PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XVII/03 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 30 grudnia 2003 roku o godzinie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu RADNY NIEOBECNY: 1. Stanisław Rybak - nieobecność usprawiedliwiona Ad. 1 OTWARCIE OBRAD XVII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE XVII sesję Rady Miejskiej w Szprotawie otworzył przewodniczący r. J. Jankowski o godzinie Przywitał wszystkich radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, panią sekretarz i skarbnika gminy, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy, zarządcę Lubuskich Zakładów Garbarskich w Lesznie Górnym pana inż. Mieczysława Sondeja oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej LZG pana Mocka oraz wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na dzisiejszą sesję. Stwierdził, że na dzisiejszej sesji jest 20 radnych, jeden radny tj. Stanisław Rybak jest nieobecny usprawiedliwiony, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Ad. 2 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. r. A. Stambulski złożył wniosek, by na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała dotycząca ZOZ-u o zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej. Ten projekt uchwały Rada przełożyła do momentu podpisania przez lekarzy rodzinnych w Na5rodowym Funduszu Zdrowia umów. Na dzień dzisiejszy te umowy są nie podpisane i nie będzie zapewnionej podstawowej opieki zdrowotnej w naszej gminie. Uważa, że jest to bardzo ważna sprawa, aby nowy rok nie przyniósł nam niespodzianek i niebezpieczeństw dotyczących zdrowia. Prosi o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji. Więcej propozycji do porządku nie zgłoszono. r. J. Jankowski przewodniczący zgłoszony wniosek radnego A. Stambulskiego, aby w pkt. 6, ppkt e wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych do Statutu MSP ZOZ w Szprotawie (świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej przez szpital) poddał pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania 14 za, 4 przeciw, 2 wstrz., wniosek radnego Stambulskiego przyjęła. PORZĄDEK OBRAD BRZMI NASTĘPUJĄCO: 1. Otwarcie obrad XVII zwyczajnej sesji rady Miejskiej w Szprotawie (zrealizowano). 2. Przyjęcie porządku obrad sesji (zrealizowano). 3. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 29 listopada do 29 grudnia br.. 4. Interpelacje i zapytania. 5. Informacja o sytuacji w Lubuskich Zakładach Garbarskich w Lesznie Górnym. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie na 2003 rok, b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, c) planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2004 roku, d) zmiany uchwały nr VI/26/03 z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wynagrodzenia burmistrza.

2 Ad. 3 e) zatwierdzenia zmian wprowadzonych do statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie. 7. Rozpatrzenie wniosku radnej złożonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada br.. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Wnioski. 10. Informacje. 11. Oświadczenia. 12. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 listopada br Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie. INFORMACJA BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W okresie miedzy sesjami wydał 8 zarządzeń w sprawach: 1) przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 2) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu, 3) nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Szprotawie, 4) zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok, 5) powołania stałej komisji przetargowej, 6) przeznaczenia lokalu użytkowego oraz części nieruchomości do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego, 7) sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na podstawie art. 231 kodeksu cywilnego, 8) zmian w budżecie, Tradycyjnie już w grudniu dominującymi są prace związane z projektem budżetu na kolejny rok. W tym roku prace ustawowo przesunięte o jeden miesiąc, tym bardziej nasiliły się w grudniu. Do 15 grudnia projekt budżetu na 2004 rok złożony został Wysokiej Radzie i RIO w Zielonej Górze. Znowelizowana ustawa z 3 października br. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, że budżet gminy na przyszły rok będziemy uchwalali w styczniu 2004r. Zarządzeniem z 10 grudnia br. wprowadził wcześniej zapowiadany nowy Regulamin Organizacyjny w naszym Urzędzie Miejskim. Zmianie uległa struktura organizacyjna. Liczba wydziałów pozostała taka sama jak poprzednio, czyli siedem, lecz ustalony został nowy zakres zadań wydziałów. W ramach wydziałów utworzone zostały referaty. W zależności od liczby i zakresu działania utworzone referaty są jedno lub wieloosobowe. Nowością w funkcjonowaniu całego urzędu jest utworzone - na wzór nowoczesnych urzędów, dostosowanych do zmieniających się standardów i potrzeb BOK. Biuro jest utworzone na parterze ratusza z wejściem bez progów od strony południowej, tuż pod balkonem. W tym biurze można załatwić około 70% spraw załatwianych przez administrację samorządową ratusza. W Biurze Obsługi Klienta m.in. przyjmowana jest, rejestrowana, rozdzielana i wysyłana korespondencja. Załatwiane są sprawy meldunkowe, związane z otrzymaniem dokumentów tożsamości (dowody osobiste i paszporty), załatwianiem dodatków mieszkaniowych, wydawaniem wszelkiego rodzaju zaświadczeń, uzyskaniem wszelkich informacji o załatwianych sprawach w urzędzie i kontaktów z burmistrzami. Biuro świadczy usługi ksero, wysyła i przyjmuje faxy, ułatwia kontakty telefoniczne z innymi urzędnikami. Dla ułatwienia mieszkańcom dokonywania wszelkiego rodzaju wpłat w BOK można korzystać z usług kasowych BGŻ. Od wpłat dokonywanych na konto UM nie pobierana jest prowizja. Na utworzenie BOK wydano zł. z budżetu gminy, w tym zł. kosztowały meble, a wydano na remont (tylko zakup materiałów), wykonany przez pracowników grupy remontowej i zatrudnionych w ramach robót publicznych. Całość środków finansowych pochodzi z oszczędnych wydatków w ramach administracji samorządowej. W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z instalacją nowych programów komputerowych w ramach wdrażanego zintegrowanego systemu informatycznego. Trwają także szkolenia pracowników związane z pracą w nowym systemie. Dobiegają końca prace inwentaryzacyjne związane z likwidacją z dniem 31 grudnia br. Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego. Zakończono prace związane z likwidacją grupy remontowo budowlanej, aktualnie pracownicy grupy przebywają na urlopach. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu wydał 8 grudnia br. decyzję pozwalającą na użytkowanie budynku hali sportowej przy Gimnazjum nr 1. Od tego momentu nie ma przeszkód w spełnianiu roli, dla której została wybudowana. Od 22 grudnia w szkołach naszej gminy rozpoczęły się ferie świąteczne. Zostały opracowane i złożone wnioski w Radzie Programowej do Zagospodarowania Przejętego Mienia i Rekultywacji Terenów Zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawach: - budowy sieci wodociągowej w odcinku projektowanej drogi gminnej od ul. Wiejskiej w Szprotawie do Oś. Lotnisko w Wiechlicach, - odbudowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, - budowy chodników i modernizacja ciągu komunikacyjnego pieszo jezdnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, - zmiany systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, 2

3 - utworzenia placu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, - adaptacja budynków sztabowych na Dom Chronionej Starości w Wiechlicach, Wnioski opiewają na łączną kwotę zł. Sporządzono bilans ścieków i wniosek wraz z koncepcją lokalizacji i technologii oczyszczalni ścieków dla naszej gminy na bazie dotychczasowej, położonej w Dziećmiarowicach. Wystąpiliśmy także z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji. Zakończone zostały prace i zgłoszone do odbioru przy budowie sieci wodociągowej Wiechlice Szprotawa Rozpoczęto procedurę zamówień publicznych na dostawę usług i materiałów w zakresie: - materiałów biurowych, paliw, usług transportowych, wycen lokali, podziałów geodezyjnych i prawnych dla Urzędu Miejskiego. W ramach sprzedaży mienia komunalnego zbyto: 1. 1 lokal mieszkalny położony na terenie miasta Szprotawy na kwotę 5.169,00 zł działki niezabudowane położone na terenie miasta Szprotawa i we wsi Wiechlice na kwotę ,00zł. oraz dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę ,00 zł. W okresie miedzy sesjami wydał 101 decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, w tym 10 odmownych. Decyzje przyznające dodatki opiewały na 9.576,28 zł. Można pochwalić się kolejnym wnioskiem rozpatrzonym pozytywnie dla naszej gminy. Mianowicie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej przyznało nam dofinansowanie w kwocie 3500,00 EUR na realizację wniosku dotyczącego zorganizowania I-go Partnerskiego Forum Gospodarczego zaprzyjaźnionych miast Szprotawy i Sprembergu. Forum planowane jest na koniec maja 2004 roku. Celem forum jest pogłębienie stosunków między przedsiębiorcami obu miast w kontekście funkcjonowania Biur Kooperacji w Cottbus i Zielonej Górze. Ponad miesiąc funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji w Szprotawie utwierdziło nas w słuszności powołania do życia tej instytucji. Ponad 480 osób odwiedziło centrum, w tym 201 to uczniowie ponadgimnazjalnych szkół 228 to bezrobotni. Centrum odwiedzają nie tylko mieszkańcy Szprotawy, ale także terenów wsi. Baza centrum ciągle poszerzana jest o oferty pracy i poszukujących zatrudnienia. 12 grudnia odbył wspólnie z Przewodniczącym Rady panem Julianem Jankowskim spotkanie z bezrobotnymi z terenu naszej gminy przy udziale dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pani Wioletty Tybiszewskiej i jej zastępcy kierownika delegatury w Szprotawie panem Krzysztofem Sołtysiakiem. W trakcie spotkania dokonano podsumowania działań w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia w br. i zamierzeń na przyszły. Także 12 grudnia wraz z zastępcą odbył spotkanie z mieszkańcami w Szprotawskim Domu Kultury. Spotkanie poświęcone było sprawom reorganizacji Urzędu Miejskiego, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz zamierzeń inwestycyjno- budżetowych w 2004r. W grudniu wydano drugi numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego. Podobnie jak w pierwszym, biuletyn zawiera ważne informacje gminne, dotyczące realizacji zadań, a także bieżących spraw. W nowym roku biuletyn będzie kwartalnikiem. Doszedł do wniosku, że publikator gminny wydawany tylko 2 razy w roku nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Umieszczanie reklam pozwoli nam minimalizować koszty wydawania. Zachęcił Radnych do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi biuletynu. Chce, aby jak najlepiej służył naszej wspólnocie w gminie. W grudniu w wyniku postępowania ofertowego wyłoniony został spośród 6 ofert kandydat na prezesa Spółki Chrobry. Kandydatem jest pan Wiesław Kolinka ze Szprotawy. Do czasu utworzenia spółki pan Kolinka będzie miał za zadanie przygotowanie od strony organizacyjno prawnej funkcjonowanie spółki. Zgodnie z założeniami utworzenia spółki planuje się od marca przyszłego roku. W dniach 17 i 21 grudnia uczestniczył w wieczerzach wigilijnych zorganizowanych dla osób samotnych i zrzeszonych w klubie AA. Tradycyjnie łamano się opłatkiem, składano życzenia świąteczno noworoczne. Oprócz wymienionych zadań przygotowano projekty uchwał, które będą dziś przedmiotem debaty i podjęcia. Ad. 4 INTERPELACJE I ZAPYTANIA r. J. Jankowski przewodniczący - zaprosił do składania interpelacji i zapytań. r. Zbigniew Migas wnosi o zorganizowanie kontroli słupów oświetleniowych na terenie miasta. Doszło do tragedii, zawalił się słup i została poszkodowana osoba i o mało nie skończyło się to zgonem. Dodał, że wiele słupów nie spełnia warunków i podstawowych norm, są pokrzywione i źle osadzone. Oczekuje przeprowadzenia kontroli i informacji o jej wynikach. r. Mirosław Sachmata oczekuje przeprowadzenia kontroli wywozu śmieci przede wszystkim na lotnisku w Wiechlicach. Jest dużo właścicieli, którzy nie posiadają kubłów na śmieci, a śmieci których w pobliskich lasach przybywa w zastraszającym tempie. Wnosi o skontrolowanie, czy ci co nie posiadają kubłów posiadają rachunki na wywóz nieczystości. Najwyższy czas zobowiązać właścicieli, aby te nieczystości były wywożone i pokrywane były koszty wywozu tych nieczystości. 3

4 Drugie zapytanie dotyczy rozmów z firmą Dialog, czy są prowadzone takie rozmowy!. Dlaczego ta firma nie może wejść ze swoją ofertą na nasz teren?. W okolicznych miejscowościach Dialog działa, jest konkurencyjny dla Telekomunikacji, tańsze są połączenia i łatwiejszy jest dostęp do internetu. Chce wiedzieć, czy jest przeszkoda ku temu, że ta firma nie może wejść na nasz teren. r. Zygmunt Szwarc pomimo wprowadzenia do dzisiejszego porządku posiedzenia zmian do statutu MSP ZOZ chce wiedzieć jak będzie wyglądała opieka zdrowotna do 1 stycznia przyszłego roku, bo projekt tej uchwały może być nie przyjęty. r. Halina Śladewska w Lesznie Górnym, przy ulicy Szkolnej znajduje się punkt czerpania wody, która jest pobierana w czasie pożarów. Podczas ostatniej akcji zauważyła, że została złamana pokrywa żeliwna (połowa jej istnieje, a drugiej połowy nie ma) i jest to bardzo niebezpieczne; szczególnie w nocy. Prosi, aby ta sprawą się zająć. Druga sprawa to wnosi o sprawdzenie zgłoszonych obaw mieszkańców Leszna Górnego o likwidacji pociągu do Legnicy o 5.20 i powrót do Żagania z Legnicy o Chce wiedzieć, czy to jest prawdziwa informacja i czy byłaby możliwość, aby pociąg ten chodził w dni świąteczne; bo takiego pociągu nie ma. r. Zdzisław Paprocki zgłoszony wniosek dotyczy drogi wojewódzkiej w miejscowościach Borów i Borowina. Jeśli chodzi o Borowinę, to skrzyżowanie na środku wsi jest drogą lokalną i tam jest zainstalowane lustro, które pokazuje pojazdy jak gdyby w dużej odległości od zasadniczego skrzyżowania. Pojazdy przejeżdżają tą drogą z bardzo dużą szybkością, ci którzy dojeżdżają do drogi z pierwszeństwem są przekonani, że pojazdy te są jeszcze bardzo daleko i myli to kierowców dojeżdżających do drogi wojewódzkiej. Proponuje rozważenie możliwości postawienia znaków ograniczających szybkość na całej długości drogi w Borowinie. Druga sprawa to skrzyżowanie, które faktycznie należy do Nowego Miasteczka, a z którego korzystają również mieszkańcy wsi Siecieborzyc i przyległych miejscowości. Chodzi o skrzyżowanie w Borowie, gdzie w tym roku było już trzy wypadki, dlatego że skrzyżowanie jest zasłonięte przez zabudowania po lewej stronie od strony Siecieborzyc. Należałoby również przeciwdziałać wypadkom i ograniczyć tam szybkość do maksimum. r. Paweł Chylak oczekuje odpowiedzi czy w sprawie zasieku na śmieci na cmentarzu w Borowinie i likwidacji dzikich wysypisk śmieci jest coś w tym temacie robione. Zgłosił, że miało to być zrobione do końca października, a nie jest to zrobione do dzisiaj. Drugi wniosek jaki zgłosił dotyczy drogi wojewódzkiej ; jadąc od obwodnicy jest skończony nowy dywanik do miejsca przed feralnym zakrętem gdzie jest duże wysypisko ziemi. Chce żeby się zwrócić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o likwidację wysypiska ziemi i rozważenie przy konserwacji i naprawie dróg, aby położono dywanik od tego miejsca chociaż do miejscowości Pasterzowice ponieważ zakręt jest cały czas frezowany, a nie naprawiany. Następna sprawa jaką zgłosił dotyczy usuwania skutków zimy na terenie miasta. Rok temu były widoczne od rana pomarańczowe kamizelki i widać było usuwanie skutków zimy, w tym roku jest to gorzej robione, nie chce żeby stał się przypadek złamania ręki albo nogi przez kogoś i później trzeba będzie płacić odszkodowania wie, że taki przypadek już był. r. Zbigniew Teler czy wiadome jest burmistrzowi, że po ostatniej sesji, jaka miała miejsce na początku grudnia w naszym szpitalu podjęto pewne działania odnośnie Poradni K, chce wiedzieć czy to przypadek, czy celowość podjęcia decyzji w oparciu o decyzje z ostatniej sesji Rady. Myśli, że jest to celowe działanie, a ma prawo tak domniemać ponieważ dotyczy to bezpośrednio naszego radnego, a drugiego w pewien sposób pośrednio. Czy coś wiadomo burmistrzowi w tym temacie. Oczekuje również informacji nt. prowadzonych rozmów o przyjęcie do tejże przychodni lekarza z nie naszego terenu. r. Tadeusz Kosmatka oczekuje wyjaśnienia, czy jest zadowolenie z reorganizacji ruchu w rynku. Rozwiązanie jakie wprowadzono wcale nie poprawiło sytuacji, tylko pogorszyło. W dniach wolnych od pracy i przed świętami wytworzony jest ogólny bałagan. Chce wiedzieć czy chce się to tak długo akceptować!. Temat ten miał być rozwiązany wspólnie na Radzie, pospieszono się i zrobiono taki knot, jakiego większego zrobić nie można było. Druga sprawa to chce wiedzieć, czy są interpelacje lepsze i gorsze i to co przed chwilą zgłosił radny Chylak, że na niektóre interpelacje nie ma odpowiedzi i bez końca można oczekiwać odpowiedzi. Niektóre tematy jakie się zgłasza to są tematy chyba lepsze i gorsze, które z dociekliwością są chyba badane przez komisję rewizyjną on do dnia dzisiejszego nie może się doczekać konkretnego protokołu z kontroli komisji rewizyjnej sprzedaży obiektu specjalnego. Skierował zapytanie do przewodniczącego, jak długo ten stan rzeczy będzie trwał, jak długo przewodniczący będzie to tolerował, że są zapytania i interpelacje lepsze i gorsze i tematy, które się bada w sposób lepszy i gorszy. Stwierdził, że jest to pytanie może na dzisiaj zbyt retoryczne, czyli nie będzie miał na nie chyba konkretnej, rzeczowej, dociekliwej odpowiedzi, jaką by sobie życzył. Ad. 5 INFORMACJA O SYTUACJI W LUBUSKICH ZAKŁADACH GARBARSKICH W LESZNIE GÓRNYM 4

5 r. J. Jankowski przewodniczący zaproponował, aby na początku Pan Mieczysław Sondej zabierze głos (radni otrzymali informację LZG), a po wystąpieniu Pana zarządcy będzie można zadawać pytania. M. Sondej zarządca LZG na wstępie wyraził wielką satysfakcję, zarówno wielki zaszczyt dla niego jak i również prezesa Rady Nadzorczej Pan Mocek, że mają przyjemność wystąpić przed Radą po raz pierwszy od długiej historii pobytu na terenie gminy. Jest to znakomita okazja, która daje szanse na jednoznaczne bez przekłamań, różnych wersji i wariantów dostarczenie Wysokiej Radzie informacji skróconej o tym, co aktualnie odbywa się na terenie LZG oraz jaka jest najbliższa przyszłość. Wracając do meritum, pozwolił sobie dostarczyć radnym skróconą informację, żeby wprowadzić w temat. Wie, że większość zna temat, a nie wątpliwie to co na co dzień dzieje się w LZG. Krótko poszerzając przedłożona informację zgłosił, że przedsiębiorstwo w skali roku notuje obroty towarowe na poziomie 45 mln. zł., czyli jest to spora kwota jak na warunki tego przedsiębiorstwa. Środki jakie odprowadza się do budżetu, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, a także w postaci różnych opłat m.in. podatki od nieruchomości w skali roku przekraczają kwotę 5 mln. zł. i są przekazywane tym instytucjom na bieżąco, bez zaległości ; czyli w wymaganych terminach. Średnia płaca przekracza miesięcznie zł. brutto, czyli również na warunki lokalnego rynku pracy nie są to małe zarobki, aczkolwiek nigdy nie jest to tak, że jest to dużo, zawsze w tym zakresie jest spora doza oczekiwań i jest to niewątpliwie zrozumiałą psychika. Produkcja przekracza obecnie w skali roku 2 mln. m 2 skóry wykończonej, czyli jest to stosunkowo duża produkcja, przy niewielkim zatrudnieniu, a dzieje się tak dlatego, że zakład dysponuje bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym. Przyrost produkcji w stosunku do poziomu roku bieżącego w stosunku do 1997 roku wynosi, aż 80% co świadczy o dynamicznym rozwoju przedsiębiorstwa, które na dzień dzisiejszy zatrudnia 275 osób tylko przy produkcji uszlachetniania skóry. Było tak, że przy tym procesie było zatrudnionych ponad 300 osób, czyli świadczy to o wydajności pracy, organizacji, a także o umaszynowieniu. Maszyny są własnością niemieckiej firmy BADER i wartość tychże maszyn przekracza wartość 2 mln. euro, czyli łatwo wyliczyć, że jest to ponad 10 mln. zł. Na terenie zakładu działa również inna firma KAJZER zajmująca się obróbką, przetwarzaniem skór owczych. Firma uruchomiła swoją produkcję w wykupionych, a zbędnych od LZG obiektach, 9 lat temu, zatrudnia na dzień dzisiejszy 65 osób. Jak się zsumuje to na podwórku LZG zatrudnionych jest około 340 osób, a więc spora ilość. Uruchomienie nowej produkcji, a dającej nowe, spore zatrudnienie dla lokalnej społeczności (Kajzer przy skórach owczych ) było możliwe dzięki zrozumieniu i przychylności ówczesnych władz Urzędu Wojewódzkiego w tym przy dużym udziale przez obecnego dyrektora Mocka, a wtedy był dyrektorem wydziału przemysłu w Urzędzie Wojewódzkim i dzięki temu udało się w szybkim czasie udało się ściągnąć inwestora i uruchomić dodatkową produkcję, a 65 osób to nie jest mała liczba. Będąc przy tym szczególe to tylko dodać wypada, że obyło się to w sposób jakby nie zauważalny przez ówczesne władze samorządowe ku jego wielkiemu nie ukrywa zdziwieniu ponieważ wie, że w innych miejscowościach jest tak, że jak się uda wykreować 5,10 miejsc pracy dodatkowych... (koniec kasety)... nazwałby to określonym klimatem, który wokół LZG był wytwarzany przez wiele lat. Nie ukrywa, że przez okres 8 lat, od kiedy tam jest to współpraca z samorządem gminy Szprotawa, a kierownictwem LZG była na 0. Inna rzecz by była gdyby tej pomocy nie oczekiwali, bo nie była im potrzebna, ale całkiem sympatycznie się odbiera jak zakład, jego wysiłki i jego załoga dostrzegana na terenie lokalnego samorządu. Tenże klimat delikatnie mówiąc w dużej mierze spowodował fakt, że dotychczasowy strategiczny partner, czyli firma BADER podjęła w przeszłości i podejmuje nadal decyzję o inwestowaniu, ale w innym rejonie naszego terenu, nie na terenie miasta i gminy Szprotawa, ale w Bolesławcu i stwierdził, że wcale ta nie musiało być, ale stało się!. Na dzień dzisiejszy z tego co przedstawił i z tego co jest w informacji wynika, że przedsiębiorstwo jest w bardzo dobrej kondycji, przed LZG jakby przysłowiowa świetlana przyszłość, ale niestety tak nie jest. Zaczęły się gwałtownie zbierać czarne chmury nad przedsiębiorstwem powód ekologia, ochrona środowiska. Partner niemiecki wiedząc, że kraj nasz w maju przyszłego roku wchodzi do Unii, gdzie będą powszechnie obowiązywać standardy ochrony środowiska unijne, w między czasie nasz rząd w trybie prac dostosowujących nasze prawo do wymogów unijnych podjął w parlamencie ustawę pod nazwą Prawo ochrony środowiska, które zawiera szereg bardzo respektujących uregulowań, wymuszających na podmiotach gospodarczych i nie tylko na podmiotach produkcyjnych, ale również organizmach miejskich, wiejskich, samorządowych rozwiązania w trybie bardzo pilnym olbrzymich zaległości na odcinku ochrony środowiska, ekologii. Szczególnie chodzi tutaj o oczyszczalnię ścieków, dymiące kominy z przestrzały kotłowni opalanych paliwem typu węgiel brunatny, czy kamienny itd., itd.. Na nieszczęście LZG ten problem na terenie fabryki nie został rozwiązany w przeszłości, nie został do końca rozwiązany również w ostatnich latach z powodu prostego, czyli brak środków. Są to zadania kosztowne, rozległe w czasie i w nakładach. Próbowano zdawać sobie z tego sprawę, że od tego problemu się nie ucieknie jako firma. Próbowali od ponad półtora roku rozwiązać ten problem przy współpracy z dotychczasowymi partnerami handlowymi tj. z firmą BADER, KAJZER, (nazwa zakładu niezrozumiała) na zasadzie partycypacji w środkach, które pozwoliłyby przebudować i rozbudować oczyszczalnię, którą zakład posiada tj. mechaniczno chemiczną, która niestety tylko doczyszcza ścieki, a nie jest w stanie powodować uzyskać norm jakie są zapisane przy zrzucie ścieków oczyszczonych do zbiorników wodnych rzeka Bóbr w naszym przypadku. Stwierdził, że sprawa ta była na bardzo dobrej drodze jeszcze do miesiąca maja czerwca tego roku. Była wstępna zgoda na partycypację, ustalano szczegóły organizacyjno techniczne i nagle opcja u głównego współudziałowca, czyli firmy BADER została zmieniona. BADER uznał, że nie będzie inwestował w obiekty, teren, których później nie zabierze i zdecydował się na ruch całkowicie zaskakujący, niekorzystny, polegający na wyprowadzeniu do końca przyszłego roku jednego z wydziałów na teren właśnie Bolesławca, natomiast LZG oferuje możliwość pozostania i poszerzenia produkcji dotychczasowej, ale tylko na obiektach, które oni nazywają produkcją wykańczalniczą do połowy wyrobu i jeszcze pod warunkiem, że zostanie rozwiązany na teraz i na przyszłość problem ścieków. Jak można rozwiązać ten problem! tylko poprzez zainwestowanie dużych pieniędzy, których nie ma w LZG (kilkanaście milionów złotych), albo 5

6 rozwiązanie innym sumptem np. przy pomocy samorządu terytorialnego poprzez budowę oczyszczalni z prawdziwego zdarzenia w rejonie miasta Szprotawy. Sugerują jako LZG przy tej okazji taka konfigurację zadania, takie zaprojektowanie, aby możliwe było również przetransportowanie ścieków fabrycznych LZG do budowanych w niedalekiej przyszłości oczyszczalni na tym terenie i oczywiście byłby to transfer tym kolektorem, który już istnieje między Lesznem Górnym, a Szprotawą i na szczęście udało się go tak położyć o takich średnicach, które mogą przyjąć te ścieki, a gmina przy okazji na tym interesie by zarabiała bo byłby to zrzut ścieków za odpłatnością, a nie w formie prezentu. Jedynie takie rozwiązanie może ochronić i obronić miejsca pracy, które obecnie na terenie LZG istnieją, czyli zarówno te które utrzymuje KAJZER przy skórach owczych, a także pracowników LZG ponieważ bez rozwiązania tego problemu horyzont czasowy jest krótki, przewiduje 2 3 lata i musi dojść do wygaszenia produkcji na terenie LZG bo wymogi i standardy unijne trzeba będzie wypełniać jako społeczeństwo i kraj i nie pozwolą na kontynuowanie produkcji w tych warunkach, które dzisiaj są. Zatem sprawa jest bardzo ważna, bo toczy się o utrzymanie 300 miejsc pracy na teraz i w długiej przyszłości. Ponadto środowisko miejsko gminne nie dysponując oczyszczalnią na dzień dzisiejszy będzie zmuszone do jej budowania, zatem nie widzi przeszkód, żeby nie można było takiego skonfigurowania tych tematów dokonać. LZG jest po wielu rozmowach z burmistrzem także ten temat przeniesiony jest na grunt Urzędu Marszałkowskiego i wojewody. Publicznie podziękował burmistrzowi za zaangażowanie i całkowite zrozumienie problemu. Chce wierzyć, że przewodniczący, który również reprezentuje taki sam pogląd jak burmistrz, a także wszyscy członkowie rady nie odmówią burmistrzowi wsparcia w realizacji tego poważnego dla środowiska lokalnego tematu, dodał jeszcze kluczowego, sztandarowego, bo jeśli tej współpracy nie będzie to sprawa może się przesuwać w czasie i będzie musiała być zrobiona, ale czas jest tutaj tym czynnikiem, który nie pozwoli przetrwać dla pracowników LZG i utrzymać miejsca pracy. Namawia do takiego rozumowania i postępowania decyzyjnego, bo sam burmistrz ma świadomość, że jeśli nie będzie miał przychylnego zaplecza, wspierającego jego działania to nie pokona problemu. Samorząd może spokojnie i bez żadnych wątpliwości sięgnąć po środki pomocowe unijne, należy mieć tylko 25% środków własnych, a reszta to środki pomocowe. LZG niestety jako przemysł nie ma takiej możliwości, środków tych nie dostanie, bo są one przeznaczane dla samorządów na poprawę infrastruktury. Powtórzył, że samorząd ma szansę skorzystania ze środków pomocowych i jakby przyjąć 25 mln. zł tj. około 4 5 mln zł. udziału gminy w czym LZG chcą partycypować. Taką deklarację złożono burmistrzowi. Dodał, że do sprawy nie chcą podejść jak ubogi krewny tylko z własnym udziałem, a resztę należy załatwić. Dodał, że gdyby to się udało to zupełnie innych barw nabiera miasto Szprotawa i okolice, bo dysponuje rozwiązanym problemem infrastruktury, bardzo ważnym problemem, który będzie stanowił zachętę i może stanowić tą zachętę dla wielu innych podmiotów, których tu jeszcze nie ma na tym terenie, ale mogą w przyszłości się pojawić, chcąc inwestować. Jeśli nie będzie infrastruktury to się kończy tylko na chęciach. Ma na tyle do powiedzenia, ale jeśli będą pytania, a myśli że będą to będzie się starał na nie odpowiedzieć wyczerpująco. Z uwagi na to, że zbliża się nowy rok pożyczył sobie, wszystkim zebranym, radnym, jego pracownikom, których cześć mieszka w Szprotawie, aby ten problem o którym mówił udało się prowadzić na taką ścieżkę realizacji, na której na końcu byłby skutecznie dostrzegalny i rozwiązany, czyli wybudowana nowa oczyszczalnia chemiczno biologiczna, która rozwiązałaby wiele wspólnych spraw. W życiu prywatnym pożyczył spełnienia marzeń, oczekiwań i zdrowia. Podziękował za wysłuchanie. r. J. Jankowski przewodniczący podziękował zarządcy za życzenia, za dobre prognozy. Korzystając z okazji obecności zarządcy i pana Mocka poprosił radnych o zadawanie pytań. r. M. Sachmata zwrócił się z pytaniem do dyrektora, czy w czasie kiedy miasto spełni te uwarunkowania, czy miejsca pracy zostaną w Lesznie Górnym, czy zostaną do innych obiektów, które będą spełniały warunki unijne. Czy produkcja zostanie zatrzymana na dłuższy okres, czy będzie musiała być przeniesiona do innych obiektów, czy innej miejscowości. r. H. Śladewska pytanie jej pokrywa się z pytaniem radnego Sachmaty. Czy w wyniku budowy oczyszczalni chemiczno biologicznej w perspektywie wielu lat będzie garbarnia działała i zapewniała ilość tylu miejsc pracy dla mieszkańców Leszna Górnego i okolic jak obecnie. r. E. Czerniawska stwierdziła, że dopiero dzisiaj doszło do takiej konfrontacji, spotkania pana Sondeja z Radą. Dodała, że jest radną drugiej kadencji i niestety takich momentów nie było, żeby ktoś z Garbarni właśnie zabierał głos, czy też wypowiadał się pozytywnie w sprawie, a zapewne stałoby się coś takiego, że jednak te miejsca pracy pozostałyby na naszym terenie. Inicjator tej debaty radny Panasewicz, nie przypomina sobie, żeby zabiegał o to żeby przedstawiciele LZG wypowiadali się, czy też po prostu w tym temacie tak jak to usłyszano dzisiaj. Nad tym faktem bardzo ubolewa. r. T. Kosmatka zgłosił, że chciałby trochę szerzej w temacie powiedzieć z uwagi na to, że w pewnym sensie adresowane są te uwagi pod jego adresem, bo był w Zarządzie poprzez poprzednie dwie kadencje. Po wypowiedzi pana Sondeja, sprostował jego wypowiedź, że ta współpraca nie jest od dzisiaj, na to są dowody, są pisma w sprawie. Mocno podkreślił, że korespondencja ( w tym co powiedział pan Sondej jest trochę prawdy i nad tym bardzo ubolewa) początkowo odbywała się między LZG, a Urzędem, wszelkie pisma adresowane były do Urzędu Miasta i Gminy. Gdy nastąpił taki przełomowy moment, gdzie sprawy zostały skierowane na Zarząd to zaczęto do sprawy podchodzić wspólnie inaczej; podkreślił to jako informację. Dodał, że w tamtym czasie jako członkowie Zarządu i zarówno dzisiaj wszyscy chyba są żeby LZG prowadziły nadal swoją działalność na terenie naszej gminy, bo od tego zależy los i byt mieszkańców. Była wówczas zgoda na to, że 6

7 będzie przeprojektowanie tego co robiono w Lesznie Górnym tj. kanalizy. Wie, że było wysłane takie pismo, że Urząd (tu mocno podkreślił Urząd) nie jest zainteresowany podłączeniem LZG, w tamtym czasie było to karygodne i to krytykował, nie chce brać odium za to co się działo nie pozytywnego w tamtym czasie. Dzisiaj deklaruje, że to co trzeba będzie to z jego strony jest bardzo zainteresowany tym, aby LZG działo się dobrze. To tyle prowadzenia jeśli chodzi o historię, bo uważał że należało kilka słów na ten temat powiedzieć. Dzisiaj natomiast ma pewne obawy co do przyszłości, nie chce żeby było tak, że będzie publicznie mówione, że klimat dzisiaj jest wspaniały i zakład przestanie istnieć, a wcześniej klimat nie był odpowiedni i zakład istniał, oby tak nie było, bo temat jest bardzo, bardzo ważny dla gminy i jest zakład, który zatrudnia największą ilość na terenie gminy i naprawdę trzeba do sprawy podejść bardzo poważnie. Sądzi, że te rozmowy które są prowadzone z burmistrzem, z urzędem Marszałkowskim to chyba każdy wie co robi. On dzisiaj nie zna tych ustaleń, ale ma pewną jedną wątpliwość i obawę i to mówi publicznie, że dzisiaj wszyscy liczą na to, że w ciągu 2 3 lat w Szprotawie będzie postawiona oczyszczalnia, która będzie miała możliwość przyjmowania ścieków z Garbarni takie jakie są, procesowo nie jest fachowcem,a le na tyle ile się zna to te ścieki trzeba naprawdę technologii porządnej dla oczyszczalni ścieków gdyby je można było bezpośrednio przyjąć ; chyba że będzie robiona wstępna oczyszczalnia coś na podobnie oczyszczalni, gdzie dezaktywowało ścieki przez garbarnię. Jeszcze raz podkreślił, że fachowcem nie chce i nie chce wchodzić w proces oczyszczania bo się po prostu na tym nie zna. Stwierdził, że może być jedna mała obawa i oby tak było że planowaną oczyszczalnię ścieków w ciągu dwóch trzech lat pobudować, natomiast dzisiaj mówienie, że tak będzie to jest tak jak pisanie palcem pod wodzie jakieś wzory i żeby te wzory były trwałe to trzeba by było, żeby woda stała w bezruchu, i tak też może nie być. On tutaj tylko daje swoją uwagę tutaj składa. Czy to jedno rozwiązanie (w projekcie budżetu nie widzi rozwiązania), czy liczy się tylko na to, że powstanie ta oczyszczalnia ścieków i ten czas starczy LZG, żeby się do tego podłączyć. Samo podłączenie do kanalizy nie jest żadnym problemem, bo tam brakuje zaledwie kilku set metrów i to nie jest żaden problem. Problemem natomiast jest to czy te ścieki będą mogły być spuszczane. Były prowadzone rozmowy i pisma są w tej sprawie, że LZG miało zrobić przymiarkę do tego, czy ewentualnie czy coś takiego jak dezaktywacja tych ostrych ścieków z Garbarni, które się nie nadają do bezpośredniego zrzutu i czy nie można by było takie coś wykonać teraz aktualnie. Twierdzi, że temat jest bardzo ważny i istotny dla gminy, aby te miejsca pracy pozostały, ale żeby nie było tak, że nie zdążymy tej oczyszczalni w odpowiednim czasie zrobić. Nie dziwi się zniecierpliwieniu firmy BADAER, bo dzięki tej firmie zakład istnieje gdy ona odejdzie to praktycznie nie będzie o czym mówić, żeby ten czas rzeczywiście wystarczył na to że zdążymy wybudować oczyszczalnię i tutaj ma bardzo poważne obawy. r. P. Chylak - do wcześniejszych wypowiedzi zgłosił zapytanie i informację. Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest informacja, że ogłoszona jest piąta tura składania wniosków na działanie pierwsze, a w działaniu pierwszym jest prowadzenie niekorzystnego oddziaływania zakładów przetwórczych na środowisko naturalne. Do wypowiedzi przedmówcy zgłosił, że może w ramach tych środków udałoby się uzyskać jakieś środki na wstępną oczyszczalnię przed podłączeniem do kanalizacji głównej, żeby to zneutralizować. Jest czas na składanie do 5 lutego 2004 roku. r. Z. Szwarc czy w lipcu tego roku Bolesławiec złożył lepsze warunki dla działalności firmy BADER, czy w firmie BADER w Bolesławcu istnieje oczyszczalnia spełniająca wymogi Unii Europejskiej, czy stało się coś innego. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił pana zarządcę o udzielenie odpowiedzi na zadane dotychczasowo pytania. M. Sondej zarządca LZG Bolesławiec i Bader jest praktycznie perełka inwestycyjna to co tam już jest co jeszcze zaczynają budować i takie obiekty powstają wtedy jak się ma pieniądze.... (treść wypowiedzi nagrana bardzo niewyraźnie, trudna do odczytania)... a teraz będą przenosić wykańczalnię skór, czyli końcowy efekt z podwórka LZG. Budują halę produkcyjną o powierzchni około 10 tyś. m 2 i nic się nowego nie stało za wyjątkiem kasy, którą oni mają, a LZG nie ponieważ do procesu jakim jest wykańczalnia, czyli ostatnia faza uszlachetniania produktu nie potrzeba oczyszczalni, bo tutaj praktycznie nie ma ścieków, są tylko przy agregatach natryskowych, ale pracują one w obiegu zamkniętym, czyli ilości ścieków są niewielki i charakterystyka tych ścieków jest wcale nie agresywna. W związku z powyższym nie problemu ze zrzuceniem tych ścieków do kanalizy miejskiej. Natomiast gdyby chciano pójść z tą częścią, która będzie jeszcze funkcjonowała w LZG z opcją na rozbudowę (czyli ta pierwsza faza, o której wspomniał od barwienia do garbowania) to są ścieki agresywne i tego nie da się ukryć i w związku z czym one muszą być poddane procesom oczyszczania i neutralizacji w innych warunkach techniczno technologicznych i tego Bader nie zamierza przenosić bo wie, że będzie musiał budować oczyszczalnię, nikt nie jest nierozważny i nierozsądny. Natomiast jedna z opcji w tych rozmowach i dyskusji po lipcu tego roku (kiedy spadło do na LZG jak grom z jasnego nieba) z czym się liczyli, ale oczywiście nie tak szybko, to burmistrz o tym wie, że w rachubę w przyszłości może również wchodzić to (trudno określić kiedy) budowa na wskroś nowego zakładu do tej pierwszej fazy produkcyjnej właśnie na terenie Szprotawy Wiechlicach, ale cały czas jest ale i mówią że należy rozwiązać problem bo on oczyszczalni budować nie będzie. Uważa, że nie ma inwestora ani zagranicznego, ani krajowego, który wchodziłby w infrastrukturę techniczną. Inwestorzy tylko przychodzą na te tereny gdzie ta infrastruktura jest. Dodał, że jest to bardzo oczywiste, a ten problem mają rozwiązywać samorządy, które mają dostęp do środków unijnych. Czyli tak wygląda ten problem. Natomiast do pytań i wątpliwości zgłoszonych przez radnego Kosmatkę wyjaśnił pytanie, czy oczyszczalnia jaka może być projektowana i później budowana będzie w stanie wchłonąć i przetworzyć ścieki agresywne oraz inne ścieki garbarskie!, odpowiedział, że tak, bo dzisiejsze technologie pozwalają ta sprawę załatwiać teraz na jednym podwórku i jest 7

8 to tylko sprawa techniczna i technologiczna, a projektanci, laboratoria i naukowcy potwierdzają to, że bez żadnych wątpliwości jak również praktyka zagraniczna również duńska, skandynawska, holenderska. Nie mniej obawy są całkowicie bezzasadne, bo w konfiguracji tych dwóch zadań LZG i przyszła oczyszczalnia ścieków na tym terenie nie zamierzają likwidować swojej oczyszczalni mechanicznej, którą posiadają. W dalszym ciągu spełniała by rolę doczyszczania tych ścieków, czyli neutralizacji i dopiero transport ścieków kolektorem odbywałby się wówczas poprzez przejście przez oczyszczalnię LZG i wówczas byłby całkowicie łatwiejszy do przyjęcia do tej projektowanej oczyszczalni. Dodał, że gdyby zważono ścieki komunalne, które byłyby w większości służą bardzo pozytywnie rozkładowi ścieków przemysłowych i jest wtedy komplet sprawy pozytywny do rozstrzygnięcia i zaprojektowania, także tutaj lęków i obaw nie ma i apeluje, żeby ktoś starał się takie obawy podsuwać to dodał, żeby w nie wierzyć bo jest to bezzasadne. Była również zgłoszona uwaga przez pana Kosmatkę tj., że teraz jest dobry klimat sprzyjający, zakład może być zlikwidowany. Dodał, że tutaj nie ma stu procentowej pewności i robić trzeba wszystko, żeby do tego po prostu nie doszło bo wiadomo o jednej rzeczy, że jeśli ta oczyszczalnia w perspektywie 3-4 lat... (koniec kasety)... zamykać, likwidować produkcję tego typu szkodzącą środowisku i to jest pewniak. Natomiast wybudowanie daje szansę przetrwania na teraz i na potem bo gdyby się rozpoczął proces budowy to wówczas nie ma przesłanek mówiących, że nie rozwiązuje się tego problemu to się wycofuję, ale są okresy przejściowe, buduje się, rozwiązuje się problemy. W związku w powyższym nie ma obaw, że problem nie zostanie załatwiony. Dzisiaj nikt nie zmusi firmy do wygaśnięcia lub zamknięcia produkcji bo proces będzie się toczył. Może ktoś zadać pytanie: jaka jest gwarancja Panie Sondej, że Bader będzie tutaj siedział 20 lat, odparł że takiej nie ma i takiej też nikt od nikogo nie może oczekiwać, ponieważ LZG zakłada horyzont czasowy przy rozwiązaniu sprawy oczyszczalni ścieków na co najmniej na kilkanaście lat, a może i na dłużej, ale to już zależeć będzie od strategii, od potrzeb rynku, możliwości zbytu tego produktu, ale tutaj niech będzie gwarancja miejsc pracy na lat, a nie 2 3 lata i to jest ważna sprawa. Ponadto być może przyjdzie taki czas, że Bader, albo kto inny będzie chciał u nas wybudować nowy zakład (obiekty, transport) według nowych wymogów, bo te obecne mury na terenie LZG są nie adekwatne jeśli chodzi o architekturę do procesów garbarskich, stare obiekty są zdekapitalizowane, czyli w nieskończoność z takim terenem ktoś nie będzie swoich losów wiązał, ale chodzi o te kilka kilkanaście lat pracy dla ludzi, którym dzisiaj zabrano by te miejsca pracy to byłby dramat. Następne uwagi pana Kosmatki dotyczące współpracy przybliży. Stwierdził, że owszem była korespondencja, dużo jej było (w biurku ma grubą teczkę propozycji, próśb, wniosków, odmów). W 1996 roku jak urzędował już poprzedni burmistrz i jakoś wyjątkową awersję czuł do LZG, nie chce w to wnikać, jest to już historia, nie chce człowieka osądzać i wychodzić na złośliwca. Przytoczył fakty: w 1996 roku przedsiębiorstwo było w strefie upadłości, robiono wszystko m.in. przy pomocy Pana Mocka jeszcze jak był w Urzędzie Wojewódzkim żeby zakład jednak uratować mając na względzie miejsca pracy, bo wisiał już długopis nad decyzja do podpisania likwidacji, upadłości firmy. Przedsiębiorstwo było zadłużone, zdezorganizowane pomimo, że miało partnera niemieckiego to jednak szło wszystko w złym kierunku. Więc należało przystąpić szybko do programu naprawczego, głęboka restrukturyzacja niektórych obszarów, ale ważne że się udało. Wspomniał, że po drodze również wystąpiła inna sprawa, a mianowicie LZG zalegały z zapłatą dla Urzędu miejskiego w Szprotawie 1,5 mld zł. na tamte czasy (dzisiaj około 150 tyś. zł. i na dzisiejsze czasy nie jest to wcale dużo) dla tej firmy było to bardzo dużo. Dodał, że były to kwoty nie tylko należnego podatku, ale odsetki od zapłaconego, ale z opóźnieniem i tu stwierdził, że odsetki można było skreślić, a nie oczekiwać od firmy. Decyzja o umorzeniu tych odsetek przez poprzedniego burmistrza, który był przed Panem Franciszkiem sitko była pozytywna to kuriozum, że nowy burmistrz powiedział nie i uchylił decyzję egzekwującą zapłatę odsetek (150 tyś.) od firmy, która była w strefie upadłościowej spytał jak można nazwać taką intencję, uważa że jest chyba czytelna i dla niego również była czytelna. Pomijając czytelność zaczął podejmować próby i zmiany tej decyzji, stanowiska przez burmistrza. Szło szereg pism i próśb, ale odpowiedź była jedna, absolutnie nie i jeszcze raz nie, a dlaczego nie, bo nie, więc prosił o rozłożenie choćby na raty skoro już zakład musi zapłacić i decyzja została tak nie elegancko anulowana to również odpowiedź była nie. Przywoływał trzy krotnie Kolegium odwoławcze przy wojewodzie, żeby ono chociaż trochę rozsądku wlali w decydenta tej decyzji i również na nie, trzykrotnie wymieniano korespondencję z Kolegium, była również prośba wojewody na piśmie w tej sprawie, aż wówczas po trzykrotnym wykładaniu łaskawcy powiedzieli no dobrze rozkładamy na raty. Zakład spłacił co do grosza odsetki Urzędowi, a obie firmy umarzały postępowania bo wówczas prowadzono postępowanie układowe. Oczywiście korespondencja rosła a tej sprawie, może ją przeczytać, ale mdło się robi od rodzaju treści tej korespondencji. Zgłosił również inny przykład współpracy, świeższy, kiedy już rozmawiano przyszłościowo o zrzucie ścieków, ewentualnie jak się wybuduje do Szprotawy, ale wiedzieli, że w projektowaniu, a później w robocie szybko będzie układanie kolektora do Leszna Górnego wówczas podstawowa sprawa bo po co budować nowy kolektor skoro to też kosztuje, a można położyć go o takiej średnicy 15 cm, żeby ta rura była w stanie przyjąć ścieki LZG, których wcale ni jest tak mało 400 m 3 na dobę i potwierdził, że LZG poufnie byli z projektantem w kontakcie żeby czuwać nad sprawą, żeby ta rura była o średnicy 15 cm, a nie Dodał, że sprawę cały czas ze sobą uzgadniali i monitowali bez zgody Urzędu i w pewnym momencie ujawniono, że zapadła decyzja żeby projektować 12, nie 15 i tylko po to żeby odciąć LZG. Po ich interwencjach zmieniono na 15. W sprawie dotychczasowej współpracy stwierdził, że LZG mają szczęście od Boga, że nie potrzebują pomocy. Od stanowiska i decyzyjności organów gminy nic nie zależy, LZG mają tylko płacić przypisane mocą uchwał opłaty i podatki. Po raz kolejny stwierdził, że teraz można mówić o zrozumieniu sprawy, dostrzeganiu problemów przez obecne władze jak również ma nadzieję przez członków Rady. Dodał, że skoro krążą już pewne opinie to chce, żeby one były znane, była wiarygodna. Jeżeli ktoś nie wierzy jemu to co mówi, to zaprosił do siebie, może udostępnić treść korespondencji. Sprawa jest bardzo przykra, dla niego zaskakująca, nie pojmuje mechanizmów żeby tak postrzegać interes tamtego lokalnego środowiska. Na następne pytania, czy po wybudowaniu oczyszczalni pewne jest że zakład pozostanie odparł, że jest to jedyna szansa, a jeżeli tego nie będzie to niestety wszyscy 8

9 muszą się z tym liczyć, że w niedalekiej przyszłości 3 4 lata zapadnie wyrok. Miejsca pracy, czy będą przewidują że miejsca pracy będą na terenie obecnego LZG. Zakłada, że do czasu wyeksploatowania tej substancji technicznej jak istnieje na terenie LZG te miejsca pracy będą w LZG. Ile będzie miejsc pracy przewiduje, że uchronionych pozostanie ponad 300 miejsc pracy (Kajzer z opcją rozwojową) i przy produkcji obróbki skóry może być nadal około 200, a nawet ponad 200 osób. Obecny stan to ponad 300 osób, a może i więcej. Wie, że Bader zamierza wyjść na rynek rosyjski, chce wybudować zakład w Chinach to potrzeby na tą potrzebę i obróbkę będą rosły.. Perspektywy są i one są realne. Poinformował, że w Polce działało 35 garbarni, a pozostała tylko ta nasza, a reszta poszła pod młot, a na ich terenach powstały małe garbarnie zatrudniające po około 50 osób. Uważa, że jego czas w tej firmie się kończy, bo jest na określonych kontraktach, ale chodzi mu o to najbardziej żeby ludzie mieli zagwarantowaną pracę na dziś i na jutro i na chleb. Chce wierzyć, że władze samorządowe, rada będą postrzegały ten problem możliwy do pozytywnego załatwienia. Dodał, że tutaj nie chęci się liczą, ale praca. r. H. Śladewska zgłosiła, że jest zwykle daleka od osądzania ludzi, ale odniosła takie wrażenie, że atmosfera jaka panowała w poprzednich kadencjach była daleko nieprzychylna jeśli chodzi o garbarnię, żal że doszło do tego, że Rada zajmuje się dopiero dzisiaj tym problemem, a sprawa jest stara. Ona jako mieszkanka Leszna obserwowała działalność garbarni jak również pana Sondeja, który według niej i mieszkańców jest osoba kompetentną, rzeczową i bardzo konkretną i cieszyć się należy tylko z tego, że członkowie ówczesnego Zarządu, czy rady są teraz chociaż przychylni i wyrażają swoje poparcie dla tego zakładu, który utrzymuje w większości mieszkańców Leszna Górnego i właściwie z tego co powiedział dyrektor to wynika z tego to, że kiedyś jak nie pomagaliście to chociaż miał nadzieję żeby mu w tym nie przeszkadzać, a to co robił to robił dobrze. Myśli, że rada powinna zrobić wszystko, żeby pomóc zakładowi, przyczynić się do budowy oczyszczalni. W swoim imieniu skierował podziękowania panu dyrektorowi za współpracę ze szkołą której nigdy nie odmówił w czasie gdy jeszcze tą placówką kierowała. r. E. Czerniawska cieszy się, że pan Sondej wyjaśnił wiele zaszłych spraw i było to bardzo potrzebne i cieszy się z postawy pana Sondeja, że publicznie to wyraża że chce, aby ten zakład istniał, a ludzie którzy spędzili tam większość swojego życia na koniec nie pozostali bez pracy. Dodała, że robi to niesamowite wrażenie i wierzy, że wszyscy zrobią wszystko dla tej ważnej sprawy. Nie mniej jednak nie przyjmuje do wiadomości wypowiedzi radnego Kosmatki, gdyż radny Kosmatka jest dorosłym człowiekiem i po trzech kadencjach urzędowania tejże rady nie jest to usprawiedliwienie ani dla zarządu, ani również dla radnego. Uważa, że to radny winien mówić publicznie o sprawach które budzą wątpliwości, być inicjatorem miejsc pracy, czy też zapewnienia ludziom lepszego jutra. Niestety być może ma całkiem inne wyobrażenia o tej sprawie, ale jest zdania, że radny Kosmatka na pewno uważa siebie za człowieka odważnego, ale przez ten okres nie było radnego wypowiedzi w takim kontekście jak dzisiaj i też nad tym ubolewa. Zwróciła się do Pana Sondeja o podanie informacji, kiedy zapadła decyzja o wyprowadzeniu firmy BADER do Bolesławca i kiedy BADER kupił w Bolesławcu grunty pod zakład. Chce również wiedzieć, czy można było zmienić wówczas decyzję i czy rada miała takie możliwości, oczekuje szczerej odpowiedzi. r. M. Sachmata oczekuje wyjaśnienia, czy w rozmowach jakie są teraz prowadzone w tej chwili jest rozważana możliwość wykorzystania oczyszczalni ścieków na lotnisku. Bo jak wiadomo mówi się o wybudowaniu nowej oczyszczalni, która ma spełniać wymogi w pełni europejskie.. Oczyszczalnia w Wiechlicach wykorzystana jest w 50% i to jest znowu nie trafiona inwestycja poprzednich władz. Czy jest możliwość przekształcenia technologicznie tej oczyszczalni lub wciągnięcia jej w kompleks nowo budowane oczyszczalni, aby przejęła całkowicie ścieki LZG i istniała i była wykorzystana, bo w jej budowę poszły nasze pieniądze. Dodał, że na dzień dzisiejszy w poprzednich planach Spółki Wodno Ściekowej ta oczyszczalnia w Wiechlicach miała być zlikwidowana i to się trochę kłóci ze zdrowym rozsądkiem i z tym, że nie liczy się ze społeczeństwem. Chce uzyskać odpowiedź na pytanie, czy jest rozważana możliwość wykorzystania tej oczyszczalni w Wiechlicach. r. T. Kosmatka ad vocem do wypowiedzi Czerniawskiej. Zgłosił, że przed nikim tutaj się nie tłumaczy, nie jest to jego rola żeby się przed kim kolwiek tłumaczyć. Stwierdził, że radna nadaje na innych falach i to niejednokrotnie podkreślał i nie ma wspólnej płaszczyzny. Dodał, że radna nie słucha co on mówi. On mówił przed zarządcą panem Sondejem, przytoczył trochę historii, a dla ciekawości sprawy za zaproponował przeglądnięcie protokołów z posiedzeń Zarządu, gdzie sprawy z garbarni jak stawały na Zarządzie to wówczas radna będzie miała obraz co się w tej sprawie działo. Podkreślił, że cała długa korespondencja (tu przyznał rację panu Sondejowi) prowadzona była między Urzędem Miasta Szprotawa, a Lubuskimi Zakładami Garbarskimi, gdy doszło do problemu to tym się zajął później zarząd i od tamtego momentu nie było kryzysowej sytuacji. Natomiast dzisiaj ubolewa jak wszyscy. Oczekuje, żeby jego wypowiedzi nie traktować jak tłumaczenia, bo on przed nikim się nie będzie tłumaczył z tego co robi. To co robi w sposób publiczny i tak jak radna Czerniawska stwierdziła w sposób odważny stara się tor obić. r. E. Czerniawska ad vocem do ostatniego zdania radnego Kosmatki. Powiedziała, że radny Kosmatka nie jest tutaj tylko dla siebie tylko z ramienia swoich wyborców i będzie się tłumaczył i będzie odpowiadał tyle razy ile o to zapytają. Dodała, że radny nie jest tu po to, że działa tu sobie amuzą i oczekuje, żeby do radnego dotarło to w końcu to do wiadomości. 9

10 r. B. Wójcik Wojtkowiak stwierdziła, że nie sposób milczeć kiedy na sesji jest omawiany tak ważny temat. Zgłosiła, że była członkiem Zarządu i pamięta dokładnie rok 1996, pamięta dokładnie sprawę umorzenia odsetek dla Garbarni. Nie wie co wtedy o tym decydowało, co przysłaniało takiej decyzji, radny Kosmatka dobrze pamięta tą dyskusję. M. Sondej zarządca LZG stwierdził, że dobrze się stało, że zapłacono tą kwotę 150 tyś. ponieważ podejrzewa, że stałoby to zakładowi kością w gardle do dzisiaj gdyby umorzono, albo podarowano. Do tego dzisiaj już nie chce wracać proponuje to potraktować jako zaszłość historyczną było minęło. Firma się podniosła, obroniła, odzyskała stosunkowo szybko swoje walory jako przedsiębiorstwo, uzyskało płynność finansową, na bieżąco zaczęto realizować świadczenia należne załodze (socjalne, bhp), oddłużona została w całości, zaczęła przynosić wyniki dodatki i kwota 150 tyś. nie zaszkodziła zakładowi, aczkolwiek o intencji nie chce mówić i uważa żeby sobie to podarować. Następna ważna sprawa, kiedy i jakie decyzje BADER podejmował to praktycznie zaczęło się w sierpniu 1991doszło do pierwszej umowy handlowej między BADEREM, a LZG (pięcio letniej). Umowa ta gwarantował pracę dla LZG, ale nie od końca precyzyjnie gwarantowała określony wymiar świadczeń finansowych (ceny, remonty, nakłady na maszyny itd.) i pomimo praca była to firma zaczęła się ślizgać w kierunku niedobrym ujemny wynik finansowy i należało to oczywiście zmienić, ale był to okres transformacji ustrojowej, na szybkiego prywatyzacje, likwidacje, różne umowy, związki z kapitałem zagranicznym i nie wszystko było dopracowane, dopieszczone i dowartościowane poprawnie stąd też trudno się dziwić, że ówcześni włodarze firmy w LZG mogli popełnić jakieś błędy, które później się mściły. Nie mniej BADER do 1995 roku był włącznie (dyrektor Mocek pamięta to dokładnie, bo w tym czasie był dyrektorem wydziału w Urzędzie Wojewódzkim), reprezentował opcję prywatyzacji w oparciu o kapitał tejże firmy, czyli chciał wykupić LZG i był do tego zdecydowany. Sprawy były doprowadzone już bardzo daleko, przygotowane były pakiety socjalne, uzgodnienia z wojewodą, ministerstwem i pozostawało tylko podpisać decyzję, akt sprzedaży, prywatyzacji. I..., że na dzień dzisiejszy o tej sprawie by wcale nie mówili, nowy zakład byłby odrestaurowany, odbudowany i gwarancja na pokolenia, dla wnuków i niestety tak się nie stało i to nazywa zmarnowaną szansą i ogromna szansa byłaby zmarnowana chyba przez głupotę, zawiść ludzką (brakowało12 godzin do podpisania). Trafił na dokument, że związek zawodowy Solidarność wycofał swoją zgodę na ten akt, bo nie podobały się związkowi pewne zapisy ( bo wówczas były takie przepisy mówiące, że wymagana jest obligatoryjnie zgoda związków zawodowych i jeśli jej nie było to sprawa siadała), czyli strzelili sobie tzw. samobója i jak tak postąpili to kwestia się wywróciła i nie doszło do decyzji o prywatyzacji, a więc po dalszych negocjacjach doszło do odnowienia umowy (gruda umowa pięcioletnia, przedłużenie pobytu Badera), ale już na zupełnie innych regułach gry. Bader nie był już zainteresowany hołubieniem, doinwestowaniem i zrezygnował z zamiaru prywatyzowania się na bazie LZG i kwestia upadła jeśli chodzi o tego inwestora całkowicie. Później były wielokrotne nagabywania przez wojewodę, różnych wspomagających posłów, aby Bader zechciał przystąpić do prywatyzacji, czy to ścieżką kapitałową, czy poprzez wykupienie na zasadzie spółki i wtedy go to całkowicie nie interesowało, mówił nie i jeszcze raz nie ponieważ poczuł się bardzo dotknięty i decyzja tutaj należy do niego, bo kasa jest jego. Czyli krótko mówiąc nie udało się jego całkowicie przekonać bo po prostu zmienił opcję decyzyjną i punkt strategiczny jeśli chodzi o rozumowanie i prowadzenie swoich interesów w Polsce i w Europie, czyli można powiedzieć, że poszli na grzyby, kiedy już tych przysłowiowych grzybów w lesie nie było... (koniec kasety)..., Niemiec wtedy podjął decyzję o szukaniu nowego rozwiązania poza LZG, czyli było to w roku 1995, przełom Oczywiście nie wyrażał wielkiego zainteresowania Bolesławce, czy Wrocławiem, szukał dogodnej dla siebie lokalizacji i sprzyjającego klimatu, atmosfery, infrastruktury, propozycji podatków. Węszył również (bo tak przekazywali mu koledzy z LZG, bo jego wówczas jeszcze tam nie było) lokalizacji właśnie w rejonie Wiechlic tego co zbudował w Bolesławcu. Wtedy trzeba było Baderowi zaproponować działki, współpracę podatkową itd., nie wie czy tak było, ale z tego co mu przekazano, zainteresowanie było śladowe, albo zerowo z jego propozycjami, czy chęciami. Może w nie wszystkich sprawach mówi prawdę, bo jego przy rozmowach nie było i może być tak, że to co Bader proponował władzom Szprotawy było nie do przyjęcia, ale znowu jak zaproponował w Bolesławcu to było to do przyjęcia, albo może dał inną propozycję, powtórzył przy tych rozmowach nie była, ale skończyło się to jak się skończyło, że capnął Badera Bolesławiec i teraz jest to co jest, że dokupuje grunty, działki, inwestuje, rozbudowuje się i jest to całkowite cacko. Szkoda zmarnowanych szans tj., że utrącono prywatyzację z udziałem Badera, a później nie zachęcono i nie przetrzymano żeby został ze swoim kapitałem w procesie inwestycyjnym na tym terenie, a nie poszedł w Bolesałwiec i niestety prawda jest taka, że wygrał Bolesławiec. r. T. Kosmatka poza historią, poza tym co się mówi o poprzednim czasie to należy powiedzieć co trzeba uczynić na dzień dzisiejszy żeby dać gwarancję dla LZG. O czym się dzisiaj mówi?, o historii, którą sam sprowokował, bo od niej zaczął swoje wystąpienie bo uważał, że kilka słów na ten temat należało powiedzieć. Natomiast nie słyszy żadnych rozwiązań na przyszłość i dużo dyskusji na ten temat. Zaproponował, żeby dwu wariantowo porozmawiać (to co podnosił radny Chylak), bo jeżeli nie wypali oczyszczalnia ścieków z różnych względów i w tym okresie 2,3,4 lat to jaki drugi wariant będzie, żeby zagwarantować tutaj odbieranie ścieków. Bo nie tylko w nowej oczyszczalni widzi możliwość odbierania ścieków, ta która funkcjonuje może również odbierać ścieki po wstępnym zdezaktywowaniu po tym co jest groźne w tych ściekach i są to dwie wersje i do sprawy należy podejść jak powiedział dwu wariantowo do sprawy i tak to widzi, żeby mieć plan np. oczyszczalnia ścieków zaprojektowana, ta która potrafi odpowiednio oczyścić ścieki, które garbarnia będzie przesyłała; natomiast plan jakiś drugi awaryjny uważa, że musiałby być przewidziany bo może być różnie. O tych wątpliwościach, o których mówił na początku to je ma. 10

11 r. M. Sachmata jeszcze raz powrócił do swojego pytania, czy jest możliwość w pełni wykorzystania oczyszczalni w Wiechlicach. Czy w rozmowach jest poruszany temat wykorzystania tej oczyszczalni. M. Sondej zarządca LZG w tej sprawie uważa, że merytorycznie wypowie się pan burmistrz, ale do tej sprawy powie tylko w części związanej z LZG i z Wiechlicami. Margines swobody ruchu jest bardzo mały, a nawet żaden. Oczywiście potwierdził, że trzeba się z tym liczyć, że może nie wypalić pomimo wielkich zabiegów, wysiłków itd.. Ponieważ ilość ścieków garbarskich na terenie LZG na dobę wynosi 500 m 3 i jest to potężna ilość stanowi taki wymiar ilościowy, że z tego co wie na dzień dzisiejszy to możliwości przerobowe Wiechlic, dobowe nie są w stanie połknąć ładunku LZG i jeżeli jest to prawda to jest już sprawa przechlapana i jeśli jest to nieprawda to wówczas rodzi się pytanie co by było, gdyby było. Mianowicie należało by wówczas zmodernizować Wiechlice o stopień biologiczny z prawdziwego zdarzenia z zastosowaniem technologii, która pozwoliłaby przetwarzać ścieki przemysłowe po innych kosztach, czyli mniejszych na pewno. Według niego jest to sprawa do zbadania przez studium wykonalności, o którym na pewno burmistrz wspomni i nadzoru merytorycznego przez miejscowe gremia, bo wówczas już LZG nic nie mogą już pomóc, ale wtedy stopień zagrożenia dla LZG będzie gwałtownie rósł. r. Zb. Teler - potwierdził, że faktycznie bardzo dużo powiedziano m.in. o historii i może dobrze, ale chyba podstawowy cel spotkania został zrealizowany, czyli radni, mieszkańcy obecni dzisiaj na sesji zostali poinformowani i pan Sondej przeciął wszelkie dyskusje i legendy krążące wokół LZG. Niektórzy radni mówili co powinniśmy zrobić, aby pomóc LZG, żeby funkcjonowała i żeby doprowadzić do budowy oczyszczalni ścieków. Trudno byłoby wymagać, czy zaangażować wszystkich 21 radnych do realizacji jakiegoś planu, programu. Wiele w tym temacie począwszy od pierwszego spotkania powiedziano (burmistrz informował ze swoich sprawozdaniach o prowadzonych rozmowach) i teraz uważa że wszystko jest na dobrej drodze, ale to co powiedział dyrektor Sondej za 5- ęć minut 12- sta. Jeżeli w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni nie dopnie się tego za chwilę powie burmistrz to może być przegrana i tutaj jest to podstawowe działanie, ale na to niestety nie mają wpływu poszczególni radni. R. Rosół burmistrz podstawowy element to zmiana taktyki, zmiana myślenia, zmiana strategii rozwoju gminy i są to te działania, które przyświecają poszczególnym, konkretnym przedsięwzięciom, które się podejmuje. Myśli, że taki czas nastał, a efektem jest nawiązanie współpracy z LZG, znalezienie partnera i zainteresowanie się ich problemami. Powoduje to m.in., fakt, że odbył już kilkakrotnie wizyty w LZG, miał przyjemność zaobserwować jak funkcjonuje nowoczesny zakład wybudowany w Bolesławcu pod egidą firmy Bader i jak tam jest prowadzona technologia. Z uwagi na kontakty z firmą Bader i LZG udzielił jeszcze odpowiedzi dla pana Szwarca dotyczącej dlaczego akurat wykańczalnia w Bolesławcu!. Tą decyzję Bader przygotowywał wcześniej, a teraz podjął radykalną decyzję z uwagi na pilne potrzeby inwestycyjne oraz zamówienia rynku potrzeb przerobu skór, zwiększonej ilości, więc musi tutaj poszerzyć swoje możliwości produkcyjne i to jest jeden czynnik, a po drugie tereny jakie nabył w Bolesławcu powodują, że nie ma potrzeby doprowadzania infrastruktury i logistycznie proces wykańczania skór do wykrajania i produkcji w tak szerokim asortymencie jak Bader produkuje jest dla nich procesem naturalnym w samej technologii. Te czynniki m.in. wspomogły decyzję o przeniesieniu do Bolesławcu. O zamierzeniach inwestycyjnych firmy Bader dowiedział się m.in. na wiosnę podczas spotkania i jako gmina wspomniał, że złożono alternatywną propozycję lokalizacji tego zakładu, propozycja była tylko ogarnięta przez możliwości gminy, natomiast nie była zbadana przez specjalistów firmy Bader i w całym cyklu analiz, podjęcia decyzji inwestycyjnych przegrała z propozycją rozbudowy zakładu w Bolesławcu i myśli, że tutaj nasze szanse były nikłe. Dodał, że nie o tym problemie dzisiaj się mówi a, o pozostawieniu tej działalności w LZG. Powiedział, że nie byłoby dzisiaj tej debaty gdyby nie decyzja podjęta na początku tego roku przez radę odnośnie rozwiązania umowy ze spółką polsko niemiecką w zakresie budowy oczyszczalni ścieków. Praktycznie gdyby nie ta decyzja to na nowo nie można by było rozważać całej technologii oczyszczania ścieków w gminie Szprotawa, budowy strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W ramach założeń tamtej umowy koncesyjnej miała być budowa oczyszczalni ścieków w innym miejscu, nie uwzględniająca ładunku LZG, wręcz przeciwnie pozostawiająca oczyszczalnię ścieków na Wiechlicach w gestii tylko i wyłącznie służb komunalnych, a więc nie sprzęgnięta w ogóle w ten proces gospodarki ściekowej w całej gminie. Jest to pewnego rodzaju dzisiaj nasz atut, że można o wizji rozwoju w oparciu o budowę racjonalnej infrastruktury analizować uwzględniając potrzeby przedsiębiorców z naszego rynku. Na przełomie maja i czerwcu kiedy składano ofertę dla firmy Bader przeanalizowano możliwość zrzutu ścieków garbarskich i przyjęcia tych ścieków przez oczyszczalnię. Powiedział, o czym wspomniał już pan Sondej żeby przełamać pewnego rodzaju mit, że te ścieki garbarskie po wstępnym podczyszczeniu degradują każdą technologię oczyszczalni ścieków jest to nie prawdą, to dla naszego wygodnictwa można to tak traktować. Jeśli jesteśmy zainteresowani rozwojem potencjału rynku przedsiębiorczości musimy uwzględniać. Odbyto kilka spotkań z krajowymi specjalistami w zakresie oczyszczania ścieków pogarbarskich, sprzęgniętych z oczyszczaniem ścieków komunalnych, te technologie nie wymagają, aż tak wielkich nakładów na samą technologię jak tutaj można by było traktować w formie, mitu, degradacji, kolizji substancji na oczyszczalni ścieków nie jest to prawdą. Są technologie, które nawet w pewnych elementach się uzupełniają. Odbyto szereg spotkań, konsultacji z wykonawcami oczyszczalni ścieków na Wiechlicach, z projektantami tej oczyszczalni celem zaadaptowania, przystosowania do przyjęcia tych ścieków pogarbarskich i co się okazuje, że ówcześni inwestorzy zastępczy, wykonawcy twierdzą, że oczyszczalnia na ten czas kiedy była budowana była budowana w cyklu przestarzałej technologii. Dlatego zastosowano tutaj moduł inwestora zastępczego, który nie wie z jakich interesów wdrażał technologię przestarzałą. Jest to obiektywne stwierdzenie wykonawcy i dzisiaj nakłady na modernizację tej oczyszczalni ścieków 11

12 gwarantującej osiągnięcie efektu ekologicznego przekraczają zasadniczo koszty racjonalnych wydatków w zakresie cyklów inwestycyjnych. Ta oczyszczalnia na Wiechlicach ma przepustowość określającą na około 1000m 3. W momencie kiedy następuje zrzut dodatkowo 500 m 3 ścieków o ładunku, który dosyć znacząco odbiega od rzeczywistych metrów w stosunku do tych metrów przeliczeniowych to praktycznie ta oczyszczalnia ścieków już swoją przepustowością jest za mała i do tego nie przystosowana. Blokuje to jaki kolwiek rozwój terenów inwestycyjnych, które zakłada się w gminie zagospodarować, blokuje przyjęcie jakich kolwiek ścieków na tą oczyszczalnię. Praktycznie proces ten jest niemożliwy do przeprowadzenia. Dodatkowo jeśli dzisiaj jest możliwość rozwiązania kompleksowego oczyszczania ścieków dla miasta i gminy Szprotawa uwzględniając koncepcje przyjęcia większej ilości ścieków to bardziej systemowe i racjonalne jest wydawanie pieniędzy na oczyszczalnię, która załatwia problem docelowo, a jednocześnie ilość ładunku ścieków komunalnych zneutralizuje ładunek ścieków pogarbarskich, który w tym całym procesie biodegradacji technologicznej właściwie w sposób zasadniczy uzupełniał, co obniży koszty technologii oczyszczania ścieków na samej oczyszczalni ścieków. Na dzień dzisiejszy po analizach, rozmowach ze specjalistami, ekspertami podjęto decyzję budowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w formie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach zlokalizowanych na terenie przyległym do aktualnych terenów oczyszczalni ścieków i taką koncepcję, która uwzględnia przyjęcie ścieków z LZG w całości oraz z analiz docelowego zrzutu ścieków komunalnych przygotowano wniosek o wydanie warunków zabudowy oraz wykupu terenu niezbędnego pod inwestycję. Jest już dokonana analiza ścieków i dokumenty te w sposób jednoznaczny określają racjonalność działania w tym obszarze. Na dzień dzisiejszy z uwagi na to dzisiejsza sesja i debata na niej ma jeden cel tj. zapoznanie się z potrzebami i warunkami utrzymania poziomu gospodarczego życia w gminie. Podkreślił, że zasadność prowadzenia tych działań została dzisiaj uargumentowana w sposób poważny i istotny. W związku z tym na bazie tej dyskusji nasze propozycje do rozwiązania tych problemów będą Radzie przedstawiane, a decyzje już podjęte w zakresie projektu budżetu na przyszło rok świadczą o tym jak również zaplanowane kwoty świadczą o tym, że zadanie traktowane jest priorytetowo, poważnie i bez możliwości sugerowania, czy nawet zakładania, że to po prostu może się po prostu nie udać, a to dlatego, że m.in. Bolesławiec już ma gotową ofertę przyjęcia takiego ładunku na oczyszczalnię, którą jest w stanie w każdej chwili zmodernizować, a dlatego bo widział swój rozwój przedsiębiorczości. Dzisiaj potencjał zasobności mieszkańców jest ważny. Strategia działania Badera jest nie dobra jakość produktu bo to jest jakby nadrzędny cel, oni celują w zadowolenie swoich pracowników, a zadowolenie wtedy będzie kiedy będzie zadowolenie z uzyskiwanych dochodów. Powoduje to, że na rynku w Bolesławcu pojawia się spora grupa kilkuset osób, które mają bardzo dobre warunki finansowe do tego, aby móc się w danym środowisku realizować. Dlatego uważa, że nie ma odwrotu. Podjęto się działania z pełnym zaangażowaniem i nie zakłada, że to zadanie mogłoby się nie udać. To czy spowoduje to trwałe związanie się z produkcją prowadzoną na dzisiaj w LZG jest jak gdyby konsekwencją dalszych rozmów dwóch stron. Doskonale to wszystko pan Sondej przedstawił. Gmina niestety dzisiaj nie ma odwrotu, trzeba iść w tym kierunku, co nie oznacza że nie daj Boże w przyszłości by się nie udało związać, że nie mamy infrastruktury, która mocno stawia nas na poziomie samorządów, które wiedzą czego chcą, wiedzą w którym kierunku iść i są gotowe wychodzić naprzeciw inwestorom, propozycjom do zagospodarowania naszych obszarów poprzez co zacznie ten mechanizm rozwoju gospodarczego naturalnie rozpędzać. Myśli, że w czasie swojej wypowiedzi dowiódł jak ma działać samorząd, żeby nie mówić o problemach prostych, trywialnych i aby widziano jednak złożoność każdej decyzji, która jest podejmowana gdyż efekty są szerokie i wielo systemowe. Złożył deklarację, że na pewno w najbliższych dniach złożona zostanie wstępna propozycja zagospodarowania planu, myśli że te dokumenty mogą być jeszcze zweryfikowane, jeszcze są przed nami analizy m.in. osiągnięcia efektu ekonomicznego z tego przedsięwzięcia. Wszystko to nacechowane jest zrobieniem dobrej roboty dla mieszkańców gminy i dla całej gminy. W takim duchu ma nadzieję to przedsięwzięcie przeprowadzić i utrzymywać na dobrym wysokim zaprzyjaźnionym poziomie z największym pracodawcą w gminie jakim są Lubuskie Zakłady Garbarskie i konglomerat ich partnerów. r. W. Panasewicz skierował słowa podziękowania w stosunku do zarządcy Lubuskich Zakładów Garbarskich za konkretne przedstawienie wszystkiego za i przeciw tegoż zakładu. Uważa, że od dziś radni wiedzą wszystko co to jest firma BADER co to jest firma KAJZER, co to są Lubuskie Zakłady Garbarskie, bo większość się mówiło Bader, Bader, a Bader jest tylko zleceniodawcą dla LZG, a zarządca dzisiaj wszystko konkretne przedstawił. Z informacji można się było dowiedzieć ilu ludzi było winnych, a ile niewinnych. Różne były przyczyny i różnie się sprawy przedstawiały, ale podziękował za to, że zakład się utrzymał, zatrudnionych jest tam 300 osób, bo jak nie będzie Lubuskich Zakładów Garbarskich to nie będzie Leszna Górnego, bo 1609 mieszkańców Leszna utrzymuje się z tych zakładów. Niech część z pracowników pójdzie na wcześniejsze emerytury, na zasiłki, ale co będzie z młodzieżą. Podziękował jeszcze raz, skierował podziękowania do przewodniczącego, rady że poparła ten wniosek, że w dniu dzisiejszym trwała taka dyskusja na temat tychże zakładów, które są oczkiem w głowie Urzędu Miasta i Gminy. Zwrócił się do burmistrza, że ma nadzieję, że od dzisiaj nie pojawią się już takie ulotki porozwieszane, że ktoś, coś tam powiedział. Dzisiaj już wszyscy wszystko wiedzą. Pomyśleć tylko trzeba co dalej trzeba robić, żeby te zklłady nadal istniały. R. Rosół burmistrz zgłosił, że faktycznie wszystko zostało powiedziane, ale radny Panasewicz zasiał niepokój w jego świadomości, nie wie o jakiej ulotce radny Panasewicz mówi. r. W. Panasewicz odparł, że pojawiła się ulotka, w której napisane było wyjaśnienie co jest zrobione w odniesieniu do LZG i inne pomówienia i to wprowadziło wśród mieszkańców nieporozumienie. Na tą ulotkę pan zarządca wywiesił sprostowanie i w związku z tym on wystąpił z wnioskiem o zorganizowanie debaty na temat LZG. 12

13 r. J. Jankowski przewodniczący poinformował, że ulotki rozwiesił radny Rybak. Podziękował w imieniu Rady, własnym zarządcy LZG i przewodniczącemu Rady Nadzorczej, złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne, szczęśliwego Nowego Roku, żeby rokm2004 nie był gorszy od Przekazał życzenia od Rady dla wszystkich pracowników i na pewno to co Rada będzie mogła, będzie pozytywnie działać na dobro i rzecz LZG. [Posiedzenie Rady opuścili radni: St. Woźniak i Z. Szwarc. Zwolnili się o przewodniczącego Rady] PRZERWA 15 MINUT Ad.6 PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH: a) zmian w budżecie na 2003 rok r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o opinię Komisję Budżetu. r. B. Wójcik Wojtkwiak przedstawia opinię. Komisja w składzie: Bożena Wójcik Wojtkowiak, Halina Śladewska, Elżbieta Czerniawska, Mirosław Sachmata zaopiniowała projektu chwały w sprawie zmian w budżecie pozytywnie. Uchwała wprowadza w budżecie następujące korekty: w dochodach, które polegają na: przeniesieniu z działu 853 Opieka Społeczna do działu 756 dochody od osób prawnych, fizycznych kwoty zł. (podstawa: pismo Ministerstwa Finansów o sposobie klasyfikacji dotacji otrzymanych ze środków PFRON. Dalej poprzez przeniesienie z działu 900 Gospodarka komunalna do działu 600 transport kwoty zł. (podstawa: pismo RIO w sprawie klasyfikacji dotacji z Gminnego i Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na remont mostu przy ulicy Świerczewskiego w Szprotawie), Dalej poprzez zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę zł. z uwagi na: przeniesienie zapłaty za zadanie wodociąg ulicy Wiejskiej w kwocie zł. na rok 2004, zmniejszenie wydatku w dziale 853 opieka społeczna o kwotę zł. (nie wykorzystane środki) oraz poprzez zmniejszenie odchodów o kwotę zł. z uwagi na wycofanie się Kuratora Oświaty z dotacji na adaptację pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na gabinety profilaktyczne. W zakresie wydatków proponuje się następujące zmiany: przesunięcie środków w kwocie zł. z działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział szkoły podstawowe i gimnazja, przeniesienie środków w kwocie zł. z działu 750 administracja publiczna do działu 853 Opieka społeczna z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej oraz przeniesienie środków w kwocie zł z działu 750 administracja publiczna do działu 900 gospodarka komunalna z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Komisja wnosi o przedstawienie projektu uchwały. r. J. Jankowski przewodniczący otworzył dyskusję Głos zabierają radni według kolejności zgłoszenia r. T. Kosmatka stwierdził, że w tym temacie nie może być wielkiej dyskusji. Zwrócił uwagę, że zmiany w budżecie w poprzedniej kadencji były ogromnie krytykowane. Z jednej strony nigdy nie był za tym, aby te zmiany przeprowadzać, ale niestety taka jest konstrukcja budżetu i w ten sposób prawnie należy postępować i też jest to klarowne. Natomiast stwierdził, że co niektórym radnym punkt widzenia w tej kadencji się zmienił. Miło jest jemu to słyszeć, że to wszystko dzisiaj jest pozytywne. r. B. Wójcik Wojtkowiak - ad vocem do wypowiedzi radnego Kosmatki zgłosiła,...(koniec kasety...) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej to należy to pismo wykonać. Jeżeli wnioskuje się przeniesienie jednych środków do drugich (krytykowała to i o tym pamięta) zmiany polegające na zupełnie innych konstrukcjach. Jeżeli wprowadzano do budżetu sprzedaż mienia i dochodami otrzymanymi z Ministerstwa zmniejszano dochód z pozycji sprzedaż to te zmiany krytykowała i tu należy do tego wrócić. Dodała, że nie krytykowała zmian formalno prawnych. Głosu w dyskusji więcej nie zgłoszono. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej. r. A. Skawiński zastępca przewodniczącego przedstawił projekt uchwały. 13

14 r. J. Jankowski przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 3 wstrz. Uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o opinię Komisję Gospodarki. r. Zb. Teler przedstawił opinię. Zgłosił, że nie było możliwości czasowej, aby spotkała się Komisja Gospodarki w pełnym komplecie, stąd też jest opinia tylko trzech jej członków, a chcąc być w porządku wobec pozostałych członków stąd też nie będzie przedstawił opinii Komisji Gospodarki. Dodał, że jeśli będą pytania, to myśli, że burmistrz bardziej szczegółowo zapozna radnych o co chodzi w przedstawionym projekcie uchwały. R. Rosół burmistrz intencja jest w uzasadnieniu do uchwały. Jednakże stwierdził, że na bazie współpracy z Powiatem Żagańskim, Zarządem Powiatu reprezentowanym przez starostę pana Rzyskiego sugestią wcześniej złożoną przez radnego Zbigniewa Telera odnośnie zracjonalizowania zasobów w tym zasobów materiałowych i budynków zajmowanymi dotychczas przez gminy, wypracowano wspólnie na bazie wzajemnych rozmówi i potrzeb koncepcję, która przedstawiona jest właśnie w projekcie uchwały, a dotyczy przekazania w ramach zamiany nieruchomości piętra zajmowanego przez ZEAS ds. Społ. Z uwagi na to, że zmiany organizacyjne polegające na zintegrowanym systemie zarządzania gminą, opartych na modułach, które są realizowane w sposób syntetycznie zbiorczy w jednej budowie w ratuszu koniecznym było przeniesienie w formie Wydziału Edukacji i Usług Społecznych pracowników dotychczasowego ZEAS-u do pomieszczeń dotychczasowego Urzędu i takowe zmiany organizacyjne już się dokonały, a lada dzień fizycznie się dokonają wobec czego nie ma potrzeby utrzymywania obiekt, który powiększa koszty związane z administracja samorządową, a dodatkowo dochodzi dodatkowo potrzeba wykonania remontów i dosyć istotnych przy ulicy Bronka Kozaka dlatego zdecydowano się, aby bez udziału środków pieniężnych skompensować te działania. Zatem propozycja starosty, równoległa z jego, aby nieruchomość przy Bronka Kozaka zamienić na nieruchomość przy ulicy Koszarowej tj. budynek równoległy do budynku nr 6, zamieszkałego przez naszych mieszkańców (dawna stołówka) przejąć w ramach właśnie ej zamiany. Ten budynek przy stołówce, chociaż był opuszczony przez wiele lat, nie uległ aż tak i wielkiej degradacji. Stan techniczny budynku jest delikatnie mówiąc zadawalający. Konfiguracja rokuje możliwość zagospodarowania w sposób taki bardzo racjonalny na mieszkania, których w gminie brakuje i taki też cel przyjęcia tego budynku i zagospodarowania go i obniżenia równolegle kosztów na administrację budynku dla Zespołu, którego już nie ma, a wydział jak powiedział będzie mieścił się w ratuszu. Dodał, że takie są przesłanki tej inicjatywy, wierzy i że docelowo jest z każdego punktu widzenia korzystne przedsięwzięcie dla gminy. Prosi o przyjęcie tej uchwały. r. J. Jankowski przewodniczący otworzył dyskusję. Głos zabierają radni według zgłoszenia. r. P. Chylak chce wiedzieć jak będzie z realizacją tej uchwały, jaki będzie standard tych mieszkań, które tam będą otwierane, czy kwota jaka jest planowana w budżecie 1 mln. 700 tyś. zł. na modernizacje tego obiektu czy będzie wystarczająca, ile będzie mieszkań i czy nie lepiej byłoby zrobić może w ramach TBS-u, bo z tego co widzi to gmina będzie ponosiła w całości koszty związane z adaptacją tego obiektu. Dodał, że jako nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych wie, że był to kiedyś budynek ZSZ i że poprzedni dyrektor zrezygnował z tego obiektu, a szkoła w dalszym ciągu cierpi i zauważył, że wokół tego budynku jest jedna wielka palarnia uczniów szkoły zawodowej. Jeżeli chodzi o niego to wie, że został również zlikwidowany internat ZSZ i do tegoż internatu Starostwo przenosi szkołę specjalną wraz z internatem i czy nie lepiej byłoby przejąć od starostwa nie pałacyk dotychczas zajmowany przez szkołę specjalną tylko ten drugi budynek i w tym pomieszczaniu zrobić mieszkania i na pewno adaptacja tych pomieszczeń byłaby tańsza. Taka jest jego sugestia, jemu osobiście propozycja burmistrza nie bardzo się podoba. r. T. Kosmatka podziela pogląd przedmówcy. Nie zgadza się z tym, że jest to dla nas tak bardzo dobry interes. Aczkolwiek z drugiej strony patrząc rozwiązuje się problem (może nie jest nasza, ale i nasza) Urzędu Pracy bo w zasadzie te warunki, które obecnie Urząd Pracy ma są nie do zniesienia szczególnie w tych momentach szczytu. Ale czy to jest interes dla gminy, to tutaj by dyskutował. Natomiast głosować nie będzie ani za ani przeciw, burmistrz wie co robi, czas pokaże. Odniósł się do burmistrza, że budynków w Szprotawie na mieszkania jest zatrzęsienie, tylko pieniędzy żeby z tych budynków zrobić mieszkania nie będzie. Forma TBS-ów się nie sprawdziła i chyba się nie sprawdzi, a namacalnym dowodem tego jest budynek w Szprotawie. Budynek, który stoi obok TBS-u również nadaje się na mieszkania i tych mieszkań tam można zrobić sporo, także argument że przybędzie mieszkań jest tylko tłumaczeniem dla samego tłumaczenia. Pieniędzy na to, żeby ten budynek zrobić, to nie wie czy znajdą się na to pieniądze, bo chyba w ramach funduszy strukturalnych (może się uda) nie ma co liczyć i to wszystko to jest może. Interesu nie robi się wspaniałego, wstrzyma się od głosowania nad tą sprawą. 14

15 R. Rosół burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego Chylaka odparł, że te środki, które są planowane w przyszłorocznym budżecie nie dotyczą tego obiektu. Nie wyobraża sobie, żeby można było podjąć w gminie jakie kolwiek wydatki na oszacowanie zakresu robót, oszacowanie wartości tych robót, desygnowanie kwoty w momencie kiedy tego budynku jeszcze nie ma bo Rada nie wyraziła zgody, więc to zadanie jest całkiem innym zadaniem. W momencie kiedy Rada wyrazi wolę przejęcia tego obiektu to takowy standard zostanie określony, czy będzie on wysoki specjaliści których dzisiaj powołała do możliwości zaadaptowania tego budynku określają, że będzie to standard stosunkowo wysoki. A jeśli chodzi o faktyczny interes i. odnosząc się do drugiej wypowiedzi stwierdził, że widzi różnice co do określenia wartości interesu i w momencie kiedy w poprzednich latach była wykonana dokumentacja adaptacji budynku przy ulicy Koszarowej były wydatkowane pewne pieniądze to żałuje, że nie ma znajomości rzeczy w osobie, która decydowała o wydatkowaniu tych pieniędzy gdyż dzisiaj przechodząc obok tego problemu można powiedzieć niech to stoi, my jesteśmy gospodarzami miasta, my kształtujemy warunki i w momencie kiedy ktoś nie zdecyduje się zainwestować i zrobić z czegoś wartość użytkową to na pewno nigdy nie znajdzie się nabywców, ani oferentów. Forma TBS-u u nas się nie sprawdziła, programy pomocowe nie celują w tego typu działalność, jest jedna sfera mieszkaniowa i dotyczy to mieszkań socjalnych, ale akurat ta lokalizacja jest akurat nie trafiona, żeby zrobić tam mieszkania socjalne, tym bardziej że urbanistycznie jest to przeznaczone na inną form bytowania. Jednakże uważa, że przy racjonalnym podejściu do sprawy w tym momencie jest przekonany z tego zrobić interes gminy, a co jest interesem dla gminy to będziemy w trakcie realizacji oceniali i określali te nasze oczekiwania związane z interesem. Istotnie budynków do zaadaptowania na mieszkania być może jest bardzo dużo ( przez moment zastanawiał się gdzie one są i dlaczego jeszcze nie zostały zaadaptowane), natomiast ten budynek pozwolono sobie zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych związanych z okresem jesienno zimowym widząc potrzebę wstrzymania degradacji tego obiektu gdyż jeśli mielibyśmy określać interes realności zagospodarowania, zasiedlenia mieszkańcami to właśnie położenie i stan techniczny tego obiektu przemawiają za podjęciem decyzji właśnie tego obiektu. Dodał, że istotnie są obiekty, których nie ma chęci nikt zagospodarować, nikt by się wprowadził z uwagi na uciążliwości, na rozwiązania lokalizacji mieszkań mogą to być nie atrakcyjne elementy. Dla nas, dla miast w tym przypadku nawet gdyby miano przeznaczać corocznie wydatki, które ponoszone są na utrzymanie dotychczas ZEAS-u celem aplikowania na adaptację to za darmo przez kilka lat tak wynikowo jeden do jednego ten budynek za kilka lat można by było przeznaczyć dla pewnej sfery mieszkańców. Dodał, że oczywiście tej formy nie będzie się realizowało, ale to przedstawił w formie przekonania, wierzy że rozeznanie i badanie rynku potrzeb w tym przypadku dokonano, wierzy że to zadanie będzie przyjęte pozytywnie przez naszych klientów, mieszkańców gminy lub też zainteresowanych zakupem mieszkania w Szprotawie. Więcej głosu w dyskusji nie zgłoszono. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały Rady. r. A. Skawiński zastępca przewodniczącego przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej. r. J. Jankowski przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania 14 za, 2 przeciw, 2 wstrz. Uchwała została podjęta. c) planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2004 roku. r. J. Jankowski przewodniczący podziękował dla klubu radnych J. Rubachy, bo tylko ten klub odpowiedział na pismo przewodniczącego. Do 15 grudnia prosił wszystkich przewodniczących klubów o dostarczenie materiałów i niestety oprócz tego klubu nikt propozycji więcej nie zgłosił. Publicznie skierował podziękowania do radnych tego klubu. Otworzył dyskusję w temacie. Rada nie wyraziła woli w dyskusji. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o przedstawienie uchwały. r. A. Skawiński wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady. r. J. Jankowski przewodniczący projekt uchwały poddał pod glosowanie. Rada w wyniku głosowania 18 za jednogłośnie przyjęła uchwałę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. d) zmiany uchwały nr VI/26/03 z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wynagrodzenia burmistrza. 15

16 r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu. r. B. Wójcik Wojtkowiak przedstawiła opinię. Zaproponowane w przedstawionym projekcie uchwały zmiany polegają na: wykreślenie z uchwały zapisu o treści dodatek specjalny w wysokości określonej w & 1 przysługuje na okres jednego roku, co oznacza, że likwidujemy zapis czasowości dodatku specjalnego. Dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia burmistrza. Został wprowadzony na mocy znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Rada tej kadencji mając możliwość ustalenia dodatku specjalnego na poziomie od 20% (minimalny) do 40% (maksymalny) łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustaliła dodatek w minimalnej wysokości tj. 20% co daje kwotę zł. Niniejsza proponowana zmiana nie powoduje zmiany jego wysokości. Druga zmiana polega na wprowadzeniu zapisu o treści dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w & 1 będzie wzrastał o 1% za każdy dalszy rok pacy. Dodatek za wysługę lat tzw. stażowy jest również obligatoryjnym składnikiem wygrodzenia. Wzrasta o 1% w każdym roku. Wprowadzenie tego zapisu spowoduje, że nie trzeba będzie rokrocznie zmieniać uchwały celem zwiększenie tego dodatku o jeden procent. Komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. r. J. Jankowski przewodniczący otworzył dyskusję. Głos zabierają radni według zgłoszenia. r. E. Czerniawska - o wysokich płacach byłych burmistrzów, byłych członków zarządów, prezydium rady, a także radnych wspominała w swoich deklaracjach przedwyborczych i uważa, że całkiem słusznie gdyż coraz bardziej powiększa się przepaść między tymi co mają pracę, a tymi którzy pracy nie mają. Sytuacja bezrobotnych jest bardzo trudna, a naród jest coraz bardziej głodny i bosy. Nikt, komu nie brakuje pieniędzy nie rozumie potrzeb innych ludzi. Spróbujcie państwo przeżyć bez pieniędzy chociaż miesiąc to zauważycie, że to, o czym mówi ma swój głęboki sens. Nie zgadza się z propozycją uchwały, aby załatwić płace burmistrza do końca kadencji jedną uchwałą, pomimo tego, że dodatek specjalny obecnie dla burmistrza jest najniższy bo 20-to procentowy. Uczciwsze jest nagradzanie za konkretne osiągnięcia. Zapewne niezbyt zręcznym momentem jest ustalanie przez radnych płacy dla burmistrza, gdyż z jednej strony jest to funkcja prestiżowa, a z drugiej domaganie się, zgodnie z przepisami zresztą o większe pobory. Wie, że bardzo dużo ze swoich poborów burmistrz przeznacza na cele charytatywne, ale nie o to chodzi, bo być może te sprawy nigdy nie ujrzą światła dziennego. Myśli, że nadszedł już odpowiedni moment w naszym mieście, aby burmistrz ten i każdy następny dobrowolnie rezygnował chociażby z części swojej pensji lub dodatków. Historycznie rzecz ujmując, jeśli burmistrz sam zrezygnowałby z części swoich poborów, byłby pierwszym burmistrzem Szprotawy, który by to uczynił. I ten wniosek zostawiam burmistrzowi w przyszłości pod rozwagę. Na koniec stwierdziła, że wystąpienie nie jest żadną nagonką, ale jest momentem jej życzliwości i szczerości. r. T. Kosmatka do wypowiedzi radnej Czerniawskiej stwierdził, jakie to ona wyraziła słowa wyważone, która zawsze tak w sposób zjadliwy krytykowała pensje (dużo niższą) poprzedniego burmistrza, a dzisiaj musi wyjść z tej opresji bo tak mocno nadawała na tych falach przed wyborami, że dzisiaj miała problem jak to załatwić. Tym pismem, które odczytała radna Czerniawska, uważa że nie załatwi żadnego problemu w jego odczuciu i takie odczucia ma prawa mieć. Postawa radnej Czerniawskiej dzisiaj jest jakże odmienna od postawy tamtej z tamtego czasu, ale stwierdził, że to jest problem radnej, a nie jego. Zgłosił, że chce się odnieść do wynagrodzenia burmistrza jako tako, bo nie dawano mu tej możliwości nieprawnie, bo każdy składany wniosek ma prawo ujrzeć światło dzienne i ma prawo być dyskutowany na sesji, a później oczywiście decyzją Rady albo odrzucony, albo zatwierdzony. Zwrócił się do przewodniczącego, że należałoby uregulować sprawę składania wniosków. Dzisiaj zgłosił, że chce się zając samą kwestią wynagrodzenia. Mówienie o tym, czy to jest dużo, czy mało jest to pojęcie względne i on się z tym zgadza bo jest względność tego pojęcia taka, że w zależności od tego kto ile jakiej pracy wkłada ; bo być może dojdziemy do takiego wniosku, że burmistrza pensja jest za mała, ale to po pewnym czasie jak będą skutki i efekty jego pracy widoczne gołym okiem. Na dzień dzisiejszy może jest jeszcze za mało czasu, żeby to określić. Uważa, że pensje typu miasta Szprotawy przyrównując do prezydentów dużych miast, co przytaczał w swoim wniosku prezydenta miasta Poznań, czy innych miast Lubinia ościennego koło nas to ta pensja burmistrza Szprotawy to ta pensja burmistrza Szprotawy jest rażąco wysoka. Taką ma opinię na ten temat, a to co dzisiaj jest przedstawiane to praktycznie jest to kosmetyka, bo procent w tą, czy w tą nie odgrywa tutaj zasadniczego znaczenia przy tych poborach. Natomiast mówienie radnej Czerniawskiej, że burmistrz pewną część swoich poborów przeznacza na cele charytatywne jest to dla niego absurdalne (radna porusza to w swoim piśmie), tłumacząc niejako dlaczego taką wysoką pensję bierze. To w tym układzie powie tak, że będzie musiał być tym zainteresowany, aby podnieść pensję bo będzie więcej przeznaczał na cele charytatywne. Gdzie indziej można te pieniądze zapisać na działalność charytatywną i gdzie indziej, z innego konta te pieniądze wydawać. Jest przekonany, że aktualnie pensja jaką burmistrz obecnie bierze jest ona krótko mówiąc na warunki szprotawskie dalece za wysoka. Będzie głosował przeciwko. Uchwała na pewno zostanie przegłosowana i wszystko będzie szło ku sielance do przodu. r. P. Chylak przypomniał, że pierwsza uchwała jaką podjemowano w sprawie poborów burmistrza w dniu 29 listopada 2002 roku to w uzasadnieniu przeczytał, że kategoria została ustalona na poziomie XXI kategorii zaszeregowania i z możliwości trzech tj. XIX, XX i XXI. W XXI była najniższa stawka zł., a zostało ustalone zł., czyli została przyjęt 16

17 amaksymalna stawka. Uważa, że źle się stało w tym momencie, że nie możemy oddziaływać na burmistrza systemem motywacyjnym. Jeżeli teraz podejmiemy uchwałę, która będzie dawała pensję na całą kadencję to po prostu rada nie będzie mogła interweniować motywacyjnie oddziaływać na pana burmistrza. W uzasdnieniu do uchwały, którą wymienił było podane, że dodatek motywacyjny do 20 do 40% może być przyznawany na czas określony nie dłuższy niż rok czasu, a my chcemy teraz przyjąć bezterminowi!, może on może być wyższy, dlaczego nie można go przyjąć na innym poziomie!, dlaczego teraz już mamy przyznawać najniższy poziom na całą kadencję. Jest przeciwny przyjęciu tej uchwały. r. A. Skawiński wiceprzewodniczący dodał, że ten projekt uchwały, który teraz jest przedmiotem dyskusji, on nie ma charakteru takiego, że w momencie kiedy ja podejmiemy to już nigdy nic nie możemy zmienić. Rada zawsze może zająć się zmianą istniejącej uchwały tak jak teraz przedstawiony projekt uchwały jest zmianą istniejącej już uchwały. Więc nie jest to tak, że jak teraz przyjmiemy najniższy 20% dodatek to pokrzywdzimy tu burmistrza bo nigdy nie będziemy mogli mu tego podnieść rada może, ale skoro rada bazuje na takich kwotach jak jest podane, to być może pozostanie tak jak jest. Istotą tej uchwały jest zmiana dotycząca sugestii technicznych. Chodzi o to, żeby ten 1% dodatek za każdy rok pracy, za wysługę lat w wynagrodzeniu wszystkich osób pracujących jest automatycznie doliczany każdego roku... koniec kasety..., który też jest przyznany w tym wypadku na okres jednego roku w tym wypadku uznamy że jest on elementem składowym, a jest bo to też wynika z rozporządzeń wyższego rzędu jak nasze uchwały i nie można jak gdyby tego dodatku nie uchwalać, czy nie wypłacać burmistrzowi. Nie chce się bezpośrednio odnosić do dyskusji, czy to jest dużo, czy mało co zarabia burmistrz i to jest oczywiście względne pojęcie to co powiedział radny Kosmatka, że dla jednego będzie to dużo, dla innego mało, ale biorąc pod uwagę wkład i ogrom pracy, którą burmistrz musi poświęcić w pracy, w której już nie ma Zarządu, który by go wspierał, jest tylko jeden wice - burmistrz i biorąc pod uwagę fakt, że jest to tylko jego jedyna pensja jaką pobiera, że ta kwota którą otrzymuje nie jest kwotą rażąco naruszającą zasadę sprawiedliwości społecznej. r. B. Wójcik- Wojtkowiak- zgłosiła, że będąc już przy tak dokładnej analizie projektu uchwały dodała, że ten projekt uchwały nie zmienia wynagrodzenia burmistrza, po prostu wprowadza się tylko zmiany kosmetyczne. W każdej chwili każdy z radnych może wystąpić z propozycją uchwałodawczą bo taki wniosek każdemu radnemu przysługuje. Odniosła się do radnego Kosmatki, że może opracować projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do swojego wniosku (tak jak mówi statut). uchwała pierwotna, którą podejmowała Rada w dniu 29 listopada ub. roku wprowadzała wynagrodzenie dla burmistrza jako jednoosobowego organu władzy na poziomie burmistrza poprzedniej kadencji. Wzrost był tylko 5%, nie ma tu nikogo winy, że wyszło rozporządzenie Rady Ministrów, która wprowadziła dodatek specjalny i ustalono go w wysokości minimalnej również wynagrodzenie nie jest podwyższane, tylko wprowadzane są zmiany kosmetyczne, które mogą być w każdej chwili przez Wysoką Radę zmienione. r. J. Grzymkowski do wypowiedzi radnej Czerniawskiej zgłosił że dziwi się, że radna dzisiaj występuje z takim oczywistym pismem. Dodał, że nie kto inny jak przyznawano wynagrodzenie burmistrzowi, tylko radna Czerniawska występowała, żeby dać górny pułap. Pamięta to dokładnie jak radna występowała z pismem, w którym było napisane za dobrą pracę dobra płacę. Dziwi się, że dzisiaj radna pomalutku się zniża, czyli w mowie radnej wynika, że burmistrz źle pracuje. Radna nie określa konkretnie, nie wychodzi z wnioskiem o obniżenie tylko delikatnie mówi, żeby nie przydzielać. r. E. Czerniawska do wypowiedzi przedmówcy stwierdziła, że radnemu Grzymkowskiemu się już chyba wszystko pomieszało. r. J. Grzymkowski stwierdził, że to nie jemu się miesza, tylko miesza się radnej Czerniawskiej i dodał niech się jej miesza nadal. Więcej głosu w dyskusji nie zgłoszono r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały Rady. r. J. Jankowski przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania 9 za, 4 przeciw, 3 wstrz uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. (dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu). e) zatwierdzenia zmian wprowadzonych do statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o przypomnienie opinii Komisji Społecznej, jaka była 11 grudnia br. roku. r. Zdz. Popieniuk przypomniał, że w tej sprawie opinia Komisji była negatywna. Postanowiono decyzję w tej sprawie przełożyć do czasu rozstrzygnięcia. Dla przypomnienia podał, że Rada postanowiła decyzję w tej sprawie do czasu 17

18 rozstrzygnięcia kontraktów pomiędzy NFZ, a lekarzami ; jednakże sytuacja na dzień dzisiejszy sytuacja nie została wyjaśniona stąd też wniosek radnego Stambulskiego. r. A. Stambulski dodał, że jest kontynuacja i jakby ciąg dalszy uchwały, która Rada omawiała na początku grudnia. Na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej powstała uchwała Rady Społecznej nr 4/03 z dnia 1 grudnia br. o poszerzenie w statucie brzmienia o rozszerzenie o podstawową opiekę zdrowotną. Przełożono glosowanie tej uchwały warunkując, że lekarze rodzinni podpiszą kontrakty. Pomimo tego, że lekarze rodzinni do dnia dzisiejszego nie podpisali tych kontraktów, czyli nie wyrazili zgody to uważa, że celowym i uzasadnionym jest podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym pozwalającej na to, by szpital prowadził tą POZ. Nie jest to wyjście naprzeciw( on tego dzisiaj nie wie), czy tutaj to będzie w szpitalu, czy nie jest już za późno, ale z drugiej strony lekarze rodzinni mieli czas na rozmowy, na podjęcie decyzji, podpisanie kontraktów. Dzisiaj nowy rok zaczniemy bez podstawowej opieki zdrowotnej i tak obciążając szpital, bo szpital będzie musiał udzielać tej opieki bezpłatnie i będzie to obciążenie. Robiąc takie rozeznanie wśród samorządów to okazuje się, że wszystkie samorządy podjęły uchwały o opiece zdrowotnej. Szprotawa jako jedni w sposób demokratyczny i uczciwy sposób by ci lekarze podjęli te rozmowy i mogli kontrakty podjąć. Z pełnym szacunkiem prosi Radę, by pomimo wszystka wziąć tą odpowiedzialność (są to trudne decyzje), ale uczciwym byłoby podjęcie tej uchwały w takim brzmieniu jak było zaproponowane przez Radę Społeczną MSP ZOZ.. r. Zdz. Paprocki brak jest mu na dzisiaj deklaracji ze strony lekarzy rodzinnych, że od 2 stycznia nic się nie zmieni w przyjmowaniu pacjentów. Uważa, że rozmowy z NFZ mogą trwać nadal, ale przyjęcia pacjentów muszą się również odbywać nadal i jest jemu tego brak. W związku z tym jeżeli jest na sali przedstawiciel lekarzy rodzinnych wnioskuje o udzielenie jemu głosu, aby określił czy dalej są prowadzone rozmowy z NFZ, w jakim stadium one są i jak wyglądają deklaracje lekarzy rodzinnych jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów od 2 stycznia. Na sali nie ma obecnych lekarzy rodzinnych, nie zostali zaproszeni gdyż tego punktu nie było w porządku obrad sesji. r. J. Grzymkowski uważa, że tą sprawę również wyjaśniłby dyrektor MSP ZOZ, czy złożył ofertę, czy nie i czy złoży!. r. J. Jankowski przewodniczący odpowiedział radnemu, bo dyrektor Migniewicz był przed sesją u niego w biurze, rozmawiali parę minut, w tej chwili jest w NFZ i czeka na telefon. r. T. Kosmatka myśli, że nie ma co mieć pretensji, że dzisiaj nie ma lekarzy rodzinnych ani dyrektora bo tego dzisiaj nie było w porządku obrad. Natomiast postawienie tego punktu dzisiaj w porządku obrad uważa, że jest zasadne i jest nacechowane troską o to co będzie dalej. Głos przedmówcy radnego Stambulskiego uważa za cenny. Dodał, że my nie wiemy jak skończą się negocjacje z lekarzami rodzinnymi, jaka będzie możliwość. On podnosił ten temat już i mówił o tym, że bardzo dobrze się stanie jeżeli szpital może i będzie mógł konkurować w tej podstawowej opiece zdrowotnej z lekarzami rodzinnymi. Uważa, że nie ma co się bać konkurencji, tylko i wyłącznie pozytywnie to wpłynie dla naszych ludzi, dla tych, którzy będą leczeni bo dzisiaj sedno sprawy jest w tym, że walka jest pomiędzy NFZ, a lekarzami o to, kto na ile kogo potrafi wyportkować. Jest zdania, że dzisiaj nikt kompletnie nie myśli, w stomatologii jest to samo i jeszcze gorzej, a to co się dzieje jest po prostu rozbojem w biały dzień. Nawiązał do słów profesora Religi, który mówił wyraźnie i powoli, że to co teraz się dzieje nie ma na to po prostu słów, a rządzący w tym kraju udają, że im dzisiaj wszystko wychodzi, że rządzą w tym kraju, a praktycznie rządzenie odbywa się tylko samo przez się i co wyjdzie to po prostu będzie. Dodał, że tak dalej być nie może. W związku z tym uważa, że bardzo słusznie i powinniśmy jednak zdecydować o sprawie ( był czas na dogadanie się), jest koncówka roku i dzisiaj powinniśmy podjąć tą uchwałę mówiąc o tym, że konkurencja tutaj w tej sprawie jest mile widziana i wpłynie dobrze dla naszych obywateli, będą może lepiej leczeni. Przytoczył rozmowę, gdzie podczas świąt przysłuchując się rozmowie pacjent, który ma problem, który jest skierowany do specjalistów i do szpitala wojewódzkiego jest odbijany jak piłeczka bo nie ma kto mu zrobić badań, uważa że to jest już skandal. Szpital wojewódzki nie chce zrobić badań, bo to powinien zrobić lekarz rodzinny, lekarz rodzinny nie chce, bo znowu ktoś za to muci zapłacić tak być nie może i uważa, że przeciwko temu może zadziałać konkurencja. Jest za tym i będzie głosował za stworzeniem możliwości wykonywania usług przez nasz szpital i to również pozytywnie wpłynie dla prowadzenia szpitala, tego też nie można ukrywać. Nie wie jak to będzie nadal wyglądać. Będzie to zależało od prowadzenia tej podstawowej opieki zdrowotnej. Jest za tym, aby to dzisiaj przyjąć. r. B. Wójcik Wojtkowiak ma pewne obawy co dalej będzie, bo niestety szpital jest szpitalem gminnym, a nie powiatowym. Co będzie jeżeli na podstawową opiekę zdrowotną nie wystarczą szpitalowi środki kierowane na podstawową opiekę zdrowotną z NFZ. Do kiedy wówczas zwrócić się o dofinansowanie. Co będzie jeżeli się okaże, że nie ma gdzie, że nie ma gabinetów, nie ma bazy, aby świadczyć tą podstawową opiekę zdrowotna na odpowiednim poziomie, pyta gdzie, czy w Izbie Przyjęć w szpitalu. Zastanawia się czy nie trzeba będzie adoptować, przeznaczyć środki z budżetu na pomieszczenia gabinety. Co będzie, jeżeli lekarz, który tera wykonuje pracę w szpitalu będzie zmuszony również świadczyć opiekę zdrowotną tzn., że my będziemy czekać, aż on skończy operację, albo obchody w szpitalu!. Wydaje jej się, że należy rozważyć wszystkie możliwości, ponieważ obawia się tego. Dzisiaj dyrektor już wyciąga rękę po dodatkowe 18

19 środki na dotychczasową działalność szpitala zamkniętego, czy nie zwróci się do gminy po podjęciu takiej uchwały o dalsze środki finansowe, a ta opieka nie będzie świadczona na odpowiednim poziomie. Dzisiaj mówiono, że mamy lekarzy rodzinnych, każdy z nas jest z tego zadowolony i nie chciałaby, aby później ktoś powiedział, że nie zadbano o to, że rada pozbawiła lekarzy rodzinnych źródła finansowania, kontraktów z NFZ, a pacjenci przez to będą musieli płacić za opiekę, a przez szpital jesteśmy załatwiani w taki, a nie inny sposób. Dodała, że jest to trudna decyzja, ale ona w tej sprawie również ma swoje zdanie. r. T. Kosmatka zgłosił, że nie odpowiedział, ale uważa że dzisiaj rada nie powinna zbyt głęboko wchodzić w temat. Dzisiaj nikt nie nakazuje dyrektorowi podpisania umowy. Mówi się dzisiaj tylko o możliwościach jakie ewentualnie będą. ten który będzie podpisywał umowę z NFZ musi mieć pełną świadomość jeżeli pan przewodniczący da sygnał dyrektorowi możliwości to wcale nie oznacza, że on to musi zrobić. Bo nie na każdych warunkach podpiszemy umowę z NFZ i tak uważa należy to widzieć i publicznie powiedzieć. Natomiast być może będzie tak, że dyrektor nie podpisze na podstawową opiekę zdrowotną tylko, że tu będzie inny układ bo pogotowie i tak będzie robiło swoją robotę i tu jest mnóstwo skomplikowanych spraw, a nikt w radzie nie jest fachowcem, żeby to rozstrzygać. Rada daje tylko możliwość i nie nakazuje niczego. r. H. Śladewska - nie zgadza się jeśli chodzi o konkurencyjność z lekarzami rodzinnymi o czym mówił radny Kosmatka dlatego już z góry zakłada się to, że jednak praktyka lekarzy rodzinnych istnieć będzie, czyli dalej będą prowadzone rozmowy i każdy na pewno liczy, że zakończą się one pozytywnie dla pacjentów i lekarzy. Konkurencji jak powiedziała żadnej nie widzi bo jak radna Wójcik Wojtkowiak powiedziała, że nie ma stworzonych warunków, bo nasz szpital może zapewnić tylko praktykę (to wie po ostatniej rozmowie z dyrektorem Migniewiczem) dwóch lekarzy w obecnych warunkach, bez szczepień i jest to tylko opieka doraźna jeżeli chodzi o obecną chwilę. Jeżeli lekarze rodzinni podpiszą umowę w NFZ to będą kierowali pacjentów do Nowej Soli i nie ma co udawać, że nie ma sprawy to o czym się mówi poza salą. Uważa, że jeżeli taki zapis zostanie wpisany do statutu to ma obawy, czy taki zapis w statucie nie zobliguje później szpitala do przejęcia całkowicie opieki. Oparła się na autorytecie doktora Radziwiłła, który mówi... że coś co dobrze przy tej restrukturyzacji i opiece działało, a najlepiej działała praktyka lekarza rodzinnego zaczyna być rozkładane na łopatki... Pacjenci przyzwyczaili się do swoich lekarzy, których cenią, mają możliwość wyboru, nie potrzebny tu jest wcale szpital, który według niej chce pewne środki dla swojego funkcjonowania zagarnąć i nie ma co ukrywać, że tak nie jest. Dziwi ją stosunek niektórych radnych raz w prawo, raz w lewo bo mówi to normalnie. Obawia się, że zapis w statucie może być wykorzystywany i później rada będzie się martwić co dalej zrobić. To co zrobili lekarze rodzinni będzie rozkładane na łopatki i sama rada będzie sobie kopała jakby dołek. Ma wrażenie, że niektóre szpitale upatrują sobie pewną furtkę, myśląc że jak będą fundusze to pomoże to w działaniu, ale to jest broń obosieczna bo chorzy będą kierowani do Nowej Soli, bo lekarze i tak kiedyś podpiszą umowy tym bardziej, że jest to sprawa dotycząca dwóch milionów Polaków i szpitale tego i tak nie obejmą. r. P. Chylak jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjęcia tej uchwały. Na sesji 11grudnia br. dyrektor uzasadniał, że jest to ostatni moment na podjęcie takiej decyzji ponieważ do 14 musi być zamknięcie konsultacji i tych kontraktów, a teraz przewodniczący mówi, że dyrektor czeka na podjętą decyzję, Chce wiedzieć o co tu chodzi!, na ostatnią chwilę, na wariackich papierach?. Jest przeciwnikiem. Dodał, że we wczorajszych Faktach podawano, że Dolnośląski Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył przyjmowanie do 9 stycznia ofert od lekarzy. Na dzisiejszej sesji dowiedziano się, że w przypadku Lubuskich Zakładów Garbarskich chodzi o 12 godzin, także uważa, że jest jeszcze dużo godzin, może rozumy akurat trwają i może zostanie przedłużone. Nie rozumie dlaczego my mamy takie decyzje podejmować dzisiaj. Jest przeciwnikiem. r. Zdz. Paprocki szkoda, że na dzisiejszej sesji nie ma osób zainteresowanych, boleje nad tym faktem, bo nie ma pełnego obrazu sytuacji. Brakuje mu tego, że jeżeli szpital miałby przejąć podstawową opiekę zdrowotną to brakuje mu pełnego określenia, że ta podstawowa opieka zdrowotna będzie zapewniona dla wszystkich elementów m.in.: oświaty (szkół), muszą być realizowane szczepienia ochronne, a doktor Migniewicz stwierdził, że szczepienia ochronne nie mogą być przez szpital realizowane. Trudno sobie wyobrazić, że nauczyciele biorą dzieci i prowadzą na szczepienia i tam czekają na swoją kolejkę bo jest bardzo dużo pacjentów; trudno to sobie wyobrazić!. Po drugie jeżeli szczepienia ochronne nie będą wykonywane to są przecież kary umowne. Jeżeli szpital nie będzie w stanie tych kar umownych zapłacić, to będzie za to płacić gmina, czyli znów te pieniądze będą gminie odbierane. Dalej nie będą realizowane bilanse zdrowia dzieci, a więc tym samym opieka nad dziećmi w szkole będzie leżała. Jeżeli dyrektor również określił tutaj, że wycofuje wszystkie higienistki szkolne, a takie decyzje już są ogłoszone dla dyrektorów szkół to co będzie dalej z oświatą i opieką zdrowotna dzieci!. Te elementy uważa, że są całkowicie nie ruszone. Zdaje sobie sprawę z tego, że społeczeństwo czeka na decyzję Rady i dzisiaj należy coś ludziom powiedzieć, co będzie z tą opieką zdrowotną!. Rozwiązanie takie, żeby przekazać to na rzecz szpitala, jest rozwiązaniem złym i nie ulega według niego żadnym wątpliwościom. Tylko pyta, co robić dalej!, skoro na gminie spoczywa obowiązek organizowania tej opieki zdrowotnej. Brak jest tutaj kogoś kto by określił, co dalej w tym fantem zrobić. Dwóch lekarzy, których deklaruje dyrektor Migniewicz nie załatwi tutaj sprawy. Punkty lekarskie, gdzie byli przyjmowani pacjenci (Długie, Siecieborzyce, Leszno Górne) to wszystko to przestanie istnieć, przestanie działać bo przecież będą pozbawieni podstawowej opieki zdrowotnej. Ludzie starsi, obłożnie chorzy nie będą w stanie przyjechać do szpitala i czekać w kolejce na to, że zostaną przyjęci. Sygnały jakie otrzymuje o świadczeniu usług przez nasz szpital są bardzo niepokojące i tutaj też musiałoby się bardzo dużo zmienić, żeby ten pacjent był zawsze najwyżej postawiony w tych 19

20 kontaktach lekarz pacjent. Sam jest w rozterce jak głosować, bo nie ma pełnego obrazu sytuacji.najlepiej by było, żeby taką decyzję jeszcze przesunąć jak proponowała radna Śladewska. Być może nastąpią jednak jakieś sprawy związane z rozmowami, bo musi nastąpić to zapewnienie świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Proponuje o przedłużenie. r. J. Jankowski przewodniczący nie rozumie dzisiejszej dyskusji w temacie. Dodał, że dzisiaj jest zamiar tylko wprowadzenia dziesiątego podmiotu gospodarczego na rynek. Jest już dziewięć podmiotów lekarzy rodzinnych już jest, pyta czy wszyscy mają lecieć już do szpitala!, jeżeli NFZ podpisze umowy z lekarzami rodzinnymi, to każdy powróci do swojego lekarza rodzinnego. Dzisiaj uważa, że Rada daje tylko możliwość następnemu podmiotowi gospodarczemu. Dzisiaj wszyscy narzekają, podają sto przyczyn i do niczego się nie dojdzie. Przypomniał, że dzisiaj należy podjąć jakąś decyzję, bo uważa że sama dyskusja może potrwać do wieczora i do niczego nie dojdziemy. Postawił wniosek o głosowanie imienne, żeby skończyć tą dyskusję, bo każdy powie swoje żale. Uważa, że nic by nie dało jeśli byśmy zaprosili na sesję lekarzy rodzinnych i dyrektora. Jedno by dyskutowali dwie godziny, inni również i dalej by nic nie było załatwione. Przypomniał, że na początku grudnia wszystko na ten temat zostało powiedziane. Powiedziano nawet, że gdyby nie było podpisanej umowy to nawet padały wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Uważa, że dzisiaj każdy radny winien mieć tą świadomość i podjąć tą decyzję. Pyta jeszcze raz czego radni się obawiają!, to chodzi tylko o wypuszczenie jeszcze jednego podmiotu na rynek, a chyba o to chodzi dodał. Jeśli będą usługi źle świadczone przez szpital to chyba nikt nie pójdzie do szpitala tylko pójdzie do Kowalskiego, czy innego lekarza. Myśli, że to chyba jest proste. r. A. Stambulski przypomniał, że dzisiaj jest 30 grudnia i nie ma już czasu na przekładanie, może na czerwiec przyszłego roku! - spytał, jeśli w ten sposób będzie prowadzona dyskusja. Podsumował, poprzednia sesja, po dwóch stronach siedzieli lekarze, którzy mówili że im się te kontrakty nie opłacają, dyrektor stwierdził, że jemu się to opłaca. Uważa, że jeśli się komuś to opłaca to należy o tym pomówić, żeby on to zrobił. Pacjenci, jak to powiedział przewodniczący i radny Kosmatka zweryfikują i czas pokaże. Uważa, że Rada tutaj nic nie ryzykuje, a na dziewięć podmiotów jak pięć podpisze, a cztery nie podpisze i tak też można się bawić!. Jest zdziwiony dyskusją. Jeżeli będzie możliwość zarobienia przy tym jakichś pieniędzy to może to pomoże kondycji finansowej szpitala. Przypominał jakie były deklaracje radnych, klubów radnych jak to wszyscy chcą pomóc szpitalowi. Patrzy dzisiaj z pewnym zażenowaniem i jakby nie poznawał pewnych ludzi i jeżeli słyszy od radnej Śladewskiej, że szpital nie jest potrzebny to już całkiem tego nie rozumie. W ogóle jest zszokowany tą dyskusją uporem (... koniec kasety...). r. H. Śladewska do wypowiedzi radnego Stambulskiego stwierdziła, że nie życzy sobie, aby ktoś jej nie mówił rzeczy nie możliwych. Jeśli chodzi o ścisłość to nie chce, żeby z dyskusji nie wynikało, że ona i Pan Paprocki są przeciwnikami szpitala jak i pacjentów, co nie wynika z tego. Chodzi o to, że dobro pacjenta jest dla nich bardzo ważne jak również jakość świadczonych usług. Dodała, że dlatego wnioskować będzie o przesunięcie w czasie, aby dogadali się lekarze rodzinni z NFZ. Będzie wnioskowała, aby jeszcze z tym zaczekać i nie widzi tutaj żadnych szans jeżeli chodzi o zapewnienie jakości świadczonych usług pacjentom i konkurencji też nie widzi i myśli że istniejące usługi takim zakresie powinny być dalej utrzymywane. Dodała, że przesunięcie w czasie niczego tutaj nie przekreśla. r. J. Grzymkowski zgłosił, że nie chce się powtarzać co mówił na ostatniej sesji, ale jednak trochę powiedzieć musi. Uważa, że dobry lekarz rodzinny nie boi się, że od niego pacjent odejdzie, a on do takiego porządnego należy. Stwierdził, że nie będzie czadzić tylko powtórzy, że ten lekarz rodzinny, który stworzył sobie warunki do pracy nie ma się czego obawiać i bać. Kto jest słaby to może się obawiać. Uważa, że nie można zamknąć drogi szpitalowi żeby poszerzył swoją działalność w takiej sytuacji i jeżeli pacjent będzie chciał zmienić lekarza i pójść do szpitala to wówczas będzie miał taką możliwość, a jeśli ktoś nie chce to nie przejdzie. Szpital jest miejski i radni mają zapewnić opiekę zdrowotną mieszkańcom Szprotawy, wobec tego uchwała taka powinna być podjęta. r. T. Kosmatka temat jest bardzo ważny. Zaproponował chociaż raz podejść do sprawy mniej emocjonalnie i mniej klakierczo. Uważa, że przewodniczący ma rację mówić, że co by dało gdyby dzisiaj na sesji za plecami radnych siedzieli wszyscy lekarze rodzinni i później tą klakę widać. Jest zdania, że tutaj esencję wyłożył chyba przewodniczący rady. Chodzi tylko o tworzenie nowego podmiotu, uważa że lekarze na pewno się dogadają prędzej czy później, a szpital nie jest w stanie załatwić podstawowej opieki zdrowotnej bo niestety nie jest w stanie. Jest przekonany, że lekarze muszą się dogadać, bo to jest 20 mln. ludzi w kraju jest nie objęte opieką lekarską. Muszą niestety ustąpić trochę lekarze rodzinni i musi również ustąpić druga strona. Nie chciał tego mówić wcześniej, że szpital nasz pracuje na 50-55% obrotów, a moce przerobowe ma bardzo ogromne i jeśli my dzisiaj się bronimy tej podstawowej opieki zdrowotnej i czego kolwiek dodawania fachowcom niewykorzystanym do końca bo i szpital żagański i szprotawski pracuje na tym samym pułapie 50% możliwości, to pyta, czego się radni boją. Dodał, że jest to sprawa dyrektora, czy on będzie miał dwóch lekarzy i czy jeszcze zatrudni tych co są na oddziałach i oni będą wykonywali tą pracę. Lekarze mają mnóstwo wolnego czasu 50% tj. tak jak do każdego miesiąca i jakby był normalny układ to starcza im pieniędzy przy normalnej pracy. Proponuje dodać im roboty i nasz szpital będzie lepiej funkcjonował. r. A. Stambulski odniósł się do wypowiedzi radnej Śladewskiej i powiedział, że nigdy nie był przeciwko szpitalowi i oczekuje, żeby radna nie mówiła takich rzeczy. Dodał, że był z ludźmi kiedy protestowali, kiedy Żagań chciał to przejąć i by 20

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 6334 UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/16. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 30 maja 2016r.

Protokół Nr XXI/16. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 30 maja 2016r. Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 maja 2016r. Ad. pkt.1 Otwarcie obrad. Dwudziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Nr 5/VII/2016 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Nr 5/VII/2016 Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r. Projekt z dnia 13 października 2016 roku zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr7/08 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku.

P r o t o k ó ł Nr7/08 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku. P r o t o k ó ł Nr7/08 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku. Komisja Gospodarczo - Budżetowa w składzie: 1. Andrzejczuk Mieczysław przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie: przyjęcia Stanowiska w sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej w Powiecie Płockim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r.

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r. Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu 11.12.2006r. W posiedzeniu uczestniczyło 18 członków komisji i 15 zaproszonych gości. Listy obecności stanowią odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 1 Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 Komisja realizowała większość swoich zadań w roku 2011 na posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADOWISKA W ZEBRZYDOWICACH.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADOWISKA W ZEBRZYDOWICACH. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADOWISKA W ZEBRZYDOWICACH. 1. Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Zebrzydowice, zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych, w decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo