PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: Stan radnych: 15 Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek Sekretarz Miasta - Alicja Bobiec Mecenas - Alicja Jochymczyk O godzinie 14:00 posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady radny Piotr Gorzeń powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm. ) słowami: OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI Na wstępie Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Panie i Panów radnych. Następnie powitał Burmistrza Miasta Pana Wiesława Stambrowskiego, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Hudzikowskiego oraz mieszkańca Lędzin Pana Eugeniusza Żołnę. Kolejno powitał przybyłą Skarbnik Miasta Panią Dorotę Przybyłę Paszek oraz poinformował, że Mecenas Pani Alicja Jochymczyk na dzisiejsze obrady dotrze z drobnym opóźnieniem. Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że wg listy obecności w sesji udział bierze 11 radnych na ogólny stan 15. Wobec czego obrady są prawomocne, a podjęte uchwały wiążące. Ad 2. PORZĄDEK OBRAD Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXVIII z roku. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta na 2010 rok, b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, c) określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011, d) zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny, e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dziesięciu lat umowy w przedmiocie wydzierżawienia Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej pow. 190 m 2 stanowiącej części działki numer 2177/6, będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT

2 f) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie umowy dzierżawy na budynek przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach Firmie EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 w Lędzinach, g) wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie umowy najmu na budynek poczty przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach Wydział Operacyjny w Katowicach ul. Pocztowa Katowice, h) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej funkcjonującej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, i) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, j) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu Seniora funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach. Interpelacje i zapytania radnych (ze względu na kończącą się kadencje nie możliwy jest do zastosowania 14 dniowy trybu odpowiedzi na interpelacje). Informacje. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta V Kadencji. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych i doraźnych V Kadencji. Wręczenie pamiątkowych medali. Podziękowania. Zakończenie. Ad. 3 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z LXVIII SESJI RADY MIASTA Z DNIA R. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z LXVIII Sesji Rady Miasta z dnia roku: Stan radnych: 11, za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Protokół został przyjęty. Ad. 4a PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2010 ROK Radny K. Gut stwierdził, że wśród zmian w budżecie miasta na 2010 rok są zmiany o które radni postulowali do Burmistrza na ubiegłej sesji podczas której Mecenas kwestionowała prawo Rady Miasta do propozycji tychże zmian. Kolejno stwierdził, że zł. dopłaty do ścieków wzięto z kredytu, który miał zostać przeznaczony na podwyższenie kapitału spółki Partner uważając to za czysto konsumpcyjne przejadanie pieniędzy. Przewodniczący Rady zapytał czy radny K. Gut oczekuje szerszej odpowiedzi. Radny K. Gut odpowiedział, że ta sprawa jest dla niego jasna.

3 Radna O. Bubiak ad vocem stwierdziła, że Lędziny w ogóle nie płacą za ścieki. Dodała, że jak będą płacić za ścieki to będą płacić wszyscy. Kolejno stwierdziła, że gmina nie musi dopłacać, ale nie będzie pieniędzy z ścieków, żeby remontować, prowadzić inwestycje czy robić kanalizację. Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję radnych oraz poinformował, że w sesji udział bierze 14 radnych. Następnie odczytał opinię Komisji Stałej. Kolejno ogłosił 5 minutową przerwę. W wyniku braku dalszych uwag zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 10 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 3 głosów. Uchwała nr LXX/464/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ad. 4b PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 11 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 2 głosy. Uchwała nr LXX/465/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 4c PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2011 Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Radny M. Korba zapytywał, jak kształtują się zmiany stawek od środków transportu w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz jaki będą miały wpływ na przedsiębiorców. Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 nie zostało nic zmienione w stosunku do stawek z 2010 roku. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 12 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 1 głos. Uchwała nr LXX/466/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 4d PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM, LEŚNYM NA 2011 R. OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY LĘDZINY

4 Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 12 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 1 głos. Uchwała nr LXX/467/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 4e PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO TRYBU ZAWARCIA NA CZAS OZNACZONY DZIESIĘCIU LAT UMOWY W PRZEDMIOCIE WYDZIERŻAWIENIA SPÓŁCE AKCYJNEJ POLKOMTEL Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ O POW. 190 M 2 STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI NUMER 2177/6, BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ W LĘDZINACH Z PRZEZNACZENIEM NA DROGĘ DOJAZDOWĄ DO STACJI BAZOWEJ BT Radny M. Korba zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu uchwały nie ma danych odnośnie skutków finansowych. Kolejno zapytywał, jak Burmistrz przewiduje ustalić stawkę za dzierżawę terenu. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że stawka o kilkanaście procent wrośnie. Dodał, że jedna z komisji złożyła wniosek, iż Burmistrz powinien wziąć pod uwagę wzrost stawki za 1m 2. Radny T. Noras zasugerował, aby zawrzeć umowę dzierżawy na okres 3 lat, gdyż nie wiadomo czy w tak długim okresie czasu nie będzie ten teren potrzebny miastu. Radny K. Gut zapytywał Burmistrza o konkretne kwoty. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że decyzję o zawarciu umowy na 10 lat podjęto po przebadaniu tego okresu przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego. Stwierdził, że Spółce Polkomtel nie opłacałaby się 3 letnia inwestycja dodając, że spółka od dłuższego czasu dysponowała tę ziemię. Kolejno zwrócił się do Naczelnik wydziału o przybliżenie stawek. Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż umowa została zawarta w 1999 roku na okres 10 lat. Teren wykorzystywany przez Spółkę Polkomtel służy, jako droga dojazdowa do stacji bazowej zlokalizowanej na słupie energetycznym. Jest to pas gruntu szerokości ok. 2,5 m. na długości 70 m. od strony ul. Strzyżówka. Spółce Polkomtel zależy na długoterminowej umowie, ponieważ wiąże się to ze świadczeniem przez spółkę usług. Dodała, że dużemu zaostrzeniu uległy przepisy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie decyzje podejmowane odnośnie obejmowania gruntów czy obszarów terenu miasta planem miejscowym wymagają szczegółowego uzgodnienia z Urzędem Telekomunikacji. Stawka czynszu została ustalona w umowie z 1999 roku i jest corocznie waloryzowana w pierwszym kwartale każdego roku o rocznej skali wzrostu cen towarów i usług cen towarów konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowanych przez Prezesa GUS. W 1999 roku stawka czynszu wynosiła 3 zł za 1m 2 netto, czyli czynsz wynosił 570 zł. miesięcznie natomiast w 2009 roku opłata wynosiła brutto 952,70 zł. miesięcznie. Radny K. Gut zapytywał, komu płaci Spółka Polkomtel za dzierżawę gruntu bądź urządzenia z tytułu umieszczenia stacji bazowej BT Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że stacja bazowa znajduje się na słupie energetycznym. Dodała, że słupy energetyczne są własnością energetyki i tym samym Spółki Polkomtel, która od miasta dzierżawi drogę dojazdową do słupa, a więc stosowne uzgodnienia odnośnie umieszczenia stacji bazowej spółka podjęła z Firmą Vattenfall. Wyjaśniając tym samym, iż

5 rola miasta sprowadza się tylko do drogi dojazdowej. Radny T. Noras zapytywał, czy z umowy dzierżawy na tak długi okres czasu nie wyniknie problem, ponieważ umowa powoduje wyłączenie części terenu, której nie będzie można sprzedać, gdyż trzeba będzie brać pod uwagę 70 m. drogi biegnącej do słupa stojącego w środku działki. Prosi o rozważenie sprawy pod kątem tak długiego okresu czasu. Burmistrz Miasta zgłosił uwagę, iż aktualna stawka to 6zł netto za 1 m 2, czyli ponad 70 zł. netto rocznie za 1 m 2. Dodając, że spółka za rok płacenia dzierżawy mogła by drogę kupić na własność, więc dzierżawa tego terenu na 10 lat miastu bardziej się opłaca. W kwestii zagospodarowania zwrócił się o głos do Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Eweliny Goczoł. Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wyjaśniła, że ustalenia, które zostaną zawarte w planie o ile w pierwszej kolejności zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla tego obszaru, pełna procedura, projekt planu z wyznaczeniem komunikacji dróg dojazdowych terenów przeznaczonych pod zabudowę pod tereny zielone wszystko w projekcie musi być i jest to wysyłane do uzgodnień do poszczególnych dostawców, do energetyki i według obecnie obowiązujących przepisów do Urzędu Telekomunikacji. W związku z powyższym treść będzie na pewno uzgodniona. Jeżeli w planie miejscowym zostanie wyznaczona droga zaistnieje konieczność dokonania zmiany umowy. Plan miejscowy jest aktem obowiązującym, a więc w takiej sytuacji zaistnieje konieczność dokonania stosowanej zmiany. Radny M. Korba zapytywał, czy miasto nie będzie zobowiązane do płacenia odszkodowania, jeśli zaistnieje konieczność rozwiązania umowy przed upływem 10 lat. Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że to wszystko zależy od warunków umowy, w jaki sposób będzie regulowała prawa poszczególnych stron. Radny T. Noras stwierdził, że jeśli w umowie będzie określony termin jej obowiązywania to bez porozumienia stron umowa nie może zostać wypowiedziana. Dodał, że umowa na czas określony nie może zawierać informacji na temat wypowiedzenia. Przewodniczący powitał przybyłą na Sesję Mecenas Panią Alicję Jochymczyk. Mecenas wyjaśniła, że każda umowa może być rozwiązana na mocy zgodnego oświadczenia woli natomiast umowa terminowa, jeżeli takie przesłanki się w niej wcześniej zamieści również będzie mogła zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. Przewodniczący Rady powitał przybyłą na Sesję radną Z. Dudek. Kolejno poinformował, że w sesji udział bierze 15 radnych. Radny T. Noras stwierdził, że w momencie kiedy miasto skorzysta z przesłanek i wypowie spółce umowę, która dokonała inwestycji to również ma przesłanki, by pociągnąć do odpowiedzialności stronę, która umowę wypowiedziała z roszczeniami odszkodowawczymi. Przewodniczący zapytał czy radny T. Noras życzy sobie odpowiedzi. Radny T. Noras odpowiedział, że nie. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 15, za - 9 głosów, przeciw 3 głosy wstrzymujących się 3 głosy. Uchwała nr LXX/468/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dziesięciu lat umowy w przedmiocie wydzierżawienia Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej o pow. 190 m 2 stanowiącej części działki numer 2177/6, będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

6 Ad. 4f PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE UMOWY DZIERŻAWY NA BUDYNEK PRZY UL. POKOJU 106 W LĘDZINACH FIRMIE EKOREC SP. Z O.O. UL. LĘDZIŃSKA 47 W LĘDZINACH Przewodniczący Rady odczytał opinie Komisji Stałych. Radny T. Noras zapytywał czy będzie wdrażana dokumentacja dotycząca adaptacji budynku przy ul. Pokoju 106, jako centrum konferencyjno - kongresowe z zapleczem hotelowym, na którą zostało wydane 360 tys. zł. Kolejno zapytywał, czy Firma EKOREC będzie realizować ten projekt oraz jakie są cele wydzierżawiania budynku na 3 lata Firmie EKOREC. Zwrócił uwagę, iż po wydzierżawieniu budynku na okres 3 lat dokumentację za 3 lata będzie można wyrzucić i zamknąć sprawę. Radny K. Gut skorygował wypowiedź radnego T. Norasa stwierdzając, że na dokumentację wydano zł. Radny J. Żołna zapytywał, czy powyższy projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję ds. Infrastruktury. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Alojzy Palka wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu komisji powyższy projekt uchwały nie był przedmiotem posiedzenia. Radny E. Piątek z uwagi na pismo przesłane roku do Urzędu Miasta przez Wojewodę Śląskiego poinformował, iż na mocy ustawy przestaje istnieć Komisja Inwentaryzacyjna. Przewodniczący Rady potwierdził, iż Komisja Inwentaryzacyjna od 2 stycznia nie może być powoływana z uwagi na stosowną ustawę. Radny J. Żołna zwrócił się do Przewodniczącego o ogłoszenie przerwy tytułem przeprowadzenia procedury przetargowej na nieruchomość gruntową o powierzchni 5 ha położonej w Lędzinach w rejonie drogi krajowej S1 przy ul. Zawiszy Czarnego. Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. Burmistrz Miasta na podstawie art. 30 ustęp 3 litera i Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zwrócił się o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie umowy dzierżawy na budynek przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach Firmie EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 w Lędzinach. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wniosek musi zostać przegłosowany bezwzględną większością głosów. Kolejno poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad powyższy projekt uchwały. Radna K. Wróbel zwróciła się do Burmistrza o konkretne uzasadnienie, dlaczego projekt uchwały zostaje wycofany. Radny K. Gut stwierdził, że odesłanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję nie wymaga bezwzględnej większości głosów. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Burmistrz formułując wniosek zmienia porządek obrad, a więc wniosek wymaga bezwzględnej większości głosów. Zwrócił się do Mecenas o szerszy komentarz. Mecenas wyjaśniła, że istnieje jedynie możliwość pośredniego poddania pod głosowanie wniosku formalnego Burmistrza. Ze względu na okoliczności i konsekwencje, jakie wniosek za sobą pociąga zwróciła się o przegłosowanie wniosku bezwzględną większością głosów. Radny K. Gut zwrócił się o niezawężanie uprawnień Rady Miasta podkreślając, iż Statut mówi wyraźnie, że wniosek formalny nie wymaga bezwzględnej większości głosów. Kolejno stwierdził, że nie można mówić o zmianie porządku obrad, ponieważ procedowanie nad projektem uchwały już się rozpoczęło. Radny T. Noras stwierdził, że wycofanie uchwały i skierowanie do ponownego rozpatrzenia przez komisję nigdy nie odbywało się w trybie zmiany porządku obrad tylko głosowano zwykłą większością. Jeżeli rada sobie życzy to złoży wniosek o sprawdzenie przez Biuro Rady statystyki w ilu sytuacjach mieli do czynienia z projektami uchwał, które zostały skierowane do

7 ponownej pracy komisji nie zmianą porządku obrad tylko zwykłym głosowaniem nad wycofaniem projektu do komisji. Przewodniczący Rady stwierdził, że ani Statut ani ustawa nie mówi, że nie można zmienić porządku obrad. Porządek obrad może zostać zmieniony w każdym czasie jeśli rada tak zadecyduje. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przyjął zastrzeżenia zgłoszone przez radnych i nie chce przedłużać dyskusji na temat powyższej uchwały stąd decyzja o odłożeniu projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny Burmistrza o wycofanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Stan radnych: 15, za - 15 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Wniosek został podjęty. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o prze numerowanie projektów uchwał z uwagi na wycofanie poprzedniego projektu uchwały. Ad. 4g PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT - KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE UMOWY NAJMU NA BUDYNEK POCZTY PRZY UL. HOŁDUNOWSKIEJ 18B W LĘDZINACH POCZCIE POLSKIEJ S.A. CENTRUM INFRASTRUKTURY ODDZIAŁ REGIONALNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPERACYJNY W KATOWICACH UL. POCZTOWA KATOWICE Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałej. Wiceprzewodniczący Rady Edward Żołna wyjaśnił, że Komisja ds. Infrastruktury pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Zwrócił się do Burmistrza w imieniu swoim oraz mieszkańców o przybliżenie całej dokumentacji związanej z klimatyzacją oraz o odnotowanie i przypominanie przyszłej radzie o konieczności wykonania klimatyzacji w tej placówce. Dodał, że nie tylko radni pilnowali tego tematu, gdyż pod tym wnioskiem podpisało się ponad 200 mieszkańców dzielnicy Hołdunów. Zwrócił się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Pana Jacka Saternusa o przybliżenie efektów prac przed głosowaniem. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż aktualnie procedują nad podjęciem projektu uchwały zwracając uwagę, by wnioski bądź interpelacje składać w punkcie 5 lub 7. Radna K. Wróbel zapytywała ile wynosi stawka dzierżawy za 1m 2. Burmistrz Miasta zwrócił się o odpowiedź do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Pana Jacka Saternusa. Naczelnik Wydziału Pan Jacek Saternus wyjaśnił, iż stawka za 1m 2 dzierżawy wynosi 20 zł. miesięcznie przy powierzchni 207 m 2. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 15, za - 15 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/469/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie umowy najmu na budynek poczty przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach Wydział Operacyjny w Katowicach ul. Pocztowa Katowice została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 4h PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS

8 OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ FUNKCJONUJĄCEJ W STRUKTURACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Radny M. Korba stwierdził, że położenie pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Fundacji jest bardzo niekorzystne, ponieważ niepełnosprawni i dzieci nie mają tam zapewnionych odpowiednich warunków. Kolejno zapytywał, jak wygląda finansowanie, przepływ środków za wynajem. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak stwierdziła, że problem pomieszczeń świetlicy wraca co kadencję, a w obecnej wielokrotnie poddawano go pod obrady. Do tej pory nie pojawiła się żadna inna lokalizacja. Wyjaśniła, że konieczne jest podjęcie uchwały, ponieważ każde przedłużenie umowy trwającej powyżej trzech lat wymaga zgody Rady Miasta a skrócenie czasu obowiązywania umowy ułatwia konstrukcję wieloletniego planu finansowego oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Dodała, że nie leży w jej obowiązkach znalezienie innego lokalu, ponieważ nie posiada takiej mocy sprawczej. Kolejno stwierdziła, że gmina na obecną chwilę nie dysponuje właściwym lokalem, który spełniałby wszelkie wymogi przynależne placówce opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego. Radny M. Korba ad vocem nie uzyskawszy odpowiedzi na drugą część swojego pytania odnośnie odpłatności stwierdził, iż z tego, co wie budżet miasta jest obciążony kosztami czynszu świetlicy socjoterapeutycznej i jeśli podejmują tą uchwałę to są odpowiednie komisje, które powinny zaopiniować zasadność dalszej dzierżawy, bądź Burmistrz powinien ustosunkować do tego problemu. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak wyjaśniła, że przepływ środków nie uległ zmianie. MOPS płaci czynsz, w który wliczone są również media tj. ryczałt liczony od ilości uczestników świetlicy. Na mocy obowiązującej umowy MOPS otrzymuje pieniądze z budżetu gminy i przekazuje je Fundacji. Dodała, że zawierając nową umowę może uda się wynegocjować inne warunki, ale na razie potrzebna jest zgoda Rady Miasta by problem został zainicjowany. Radny T. Noras zapytywał, dlaczego dla spokojnego funkcjonowania świetlicy umowa nie może zostać podpisana na 10 lat. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak wyjaśniła, że problem był dyskutowany z Skarbnik Miasta i podjęto decyzję, iż 3 lata będą okresem, w którym będzie można uporządkować sprawy świetlicy i przenieść ją w inne miejsce. Jeśli taka będzie wola Rady Miasta zawsze można ten okres zmienić, ale kierując się zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i łatwością dokonywania zmian przy konstrukcji WPF 3 letnia umowa jest dla gminy bardziej wygodna. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jeśli rada życzy sobie to umowa może obejmować okres 10 lat jednak uznano, że okres 3 lat powoduje przyspieszenie załatwienia spraw związanych z zmianą lokalizacji, ponieważ obecna lokalizacja jest dla wielu osób kontrowersyjna. Dodała, że umowa może obejmować 10 lat, ponieważ WPF jest do 2019 roku więc nie będzie żadnego problemu jeśli umowa będzie do 2020 roku. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinie Komisji Stałej. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 14, za - 11 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 3 głosy. Uchwała nr LXX/470/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej funkcjonującej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9 Ad. 4 i PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 13 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/471/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 4 j PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA FUNKCJONUJĄCEGO W STRUKTURACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Komisji Stałej. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 13 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/472/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu Seniora funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 5 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Radna O. Bubiak zgłosiła wniosek formalny o przedłużenie czasu wypowiedzi do 10 minut, ponieważ jest to ostatnia sesja i uważa za konieczne wyjaśnienie kilku spraw. Przewodniczący Rady wyjaśnił radnej O. Bubiak, że nie chce wzbudzać niepotrzebnych sensacji. Radna O. Bubiak stwierdziła, że trzeba wszystko wyjaśnić i ma to zostać zaprotokołowane. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnej, by pozwoliła mu prowadzić sesję. Dodał, że podda wniosek pod głosowanie, ale zwraca się do radnych by głosując wzięli pod uwagę, iż jest to ostatnia Sesji Rady Miasta. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej O. Bubiak o wydłużenie czasu wystąpień do 10 minut w punkcie Interpelacje i zapytania radnych. Stan radnych: 15, za - 5 głosów, przeciw 7 głosów wstrzymujących się 3 głosy. Wniosek formalny radnej O. Bubiak upadł. Radny K. Gut stwierdził, że zgodnie z informacją Wicestarosty z dnia r. na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Lipcowej miały pracować brygady układające chodniki jednak nikt się tam nie pojawił. Kolejno stwierdził, że firma już drugi dzień układa podbudowę pod ul. Lędzińską wykonując tzw. korytowanie sugerując, iż naturalne byłoby układanie od razu

10 krawężników i obrzeży. Zapytywał, czy Burmistrz wie coś więcej w tym temacie, czy Wicestarosta negocjuje z firmami, jakie działania podjął w tym temacie nadzór inwestycyjny. Kolejno stwierdził, że z pieniędzy budżetowych dołożono do poszerzenia chodników od Urzędu Miasta w stronę sklepu Carrefour zapytując czy istnieje możliwość, żeby taką samą czynność wykonać, jeżeli chodzi o chodniki od Urzędu w kierunku ul. Górniczej. Radny Z. Rudol skierował zapytanie do Burmistrza czy w ostatnim czasie dotarło do Urzędu Miasta pismo dotyczące asfaltowni. Kolejno wyjaśnił, że miał zapytanie przez redaktora gazety w sprawie przesłania pisma do Urzędu Miasta z Kancelarii Prawnej zapytując, czy mógłby Burmistrz powiedzieć coś w tym temacie. Radna O. Bubiak zapytywała, dlaczego firma DROG-BUD w dniu roku w piśmie adresowanym do zastępcy Burmistrza Miasta w sprawie ewentualnego zakupu nieruchomości w północno zachodniej części dzielnicy Hołdunów pomiędzy ul. Gwarków a S1 firma DROG- BUD wskazała planowane przeznaczenie terenu m.in. na nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych. Kolejno przedstawiła pismo Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia r. do firmy DROG-BUD z prośbą o umożliwienie zobaczenia zakładu w Częstochowie. Następnie zwróciła uwagę na pismo firmy SISTEMA Poland dotyczące zakupu nieruchomości z dnia roku - pismo Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia roku zawierające informacje o procedurze przetargowej. Kolejno przedstawiła pismo firmy DROG-BUD z dnia roku w sprawie wyjaśnienia zapisu zawartego w ogłoszeniu o przetargu w kwestii uzbrojenia terenu oraz drogi dojazdowej. Następnie informację Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia roku, iż kupujący na własny koszt doprowadzi wszystkie media oraz zmodernizuje drogę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Dodając, że dopiero, kiedy działka była sprzedana Burmistrz załatwiał sprawę drogi. Stwierdziła, że są pisma na to, kto podejmował procedury sądowe w związku ze sprzedażą działki na początku roku 2007 i Wyjaśniła, że radni nic na ten temat nie wiedzieli. Dodała, że wszystkie procedury sądowe związane ze sprzedażą działki załatwiał Wiceburmistrz a jeśli wiedział, że to nie jest nowoczesna wytwórnia, dlaczego tego nie przekazał. Kolejno stwierdziła, że Wiceprzewodniczący sporządził uchwałę roku wiedząc o szkodliwości asfaltowni natomiast Sprawozdanie sporządził Przewodniczący. Potwierdziła, że jako wyjazdowa Komisja ds. Infrastruktury radni byli w firmie zapytując, dlaczego wszyscy mówią tylko o radnej O. Bubiak. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnej O. Bubiak by wyrażała się bardziej precyzyjnie. Dodał, że daleki jest od tego by ośmieszać radną. Zwrócił się do radnej o nieprzerywanie i zachowanie dyscypliny. Radny M. Korba zarzucił, że zamiast zająć się naprawą sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum nr 1 i Przychodni Specjalistycznej myśli się o jej likwidacji, gdyż nie spełnia wymogów unijnych a dostosowanie jej do obowiązujących przepisów kosztowałoby kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodał, że przebieg ulicy się nie zmienił a widoczność jest ograniczona. Kolejno stwierdził, że lekceważone jest bezpieczeństwo mieszkańców. Zapytywał, czy Burmistrz skierował jego wniosek odnośnie sygnalizacji z sesji 27 października do Starosty zapytując, jak wygląda ta sprawa oraz remont kanalizacji na ul. Pokoju. Radny J. Żołna w związku z ponowionym na ostatniej sesji zapytaniem odnośnie stawek czynszów za 1m 2 od podmiotów gospodarczych i instytucji wynajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 skierował zapytanie do Burmistrza w jakiej formie zostanie mu przedstawiona odpowiedź. Kolejno zwrócił się do Przewodniczącego Rady o udzielenie informacji odnośnie pisma, w którym Urząd Miasta zwraca się z prośbą o wycofanie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu z dnia 2 września 2010 roku. Radny K. Gut zwrócił się o ścisłą odpowiedź na pytanie radnego J. Żołny. Burmistrz Miasta stwierdził, że nie będzie wypowiadał się w imieniu Wicestarosty. W rozmowach z Wicestarostą ustalił, że zrobi wszystko, aby prace na całej długości ul. Lędzińskiej zakończyły się jeszcze w tym roku. Zwrócił się do radnych, aby sprawę układania krawężników pozostawić firmie, z którą została podpisana umowa. Dodał, że chodniki poniżej Urzędu Miasta

PROTOKÓŁ nr XLIII/2013 obrad z XLIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 19.12.2013 r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr XLIII/2013 obrad z XLIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 19.12.2013 r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr XLIII/2013 obrad z XLIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 19.12.2013 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku O godzinie 17.05 przewodniczący komisji P. Kołodziej powitał gości,

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1. UCHWAŁA NR 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo