierdzeniem wykonania i odbioru, b) zainstalowanie urządzeń elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, pomiarowych wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich wykonania i odbioru. 3. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; b) odbiór częściowy; c) odbiór końcowy przedmiotu umowy; d) odbiór gwarancyjny. 4. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone elementy robót określone w Harmonogramie. 5. W odbiorach uczestniczą: Inspektor Nadzoru Budowlanego, upowaŝnieni przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik budowy lub upowaŝnieni przedstawiciele Wykonawcy. 6. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, ksiąŝki obmiarów wykonanych prac, dokumentacji i kosztorysów powykonawczych, certyfikatów na zamontowane materiały, atestów, badań, instrukcji, itp. 7. Zakończenie wszelkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. 8. Osiągnięcie gotowości do odbioru kaŝdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 9. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby sprawujące nadzór autorski. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 10. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni, do odbioru częściowego w ciągu 3 dni, a do odbioru robót zanikowych maksymalnie w ciągu 1 dnia od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 11. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: a) moŝliwe do usunięcia Zamawiający moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. b) niemoŝliwe do usunięcia Zamawiający moŝe: jeŝeli wady nie uniemoŝliwiają uŝytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem obniŝyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości uŝytkowej, estetycznej i technicznej; jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem od umowy odstąpić lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru ponownie. 12. W przypadku odbiorów częściowych postanowienia ust stosuje się odpowiednio. 6

7 13. JeŜeli odbiór nie został dokonany z przyczyny leŝącej po stronie Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 14. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po potwierdzeniu przez Zamawiającego w w/w protokole dostarczenia koniecznych, a będących w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 15. JeŜeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moŝe ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i Ŝądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z 8 umowy. 8 Warunki płatności i sposób rozliczenia 1. Strony ustalają, iŝ obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe. 2. Przewidywana całkowita wysokość wynagrodzenia za realizację prac określonych w 2, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu o kosztorys ofertowy załączony przez Wykonawcę do oferty wynosi odpowiednio... zł netto + podatek VAT w stawce 23%, co daje kwotę zł brutto (słownie: /100). 3. Ceny jednostkowe pozostają niezmienne przez cały okres trwania umowy, bez względu na ewentualną zmianę bazy cenowej (podatki, płace, ceny surowców i materiałów), zmianę zakresu czy teŝ terminów wykonania robót oraz wszelkich innych elementów wyjściowych słuŝących do kalkulacji cen jednostkowych. 4. Wysokość wynagrodzenia do zapłaty będzie obliczona po odbiorze w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót, wynikających z dokonanych obmiarów. 5. Strony ustalają, iŝ w trakcie realizacji zamówienia będą dokonywane rozliczenia częściowe i rozliczenie końcowe. 6. Rozliczenia częściowe za wykonane prace następować będą na podstawie faktur wystawionych w terminach i wysokościach odpowiadających wykonaniu danej części przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem, jednak nie częściej niŝ raz na miesiąc. 7. Płatności za wykonane częściowe etapy prac, będą realizowane po dostarczeniu prawidłowo sporządzonych dokumentów potwierdzających zgodne z umową wykonanie tych prac i podpisaniu protokołu odbioru częściowego, przy czym płatności częściowe za wykonane prace realizowane będą przez Zamawiającego do wysokości 80% zaawansowania finansowego w odniesieniu do całkowitej wartości umowy na dzień odbioru prac. 8. Rozliczenie pozostałych 15% wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu ostatecznego, bezusterkowego odbioru prac. 9. Rozliczenie końcowe w wysokości 5% wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na uŝytkowanie wzniesionego obiektu zgodnie z zapisami 2 ust. 4 lit. e. 10. Wykonawca wykona zamówienie przy pomocy środków własnych. 11. Środki finansowe, o którym mowa w ust. 2, zostaną przekazane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze: a) w terminie 21 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę protokołu odbioru prawidłowo wykonanych prac podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron i dokumentów z godnie z zapisami 7; b) faktury wystawionej przez Wykonawcę na: Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice Michałowice, ul. Jana Pawła II 1 NIP , REGON Za dzień zapłaty uwaŝany będzie dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 13. Zamawiający nie pokrywa wydatków Wykonawcy związanych z realizacją zadania innych niŝ określone w niniejszej umowie. 9 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania 1. Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z treścią niniejszej Umowy realizacji zamówienia Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto całości przedmiotu zamówienia określonej w 8 ust. 2, co stanowi... zł (słownie:.../100). 7

8 2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 3. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% wartości zabezpieczenia brutto odnoszącego się do wartości zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zmawiającego za naleŝycie wykonane. 4. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia brutto nastąpi niepóźnej niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na ostatnie z wykonanych zadań w ramach realizacji zamówienia. 10 Ubezpieczenia 1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy na cały okres jej realizacji oraz mienia znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi kwota ubezpieczenia nie mniejsza niŝ wartość niniejszej umowy brutto. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: a) szkody powstałe w robotach oraz materiałach, urządzeniach i wyposaŝeniu, które zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do pełnej wysokości kosztów związanych z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego; b) zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek, wyburzeniem lub usunięciem określonej części robót. 3. Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. 4. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się przedłoŝyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 5. Ubezpieczenia winny zachować swą waŝność do dnia dokonania odbioru końcowego, a Beneficjentami w/w ubezpieczeń będą równolegle Zamawiający i Wykonawca. 6. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciąŝają wyłącznie Wykonawcę. 11 Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 2. Strony ustalają, iŝ okres rękojmi z tytułu za wady wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie odpowiadał okresowi gwarancji jakości. 3. Termin gwarancji ustala się na: a) 48 miesięcy dla konstrukcji i elewacji; b) 48 miesięcy dla pozostałych robót budowlanych i materiałów wykończeniowych oraz robót instalacyjnych z wyłączeniem urządzeń technicznych, dla których obowiązują okresy gwarancji ustalone przez producenta lub dostawcę, jednak nie krótsze niŝ 36 miesięcy. 4. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. Dokument gwarancji zostanie wystawiony po dokonaniu odbiorów końcowych. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŝeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub uŝyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeŝeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający moŝe: a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, b) dokonać odbioru i Ŝądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŝeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający moŝe: a) Ŝądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, b) Ŝądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości uŝytkowej, estetycznej i technicznej. 9. W przypadku ujawnienia się wad w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeŝeli wada powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie wady lub dostarczy rzeczy wolne od wad w najkrótszym technicznie moŝliwym terminie właściwym dla usunięcia takiej wady i bez zbędnej zwłoki. 10. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastąpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak równieŝ dostarczenia 8

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron

UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron UMOWA - projekt zawarta w dniu : w Przecławiu pomiędzy: GMINĄ PRZECŁAW, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: a firmą : zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: następującej treści:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do SIWZ. UMOWA Nr 342/ /2007

Załącznik Nr2 do SIWZ. UMOWA Nr 342/ /2007 Załącznik Nr2 do SIWZ UMOWA Nr 342/ /2007 zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez: Burmistrza Gorzowa Śląskiego Artura

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr Załącznik Nr 4 UMOWA Nr zawarta w dniu...roku w Świętajnie pomiędzy: Gminą Świętajno, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Wójta Janinę Trus przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lucyny Charyton,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach na odcinku długości 1376 mb.

Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach na odcinku długości 1376 mb. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu. roku w Solcu nad Wisłą pomiędzy: Gminą Solec nad Wisłą, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Wójta Gminy Solec nad Wisłą Andrzeja Czajkowskiego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 Projekt umowy. UMOWA Nr Or.

Załącznik nr 12 Projekt umowy. UMOWA Nr Or. Załącznik nr 12 Projekt umowy UMOWA Nr Or. W dniu 2011 roku w Świętajnie pomiędzy: Gminą Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno, pow. olecki, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez Janinę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2010 r. w StrzyŜowie pomiędzy: Powiatem StrzyŜowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 StrzyŜów, telefaks (017) 27 65 000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna. została zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt)

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) zawarta w dniu pomiędzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu ul. Krakowska 23 42-439 Żarnowiec reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy :

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Pałac w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10/16, 02 958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy

Umowa. zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy 1 Umowa zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, dnia... w... pomiędzy Raciborskim Centrum Kultury z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Chopina 21 reprezentowanym przez: Janinę Wystub

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11. UMOWA Nr...

Załącznik 11. UMOWA Nr... Załącznik 11 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w... pomiędzy Zespołem Szkół Medycznych w Koninie, ul Przemysłowa 4, 62-510 Konin, reprezentowanym przez... zwanym dalej "Zamawiającym" a firmą..., zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Umowa nr Druk Nr 5 (wzór umowy) Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

str. 1 UMOWA Nr UG/.../2010

str. 1 UMOWA Nr UG/.../2010 UMOWA Nr UG/.../2010 zawarta w dniu... roku w Gorzycach pomiędzy: Gminą Gorzyce, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez mgr inż. Mariana Grzegorzek Wójt Gminy, przy kontrasygnacie mgr Zdzisławy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod

2. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod Załącznik Nr 7 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Biała Piska pomiędzy: Gminą Biała Piska, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 1. Andrzeja Kurzątkowskiego- Burmistrza Białej Piskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2006 /WZÓR/

UMOWA NR /2006 /WZÓR/ UMOWA NR /2006 /WZÓR/ ZAŁĄCZNIK NR 2 zawarta w dniu...2006 r. w Szczawnie Zdroju pomiędzy: Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 siwz UMOWA Nr

Załącznik nr 5 siwz UMOWA Nr P R O J E K T Załącznik nr 5 siwz UMOWA Nr zawarta w dniu. roku w Wołajowicach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Wołajowice33, 22-500 Hrubieszów zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/03/2012

UMOWA nr WYD/01/03/2012 UMOWA nr WYD/01/03/2012 W dniu... 2012r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SWIZ. UMOWA nr...

Załącznik nr 8 do SWIZ. UMOWA nr... Załącznik nr 8 do SWIZ UMOWA nr... zawarta w dniu...r w Kruklankach pomiędzy: Gminą Kruklanki, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Pana Władysława Gładkowskiego Wójta Gminy, a...... zwanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY UMOWA nr... Umowa została zawarta dnia. r. w... pomiędzy:..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2 UMOWA Zawarta w dniu... r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez mgr Jana Krzysztofa Białka Burmistrza Tłuszcza a...,

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5 WZÓR UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W ŚMIELINIE W dniu.. roku w Szubinie, pomiędzy: Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/6 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA Nr.. na dostosowanie 2 pracowni specjalistycznych zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym przez Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3

W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3 W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 1 1 zawarta w dniu. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego 4, 70-207

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Niniejsza umowa na: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/10/.. załącznik nr 7 do siwz Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym

zwanym dalej Zamawiającym Wzór umowy Zawarta w dniu... w Kowarach pomiędzy Gminą Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych reprezentowany przez 1. Dyrektora - mgr Annę Perłowską 2. Główny księgowy - mgr inŝ Barbara Kiełek

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

Słownie: złotych. Słownie:.. złotych.

Słownie: złotych. Słownie:.. złotych. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ Załącznik nr. Do oferty U M O W A NR.. Zawarta w dniu.., w Tarnowie pomiędzy: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, 33 100 Tarnów ul. Mościckiego 27 reprezentowanym przez:.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr... Przedmiot umowy 1

Umowa o roboty budowlane Nr... Przedmiot umowy 1 Umowa o roboty budowlane Nr... Zawarta w dniu... r. we Włoszczowie pomiędzy: Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2013 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10), Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt ... ... PRZEDMIOT UMOWY. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec znak sprawy:271.3.2013.

UMOWA - projekt ... ... PRZEDMIOT UMOWY. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec znak sprawy:271.3.2013. ZAŁ. NR 6 do SIWZ UMOWA - projekt zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Gminą Opatowiec, mającą siedzibę: ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec REGON:291010524, NIP: 605-005-05-52, reprezentowaną przez: Sławomira Kowalczyka

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) Zał. Nr 8 do SIWZ UMOWA NR. NA ROBOTY BUDOWLANE

(wzór umowy) Zał. Nr 8 do SIWZ UMOWA NR. NA ROBOTY BUDOWLANE (wzór umowy) Zał. Nr 8 do SIWZ UMOWA NR. NA ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w Szydłowcu, pomiędzy: Gminą Szydłowiec, mającą swą siedzibę w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-13-72-685, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo