PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XVII/03 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 30 grudnia 2003 roku o godzinie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu RADNY NIEOBECNY: 1. Stanisław Rybak - nieobecność usprawiedliwiona Ad. 1 OTWARCIE OBRAD XVII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE XVII sesję Rady Miejskiej w Szprotawie otworzył przewodniczący r. J. Jankowski o godzinie Przywitał wszystkich radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, panią sekretarz i skarbnika gminy, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy, zarządcę Lubuskich Zakładów Garbarskich w Lesznie Górnym pana inż. Mieczysława Sondeja oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej LZG pana Mocka oraz wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na dzisiejszą sesję. Stwierdził, że na dzisiejszej sesji jest 20 radnych, jeden radny tj. Stanisław Rybak jest nieobecny usprawiedliwiony, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Ad. 2 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. r. A. Stambulski złożył wniosek, by na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała dotycząca ZOZ-u o zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej. Ten projekt uchwały Rada przełożyła do momentu podpisania przez lekarzy rodzinnych w Na5rodowym Funduszu Zdrowia umów. Na dzień dzisiejszy te umowy są nie podpisane i nie będzie zapewnionej podstawowej opieki zdrowotnej w naszej gminie. Uważa, że jest to bardzo ważna sprawa, aby nowy rok nie przyniósł nam niespodzianek i niebezpieczeństw dotyczących zdrowia. Prosi o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji. Więcej propozycji do porządku nie zgłoszono. r. J. Jankowski przewodniczący zgłoszony wniosek radnego A. Stambulskiego, aby w pkt. 6, ppkt e wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych do Statutu MSP ZOZ w Szprotawie (świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej przez szpital) poddał pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania 14 za, 4 przeciw, 2 wstrz., wniosek radnego Stambulskiego przyjęła. PORZĄDEK OBRAD BRZMI NASTĘPUJĄCO: 1. Otwarcie obrad XVII zwyczajnej sesji rady Miejskiej w Szprotawie (zrealizowano). 2. Przyjęcie porządku obrad sesji (zrealizowano). 3. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 29 listopada do 29 grudnia br.. 4. Interpelacje i zapytania. 5. Informacja o sytuacji w Lubuskich Zakładach Garbarskich w Lesznie Górnym. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie na 2003 rok, b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, c) planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2004 roku, d) zmiany uchwały nr VI/26/03 z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wynagrodzenia burmistrza.

2 Ad. 3 e) zatwierdzenia zmian wprowadzonych do statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie. 7. Rozpatrzenie wniosku radnej złożonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada br.. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Wnioski. 10. Informacje. 11. Oświadczenia. 12. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 listopada br Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie. INFORMACJA BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W okresie miedzy sesjami wydał 8 zarządzeń w sprawach: 1) przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 2) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu, 3) nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Szprotawie, 4) zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok, 5) powołania stałej komisji przetargowej, 6) przeznaczenia lokalu użytkowego oraz części nieruchomości do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego, 7) sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na podstawie art. 231 kodeksu cywilnego, 8) zmian w budżecie, Tradycyjnie już w grudniu dominującymi są prace związane z projektem budżetu na kolejny rok. W tym roku prace ustawowo przesunięte o jeden miesiąc, tym bardziej nasiliły się w grudniu. Do 15 grudnia projekt budżetu na 2004 rok złożony został Wysokiej Radzie i RIO w Zielonej Górze. Znowelizowana ustawa z 3 października br. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, że budżet gminy na przyszły rok będziemy uchwalali w styczniu 2004r. Zarządzeniem z 10 grudnia br. wprowadził wcześniej zapowiadany nowy Regulamin Organizacyjny w naszym Urzędzie Miejskim. Zmianie uległa struktura organizacyjna. Liczba wydziałów pozostała taka sama jak poprzednio, czyli siedem, lecz ustalony został nowy zakres zadań wydziałów. W ramach wydziałów utworzone zostały referaty. W zależności od liczby i zakresu działania utworzone referaty są jedno lub wieloosobowe. Nowością w funkcjonowaniu całego urzędu jest utworzone - na wzór nowoczesnych urzędów, dostosowanych do zmieniających się standardów i potrzeb BOK. Biuro jest utworzone na parterze ratusza z wejściem bez progów od strony południowej, tuż pod balkonem. W tym biurze można załatwić około 70% spraw załatwianych przez administrację samorządową ratusza. W Biurze Obsługi Klienta m.in. przyjmowana jest, rejestrowana, rozdzielana i wysyłana korespondencja. Załatwiane są sprawy meldunkowe, związane z otrzymaniem dokumentów tożsamości (dowody osobiste i paszporty), załatwianiem dodatków mieszkaniowych, wydawaniem wszelkiego rodzaju zaświadczeń, uzyskaniem wszelkich informacji o załatwianych sprawach w urzędzie i kontaktów z burmistrzami. Biuro świadczy usługi ksero, wysyła i przyjmuje faxy, ułatwia kontakty telefoniczne z innymi urzędnikami. Dla ułatwienia mieszkańcom dokonywania wszelkiego rodzaju wpłat w BOK można korzystać z usług kasowych BGŻ. Od wpłat dokonywanych na konto UM nie pobierana jest prowizja. Na utworzenie BOK wydano zł. z budżetu gminy, w tym zł. kosztowały meble, a wydano na remont (tylko zakup materiałów), wykonany przez pracowników grupy remontowej i zatrudnionych w ramach robót publicznych. Całość środków finansowych pochodzi z oszczędnych wydatków w ramach administracji samorządowej. W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z instalacją nowych programów komputerowych w ramach wdrażanego zintegrowanego systemu informatycznego. Trwają także szkolenia pracowników związane z pracą w nowym systemie. Dobiegają końca prace inwentaryzacyjne związane z likwidacją z dniem 31 grudnia br. Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego. Zakończono prace związane z likwidacją grupy remontowo budowlanej, aktualnie pracownicy grupy przebywają na urlopach. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu wydał 8 grudnia br. decyzję pozwalającą na użytkowanie budynku hali sportowej przy Gimnazjum nr 1. Od tego momentu nie ma przeszkód w spełnianiu roli, dla której została wybudowana. Od 22 grudnia w szkołach naszej gminy rozpoczęły się ferie świąteczne. Zostały opracowane i złożone wnioski w Radzie Programowej do Zagospodarowania Przejętego Mienia i Rekultywacji Terenów Zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawach: - budowy sieci wodociągowej w odcinku projektowanej drogi gminnej od ul. Wiejskiej w Szprotawie do Oś. Lotnisko w Wiechlicach, - odbudowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, - budowy chodników i modernizacja ciągu komunikacyjnego pieszo jezdnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, - zmiany systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, 2

3 - utworzenia placu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, - adaptacja budynków sztabowych na Dom Chronionej Starości w Wiechlicach, Wnioski opiewają na łączną kwotę zł. Sporządzono bilans ścieków i wniosek wraz z koncepcją lokalizacji i technologii oczyszczalni ścieków dla naszej gminy na bazie dotychczasowej, położonej w Dziećmiarowicach. Wystąpiliśmy także z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji. Zakończone zostały prace i zgłoszone do odbioru przy budowie sieci wodociągowej Wiechlice Szprotawa Rozpoczęto procedurę zamówień publicznych na dostawę usług i materiałów w zakresie: - materiałów biurowych, paliw, usług transportowych, wycen lokali, podziałów geodezyjnych i prawnych dla Urzędu Miejskiego. W ramach sprzedaży mienia komunalnego zbyto: 1. 1 lokal mieszkalny położony na terenie miasta Szprotawy na kwotę 5.169,00 zł działki niezabudowane położone na terenie miasta Szprotawa i we wsi Wiechlice na kwotę ,00zł. oraz dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę ,00 zł. W okresie miedzy sesjami wydał 101 decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, w tym 10 odmownych. Decyzje przyznające dodatki opiewały na 9.576,28 zł. Można pochwalić się kolejnym wnioskiem rozpatrzonym pozytywnie dla naszej gminy. Mianowicie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej przyznało nam dofinansowanie w kwocie 3500,00 EUR na realizację wniosku dotyczącego zorganizowania I-go Partnerskiego Forum Gospodarczego zaprzyjaźnionych miast Szprotawy i Sprembergu. Forum planowane jest na koniec maja 2004 roku. Celem forum jest pogłębienie stosunków między przedsiębiorcami obu miast w kontekście funkcjonowania Biur Kooperacji w Cottbus i Zielonej Górze. Ponad miesiąc funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji w Szprotawie utwierdziło nas w słuszności powołania do życia tej instytucji. Ponad 480 osób odwiedziło centrum, w tym 201 to uczniowie ponadgimnazjalnych szkół 228 to bezrobotni. Centrum odwiedzają nie tylko mieszkańcy Szprotawy, ale także terenów wsi. Baza centrum ciągle poszerzana jest o oferty pracy i poszukujących zatrudnienia. 12 grudnia odbył wspólnie z Przewodniczącym Rady panem Julianem Jankowskim spotkanie z bezrobotnymi z terenu naszej gminy przy udziale dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pani Wioletty Tybiszewskiej i jej zastępcy kierownika delegatury w Szprotawie panem Krzysztofem Sołtysiakiem. W trakcie spotkania dokonano podsumowania działań w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia w br. i zamierzeń na przyszły. Także 12 grudnia wraz z zastępcą odbył spotkanie z mieszkańcami w Szprotawskim Domu Kultury. Spotkanie poświęcone było sprawom reorganizacji Urzędu Miejskiego, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz zamierzeń inwestycyjno- budżetowych w 2004r. W grudniu wydano drugi numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego. Podobnie jak w pierwszym, biuletyn zawiera ważne informacje gminne, dotyczące realizacji zadań, a także bieżących spraw. W nowym roku biuletyn będzie kwartalnikiem. Doszedł do wniosku, że publikator gminny wydawany tylko 2 razy w roku nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Umieszczanie reklam pozwoli nam minimalizować koszty wydawania. Zachęcił Radnych do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi biuletynu. Chce, aby jak najlepiej służył naszej wspólnocie w gminie. W grudniu w wyniku postępowania ofertowego wyłoniony został spośród 6 ofert kandydat na prezesa Spółki Chrobry. Kandydatem jest pan Wiesław Kolinka ze Szprotawy. Do czasu utworzenia spółki pan Kolinka będzie miał za zadanie przygotowanie od strony organizacyjno prawnej funkcjonowanie spółki. Zgodnie z założeniami utworzenia spółki planuje się od marca przyszłego roku. W dniach 17 i 21 grudnia uczestniczył w wieczerzach wigilijnych zorganizowanych dla osób samotnych i zrzeszonych w klubie AA. Tradycyjnie łamano się opłatkiem, składano życzenia świąteczno noworoczne. Oprócz wymienionych zadań przygotowano projekty uchwał, które będą dziś przedmiotem debaty i podjęcia. Ad. 4 INTERPELACJE I ZAPYTANIA r. J. Jankowski przewodniczący - zaprosił do składania interpelacji i zapytań. r. Zbigniew Migas wnosi o zorganizowanie kontroli słupów oświetleniowych na terenie miasta. Doszło do tragedii, zawalił się słup i została poszkodowana osoba i o mało nie skończyło się to zgonem. Dodał, że wiele słupów nie spełnia warunków i podstawowych norm, są pokrzywione i źle osadzone. Oczekuje przeprowadzenia kontroli i informacji o jej wynikach. r. Mirosław Sachmata oczekuje przeprowadzenia kontroli wywozu śmieci przede wszystkim na lotnisku w Wiechlicach. Jest dużo właścicieli, którzy nie posiadają kubłów na śmieci, a śmieci których w pobliskich lasach przybywa w zastraszającym tempie. Wnosi o skontrolowanie, czy ci co nie posiadają kubłów posiadają rachunki na wywóz nieczystości. Najwyższy czas zobowiązać właścicieli, aby te nieczystości były wywożone i pokrywane były koszty wywozu tych nieczystości. 3

4 Drugie zapytanie dotyczy rozmów z firmą Dialog, czy są prowadzone takie rozmowy!. Dlaczego ta firma nie może wejść ze swoją ofertą na nasz teren?. W okolicznych miejscowościach Dialog działa, jest konkurencyjny dla Telekomunikacji, tańsze są połączenia i łatwiejszy jest dostęp do internetu. Chce wiedzieć, czy jest przeszkoda ku temu, że ta firma nie może wejść na nasz teren. r. Zygmunt Szwarc pomimo wprowadzenia do dzisiejszego porządku posiedzenia zmian do statutu MSP ZOZ chce wiedzieć jak będzie wyglądała opieka zdrowotna do 1 stycznia przyszłego roku, bo projekt tej uchwały może być nie przyjęty. r. Halina Śladewska w Lesznie Górnym, przy ulicy Szkolnej znajduje się punkt czerpania wody, która jest pobierana w czasie pożarów. Podczas ostatniej akcji zauważyła, że została złamana pokrywa żeliwna (połowa jej istnieje, a drugiej połowy nie ma) i jest to bardzo niebezpieczne; szczególnie w nocy. Prosi, aby ta sprawą się zająć. Druga sprawa to wnosi o sprawdzenie zgłoszonych obaw mieszkańców Leszna Górnego o likwidacji pociągu do Legnicy o 5.20 i powrót do Żagania z Legnicy o Chce wiedzieć, czy to jest prawdziwa informacja i czy byłaby możliwość, aby pociąg ten chodził w dni świąteczne; bo takiego pociągu nie ma. r. Zdzisław Paprocki zgłoszony wniosek dotyczy drogi wojewódzkiej w miejscowościach Borów i Borowina. Jeśli chodzi o Borowinę, to skrzyżowanie na środku wsi jest drogą lokalną i tam jest zainstalowane lustro, które pokazuje pojazdy jak gdyby w dużej odległości od zasadniczego skrzyżowania. Pojazdy przejeżdżają tą drogą z bardzo dużą szybkością, ci którzy dojeżdżają do drogi z pierwszeństwem są przekonani, że pojazdy te są jeszcze bardzo daleko i myli to kierowców dojeżdżających do drogi wojewódzkiej. Proponuje rozważenie możliwości postawienia znaków ograniczających szybkość na całej długości drogi w Borowinie. Druga sprawa to skrzyżowanie, które faktycznie należy do Nowego Miasteczka, a z którego korzystają również mieszkańcy wsi Siecieborzyc i przyległych miejscowości. Chodzi o skrzyżowanie w Borowie, gdzie w tym roku było już trzy wypadki, dlatego że skrzyżowanie jest zasłonięte przez zabudowania po lewej stronie od strony Siecieborzyc. Należałoby również przeciwdziałać wypadkom i ograniczyć tam szybkość do maksimum. r. Paweł Chylak oczekuje odpowiedzi czy w sprawie zasieku na śmieci na cmentarzu w Borowinie i likwidacji dzikich wysypisk śmieci jest coś w tym temacie robione. Zgłosił, że miało to być zrobione do końca października, a nie jest to zrobione do dzisiaj. Drugi wniosek jaki zgłosił dotyczy drogi wojewódzkiej ; jadąc od obwodnicy jest skończony nowy dywanik do miejsca przed feralnym zakrętem gdzie jest duże wysypisko ziemi. Chce żeby się zwrócić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o likwidację wysypiska ziemi i rozważenie przy konserwacji i naprawie dróg, aby położono dywanik od tego miejsca chociaż do miejscowości Pasterzowice ponieważ zakręt jest cały czas frezowany, a nie naprawiany. Następna sprawa jaką zgłosił dotyczy usuwania skutków zimy na terenie miasta. Rok temu były widoczne od rana pomarańczowe kamizelki i widać było usuwanie skutków zimy, w tym roku jest to gorzej robione, nie chce żeby stał się przypadek złamania ręki albo nogi przez kogoś i później trzeba będzie płacić odszkodowania wie, że taki przypadek już był. r. Zbigniew Teler czy wiadome jest burmistrzowi, że po ostatniej sesji, jaka miała miejsce na początku grudnia w naszym szpitalu podjęto pewne działania odnośnie Poradni K, chce wiedzieć czy to przypadek, czy celowość podjęcia decyzji w oparciu o decyzje z ostatniej sesji Rady. Myśli, że jest to celowe działanie, a ma prawo tak domniemać ponieważ dotyczy to bezpośrednio naszego radnego, a drugiego w pewien sposób pośrednio. Czy coś wiadomo burmistrzowi w tym temacie. Oczekuje również informacji nt. prowadzonych rozmów o przyjęcie do tejże przychodni lekarza z nie naszego terenu. r. Tadeusz Kosmatka oczekuje wyjaśnienia, czy jest zadowolenie z reorganizacji ruchu w rynku. Rozwiązanie jakie wprowadzono wcale nie poprawiło sytuacji, tylko pogorszyło. W dniach wolnych od pracy i przed świętami wytworzony jest ogólny bałagan. Chce wiedzieć czy chce się to tak długo akceptować!. Temat ten miał być rozwiązany wspólnie na Radzie, pospieszono się i zrobiono taki knot, jakiego większego zrobić nie można było. Druga sprawa to chce wiedzieć, czy są interpelacje lepsze i gorsze i to co przed chwilą zgłosił radny Chylak, że na niektóre interpelacje nie ma odpowiedzi i bez końca można oczekiwać odpowiedzi. Niektóre tematy jakie się zgłasza to są tematy chyba lepsze i gorsze, które z dociekliwością są chyba badane przez komisję rewizyjną on do dnia dzisiejszego nie może się doczekać konkretnego protokołu z kontroli komisji rewizyjnej sprzedaży obiektu specjalnego. Skierował zapytanie do przewodniczącego, jak długo ten stan rzeczy będzie trwał, jak długo przewodniczący będzie to tolerował, że są zapytania i interpelacje lepsze i gorsze i tematy, które się bada w sposób lepszy i gorszy. Stwierdził, że jest to pytanie może na dzisiaj zbyt retoryczne, czyli nie będzie miał na nie chyba konkretnej, rzeczowej, dociekliwej odpowiedzi, jaką by sobie życzył. Ad. 5 INFORMACJA O SYTUACJI W LUBUSKICH ZAKŁADACH GARBARSKICH W LESZNIE GÓRNYM 4

5 r. J. Jankowski przewodniczący zaproponował, aby na początku Pan Mieczysław Sondej zabierze głos (radni otrzymali informację LZG), a po wystąpieniu Pana zarządcy będzie można zadawać pytania. M. Sondej zarządca LZG na wstępie wyraził wielką satysfakcję, zarówno wielki zaszczyt dla niego jak i również prezesa Rady Nadzorczej Pan Mocek, że mają przyjemność wystąpić przed Radą po raz pierwszy od długiej historii pobytu na terenie gminy. Jest to znakomita okazja, która daje szanse na jednoznaczne bez przekłamań, różnych wersji i wariantów dostarczenie Wysokiej Radzie informacji skróconej o tym, co aktualnie odbywa się na terenie LZG oraz jaka jest najbliższa przyszłość. Wracając do meritum, pozwolił sobie dostarczyć radnym skróconą informację, żeby wprowadzić w temat. Wie, że większość zna temat, a nie wątpliwie to co na co dzień dzieje się w LZG. Krótko poszerzając przedłożona informację zgłosił, że przedsiębiorstwo w skali roku notuje obroty towarowe na poziomie 45 mln. zł., czyli jest to spora kwota jak na warunki tego przedsiębiorstwa. Środki jakie odprowadza się do budżetu, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, a także w postaci różnych opłat m.in. podatki od nieruchomości w skali roku przekraczają kwotę 5 mln. zł. i są przekazywane tym instytucjom na bieżąco, bez zaległości ; czyli w wymaganych terminach. Średnia płaca przekracza miesięcznie zł. brutto, czyli również na warunki lokalnego rynku pracy nie są to małe zarobki, aczkolwiek nigdy nie jest to tak, że jest to dużo, zawsze w tym zakresie jest spora doza oczekiwań i jest to niewątpliwie zrozumiałą psychika. Produkcja przekracza obecnie w skali roku 2 mln. m 2 skóry wykończonej, czyli jest to stosunkowo duża produkcja, przy niewielkim zatrudnieniu, a dzieje się tak dlatego, że zakład dysponuje bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym. Przyrost produkcji w stosunku do poziomu roku bieżącego w stosunku do 1997 roku wynosi, aż 80% co świadczy o dynamicznym rozwoju przedsiębiorstwa, które na dzień dzisiejszy zatrudnia 275 osób tylko przy produkcji uszlachetniania skóry. Było tak, że przy tym procesie było zatrudnionych ponad 300 osób, czyli świadczy to o wydajności pracy, organizacji, a także o umaszynowieniu. Maszyny są własnością niemieckiej firmy BADER i wartość tychże maszyn przekracza wartość 2 mln. euro, czyli łatwo wyliczyć, że jest to ponad 10 mln. zł. Na terenie zakładu działa również inna firma KAJZER zajmująca się obróbką, przetwarzaniem skór owczych. Firma uruchomiła swoją produkcję w wykupionych, a zbędnych od LZG obiektach, 9 lat temu, zatrudnia na dzień dzisiejszy 65 osób. Jak się zsumuje to na podwórku LZG zatrudnionych jest około 340 osób, a więc spora ilość. Uruchomienie nowej produkcji, a dającej nowe, spore zatrudnienie dla lokalnej społeczności (Kajzer przy skórach owczych ) było możliwe dzięki zrozumieniu i przychylności ówczesnych władz Urzędu Wojewódzkiego w tym przy dużym udziale przez obecnego dyrektora Mocka, a wtedy był dyrektorem wydziału przemysłu w Urzędzie Wojewódzkim i dzięki temu udało się w szybkim czasie udało się ściągnąć inwestora i uruchomić dodatkową produkcję, a 65 osób to nie jest mała liczba. Będąc przy tym szczególe to tylko dodać wypada, że obyło się to w sposób jakby nie zauważalny przez ówczesne władze samorządowe ku jego wielkiemu nie ukrywa zdziwieniu ponieważ wie, że w innych miejscowościach jest tak, że jak się uda wykreować 5,10 miejsc pracy dodatkowych... (koniec kasety)... nazwałby to określonym klimatem, który wokół LZG był wytwarzany przez wiele lat. Nie ukrywa, że przez okres 8 lat, od kiedy tam jest to współpraca z samorządem gminy Szprotawa, a kierownictwem LZG była na 0. Inna rzecz by była gdyby tej pomocy nie oczekiwali, bo nie była im potrzebna, ale całkiem sympatycznie się odbiera jak zakład, jego wysiłki i jego załoga dostrzegana na terenie lokalnego samorządu. Tenże klimat delikatnie mówiąc w dużej mierze spowodował fakt, że dotychczasowy strategiczny partner, czyli firma BADER podjęła w przeszłości i podejmuje nadal decyzję o inwestowaniu, ale w innym rejonie naszego terenu, nie na terenie miasta i gminy Szprotawa, ale w Bolesławcu i stwierdził, że wcale ta nie musiało być, ale stało się!. Na dzień dzisiejszy z tego co przedstawił i z tego co jest w informacji wynika, że przedsiębiorstwo jest w bardzo dobrej kondycji, przed LZG jakby przysłowiowa świetlana przyszłość, ale niestety tak nie jest. Zaczęły się gwałtownie zbierać czarne chmury nad przedsiębiorstwem powód ekologia, ochrona środowiska. Partner niemiecki wiedząc, że kraj nasz w maju przyszłego roku wchodzi do Unii, gdzie będą powszechnie obowiązywać standardy ochrony środowiska unijne, w między czasie nasz rząd w trybie prac dostosowujących nasze prawo do wymogów unijnych podjął w parlamencie ustawę pod nazwą Prawo ochrony środowiska, które zawiera szereg bardzo respektujących uregulowań, wymuszających na podmiotach gospodarczych i nie tylko na podmiotach produkcyjnych, ale również organizmach miejskich, wiejskich, samorządowych rozwiązania w trybie bardzo pilnym olbrzymich zaległości na odcinku ochrony środowiska, ekologii. Szczególnie chodzi tutaj o oczyszczalnię ścieków, dymiące kominy z przestrzały kotłowni opalanych paliwem typu węgiel brunatny, czy kamienny itd., itd.. Na nieszczęście LZG ten problem na terenie fabryki nie został rozwiązany w przeszłości, nie został do końca rozwiązany również w ostatnich latach z powodu prostego, czyli brak środków. Są to zadania kosztowne, rozległe w czasie i w nakładach. Próbowano zdawać sobie z tego sprawę, że od tego problemu się nie ucieknie jako firma. Próbowali od ponad półtora roku rozwiązać ten problem przy współpracy z dotychczasowymi partnerami handlowymi tj. z firmą BADER, KAJZER, (nazwa zakładu niezrozumiała) na zasadzie partycypacji w środkach, które pozwoliłyby przebudować i rozbudować oczyszczalnię, którą zakład posiada tj. mechaniczno chemiczną, która niestety tylko doczyszcza ścieki, a nie jest w stanie powodować uzyskać norm jakie są zapisane przy zrzucie ścieków oczyszczonych do zbiorników wodnych rzeka Bóbr w naszym przypadku. Stwierdził, że sprawa ta była na bardzo dobrej drodze jeszcze do miesiąca maja czerwca tego roku. Była wstępna zgoda na partycypację, ustalano szczegóły organizacyjno techniczne i nagle opcja u głównego współudziałowca, czyli firmy BADER została zmieniona. BADER uznał, że nie będzie inwestował w obiekty, teren, których później nie zabierze i zdecydował się na ruch całkowicie zaskakujący, niekorzystny, polegający na wyprowadzeniu do końca przyszłego roku jednego z wydziałów na teren właśnie Bolesławca, natomiast LZG oferuje możliwość pozostania i poszerzenia produkcji dotychczasowej, ale tylko na obiektach, które oni nazywają produkcją wykańczalniczą do połowy wyrobu i jeszcze pod warunkiem, że zostanie rozwiązany na teraz i na przyszłość problem ścieków. Jak można rozwiązać ten problem! tylko poprzez zainwestowanie dużych pieniędzy, których nie ma w LZG (kilkanaście milionów złotych), albo 5

6 rozwiązanie innym sumptem np. przy pomocy samorządu terytorialnego poprzez budowę oczyszczalni z prawdziwego zdarzenia w rejonie miasta Szprotawy. Sugerują jako LZG przy tej okazji taka konfigurację zadania, takie zaprojektowanie, aby możliwe było również przetransportowanie ścieków fabrycznych LZG do budowanych w niedalekiej przyszłości oczyszczalni na tym terenie i oczywiście byłby to transfer tym kolektorem, który już istnieje między Lesznem Górnym, a Szprotawą i na szczęście udało się go tak położyć o takich średnicach, które mogą przyjąć te ścieki, a gmina przy okazji na tym interesie by zarabiała bo byłby to zrzut ścieków za odpłatnością, a nie w formie prezentu. Jedynie takie rozwiązanie może ochronić i obronić miejsca pracy, które obecnie na terenie LZG istnieją, czyli zarówno te które utrzymuje KAJZER przy skórach owczych, a także pracowników LZG ponieważ bez rozwiązania tego problemu horyzont czasowy jest krótki, przewiduje 2 3 lata i musi dojść do wygaszenia produkcji na terenie LZG bo wymogi i standardy unijne trzeba będzie wypełniać jako społeczeństwo i kraj i nie pozwolą na kontynuowanie produkcji w tych warunkach, które dzisiaj są. Zatem sprawa jest bardzo ważna, bo toczy się o utrzymanie 300 miejsc pracy na teraz i w długiej przyszłości. Ponadto środowisko miejsko gminne nie dysponując oczyszczalnią na dzień dzisiejszy będzie zmuszone do jej budowania, zatem nie widzi przeszkód, żeby nie można było takiego skonfigurowania tych tematów dokonać. LZG jest po wielu rozmowach z burmistrzem także ten temat przeniesiony jest na grunt Urzędu Marszałkowskiego i wojewody. Publicznie podziękował burmistrzowi za zaangażowanie i całkowite zrozumienie problemu. Chce wierzyć, że przewodniczący, który również reprezentuje taki sam pogląd jak burmistrz, a także wszyscy członkowie rady nie odmówią burmistrzowi wsparcia w realizacji tego poważnego dla środowiska lokalnego tematu, dodał jeszcze kluczowego, sztandarowego, bo jeśli tej współpracy nie będzie to sprawa może się przesuwać w czasie i będzie musiała być zrobiona, ale czas jest tutaj tym czynnikiem, który nie pozwoli przetrwać dla pracowników LZG i utrzymać miejsca pracy. Namawia do takiego rozumowania i postępowania decyzyjnego, bo sam burmistrz ma świadomość, że jeśli nie będzie miał przychylnego zaplecza, wspierającego jego działania to nie pokona problemu. Samorząd może spokojnie i bez żadnych wątpliwości sięgnąć po środki pomocowe unijne, należy mieć tylko 25% środków własnych, a reszta to środki pomocowe. LZG niestety jako przemysł nie ma takiej możliwości, środków tych nie dostanie, bo są one przeznaczane dla samorządów na poprawę infrastruktury. Powtórzył, że samorząd ma szansę skorzystania ze środków pomocowych i jakby przyjąć 25 mln. zł tj. około 4 5 mln zł. udziału gminy w czym LZG chcą partycypować. Taką deklarację złożono burmistrzowi. Dodał, że do sprawy nie chcą podejść jak ubogi krewny tylko z własnym udziałem, a resztę należy załatwić. Dodał, że gdyby to się udało to zupełnie innych barw nabiera miasto Szprotawa i okolice, bo dysponuje rozwiązanym problemem infrastruktury, bardzo ważnym problemem, który będzie stanowił zachętę i może stanowić tą zachętę dla wielu innych podmiotów, których tu jeszcze nie ma na tym terenie, ale mogą w przyszłości się pojawić, chcąc inwestować. Jeśli nie będzie infrastruktury to się kończy tylko na chęciach. Ma na tyle do powiedzenia, ale jeśli będą pytania, a myśli że będą to będzie się starał na nie odpowiedzieć wyczerpująco. Z uwagi na to, że zbliża się nowy rok pożyczył sobie, wszystkim zebranym, radnym, jego pracownikom, których cześć mieszka w Szprotawie, aby ten problem o którym mówił udało się prowadzić na taką ścieżkę realizacji, na której na końcu byłby skutecznie dostrzegalny i rozwiązany, czyli wybudowana nowa oczyszczalnia chemiczno biologiczna, która rozwiązałaby wiele wspólnych spraw. W życiu prywatnym pożyczył spełnienia marzeń, oczekiwań i zdrowia. Podziękował za wysłuchanie. r. J. Jankowski przewodniczący podziękował zarządcy za życzenia, za dobre prognozy. Korzystając z okazji obecności zarządcy i pana Mocka poprosił radnych o zadawanie pytań. r. M. Sachmata zwrócił się z pytaniem do dyrektora, czy w czasie kiedy miasto spełni te uwarunkowania, czy miejsca pracy zostaną w Lesznie Górnym, czy zostaną do innych obiektów, które będą spełniały warunki unijne. Czy produkcja zostanie zatrzymana na dłuższy okres, czy będzie musiała być przeniesiona do innych obiektów, czy innej miejscowości. r. H. Śladewska pytanie jej pokrywa się z pytaniem radnego Sachmaty. Czy w wyniku budowy oczyszczalni chemiczno biologicznej w perspektywie wielu lat będzie garbarnia działała i zapewniała ilość tylu miejsc pracy dla mieszkańców Leszna Górnego i okolic jak obecnie. r. E. Czerniawska stwierdziła, że dopiero dzisiaj doszło do takiej konfrontacji, spotkania pana Sondeja z Radą. Dodała, że jest radną drugiej kadencji i niestety takich momentów nie było, żeby ktoś z Garbarni właśnie zabierał głos, czy też wypowiadał się pozytywnie w sprawie, a zapewne stałoby się coś takiego, że jednak te miejsca pracy pozostałyby na naszym terenie. Inicjator tej debaty radny Panasewicz, nie przypomina sobie, żeby zabiegał o to żeby przedstawiciele LZG wypowiadali się, czy też po prostu w tym temacie tak jak to usłyszano dzisiaj. Nad tym faktem bardzo ubolewa. r. T. Kosmatka zgłosił, że chciałby trochę szerzej w temacie powiedzieć z uwagi na to, że w pewnym sensie adresowane są te uwagi pod jego adresem, bo był w Zarządzie poprzez poprzednie dwie kadencje. Po wypowiedzi pana Sondeja, sprostował jego wypowiedź, że ta współpraca nie jest od dzisiaj, na to są dowody, są pisma w sprawie. Mocno podkreślił, że korespondencja ( w tym co powiedział pan Sondej jest trochę prawdy i nad tym bardzo ubolewa) początkowo odbywała się między LZG, a Urzędem, wszelkie pisma adresowane były do Urzędu Miasta i Gminy. Gdy nastąpił taki przełomowy moment, gdzie sprawy zostały skierowane na Zarząd to zaczęto do sprawy podchodzić wspólnie inaczej; podkreślił to jako informację. Dodał, że w tamtym czasie jako członkowie Zarządu i zarówno dzisiaj wszyscy chyba są żeby LZG prowadziły nadal swoją działalność na terenie naszej gminy, bo od tego zależy los i byt mieszkańców. Była wówczas zgoda na to, że 6

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r.

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Informacja o realizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r.

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo