I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i są zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, prosi się o dokonanie pisemnego zgłoszenia faxem na numer lub pocztą elektroniczną na adres do Zamawiającego z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu oraz adresu kontaktowego z treścią informujemy, Ŝe specyfikację istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Prośba Zamawiającego ma jedynie na celu umoŝliwienie sprawnej, bieŝącej komunikacji między stronami we wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Nie poinformowanie Zamawiającego o pobraniu materiałów przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje Ŝadnych skutków proceduralnych dla Wykonawcy, a jego oferta traktowana będzie na równi z wszystkimi innymi ofertami. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia (pocztą elektroniczną). Wskazany adres poczty będzie słuŝył do komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (patrz wymogi cz. VI pkt. 4 porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami). Postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą. Zamawiający Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Stargard Szczeciński telefon , faks , I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach Określenie przedmiotu zamówienia: konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego będącego własnością Gminy na okres do końca 2015 roku. Konserwacją w ramach niniejszego zamówienia objęte zostaje: 1) oświetlenie wg wykazu punktów oświetleniowych załącznika nr 4 siwz; 2) oświetlenie, które Zamawiający wybuduje w latach ; 3) inne nowowybudowane oświetlenie, które zostanie przekazane Zamawiającemu do konserwacji w latach przez zarządców niemiejskich dróg publicznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. 3. Zakres robót konserwacyjnych i naprawczych: 1) zakres objęty ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem za 1 punkt oświetleniowy: a) wymiana uszkodzonych źródeł światła, b) wymiana opraw oraz układów zapłonowych zniszczonych (zuŝytych) w wyniku eksploatacji c) naprawa i/lub wymiana kabli energetycznych, w których stwierdzi się brak ciągłości działania; d) konserwacyjne, zabezpieczające malowanie (podmalowania) wybranych elementów urządzeń oświetlenia (metalowe obudowy szafek oświetleniowych, fragmentów słupów oświetleniowych) jako zabieg konserwujący - w sytuacjach tego wymagających, e) czyszczenie osłon źródeł światła ( mycie kloszy mlecznych, itp.), f) przegląd szafek oświetleniowych, oczyszczenie wnętrza szafek, ocena stanu technicznego 1-14

2 g) naprawa, wymiana, uzupełnienie w wyniku kradzieŝy tabliczek słupowych oraz drzwiczek latarni oświetleniowych, h) regulacja układów czasowych ( w tym zmiana czasu pracy obwodu oświetleniowego na Ŝądanie zamawiającego), i) naprawa lub wymiana uszkodzonych wskutek eksploatacji elementów słupów oświetleniowych, j) pomiary elektryczne urządzeń (skuteczności zerowania, uziemienia ochronnego) sytuacjach tego wymagających, 2) zakres robót konserwacyjnych lub naprawczych nie objętych ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem - wykonywane na podstawie decyzji Zamawiającego, odrębnie rozliczane: a) usuwanie wszelkich uszkodzeń oświetlenia związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (np. akty wandalizmu, zniszczenia spowodowane uszkodzeniami przez uŝytkowników dróg: naprawa lub wymiana słupów; wymiana opraw oraz układów zapłonowych), b) wykonanie wszelkich innych robót niezbędnych dla właściwego stanu i funkcjonowania konserwowanej instalacji oświetleniowej. c) usuwanie uszkodzeń związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (np. akty wandalizmu, zniszczenia spowodowane uszkodzeniami przez uŝytkowników dróg, itp.) 3) w zakres zamówienia wchodzi równieŝ malowanie 33 szt. słupów na całej wysokości wraz z wzmocnieniem jego zamocowania i konserwacja dolnej części słupa wg technologii robót przewidzianych dla 1 słupa określonych przedmiarem robót: 4) Obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie systematycznej, ciągłej kontroli stanu technicznego urządzeń oświetlenia ulicznego objętego zamówieniem celem utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej. Wykonawca samodzielnie identyfikuje niesprawne punkty oświetleniowe i dokonuje ich napraw. Zgłoszenia o niesprawnych punktach, które trafiać będą do Zamawiającego (np. od mieszkańców) mogą stanowić jedynie uzupełnienie czynności kontrolnych stanu oświetlenia sprawowanych przez Wykonawcę: 4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) 1864 punktów oświetleniowych podlegających konserwacji 2) malowanie 33 szt. słupów 3) przewidywana wartość robót opisanych p.3 ust. 2) nie przekroczy 150 tys. zł przez cały okres realizacji zamówienia 5. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy o maksymalnej wartości nie przekraczającej 30 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające polegać będzie na objęciu usługą konserwacji oświetleń ulicznych lub parkowych innych od określonych w p. 2. MoŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego nie stanowi Ŝadnego wiąŝącego zobowiązania. 6. Zakres moŝliwości dokonywania zmiany umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy). Zamawiający nie przewiduje moŝliwość dokonywania istotnych zmian w umowie. Główne Kody CPV Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI ZAMÓWIENIA Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest przyjęcie przez Wykonawcę pełnego zakresu i wymogów zadania opisanego częścią I (Przedmiot Zamówienia), oraz przyjęcie poniŝszych warunków udziału w postępowaniu i warunków zamówienia. 2-14

3 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wiedza i doświadczenie. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykaŝą zrealizowanie: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej usługi polegającej na konserwowaniu oświetlenia ulicznego w ilości min. 500 punktów oświetlenia ulicznego przez okres co najmniej 1 roku; Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłoŝonego wykazu zrealizowanych lub realizowanych usług (sporządzonego wg wzoru załącznika do siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie oświetlenia ulicznego lub parkowego o wartości min zł brutto kaŝde. Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłoŝonego wykazu zrealizowanych zamówień (sporządzonego wg wzoru załącznika do siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykaŝą osobę, posiadającą wykonawcze uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych. Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłoŝonego dokumentu zawierającego: imię i nazwisko kierownika budowy, informacje na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, informację o podstawie do dysponowania tą osobą oraz oświadczenia, Ŝe wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane 3) O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy 2. Warunki zamówienia 1) Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia 2012 o 31 grudnia 2015 r. 2) Termin związania ofertą 60 dni od daty składania i otwarcia ofert. 3) Nie dopuszcza się moŝliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 4) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości zł.. 5) Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania zamówienia. 6) Zamówienia Wykonawca winien wykonać siłami własnymi (bez udziału podwykonawców), 7) Wynagrodzenie. a) za czynności konserwacyjne -miesięczne wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny ryczałtowej za 1 punkt oświetleniowy za jeden punkt świetlny oraz ilości punktów świetlnych zleconych do konserwacji. b) za roboty konserwacyjne lub naprawcze nie objęte ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem wynagrodzenie ustalane będzie kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy wycenie ofertowej robót malarskich. W przypadku cen materiałów lub sprzętu, na które nie ustalono cen jednostkowych przyjmowane będą hurtowe ceny materiałów potwierdzonych fakturami oraz cen pracy sprzętu nie wyŝszych niŝ średnie wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa Sekocenbud. 3-14

4 c) za roboty malarskie związane z malowaniem i wzmocnieniem słupów wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ofertowej ceny ryczałtowej za 1 słup oraz ilości słupów, na których wykonano roboty. 8) Warunki płatności: a) faktury przejściowe wystawiane nie częściej niŝ raz w miesiącu b) termin płatności do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury; c) brak przedpłat d) zakazuje się dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy. 9) W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej. Wykonawca moŝe wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub od zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany. Szczegóły procedury odwoławczej, wraz z terminami na wnoszenie odwołania regulują art ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Instrukcja dotycząca sporządzania oferty. A. Opakowanie i oznaczenie ofert. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie wewnętrznej opakowanej zamkniętą kopertą zewnętrzną. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona - Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska Oferta konserwacja oświetlenia nie otwierać przed 02 grudnia 2011 r. godz. 10:15 Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy, aby umoŝliwić jej odesłanie w przypadku gdy oferta złoŝona zostanie po terminie. B. Zawartość oferty. Oferta winna zawierać: 1. OFERTA PRZETARGOWA zgodna z formularzem ofertowym, będącym załącznikiem siwz. 2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem siwz. 3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) wykaz wykonanych lub wykonywanych lub usług (sporządzony wg wzoru załącznika do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; naleŝy wykazać zrealizowanie, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwowaniu oświetlenia ulicznego w ilości min. 500 punktów oświetlenia ulicznego przez okres co najmniej 1 roku; 2) wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru załącznika do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; naleŝy wykazać zrealizowanie, co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie oświetlenia ulicznego lub parkowego o wartości min zł brutto kaŝde. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; naleŝy wykazać osobę, posiadającą wykonawcze uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych; 4) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień naleŝy przedłoŝyć oświadczenie, Ŝe wskazana osoba posiadającą wykonawcze uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych posiada wymagane uprawnienia budowlane 4-14

5 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe następujące dokumenty: dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 5. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy. 6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Inne dokumenty: 1) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada takŝe: a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, b) w przypadku gdy Wykonawca nie mający wymaganej wiedzy i doświadczenia, a więc Wykonawca niezdolny do wykonania zamówienia, polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do podjęcia się wykonania robót budowlanych jako Podwykonawca, 2) dokumenty wykazujące uprawnienia osoby lub osób podpisujących ofertę do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwa, aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, itp.) 3) kosztorys ofertowy na roboty malarskie dla jednego słupa, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót, 4) podstawowe informacje o firmie, a w nich m.in.: ile lat firma istnieje; profil i skala działalności, osiągnięcia itp.; - [ dokument nie obowiązkowy ] 5) oświadczenie o ilości ponumerowanych stron oferty. C. Sporządzanie oferty. 1. Oferta musi być złoŝona w formie pisemnej. 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 3. Wykonawca winien odnieść się do wszystkich punktów opisujących zawartość oferty (B) (z zastrzeŝeniem pkt. 7 ppkt 4). 4. śądane dokumenty składane powinny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokumenty dotyczą (odpowiednio: wykonawca albo inne podmioty, na które wykonawca się powołuje). Ofertę winny być sporządzone w języku polskim. KaŜda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana [Parafowaniu i numerowaniu podlegają jedynie strony zawierające treść]. 5. Walutą oferty jest złoty polski. Ceny naleŝy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca ma prawo zastrzec w odniesieniu do przedkładanych informacji (dokumentów) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W takim przypadku, 5-14

6 Wykonawca winien, dokumenty zawierające takie informacje zamieścić w dodatkowej kopercie wewnętrznej opatrzonej klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 7. Koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca. IV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (wzór umowy) [uwaga postanowienia poniŝsze wyczerpują wszystkie istotne kwestie umowy w tym m.in. odpowiedzialność stron i kary umowne; ostateczny kształt umowy moŝe być jedynie uzupełniony o zapisy uszczegóławiające i redakcyjne] 1. Ustalenia cz. I dotyczące przedmiotu zamówienia, moŝliwości zmian umowy, zamówień uzupełniających oraz cz. II dotyczące warunków zamówienia. 2. Nieprawidłowości w działaniu oświetlenia ulicznego nie będące awarią (wymiana źródeł światła, wymiana bezpiecznika itp) wykonawca usuwa bezzwłocznie, a w sytuacjach uzasadnionych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. 2. Kary umowne. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach ogólnych, do stosowania następujących kar i potrąceń: 1) karę za zwłokę w usunięciu niesprawności lub awarii oświetlenia ulicznego zł za kaŝdy dzień zwłoki od terminu wyznaczonego na jej usunięcie; 2) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy zł; 3. Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, innych od określonych art.145 ustawy - w wysokości zł. 4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych robót. 5. Załącznikami do umowy będzie niniejsza specyfikacja i oferta Wykonawcy. 6. W sprawach nie uregulowanych umową - obwiązywać będą właściwe przepisy kodeksu cywilnego. V. Analiza ofert, wybór oferty najkorzystniejszej. 1. Sprawdzenie ofert i ich zgodności z wymaganiami. 1) Zamawiający ustala czy: a) ofertę wniesiono w wymaganym terminie; b) oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; c) oferta jest zgodna z wymaganiami ustawy i niniejszej specyfikacji; d) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zaŝądania (na etapie badania oferty) przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania na podstawie art. 87 ust.1 wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty 4) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. a) omyłkę polegająca na błędnym wyliczeniu podatku VAT (przy przyjętej prawidłowej stawce); b) omyłki polegające na błędnym zsumowaniu kwot lub błędnym przeliczeniem iloczynu liczb; c) zamawiający poprawiając omyłki dokonuje właściwych przeliczeń arytmetycznych prowadzących do korekty ceny ofertowej. 5) Wypełniając obowiązek wynikający z art. 26 ust. 3 i 4 Zamawiający wzywać będzie Wykonawców, w przypadkach tego wymagających, do uzupełnienia dokumentów tylko jeden raz - z wyznaczeniem terminu (nie dłuŝszego niŝ 5 dni od dnia otrzymania wezwania) na ich uzupełnienie. W przypadkach opisanych art. 24 ustawy Zamawiający Wykonawcę wyklucza (z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ), a oferta spełniająca przesłanki zastosowania art. 89 zostaje odrzucona. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 6-14

7 Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryterium ceny brutto Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa). 3. Aukcja elektroniczna Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez zastosowania aukcji elektronicznej. VI. Informacje dodatkowe. 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naleŝy złoŝyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 w terminie do 02 grudnia 2011r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 02 grudnia 2011r. o godz (pok. 111). 3. Wykonawcy mają prawo zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadach art. 38 ustawy. Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji, jak równieŝ ustalenia wynikające z rozstrzygnięć procedur odwoławczych stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uprasza się Wykonawców o przesyłanie pytań lub ewentualnych pism protestacyjnych równieŝ pocztą elektroniczną w formatach umoŝliwiających kopiowanie, a następnie edytowanie tekstu. 4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną; adres Zamawiającego, na który naleŝy przesyłać korespondencję: Zamawiający kierował będzie korespondencję na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany w zgłoszeniu faxem o pobraniu specyfikacji. Obowiązek przekazywania korespondencji drogą elektroniczną ma zastosowanie równieŝ w sytuacjach, w których konieczne jest zachowanie formy pisemnej jak np. w procedurach odwoławczych. Dodatkowo dopuszczalna jest zawsze forma pisemna zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy b) Zamawiający nie wymaga pisemnego potwierdzania korespondencji wysłanej drogą elektroniczną, c) KaŜda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania przesyłki elektronicznej poprzez funkcję Ŝądaj potwierdzenia przeczytania lub funkcję odpowiedz nadawcy. Brak potwierdzania przesyłek Zamawiający traktować będzie jako naruszenie zasad postępowania, d) W przypadku problemów technicznych z odbiorem poczty elektronicznej lub zmiany wskazanego adresu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Brak takiego zgłoszenia zwalnia Zamawiającego za skutki proceduralne spowodowane nie otrzymaniem przez Wykonawcę korespondencji, e) Zamawiający zamieszczał będzie na stronie internetowej informacje wymagane przepisami ustawy. Wykonawca ma obowiązek do bieŝącego zaznajamiania się z wszystkimi informacjami dotyczącymi postępowania, zamieszczanymi na stronie Zamawiającego niezaleŝnie od otrzymywanych informacji pocztą elektroniczną. f) Ustala się, Ŝe dzień, w którym Zamawiający wysłał do Wykonawcy wiadomość pocztą elektroniczna lub zamieścił wiadomość na stronie internetowej traktuje się jako dzień, w którym Wykonawca wiadomość tą otrzymał lub, przy zachowaniu naleŝytej staranności, mógł ją powziąć. 5. Wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości zł w terminie do 02 grudnia 2011r. do godz Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: a) poręczenia i gwarancje jako zawartość oferty; b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Bank PEKAO S.A. o/stargard, Nr Zamawiający przyjmuje, Ŝe dochowany będzie termin wniesienia wadium jeŝeli najpóźniej 02 grudnia 2011r do godz. 10:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu; c) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niŝ okres związania ofertą do dnia w którym upływa 30 dni od daty otwarcia ofert d) w przypadku przelewu do oferty naleŝy załączyć kserokopię przelewu; e) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania); f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy. 7-14

8 6. Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są: Tamara Rodźko tel. (91) w sprawach dotyczących zakresu wykonania zamówienia oraz Iwona Skoczylas - tel. (91) w sprawach dotyczących procedury postępowania przetargowego. 7. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowania ma procedura środków ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia postępowania, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. za komisję przetargową Stargard, październik 2011 r. 8-14

9 Załącznik nr 1(wzór) OFERTA PRZETARGOWA Przedmiot oferty : oferujemy wykonywanie konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w pełnym zakresie zgodnym z określeniem przedmiotu zamówienia (rozdz. I Przedmiot zamówienia) oraz na wszystkich warunkach i wymaganiach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający: Wykonawca: (pełna nazwa, adres,) Oferowana przez nas ryczałtowe ceny jednostkowe wynoszą: L.p. Rok Ilość punktów świetlnych szt. Cena w zł za 1 punkt świetlny miesięcznie* Cena za 1 miesiąc zł (3*4) Ilość miesięcy Ogółem wynagrodzenie roczne (5*6) Razem konserwacja (rok ) Lp. Malowanie słupów Cena za 1 słup Ilość słupów Ogółem wynagrodzenie za malowanie słupów Razem Cena Ofertowa (wiersz 5+6) konserwacja + malowanie wypełnia oferent CENA OFERTOWA netto.. zł słownie złotych :...zł Podatek VAT wg obowiązujących przepisów (23%) -...zł CENA BRUTTO...zł słownie:... Podpisano: (podpisy osób posiadających pełnomocnictwa ) (pieczątka firmowa) Data: 9-14

10 Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy 1. Oświadczamy, Ŝe oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego w części I specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wszystkich jej warunkach i wymaganiach. 2. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 3. Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Oświadczamy, Ŝe składając ofertę pozostajemy nią związani przez 60 dni licząc od terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) 7. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zrealizujemy: 1) w całości siłami własnymi * pieczątka firmowa Wykonawcy data, podpis osób składających oświadczenia * - zgodnie z warunkiem siwz 10-14

11 terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach załącznik nr 3 wykaz wykonanych lub wykonywanych lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; naleŝy wykazać zrealizowanie, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwowaniu oświetlenia ulicznego w ilości min. 500 punktów oświetlenia ulicznego przez okres co najmniej 1 roku L.p. rodzaj i zakres usługi z podaniem charakterystycznych danych obrazujących zakres zamówienia (w stopniu uszczegółowienia pozwalającym na odniesienie do warunku udziału w postępowaniu) miejsca wykonania (zamawiający) daty wykonania Wartość usługi (szacunkowo) itd 11-14

12 terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach załącznik nr 3a Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (wybór - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie oświetlenia ulicznego lub parkowego o wartości min zł brutto kaŝde L.p. Zakres robót z podaniem charakterystycznych danych obrazujących wielkość zadania (w stopniu uszczegółowienia pozwalającym na odniesienie do warunku udziału w postępowaniu) Lokalizacja robót, Zamawiający (naleŝy podać nazwę inwestora lub uŝytkownika) Rok realizacji Wartość robót (szacunkowo) itd

13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na Załącznik nr 4 Zestawienie punktów świetlnych oświetlenia zewnętrznego przeznaczonych do konserwacji na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego L.p Nazwa ulicy lub obiektu Rodzaj oświetlenia typ słupów Ilość punktów świetlnych 1 Armii Krajowej od Niepodległości Słupy wysokie stal. oc. 6 2 Armii Krajowej - boisko Słupy wysokie stal. oc. 4 3 Broniewskiego od Armii Krajowej - Słupy wysokie stal. oc. 32 Kluczewo 4 Broniewskiego (na wys. lecznicy zwierząt) Słupy wysokie malowane 7 5 Brama Pyrzycka Iluminacja świetlna 5 6 Brama Portowa Słupy parkowe, reflektory, opraw 18 ledy 7 Bydgoska Słupy wysokie stal. oc Cieplna (Nasienna-Wieniawskiego przyst.) Słupy wysokie stal. oc Czarnieckiego 8 Wysięgniki na ścianie bud Czarnieckiego Słupy wysokie al. malowane Droga Przemysłowa Cieplna Słupy wysokie stal. oc Drzewieckiego Słupy wysokie malowane 5 13 Garncarska Słupy parkowe stal. oc. 9 malowane 14 Gombrowicza Słupy wysokie stal. oc GiŜynek Słupy wysokie stal. oc Hanzeatycka Słupy wysokie stal. oc Herberta Słupy wysokie stal. oc Hubala Słupy wysokie stal. oc Jaz na rzece Ina Słupy stylowe wysokie 4 20 Kosmonautów Słupy wysokie stal. oc Kościół Jana Chrzciciela - iluminacja Oprawy, projektory, reflektory Kładka dla pieszych nad Kanałem Punkty świetlne montowane w 4 Młyńskim słupkach betonowych 23 Kruczkowskiego Słupy wysokie stal. oc Łabędzia Słupy wysokie stal. oc Mazowiecka Słupy parkowe sal. oc Mickiewicza bud. 4a dojazd do sklepu Słupy parkowe stal. o.c Nasienna Słupy wysokie stal. oc Na Grobli Słupy wysokie stal. oc Norwida Słupy wysokie stal. oc 7 30 Niewiadomskiego Słupy wysokie stal. oc Noskowskiego Słupy wysokie stal. oc Obwodnica Starego Miasta Słupy wysokie stal.oc. 60 Słupy parkowe (57+3=60) 33 Ogrodowa Słupy wysokie stal. oc Osiedle Tysiąclecia Słupy wysokie stal. o.c Osiedle Tysiąclecia - parking przy PKO Słupy parkowe stal. oc Osiedle Zachód - parking pomiędzy Słupy parkowe malowane 9 sklepem a kościołem 37 Osiedle Zachód droga dojazdowa Słupy wysokie al. oraz słupy 14 parkowe al. 38 Park Batorego Słupy parkowe stal. o.c. 77 malowane 39 Park Chrobrego oświetlenie korony Słupy wysokie malowane 8 Amfiteatru 40 Park Chrobrego Słupy stylowe wysokie i 107 parkowe 41 Park Chrobrego - wiadukt Oprawy sodowe ścienne

14 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na 42 Park Panorama Słupy parkowe malowane Parking nad Kanałem Młyńskim przy Słupy wysokie malowane 6 Archiwum Państwowym 3 szt 44 Piłsudskiego - Podleśna Słupy wysokie stal. oc Plac Słoneczny Słupy wysokie stal. oc Plac targowy ulica Reja Słowackiego Słupy wysokie oc Pogodna Słupy wysokie stal. oc PodchorąŜych Słupy wysokie stal. oc 7 49 Pomnik Jana Pawła II - iluminacja Oprawy sodowe Przedwiośnie Spokojna - Jesienna Słupy wysokie stal. oc Ratusz - parking Słupy parkowe stal. malowane 3 52 Rogalskiego Słupy wysokie malowane Rondo Pyrzyckie - Golczewo Słupy wysokie stal. oc Rondo Pyrzyckie Słupy wysokie stal. oc Rynek Staromiejski Kramarska-Grodzka Słupy sal. malowane 68 Oprawy na słupkach, murkach, iluminacja 56 Rynek Staromiejski - Katedra Iluminacja świetlna Reja - Słowackiego - Plac Targowy Słupy parkowe malowane 6 58 RóŜana Słupy wysokie 23 stal. oc. 59 Rzemieślnicza Słupy wysokie 10 stal. oc. 60 Rzeźnicza Słupy wysokie 4 malowane 61 Rondo 15 Południk przy drodze krajowej Słupy wysokie stal. oc. 28 Nr Sikorskiego Słupy wysokie stal. oc Skarbowa z parkingami Słupy wysokie i parkowe stal. oc SkarŜyńskiego Słupy wysokie malowane 8 65 Słowackiego 13 Słupy parkowe malowane Spokojna Słupy wysokie 43 stal. oc. 67 Stralsundzka Słupy wysokie stal. oc Staffa Słupy wysokie stal. oc 8 69 Sucharskiego Słupy wysokie stal. o.c Śniadeckiego Słupy wysokie malowane 3 71 Tańskiego Słupy wysokie malowane Witoszyńskiego Słupy wysokie malowane 26 Wyszyńskiego Słupy wysokie stal. 73 o.c.malowane Zakole Słupy wysokie stal. oc Zaodrzański Pułk Piechoty (garaŝe) Słupy wysokie malowane 3 76 Zwycięzców Słupy wysokie stal. o.c śeromskiego Słupy wysokie malowane 9 78 świrki i Wigury Słupy wysokie malowane 5 79 Źródlana Słupy wysokie stal. oc. 23 RAZEM PUNKTÓW ŚWIETLNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na druk gazety samorządowej - Stargardzki Informator UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem, remont pokrycia stropodachów z dociepleniem budynków G1 i G-w Instytucie techniki Budowlanej ul.ksawerów 21 w Warszawie Numer ogłoszenia: 176680-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl 1 z 5 2015-07-31 14:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl Poznań: Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii mediowej

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010. Rzeszów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie realizowanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 157262-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2015-06-17 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dziewiatka.edu.pl Łódź: Remont pokrycia dachowego budynków IX Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2015-06-15 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości 4.533.764 zł Wstęp UWAGA - Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3. Katowice: Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych Numer ogłoszenia: 233186-2015; data zamieszczenia: 08.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-04-28 08:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zom.waw.pl Warszawa: Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Remonty kanalizacji deszczowej oraz remonty i wymiana urządzeń odwadniających Numer ogłoszenia: 66075-2010; data zamieszczenia: 25.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Organizacja szkoleń pt. Trening dla Trenerów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Organizacja szkoleń pt. Trening dla Trenerów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poczta-polska.pl Warszawa: Organizacja szkoleń pt. Trening dla Trenerów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont części dachu krytego papą z wymianą instalacji odgromowej budynku

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Pabianice: Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach uŝyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I - w tym: Zespół Szkół Nr 2 - docieplenie ścian Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 5 2010-04-02 09:33 Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie modelowania procesów logistycznych resortu obrony narodowej w narzędziu ARIS. Nr sprawy 11/ZP/10 Numer

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl 1 z 5 2015-01-09 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl Łódź: Remont tarasu przy ul. Organizacji WiN 52

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy: BPM.ZZP.341-1033/09 Nowy Sącz: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonywaniem usług weterynaryjnych.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 1. Nazwa i adres Zamawiającego; Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13 460 80 00 fax 13 460 80 16 REGON 370440070 NIP 6891190300 powiat: bieszczadzki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowo wschodniej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Leszczach gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie: Część I - Wymiana pokrycia dachowego (eternit) oraz elementów konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup i montaŝ platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w Ruszowie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20... Strona 1 z 5 Warszawa: Usługi konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach WAT: Akademik Wojskowy Nr 1 przy ul. gen. S. Kaliskiego 17, Dom Studencki Nr 1 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: 498850-2012;

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa chodnika w ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Łaciarskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

jest przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne zgodnie z: 1. dokumentacją

jest przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne zgodnie z: 1. dokumentacją Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A, Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.urzadochota.waw.pl/page/101,zamowienia-publiczne.html Warszawa: Remont ogrodu i wymiana

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ADM /2016 Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY

ADM /2016 Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Stadion Miejski Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok Tel. 85/654-86-80, fax 85/654-87-15 NIP: 542-323-00-46 WYKONAWCA: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa: Siedziba: Adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Suwałki: Budowa parkingu do 230miejsc parkingowych - etap I Numer ogłoszenia: 400402-2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T. Strona 1 z 6 Bełchatów: Transport czterech 16- osobowych grup uczestników szkolenia wyjazdowego Metody wyboru i oceny wewnętrznej inicjatyw projektowych jako mechanizm wspierania działalności strategicznej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie Wrocław: Usługa publikacji - wydanie leksykonu architektury Wrocławia Numer ogłoszenia: 258977-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl 1 z 5 2013-01-07 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2014-03-21 13:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa archiwizacji, przechowywania i obsługa dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na zadanie Promocja miasta Stargardu Szczecińskiego przez stowarzyszenie sportowe z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. UWAGA - Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl; bip.kopernik.org.pl/ Warszawa: Wykonanie ścieżki dla pieszych do Planetarium

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo