OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Gminy Lewin Kłodzki oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 8/2015/M+OC/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA SPIS INFORMACJI Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2 warunkach... 2 Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2 CZĘŚĆ PIERWSZA Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI I zamówienia Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zdań CZĘŚCI I zamówienia CZĘŚĆ DRUGA Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) Ubezpieczenie Assistance (ASS) Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI II zamówienia Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zadań CZĘŚCI II zamówienia Strona 1 z 43

2 Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach 1. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu są minimalnymi wymaganiami. 2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). 3. Zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU z zastrzeżeniem, że w sytuacji kiedy zapisy OWU są korzystniejsze dla Zamawiającego, wówczas będą one miały automatycznie zastosowanie w warunkach. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 4. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 5. Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako przedmiot celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z pełnomocnikiem Zamawiającego. Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz wszystkich jej załączników. Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia 1. Awaria instalacji rozumie się przez to nagłe, samoczynne lub spowodowane zamarzaniem lub działaniem wysokiej temperatury pęknięcie, rozszczelnienie, awarię przewodów, zbiorników instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci wody, pary lub cieczy albo innych instalacji znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu. 2. Deszcz nawalny rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia brany jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach lub bezpośrednim sąsiedztwie. Strona 2 z 43

3 3. Dym - rozumie się przez to lotny produkt niepełnego spalania, który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu, bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie, przy założeniu sprawnego funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych oraz oddymiających 4. Grad rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. 5. Graffiti rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie. 6. Huragan rozumie się przez to działanie wiatru o sile prędkości co najmniej 12,1 m/sek. 7. Huk ponaddźwiękowy rozumie się przez to uderzeniową falę dźwiękową (ciśnieniową) wywołaną przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą niż prędkość dźwięku. 8. Kradzież z włamaniem rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego przewłaszczenia przez sprawcę: po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia za pomocą narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego, w posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego pomieszczenia bądź rabunku. który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady stanowiące dowód jego ukrycia się. 9. Lawina rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich lub falistych. 10. Osuwanie się ziemi rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka. 11. Pożar rozumie się przez to proces spalania, polegający na działaniu ognia, który przedostał się poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile. W ramach definicji rozszerza się odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń o osmalenie i przypalenie. 12. Powódź rozumie się przez to zalanie terenu, przedmiotu w następstwie zdarzeń takich jak: a) podniesienie się wody w korytach wód płynących i zbiornikach wód stojących oraz wystąpienie z brzegów na skutek: podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych sztormu spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych opadów atmosferycznych topnienia mas śniegu i lodu zatorów lodowych przerwania tam i zabezpieczeń przeciwpowodziowych b) podniesienie się poziomu wód gruntowych c) wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych, które jest następstwem w/w zdarzeń. Zakres obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszonymi przez wody powodziowe przedmiotami. Strona 3 z 43

4 13. Rabunek rozumie się przez to zabór mienia w celu przewłaszczenia dokonany przez sprawcę: przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia jej do stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie, która posiada klucze w celu doprowadzenia do miejsca, w którym są przechowywane wartości pieniężne i zmuszenie jej do otworzenia tego miejsca lub samodzielne otwarcie zrabowanymi kluczami. 14. Sadza rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, który powstał wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym węglowodorów lub gazu ziemnego), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie. 15. Śnieg rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na przedmiot oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego lub jego części na przedmiot wskutek działania ciężaru śniegu i/lub lodu powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu, a także działanie ciężaru śniegu lub lodu który zsunął się z mienia sąsiedniego na przedmiot 16. Trzęsienie ziemi rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka, gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. 17. Trąba powietrzna rozumie się przez to silny wir powietrzny powstający w chmurze burzowej (cumulonimbus) 18. Uderzenie pioruna rozumie się przez to bezpośrednie działanie (wyładowanie) elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. 19. Upadek statku powietrznego rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, w tym także upadek jego części lub ładunku oraz awaryjny zrzut paliwa. 20. Uderzenie pojazdu lądowego rozumie się przez to uderzenie pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany ani eksploatowany przez Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Powyższe nie dotyczy szkód pojazdach oraz ich ładunku. 21. Wybuch (eksplozja) rozumie się przez to m.in. gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub cieczy wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za szkody spowodowane eksplozją uważa się także szkody, które powstały na skutek implozji polegającej na uszkodzeniu i zgnieceniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. Strona 4 z 43

5 22. Zalanie rozumie się przez to bezpośrednie działanie mediów: wody, cieczy, pary lub innych substancji na przedmiot, które wydostały się z przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania lub urządzeń technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem w tym m.in.: z położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających lub odprowadzających, z innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub kanalizacyjnych, z instalacji ciepłej wody lub ogrzewania parowego w wyniku: a) awarii w/w instalacji, b) pęknięcia lub zamarznięcia w/w instalacji, c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji, d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, e) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych albo innej instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar. Definicja obejmuje także zalanie spowodowane: wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie, wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych (również przez topniejące zwały śniegu) wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność dachu lub innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania wody, przy czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed szkodą był dobry a otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie zabezpieczone. 23. Zapadanie się ziemi rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie poziomu terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu. Strona 5 z 43

6 CZĘŚĆ PIERWSZA Ubezpieczeniem objęte są jednostki organizacyjne podległe Zamawiającemu zgodnie z poniższymi zestawieniami: Wykaz jednostek organizacyjnych podległych pod Gminę Lewin Kłodzki Pełna nazwa jednostki Adres siedziby Urząd Gminy Lewin Kłodzki ul. Nad Potokiem 4, Lewin Kłodzki 1 NIP REGON PKD 8411Z Liczba pracowników 33 Roczny planowany budżet n.d. Pełna nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres siedziby ul. Nad Potokiem 4, Lewin Kłodzki NIP REGON PKD 8899Z Liczba pracowników 7 Roczny planowany budżet Pełna nazwa jednostki Adres siedziby n.d. Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kościelna 1, Lewin Kłodzki NIP REGON PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności Liczna uczniów: 206, Liczba pracowników 29 Roczny planowany budżet n.d. Strona 6 z 43

7 UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Założenia do ubezpieczeń wspólnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych podlegających Zamawiającemu: 1. Wszystkie sumy i limity zostały podane w agregacie rocznym. 2. Wszystkie sumy i limity zostały podane w odniesieniu na wszystkie jednostki łącznie. 3. Poniższe dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Zamawiającemu wymienionych powyżej. 4. Za wspólne płatności dokonuje ubezpieczający. 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Przedmiot oraz zakres : Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej (szkody osobowe i rzeczowe) w związku z prowadzoną działalnością oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje także następstwa finansowe w/w szkód wyrządzonym osobom trzecim oraz szkody, które zostały spowodowane rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Trigger: odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, jakie zaszły w okresie, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednak przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy: To śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia a także utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć. Szkoda na osobie: Za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia, utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia, a przysługujące poszkodowanemu lub osobom uprawnionym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Strona 7 z 43

8 Szkoda w mieniu: Za szkodę w mieniu uważa się straty będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Zakres obejmuje także szkody: wyrządzone przez personel zatrudniony/świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz innych umów niż umowa o pracę, wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające u Ubezpieczonego praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu (np. doktorantów, stażystów, rezydentów itp.) oraz osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Rozszerzenia zakresu a) OC pracodawcy odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez pracowników Ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone np. stażystom, praktykantom, wolontariuszom, osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu itp.) w tym: włączenie szkód w pojazdach mechanicznych należących do pracowników Ubezpieczającego Podlimit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie b) OC najemcy rzeczy ruchomych - odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych będących przedmiotem umowy najmu, leasingu, użyczenia, itp. Limit odpowiedzialności: PLN c) OC najemcy nieruchomości - odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach będących przedmiotem umowy najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy itp. d) OC wynajmującego pomieszczenia własne innym podmiotom e) OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnych oraz związanych z dostarczeniem i przetwarzaniem energii elektrycznej. Ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych w tym OC za szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach wod.- kan. f) OC za szkody powstałe w związku z przeniesieniem się ognia Strona 8 z 43

9 g) OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników zakres terytorialny: Europa: Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie h) OC za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia imprezy (zarówno płatnej jak i bezpłatnej) nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, bez względu na miejsce organizacji imprezy, liczby uczestników i rodzaju imprezy. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku organizacji dożynek, zbaw tanecznych, Sylwestra, festynów i imprez rekreacyjnych, wycieczek szkolnych i rekreacyjnych, koncertów, zawodów sportowych itp. i) OC za szkody spowodowane w wyniku pokazów sztucznych ogni podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego. j) OC za szkody wyrządzone uczniom i wychowankom powstałe w związku z prowadzeniem działalności wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych i wychowawczych. k) OC za szkody spowodowane w wyniku organizowania pobytów młodzieży i dzieci poza placówkami wychowawczo-oświatowymi zarówno w kraju jak i zagranicą l) OC za szkody spowodowane przez podopiecznych podczas sprawowania opieki na nimi m) OC za szkody z powstałe w związku z prowadzeniem stołówek (tzw. zbiorowe żywienie) Rozszerzenie obejmuje także odpowiedzialność za szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową n) OC za szkody powstałe w związku posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie: hal sportowych basenów (pływalni), kąpielisk obiektów sportowych i rekreacyjnych obiektów kulturalno-rekreacyjnych, innych obiektów użyteczności publicznej oraz za szkody wyrządzone osobom, które nich korzystają. Odpowiedzialność obejmuje także baseny (pływalnie) przyszkolne z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem nauki pływania. o) OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie placów zabaw, boisk, orlików, parków, świetlic, skwerów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, podwórek itp. Strona 9 z 43

10 p) OC za szkody powstałe w związku z wynajmem w celu organizacji różnego rodzaju zabaw np. Sylwestrowych, karnawałowych, weselnych a takie kiermaszów itp. sal gimnastycznych pomieszczeń szkolnych innych obiektów i pomieszczeń. q) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - także pracowników zatrudnionych na podstawie innej umowy niż umowa o pracę z zachowaniem prawa regresu W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada także za szkody wyrządzone przez podwykonawców lub osoby/podmioty współpracujące z Ubezpieczonym realizujących zlecenia Gminy Lewin Kłodzki i jej jednostek podległych na wykonywanie różnych prac porządkowych, tzw. osoby społecznie użyteczne (m.in. praktykanci, stażyści) i brygady interwencyjne/ oraz OC podwykonawców sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną związaną z prowadzeniem działalności edukacyjno oświatowej, rekreacyjnej w placówkach oświatowo wychowawczych oraz działalność opiekuńczą nad osobami wymagającymi opieki, sprawowanie opieki nad dowozem. Bez prawa do regresu w odniesieniu do osób zatrudnionych równolegle na umowę o pracę. r) OC za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy s) OC z tytułu szkód środowiskowych odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostawania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie t) OC za szkody wzajemne - odpowiedzialność wyrządzone pomiędzy podmiotami (w tym pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) objętymi tą samą umową u) OC za czyste straty finansowe - odpowiedzialność za szkody nie będące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie v) OC w związku z wykonywaniem zadań publicznych odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (zgodnie z art. 417 Kodeksu Cywilnego) oraz zgodnie z art Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za szkody: wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z prawem wyrządzone przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnej z prawem wyrządzone przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa wyrządzone przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa PLN Strona 10 z 43

11 w) OC za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku wykonywaniem zadań statutowych tj. akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy, zawody strażackie. PLN x) OC za szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi oraz za szkody powstałe w podziemnych instalacjach y) OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych i zakażeń z) OC za produkt - rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (woda) aa) OC za szkody w uprawach i drzewostanie Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie bb) OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy cc) OC za szkody związane z niedostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków lub ich dostarczaniem o niewłaściwych parametrach (przerwy w dostawie, niezachowanie właściwych parametrów, uszkodzenia sieci itp.) dd) OC za szkody powstałe w mieniu lokatorów w wyniku m.in. przepięcia i przetężenia spowodowanego wadliwą instalacją będącą w zakresie odpowiedzialności danej jednostki, zalania przez nieszczelny dach, nieszczelne okna, nieszczelne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ee) OC za szkody w związku z administrowaniem, zarządzeniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic, dróg wewnętrznych, obiektów mostowych, przepustów drogowych oraz chodników Gminy Lewin Kłodzki. Rozszerzenia zakresu : OC za szkody, które powstały na skutek złego stanu technicznego chodników, poboczy oraz jezdni wynikającego w szczególności z uszkodzenia ich nawierzchni np. kolein, zapadnięć części jezdni, ubytków, przełomów, dziur, pojedynczych wyrw (w poboczach dróg) oraz sypkiego żwiru, piasku, tłucznia itp. OC za szkody, które powstały na skutek kolizji z przeszkodami w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów leżących, porzuconych, zagubionych lub naniesionych na chodniki, pobocza, mosty oraz jezdnię OC za szkody, które powstały na skutek rozlania przez pojazdy płynów oraz smarów powodujących śliskość nawierzchni OC za szkody, które powstały na skutek leżących lub spadających na chodniki, pobocza oraz jezdnię konarów, gałęzi, drzew, liści itp. OC za szkody, które powstały na skutek zimowej śliskości nawierzchni spowodowanej w szczególności luźnym i ubitym śniegiem, gołoledzią itp. oraz uszkodzenia spowodowane przez sprzęt do zimowego utrzymania dróg Strona 11 z 43

12 OC za szkody, które powstały na skutek śliskości nawierzchni jezdni i chodników spowodowanej naniesionym błotem, obornikiem oraz na skutek złego stanu nawierzchni spowodowanego zaśmieceniem oraz namułami OC za szkody, które powstały na skutek nienormatywnej skrajni poziomej i pionowej jezdni powstałej w wyniku zadrzewienia, spowodowanej oznakowaną zabudową lub mostami itp. OC za szkody, które powstały na skutek uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej (studzienki kanalizacyjnej) lub wpustu ulicznego oraz szkody spowodowane nieodpowiednio uregulowaną wysokością tych urządzeń. Ochrona obejmuje także szkody, które powstały na skutek, spowodowanego wandalizmem lub kradzieżą, braku włazów kanalizacji deszczowej (studzienki kanalizacyjnej) lub wpustu ulicznego. OC za szkody, które powstały na skutek braku odpowiedniego oznakowania, zarówno poziomego jak i pionowego lub wszelkich urządzeń inżynieryjnych (rozszerzenie obejmuje odpowiedzialność za uszkodzone oznakowanie (lub brak oznakowania) spowodowane kradzieżą, wandalizmem oraz zdarzeniami losowymi OC za szkody, które powstały na skutek niewłaściwej pracy lub przerw w pracy sygnalizacji świetlnej (w tym także wynikającej z uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku wandalizmu, dewastacji lub zaistniałego zdarzenia losowego) OC za szkody, które powstały na skutek prowadzenia prac związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni, chodników, poboczy oraz mostów i przepustów prowadzonych przez zarządcę drogi, w tym: szkody spowodowane remontami, robotami konserwacyjnymi itp. OC za szkody, które powstały na skutek nienależytego wykonania zleconych przez zarządcę drogi robót i usług takich jak konserwacja, remont czy modernizacja pasa drogowego (w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni) OC za szkody, które powstały na skutek rozmycia poboczy, osuwisk korpusu drogowego oraz zalewania upraw i mienia wodami spływającymi z korpusu drogi OC za szkody, które powstały na skutek odpryskiwania kruszyw spod kół pojazdów poruszających się po drogach OC za szkody, które powstały na skutek zalania drogi i nieruchomości w wyniku nienależytego działania urządzeń przeznaczonych do odprowadzania wody z pasa drogowego OC za szkody, które powstały na skutek nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktów, estakad, kładek oraz mostów jak awaria konstrukcji lub oderwanie jej części. Warunkiem ochrony jest bieżące przeprowadzanie, zgodnych z obowiązującymi przepisami, kontroli stanu technicznego tych obiektów OC za szkody, które powstały na skutek niewłaściwego zabezpieczenia przeprowadzanych robót drogowych OC za szkody, które powstały na skutek wykorzystania podczas przeprowadzenia robót drogowych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych pasa drogowego urządzeń takich jak: kafary, walce, młoty hydrauliczne i pneumatyczne OC za szkody, które powstały w instalacjach podziemnych i naziemnych na skutek prowadzenia robót drogowych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych pasa drogowego oraz podczas prac związanych z utrzymaniem drogi OC za szkody spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem upraw, nasadzeń oraz innego rodzaju mienia znajdującego się na terenach przyległych do pasa drogowego, które powstały w związku z prowadzoną zimową akcją oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych Strona 12 z 43

13 OC za szkody spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem upraw, nasadzeń oraz innego rodzaju mienia znajdującego się na terenach przyległych do pasa drogowego, które powstały w związku z koniecznością wstępu na te tereny, uwarunkowaną wykonaniem niezbędnych czynności związanych z: utrzymaniem oraz ochroną dróg, zorganizowaniem czasowego przejazdu przez te grunty podczas nieprzewidzianej przerwy w komunikacji montażem, utrzymaniem oraz usuwaniem zasłon przeciwśnieżnych. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Strona 13 z 43

14 Zestawienie dróg Gminy Lewin Kłodzki Strona 14 z 43

15 Suma gwarancyjna: a) PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia b) PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: zniesiona Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego Fakultatywne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula regresu (osoby fizyczne) 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Przedmiot : Przedmiotem są szyby oraz inne przedmioty szklane, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i stanowią wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali, innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym: oszklenie ścienne i dachowe szyby okienne i drzwiowe lustra oraz niezabytkowe witraże stojące i wmontowane w ścianach szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny słupów, ścian i filarów neony, reklamy i tablice świetlne i elektroniczne, szyldy i transparenty płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów oraz gablot reklamowych markizy przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin oraz budowle. Zakres : Odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek stłuczenia (rozbicia) i pęknięcia zgłoszonych do przedmiotów Rozszerzenia zakresu (w granicach sumy ): a) koszty ustawienia rusztowań i drabin umożliwiających zamontowanie, bądź zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z zdarzeniem objętym zakresem b) demontaż lub naprawa instalacji świetlnych c) koszty odtworzenia znaków informacyjnych i reklamowych d) uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z zaistniałym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową wynikłe z zastosowania dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody, zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. Strona 15 z 43

16 System : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy Suma : PLN Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: 50 PLN Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 4. Klauzula rozliczenia składki 5. Klauzula reprezentantów 6. Klauzula początku odpowiedzialności 7. Klauzula niezmienności warunków umowy 8. Klauzula umów krótkookresowych 9. Klauzula podatku VAT 10. Klauzula zużycia technicznego 11. Klauzula uznania 12. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 13. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 14. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 15. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych 16. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 17. Klauzula 72 godzin 18. Klauzula miejsca (klauzula miejsca świadczenia usług) Fakultatywne klauzule i warunki dodatkowe: 1. Klauzula przeoczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot i suma : Przedmiotem jest mienie wyszczególnione w poniższej tabeli, które obejmuje także sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów z grupy VII KŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych. Strona 16 z 43

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą zadeklarowane do ubezpieczenia (bez względu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Partner

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Partner Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Partner OWU partner 21/2007 1.0 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpie czenia INTER Partner, zwane w dalszej części w skrócie OWU, stosuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia. ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia. ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI... Str. PZU DORADCA Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo