Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu r. godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 30.11.2009r. godz. 15.30 18.15"

Transkrypt

1 Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu r. godz Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz goście zaproszeni i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Obradom przewodniczył Henryk Seredziński Przewodniczący Rady Gminy, który powitał zebranych: Pana Zbigniewa Kozłowskiego Dyrektora Zakładu Energetycznego Sieci Ełk oraz Pana Krzysztofa Godlewskiego Kierownika Rejonu Sieci Olecko, radnych, sołtysów, kierowników jednostek, pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców i otworzył XXXIV sesję Rady Gminy Świętajno. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 10 radnych, na stan 14 radnych, co stanowi wystarczające quorum, przy którym Rada Gminy moŝe obradować i podejmować prawomocne uchwały. Do zliczania głosów podczas obrad wyznaczona została Joanna Gabruś Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Świętajno. Następnie Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony następująco: 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji. 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji stałych z bieŝącej działalności. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/zmiany składu Komisji Statutowej, 2/uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010r. 3/uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2010 rok, 4/ wprowadzenia zmian w budŝecie gminy na 2009 rok, 5/ odwołania członka Komisji Rewizyjnej. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 9. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad: 1

2 Jako pkt 3.Informacja Dyrektora Zakładu Energetycznego Sieci Ełk na temat: - funkcjonowania urządzeń energetycznych z uwzględnieniem bardzo częstych wyłączeń i awarii, - plany inwestycyjne dotyczące sieci energetycznych na terenie Gminy. W związku z tym kolejność dalszych punktów ulegnie zmianie. W punkcie 7. Podjęcie uchwał: zaproponował usunięcie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej, poniewaŝ nie wszyscy radni zapoznali się z tematem i jako podpunkt 6/ wprowadzić podjęcie uchwały sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Zespołu Boisk Sportowych Orlik 2012 oraz, w związku z telefoniczną uwagą Nadzoru Prawnego Wojewody, wprowadzenie n/w zmian uchwał podjętych na poprzedniej sesji: 7/ zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świętajno, 8/ zmiany uchwały o utworzeniu Oddziału Punktu Przedszkolnego w Świętajnie, 9/ zmiany uchwały o utworzeniu Punktu Przedszkolnego w Cichym. Przedstawione zmiany do porządku obrad zostały przyjęte 9 głosami za przy 1 głosie przeciw. Ad.2. Do protokołu z XXXIII sesji uwag nie wniesiono. Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Świętajno. Ad.3. Pan Zbigniew Kozłowski Dyrektor Zakładu Energetycznego Sieci Ełk podziękował za zaproszenie i poinformował, Ŝe Zakład w nowej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od 2 lutego 2008 roku i obejmuje 26 gmin, 6 powiatów, 7 miast. Kierownikiem Rejonu Sieci Olecko jest Pan Krzysztof Godlewski. Gmina Świętajno zasilana jest energią elektryczną, z głównego punktu zasilania w Olecku, trzema liniami średniego napięcia: - Olecko - Czarnówek ( Świętajno, Orzechówko, Wilmowo, Sulejki, Dunajek, Jelonek, Zalesie, Rogojny, Borki, Pietrasze PGR), - Olecko Połom ( GiŜe, Dudki, Dworackie, Krzywe, Sulejki Kol., Połom, Kije, Świętajno Kol.), - Olecko Olszewo (Barany, Cichy, Jurki, Niemsty, Borki Małe, Mazury, Gryzy, Chełchy, Dunajek). Wszystkie linie wymagają stałych zabiegów eksploatacyjnych. Są odcinki, które wymagają modernizacji, w związku z tym mogą być wyłączenia planowe związane z modernizacją sieci, remontami, inwestycjami oraz z pracami eksploatacyjnymi. Wyłączeniem nieplanowanym są awarie. 2

3 Jedną z najbardziej awaryjnych linii jest linia Olecko Olszewo. Przeprowadzane są dokładne analizy przyczyny i miejsc awaryjności linii. Przy wyłączeniach planowanych wyłącza się całe odcinki linii. Informacja o planowanym wyłączeniu jest przekazywana w formie ogłoszeń w terenie oraz w Internecie. Na linii Olszewo Olecko, w okresie od r. do 30 października 2009r., było 16 wyłączeń planowanych, natomiast 18 wyłączeń nieplanowanych. Sieć energetyczna przechodzi przez lasy, stare zadrzewienia, gdzie podczas wichury lub śnieŝycy złamane drzewa niszczą linię. Zdarzają się teŝ sytuacje, Ŝe drzewa są podcinane przez bobry. W 2008 roku została wykonana modernizacja linii w kierunku Borek, budowę linii średniego napięcia, linie kablowe oraz stacje transformatorowe GiŜe, budowę linii napowietrznej średniego napięcia w Sulejach, natomiast w 2009r. modernizacja linii średniego napięcia Zalesie, Dunajek oraz GiŜe i Borki. Razem koszty wykonanego remontu linii wyniosły zł. Linia w Borkach jeszcze jest w trakcie remontu. W 2010 roku planowany jest remont linii w Jelonku, GiŜach, Borkach, Dudkach. Na terenie Gminy na liniach średnich napięć będą stawiane tzw. rozłączniki zdalnie sterowane. Rozłączniki będą zamontowane w miejscach bardzo awaryjnych. Dyspozytor ruchu będzie miał moŝliwość wyłączenia danego rozłącznika w sieci. W związku z tym w Olecku powstanie rozdzielania zdalnie sterowana. W 2010 roku planuje się wykonanie remontu linii w Szwałku, Czerwonym Dworze, Leśnym Zakątku, Rogojnach, Borkach, w Jurkach koszt ok. 300 tys. zł oraz Połom w kierunku miejscowości Kije 350 tys. zł. Radny Mirosław Brodowski stwierdził, iŝ nieplanowanych wyłączeń energii elektrycznej było znacznie więcej, w miejscowości Chełchy zdarzały się wyłączenia 6 razy na dzień. Poinformował, Ŝe poniósł koszty w kwocie 480 zł za naprawę zasilacza komputera, który został uszkodzony poprzez częste wyłączenia energii. Zwrócił się z pytaniem jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty naleŝy przedłoŝyć w związku z tego typu uszkodzeniem sprzętu, by otrzymać zwrot poniesionych kosztów naprawy sprzętu. Radny powiedział, Ŝe informacji o planowanych wyłączeniach jest zbyt mało. Zwrócił uwagę na trudności z dodzwonieniem się do Zakładu Energetycznego. Radny Jan Wasilewski pozytywnie ocenił wykonanie remontu linii elektrycznej w Borkach. Zwrócił się z pytaniem, czy planowany jest remont linii w Mazurach? Dyrektor Zbigniew Kozłowski wyjaśnił, Ŝe w kaŝdej chwili moŝna zgłosić uszkodzenie sprzętu na drukach, które posiada Zakład Energetyczny. Jest równieŝ powołana Komisja, która zajmuje się tym tematem. Dyrektor wyjaśnił, Ŝe od samych wyłączeń prądu sprzęt nie ulega uszkodzeniu. Firma naprawiająca sprzęt musi stwierdzić, Ŝe uszkodzenie zostało spowodowane pojawieniem zawyŝonego napięcia lub napięcia zaniŝonego. Po zbadaniu sprawy przez Komisję i stwierdzeniu zasadności uszkodzenia wypłaca się odszkodowanie. Dyrektor potwierdził, Ŝe w czasie awarii trudno jest dodzwonić się do Zakładu Energetycznego dlatego teŝ planuje zainstalowanie nowego układu w sieci telefonicznej, gdzie komputer poinformuje, Ŝe kolejna osoba czeka na połączenie. 3

4 Numer alarmowy do Rejonu Sieci w Olecku 997. Odnośnie remontu linii w Mazurach, która jest zasilana z linii Olszewo, Ŝe jeŝeli zachodzi potrzeba zostaną przeprowadzone dokładne oględziny i jeŝeli linia będzie wymagała remontu wówczas środki zostaną zaplanowane i będzie wykonany remont. Radny Bogusław Myszczyński zwrócił się z pytaniem, czy odgromniki na liniach niskiego napięcia są sprawdzane i konserwowane.? Dyrektor wyjaśnił, Ŝe wszystkie ochronniki przepięć, tzw. odgromniki na liniach niskiego napięcia są sprawdzane podczas przeglądów w ciągu 5 lat. Część sieci jest nowych i nie wymaga tak częstych zabiegów. Pan Krzysztof Godlewski zwrócił się o przekazywanie do Zakładu informacji o wszelkich uwagach dotyczących uszkodzeń. Radny Mirosław Brodowski poinformował, iŝ podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu r., poruszono sprawę m.in. konieczności poszerzenia drogi w Sulejkach i w związku z tym potrzeby przesunięcia słupa linii elektrycznej. W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który poinformował o trudnych rozmowach z Zakładem Energetycznym dotyczących wymienionego przesunięcia słupa. Dyrektor wyjaśnił, Ŝe słup znajduje się poza pasem drogowym. Sieć wybudowana została zgodnie z prawem i pozwoleniem na budowę, a jeŝeli słup stanowi komuś przeszkodę to musi ponieść koszty przeniesienia, natomiast Zakład udzieli pomocy w przestawieniu słupa. Koszty wybudowania tej linii juŝ raz Zakład Energetyczny poniósł. Przy przewidywanej modernizacji linii w projekcie moŝe być uwzględnione przeniesienie słupa. Dodał, Ŝe jeŝeli przestawi się jeden słup wówczas inne słupy równieŝ muszą być przestawiane. Radny Tadeusz Szemis poruszył sprawę opłat za energię elektryczną w budynkach gospodarczych. Radny uwaŝa, Ŝe za energię naleŝy płacić wtedy, gdy jest zuŝycie energii, a nie wtedy, gdy na liczniku jest 0. Dyrektor wyjaśnił, Ŝe w zaleŝności od taryfy jest tzw. opłata stała. Na 2010 rok będą nowe taryfy. Radny Jarosław Chochra podał przykład, gdzie faktura za zuŝytą energię elektryczną za czerwiec została zapłacona, natomiast nie zapłacona za m-c maj. Zwrócił się z pytaniem, dlaczego Zakład nie przeksięgowuje wpłaconej kwoty, a z odbiorcy tak szybko robi dłuŝnika? Dyrektor wyjaśnił, Ŝe Zakład pracuje w systemie elektronicznym, komputerowym i tak przyjął komputer. W najbliŝszym czasie inkasentów juŝ nie będzie. Poinformował, Ŝe system pogotowia energetycznego pracuje w godzinach od 7.00 do Z przykrością stwierdził, Ŝe niektórzy klienci bardzo mocno obraŝają przez telefon w czasie wystąpienia awarii. Dyrektor Zbigniew Kozłowski zwrócił się, by zgłaszać do Zakładu wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sieci. Wójt Janina Trus bardzo dobrze oceniła współpracę z Zakładem Energetycznym. RównieŜ pozytywnie oceniła współpracę z Panem Godlewskim Krzysztofem, który zawsze słuŝy bardzo konstruktywną informacją. Podała przykład przeniesienia słupa linii energetycznej nad Ŝwirownią w Świętajnie. 4

5 Wójt powiedziała, Ŝe powróci do rozmów w sprawie przeniesienia słupa w Sulejkach. W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Zbigniewowi Kozłowskiemu oraz Panu Krzysztofowi Godlewskiemu za przybycie i ogłosił przerwę. Ad.4. Wójt przedstawiła informację o pracy między sesjami. Podpisana została umowa na przekazanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy boiska Orlik ZłoŜony został wniosek do Ministerstwa Sportu o wypłatę dotacji w kwocie 333 tys. zł. Kwota juŝ do budŝetu wpłynęła. Boisko Orlik 2012 zostało dopuszczone do uŝytkowania i w dniu 10 grudnia o godz odbędzie się uroczyste otwarcie. Wójt zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału w uroczystości. Następnie Wójt poinformowała, Ŝe złoŝony został wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia ścieŝki na Zydlungi. JeŜeli chodzi o załoŝenie monitoringu w szkole w Świętajnie wartość zadania kształtuje się w granicach tys. zł, dlatego teŝ nie wystarczy zaplanowanych pieniędzy ( 29 tys. zł). Wójt podkreśliła potrzebę zamontowania monitoringu w szkole i na ternie boiska Orlik Podpisana została umowa na przeprojektowanie dokumentacji na salę gimnastyczną z uwzględnieniem widowni. Wójt poinformowała o zakończeniu remontów mieszkań ze środków finansowych pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Trwa ocena złoŝonego wniosku na dofinansowanie inwestycji budowa oczyszczalni komunalnej i oczyszczalni przydomowych. Odnośnie inwestycji drogowych Wójt poinformowała, Ŝe podpisana została umowa na finansowanie nawierzchni asfaltowej drogi GiŜe-Dudki-Zabielno. W grudniu ogłoszony zostanie przetarg, rozpoczęcie prac na drodze w m-cu marcu 2010r. Wniosek o środki finansowe na wykonanie I etapu remontu drogi Wronki Sajzy uzyskał akceptację. W najbliŝszym czasie wyznaczony zostanie termin na podpisanie umowy na dofinansowanie wniosku. Prace zostaną rozpoczęte w przyszłym roku i w przyszłym roku będzie złoŝony wniosek na dofinansowanie II etapu przez wieś Wronki. Wójt poinformowała, Ŝe w dniu r. uczestniczyła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna. Wybrany został inŝynier projektu, w II półroczu 2010 roku po uzyskaniu decyzji środowiskowej, planuje się rozpoczęcie inwestycji budowa składowiska odpadów w Siedliskach. Wójt poinformowała, Ŝe z dniem r. gminne wysypisko zostanie zamknięte, dlatego teŝ podjęła rozmowy z Burmistrzem Olecka, by śmieci z terenu Gminy Świętajno przyjęło wysypisko w Olecku. Wniosek został pozytywnie przyjęty i w najbliŝszym czasie określone zostaną zasady gospodarki odpadami. Wójt zwróciła uwagę na konieczność sortowania śmieci. Zawarte zostały dwa akty notarialne ( sprzedaŝ działki w Sulejkach i mieszkanie w Pietraszach). 5

6 r odbyło się w Olecku II Forum Turystyki. Podczas Forum Wicemarszałek Jarosław Słoma poinformował o pracach związanych z budową lotniska w Szymanach. Nazwa lotniska Mazury, lotnisko rozpocznie funkcjonowanie za 2 3 lata. W dniu 19 listopada odbyło się pierwsze załoŝycielskie zebranie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej. Przedstawicielem Gminy był Pan Sylwester Charyton, który został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia. W najbliŝszym czasie Stowarzyszenie zostanie zarejestrowane w Sądzie. Na ukończeniu jest opracowanie Statutu Stowarzyszenia. Wójt poinformowała, Ŝe wydała zarządzenia w sprawie: - przeznaczenia do dzierŝawy gruntów gminnych ( działki nad jeziorem, które były dzierŝawione), - przeznaczenia do dzierŝawy gruntów gminnych ( działki k/ byłej lecznicy i grunt rolny w Dunajku), - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto r., które przypada w wolną sobotę, - powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zmiana składu, tj. dołączenia do składu Pani Danuty Oreszuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętajnie), - projektu budŝetu na 2010 rok, - zmian w budŝecie na 2009 rok. Na zakończenie Wójt jeszcze raz zaprosiła wszystkich zainteresowanych na otwarcie boiska Orlik 2012, które odbędzie się r. o godz Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Seredziński na wstępie podziękował wszystkim osobom za wsparcie w trudnej dla niego sytuacji i jednocześnie wyraził wyrazy współczucia rodzinie, która doznała tragedii w związku z wypadkiem drogowym w dniu r. Następnie poinformował, Ŝe w dniu 11 listopada br. uczestniczył w uroczystości z okazji Święta Niepodległości zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie. Uroczystość i wystąpienie zespołów było bardzo piękne. Stwierdził, Ŝe brakowało frekwencji radnych i mieszkańców. W dniach r. uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych, które opiniowały projekty uchwał i projekt budŝetu na 2010 rok. DyŜury w urzędzie gminy pełnił w kaŝdy wtorek w godz Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady: - pismo skierowane praz Pana J. Skrockiego w sprawie wydzielenia z trzech działek gminnych czwartej działki pod budowę zatoczki autobusowej, które stanowi załącznik 4 do protokołu. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe pismo było szczegółowo analizowane na posiedzeniach komisji i radni podtrzymują swoją opinię. Przekazał pismo Wójtowi wg właściwości. - pismo z dnia r. nadesłane przez Senatora RP Marka Konopkę dotyczące wystąpienia w sprawie utrzymania Sądu Rejonowego w Olecku, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 6

7 - pismo nr RIO.I /09 z dnia r. nadesłane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie informujące, Ŝe w dniu r. o godz w siedzibie RIO odbędzie się posiedzenie Kolegium Izby, na którym rozpatrywana będzie Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Gminy Świętajno d dnia r. w sprawie opłaty targowej, pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Następnie sprawozdania przedstawili przewodniczący komisji stałych. Bogusław Myszczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy poinformował, Ŝe posiedzenie odbyło się w dniu r. wspólnie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Projekt budŝetu na 2010 rok oraz projekty uchwał na XXXIV sesję zaopiniowano pozytywnie. Maria Kaczmarska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe posiedzenie Komisji odbyło się r. Komisja zaopiniowała projekt budŝetu na 2010 rok oraz projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Mirosław Brodowski Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego poinformował, iŝ posiedzenie odbyło się w dniu r. Tematem było przygotowanie dróg gminnych i powiatowych do sezonu zimowego. W posiedzeniu wziął udział Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który potwierdził przygotowanie do sezonu zimowego oraz Wójt Gminy Janina Trus, która równieŝ potwierdziła, Ŝe Gmina jest przygotowana do zimy. Komisja zajmowała się równieŝ realizacją wniosków. Dyrektor PZD wyjaśnił, dlaczego niektóre wnioski nie zostały zrealizowane. Poruszono temat dotyczący budowy chodnika z Dunajka do Świętajna. Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg wniosek zlekcewaŝył. Dyrektor PZD poinformował, Ŝe Ŝaden z radnych powiatowych nie wystąpił o ujęcie tematu budowy chodnika w budŝecie na 2010r. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał pismo skierowane w tej sprawie do PZD. Dodał, Ŝe na tej drodze nie ma nawet właściwego pobocza, dlatego teŝ uwaŝa, Ŝe naleŝy zrobić wszystko, dla zapewnienia bezpieczeństwa. Do czasu wykonania chodnika konieczne jest zdjęcie warstwy pobocza, dla bezpieczeństwa pieszych. W dniu 25 listopada Komisja Porządku Publicznego obradowała wspólnie z Komisją BudŜetową. Projekt budŝetu na 2010r. oraz projekty uchwał, oprócz uchwały o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej, zaopiniowano pozytywnie. Stwierdził, iŝ uwaŝa, Ŝe ta sprawa powinna się juŝ dawno zakończyć. Wniosek dotyczący budowy chodnika Dunajek Świętajno składany był wielokrotnie. Odnośnie wniosku dotyczącego chodnika Dunajek Świętajno Wójt wyjaśniła, Ŝe temat jest znany Starostwu Powiatowemu, jednak ogranicznikiem są środki finansowe. Ad.6. Radny Jan Wasilewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zakupu odblasków dla dzieci szkolnych. Wójt wyjaśniła, Ŝe wystąpiła z pismem do dyrektorów szkół o jak najszybszy zakup odblasków. Ad.7. 1/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Statutowej, 7

8 Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. XXXIV/187/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 2/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010r. Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. XXXIV/188/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 3/Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2010 rok, Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. XXXIV/189/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie gminy na 2009 rok. Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. XXXIV/190/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Zespołu Boisk Sportowych Orlik Radny Jarosław Czochra zwrócił się z pytaniem, czy zajęcia będą prowadzone tylko przez 2 przeszkolonych instruktorów. Pojawiają się obawy, Ŝe nauczyciel, który nie będzie miał przeszkolenia jako instruktor sportu nie będzie mógł prowadzić zajęć na boisku Orlik. Dyrektor Gimnazjum BoŜena Kochańska wyjaśniła, Ŝe w godzinach od 8.00 do boisko Orlik 2012 wykorzystywane będzie przez szkoły. KaŜdy nauczyciel, który prowadzi zajęcia wychowania fizycznego będzie tam wchodził, w młodszych klasach jest to nauczyciel nauczania zintegrowanego. Wójt dodała, Ŝe korzystanie z boiska jest bezpłatne. Radny Jarosław Czochra powiedział, Ŝe zgodnie z regulaminem jest zakaz spoŝywania jedzenia na płycie boiska. Wójt potwierdziła, Ŝe na płycie boiska nie moŝna spoŝywać jedzenia. Radny Tadeusz Szemis zwrócił się z pytaniem, czy godziny korzystania z boiska po południu zostaną sztywno określone? Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, Ŝe godziny korzystania z boiska będą dostosowane do potrzeb. XXXIV/191/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 8

9 wychowawczej i opiekuńcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świętajno. XXXIV/192/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Oddziału Punktu Przedszkolnego w Świętajnie. XXXIV/193/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Punktu Przedszkolnego w Cichym. XXXIV/194/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ad. 8. Odpowiedź na zapytanie radnego Jana Wasilewskiego została udzielona w punkcie 6. Interpelacje i zapytania. Ad.9. Radny Rady Powiatu Dariusz Andruczyk odnosząc się do wypowiedzi radnego Mirosława Brodowskiego powiedział, Ŝe wszelkie inwestycje drogowe są konsultowane z Gminą. BudŜet Powiatu, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, jest bardzo ograniczony. Wprowadzając nowe działania inwestycyjne, naleŝałoby z czegoś zrezygnować. Zapewnił, Ŝe w tej chwili trwają prace nad opracowaniem budŝetu na przyszły rok i jeŝeli będzie moŝliwość, to wypracowane zostaną środki finansowe na opracowanie projektu na budowę chodnika Dunajek Świętajno. Radny Tadeusz Szemis zgłosił, w imieniu mieszkańców, wniosek dotyczący zmiany czasu oświetlenia ulicznego w godzinach rannych tak, by oświetlenie funkcjonowało od godz do Radny Jarosław Czochra zgłosił, Ŝe na drodze powiatowej w Świętajnie, na wysokości posesji Pana Wilczewskiego, powstała dziura w asfalcie. Sołtys Sołectwa Cichy Stanisław Mucuś zgłosił, Ŝe załoŝona lampa przy blokach w Niemstach juŝ nie świeci. Sołtys Sołectwa Połom Dariusz Chodkiewicz ponowił wniosek o zamontowanie lampy przy przystanku PKS w Połomie oraz uzupełnienie przepalonych Ŝarówek oświetlenia ulicznego. Sołtys zgłosił potrzebę naprawy drogi do Sajz, stan drogi jest tragiczny. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy Gmina jest zabezpieczona w sprzęt do utrzymania nawierzchni boisk Orlik Powiedział, iŝ jedno z boisk w Gołdapi, bez takiego sprzętu, juŝ nie nadaje się do uŝytku. Radny Mirosław Brodowski zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy, dlaczego wystąpił o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o odwołaniu radnego z Komisji Rewizyjnej? Radny uwaŝa, Ŝe wszyscy radni zapoznali się z tematem. Stwierdził, Ŝe chciałby, by juŝ ten temat został zakończony. 9

10 Następnie zwrócił się z pytaniem do Wójt, czy został odwołany ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poniewaŝ od maja br. nie jest zapraszany na posiedzenia tej komisji. Stwierdził, Ŝe na posiedzeniu przyjmującym program na 2010 rok powinien być cały skład komisji. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe wystąpił o zdjęcie uchwały z programu sesji, poniewaŝ nie wszyscy radni wysłuchali wyjaśnień radnego Mirosława Brodowskiego, gdyŝ radny nie był na wszystkich posiedzeniach komisji. Sprawa na sesję powróci. Wójt wyjaśniła, Ŝe na koniec miesiąca listopada wystąpiła do Zakładu Energetycznego o zmianę godzin światła ulicznego. Wniosek dotyczący usunięcia dziury w asfalcie na drodze w Świętajnie zostanie skierowany do Powiatowego Zarządu Dróg. Odnośnie wniosku dotyczącego złego stanu drogi Sajzy Połom Wójt wyjaśniła, Ŝe równiarka na tej drodze pracowała. Następnie Wójt poinformowała, Ŝe przeprowadziła wstępne rozmowy na temat utrzymania boiska Orlik 2012 z Burmistrzem Olecka, który dla utrzymania boiska na swoim terenie, zakupi potrzebny sprzęt. Burmistrz pozytywnie ustosunkował się do złoŝonej propozycji. Zwracając się do radnego Mirosława Brodowskiego, Wójt powiedziała, Ŝe gdyby został odwołany ze składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to byłby poinformowany. Ze względu na ograniczone środki finansowe zwoływana jest komisja w zmniejszonym składzie. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Porządku Publicznego z r. zgłoszony na poprzedniej sesji Kto jest za wystąpieniem do Komendanta powiatowego Policji w Olecku o zwiększenie obsady rewiru dzielnicowych w Świętajnie za 9, wstrzymało się 1. Radny Tadeusz Szemis zgłosił wniosek, aby w dniu r. o godz odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetowej wspólnie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz z udziałem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie dotyczące budŝetu na 2010 rok, a następnie o godz z udziałem wszystkich przewodniczących komisji stałych rady. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek wniosek został przyjęty jednogłośnie. Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno, godz Protokołowała: BoŜena Buraczewska inspektor Przewodniczący Rady Gminy Henryk Seredziński 10

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół z XII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 18.11.2011 r.

Protokół z XII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 18.11.2011 r. Protokół z XII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 18.11.2011 r. Ad. 1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista obecności stanowi załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z VIII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 10 czerwca 2011 r., godz. 15.00 17.10

Protokół z VIII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 10 czerwca 2011 r., godz. 15.00 17.10 Protokół z VIII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 10 czerwca 2011 r., godz. 15.00 17.10 Ad. 1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, mieszkańcy lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony następująco:

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony następująco: Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 19.02.2010r. Godz. 15.30 19.55 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15.

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 31 października 2008 roku godz. 14.00 17.45

Protokół z obrad XXII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 31 października 2008 roku godz. 14.00 17.45 Protokół z obrad XXII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 31 października 2008 roku godz. 14.00 17.45 Ad.1. Otwarcia obrad dokonał i przewodniczył Henryk Seredziński Przewodniczący Rady Gminy Świętajno.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 23/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 26 października 2009 roku

P R O T O K Ó Ł NR 23/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 26 października 2009 roku 1 P R O T O K Ó Ł NR 23/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 26 października 2009 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 20.05.2013 r., godz. 13.00 15.37

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 20.05.2013 r., godz. 13.00 15.37 1 Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 20.05.2013 r., godz. 13.00 15.37 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10 z obrad X sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 4 września 2007 roku godz. 15.30 19.16

Protokół nr 10 z obrad X sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 4 września 2007 roku godz. 15.30 19.16 Protokół nr 10 z obrad X sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 4 września 2007 roku godz. 15.30 19.16 Otwarcia obrad dokonał i przewodniczył Pan Henryk Seredziński Przewodniczący Rady Gminy Świętajno. Powitał

Bardziej szczegółowo

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/ 174 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2010r

UCHWAŁA NR XXXV/ 174 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2010r UCHWAŁA NR XXXV/ 174 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 28 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2010r Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek sesji:

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek sesji: 1 Protokół z XVII sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 31 marca 2016 r., godz. 14.00 15.25 Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szyłak powitał przybyłych: Pana Marka Dudę przedstawiciela Pomorskiej Grupy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny PROTOKÓŁ Nr LXXIV/10 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach odbytego w dniu 08 listopada 2010r. w lokalu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Sesja rozpoczęła obrady o godz. 10,15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 151/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 151/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 151/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 27 sierpnia 2009 r. w godz. od 8 00 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r.

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 13:30 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r.

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15:00. Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 sierpnia 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 15.02.2013 r., godz. 13.00 16.25

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 15.02.2013 r., godz. 13.00 16.25 1 Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 15.02.2013 r., godz. 13.00 16.25 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urz

P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urz P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady III sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Protokół Nr 37/2009 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący komisji.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo