PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: Stan radnych: 15 Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek Sekretarz Miasta - Alicja Bobiec Mecenas - Alicja Jochymczyk O godzinie 14:00 posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady radny Piotr Gorzeń powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm. ) słowami: OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI Na wstępie Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Panie i Panów radnych. Następnie powitał Burmistrza Miasta Pana Wiesława Stambrowskiego, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Hudzikowskiego oraz mieszkańca Lędzin Pana Eugeniusza Żołnę. Kolejno powitał przybyłą Skarbnik Miasta Panią Dorotę Przybyłę Paszek oraz poinformował, że Mecenas Pani Alicja Jochymczyk na dzisiejsze obrady dotrze z drobnym opóźnieniem. Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że wg listy obecności w sesji udział bierze 11 radnych na ogólny stan 15. Wobec czego obrady są prawomocne, a podjęte uchwały wiążące. Ad 2. PORZĄDEK OBRAD Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXVIII z roku. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta na 2010 rok, b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, c) określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011, d) zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny, e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dziesięciu lat umowy w przedmiocie wydzierżawienia Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej pow. 190 m 2 stanowiącej części działki numer 2177/6, będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT

2 f) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie umowy dzierżawy na budynek przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach Firmie EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 w Lędzinach, g) wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie umowy najmu na budynek poczty przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach Wydział Operacyjny w Katowicach ul. Pocztowa Katowice, h) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej funkcjonującej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, i) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, j) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu Seniora funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach. Interpelacje i zapytania radnych (ze względu na kończącą się kadencje nie możliwy jest do zastosowania 14 dniowy trybu odpowiedzi na interpelacje). Informacje. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta V Kadencji. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych i doraźnych V Kadencji. Wręczenie pamiątkowych medali. Podziękowania. Zakończenie. Ad. 3 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z LXVIII SESJI RADY MIASTA Z DNIA R. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z LXVIII Sesji Rady Miasta z dnia roku: Stan radnych: 11, za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Protokół został przyjęty. Ad. 4a PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2010 ROK Radny K. Gut stwierdził, że wśród zmian w budżecie miasta na 2010 rok są zmiany o które radni postulowali do Burmistrza na ubiegłej sesji podczas której Mecenas kwestionowała prawo Rady Miasta do propozycji tychże zmian. Kolejno stwierdził, że zł. dopłaty do ścieków wzięto z kredytu, który miał zostać przeznaczony na podwyższenie kapitału spółki Partner uważając to za czysto konsumpcyjne przejadanie pieniędzy. Przewodniczący Rady zapytał czy radny K. Gut oczekuje szerszej odpowiedzi. Radny K. Gut odpowiedział, że ta sprawa jest dla niego jasna.

3 Radna O. Bubiak ad vocem stwierdziła, że Lędziny w ogóle nie płacą za ścieki. Dodała, że jak będą płacić za ścieki to będą płacić wszyscy. Kolejno stwierdziła, że gmina nie musi dopłacać, ale nie będzie pieniędzy z ścieków, żeby remontować, prowadzić inwestycje czy robić kanalizację. Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję radnych oraz poinformował, że w sesji udział bierze 14 radnych. Następnie odczytał opinię Komisji Stałej. Kolejno ogłosił 5 minutową przerwę. W wyniku braku dalszych uwag zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 10 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 3 głosów. Uchwała nr LXX/464/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ad. 4b PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 11 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 2 głosy. Uchwała nr LXX/465/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 4c PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2011 Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Radny M. Korba zapytywał, jak kształtują się zmiany stawek od środków transportu w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz jaki będą miały wpływ na przedsiębiorców. Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 nie zostało nic zmienione w stosunku do stawek z 2010 roku. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 12 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 1 głos. Uchwała nr LXX/466/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 4d PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM, LEŚNYM NA 2011 R. OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY LĘDZINY

4 Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 12 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 1 głos. Uchwała nr LXX/467/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 4e PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO TRYBU ZAWARCIA NA CZAS OZNACZONY DZIESIĘCIU LAT UMOWY W PRZEDMIOCIE WYDZIERŻAWIENIA SPÓŁCE AKCYJNEJ POLKOMTEL Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ O POW. 190 M 2 STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI NUMER 2177/6, BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ W LĘDZINACH Z PRZEZNACZENIEM NA DROGĘ DOJAZDOWĄ DO STACJI BAZOWEJ BT Radny M. Korba zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu uchwały nie ma danych odnośnie skutków finansowych. Kolejno zapytywał, jak Burmistrz przewiduje ustalić stawkę za dzierżawę terenu. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że stawka o kilkanaście procent wrośnie. Dodał, że jedna z komisji złożyła wniosek, iż Burmistrz powinien wziąć pod uwagę wzrost stawki za 1m 2. Radny T. Noras zasugerował, aby zawrzeć umowę dzierżawy na okres 3 lat, gdyż nie wiadomo czy w tak długim okresie czasu nie będzie ten teren potrzebny miastu. Radny K. Gut zapytywał Burmistrza o konkretne kwoty. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że decyzję o zawarciu umowy na 10 lat podjęto po przebadaniu tego okresu przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego. Stwierdził, że Spółce Polkomtel nie opłacałaby się 3 letnia inwestycja dodając, że spółka od dłuższego czasu dysponowała tę ziemię. Kolejno zwrócił się do Naczelnik wydziału o przybliżenie stawek. Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż umowa została zawarta w 1999 roku na okres 10 lat. Teren wykorzystywany przez Spółkę Polkomtel służy, jako droga dojazdowa do stacji bazowej zlokalizowanej na słupie energetycznym. Jest to pas gruntu szerokości ok. 2,5 m. na długości 70 m. od strony ul. Strzyżówka. Spółce Polkomtel zależy na długoterminowej umowie, ponieważ wiąże się to ze świadczeniem przez spółkę usług. Dodała, że dużemu zaostrzeniu uległy przepisy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie decyzje podejmowane odnośnie obejmowania gruntów czy obszarów terenu miasta planem miejscowym wymagają szczegółowego uzgodnienia z Urzędem Telekomunikacji. Stawka czynszu została ustalona w umowie z 1999 roku i jest corocznie waloryzowana w pierwszym kwartale każdego roku o rocznej skali wzrostu cen towarów i usług cen towarów konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowanych przez Prezesa GUS. W 1999 roku stawka czynszu wynosiła 3 zł za 1m 2 netto, czyli czynsz wynosił 570 zł. miesięcznie natomiast w 2009 roku opłata wynosiła brutto 952,70 zł. miesięcznie. Radny K. Gut zapytywał, komu płaci Spółka Polkomtel za dzierżawę gruntu bądź urządzenia z tytułu umieszczenia stacji bazowej BT Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że stacja bazowa znajduje się na słupie energetycznym. Dodała, że słupy energetyczne są własnością energetyki i tym samym Spółki Polkomtel, która od miasta dzierżawi drogę dojazdową do słupa, a więc stosowne uzgodnienia odnośnie umieszczenia stacji bazowej spółka podjęła z Firmą Vattenfall. Wyjaśniając tym samym, iż

5 rola miasta sprowadza się tylko do drogi dojazdowej. Radny T. Noras zapytywał, czy z umowy dzierżawy na tak długi okres czasu nie wyniknie problem, ponieważ umowa powoduje wyłączenie części terenu, której nie będzie można sprzedać, gdyż trzeba będzie brać pod uwagę 70 m. drogi biegnącej do słupa stojącego w środku działki. Prosi o rozważenie sprawy pod kątem tak długiego okresu czasu. Burmistrz Miasta zgłosił uwagę, iż aktualna stawka to 6zł netto za 1 m 2, czyli ponad 70 zł. netto rocznie za 1 m 2. Dodając, że spółka za rok płacenia dzierżawy mogła by drogę kupić na własność, więc dzierżawa tego terenu na 10 lat miastu bardziej się opłaca. W kwestii zagospodarowania zwrócił się o głos do Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Eweliny Goczoł. Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wyjaśniła, że ustalenia, które zostaną zawarte w planie o ile w pierwszej kolejności zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla tego obszaru, pełna procedura, projekt planu z wyznaczeniem komunikacji dróg dojazdowych terenów przeznaczonych pod zabudowę pod tereny zielone wszystko w projekcie musi być i jest to wysyłane do uzgodnień do poszczególnych dostawców, do energetyki i według obecnie obowiązujących przepisów do Urzędu Telekomunikacji. W związku z powyższym treść będzie na pewno uzgodniona. Jeżeli w planie miejscowym zostanie wyznaczona droga zaistnieje konieczność dokonania zmiany umowy. Plan miejscowy jest aktem obowiązującym, a więc w takiej sytuacji zaistnieje konieczność dokonania stosowanej zmiany. Radny M. Korba zapytywał, czy miasto nie będzie zobowiązane do płacenia odszkodowania, jeśli zaistnieje konieczność rozwiązania umowy przed upływem 10 lat. Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że to wszystko zależy od warunków umowy, w jaki sposób będzie regulowała prawa poszczególnych stron. Radny T. Noras stwierdził, że jeśli w umowie będzie określony termin jej obowiązywania to bez porozumienia stron umowa nie może zostać wypowiedziana. Dodał, że umowa na czas określony nie może zawierać informacji na temat wypowiedzenia. Przewodniczący powitał przybyłą na Sesję Mecenas Panią Alicję Jochymczyk. Mecenas wyjaśniła, że każda umowa może być rozwiązana na mocy zgodnego oświadczenia woli natomiast umowa terminowa, jeżeli takie przesłanki się w niej wcześniej zamieści również będzie mogła zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. Przewodniczący Rady powitał przybyłą na Sesję radną Z. Dudek. Kolejno poinformował, że w sesji udział bierze 15 radnych. Radny T. Noras stwierdził, że w momencie kiedy miasto skorzysta z przesłanek i wypowie spółce umowę, która dokonała inwestycji to również ma przesłanki, by pociągnąć do odpowiedzialności stronę, która umowę wypowiedziała z roszczeniami odszkodowawczymi. Przewodniczący zapytał czy radny T. Noras życzy sobie odpowiedzi. Radny T. Noras odpowiedział, że nie. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 15, za - 9 głosów, przeciw 3 głosy wstrzymujących się 3 głosy. Uchwała nr LXX/468/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dziesięciu lat umowy w przedmiocie wydzierżawienia Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej o pow. 190 m 2 stanowiącej części działki numer 2177/6, będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

6 Ad. 4f PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE UMOWY DZIERŻAWY NA BUDYNEK PRZY UL. POKOJU 106 W LĘDZINACH FIRMIE EKOREC SP. Z O.O. UL. LĘDZIŃSKA 47 W LĘDZINACH Przewodniczący Rady odczytał opinie Komisji Stałych. Radny T. Noras zapytywał czy będzie wdrażana dokumentacja dotycząca adaptacji budynku przy ul. Pokoju 106, jako centrum konferencyjno - kongresowe z zapleczem hotelowym, na którą zostało wydane 360 tys. zł. Kolejno zapytywał, czy Firma EKOREC będzie realizować ten projekt oraz jakie są cele wydzierżawiania budynku na 3 lata Firmie EKOREC. Zwrócił uwagę, iż po wydzierżawieniu budynku na okres 3 lat dokumentację za 3 lata będzie można wyrzucić i zamknąć sprawę. Radny K. Gut skorygował wypowiedź radnego T. Norasa stwierdzając, że na dokumentację wydano zł. Radny J. Żołna zapytywał, czy powyższy projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję ds. Infrastruktury. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Alojzy Palka wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu komisji powyższy projekt uchwały nie był przedmiotem posiedzenia. Radny E. Piątek z uwagi na pismo przesłane roku do Urzędu Miasta przez Wojewodę Śląskiego poinformował, iż na mocy ustawy przestaje istnieć Komisja Inwentaryzacyjna. Przewodniczący Rady potwierdził, iż Komisja Inwentaryzacyjna od 2 stycznia nie może być powoływana z uwagi na stosowną ustawę. Radny J. Żołna zwrócił się do Przewodniczącego o ogłoszenie przerwy tytułem przeprowadzenia procedury przetargowej na nieruchomość gruntową o powierzchni 5 ha położonej w Lędzinach w rejonie drogi krajowej S1 przy ul. Zawiszy Czarnego. Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. Burmistrz Miasta na podstawie art. 30 ustęp 3 litera i Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zwrócił się o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie umowy dzierżawy na budynek przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach Firmie EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 w Lędzinach. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wniosek musi zostać przegłosowany bezwzględną większością głosów. Kolejno poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad powyższy projekt uchwały. Radna K. Wróbel zwróciła się do Burmistrza o konkretne uzasadnienie, dlaczego projekt uchwały zostaje wycofany. Radny K. Gut stwierdził, że odesłanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję nie wymaga bezwzględnej większości głosów. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Burmistrz formułując wniosek zmienia porządek obrad, a więc wniosek wymaga bezwzględnej większości głosów. Zwrócił się do Mecenas o szerszy komentarz. Mecenas wyjaśniła, że istnieje jedynie możliwość pośredniego poddania pod głosowanie wniosku formalnego Burmistrza. Ze względu na okoliczności i konsekwencje, jakie wniosek za sobą pociąga zwróciła się o przegłosowanie wniosku bezwzględną większością głosów. Radny K. Gut zwrócił się o niezawężanie uprawnień Rady Miasta podkreślając, iż Statut mówi wyraźnie, że wniosek formalny nie wymaga bezwzględnej większości głosów. Kolejno stwierdził, że nie można mówić o zmianie porządku obrad, ponieważ procedowanie nad projektem uchwały już się rozpoczęło. Radny T. Noras stwierdził, że wycofanie uchwały i skierowanie do ponownego rozpatrzenia przez komisję nigdy nie odbywało się w trybie zmiany porządku obrad tylko głosowano zwykłą większością. Jeżeli rada sobie życzy to złoży wniosek o sprawdzenie przez Biuro Rady statystyki w ilu sytuacjach mieli do czynienia z projektami uchwał, które zostały skierowane do

7 ponownej pracy komisji nie zmianą porządku obrad tylko zwykłym głosowaniem nad wycofaniem projektu do komisji. Przewodniczący Rady stwierdził, że ani Statut ani ustawa nie mówi, że nie można zmienić porządku obrad. Porządek obrad może zostać zmieniony w każdym czasie jeśli rada tak zadecyduje. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przyjął zastrzeżenia zgłoszone przez radnych i nie chce przedłużać dyskusji na temat powyższej uchwały stąd decyzja o odłożeniu projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny Burmistrza o wycofanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Stan radnych: 15, za - 15 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Wniosek został podjęty. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o prze numerowanie projektów uchwał z uwagi na wycofanie poprzedniego projektu uchwały. Ad. 4g PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT - KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE UMOWY NAJMU NA BUDYNEK POCZTY PRZY UL. HOŁDUNOWSKIEJ 18B W LĘDZINACH POCZCIE POLSKIEJ S.A. CENTRUM INFRASTRUKTURY ODDZIAŁ REGIONALNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPERACYJNY W KATOWICACH UL. POCZTOWA KATOWICE Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałej. Wiceprzewodniczący Rady Edward Żołna wyjaśnił, że Komisja ds. Infrastruktury pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Zwrócił się do Burmistrza w imieniu swoim oraz mieszkańców o przybliżenie całej dokumentacji związanej z klimatyzacją oraz o odnotowanie i przypominanie przyszłej radzie o konieczności wykonania klimatyzacji w tej placówce. Dodał, że nie tylko radni pilnowali tego tematu, gdyż pod tym wnioskiem podpisało się ponad 200 mieszkańców dzielnicy Hołdunów. Zwrócił się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Pana Jacka Saternusa o przybliżenie efektów prac przed głosowaniem. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż aktualnie procedują nad podjęciem projektu uchwały zwracając uwagę, by wnioski bądź interpelacje składać w punkcie 5 lub 7. Radna K. Wróbel zapytywała ile wynosi stawka dzierżawy za 1m 2. Burmistrz Miasta zwrócił się o odpowiedź do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Pana Jacka Saternusa. Naczelnik Wydziału Pan Jacek Saternus wyjaśnił, iż stawka za 1m 2 dzierżawy wynosi 20 zł. miesięcznie przy powierzchni 207 m 2. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 15, za - 15 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/469/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie umowy najmu na budynek poczty przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach Wydział Operacyjny w Katowicach ul. Pocztowa Katowice została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 4h PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS

8 OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ FUNKCJONUJĄCEJ W STRUKTURACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Radny M. Korba stwierdził, że położenie pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Fundacji jest bardzo niekorzystne, ponieważ niepełnosprawni i dzieci nie mają tam zapewnionych odpowiednich warunków. Kolejno zapytywał, jak wygląda finansowanie, przepływ środków za wynajem. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak stwierdziła, że problem pomieszczeń świetlicy wraca co kadencję, a w obecnej wielokrotnie poddawano go pod obrady. Do tej pory nie pojawiła się żadna inna lokalizacja. Wyjaśniła, że konieczne jest podjęcie uchwały, ponieważ każde przedłużenie umowy trwającej powyżej trzech lat wymaga zgody Rady Miasta a skrócenie czasu obowiązywania umowy ułatwia konstrukcję wieloletniego planu finansowego oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Dodała, że nie leży w jej obowiązkach znalezienie innego lokalu, ponieważ nie posiada takiej mocy sprawczej. Kolejno stwierdziła, że gmina na obecną chwilę nie dysponuje właściwym lokalem, który spełniałby wszelkie wymogi przynależne placówce opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego. Radny M. Korba ad vocem nie uzyskawszy odpowiedzi na drugą część swojego pytania odnośnie odpłatności stwierdził, iż z tego, co wie budżet miasta jest obciążony kosztami czynszu świetlicy socjoterapeutycznej i jeśli podejmują tą uchwałę to są odpowiednie komisje, które powinny zaopiniować zasadność dalszej dzierżawy, bądź Burmistrz powinien ustosunkować do tego problemu. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak wyjaśniła, że przepływ środków nie uległ zmianie. MOPS płaci czynsz, w który wliczone są również media tj. ryczałt liczony od ilości uczestników świetlicy. Na mocy obowiązującej umowy MOPS otrzymuje pieniądze z budżetu gminy i przekazuje je Fundacji. Dodała, że zawierając nową umowę może uda się wynegocjować inne warunki, ale na razie potrzebna jest zgoda Rady Miasta by problem został zainicjowany. Radny T. Noras zapytywał, dlaczego dla spokojnego funkcjonowania świetlicy umowa nie może zostać podpisana na 10 lat. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak wyjaśniła, że problem był dyskutowany z Skarbnik Miasta i podjęto decyzję, iż 3 lata będą okresem, w którym będzie można uporządkować sprawy świetlicy i przenieść ją w inne miejsce. Jeśli taka będzie wola Rady Miasta zawsze można ten okres zmienić, ale kierując się zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i łatwością dokonywania zmian przy konstrukcji WPF 3 letnia umowa jest dla gminy bardziej wygodna. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jeśli rada życzy sobie to umowa może obejmować okres 10 lat jednak uznano, że okres 3 lat powoduje przyspieszenie załatwienia spraw związanych z zmianą lokalizacji, ponieważ obecna lokalizacja jest dla wielu osób kontrowersyjna. Dodała, że umowa może obejmować 10 lat, ponieważ WPF jest do 2019 roku więc nie będzie żadnego problemu jeśli umowa będzie do 2020 roku. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinie Komisji Stałej. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 14, za - 11 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 3 głosy. Uchwała nr LXX/470/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej funkcjonującej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9 Ad. 4 i PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 13 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/471/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 4 j PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA FUNKCJONUJĄCEGO W STRUKTURACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Komisji Stałej. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 13 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/472/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu Seniora funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 5 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Radna O. Bubiak zgłosiła wniosek formalny o przedłużenie czasu wypowiedzi do 10 minut, ponieważ jest to ostatnia sesja i uważa za konieczne wyjaśnienie kilku spraw. Przewodniczący Rady wyjaśnił radnej O. Bubiak, że nie chce wzbudzać niepotrzebnych sensacji. Radna O. Bubiak stwierdziła, że trzeba wszystko wyjaśnić i ma to zostać zaprotokołowane. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnej, by pozwoliła mu prowadzić sesję. Dodał, że podda wniosek pod głosowanie, ale zwraca się do radnych by głosując wzięli pod uwagę, iż jest to ostatnia Sesji Rady Miasta. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej O. Bubiak o wydłużenie czasu wystąpień do 10 minut w punkcie Interpelacje i zapytania radnych. Stan radnych: 15, za - 5 głosów, przeciw 7 głosów wstrzymujących się 3 głosy. Wniosek formalny radnej O. Bubiak upadł. Radny K. Gut stwierdził, że zgodnie z informacją Wicestarosty z dnia r. na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Lipcowej miały pracować brygady układające chodniki jednak nikt się tam nie pojawił. Kolejno stwierdził, że firma już drugi dzień układa podbudowę pod ul. Lędzińską wykonując tzw. korytowanie sugerując, iż naturalne byłoby układanie od razu

10 krawężników i obrzeży. Zapytywał, czy Burmistrz wie coś więcej w tym temacie, czy Wicestarosta negocjuje z firmami, jakie działania podjął w tym temacie nadzór inwestycyjny. Kolejno stwierdził, że z pieniędzy budżetowych dołożono do poszerzenia chodników od Urzędu Miasta w stronę sklepu Carrefour zapytując czy istnieje możliwość, żeby taką samą czynność wykonać, jeżeli chodzi o chodniki od Urzędu w kierunku ul. Górniczej. Radny Z. Rudol skierował zapytanie do Burmistrza czy w ostatnim czasie dotarło do Urzędu Miasta pismo dotyczące asfaltowni. Kolejno wyjaśnił, że miał zapytanie przez redaktora gazety w sprawie przesłania pisma do Urzędu Miasta z Kancelarii Prawnej zapytując, czy mógłby Burmistrz powiedzieć coś w tym temacie. Radna O. Bubiak zapytywała, dlaczego firma DROG-BUD w dniu roku w piśmie adresowanym do zastępcy Burmistrza Miasta w sprawie ewentualnego zakupu nieruchomości w północno zachodniej części dzielnicy Hołdunów pomiędzy ul. Gwarków a S1 firma DROG- BUD wskazała planowane przeznaczenie terenu m.in. na nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych. Kolejno przedstawiła pismo Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia r. do firmy DROG-BUD z prośbą o umożliwienie zobaczenia zakładu w Częstochowie. Następnie zwróciła uwagę na pismo firmy SISTEMA Poland dotyczące zakupu nieruchomości z dnia roku - pismo Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia roku zawierające informacje o procedurze przetargowej. Kolejno przedstawiła pismo firmy DROG-BUD z dnia roku w sprawie wyjaśnienia zapisu zawartego w ogłoszeniu o przetargu w kwestii uzbrojenia terenu oraz drogi dojazdowej. Następnie informację Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia roku, iż kupujący na własny koszt doprowadzi wszystkie media oraz zmodernizuje drogę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Dodając, że dopiero, kiedy działka była sprzedana Burmistrz załatwiał sprawę drogi. Stwierdziła, że są pisma na to, kto podejmował procedury sądowe w związku ze sprzedażą działki na początku roku 2007 i Wyjaśniła, że radni nic na ten temat nie wiedzieli. Dodała, że wszystkie procedury sądowe związane ze sprzedażą działki załatwiał Wiceburmistrz a jeśli wiedział, że to nie jest nowoczesna wytwórnia, dlaczego tego nie przekazał. Kolejno stwierdziła, że Wiceprzewodniczący sporządził uchwałę roku wiedząc o szkodliwości asfaltowni natomiast Sprawozdanie sporządził Przewodniczący. Potwierdziła, że jako wyjazdowa Komisja ds. Infrastruktury radni byli w firmie zapytując, dlaczego wszyscy mówią tylko o radnej O. Bubiak. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnej O. Bubiak by wyrażała się bardziej precyzyjnie. Dodał, że daleki jest od tego by ośmieszać radną. Zwrócił się do radnej o nieprzerywanie i zachowanie dyscypliny. Radny M. Korba zarzucił, że zamiast zająć się naprawą sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum nr 1 i Przychodni Specjalistycznej myśli się o jej likwidacji, gdyż nie spełnia wymogów unijnych a dostosowanie jej do obowiązujących przepisów kosztowałoby kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodał, że przebieg ulicy się nie zmienił a widoczność jest ograniczona. Kolejno stwierdził, że lekceważone jest bezpieczeństwo mieszkańców. Zapytywał, czy Burmistrz skierował jego wniosek odnośnie sygnalizacji z sesji 27 października do Starosty zapytując, jak wygląda ta sprawa oraz remont kanalizacji na ul. Pokoju. Radny J. Żołna w związku z ponowionym na ostatniej sesji zapytaniem odnośnie stawek czynszów za 1m 2 od podmiotów gospodarczych i instytucji wynajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 skierował zapytanie do Burmistrza w jakiej formie zostanie mu przedstawiona odpowiedź. Kolejno zwrócił się do Przewodniczącego Rady o udzielenie informacji odnośnie pisma, w którym Urząd Miasta zwraca się z prośbą o wycofanie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu z dnia 2 września 2010 roku. Radny K. Gut zwrócił się o ścisłą odpowiedź na pytanie radnego J. Żołny. Burmistrz Miasta stwierdził, że nie będzie wypowiadał się w imieniu Wicestarosty. W rozmowach z Wicestarostą ustalił, że zrobi wszystko, aby prace na całej długości ul. Lędzińskiej zakończyły się jeszcze w tym roku. Zwrócił się do radnych, aby sprawę układania krawężników pozostawić firmie, z którą została podpisana umowa. Dodał, że chodniki poniżej Urzędu Miasta

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XIX/12 Dziewiętnastej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. Data utworzenia 2012-01-25 Numer aktu 19 Kadencja Kadencja 2010-2014 Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo