I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i są zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, prosi się o dokonanie pisemnego zgłoszenia faxem na numer lub pocztą elektroniczną na adres do Zamawiającego z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu oraz adresu kontaktowego z treścią informujemy, Ŝe specyfikację istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Prośba Zamawiającego ma jedynie na celu umoŝliwienie sprawnej, bieŝącej komunikacji między stronami we wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Nie poinformowanie Zamawiającego o pobraniu materiałów przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje Ŝadnych skutków proceduralnych dla Wykonawcy, a jego oferta traktowana będzie na równi z wszystkimi innymi ofertami. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia (pocztą elektroniczną). Wskazany adres poczty będzie słuŝył do komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (patrz wymogi cz. VI pkt. 4 porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami). Postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą. Zamawiający Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Stargard Szczeciński telefon , faks , I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach Określenie przedmiotu zamówienia: konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego będącego własnością Gminy na okres do końca 2015 roku. Konserwacją w ramach niniejszego zamówienia objęte zostaje: 1) oświetlenie wg wykazu punktów oświetleniowych załącznika nr 4 siwz; 2) oświetlenie, które Zamawiający wybuduje w latach ; 3) inne nowowybudowane oświetlenie, które zostanie przekazane Zamawiającemu do konserwacji w latach przez zarządców niemiejskich dróg publicznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. 3. Zakres robót konserwacyjnych i naprawczych: 1) zakres objęty ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem za 1 punkt oświetleniowy: a) wymiana uszkodzonych źródeł światła, b) wymiana opraw oraz układów zapłonowych zniszczonych (zuŝytych) w wyniku eksploatacji c) naprawa i/lub wymiana kabli energetycznych, w których stwierdzi się brak ciągłości działania; d) konserwacyjne, zabezpieczające malowanie (podmalowania) wybranych elementów urządzeń oświetlenia (metalowe obudowy szafek oświetleniowych, fragmentów słupów oświetleniowych) jako zabieg konserwujący - w sytuacjach tego wymagających, e) czyszczenie osłon źródeł światła ( mycie kloszy mlecznych, itp.), f) przegląd szafek oświetleniowych, oczyszczenie wnętrza szafek, ocena stanu technicznego 1-14

2 g) naprawa, wymiana, uzupełnienie w wyniku kradzieŝy tabliczek słupowych oraz drzwiczek latarni oświetleniowych, h) regulacja układów czasowych ( w tym zmiana czasu pracy obwodu oświetleniowego na Ŝądanie zamawiającego), i) naprawa lub wymiana uszkodzonych wskutek eksploatacji elementów słupów oświetleniowych, j) pomiary elektryczne urządzeń (skuteczności zerowania, uziemienia ochronnego) sytuacjach tego wymagających, 2) zakres robót konserwacyjnych lub naprawczych nie objętych ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem - wykonywane na podstawie decyzji Zamawiającego, odrębnie rozliczane: a) usuwanie wszelkich uszkodzeń oświetlenia związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (np. akty wandalizmu, zniszczenia spowodowane uszkodzeniami przez uŝytkowników dróg: naprawa lub wymiana słupów; wymiana opraw oraz układów zapłonowych), b) wykonanie wszelkich innych robót niezbędnych dla właściwego stanu i funkcjonowania konserwowanej instalacji oświetleniowej. c) usuwanie uszkodzeń związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (np. akty wandalizmu, zniszczenia spowodowane uszkodzeniami przez uŝytkowników dróg, itp.) 3) w zakres zamówienia wchodzi równieŝ malowanie 33 szt. słupów na całej wysokości wraz z wzmocnieniem jego zamocowania i konserwacja dolnej części słupa wg technologii robót przewidzianych dla 1 słupa określonych przedmiarem robót: 4) Obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie systematycznej, ciągłej kontroli stanu technicznego urządzeń oświetlenia ulicznego objętego zamówieniem celem utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej. Wykonawca samodzielnie identyfikuje niesprawne punkty oświetleniowe i dokonuje ich napraw. Zgłoszenia o niesprawnych punktach, które trafiać będą do Zamawiającego (np. od mieszkańców) mogą stanowić jedynie uzupełnienie czynności kontrolnych stanu oświetlenia sprawowanych przez Wykonawcę: 4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) 1864 punktów oświetleniowych podlegających konserwacji 2) malowanie 33 szt. słupów 3) przewidywana wartość robót opisanych p.3 ust. 2) nie przekroczy 150 tys. zł przez cały okres realizacji zamówienia 5. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy o maksymalnej wartości nie przekraczającej 30 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające polegać będzie na objęciu usługą konserwacji oświetleń ulicznych lub parkowych innych od określonych w p. 2. MoŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego nie stanowi Ŝadnego wiąŝącego zobowiązania. 6. Zakres moŝliwości dokonywania zmiany umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy). Zamawiający nie przewiduje moŝliwość dokonywania istotnych zmian w umowie. Główne Kody CPV Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI ZAMÓWIENIA Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest przyjęcie przez Wykonawcę pełnego zakresu i wymogów zadania opisanego częścią I (Przedmiot Zamówienia), oraz przyjęcie poniŝszych warunków udziału w postępowaniu i warunków zamówienia. 2-14

3 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wiedza i doświadczenie. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykaŝą zrealizowanie: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej usługi polegającej na konserwowaniu oświetlenia ulicznego w ilości min. 500 punktów oświetlenia ulicznego przez okres co najmniej 1 roku; Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłoŝonego wykazu zrealizowanych lub realizowanych usług (sporządzonego wg wzoru załącznika do siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie oświetlenia ulicznego lub parkowego o wartości min zł brutto kaŝde. Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłoŝonego wykazu zrealizowanych zamówień (sporządzonego wg wzoru załącznika do siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykaŝą osobę, posiadającą wykonawcze uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych. Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłoŝonego dokumentu zawierającego: imię i nazwisko kierownika budowy, informacje na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, informację o podstawie do dysponowania tą osobą oraz oświadczenia, Ŝe wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane 3) O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy 2. Warunki zamówienia 1) Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia 2012 o 31 grudnia 2015 r. 2) Termin związania ofertą 60 dni od daty składania i otwarcia ofert. 3) Nie dopuszcza się moŝliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 4) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości zł.. 5) Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania zamówienia. 6) Zamówienia Wykonawca winien wykonać siłami własnymi (bez udziału podwykonawców), 7) Wynagrodzenie. a) za czynności konserwacyjne -miesięczne wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny ryczałtowej za 1 punkt oświetleniowy za jeden punkt świetlny oraz ilości punktów świetlnych zleconych do konserwacji. b) za roboty konserwacyjne lub naprawcze nie objęte ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem wynagrodzenie ustalane będzie kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy wycenie ofertowej robót malarskich. W przypadku cen materiałów lub sprzętu, na które nie ustalono cen jednostkowych przyjmowane będą hurtowe ceny materiałów potwierdzonych fakturami oraz cen pracy sprzętu nie wyŝszych niŝ średnie wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa Sekocenbud. 3-14

4 c) za roboty malarskie związane z malowaniem i wzmocnieniem słupów wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ofertowej ceny ryczałtowej za 1 słup oraz ilości słupów, na których wykonano roboty. 8) Warunki płatności: a) faktury przejściowe wystawiane nie częściej niŝ raz w miesiącu b) termin płatności do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury; c) brak przedpłat d) zakazuje się dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy. 9) W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej. Wykonawca moŝe wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub od zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany. Szczegóły procedury odwoławczej, wraz z terminami na wnoszenie odwołania regulują art ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Instrukcja dotycząca sporządzania oferty. A. Opakowanie i oznaczenie ofert. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie wewnętrznej opakowanej zamkniętą kopertą zewnętrzną. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona - Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska Oferta konserwacja oświetlenia nie otwierać przed 02 grudnia 2011 r. godz. 10:15 Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy, aby umoŝliwić jej odesłanie w przypadku gdy oferta złoŝona zostanie po terminie. B. Zawartość oferty. Oferta winna zawierać: 1. OFERTA PRZETARGOWA zgodna z formularzem ofertowym, będącym załącznikiem siwz. 2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem siwz. 3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) wykaz wykonanych lub wykonywanych lub usług (sporządzony wg wzoru załącznika do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; naleŝy wykazać zrealizowanie, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwowaniu oświetlenia ulicznego w ilości min. 500 punktów oświetlenia ulicznego przez okres co najmniej 1 roku; 2) wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru załącznika do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; naleŝy wykazać zrealizowanie, co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie oświetlenia ulicznego lub parkowego o wartości min zł brutto kaŝde. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; naleŝy wykazać osobę, posiadającą wykonawcze uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych; 4) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień naleŝy przedłoŝyć oświadczenie, Ŝe wskazana osoba posiadającą wykonawcze uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych posiada wymagane uprawnienia budowlane 4-14

5 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe następujące dokumenty: dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 5. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy. 6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Inne dokumenty: 1) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada takŝe: a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, b) w przypadku gdy Wykonawca nie mający wymaganej wiedzy i doświadczenia, a więc Wykonawca niezdolny do wykonania zamówienia, polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do podjęcia się wykonania robót budowlanych jako Podwykonawca, 2) dokumenty wykazujące uprawnienia osoby lub osób podpisujących ofertę do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwa, aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, itp.) 3) kosztorys ofertowy na roboty malarskie dla jednego słupa, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót, 4) podstawowe informacje o firmie, a w nich m.in.: ile lat firma istnieje; profil i skala działalności, osiągnięcia itp.; - [ dokument nie obowiązkowy ] 5) oświadczenie o ilości ponumerowanych stron oferty. C. Sporządzanie oferty. 1. Oferta musi być złoŝona w formie pisemnej. 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 3. Wykonawca winien odnieść się do wszystkich punktów opisujących zawartość oferty (B) (z zastrzeŝeniem pkt. 7 ppkt 4). 4. śądane dokumenty składane powinny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokumenty dotyczą (odpowiednio: wykonawca albo inne podmioty, na które wykonawca się powołuje). Ofertę winny być sporządzone w języku polskim. KaŜda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana [Parafowaniu i numerowaniu podlegają jedynie strony zawierające treść]. 5. Walutą oferty jest złoty polski. Ceny naleŝy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca ma prawo zastrzec w odniesieniu do przedkładanych informacji (dokumentów) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W takim przypadku, 5-14

6 Wykonawca winien, dokumenty zawierające takie informacje zamieścić w dodatkowej kopercie wewnętrznej opatrzonej klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 7. Koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca. IV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (wzór umowy) [uwaga postanowienia poniŝsze wyczerpują wszystkie istotne kwestie umowy w tym m.in. odpowiedzialność stron i kary umowne; ostateczny kształt umowy moŝe być jedynie uzupełniony o zapisy uszczegóławiające i redakcyjne] 1. Ustalenia cz. I dotyczące przedmiotu zamówienia, moŝliwości zmian umowy, zamówień uzupełniających oraz cz. II dotyczące warunków zamówienia. 2. Nieprawidłowości w działaniu oświetlenia ulicznego nie będące awarią (wymiana źródeł światła, wymiana bezpiecznika itp) wykonawca usuwa bezzwłocznie, a w sytuacjach uzasadnionych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. 2. Kary umowne. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach ogólnych, do stosowania następujących kar i potrąceń: 1) karę za zwłokę w usunięciu niesprawności lub awarii oświetlenia ulicznego zł za kaŝdy dzień zwłoki od terminu wyznaczonego na jej usunięcie; 2) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy zł; 3. Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, innych od określonych art.145 ustawy - w wysokości zł. 4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych robót. 5. Załącznikami do umowy będzie niniejsza specyfikacja i oferta Wykonawcy. 6. W sprawach nie uregulowanych umową - obwiązywać będą właściwe przepisy kodeksu cywilnego. V. Analiza ofert, wybór oferty najkorzystniejszej. 1. Sprawdzenie ofert i ich zgodności z wymaganiami. 1) Zamawiający ustala czy: a) ofertę wniesiono w wymaganym terminie; b) oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; c) oferta jest zgodna z wymaganiami ustawy i niniejszej specyfikacji; d) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zaŝądania (na etapie badania oferty) przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania na podstawie art. 87 ust.1 wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty 4) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. a) omyłkę polegająca na błędnym wyliczeniu podatku VAT (przy przyjętej prawidłowej stawce); b) omyłki polegające na błędnym zsumowaniu kwot lub błędnym przeliczeniem iloczynu liczb; c) zamawiający poprawiając omyłki dokonuje właściwych przeliczeń arytmetycznych prowadzących do korekty ceny ofertowej. 5) Wypełniając obowiązek wynikający z art. 26 ust. 3 i 4 Zamawiający wzywać będzie Wykonawców, w przypadkach tego wymagających, do uzupełnienia dokumentów tylko jeden raz - z wyznaczeniem terminu (nie dłuŝszego niŝ 5 dni od dnia otrzymania wezwania) na ich uzupełnienie. W przypadkach opisanych art. 24 ustawy Zamawiający Wykonawcę wyklucza (z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ), a oferta spełniająca przesłanki zastosowania art. 89 zostaje odrzucona. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 6-14

7 Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryterium ceny brutto Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa). 3. Aukcja elektroniczna Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez zastosowania aukcji elektronicznej. VI. Informacje dodatkowe. 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naleŝy złoŝyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 w terminie do 02 grudnia 2011r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 02 grudnia 2011r. o godz (pok. 111). 3. Wykonawcy mają prawo zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadach art. 38 ustawy. Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji, jak równieŝ ustalenia wynikające z rozstrzygnięć procedur odwoławczych stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uprasza się Wykonawców o przesyłanie pytań lub ewentualnych pism protestacyjnych równieŝ pocztą elektroniczną w formatach umoŝliwiających kopiowanie, a następnie edytowanie tekstu. 4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną; adres Zamawiającego, na który naleŝy przesyłać korespondencję: Zamawiający kierował będzie korespondencję na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany w zgłoszeniu faxem o pobraniu specyfikacji. Obowiązek przekazywania korespondencji drogą elektroniczną ma zastosowanie równieŝ w sytuacjach, w których konieczne jest zachowanie formy pisemnej jak np. w procedurach odwoławczych. Dodatkowo dopuszczalna jest zawsze forma pisemna zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy b) Zamawiający nie wymaga pisemnego potwierdzania korespondencji wysłanej drogą elektroniczną, c) KaŜda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania przesyłki elektronicznej poprzez funkcję Ŝądaj potwierdzenia przeczytania lub funkcję odpowiedz nadawcy. Brak potwierdzania przesyłek Zamawiający traktować będzie jako naruszenie zasad postępowania, d) W przypadku problemów technicznych z odbiorem poczty elektronicznej lub zmiany wskazanego adresu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Brak takiego zgłoszenia zwalnia Zamawiającego za skutki proceduralne spowodowane nie otrzymaniem przez Wykonawcę korespondencji, e) Zamawiający zamieszczał będzie na stronie internetowej informacje wymagane przepisami ustawy. Wykonawca ma obowiązek do bieŝącego zaznajamiania się z wszystkimi informacjami dotyczącymi postępowania, zamieszczanymi na stronie Zamawiającego niezaleŝnie od otrzymywanych informacji pocztą elektroniczną. f) Ustala się, Ŝe dzień, w którym Zamawiający wysłał do Wykonawcy wiadomość pocztą elektroniczna lub zamieścił wiadomość na stronie internetowej traktuje się jako dzień, w którym Wykonawca wiadomość tą otrzymał lub, przy zachowaniu naleŝytej staranności, mógł ją powziąć. 5. Wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości zł w terminie do 02 grudnia 2011r. do godz Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: a) poręczenia i gwarancje jako zawartość oferty; b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Bank PEKAO S.A. o/stargard, Nr Zamawiający przyjmuje, Ŝe dochowany będzie termin wniesienia wadium jeŝeli najpóźniej 02 grudnia 2011r do godz. 10:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu; c) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niŝ okres związania ofertą do dnia w którym upływa 30 dni od daty otwarcia ofert d) w przypadku przelewu do oferty naleŝy załączyć kserokopię przelewu; e) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania); f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy. 7-14

8 6. Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są: Tamara Rodźko tel. (91) w sprawach dotyczących zakresu wykonania zamówienia oraz Iwona Skoczylas - tel. (91) w sprawach dotyczących procedury postępowania przetargowego. 7. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowania ma procedura środków ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia postępowania, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. za komisję przetargową Stargard, październik 2011 r. 8-14

9 Załącznik nr 1(wzór) OFERTA PRZETARGOWA Przedmiot oferty : oferujemy wykonywanie konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w pełnym zakresie zgodnym z określeniem przedmiotu zamówienia (rozdz. I Przedmiot zamówienia) oraz na wszystkich warunkach i wymaganiach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający: Wykonawca: (pełna nazwa, adres,) Oferowana przez nas ryczałtowe ceny jednostkowe wynoszą: L.p. Rok Ilość punktów świetlnych szt. Cena w zł za 1 punkt świetlny miesięcznie* Cena za 1 miesiąc zł (3*4) Ilość miesięcy Ogółem wynagrodzenie roczne (5*6) Razem konserwacja (rok ) Lp. Malowanie słupów Cena za 1 słup Ilość słupów Ogółem wynagrodzenie za malowanie słupów Razem Cena Ofertowa (wiersz 5+6) konserwacja + malowanie wypełnia oferent CENA OFERTOWA netto.. zł słownie złotych :...zł Podatek VAT wg obowiązujących przepisów (23%) -...zł CENA BRUTTO...zł słownie:... Podpisano: (podpisy osób posiadających pełnomocnictwa ) (pieczątka firmowa) Data: 9-14

10 Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy 1. Oświadczamy, Ŝe oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego w części I specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wszystkich jej warunkach i wymaganiach. 2. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 3. Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Oświadczamy, Ŝe składając ofertę pozostajemy nią związani przez 60 dni licząc od terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) 7. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zrealizujemy: 1) w całości siłami własnymi * pieczątka firmowa Wykonawcy data, podpis osób składających oświadczenia * - zgodnie z warunkiem siwz 10-14

11 terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach załącznik nr 3 wykaz wykonanych lub wykonywanych lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; naleŝy wykazać zrealizowanie, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwowaniu oświetlenia ulicznego w ilości min. 500 punktów oświetlenia ulicznego przez okres co najmniej 1 roku L.p. rodzaj i zakres usługi z podaniem charakterystycznych danych obrazujących zakres zamówienia (w stopniu uszczegółowienia pozwalającym na odniesienie do warunku udziału w postępowaniu) miejsca wykonania (zamawiający) daty wykonania Wartość usługi (szacunkowo) itd 11-14

12 terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w latach załącznik nr 3a Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (wybór - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie oświetlenia ulicznego lub parkowego o wartości min zł brutto kaŝde L.p. Zakres robót z podaniem charakterystycznych danych obrazujących wielkość zadania (w stopniu uszczegółowienia pozwalającym na odniesienie do warunku udziału w postępowaniu) Lokalizacja robót, Zamawiający (naleŝy podać nazwę inwestora lub uŝytkownika) Rok realizacji Wartość robót (szacunkowo) itd

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości 4.533.764 zł Wstęp UWAGA - Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obsługa i utrzymanie przeprawy międzybrzegowej z napędem górno linowym osób, zwierząt, ładunków, pojazdów mechanicznych i konnych w porze dziennej przez rzekę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA ORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 1. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo