OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Gminy Lewin Kłodzki oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 8/2015/M+OC/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA SPIS INFORMACJI Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2 warunkach... 2 Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2 CZĘŚĆ PIERWSZA Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI I zamówienia Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zdań CZĘŚCI I zamówienia CZĘŚĆ DRUGA Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) Ubezpieczenie Assistance (ASS) Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI II zamówienia Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zadań CZĘŚCI II zamówienia Strona 1 z 43

2 Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach 1. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu są minimalnymi wymaganiami. 2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). 3. Zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU z zastrzeżeniem, że w sytuacji kiedy zapisy OWU są korzystniejsze dla Zamawiającego, wówczas będą one miały automatycznie zastosowanie w warunkach. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 4. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 5. Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako przedmiot celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z pełnomocnikiem Zamawiającego. Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz wszystkich jej załączników. Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia 1. Awaria instalacji rozumie się przez to nagłe, samoczynne lub spowodowane zamarzaniem lub działaniem wysokiej temperatury pęknięcie, rozszczelnienie, awarię przewodów, zbiorników instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci wody, pary lub cieczy albo innych instalacji znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu. 2. Deszcz nawalny rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia brany jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach lub bezpośrednim sąsiedztwie. Strona 2 z 43

3 3. Dym - rozumie się przez to lotny produkt niepełnego spalania, który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu, bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie, przy założeniu sprawnego funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych oraz oddymiających 4. Grad rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. 5. Graffiti rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie. 6. Huragan rozumie się przez to działanie wiatru o sile prędkości co najmniej 12,1 m/sek. 7. Huk ponaddźwiękowy rozumie się przez to uderzeniową falę dźwiękową (ciśnieniową) wywołaną przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą niż prędkość dźwięku. 8. Kradzież z włamaniem rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego przewłaszczenia przez sprawcę: po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia za pomocą narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego, w posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego pomieszczenia bądź rabunku. który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady stanowiące dowód jego ukrycia się. 9. Lawina rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich lub falistych. 10. Osuwanie się ziemi rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka. 11. Pożar rozumie się przez to proces spalania, polegający na działaniu ognia, który przedostał się poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile. W ramach definicji rozszerza się odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń o osmalenie i przypalenie. 12. Powódź rozumie się przez to zalanie terenu, przedmiotu w następstwie zdarzeń takich jak: a) podniesienie się wody w korytach wód płynących i zbiornikach wód stojących oraz wystąpienie z brzegów na skutek: podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych sztormu spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych opadów atmosferycznych topnienia mas śniegu i lodu zatorów lodowych przerwania tam i zabezpieczeń przeciwpowodziowych b) podniesienie się poziomu wód gruntowych c) wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych, które jest następstwem w/w zdarzeń. Zakres obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszonymi przez wody powodziowe przedmiotami. Strona 3 z 43

4 13. Rabunek rozumie się przez to zabór mienia w celu przewłaszczenia dokonany przez sprawcę: przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia jej do stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie, która posiada klucze w celu doprowadzenia do miejsca, w którym są przechowywane wartości pieniężne i zmuszenie jej do otworzenia tego miejsca lub samodzielne otwarcie zrabowanymi kluczami. 14. Sadza rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, który powstał wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym węglowodorów lub gazu ziemnego), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie. 15. Śnieg rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na przedmiot oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego lub jego części na przedmiot wskutek działania ciężaru śniegu i/lub lodu powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu, a także działanie ciężaru śniegu lub lodu który zsunął się z mienia sąsiedniego na przedmiot 16. Trzęsienie ziemi rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka, gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. 17. Trąba powietrzna rozumie się przez to silny wir powietrzny powstający w chmurze burzowej (cumulonimbus) 18. Uderzenie pioruna rozumie się przez to bezpośrednie działanie (wyładowanie) elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. 19. Upadek statku powietrznego rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, w tym także upadek jego części lub ładunku oraz awaryjny zrzut paliwa. 20. Uderzenie pojazdu lądowego rozumie się przez to uderzenie pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany ani eksploatowany przez Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Powyższe nie dotyczy szkód pojazdach oraz ich ładunku. 21. Wybuch (eksplozja) rozumie się przez to m.in. gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub cieczy wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za szkody spowodowane eksplozją uważa się także szkody, które powstały na skutek implozji polegającej na uszkodzeniu i zgnieceniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. Strona 4 z 43

5 22. Zalanie rozumie się przez to bezpośrednie działanie mediów: wody, cieczy, pary lub innych substancji na przedmiot, które wydostały się z przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania lub urządzeń technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem w tym m.in.: z położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających lub odprowadzających, z innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub kanalizacyjnych, z instalacji ciepłej wody lub ogrzewania parowego w wyniku: a) awarii w/w instalacji, b) pęknięcia lub zamarznięcia w/w instalacji, c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji, d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, e) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych albo innej instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar. Definicja obejmuje także zalanie spowodowane: wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie, wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych (również przez topniejące zwały śniegu) wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność dachu lub innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania wody, przy czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed szkodą był dobry a otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie zabezpieczone. 23. Zapadanie się ziemi rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie poziomu terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu. Strona 5 z 43

6 CZĘŚĆ PIERWSZA Ubezpieczeniem objęte są jednostki organizacyjne podległe Zamawiającemu zgodnie z poniższymi zestawieniami: Wykaz jednostek organizacyjnych podległych pod Gminę Lewin Kłodzki Pełna nazwa jednostki Adres siedziby Urząd Gminy Lewin Kłodzki ul. Nad Potokiem 4, Lewin Kłodzki 1 NIP REGON PKD 8411Z Liczba pracowników 33 Roczny planowany budżet n.d. Pełna nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres siedziby ul. Nad Potokiem 4, Lewin Kłodzki NIP REGON PKD 8899Z Liczba pracowników 7 Roczny planowany budżet Pełna nazwa jednostki Adres siedziby n.d. Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kościelna 1, Lewin Kłodzki NIP REGON PKD 8560Z Opis prowadzonej działalności Liczna uczniów: 206, Liczba pracowników 29 Roczny planowany budżet n.d. Strona 6 z 43

7 UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Założenia do ubezpieczeń wspólnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych podlegających Zamawiającemu: 1. Wszystkie sumy i limity zostały podane w agregacie rocznym. 2. Wszystkie sumy i limity zostały podane w odniesieniu na wszystkie jednostki łącznie. 3. Poniższe dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Zamawiającemu wymienionych powyżej. 4. Za wspólne płatności dokonuje ubezpieczający. 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Przedmiot oraz zakres : Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej (szkody osobowe i rzeczowe) w związku z prowadzoną działalnością oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje także następstwa finansowe w/w szkód wyrządzonym osobom trzecim oraz szkody, które zostały spowodowane rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Trigger: odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, jakie zaszły w okresie, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednak przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy: To śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia a także utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć. Szkoda na osobie: Za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia, utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia, a przysługujące poszkodowanemu lub osobom uprawnionym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Strona 7 z 43

8 Szkoda w mieniu: Za szkodę w mieniu uważa się straty będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Zakres obejmuje także szkody: wyrządzone przez personel zatrudniony/świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz innych umów niż umowa o pracę, wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające u Ubezpieczonego praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu (np. doktorantów, stażystów, rezydentów itp.) oraz osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Rozszerzenia zakresu a) OC pracodawcy odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez pracowników Ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone np. stażystom, praktykantom, wolontariuszom, osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu itp.) w tym: włączenie szkód w pojazdach mechanicznych należących do pracowników Ubezpieczającego Podlimit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie b) OC najemcy rzeczy ruchomych - odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych będących przedmiotem umowy najmu, leasingu, użyczenia, itp. Limit odpowiedzialności: PLN c) OC najemcy nieruchomości - odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach będących przedmiotem umowy najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy itp. d) OC wynajmującego pomieszczenia własne innym podmiotom e) OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnych oraz związanych z dostarczeniem i przetwarzaniem energii elektrycznej. Ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych w tym OC za szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach wod.- kan. f) OC za szkody powstałe w związku z przeniesieniem się ognia Strona 8 z 43

9 g) OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników zakres terytorialny: Europa: Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie h) OC za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia imprezy (zarówno płatnej jak i bezpłatnej) nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, bez względu na miejsce organizacji imprezy, liczby uczestników i rodzaju imprezy. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku organizacji dożynek, zbaw tanecznych, Sylwestra, festynów i imprez rekreacyjnych, wycieczek szkolnych i rekreacyjnych, koncertów, zawodów sportowych itp. i) OC za szkody spowodowane w wyniku pokazów sztucznych ogni podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego. j) OC za szkody wyrządzone uczniom i wychowankom powstałe w związku z prowadzeniem działalności wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych i wychowawczych. k) OC za szkody spowodowane w wyniku organizowania pobytów młodzieży i dzieci poza placówkami wychowawczo-oświatowymi zarówno w kraju jak i zagranicą l) OC za szkody spowodowane przez podopiecznych podczas sprawowania opieki na nimi m) OC za szkody z powstałe w związku z prowadzeniem stołówek (tzw. zbiorowe żywienie) Rozszerzenie obejmuje także odpowiedzialność za szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową n) OC za szkody powstałe w związku posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie: hal sportowych basenów (pływalni), kąpielisk obiektów sportowych i rekreacyjnych obiektów kulturalno-rekreacyjnych, innych obiektów użyteczności publicznej oraz za szkody wyrządzone osobom, które nich korzystają. Odpowiedzialność obejmuje także baseny (pływalnie) przyszkolne z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem nauki pływania. o) OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie placów zabaw, boisk, orlików, parków, świetlic, skwerów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, podwórek itp. Strona 9 z 43

10 p) OC za szkody powstałe w związku z wynajmem w celu organizacji różnego rodzaju zabaw np. Sylwestrowych, karnawałowych, weselnych a takie kiermaszów itp. sal gimnastycznych pomieszczeń szkolnych innych obiektów i pomieszczeń. q) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - także pracowników zatrudnionych na podstawie innej umowy niż umowa o pracę z zachowaniem prawa regresu W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada także za szkody wyrządzone przez podwykonawców lub osoby/podmioty współpracujące z Ubezpieczonym realizujących zlecenia Gminy Lewin Kłodzki i jej jednostek podległych na wykonywanie różnych prac porządkowych, tzw. osoby społecznie użyteczne (m.in. praktykanci, stażyści) i brygady interwencyjne/ oraz OC podwykonawców sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną związaną z prowadzeniem działalności edukacyjno oświatowej, rekreacyjnej w placówkach oświatowo wychowawczych oraz działalność opiekuńczą nad osobami wymagającymi opieki, sprawowanie opieki nad dowozem. Bez prawa do regresu w odniesieniu do osób zatrudnionych równolegle na umowę o pracę. r) OC za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy s) OC z tytułu szkód środowiskowych odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostawania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie t) OC za szkody wzajemne - odpowiedzialność wyrządzone pomiędzy podmiotami (w tym pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) objętymi tą samą umową u) OC za czyste straty finansowe - odpowiedzialność za szkody nie będące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie v) OC w związku z wykonywaniem zadań publicznych odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (zgodnie z art. 417 Kodeksu Cywilnego) oraz zgodnie z art Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za szkody: wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z prawem wyrządzone przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnej z prawem wyrządzone przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa wyrządzone przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa PLN Strona 10 z 43

11 w) OC za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku wykonywaniem zadań statutowych tj. akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy, zawody strażackie. PLN x) OC za szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi oraz za szkody powstałe w podziemnych instalacjach y) OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych i zakażeń z) OC za produkt - rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (woda) aa) OC za szkody w uprawach i drzewostanie Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie bb) OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy cc) OC za szkody związane z niedostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków lub ich dostarczaniem o niewłaściwych parametrach (przerwy w dostawie, niezachowanie właściwych parametrów, uszkodzenia sieci itp.) dd) OC za szkody powstałe w mieniu lokatorów w wyniku m.in. przepięcia i przetężenia spowodowanego wadliwą instalacją będącą w zakresie odpowiedzialności danej jednostki, zalania przez nieszczelny dach, nieszczelne okna, nieszczelne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ee) OC za szkody w związku z administrowaniem, zarządzeniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic, dróg wewnętrznych, obiektów mostowych, przepustów drogowych oraz chodników Gminy Lewin Kłodzki. Rozszerzenia zakresu : OC za szkody, które powstały na skutek złego stanu technicznego chodników, poboczy oraz jezdni wynikającego w szczególności z uszkodzenia ich nawierzchni np. kolein, zapadnięć części jezdni, ubytków, przełomów, dziur, pojedynczych wyrw (w poboczach dróg) oraz sypkiego żwiru, piasku, tłucznia itp. OC za szkody, które powstały na skutek kolizji z przeszkodami w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów leżących, porzuconych, zagubionych lub naniesionych na chodniki, pobocza, mosty oraz jezdnię OC za szkody, które powstały na skutek rozlania przez pojazdy płynów oraz smarów powodujących śliskość nawierzchni OC za szkody, które powstały na skutek leżących lub spadających na chodniki, pobocza oraz jezdnię konarów, gałęzi, drzew, liści itp. OC za szkody, które powstały na skutek zimowej śliskości nawierzchni spowodowanej w szczególności luźnym i ubitym śniegiem, gołoledzią itp. oraz uszkodzenia spowodowane przez sprzęt do zimowego utrzymania dróg Strona 11 z 43

12 OC za szkody, które powstały na skutek śliskości nawierzchni jezdni i chodników spowodowanej naniesionym błotem, obornikiem oraz na skutek złego stanu nawierzchni spowodowanego zaśmieceniem oraz namułami OC za szkody, które powstały na skutek nienormatywnej skrajni poziomej i pionowej jezdni powstałej w wyniku zadrzewienia, spowodowanej oznakowaną zabudową lub mostami itp. OC za szkody, które powstały na skutek uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej (studzienki kanalizacyjnej) lub wpustu ulicznego oraz szkody spowodowane nieodpowiednio uregulowaną wysokością tych urządzeń. Ochrona obejmuje także szkody, które powstały na skutek, spowodowanego wandalizmem lub kradzieżą, braku włazów kanalizacji deszczowej (studzienki kanalizacyjnej) lub wpustu ulicznego. OC za szkody, które powstały na skutek braku odpowiedniego oznakowania, zarówno poziomego jak i pionowego lub wszelkich urządzeń inżynieryjnych (rozszerzenie obejmuje odpowiedzialność za uszkodzone oznakowanie (lub brak oznakowania) spowodowane kradzieżą, wandalizmem oraz zdarzeniami losowymi OC za szkody, które powstały na skutek niewłaściwej pracy lub przerw w pracy sygnalizacji świetlnej (w tym także wynikającej z uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku wandalizmu, dewastacji lub zaistniałego zdarzenia losowego) OC za szkody, które powstały na skutek prowadzenia prac związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni, chodników, poboczy oraz mostów i przepustów prowadzonych przez zarządcę drogi, w tym: szkody spowodowane remontami, robotami konserwacyjnymi itp. OC za szkody, które powstały na skutek nienależytego wykonania zleconych przez zarządcę drogi robót i usług takich jak konserwacja, remont czy modernizacja pasa drogowego (w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni) OC za szkody, które powstały na skutek rozmycia poboczy, osuwisk korpusu drogowego oraz zalewania upraw i mienia wodami spływającymi z korpusu drogi OC za szkody, które powstały na skutek odpryskiwania kruszyw spod kół pojazdów poruszających się po drogach OC za szkody, które powstały na skutek zalania drogi i nieruchomości w wyniku nienależytego działania urządzeń przeznaczonych do odprowadzania wody z pasa drogowego OC za szkody, które powstały na skutek nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktów, estakad, kładek oraz mostów jak awaria konstrukcji lub oderwanie jej części. Warunkiem ochrony jest bieżące przeprowadzanie, zgodnych z obowiązującymi przepisami, kontroli stanu technicznego tych obiektów OC za szkody, które powstały na skutek niewłaściwego zabezpieczenia przeprowadzanych robót drogowych OC za szkody, które powstały na skutek wykorzystania podczas przeprowadzenia robót drogowych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych pasa drogowego urządzeń takich jak: kafary, walce, młoty hydrauliczne i pneumatyczne OC za szkody, które powstały w instalacjach podziemnych i naziemnych na skutek prowadzenia robót drogowych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych pasa drogowego oraz podczas prac związanych z utrzymaniem drogi OC za szkody spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem upraw, nasadzeń oraz innego rodzaju mienia znajdującego się na terenach przyległych do pasa drogowego, które powstały w związku z prowadzoną zimową akcją oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych Strona 12 z 43

13 OC za szkody spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem upraw, nasadzeń oraz innego rodzaju mienia znajdującego się na terenach przyległych do pasa drogowego, które powstały w związku z koniecznością wstępu na te tereny, uwarunkowaną wykonaniem niezbędnych czynności związanych z: utrzymaniem oraz ochroną dróg, zorganizowaniem czasowego przejazdu przez te grunty podczas nieprzewidzianej przerwy w komunikacji montażem, utrzymaniem oraz usuwaniem zasłon przeciwśnieżnych. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Strona 13 z 43

14 Zestawienie dróg Gminy Lewin Kłodzki Strona 14 z 43

15 Suma gwarancyjna: a) PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia b) PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: zniesiona Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego Fakultatywne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula regresu (osoby fizyczne) 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Przedmiot : Przedmiotem są szyby oraz inne przedmioty szklane, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i stanowią wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali, innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym: oszklenie ścienne i dachowe szyby okienne i drzwiowe lustra oraz niezabytkowe witraże stojące i wmontowane w ścianach szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny słupów, ścian i filarów neony, reklamy i tablice świetlne i elektroniczne, szyldy i transparenty płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów oraz gablot reklamowych markizy przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin oraz budowle. Zakres : Odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek stłuczenia (rozbicia) i pęknięcia zgłoszonych do przedmiotów Rozszerzenia zakresu (w granicach sumy ): a) koszty ustawienia rusztowań i drabin umożliwiających zamontowanie, bądź zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z zdarzeniem objętym zakresem b) demontaż lub naprawa instalacji świetlnych c) koszty odtworzenia znaków informacyjnych i reklamowych d) uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z zaistniałym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową wynikłe z zastosowania dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody, zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. Strona 15 z 43

16 System : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy Suma : PLN Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: 50 PLN Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 4. Klauzula rozliczenia składki 5. Klauzula reprezentantów 6. Klauzula początku odpowiedzialności 7. Klauzula niezmienności warunków umowy 8. Klauzula umów krótkookresowych 9. Klauzula podatku VAT 10. Klauzula zużycia technicznego 11. Klauzula uznania 12. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 13. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 14. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 15. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych 16. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 17. Klauzula 72 godzin 18. Klauzula miejsca (klauzula miejsca świadczenia usług) Fakultatywne klauzule i warunki dodatkowe: 1. Klauzula przeoczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot i suma : Przedmiotem jest mienie wyszczególnione w poniższej tabeli, które obejmuje także sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów z grupy VII KŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych. Strona 16 z 43

17 Lp. Przedmiot 1. Środki trwałe 2. Niskocenne składniki majątku oraz zbiory biblioteczne Limit odpowiedzialności w PLN Podstawa szacowania wartości Wartość księgowa brutto Odtworzeniowa Wartość księgowa brutto 3. Środki obrotowe Cena nabycia/ wytworzenia 4. Nakłady inwestycyjne Wartość księgowa brutto 5. Mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu na podstawie tytułu prawnego (leasing, dzierżawa) Wartość rzeczywista 6. Mienie pracownicze Wartość rzeczywista Mienie uczniów, wychowanków Wartość rzeczywista Wartości pieniężne kradzież z włamaniem w miejscu Wartości pieniężne rabunek w miejscu Wartości pieniężne rabunek w transporcie Wartość nominalna Wartość nominalna Wartość nominalna 11. Stałe elementy budynków i budowli Wartość rzeczywista Zakres : Ubezpieczeniem objęte są szkody, które powstały wskutek kradzieży z włamaniem oraz rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia. Rozszerzenia zakresu : a) Kradzież zwykła - rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, mający miejsce w lokalizacjach objętych ubezpieczeniem. W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody majątkowe tj. szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu pod warunkiem, iż Ubezpieczający bezzwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia szkody spowodowanej kradzieżą, zawiadomi o tym fakcie Policję. Rozszerzenie nie obejmuje odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za: wartości pieniężne braki, straty lub szkody, które zostały stwierdzone dopiero w toku przeprowadzanej inwentaryzacji różnego rodzaju starty pośrednie, w tym także kary i straty spowodowane zwłoką w wykonaniu, niewykonaniem lub utratą zlecenia niewyjaśnione zaginięcie, zniknięcie i niedobory (także inwentarzowe), których nie można wytłumaczyć oraz braki powstałe w wyniku błędów urzędowych lub księgowych Strona 17 z 43

18 wyrządzone w wyniku fałszerstwa, przywłaszczenia, nadużycia, innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, jego pracowników, członków rodziny lub innej osoby pozostającej z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Udział własny: zniesiony b) Dewastacja (wandalizm) rozumiana jako bezprawne, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią związana z ryzykiem kradzieży, włamania i rabunku lub usiłowania dokonania kradzieży, włamania i rabunku. Rozszerzenie nie dotyczy wartości pieniężnych. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. c) Urządzenie zewnętrzne i wewnętrzne ochroną objęte jest ryzyko kradzieży urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych (np. reklamy, tablice informacyjne, rynny, kamery monitoringu, klimatyzatory, rolety, gaśnice, grzejniki, armatura sanitarna) zainstalowanych w budynkach i budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie d) Ochroną objęte są udokumentowane koszty zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie e) Ochroną objęte są koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego ubezpieczonego mienia przed szkodą. System : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: zniesiona Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 4. Klauzula rozliczenia składki 5. Klauzula reprezentantów 6. Klauzula początku odpowiedzialności 7. Klauzula niezmienności warunków umowy 8. Klauzula umów krótkookresowych 9. Klauzula podatku VAT 10. Klauzula zużycia technicznego 11. Klauzula uznania 12. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 13. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 14. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Strona 18 z 43

19 15. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 16. Klauzula 72 godzin 17. Klauzula miejsca (klauzula miejsca świadczenia usług) Fakultatywne klauzule i warunki dodatkowe: 1. Klauzula przeoczenia UBEZPIECZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot i sumy : Przedmiotem jest mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności będące własnością Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy najmu, leasingu. Szczegółowe zestawienie mienia zgłaszanego przez poszczególne jednostki organizacyjne do wraz z sumami przestawiają: Załącznik nr 11 do SIWZ Wykaz mienia do Ponadto ubezpieczenie obejmuje mienie ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko łącznie dla wszystkich ubezpieczonych jednostek. Lp. Przedmiot 1. Środki trwałe 2. Niskocenne składniki majątku oraz zbiory biblioteczne 3. Środki obrotowe Limit odpowiedzialności w PLN Podstawa szacowania wartości Wartość księgowa brutto Odtworzeniowa Wartość księgowa brutto Cena nabycia/ wytworzenia 4. Nakłady inwestycyjne Wartość księgowa brutto 5. Mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu na podstawie tytułu prawnego Wartość rzeczywista (leasing, dzierżawa) 6. Mienie pracownicze Wartość rzeczywista Mienie uczniów, wychowanków Wartość rzeczywista Wartości pieniężne kradzież z włamaniem w miejscu Wartości pieniężne rabunek w miejscu Wartość nominalna Wartość nominalna Strona 19 z 43

20 Lp. Przedmiot Limit odpowiedzialności w PLN Podstawa szacowania wartości 10. Wartości pieniężne rabunek w transporcie Wartość nominalna 11. Stałe elementy budynków i budowli Wartość rzeczywista Elementy infrastruktury komunalnej i technicznej (m.in. oświetlenie, wiaty przystankowe, stojaki rowerowe, znaki drogowe i informacyjne, szyldy, bannery, sieci wodociągowo kanalizacyjnej, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, ławki, kosze na śmieci, elementy parków zabaw, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe i inne mające charakter infrastruktury użyteczności publicznej oraz pozostałej służącej realizacji zadań Gminy oraz jednostek organizacyjnych) Obiekty typu plac zabaw, boiska Orlik, elementy techniczne basenu, ogrodzenia, śmietniki, ławki, tablice informacyjne, słupy energetyczne. Oczyszczalnia ścieków Wartość rzeczywista Wartość rzeczywista Zakres : Ubezpieczeniem objęte są szkody w przedmiocie powstałe wskutek następujących zdarzeń: a) pożaru b) uderzenia pioruna c) wybuchu d) upadku statku powietrznego e) huraganu f) gradu g) deszczu nawalnego h) śniegu i) powodzi j) zalania k) trzęsienia ziemi l) trąby powietrznej m) zapadania się ziemi n) osuwania się ziemi o) lawiny p) dymu i sadzy q) uderzenia pojazdu lądowego r) huku ponaddźwiękowego s) awarii instalacji t) upadku dźwigu, masztu, drzewa, słupa, komina, anteny lub innych budowli albo ich części u) innych dodatkowych ryzyk wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Rozszerzenia zakresu : a) o szkody powstałe wskutek: akcji gaśniczej lub ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, powadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem. Strona 20 z 43

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY dla cz. 01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za okres od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2. warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2. warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/2015/M+OC/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki OPIS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Portu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do SIWZ 217/16/10/2013/N/Głogów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kościuszki 15, 67-200

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia samolotu i śmigłowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/130/2015 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2. warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2. warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 4/2015/M_OC+MB_OCŚ/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu Znak sprawy 17/2014/OC_M_KOM/NO/U/BU Opis przedmiotu zamówienia -

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Załącznik nr 1 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 274/2014/N/Krosno SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby: ul. Korczyńska 57,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia dwóch śmigłowców Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/82/2014 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo