PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: Stan radnych: 15 Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek Sekretarz Miasta - Alicja Bobiec Mecenas - Alicja Jochymczyk O godzinie 14:00 posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady radny Piotr Gorzeń powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm. ) słowami: OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI Na wstępie Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Panie i Panów radnych. Następnie powitał Burmistrza Miasta Pana Wiesława Stambrowskiego, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Hudzikowskiego oraz mieszkańca Lędzin Pana Eugeniusza Żołnę. Kolejno powitał przybyłą Skarbnik Miasta Panią Dorotę Przybyłę Paszek oraz poinformował, że Mecenas Pani Alicja Jochymczyk na dzisiejsze obrady dotrze z drobnym opóźnieniem. Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że wg listy obecności w sesji udział bierze 11 radnych na ogólny stan 15. Wobec czego obrady są prawomocne, a podjęte uchwały wiążące. Ad 2. PORZĄDEK OBRAD Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXVIII z roku. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta na 2010 rok, b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, c) określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011, d) zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny, e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dziesięciu lat umowy w przedmiocie wydzierżawienia Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej pow. 190 m 2 stanowiącej części działki numer 2177/6, będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT

2 f) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie umowy dzierżawy na budynek przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach Firmie EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 w Lędzinach, g) wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie umowy najmu na budynek poczty przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach Wydział Operacyjny w Katowicach ul. Pocztowa Katowice, h) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej funkcjonującej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, i) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, j) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu Seniora funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach. Interpelacje i zapytania radnych (ze względu na kończącą się kadencje nie możliwy jest do zastosowania 14 dniowy trybu odpowiedzi na interpelacje). Informacje. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta V Kadencji. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych i doraźnych V Kadencji. Wręczenie pamiątkowych medali. Podziękowania. Zakończenie. Ad. 3 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z LXVIII SESJI RADY MIASTA Z DNIA R. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z LXVIII Sesji Rady Miasta z dnia roku: Stan radnych: 11, za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Protokół został przyjęty. Ad. 4a PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2010 ROK Radny K. Gut stwierdził, że wśród zmian w budżecie miasta na 2010 rok są zmiany o które radni postulowali do Burmistrza na ubiegłej sesji podczas której Mecenas kwestionowała prawo Rady Miasta do propozycji tychże zmian. Kolejno stwierdził, że zł. dopłaty do ścieków wzięto z kredytu, który miał zostać przeznaczony na podwyższenie kapitału spółki Partner uważając to za czysto konsumpcyjne przejadanie pieniędzy. Przewodniczący Rady zapytał czy radny K. Gut oczekuje szerszej odpowiedzi. Radny K. Gut odpowiedział, że ta sprawa jest dla niego jasna.

3 Radna O. Bubiak ad vocem stwierdziła, że Lędziny w ogóle nie płacą za ścieki. Dodała, że jak będą płacić za ścieki to będą płacić wszyscy. Kolejno stwierdziła, że gmina nie musi dopłacać, ale nie będzie pieniędzy z ścieków, żeby remontować, prowadzić inwestycje czy robić kanalizację. Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję radnych oraz poinformował, że w sesji udział bierze 14 radnych. Następnie odczytał opinię Komisji Stałej. Kolejno ogłosił 5 minutową przerwę. W wyniku braku dalszych uwag zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 10 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 3 głosów. Uchwała nr LXX/464/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ad. 4b PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 11 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 2 głosy. Uchwała nr LXX/465/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 4c PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2011 Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Radny M. Korba zapytywał, jak kształtują się zmiany stawek od środków transportu w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz jaki będą miały wpływ na przedsiębiorców. Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 nie zostało nic zmienione w stosunku do stawek z 2010 roku. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 12 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 1 głos. Uchwała nr LXX/466/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 4d PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM, LEŚNYM NA 2011 R. OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY LĘDZINY

4 Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 12 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 1 głos. Uchwała nr LXX/467/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy Lędziny została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 4e PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO TRYBU ZAWARCIA NA CZAS OZNACZONY DZIESIĘCIU LAT UMOWY W PRZEDMIOCIE WYDZIERŻAWIENIA SPÓŁCE AKCYJNEJ POLKOMTEL Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ O POW. 190 M 2 STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI NUMER 2177/6, BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ W LĘDZINACH Z PRZEZNACZENIEM NA DROGĘ DOJAZDOWĄ DO STACJI BAZOWEJ BT Radny M. Korba zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu uchwały nie ma danych odnośnie skutków finansowych. Kolejno zapytywał, jak Burmistrz przewiduje ustalić stawkę za dzierżawę terenu. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że stawka o kilkanaście procent wrośnie. Dodał, że jedna z komisji złożyła wniosek, iż Burmistrz powinien wziąć pod uwagę wzrost stawki za 1m 2. Radny T. Noras zasugerował, aby zawrzeć umowę dzierżawy na okres 3 lat, gdyż nie wiadomo czy w tak długim okresie czasu nie będzie ten teren potrzebny miastu. Radny K. Gut zapytywał Burmistrza o konkretne kwoty. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że decyzję o zawarciu umowy na 10 lat podjęto po przebadaniu tego okresu przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego. Stwierdził, że Spółce Polkomtel nie opłacałaby się 3 letnia inwestycja dodając, że spółka od dłuższego czasu dysponowała tę ziemię. Kolejno zwrócił się do Naczelnik wydziału o przybliżenie stawek. Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż umowa została zawarta w 1999 roku na okres 10 lat. Teren wykorzystywany przez Spółkę Polkomtel służy, jako droga dojazdowa do stacji bazowej zlokalizowanej na słupie energetycznym. Jest to pas gruntu szerokości ok. 2,5 m. na długości 70 m. od strony ul. Strzyżówka. Spółce Polkomtel zależy na długoterminowej umowie, ponieważ wiąże się to ze świadczeniem przez spółkę usług. Dodała, że dużemu zaostrzeniu uległy przepisy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie decyzje podejmowane odnośnie obejmowania gruntów czy obszarów terenu miasta planem miejscowym wymagają szczegółowego uzgodnienia z Urzędem Telekomunikacji. Stawka czynszu została ustalona w umowie z 1999 roku i jest corocznie waloryzowana w pierwszym kwartale każdego roku o rocznej skali wzrostu cen towarów i usług cen towarów konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowanych przez Prezesa GUS. W 1999 roku stawka czynszu wynosiła 3 zł za 1m 2 netto, czyli czynsz wynosił 570 zł. miesięcznie natomiast w 2009 roku opłata wynosiła brutto 952,70 zł. miesięcznie. Radny K. Gut zapytywał, komu płaci Spółka Polkomtel za dzierżawę gruntu bądź urządzenia z tytułu umieszczenia stacji bazowej BT Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że stacja bazowa znajduje się na słupie energetycznym. Dodała, że słupy energetyczne są własnością energetyki i tym samym Spółki Polkomtel, która od miasta dzierżawi drogę dojazdową do słupa, a więc stosowne uzgodnienia odnośnie umieszczenia stacji bazowej spółka podjęła z Firmą Vattenfall. Wyjaśniając tym samym, iż

5 rola miasta sprowadza się tylko do drogi dojazdowej. Radny T. Noras zapytywał, czy z umowy dzierżawy na tak długi okres czasu nie wyniknie problem, ponieważ umowa powoduje wyłączenie części terenu, której nie będzie można sprzedać, gdyż trzeba będzie brać pod uwagę 70 m. drogi biegnącej do słupa stojącego w środku działki. Prosi o rozważenie sprawy pod kątem tak długiego okresu czasu. Burmistrz Miasta zgłosił uwagę, iż aktualna stawka to 6zł netto za 1 m 2, czyli ponad 70 zł. netto rocznie za 1 m 2. Dodając, że spółka za rok płacenia dzierżawy mogła by drogę kupić na własność, więc dzierżawa tego terenu na 10 lat miastu bardziej się opłaca. W kwestii zagospodarowania zwrócił się o głos do Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Eweliny Goczoł. Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wyjaśniła, że ustalenia, które zostaną zawarte w planie o ile w pierwszej kolejności zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla tego obszaru, pełna procedura, projekt planu z wyznaczeniem komunikacji dróg dojazdowych terenów przeznaczonych pod zabudowę pod tereny zielone wszystko w projekcie musi być i jest to wysyłane do uzgodnień do poszczególnych dostawców, do energetyki i według obecnie obowiązujących przepisów do Urzędu Telekomunikacji. W związku z powyższym treść będzie na pewno uzgodniona. Jeżeli w planie miejscowym zostanie wyznaczona droga zaistnieje konieczność dokonania zmiany umowy. Plan miejscowy jest aktem obowiązującym, a więc w takiej sytuacji zaistnieje konieczność dokonania stosowanej zmiany. Radny M. Korba zapytywał, czy miasto nie będzie zobowiązane do płacenia odszkodowania, jeśli zaistnieje konieczność rozwiązania umowy przed upływem 10 lat. Naczelnik Wydziału Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Pani Ewelina Goczoł wyjaśniła, że to wszystko zależy od warunków umowy, w jaki sposób będzie regulowała prawa poszczególnych stron. Radny T. Noras stwierdził, że jeśli w umowie będzie określony termin jej obowiązywania to bez porozumienia stron umowa nie może zostać wypowiedziana. Dodał, że umowa na czas określony nie może zawierać informacji na temat wypowiedzenia. Przewodniczący powitał przybyłą na Sesję Mecenas Panią Alicję Jochymczyk. Mecenas wyjaśniła, że każda umowa może być rozwiązana na mocy zgodnego oświadczenia woli natomiast umowa terminowa, jeżeli takie przesłanki się w niej wcześniej zamieści również będzie mogła zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. Przewodniczący Rady powitał przybyłą na Sesję radną Z. Dudek. Kolejno poinformował, że w sesji udział bierze 15 radnych. Radny T. Noras stwierdził, że w momencie kiedy miasto skorzysta z przesłanek i wypowie spółce umowę, która dokonała inwestycji to również ma przesłanki, by pociągnąć do odpowiedzialności stronę, która umowę wypowiedziała z roszczeniami odszkodowawczymi. Przewodniczący zapytał czy radny T. Noras życzy sobie odpowiedzi. Radny T. Noras odpowiedział, że nie. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 15, za - 9 głosów, przeciw 3 głosy wstrzymujących się 3 głosy. Uchwała nr LXX/468/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dziesięciu lat umowy w przedmiocie wydzierżawienia Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej o pow. 190 m 2 stanowiącej części działki numer 2177/6, będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

6 Ad. 4f PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE UMOWY DZIERŻAWY NA BUDYNEK PRZY UL. POKOJU 106 W LĘDZINACH FIRMIE EKOREC SP. Z O.O. UL. LĘDZIŃSKA 47 W LĘDZINACH Przewodniczący Rady odczytał opinie Komisji Stałych. Radny T. Noras zapytywał czy będzie wdrażana dokumentacja dotycząca adaptacji budynku przy ul. Pokoju 106, jako centrum konferencyjno - kongresowe z zapleczem hotelowym, na którą zostało wydane 360 tys. zł. Kolejno zapytywał, czy Firma EKOREC będzie realizować ten projekt oraz jakie są cele wydzierżawiania budynku na 3 lata Firmie EKOREC. Zwrócił uwagę, iż po wydzierżawieniu budynku na okres 3 lat dokumentację za 3 lata będzie można wyrzucić i zamknąć sprawę. Radny K. Gut skorygował wypowiedź radnego T. Norasa stwierdzając, że na dokumentację wydano zł. Radny J. Żołna zapytywał, czy powyższy projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję ds. Infrastruktury. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Alojzy Palka wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu komisji powyższy projekt uchwały nie był przedmiotem posiedzenia. Radny E. Piątek z uwagi na pismo przesłane roku do Urzędu Miasta przez Wojewodę Śląskiego poinformował, iż na mocy ustawy przestaje istnieć Komisja Inwentaryzacyjna. Przewodniczący Rady potwierdził, iż Komisja Inwentaryzacyjna od 2 stycznia nie może być powoływana z uwagi na stosowną ustawę. Radny J. Żołna zwrócił się do Przewodniczącego o ogłoszenie przerwy tytułem przeprowadzenia procedury przetargowej na nieruchomość gruntową o powierzchni 5 ha położonej w Lędzinach w rejonie drogi krajowej S1 przy ul. Zawiszy Czarnego. Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. Burmistrz Miasta na podstawie art. 30 ustęp 3 litera i Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zwrócił się o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie umowy dzierżawy na budynek przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach Firmie EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 w Lędzinach. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wniosek musi zostać przegłosowany bezwzględną większością głosów. Kolejno poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad powyższy projekt uchwały. Radna K. Wróbel zwróciła się do Burmistrza o konkretne uzasadnienie, dlaczego projekt uchwały zostaje wycofany. Radny K. Gut stwierdził, że odesłanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję nie wymaga bezwzględnej większości głosów. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Burmistrz formułując wniosek zmienia porządek obrad, a więc wniosek wymaga bezwzględnej większości głosów. Zwrócił się do Mecenas o szerszy komentarz. Mecenas wyjaśniła, że istnieje jedynie możliwość pośredniego poddania pod głosowanie wniosku formalnego Burmistrza. Ze względu na okoliczności i konsekwencje, jakie wniosek za sobą pociąga zwróciła się o przegłosowanie wniosku bezwzględną większością głosów. Radny K. Gut zwrócił się o niezawężanie uprawnień Rady Miasta podkreślając, iż Statut mówi wyraźnie, że wniosek formalny nie wymaga bezwzględnej większości głosów. Kolejno stwierdził, że nie można mówić o zmianie porządku obrad, ponieważ procedowanie nad projektem uchwały już się rozpoczęło. Radny T. Noras stwierdził, że wycofanie uchwały i skierowanie do ponownego rozpatrzenia przez komisję nigdy nie odbywało się w trybie zmiany porządku obrad tylko głosowano zwykłą większością. Jeżeli rada sobie życzy to złoży wniosek o sprawdzenie przez Biuro Rady statystyki w ilu sytuacjach mieli do czynienia z projektami uchwał, które zostały skierowane do

7 ponownej pracy komisji nie zmianą porządku obrad tylko zwykłym głosowaniem nad wycofaniem projektu do komisji. Przewodniczący Rady stwierdził, że ani Statut ani ustawa nie mówi, że nie można zmienić porządku obrad. Porządek obrad może zostać zmieniony w każdym czasie jeśli rada tak zadecyduje. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przyjął zastrzeżenia zgłoszone przez radnych i nie chce przedłużać dyskusji na temat powyższej uchwały stąd decyzja o odłożeniu projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny Burmistrza o wycofanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Stan radnych: 15, za - 15 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Wniosek został podjęty. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o prze numerowanie projektów uchwał z uwagi na wycofanie poprzedniego projektu uchwały. Ad. 4g PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT - KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE UMOWY NAJMU NA BUDYNEK POCZTY PRZY UL. HOŁDUNOWSKIEJ 18B W LĘDZINACH POCZCIE POLSKIEJ S.A. CENTRUM INFRASTRUKTURY ODDZIAŁ REGIONALNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPERACYJNY W KATOWICACH UL. POCZTOWA KATOWICE Przewodniczący odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałej. Wiceprzewodniczący Rady Edward Żołna wyjaśnił, że Komisja ds. Infrastruktury pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Zwrócił się do Burmistrza w imieniu swoim oraz mieszkańców o przybliżenie całej dokumentacji związanej z klimatyzacją oraz o odnotowanie i przypominanie przyszłej radzie o konieczności wykonania klimatyzacji w tej placówce. Dodał, że nie tylko radni pilnowali tego tematu, gdyż pod tym wnioskiem podpisało się ponad 200 mieszkańców dzielnicy Hołdunów. Zwrócił się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Pana Jacka Saternusa o przybliżenie efektów prac przed głosowaniem. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż aktualnie procedują nad podjęciem projektu uchwały zwracając uwagę, by wnioski bądź interpelacje składać w punkcie 5 lub 7. Radna K. Wróbel zapytywała ile wynosi stawka dzierżawy za 1m 2. Burmistrz Miasta zwrócił się o odpowiedź do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Pana Jacka Saternusa. Naczelnik Wydziału Pan Jacek Saternus wyjaśnił, iż stawka za 1m 2 dzierżawy wynosi 20 zł. miesięcznie przy powierzchni 207 m 2. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 15, za - 15 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/469/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie umowy najmu na budynek poczty przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach Wydział Operacyjny w Katowicach ul. Pocztowa Katowice została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 4h PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS

8 OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ FUNKCJONUJĄCEJ W STRUKTURACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Radny M. Korba stwierdził, że położenie pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Fundacji jest bardzo niekorzystne, ponieważ niepełnosprawni i dzieci nie mają tam zapewnionych odpowiednich warunków. Kolejno zapytywał, jak wygląda finansowanie, przepływ środków za wynajem. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak stwierdziła, że problem pomieszczeń świetlicy wraca co kadencję, a w obecnej wielokrotnie poddawano go pod obrady. Do tej pory nie pojawiła się żadna inna lokalizacja. Wyjaśniła, że konieczne jest podjęcie uchwały, ponieważ każde przedłużenie umowy trwającej powyżej trzech lat wymaga zgody Rady Miasta a skrócenie czasu obowiązywania umowy ułatwia konstrukcję wieloletniego planu finansowego oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Dodała, że nie leży w jej obowiązkach znalezienie innego lokalu, ponieważ nie posiada takiej mocy sprawczej. Kolejno stwierdziła, że gmina na obecną chwilę nie dysponuje właściwym lokalem, który spełniałby wszelkie wymogi przynależne placówce opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego. Radny M. Korba ad vocem nie uzyskawszy odpowiedzi na drugą część swojego pytania odnośnie odpłatności stwierdził, iż z tego, co wie budżet miasta jest obciążony kosztami czynszu świetlicy socjoterapeutycznej i jeśli podejmują tą uchwałę to są odpowiednie komisje, które powinny zaopiniować zasadność dalszej dzierżawy, bądź Burmistrz powinien ustosunkować do tego problemu. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak wyjaśniła, że przepływ środków nie uległ zmianie. MOPS płaci czynsz, w który wliczone są również media tj. ryczałt liczony od ilości uczestników świetlicy. Na mocy obowiązującej umowy MOPS otrzymuje pieniądze z budżetu gminy i przekazuje je Fundacji. Dodała, że zawierając nową umowę może uda się wynegocjować inne warunki, ale na razie potrzebna jest zgoda Rady Miasta by problem został zainicjowany. Radny T. Noras zapytywał, dlaczego dla spokojnego funkcjonowania świetlicy umowa nie może zostać podpisana na 10 lat. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Skwara Zięciak wyjaśniła, że problem był dyskutowany z Skarbnik Miasta i podjęto decyzję, iż 3 lata będą okresem, w którym będzie można uporządkować sprawy świetlicy i przenieść ją w inne miejsce. Jeśli taka będzie wola Rady Miasta zawsze można ten okres zmienić, ale kierując się zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i łatwością dokonywania zmian przy konstrukcji WPF 3 letnia umowa jest dla gminy bardziej wygodna. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jeśli rada życzy sobie to umowa może obejmować okres 10 lat jednak uznano, że okres 3 lat powoduje przyspieszenie załatwienia spraw związanych z zmianą lokalizacji, ponieważ obecna lokalizacja jest dla wielu osób kontrowersyjna. Dodała, że umowa może obejmować 10 lat, ponieważ WPF jest do 2019 roku więc nie będzie żadnego problemu jeśli umowa będzie do 2020 roku. W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinie Komisji Stałej. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 14, za - 11 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 3 głosy. Uchwała nr LXX/470/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej funkcjonującej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9 Ad. 4 i PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 13 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/471/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 4 j PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU POMIESZCZEŃ DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA FUNKCJONUJĄCEGO W STRUKTURACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Komisji Stałej. Kolejno zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Alojzego Palki o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Stan radnych: 13, za - 13 głosów, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała nr LXX/472/10 Rady Miasta Lędziny z dnia roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu Seniora funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 5 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Radna O. Bubiak zgłosiła wniosek formalny o przedłużenie czasu wypowiedzi do 10 minut, ponieważ jest to ostatnia sesja i uważa za konieczne wyjaśnienie kilku spraw. Przewodniczący Rady wyjaśnił radnej O. Bubiak, że nie chce wzbudzać niepotrzebnych sensacji. Radna O. Bubiak stwierdziła, że trzeba wszystko wyjaśnić i ma to zostać zaprotokołowane. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnej, by pozwoliła mu prowadzić sesję. Dodał, że podda wniosek pod głosowanie, ale zwraca się do radnych by głosując wzięli pod uwagę, iż jest to ostatnia Sesji Rady Miasta. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej O. Bubiak o wydłużenie czasu wystąpień do 10 minut w punkcie Interpelacje i zapytania radnych. Stan radnych: 15, za - 5 głosów, przeciw 7 głosów wstrzymujących się 3 głosy. Wniosek formalny radnej O. Bubiak upadł. Radny K. Gut stwierdził, że zgodnie z informacją Wicestarosty z dnia r. na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Lipcowej miały pracować brygady układające chodniki jednak nikt się tam nie pojawił. Kolejno stwierdził, że firma już drugi dzień układa podbudowę pod ul. Lędzińską wykonując tzw. korytowanie sugerując, iż naturalne byłoby układanie od razu

10 krawężników i obrzeży. Zapytywał, czy Burmistrz wie coś więcej w tym temacie, czy Wicestarosta negocjuje z firmami, jakie działania podjął w tym temacie nadzór inwestycyjny. Kolejno stwierdził, że z pieniędzy budżetowych dołożono do poszerzenia chodników od Urzędu Miasta w stronę sklepu Carrefour zapytując czy istnieje możliwość, żeby taką samą czynność wykonać, jeżeli chodzi o chodniki od Urzędu w kierunku ul. Górniczej. Radny Z. Rudol skierował zapytanie do Burmistrza czy w ostatnim czasie dotarło do Urzędu Miasta pismo dotyczące asfaltowni. Kolejno wyjaśnił, że miał zapytanie przez redaktora gazety w sprawie przesłania pisma do Urzędu Miasta z Kancelarii Prawnej zapytując, czy mógłby Burmistrz powiedzieć coś w tym temacie. Radna O. Bubiak zapytywała, dlaczego firma DROG-BUD w dniu roku w piśmie adresowanym do zastępcy Burmistrza Miasta w sprawie ewentualnego zakupu nieruchomości w północno zachodniej części dzielnicy Hołdunów pomiędzy ul. Gwarków a S1 firma DROG- BUD wskazała planowane przeznaczenie terenu m.in. na nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych. Kolejno przedstawiła pismo Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia r. do firmy DROG-BUD z prośbą o umożliwienie zobaczenia zakładu w Częstochowie. Następnie zwróciła uwagę na pismo firmy SISTEMA Poland dotyczące zakupu nieruchomości z dnia roku - pismo Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia roku zawierające informacje o procedurze przetargowej. Kolejno przedstawiła pismo firmy DROG-BUD z dnia roku w sprawie wyjaśnienia zapisu zawartego w ogłoszeniu o przetargu w kwestii uzbrojenia terenu oraz drogi dojazdowej. Następnie informację Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia roku, iż kupujący na własny koszt doprowadzi wszystkie media oraz zmodernizuje drogę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Dodając, że dopiero, kiedy działka była sprzedana Burmistrz załatwiał sprawę drogi. Stwierdziła, że są pisma na to, kto podejmował procedury sądowe w związku ze sprzedażą działki na początku roku 2007 i Wyjaśniła, że radni nic na ten temat nie wiedzieli. Dodała, że wszystkie procedury sądowe związane ze sprzedażą działki załatwiał Wiceburmistrz a jeśli wiedział, że to nie jest nowoczesna wytwórnia, dlaczego tego nie przekazał. Kolejno stwierdziła, że Wiceprzewodniczący sporządził uchwałę roku wiedząc o szkodliwości asfaltowni natomiast Sprawozdanie sporządził Przewodniczący. Potwierdziła, że jako wyjazdowa Komisja ds. Infrastruktury radni byli w firmie zapytując, dlaczego wszyscy mówią tylko o radnej O. Bubiak. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnej O. Bubiak by wyrażała się bardziej precyzyjnie. Dodał, że daleki jest od tego by ośmieszać radną. Zwrócił się do radnej o nieprzerywanie i zachowanie dyscypliny. Radny M. Korba zarzucił, że zamiast zająć się naprawą sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum nr 1 i Przychodni Specjalistycznej myśli się o jej likwidacji, gdyż nie spełnia wymogów unijnych a dostosowanie jej do obowiązujących przepisów kosztowałoby kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodał, że przebieg ulicy się nie zmienił a widoczność jest ograniczona. Kolejno stwierdził, że lekceważone jest bezpieczeństwo mieszkańców. Zapytywał, czy Burmistrz skierował jego wniosek odnośnie sygnalizacji z sesji 27 października do Starosty zapytując, jak wygląda ta sprawa oraz remont kanalizacji na ul. Pokoju. Radny J. Żołna w związku z ponowionym na ostatniej sesji zapytaniem odnośnie stawek czynszów za 1m 2 od podmiotów gospodarczych i instytucji wynajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 skierował zapytanie do Burmistrza w jakiej formie zostanie mu przedstawiona odpowiedź. Kolejno zwrócił się do Przewodniczącego Rady o udzielenie informacji odnośnie pisma, w którym Urząd Miasta zwraca się z prośbą o wycofanie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu z dnia 2 września 2010 roku. Radny K. Gut zwrócił się o ścisłą odpowiedź na pytanie radnego J. Żołny. Burmistrz Miasta stwierdził, że nie będzie wypowiadał się w imieniu Wicestarosty. W rozmowach z Wicestarostą ustalił, że zrobi wszystko, aby prace na całej długości ul. Lędzińskiej zakończyły się jeszcze w tym roku. Zwrócił się do radnych, aby sprawę układania krawężników pozostawić firmie, z którą została podpisana umowa. Dodał, że chodniki poniżej Urzędu Miasta

PROTOKÓŁ z LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. Stan radnych: 14

PROTOKÓŁ z LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. Stan radnych: 14 Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: PROTOKÓŁ z LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 09.08.2010 r. Stan radnych: 14 Ponadto w obradach udział wzięli: Sekretarz Miasta - Alicja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr X/2011 obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr X/2011 obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr X/2011 obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 26.05.2011 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując się

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLIII/2013 obrad z XLIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 19.12.2013 r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr XLIII/2013 obrad z XLIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 19.12.2013 r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr XLIII/2013 obrad z XLIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 19.12.2013 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIV/2011 z obrad XIV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr XIV/2011 z obrad XIV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr XIV/2011 z obrad XIV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.10.2011 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 AD. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr VIII/2011 obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr VIII/2011 obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr VIII/2011 obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 28.04.2011 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU

INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU Poradnik u ytkownika INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU 1. Każdy z mieszkańców Sopotu może zaproponować projekt uchwały do rozpatrzenia przez Radę Miasta. Jeżeli masz pomysł na coś, co można zrobić

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów.

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2014 r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 oraz art. 18 ust 2 pkt 1 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z LXII Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r.

PROTOKÓŁ z LXII Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu r. PROTOKÓŁ z LXII Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 30.06.2010 r. Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: Stan radnych: 14 Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XV/2011 obrad z XV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr XV/2011 obrad z XV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr XV/2011 obrad z XV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 24.11.2011 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując się

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 12 i 16 maja 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Omówienie i opiniowanie wniosku o wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo