Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu r. godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 30.11.2009r. godz. 15.30 18.15"

Transkrypt

1 Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu r. godz Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz goście zaproszeni i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Obradom przewodniczył Henryk Seredziński Przewodniczący Rady Gminy, który powitał zebranych: Pana Zbigniewa Kozłowskiego Dyrektora Zakładu Energetycznego Sieci Ełk oraz Pana Krzysztofa Godlewskiego Kierownika Rejonu Sieci Olecko, radnych, sołtysów, kierowników jednostek, pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców i otworzył XXXIV sesję Rady Gminy Świętajno. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 10 radnych, na stan 14 radnych, co stanowi wystarczające quorum, przy którym Rada Gminy moŝe obradować i podejmować prawomocne uchwały. Do zliczania głosów podczas obrad wyznaczona została Joanna Gabruś Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Świętajno. Następnie Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony następująco: 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji. 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji stałych z bieŝącej działalności. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/zmiany składu Komisji Statutowej, 2/uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010r. 3/uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2010 rok, 4/ wprowadzenia zmian w budŝecie gminy na 2009 rok, 5/ odwołania członka Komisji Rewizyjnej. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 9. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad: 1

2 Jako pkt 3.Informacja Dyrektora Zakładu Energetycznego Sieci Ełk na temat: - funkcjonowania urządzeń energetycznych z uwzględnieniem bardzo częstych wyłączeń i awarii, - plany inwestycyjne dotyczące sieci energetycznych na terenie Gminy. W związku z tym kolejność dalszych punktów ulegnie zmianie. W punkcie 7. Podjęcie uchwał: zaproponował usunięcie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej, poniewaŝ nie wszyscy radni zapoznali się z tematem i jako podpunkt 6/ wprowadzić podjęcie uchwały sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Zespołu Boisk Sportowych Orlik 2012 oraz, w związku z telefoniczną uwagą Nadzoru Prawnego Wojewody, wprowadzenie n/w zmian uchwał podjętych na poprzedniej sesji: 7/ zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świętajno, 8/ zmiany uchwały o utworzeniu Oddziału Punktu Przedszkolnego w Świętajnie, 9/ zmiany uchwały o utworzeniu Punktu Przedszkolnego w Cichym. Przedstawione zmiany do porządku obrad zostały przyjęte 9 głosami za przy 1 głosie przeciw. Ad.2. Do protokołu z XXXIII sesji uwag nie wniesiono. Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Świętajno. Ad.3. Pan Zbigniew Kozłowski Dyrektor Zakładu Energetycznego Sieci Ełk podziękował za zaproszenie i poinformował, Ŝe Zakład w nowej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od 2 lutego 2008 roku i obejmuje 26 gmin, 6 powiatów, 7 miast. Kierownikiem Rejonu Sieci Olecko jest Pan Krzysztof Godlewski. Gmina Świętajno zasilana jest energią elektryczną, z głównego punktu zasilania w Olecku, trzema liniami średniego napięcia: - Olecko - Czarnówek ( Świętajno, Orzechówko, Wilmowo, Sulejki, Dunajek, Jelonek, Zalesie, Rogojny, Borki, Pietrasze PGR), - Olecko Połom ( GiŜe, Dudki, Dworackie, Krzywe, Sulejki Kol., Połom, Kije, Świętajno Kol.), - Olecko Olszewo (Barany, Cichy, Jurki, Niemsty, Borki Małe, Mazury, Gryzy, Chełchy, Dunajek). Wszystkie linie wymagają stałych zabiegów eksploatacyjnych. Są odcinki, które wymagają modernizacji, w związku z tym mogą być wyłączenia planowe związane z modernizacją sieci, remontami, inwestycjami oraz z pracami eksploatacyjnymi. Wyłączeniem nieplanowanym są awarie. 2

3 Jedną z najbardziej awaryjnych linii jest linia Olecko Olszewo. Przeprowadzane są dokładne analizy przyczyny i miejsc awaryjności linii. Przy wyłączeniach planowanych wyłącza się całe odcinki linii. Informacja o planowanym wyłączeniu jest przekazywana w formie ogłoszeń w terenie oraz w Internecie. Na linii Olszewo Olecko, w okresie od r. do 30 października 2009r., było 16 wyłączeń planowanych, natomiast 18 wyłączeń nieplanowanych. Sieć energetyczna przechodzi przez lasy, stare zadrzewienia, gdzie podczas wichury lub śnieŝycy złamane drzewa niszczą linię. Zdarzają się teŝ sytuacje, Ŝe drzewa są podcinane przez bobry. W 2008 roku została wykonana modernizacja linii w kierunku Borek, budowę linii średniego napięcia, linie kablowe oraz stacje transformatorowe GiŜe, budowę linii napowietrznej średniego napięcia w Sulejach, natomiast w 2009r. modernizacja linii średniego napięcia Zalesie, Dunajek oraz GiŜe i Borki. Razem koszty wykonanego remontu linii wyniosły zł. Linia w Borkach jeszcze jest w trakcie remontu. W 2010 roku planowany jest remont linii w Jelonku, GiŜach, Borkach, Dudkach. Na terenie Gminy na liniach średnich napięć będą stawiane tzw. rozłączniki zdalnie sterowane. Rozłączniki będą zamontowane w miejscach bardzo awaryjnych. Dyspozytor ruchu będzie miał moŝliwość wyłączenia danego rozłącznika w sieci. W związku z tym w Olecku powstanie rozdzielania zdalnie sterowana. W 2010 roku planuje się wykonanie remontu linii w Szwałku, Czerwonym Dworze, Leśnym Zakątku, Rogojnach, Borkach, w Jurkach koszt ok. 300 tys. zł oraz Połom w kierunku miejscowości Kije 350 tys. zł. Radny Mirosław Brodowski stwierdził, iŝ nieplanowanych wyłączeń energii elektrycznej było znacznie więcej, w miejscowości Chełchy zdarzały się wyłączenia 6 razy na dzień. Poinformował, Ŝe poniósł koszty w kwocie 480 zł za naprawę zasilacza komputera, który został uszkodzony poprzez częste wyłączenia energii. Zwrócił się z pytaniem jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty naleŝy przedłoŝyć w związku z tego typu uszkodzeniem sprzętu, by otrzymać zwrot poniesionych kosztów naprawy sprzętu. Radny powiedział, Ŝe informacji o planowanych wyłączeniach jest zbyt mało. Zwrócił uwagę na trudności z dodzwonieniem się do Zakładu Energetycznego. Radny Jan Wasilewski pozytywnie ocenił wykonanie remontu linii elektrycznej w Borkach. Zwrócił się z pytaniem, czy planowany jest remont linii w Mazurach? Dyrektor Zbigniew Kozłowski wyjaśnił, Ŝe w kaŝdej chwili moŝna zgłosić uszkodzenie sprzętu na drukach, które posiada Zakład Energetyczny. Jest równieŝ powołana Komisja, która zajmuje się tym tematem. Dyrektor wyjaśnił, Ŝe od samych wyłączeń prądu sprzęt nie ulega uszkodzeniu. Firma naprawiająca sprzęt musi stwierdzić, Ŝe uszkodzenie zostało spowodowane pojawieniem zawyŝonego napięcia lub napięcia zaniŝonego. Po zbadaniu sprawy przez Komisję i stwierdzeniu zasadności uszkodzenia wypłaca się odszkodowanie. Dyrektor potwierdził, Ŝe w czasie awarii trudno jest dodzwonić się do Zakładu Energetycznego dlatego teŝ planuje zainstalowanie nowego układu w sieci telefonicznej, gdzie komputer poinformuje, Ŝe kolejna osoba czeka na połączenie. 3

4 Numer alarmowy do Rejonu Sieci w Olecku 997. Odnośnie remontu linii w Mazurach, która jest zasilana z linii Olszewo, Ŝe jeŝeli zachodzi potrzeba zostaną przeprowadzone dokładne oględziny i jeŝeli linia będzie wymagała remontu wówczas środki zostaną zaplanowane i będzie wykonany remont. Radny Bogusław Myszczyński zwrócił się z pytaniem, czy odgromniki na liniach niskiego napięcia są sprawdzane i konserwowane.? Dyrektor wyjaśnił, Ŝe wszystkie ochronniki przepięć, tzw. odgromniki na liniach niskiego napięcia są sprawdzane podczas przeglądów w ciągu 5 lat. Część sieci jest nowych i nie wymaga tak częstych zabiegów. Pan Krzysztof Godlewski zwrócił się o przekazywanie do Zakładu informacji o wszelkich uwagach dotyczących uszkodzeń. Radny Mirosław Brodowski poinformował, iŝ podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu r., poruszono sprawę m.in. konieczności poszerzenia drogi w Sulejkach i w związku z tym potrzeby przesunięcia słupa linii elektrycznej. W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który poinformował o trudnych rozmowach z Zakładem Energetycznym dotyczących wymienionego przesunięcia słupa. Dyrektor wyjaśnił, Ŝe słup znajduje się poza pasem drogowym. Sieć wybudowana została zgodnie z prawem i pozwoleniem na budowę, a jeŝeli słup stanowi komuś przeszkodę to musi ponieść koszty przeniesienia, natomiast Zakład udzieli pomocy w przestawieniu słupa. Koszty wybudowania tej linii juŝ raz Zakład Energetyczny poniósł. Przy przewidywanej modernizacji linii w projekcie moŝe być uwzględnione przeniesienie słupa. Dodał, Ŝe jeŝeli przestawi się jeden słup wówczas inne słupy równieŝ muszą być przestawiane. Radny Tadeusz Szemis poruszył sprawę opłat za energię elektryczną w budynkach gospodarczych. Radny uwaŝa, Ŝe za energię naleŝy płacić wtedy, gdy jest zuŝycie energii, a nie wtedy, gdy na liczniku jest 0. Dyrektor wyjaśnił, Ŝe w zaleŝności od taryfy jest tzw. opłata stała. Na 2010 rok będą nowe taryfy. Radny Jarosław Chochra podał przykład, gdzie faktura za zuŝytą energię elektryczną za czerwiec została zapłacona, natomiast nie zapłacona za m-c maj. Zwrócił się z pytaniem, dlaczego Zakład nie przeksięgowuje wpłaconej kwoty, a z odbiorcy tak szybko robi dłuŝnika? Dyrektor wyjaśnił, Ŝe Zakład pracuje w systemie elektronicznym, komputerowym i tak przyjął komputer. W najbliŝszym czasie inkasentów juŝ nie będzie. Poinformował, Ŝe system pogotowia energetycznego pracuje w godzinach od 7.00 do Z przykrością stwierdził, Ŝe niektórzy klienci bardzo mocno obraŝają przez telefon w czasie wystąpienia awarii. Dyrektor Zbigniew Kozłowski zwrócił się, by zgłaszać do Zakładu wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sieci. Wójt Janina Trus bardzo dobrze oceniła współpracę z Zakładem Energetycznym. RównieŜ pozytywnie oceniła współpracę z Panem Godlewskim Krzysztofem, który zawsze słuŝy bardzo konstruktywną informacją. Podała przykład przeniesienia słupa linii energetycznej nad Ŝwirownią w Świętajnie. 4

5 Wójt powiedziała, Ŝe powróci do rozmów w sprawie przeniesienia słupa w Sulejkach. W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Zbigniewowi Kozłowskiemu oraz Panu Krzysztofowi Godlewskiemu za przybycie i ogłosił przerwę. Ad.4. Wójt przedstawiła informację o pracy między sesjami. Podpisana została umowa na przekazanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy boiska Orlik ZłoŜony został wniosek do Ministerstwa Sportu o wypłatę dotacji w kwocie 333 tys. zł. Kwota juŝ do budŝetu wpłynęła. Boisko Orlik 2012 zostało dopuszczone do uŝytkowania i w dniu 10 grudnia o godz odbędzie się uroczyste otwarcie. Wójt zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału w uroczystości. Następnie Wójt poinformowała, Ŝe złoŝony został wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia ścieŝki na Zydlungi. JeŜeli chodzi o załoŝenie monitoringu w szkole w Świętajnie wartość zadania kształtuje się w granicach tys. zł, dlatego teŝ nie wystarczy zaplanowanych pieniędzy ( 29 tys. zł). Wójt podkreśliła potrzebę zamontowania monitoringu w szkole i na ternie boiska Orlik Podpisana została umowa na przeprojektowanie dokumentacji na salę gimnastyczną z uwzględnieniem widowni. Wójt poinformowała o zakończeniu remontów mieszkań ze środków finansowych pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Trwa ocena złoŝonego wniosku na dofinansowanie inwestycji budowa oczyszczalni komunalnej i oczyszczalni przydomowych. Odnośnie inwestycji drogowych Wójt poinformowała, Ŝe podpisana została umowa na finansowanie nawierzchni asfaltowej drogi GiŜe-Dudki-Zabielno. W grudniu ogłoszony zostanie przetarg, rozpoczęcie prac na drodze w m-cu marcu 2010r. Wniosek o środki finansowe na wykonanie I etapu remontu drogi Wronki Sajzy uzyskał akceptację. W najbliŝszym czasie wyznaczony zostanie termin na podpisanie umowy na dofinansowanie wniosku. Prace zostaną rozpoczęte w przyszłym roku i w przyszłym roku będzie złoŝony wniosek na dofinansowanie II etapu przez wieś Wronki. Wójt poinformowała, Ŝe w dniu r. uczestniczyła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna. Wybrany został inŝynier projektu, w II półroczu 2010 roku po uzyskaniu decyzji środowiskowej, planuje się rozpoczęcie inwestycji budowa składowiska odpadów w Siedliskach. Wójt poinformowała, Ŝe z dniem r. gminne wysypisko zostanie zamknięte, dlatego teŝ podjęła rozmowy z Burmistrzem Olecka, by śmieci z terenu Gminy Świętajno przyjęło wysypisko w Olecku. Wniosek został pozytywnie przyjęty i w najbliŝszym czasie określone zostaną zasady gospodarki odpadami. Wójt zwróciła uwagę na konieczność sortowania śmieci. Zawarte zostały dwa akty notarialne ( sprzedaŝ działki w Sulejkach i mieszkanie w Pietraszach). 5

6 r odbyło się w Olecku II Forum Turystyki. Podczas Forum Wicemarszałek Jarosław Słoma poinformował o pracach związanych z budową lotniska w Szymanach. Nazwa lotniska Mazury, lotnisko rozpocznie funkcjonowanie za 2 3 lata. W dniu 19 listopada odbyło się pierwsze załoŝycielskie zebranie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej. Przedstawicielem Gminy był Pan Sylwester Charyton, który został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia. W najbliŝszym czasie Stowarzyszenie zostanie zarejestrowane w Sądzie. Na ukończeniu jest opracowanie Statutu Stowarzyszenia. Wójt poinformowała, Ŝe wydała zarządzenia w sprawie: - przeznaczenia do dzierŝawy gruntów gminnych ( działki nad jeziorem, które były dzierŝawione), - przeznaczenia do dzierŝawy gruntów gminnych ( działki k/ byłej lecznicy i grunt rolny w Dunajku), - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto r., które przypada w wolną sobotę, - powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zmiana składu, tj. dołączenia do składu Pani Danuty Oreszuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętajnie), - projektu budŝetu na 2010 rok, - zmian w budŝecie na 2009 rok. Na zakończenie Wójt jeszcze raz zaprosiła wszystkich zainteresowanych na otwarcie boiska Orlik 2012, które odbędzie się r. o godz Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Seredziński na wstępie podziękował wszystkim osobom za wsparcie w trudnej dla niego sytuacji i jednocześnie wyraził wyrazy współczucia rodzinie, która doznała tragedii w związku z wypadkiem drogowym w dniu r. Następnie poinformował, Ŝe w dniu 11 listopada br. uczestniczył w uroczystości z okazji Święta Niepodległości zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie. Uroczystość i wystąpienie zespołów było bardzo piękne. Stwierdził, Ŝe brakowało frekwencji radnych i mieszkańców. W dniach r. uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych, które opiniowały projekty uchwał i projekt budŝetu na 2010 rok. DyŜury w urzędzie gminy pełnił w kaŝdy wtorek w godz Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady: - pismo skierowane praz Pana J. Skrockiego w sprawie wydzielenia z trzech działek gminnych czwartej działki pod budowę zatoczki autobusowej, które stanowi załącznik 4 do protokołu. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe pismo było szczegółowo analizowane na posiedzeniach komisji i radni podtrzymują swoją opinię. Przekazał pismo Wójtowi wg właściwości. - pismo z dnia r. nadesłane przez Senatora RP Marka Konopkę dotyczące wystąpienia w sprawie utrzymania Sądu Rejonowego w Olecku, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 6

7 - pismo nr RIO.I /09 z dnia r. nadesłane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie informujące, Ŝe w dniu r. o godz w siedzibie RIO odbędzie się posiedzenie Kolegium Izby, na którym rozpatrywana będzie Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Gminy Świętajno d dnia r. w sprawie opłaty targowej, pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Następnie sprawozdania przedstawili przewodniczący komisji stałych. Bogusław Myszczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy poinformował, Ŝe posiedzenie odbyło się w dniu r. wspólnie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Projekt budŝetu na 2010 rok oraz projekty uchwał na XXXIV sesję zaopiniowano pozytywnie. Maria Kaczmarska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, Ŝe posiedzenie Komisji odbyło się r. Komisja zaopiniowała projekt budŝetu na 2010 rok oraz projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Mirosław Brodowski Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego poinformował, iŝ posiedzenie odbyło się w dniu r. Tematem było przygotowanie dróg gminnych i powiatowych do sezonu zimowego. W posiedzeniu wziął udział Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który potwierdził przygotowanie do sezonu zimowego oraz Wójt Gminy Janina Trus, która równieŝ potwierdziła, Ŝe Gmina jest przygotowana do zimy. Komisja zajmowała się równieŝ realizacją wniosków. Dyrektor PZD wyjaśnił, dlaczego niektóre wnioski nie zostały zrealizowane. Poruszono temat dotyczący budowy chodnika z Dunajka do Świętajna. Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg wniosek zlekcewaŝył. Dyrektor PZD poinformował, Ŝe Ŝaden z radnych powiatowych nie wystąpił o ujęcie tematu budowy chodnika w budŝecie na 2010r. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał pismo skierowane w tej sprawie do PZD. Dodał, Ŝe na tej drodze nie ma nawet właściwego pobocza, dlatego teŝ uwaŝa, Ŝe naleŝy zrobić wszystko, dla zapewnienia bezpieczeństwa. Do czasu wykonania chodnika konieczne jest zdjęcie warstwy pobocza, dla bezpieczeństwa pieszych. W dniu 25 listopada Komisja Porządku Publicznego obradowała wspólnie z Komisją BudŜetową. Projekt budŝetu na 2010r. oraz projekty uchwał, oprócz uchwały o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej, zaopiniowano pozytywnie. Stwierdził, iŝ uwaŝa, Ŝe ta sprawa powinna się juŝ dawno zakończyć. Wniosek dotyczący budowy chodnika Dunajek Świętajno składany był wielokrotnie. Odnośnie wniosku dotyczącego chodnika Dunajek Świętajno Wójt wyjaśniła, Ŝe temat jest znany Starostwu Powiatowemu, jednak ogranicznikiem są środki finansowe. Ad.6. Radny Jan Wasilewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zakupu odblasków dla dzieci szkolnych. Wójt wyjaśniła, Ŝe wystąpiła z pismem do dyrektorów szkół o jak najszybszy zakup odblasków. Ad.7. 1/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Statutowej, 7

8 Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. XXXIV/187/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 2/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010r. Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. XXXIV/188/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 3/Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2010 rok, Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. XXXIV/189/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie gminy na 2009 rok. Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. XXXIV/190/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Zespołu Boisk Sportowych Orlik Radny Jarosław Czochra zwrócił się z pytaniem, czy zajęcia będą prowadzone tylko przez 2 przeszkolonych instruktorów. Pojawiają się obawy, Ŝe nauczyciel, który nie będzie miał przeszkolenia jako instruktor sportu nie będzie mógł prowadzić zajęć na boisku Orlik. Dyrektor Gimnazjum BoŜena Kochańska wyjaśniła, Ŝe w godzinach od 8.00 do boisko Orlik 2012 wykorzystywane będzie przez szkoły. KaŜdy nauczyciel, który prowadzi zajęcia wychowania fizycznego będzie tam wchodził, w młodszych klasach jest to nauczyciel nauczania zintegrowanego. Wójt dodała, Ŝe korzystanie z boiska jest bezpłatne. Radny Jarosław Czochra powiedział, Ŝe zgodnie z regulaminem jest zakaz spoŝywania jedzenia na płycie boiska. Wójt potwierdziła, Ŝe na płycie boiska nie moŝna spoŝywać jedzenia. Radny Tadeusz Szemis zwrócił się z pytaniem, czy godziny korzystania z boiska po południu zostaną sztywno określone? Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, Ŝe godziny korzystania z boiska będą dostosowane do potrzeb. XXXIV/191/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 8

9 wychowawczej i opiekuńcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świętajno. XXXIV/192/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Oddziału Punktu Przedszkolnego w Świętajnie. XXXIV/193/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Punktu Przedszkolnego w Cichym. XXXIV/194/09 - Rada Gminy w obecności 10 radnych 10 głosami za, tj. jednogłośnie podjęła uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ad. 8. Odpowiedź na zapytanie radnego Jana Wasilewskiego została udzielona w punkcie 6. Interpelacje i zapytania. Ad.9. Radny Rady Powiatu Dariusz Andruczyk odnosząc się do wypowiedzi radnego Mirosława Brodowskiego powiedział, Ŝe wszelkie inwestycje drogowe są konsultowane z Gminą. BudŜet Powiatu, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, jest bardzo ograniczony. Wprowadzając nowe działania inwestycyjne, naleŝałoby z czegoś zrezygnować. Zapewnił, Ŝe w tej chwili trwają prace nad opracowaniem budŝetu na przyszły rok i jeŝeli będzie moŝliwość, to wypracowane zostaną środki finansowe na opracowanie projektu na budowę chodnika Dunajek Świętajno. Radny Tadeusz Szemis zgłosił, w imieniu mieszkańców, wniosek dotyczący zmiany czasu oświetlenia ulicznego w godzinach rannych tak, by oświetlenie funkcjonowało od godz do Radny Jarosław Czochra zgłosił, Ŝe na drodze powiatowej w Świętajnie, na wysokości posesji Pana Wilczewskiego, powstała dziura w asfalcie. Sołtys Sołectwa Cichy Stanisław Mucuś zgłosił, Ŝe załoŝona lampa przy blokach w Niemstach juŝ nie świeci. Sołtys Sołectwa Połom Dariusz Chodkiewicz ponowił wniosek o zamontowanie lampy przy przystanku PKS w Połomie oraz uzupełnienie przepalonych Ŝarówek oświetlenia ulicznego. Sołtys zgłosił potrzebę naprawy drogi do Sajz, stan drogi jest tragiczny. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy Gmina jest zabezpieczona w sprzęt do utrzymania nawierzchni boisk Orlik Powiedział, iŝ jedno z boisk w Gołdapi, bez takiego sprzętu, juŝ nie nadaje się do uŝytku. Radny Mirosław Brodowski zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy, dlaczego wystąpił o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o odwołaniu radnego z Komisji Rewizyjnej? Radny uwaŝa, Ŝe wszyscy radni zapoznali się z tematem. Stwierdził, Ŝe chciałby, by juŝ ten temat został zakończony. 9

10 Następnie zwrócił się z pytaniem do Wójt, czy został odwołany ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poniewaŝ od maja br. nie jest zapraszany na posiedzenia tej komisji. Stwierdził, Ŝe na posiedzeniu przyjmującym program na 2010 rok powinien być cały skład komisji. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe wystąpił o zdjęcie uchwały z programu sesji, poniewaŝ nie wszyscy radni wysłuchali wyjaśnień radnego Mirosława Brodowskiego, gdyŝ radny nie był na wszystkich posiedzeniach komisji. Sprawa na sesję powróci. Wójt wyjaśniła, Ŝe na koniec miesiąca listopada wystąpiła do Zakładu Energetycznego o zmianę godzin światła ulicznego. Wniosek dotyczący usunięcia dziury w asfalcie na drodze w Świętajnie zostanie skierowany do Powiatowego Zarządu Dróg. Odnośnie wniosku dotyczącego złego stanu drogi Sajzy Połom Wójt wyjaśniła, Ŝe równiarka na tej drodze pracowała. Następnie Wójt poinformowała, Ŝe przeprowadziła wstępne rozmowy na temat utrzymania boiska Orlik 2012 z Burmistrzem Olecka, który dla utrzymania boiska na swoim terenie, zakupi potrzebny sprzęt. Burmistrz pozytywnie ustosunkował się do złoŝonej propozycji. Zwracając się do radnego Mirosława Brodowskiego, Wójt powiedziała, Ŝe gdyby został odwołany ze składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to byłby poinformowany. Ze względu na ograniczone środki finansowe zwoływana jest komisja w zmniejszonym składzie. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Porządku Publicznego z r. zgłoszony na poprzedniej sesji Kto jest za wystąpieniem do Komendanta powiatowego Policji w Olecku o zwiększenie obsady rewiru dzielnicowych w Świętajnie za 9, wstrzymało się 1. Radny Tadeusz Szemis zgłosił wniosek, aby w dniu r. o godz odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetowej wspólnie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz z udziałem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie dotyczące budŝetu na 2010 rok, a następnie o godz z udziałem wszystkich przewodniczących komisji stałych rady. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek wniosek został przyjęty jednogłośnie. Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno, godz Protokołowała: BoŜena Buraczewska inspektor Przewodniczący Rady Gminy Henryk Seredziński 10

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 1.Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady Gminy Jastków otworzył Przewodniczący Rady Gminy p.witold Nakonieczny.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo