Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53"

Transkrypt

1 nr 29 grudzieñ 2014 Wszystkim Czytelnikom Naszego Miasta najserdeczniejsze yczenia Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêsliwego Nowego 2015 Roku sk³ada Redakcja 16 listopada br. w całym kraju odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. 30 listopada br. w 890 miejscowościach odbyła się druga tura głosowania w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów. Wybory samorządowe 2014 za nami!"#$#" &'("&)"*'+,$-./0 *1$'2$"10-3 4&"5'256*7 1$'24"508 (91'+ )" 5'+ 4"&0 $,":-$ ;<"26* 1$'*9= ")'+&.'> "?9<2."8 *91$' *0/"&6* "&9. ("#4&"#$8 A0/"&8 -.'+ 24"*")"*91'+ 5&B)1":-$9#$ *.,$-.'1$B ;<"26* "))910-3 * C 5B&.' ;<"2"*91$9 D *0/"&0 4&.'+)E )" 3$25"&$$F G"=' 2$H.)98 &.0I "-.0*$:-$'7 =' )"/&.' B)"8 (B#'15"*910 4&"5'25 )"4&"*98 ).$ )" B1$'*9=1$'1$9 *0/"&6* * "(&H;B,B/ )91'+ +')1"25-' 5'8 &05"&$9,1'+7 -" "-.0*$:-$' 1$' /H8 ).$' #$9<" *4<0*B 19 "2595'-.1' *01$($ *0/"&6*F J&.'/9 5'= 49#$H59I7 =' 1$' (9=)9 B)"*")1$"19 1$'4&9*$)<"8 *":I 2(B5(B+' B1$'*9=1$'1$'# ;<"2"*91$97.*< * 205B9-+$ ;)0 "(9=' 2$H7 =' 1$' #$9<9 "19 $25"51';" *4<0*B 19 "2595'-.10 *01$( *0/"&6*F J9( *$'- 4"#$8 #"7 =' KE)0 L(&H;"*'7 )" (568 &0-3.;<92.9 2$H 4&"5'250 *0/"&8 -.' #9+E MN )1$ 19 )'-0.+H -" )" '*'15B9,1';" B*.;,H)1$'1$9 *1$'2$"10-3 4&"5'256*7 19,'=0 4&.0+EI ";<"2."1' *01$($ +9(" "2595'-.1'F G$'2.(9>-0 O.'&*$"1($8 P' (=' #$',$ "(9.+H B-.'251$-.0I * *0/"&9-3F K9#$.)'-0)"*9,$:#0 (5" /H).$' /B&8 #$25&.'# 192.';" #$92597 (5".92$E).$' * Q9)9-3 2'+#$(B *"+'*6).($';"7 4"*$95B $ -" -30/9 19+*9=1$'+2.' * Q9).$' G$'+2($'+F R&'(*'1-+9 *01$"2<9 ST7UVWF X9( 5" *0;,E)9<" * 4"8 2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 *0/"& &'.'15B+'#0 * )9,2.'+ -.H:-$F L?"5', YB&#$25&.9 B/$'8 ;9<" 2$H -.5'&'-3 (91)0)956*F B4&9*1$"10-3 )" ;<"2"*91$9 /0<" VVZV[ #$'2.(9>-6* O.'&8 *$"1($8P' *6+ ;<"2 ")8 )9<" ZSZ[N #$'2.(9>-6*7. 5';" ZVUUM ;<"26* /0<" *9= V\V 1$'*9=10-3F ]*0-$H=0< * 4$'&*2.'+ 5B&.' B&.H)B+E-0 /B&#$25&. A$'2<9* X91$2.'*2($ B.02(B+E- \[UZ ;<"8 26*F ]9 1$# (",'+1" B4,92"*9,$ 2$H^ P'2.'( K9,9#"1 TZZT ;<"8 26*7 X91 J"(9&. Z[M[ ;<"26* $ A9-<9* Y&6.)9 ZVNN ;<"26*F _&95B,B+'#0.*0-$H25*9 /B&#$8 25&."*$7 9,' 2<"*9 B.191$9 19,'=E 2$H 59(=' +';" ("1(B&'15"#F `.$H($ 4")+H5'+ 4&.'. 1$-3 )'-08.+$ " 259&5"*91$B * *0/"&9-3 #$'2.(9>-0 #$9259 B.02(9,$ #"=8,$*":I 2("1?&"15"*91$9 4&.')2598 *$ &.'. (91)0)956* &6= "#02<6* 19 )9,2.E 4&.08 2.<":I 192.';" #$9259F A$') &.0-.01$<9 2$H )" )"("191$9 :*$9)"#';" *0/"&BF A 192.0# 4&.'("191$B B&.H)B+E-0 /B&8 #$25&. #"=' #$'I 29502?9(-+H. *0/"&B #$'2.(9>-6*7 * 205B8 9-+$ ;)0 1$' /0< +')010# (91)08 )95'# * *0/"& " 19+/9&8 ).$'+ 4&'25$="*' 2591"*$2("F A <9*9-3 Q9)0!"*$95B. *",$ #$'2.(9>-6* O.'&*$"1($ 8P' $9)9+E^ X91 J"(9&.7 C.98 G98 &'(!&"?92(97 X'&.0 Y&.E(9,$(7 G$-39< O$-3">7 C&'19 A"a1$-97 bb;'1$b2. c)98 #$'-7 O'.9&0 Q9+-9 $ A *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+8 2($'+ 4" &9. 4$'&*2.0 ;<"2"*9,$8 :#0 * "(&H;9-3 +')1"#91)95"8 *0-37 -" " =' *0;&0*9< (91)0)95 B.02(B+E-0 19+*$H(2.E $,":I *9=1$' "))910-3 ;<"26*F A 4"2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 &6=8 1$' 5" *0;,E)9<" D * *$H(2.":-$ 4&.'*9;9.*0-$H.-0 /0<9 1$'8 *$',(97 9 * 4&.049)(B K591"*$- #"=19 #6*$I ".*0-$H25*$' " d*<"2 de)*9 ;<"20 &6=1$-0 4"8 #$H).0 4$'&*2.0# $ )&B;$# (918 )0)95'#fF K4&9*).$<" 2$H *$'- 5*$'&).'1$'7 =' * *0/"&9-3 (9=8 )0 ;<"2 +'25 *9=10 $ #"=' 4&.'8 2E).$I " "2595' *01$(9-3 ;<"2"*91$9F g9+*$h-'+ ;<"26* 19 &9)1';" O.'&*$"1($ 8P' )"/0,$ * (",'+1":-$ A$'2<9* X98 1$2.'*2($ [V\ e(56&';".' *.;,H8 )B 19 *0/6& 59(=' 19 /B&#$25&.9.925E4$ "2"/9 *0/&919 * )")958 ("*0# ;<"2"*91$B 4&.'4&"*98 )."10# 50,(" * 50# "(&H;B7. (56&';" 259&5"*9< *0/&910 /B&8 #$25&.f7 K5'?91$9 K.04 h\v ;<"20 $ ShUF ] $=2.E $,":-$E ;<"26* #91)95 &9)8 1';" )" Q9)0 G$'+2($'+ B.02(98,$^ A9-<9* Y&6.)9 ZSZ ;<"26*7 c&5b& K",9 Z[S $ _&.';"&.!<"18 (9 ZMN ;<"26*F A ($,(B 4&.049)8 (9-3.*0-$H.-0."259*9,$ )9,'(" * 50,' 2*"$-3 ("1(B&'156*7 * 4"."259<0-3 4&.049)(9-3 *9,8 (9 " #91)95 &9)1';" /0<9 *0&6* D &6=1$-' 4"#$H).0 4"8 2.-.';6,10#$ (91)0)959#$ /0<0 1$'*$',($'F X':,$ -3").$ " $,":I ;<"26* 1$'*9=10-3 * 4"2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 5" 19+#1$'+ 1$'*9=10-3 ;<"26* * *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+2($'+ "))9,$ #$'2.(9>-0 L(&H;6* ZM e!&.';h).9f7 50,(" [ 1$'4&9*$)<"*" "))910-3 ;<"8 26*7 1925H41$' L(&H; Z\ e!9,"8 *$-'f7 ZT 1$'*9=10-3 ;<"26* $ L(&H; 1& ZS e`h/$'>2("f7 Z[ 1$'*9=10-3 ;<"26*F g95"#$925 V L(&H;$ " 19+*$H(2.'+ $,":-$ 1$'8 *9=10-3 ;<"26* 5"^ L(&H; 1& \ eo.'&*$"1(9f D 9= UZ7 L(&H; 1& M eo.'&*$"1(9f D [[ 1$'*9=10-3 ;<"26* $ L(&H; 1& [ ep' f7 ;).$' "))91" hs 1$'*9=1' ;<"20F Q9.'# ;<"26* 1$'*9=10-3 * *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+2($'+ "))91" [S[7 9 4&.04"#1$+#07 =' * 2B#$' (9&50 )" ;<"2"*91$9 ")'/&9<" ZSZ[N "26/F _&95B,B+'#0 *2.025($#7 (568 &.0 4")+H,$ 5&B).*$E.910.' 259&8 5'# * *0/"&9-3F `.$H($ 1$# #$'2.(9>-0 O.'&*$"1($8P' #$',$ #"=,$*":I )"("191$9 *0/"&B $ 5'+ #"=,$*":-$ 2("& ,$F Q9)10#$ )" Q9)0 G$'+2($'+ O.'&*$"1($8P' "259,$ *0/&91$^ A9-<9* Y&6.)97 _&9=08 19 K5&.','-(97 c&5b& K",97 _&.'8 ;"&.!<"1(97 A9,)'#9& G$5B&97 P'2.'( K9,9#"17 _&.';"&. A",8 107 X91$19 Y$1)97 X91!9,97 X68.'? K.-.'(9<97 c15"1$!&"-'(7 K5'?91$9 K.047 X91B2. Y9/-.0>8 2($7 X",9159 K.'+(97 G9&'( K.-.'-37 Y'&19&) K5&.")97 Q02.9&) X"1)'&("7 $ C.9/',9 J'2,B(F G9#0 19).$'+H7 =' * &9)1$ /H)E 4'<1$I 2*"+'?B1(-+'.;")1$'.' 2<"*9#$ 4&.02$H;$ (56&E.<"=0,$ $ /H)E 9(50*1$' ).$98 <9I ),9 )"/&9 #$'2.(9>-6*F!"#$%&'$ Wszyscy kandydaci z poszczególnych okręgów (ilość otrzymanych głosów): Okręg 1 Mariusz Mitrus 124 Tomasz Kornas 91 Wacław Brózda 141 Andrzej Piela 69 Perz Józef 84 Okręg 2 Grażyna Strzelecka 192 Marcin Stempniak 80 Stanisław Usarek 183 Okręg 3 Grzegorz Jeleniewicz 27 Elżbieta Górecka 75 Artur Szwed 151 Artur Sola 164 Agnieszka Kopka 41 Okręg 4 Grzegorz Płonka 190 Paulina Zaparty 53 Monika Buchalik 45 Grzegorz Biłas 124 Krzysztof Kluczniok 143 Okręg 5 Tomasz Zając 74 Waldemar Mitura 237 Piotr Rychły 74 Anna Figiel 54 Monika Dzieszkowska 86 Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53 Okręg 7 Grzegorz Wolny 240 Marek Paluch 211 Kamil Burzawa 116 Okręg 8 Leszek Rutkowski 83 Adam Gosiewski 188 Ewa Madzio 136 Janina Binda 286 Okręg 9 Krzysztof Student 32 Krzysztof Szaboń 219 Jan Pala 228 Izabela Rajca 140 Okręg 10 Bernard Ogierman 43 Józef Szczekała 201 Mirosław Czyżycki 161 Andrzej Młynek 59 Marcin Barakomski 101 Okręg 11 Adam Karaszewski 226 Antoni Procek 267 Mirosław Szopniewski 115 Okręg 12 Waldemar Gosiewski 117 Anna Wilim 72 Andrzej Jaworek 23 Stefania Szyp 583 Okręg 13 Adam Malik 99 Marian Kulik 107 Krzysztof Żak 90 Janusz Babczyński 293 Rajmund Adamczyk 93 Okręg 14 Bogdan Knopik 459 Gniewosz Widuch 59 Damian Jeleń 87 Adam Głombik 184 Okręg 15 Mateusz Musioł 104 Jolanta Szejka 365 Izabela Omiotek 46 Okręg 16 Wiesław Janiszewski 638 Eugeniusz Świtała 72 Okręg 17 Sebastian Tkocz 80 Marek Szczech 371 Sylwia Karawieczek 179 Edward Kucharczyk 238 Okręg 18 Józef Buchta 114 Bernard Strzoda 378 Okręg 19 Cezary Fojcik 193 Henryk Dyrbuś 185 Wiesława Cuber 68 Ryszard Jonderko 244 Okręg 20 Ryszard Fojt 154 Michał Toman 122 Florian Blinda 257 Mariusz Maniszewski 126 Jerzy Kapszewicz 259 Okręg 21 Ryszard Bluszcz 282 Izabela Tesluk 333 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

2 2 nr 29! grudzieñ 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Wyróżnienie dla ZS 3 CZERWIONKA! Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił we wrześniu konkurs dla Szkół Odkrywców Talentów na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych, zgłosiły się do niego szkoły zcałej Polski. K4":&6) 4&.02< &9- ("8 #$2+9 ("1(B&2"*9 *0<"1$<9 hn *0&6=1$" (6<7 (56&'.94&'8.'15"*9<0 19+-$'(9*2.' K.(",1' K025'#0 A24$'&91$9 ])",1":-$7 2591"*$E-' $15'&'2B+E-' 4&.0(<98 )0 4")'+#"*91$9 2025'#"*0-3 ).$9<9> 19 &.'-. ).$'-$ $ B-.1$6*.)",10-3F A:&6) *0&6=1$" (" +')010 * 192.0# &';$"1$'7!"#$#!% '() *+',-%.!/-% "0 1! 2!+03(4"/(5 Y0 *.$EI B).$9< * ("1(B&2$' LQb.'246< 19B-.08 -$',$ #B2$9< B.B4'<1$I?"&#B,9&. 94,$( (56&0.9*$'&9< #$H8 ).0 $110#$^!,91 `.$9<9> K.("<0 19 &"( TNZViTNZS "&9. "4$2 K.(",8 1';" K025'#B A24$'&91$9 ])",8 1":-$7 )")9I 19,'=9<" &6*1$'= *$',' 2-'19&$B2.0 -$'(9*0-3,'(8 -+$ )"50-.E-0-3 4&9-0. B-.1$'#.)",10#F X9(" 4&.0(<9) 4&9-0. B-.1$'#.)",10# *02<91" &6*8 1$'=,$4)B497 (56&0 ") -.'&*-9 +'25 B)"25H41$" &"1$' LQb +9(" 4&.0(<9) -$'(9*0-3 4&9(50(F A2.025($' *0&6=1$"1' 2.("8 <0 2E.94&"2."1' 19 B&"-.025E ;9,H *&H-.'1$9 19;&6) $ 4&.0.191$9 505B<B 67('80!# 9:/0;3#"(# <#$+"8-3j7 (56&9 ")/H).$' 2$H ZU,$25"49)9 TNZS &F * ;").$19-3 ZN^VN8Z[^VN * cb,$ L:&")(9 Q".*"+B b)b(9-+$7 4&.0 c,f k+9.8 )"*2($-3 T\ * A9&2.9*$'F Y9&)." 2$H -$'2.0#0. *0&6=8 1$'1$9 ),9-9<'+ 24"<'-.1":-$ 2.(,"1'+ ]K Vl Darczyńcy wspomogli ZS 2 CZERWIONKA! Zespół Szkół nr 2 w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Furgoła 71 od niedawana może pochwalić się nowo wyremontowaną łazienką oraz wymienionymi pionami instalacyjnymi w części gimnazjum. ]9)91$' 5"."259<".&'9,$."8 *91' ).$H($ :&")("# ;#$110#F X')19( 9/0 * 4'<1$ -$'2.0I 2$H. *0(" &9- /&9("*9<" 5';" #9<';" 9(-'15B7 9 #$91"8 *$-$' )"4"29='1$9 <9.$'1'( * 1$'./H)1' 9(-'2"&$9F ]9(B4 1"*0-3 4"+'#1$(6* 19 #0)<"7 4"+'#1$(6* $'& 5"9,'5"* "+'#1$(6* 19 &H-.1$($ 498 4$'&"*' 4".*",$</0 25*"&.0I <9)1E *$.B9,1$'7 +9( &6*1$'=?B1(-+"19,1E <9.$'1(HF Q9)9 Q").$-6* * 4"&".B8 #$'1$B. `0&'(-+E 2.("<0 4"2598 1"*$<9 4".02(9I "?$9&")9*-6* $ 4" (&65($# "(&'2$' 4"2.B($8 *9> #9#0 ).$: "(9.+H7 /0 19 <9#9-3 5';" 9&50(B<B $# 4").$H8 ("*9IF A249&-$9 B).$',$,$^?$&#9 dycggcqj D Y<9='+!&.0/0<. `H/$'>2(97?$&#9 dqlocqj D Q"#B9,) K5'1-',. O.'&*$"1($7 PRAWNIK RADZI Jak uzyskać odszkodowanie za słupy *<9:-$-$', 1$'&B-3"8 #":-$7 19 (56&'+.19+)B+E 2$H B&.E).'1$9 '1'&;'50-.1'7 14F 2<B40 -.0,$1$' 4&.'20<"*' #"=' B/$';9I 2$H ".9)":IB-.08 1$'1$'F!"19)5" #"=19 2$H.*&6-$I " 4")4$291$' B#"*0 " B2591"*$'1$' ")4<951'+ 2<B8 ='/1":-$ 4&.'20<BF?$&#9 Ano o'5#91$"(. JB&.0 p,e2($'+ $?$&#9 Q0/8 1$(9F J" ).$H($ $-3 4"#"-0.9(B8 4$"1" 9(-'2"&$9 )" *04"29='1$9 <9.$'1'(F O$' $'.#$'&1$'?9(57 =' ', ")4"*$').$98 <0 1$' 50,(","(9,1'?$&#07 9,' $ 5' 24".9 ;#$10 O.'&*$"1(98P' F `.$'-$ 192.'+ 2.("<0 )"8 259<0 4$H(10 4&'.'15 19 G$("<9+9 4"1$'*9=.9(B4 $ )"259&-.'1$' 1"*0-3 9(-'2"&$6* )" <9.$'1'( 2.-.H:,$*$'./$';<" 2$H. )95E [ ;&B)1$9F Y'. A927 `&").0 K4"12"&.07 1$' #";,$/0:#0 24&9*$I &9)":-$ ).$'-$"#F./0"%&'$1!$#$!2#-3&45 3 6&-)3253" 7"892,6 :-%4, )0 ; 5 <-"0532)&"=>"8-&-/)$&? O" 19,'=0.&"/$Im!&.')' *2.025($# 19,'=0 B259,$I -.0 #9#0 '8#8=' 3%#>?(?(+$# 1$'&B8-3"#":-$ e)"(b#'15'#7 (56&0 5" 4"5*$'&).9 +'25 14F 9(5 1"598 &$9,10fF g925h41$' *<9:-$-$', 4"*$8 1$'1 B*9=1$' 4&.'+&.'I 3(+?!;'8A7 9 ("1(&'51$' *4$20 Dziękuję mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za głosy w wyborach samorządowych * ).$9,' CCC7 (56&' 4".*",E B2598,$I &.049)($'# 2<B='/1":I,B/ $11' 4&9*".9(<9)B '1'&;' ';" 1$' 2E +B= 59# B4'*1$#0 2$H7 ='.98 (<9) '1'&;' ("& g92.'+ 1$'&B-3"#":-$ /' B<B 4&9*1';"7 4"*$11$:#0 "(&':,$I *9&5":-$ 4&.')#$"5B 24"&B * )91'+ 24&9*$'7 -.0,$ 5.*F 4B'!#0 J9(9 $1;'&'1-+9 * -B).' ;&B150 4"-$E;9.9 2"/E ("1$'-.8 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz dosiego 2015 roku życzy Gabriel Breguła 1":I *04<950 *019;&").'1$9 ),9 $-3 *<9:-$-$',$,B/ B=058 ("*1$(6* *$' (568 &.0 1$' #";E 2$H /B)"*9I * 4"/,$=B,$1$$ ;9."*0-3 9,/" #B2.E "#$+9I 2<B40 '1'&;' ' 4&.0 B4&9*$' 46,F J" 50,(" /9&)." ";6,10.98 &02 4&"-')B&07 ),95';" *9&5" 2("&.0259I. 4"#"-0 4&9*1$(9F C40#:!834,0#3"+ DE. ($))$ +,$&-"% 5',F hnh8vms8znz Œwi¹t Bo ego Narodzenia wolnych od codziennego poœpiechu i trosk, pe³nych radoœci, spêdzonych w atmosferze rodzinnego ciep³a oraz wielu dobrych dni i wszelkich sukcesów w Nowym Roku ycz¹ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wies³aw Janiszewski

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 29! grudzieñ Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny, gorąco dziękujemy za oddane na nas głosy, za tak duże poparcie, którym nas obdarzyliście. Korzystając z okazji życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz Szczęśliwego Nowego Roku Marcin Barakomski Anna Figiel Agnieszka Kopka Andrzej Jaworek Krzysztof Student Andrzej Szymura Sebastian Tkocz!"#!$%!"&'( *+&",-(- *+,(.%."/!!" 0#"&' %6 '&&(06 -'"/7"8,(/7(9 '&*(/76#(- ' :6/'"%"/! *'(3( -'(/!;"<8!"#!$%!"&'( *+&",-(- 76 4/=40" %3" GHD?IJFJ K E MLEFOPD JEFQAO?DE? G IFCDHJR " "#$%&'()(%*+, -%.%/ *%012 ( #'$'-21+,*+2-34%5&+&+,6,1 " 7'.-28+(%*+, *%0,1&9( + *,:'&0%&0, 219( *%012 " 7$-):';'(%*+, + #$-,8%-)(%*+, 6'8%62 ( *%0,1 " <'1+,.+=&-*, #'>+,$%*+, &-)*.-2 + $,:26'(%*+, " 7$-,8%-)(%*+, /'&A'/2 - *+,$2&A'1'5&+ 34%5&+&+,6'1 ($%- - $%#'$;,1 1+,.+=&-*)1 " 7$'(%/-,*+, (+*/)8%&)0*)&A ( $%-+, ;%8+,0 8'*+,&-*'5&+ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

4 4 nr 29! grudzieñ 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Artykuł pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych TWÓJ PORTFEL TWOJE FINANSE Racjonalne gospodarowanie finansami cz. 1 Zarządzanie domowym budżetem Mimo, iż tytuł artykułu brzmi jak temat lekcji nie jeden z nas do dnia dzisiejszego powtarza ten materiał każdego dnia a już na pewno raz w miesiącu. Zapewne też spora większość czytelników niejednokrotnie miała okazję zadumać się na dłuższą chwilę szukając pieniędzy, które w maleńkim przedziale czasowym, a w dużej kwocie zostały wydane. Przeszukujemy rachunki, paragony i wyciąg z konta jednak podsumowanie w formie wolnych środków pozostaje niezmienne. W takim układzie warto zastanowić się czy istnieje sposób aby kontrolować swoje wydatki i zarządzać w taki sposób kosztami aby nie przekroczyły miesięcznych przychodów. Wdrożenie systemu monitorowania oraz planowania pozwoli nam świadomie wydawać ale również prognozować zakupy bądź większe wydatki. Gospodarowania uczymy się sami na własnym budżecie i na własnych doświadczeniach. Nasz portfel i konto to pierwsze środowisko ekonomiczne, po którym się poruszamy. W tej sytuacji dobrze znać ścieżki albo chociaż wyposażyć się w mapę, która podpowie nam jakie znaki informują o niebezpieczeństwie, a które wskazują właściwą drogę. Aby planować i monitorować własny budżet warto pamiętać o kilku zasadach, które mają wpływ na wynik codziennego bilansu. Gotowanie plus oszczędzanie to niezbędny duet, który powinien nam towarzyszyć każdego dnia. Warto nie tylko trzymać się ściśle listy produktów potrzebnych do wykonania posiłków, którą koniecznie zabieramy na zakupy, ale również nie poddać się pokusom w formie promocji zabierając ze sobą odliczoną gotówkę. Jedzenie poza domem oraz zakupy w towarzystwie uczucia głodu, należy wykreślić z harmonogramu dnia. Pierwsze wpędzają w dodatkowe koszty, a drugie powodują, iż kupujemy stanowczo więcej. W przypadku dużych inwestycji bądź zakupów większej ilości towarów warto zaplanować je z wyprzedzeniem oraz skorzystać z porównywarki cen w intrenecie, która pozwoli na uzyskanie większej świadomości w kwestii ile możemy zaoszczędzić, a ile stracić. Wiedza pozwoli poruszać się świadomie po cenach, a to one generują koszt, który stanowi mniej lubianą stronę naszego bilansu. W momencie gdy wdrożymy poszczególne schematy postępowania podczas zakupów nie możemy zapominać o odpoczynku. Oczywiście nie własnym, ale sprzętów elektronicznych, które posiadamy w domu i na co dzień używamy. Każdorazowe wyłączenie nie tylko pozwala ograniczyć pobór energii ale również chroni przed zniszczeniem sprzętu podczas burzy. Powyższa kontrola może nie wiąże się z wielkim obniżeniem kosztów ale w skali roku dla wszystkich naszych urządzeń pozwoli nam zmniejszyć wydatki za energię. Każdy zakup nowego sprzętu powinien być właściwie przemyślany, a klasa energetyczna towaru sprawdzona. Nie zapominajmy również o dodatkowych programach ekonomicznych, w które wyposażona jest każda pralka, lodówka czy zmywarka. Zapoznając się z instrukcją sprzętów możemy porównać pobór nie tylko prądu ale i wody na poszczególnych rodzajach programów. Generalnie energia to znacząca pozycja w naszym budżecie i niestety nie da się jej wyeliminować, ale możemy minimalizować jej udział w ogóle wydatków, głównie poprzez wspomnianą już redukcję zużycia, ale również, co jeszcze nie jest tak powszechne, zmianę dostawcy energii. W zarządzaniu domowym budżetem bezwzględnie potrzebna jest nam wiedza, która pozwoli na świadome podjęcie decyzji o zakupach oraz na racjonalizowanie kosztów. Wdrożenie poszczególnych schematów jej wykorzystania jest podstawą sukcesu w zakresie przepływu pieniądza we własnym portfelu. W kolejnym artykule zastanowimy się bliżej nad wykorzystaniem umiejętności i doświadczeń z codziennego gospodarowania środkami. Tymczasem zachęcamy do podjęcia próby wypracowania nawyków opisanych powyżej, czynności te po czasie staną się automatyczne i rozpoczniemy oszczędzanie przez zapamiętanie. O NAS Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych funkcjonuje wokół kluczowych obszarów życia codziennego członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Działalność polega głównie na wzajemnym wsparciu w zakresie przekazywania wiedzy w istotnej dla każdego członka tematyce finansów. Członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie SKOK Ziemi Rybnickiej zostają wzbogaceni o wiedzę na tematy dotyczące szeroko rozumianego oszczędzania, bezpiecznego kredytowania jak i korzystania z całego wachlarza usług finansowych dostępnych na rynku. Aktywność Stowarzyszenia realizowana jest również w zakresie promocji kultury, sportu oraz działalności charytatywnej w środowiskach członków Stowarzyszenia oraz członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych Katowice, ul. Szopienicka 58 KRS ,



6 6 nr 29! grudzieñ 2014 Przyjaciele ze szkoły A 50# #$'+2-B Q"#91!&.')2$H/$"& B+' 2$H -';<97 (9=)0 )'59,7 (9=)9. 4"19) )*B).$'25B #$25'&1$' *0(" &9(5'& ,(" ),9 5';" #$'+2-9 1$'*$',($-3 &.'a/ 4&.')259*$9+E-0-3 $125&B#'15 #B &.0*"<B+E B Q"#919 -B)"*1' *24"#1$'1$9F A')<B; Q"#919 19*' '+ ( '25 24'-0?$-.10 $ 19 50,' -39&9(5'& =' 1$' )9 2$H ;" 4"8 #0,$I. =9)10# $110#F A24"#1$'1$9 -B)"*10-37 /'.5&"2($-3,95 #<")":-$ D 1$'(56&.0 e50,(" O$.<":,$*$f #6*$E7 =' 59 /'.5&"2(9 5&*9<9 5&"-3H.9 )<B;" D ") *'+:-$9 1925&9+9+E Q"#919 /9&)." 4".08 50*1$'F JB59+ *04$< 4$'&*2.' 4$*"7 5B59+ 4".19< 2*"+E -B)"*1E ="1H7 5B59+ *&'2.8 -$' &';B,9&1$' 24"50(9< 2$H.' 2*"+E 49-.(E 4&.0+9-$6<F c *<9:-$*$' 1$' 24"8 50(9<,'-. 19)9, 24"50(9F ]#$'1$<0 2$H +')8 19( 4&$"&05'507 *$H- $.#$'1$<9 2$H -.H8 25"5,$*":I 24"5(9>F ] 4"-.E5("*0-3 &'8 ;B,9&10-37 #$1$#B# -"50;")1$"* (56&' 4&.0-3").$<" 4" 4$H519:-$' "26/7 4"4&.'. 24"5(91$9 &9. 19 #$'2$E H48 1$' &9. 19 (*9&59<7 )" 2591B "/'-1';"F ] 4$H51925B "26/."259<" $-3 5&"+' 4'*8 1$9(6* $ )*6+(9 d)"-3").e-0-3jf k2598,$,$ +')19( * 2*"+'+ 4'*1'+ 5&6+-'7 =' 1$8 ;)0 1$' 4&.'(&"-.E ;&91$-0 46<&"-.1'+ $.q)b=e ("12'(*'1-+E 4&.'25&.';9+E 50-3 B259,'>F C-3 24"5(91$9 259<0 2$H 2*"$25';" &").9+B :*$H5'#F L) h,95 1$'.<9#9,$ 5'+.929)07 9 Q"#91 )9</0 2"/$' &H(H B-$EI.9 2*"$-3 4&.0+9-$6<7 =' 91$ ).$2$9+ 91$ * 4&.02.<":-$ ;" 1$'.9*$")EF K$<E $-3 4&.0+9a1$ +'25 *.9+'# B1'( $ -3HI *.9+'#1';" B-.'1$9 2$H ") 2$'/$' 4"#$8 #"7 =' $-3 )&";$ 4"5"-.0<0 2$H *.B4'<8 1$' &6=10-3 ($'&B1(9-3F Q"#91 +'25 *<98 Ekscytująco pożyteczne podpowiedzi!!! PdP (PRZEDSIĘBIORCA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW) :-$-$','# :*$'51$' 4&"24'&B+E-'+?$&#0 5&9124"&5"*'+F c&5b& K$<97 (56&0 *<9:1$' 4"+9*$< 2$H * )&.*$9-37 +'25..9*")B Q"/"58 1$(,B/$ "4"*$9)9I7 =' +'25 /9&8 )." *024"&5"*9107 /" -").$'18 1$' B)9+' 2$H 19 2$<"*1$H $ "5&.08 #B+' *019;&").'1$'.9 ")4"8 *$')1$E $,":I 4&.'&.B-"10-3 -';$'<7 4&"#"15 $ #'59,"*0-3 2$95'(F J0,(" #9 *&9='1$'7 =' +';" d"2"/$250 5&'1'&j7 (56&0 198 &.B-9 #B.9)91$9 )" *0("191$97 1$' )" ("> $H 19 2*"+'+ &"/"-$' $ 1$'.9*2.' )"/$'&9 #B I*$-.'1$9 19 *<9:-$*E 49&5$H #$H:1$F O9<E 5&6+(H <E-.0 4")"/8 1' 4"-.B-$' 3B#"&B7 ) )" 2$'/$' "&9. -$'(9*":I :*$959 $ $110-3,B).$F _)0 24"5(91$' 5&*9<" * 19+,'42.'7 9-9<9 5&6+(9 :*$'51$' 2$H /9*$<9 * 2*"8 $# 5"*9&.025*$'7 5'#95 &".#"*0.2.')< 19 4&9-HF X9(" 4$'&*2.0 *E5'( 5'1 4"&B8 2.0< c&5b& K$<97 (56&0 19&.'(9< 19?959,1$' ).$9<9+E-' * $-3?$&#$' *249&-$' ),9 "26/7 (56&' *0("1B+E 19+-$H=2.E -.H:I 4& ,$ 29#0-3 )&*9,$F XB= #$'2$E- 5'#B.;<92.9<7 =' +';" 2$'($'&9 2$H 25H4$<97 9 )" ).$: 1$(5. -'15&9,$ 1$' )"259&-.0< #B 1"8 *'+ 9,/" 4&.019+#1$'+ 1$' 19"25&.0< 5'+7 (56&E 4&9-B+'F A ("12'(*'1-+$ #B2$ *<"8 =0I -"&9. *$H-'+ *02$<(B 4&.0 *0&E/$',92B7 9 4,916* *0&H/B #B 1$' "/1$=0,$F D L)-.B*9 5" -9<0 #6+ "&;91$.#F A$'8 -$' +9( 5" +'257,959,'-E7 "&;91$.# +B= 1$' 59($ 2$,10 +9( )9*1$'+7 9 4&9-B+E- 59($#$ 19&.H).$9#$ 4" 4"*&"-$' )" )"#B 19 1$- +B= 1$' #9# "-3"507 50,(" 4"<"=0I 2$H 19 (9194$' $ ")4"-.0*9I D.9(">-.0< c&5b&f L) &9.B )" &".#"*0 )"<E-.0< Q"/"51$(7 (56&0 * 4'<1$.;").$< 2$H. 50#7 =' * 4&9-0 +'25 -"&9. 5&B)1$' #"2?'&9 -"&9. -$H=2.9F X9(" ;<6*10 4"*6) *2(9.9< 1$'B25911$' &"21E-' *08 #9;91$9 *<9:-$-$',$?$&#0 4&.0 +')1"-.'8 210# /&9(B *249&-$9. $-3 25&"10F D J9 4&'2+9 *01$(B +' #$ 1$' )" *05&.0#91$9F k 192 +'25 "25951$" 59($ d.94$'4&.j7 =' 1$' #9#0 -.92B 5'-.'(.9<9)"*9I D =9,$< Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Q"#91 4"-.B< 2$H *0*"<98 10 )" 59/,$-07 ;)0= +';" 4& $','.9-.H,$ 2$H -"&9. /9&).$'+ 198 (&H-9I $ B=0*9+E- 4&.0 50# &6*8 1$'=7 9 #"=' ;<6*1$' 2<6* 1$'8 49&,9#'159&10-3 4&.')259*$,$ 2*6+ 4";,E) 19 5'#95 O.*T.<U PD2V 4&.')2$H/$"&-6*F c/0 &".<9)"*9I 95#"2?'&H Q"#91 4&.05"-.0<.92< )"*-$4^ d]'/&91$' *?$&#$' D )0&'(8 5"&.*&9-9 2$H )" 4&9-"*1$(6*F D G9#0 )" "#6*$'1$9 *9=1'.9;9)1$'1$'7 (56&0-3-$9</0# 9/0:#0 "4&9-"*9,$ 4&.0.925"2"*91$B 5'-31$($ d/b&.0 #6.;6*jF D c # 5" 4",';9m D!" 4&"25B #6*$-$' 4$'&*8 2.' &.' ($' 4&.0+)E *9# )" ;<"*0t D K4$'&tFF9+lj!" *0/B-3B 29,*0 :#$'-3B Q"#91 *0("&.0259< 205B9-+H "&9..191' 2"/$' 5'-31$($ *4<0*B 19,B).$ 9/0 4"(9.9I $# 9/2B&)9,1":I $-3 ).$9<91$9F c&5b& 4&.'-$'= #6;</0 4":*$H-$I.9,')*$' 46< ;").$ #").$',1' 19"25&.'1$' 2$'($'&07 9 Q"8 #91.02(9</0 )*9 &9.0 *$H-'+ -.92B ;)08 /0.9 (9=)0# &9.'#.9<9)"*9< 59-.(H )" 4'<19F `.$H($ B#$'+H51":-$"# )04,"# #7 9B5"&05'5"*$ +9($# -$'2.0< 2$H Q"#91 "&9. )"/&'#B 1925&"+"*$ (",').0.&".B#$',$7 =' $-3 4"25H4"*91$' /0<" -9<8 ("*$-$' 1$'&9-+"19,1' $.9-.H,$ :#$9I 2$H 29#$. 2$'/$'F c&5b& B&"-.0:-$'."/"*$E8.9< 2$H7 =' 4$'&*2.E -.011":-$E +9(E.&"/$ * 4"1$').$9<'( /H).$' 19"25&.'1$' 2$'($'8 &07 (9=)0# &9.'# ;)0 4&.08 4"#$19< 2"/$' 4B25' 4&.'/$';$ *0/B-39< 4'&,$250# :#$'-3'#F L/9+ /0,$ *).$H-.1$ Q"#91"*$7 =' B)9<" #B 2$H ($,("#9 4&"8 250#$ 2<"*9#$ d.#b2$ij $-3 )".92591"8 *$'1$9 2$H $ 1$' #";,$ B*$'&.0I7 =' +'2.8 -.' 46< ;").$10 5'#B 5';" 1$' )"25&.';9,$F O.0 Q"#91 19B-.0< 2$H -": ).$H($ 5'+ 205B9-+$m g9b-.0< 2$H /9&)." )B="F ]9-.E< /"*$'# ") &9.B *$9I 2$H ($')0 "1 #6*$7 =' +'25 59(.94&9-"*9107 =' 1$' #9 -.92B tf $ +9(.925"2"*9< 19 2"/$' 5' 29#' 5'-31$($7 (56&' 4"#";<0 +';" (",';"# 5" 9= :-$21H<" ;" * ="<E)(BF ])9< 2"/$' /"8 *$'# 24&9*H. 5';"7 =' 59( /9&)." +'25 d.98 +H50j 4$,10#$ 24&9*9#$?$&#07 ='.94"8 #1$9< " *9= &9*9-3 $ 4&.'259< &".8 #9*$9I. 4&9-"*1$(9#$F L;9&1H<" ;" 4&.'&9=91$'7 /" *<9:1$' B:*$9)"#$< 2"/$'7 =' 1$' *$' +9( d5h4' 2$'($'&0 #9+E +';" 4&98 -"*1$-0j $ $,' &9.0 d+'=)=e. 4B250#$ (9#$jF L/$'-9< 2"/$'7 =' * 4&.02.<0# 508 ;")1$B *'a#$' B&,"4 d") 4&9-0j $ *0("8 & ' &".#"*0 $ *249&-$' 2*"$-3 4&9-"*1$(6*F Dwie pierwsze osoby, które zadzwonią lub wyślą sms-a na numer na hasło: NASZE MIASTO otrzymają 98% rabat na usługę realizowaną przez firmę PRZE- MYK: 8 godzinny audyt w wybranym obszarze w Państwa firmie zakończony propozycją działań pozwalających zwiększyć zyski albo szkolenie Techniki Romana Przedsiębiorczego przeprowadzone w Waszej firmie (indywidualne lub grupowe) (wartości usługi 3000 zł netto cena po rabacie 60 zł) Powrót zabytku do Leszczyn przesądzony! Od ponad dwóch lat trwają starania o odzyskanie zrabowanego przez hitlerowców w 1942 roku z leszczyńskiej parafii zabytkowego dzwonu Maria z 1617 roku. Ten piękny i cenny zabytek od ponad 60 lat znajduje się w dolnosaksońskiej parafii L).02(91$9 `.*"8 1B7 9 "),$4-9 K5"*9&.02.'1$'!&.0+9-$6< P' d`.*"1j7 -.01$E $15'120*1' 259&91$9 /0 dg9&$9j *&6-$<9 )" P'2.-.01F ] &6=10# 2(B5($'# *$',' 49&9?$$ 19 _6&10# p,e2(b *9,-.0 " 4"8 *&65.9;&9/$"10-3 )6/& (B,5B&0F `*9,959 5'#B 4"*$")<" 2$H 498 &9?$$ * K.'&"($'+7 (56&9 24&"*98 ).$<9 2*6+ ).*"1. g$'#$'- 4" [ Zarząd SPL Dzwon, /$';91$9 " +';" "))91$'F!&.') ($,(B 50;")1$9#$ 59(=' )" K$#"&9).9 5&9?$< 59#5'+2.0.9/058 ("*0 ).*"1F L) 4"19) TN,95 4")"/1' 259&91$9 +')1'+. 4") "4",2($-3 49&9?$$ 1$' ")1"2.E 2(B5(B7 9 ).$9<91$9 * 24&9*$' ")8.02(91$9 2*"+';" ).*"1B 49&98?$$. u9.$2( * ;#$1$' _")6* 5'= 1$' &"(B+E 19+,'4$'+F J0# /9&).$'+ -$'2.E 4"25H40,'2.-.0>2($-3 49&9?$91 $ 4"*&65 dg9&$$j +'25 +B= 4&.'2E)."10l!"5&.'/1' 4$'1$E).' 19 )'#"159= $.)+H-$' ).*"1B. *E.$B5($'+ *$'=07 4"<E-."1'. &"./$6&(E )98-3B $ +';" &'("125&B(-+E 4&.'(98 =' K5"*9&.02.'1$B *9&2.9*2(9 K5"2"*8 19 B#"*9 )" )'2.<9 TS,$25"49)9 )" P'2.-.01l Y&9(B+' +'2.-.' 4$'1$H) &9124"&5 dg9&$$j )" P' ,' K5"*98 &.02.'1$' /H).$' $-3 2.B(9I 4&"8 2.E- " *249&-$' 59(=',"(9,1' 4&.')2$H/$"&25*9 $ $12505B-+'F g$' +'25 5" +B= *$',(9 (*"59 D ($,(98 2'5 'B&"F A 50# 29#0# )1$B. 49&9?$$ b,.'i_&"19b )" ]9&.E8 )B K!P d`.*"1j 19)2.')< '8#9$,. 4&"+'(5'# B#"*0 )"50-.E-'+.*&"5B ).*"1BF ] "7 =' 59#5' &9?$9 B.02(9<9.;")H Y$2(B49 o$,)'23'$# $ 1$'#$'-8 ($';" G$1$25'&25*9 K4&9* A'8 *1H5& "*&65 dg9&$$j )" P' (56&0-3 #$'2.(9>-0 ).*"1 B?B1)"*9,$F k.02(91$' )"59-+$ 19 24&"*98 ).'1$' ).*"1B 1$'*E54,$*$' 4"8 #";<0 $1?"&#9-+'.9#$'2.-.91' * 4&92$'7 #F$1F * 192.'+ ;9.'-$'7 "&9. $15'&4',9-+9 4"2<9 A"+-$'-39 K.9&9#07 19 (56&E ")4"*$').$9< 6*-.'210 $ `.$').$-5*9 g9&")"*';" Y";8 )91 ])&"+'*2($ "/$'-B+E- 50;")1$ 5'#B7 4&.0 "(9.+$ ").02(91$9 $11';".9/05(B7 1"*9 #$1$25'& 4&"?F G9<;"&.959 L#$,98 1"*2(9 "?$-+9,1$'.9("#B1$("8 *9<97 =' dg9&$9j *&6-$ )" P' l J'&9. 4"."259+' -.'(9I 19 B259,'1$' 5'&#$1B ($')0 ).*"1."2591$'.)+H50. *$'=0 $ /H).$' ;" #"=19 4&.'*$'aI )" P' F k46& $ ("12'(*'1-+9,' >2($-3 ).$9<9-.0 +B= *(&65-'.9"*"-B+E 24'<1$9+E- "-.'($*98 Zmagania siłaczy Zh,$25"49)9 TNZS &F * P9B38-39##'& * g$'#-.'-3 ")/0< 2$H!B-39& p*$959 * *0-$2(91$B 2.591;$,'=E-F A (95';"&$$ *9;"8 *'+ )" Uh (;7 ;&B49 *$'("*9 2B/8 #925'&27 Z #$'+2-'.9+E< o'&"( G9&-$1. *01$($'# ZSN (;F [,$25"49)9 TNZS &F * J'&-3"8 v'+ 19 K<"*9-+$ ")/0< 2$H G$H8 ).019&")"*0 JB&1$'+ p*$e5' * *0-$2(91$B 2.591;$,'=E- $ #9&5*0# -$E;BF A *0-$2(91$B 2.591;$ * ;&B4$' *$'("*'+ )",95 ZM825B /'. 4").$9<B 19 (95';"8 &$' *9;"*' -.*9&5' Q9?9,. *01$($'# ZNh (;7 9 * #9&5*0# -$E;B7 * 5'+ 298 #'+ ;&B4$' Q9?9< /0< *08 1$($'# ZhN (;F A ;&B4$' *$'("8 *'+ 2B/#925'&2 /'. 4").$9<B 19 (95';"&$' *9;"*' * *0-$2(91$B 2.591;$ )&B;$' #$'+2-'.9+E< o'8 &"( G9&-$1. *01$($'# ZNh (;7 195"#$925 * #9&5*0# -$9;B &6*1$'= )&B;$' #$'+2-'. *01$8 ($'# Zhh (;F Y0<9 5" "25951$9 $#4&'.9 * 50# 2'."1$'F A TNZh &"(B * 4$'&*2.'+ -.H8 :-$ 2'."1B -3-'#0 *.$EI B).$9< * #$25&."25*9-3 bb&"40 *!&98 ).'7 195"#$ &.'<"#$' #9+9 $ -.'&*-9 ")/H).$' 2$H * P' JB&1$'+ "!B-39& YB&#$8 25&.9 G$9259 $ _#$10 O.'&*$"18 (98P' " (56&0# * ($-3 4"$1?"&#B+'#0 $ +B= ).$:.94&92.9#0F D$0&3) ("02% MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! SPRZEDAM MIESZKANIE 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena zł. Tel Salon fryzjerski zatrudni fryzjerkę na pełny etat. Wynagrodzenie 1800 netto. Kontakt:

7 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 29! grudzieñ Zdrowych i radosnych, pe³nych rodzinnego ciep³a Œwi¹t Bo ego Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2015 Roku yczy Grzegorz Matusiak Pose³ na Sejm RP Zapraszam do moich biur poselskich w Jastrzêbiu-Zdroju i Wodzis³awiu Œl¹skim Szanowni Pañstwo, w imieniu swoim oraz kole anek i kolegów startujacych z Komitetu Wyborczego Pawo i Sprawiedliwoœæ w tegorocznych wyborach samorz¹dowych, sk³adam serdeczne podziêkowania za udzielone nam poparcie. Jest ono zobowi¹zaniem do dalszej, jeszcze bardziej wytê onej pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Chcê równie podziêkowaæ wszystkim, którzy podczas kampanii wyborczej byli ze mn¹, za ich bezinteresown¹ pomoc i yczliwoœæ. Bardzo dziêkujê za udzielony mi mandat zaufania i obiecujê, e bêdê Pañstwa godnie reprezentowa³ w Radzie Powiatu rybnickiego. Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Bo ego Narodzenia pragnê z³o- yæ serdeczne yczenia wielu radosnych prze yæ, spotkañ z bliskimi, odoczynku od trosk i wyzwañ ycia codziennego. yczê, aby w pañstwa domach zagoœci³a radoœæ, szczêœcie i wzajemne zrozumienie. Niech ten czas bêdzie czasem przemiany serc i otwarcia ich na Bo ¹ ³askê. Niech bêdzie tak e okazj¹ do obdarowania dobrym s³owem i wzajemn¹ yczliwoœci¹. yczê, aby wszystkie dni w roku by³y tak piêkne i szczêœliwe jak te œwiêta, a Nowy 2015 Rok niech bêdzie rokiem pomyœlnoœci, sukcesów oraz spe³nienia najskrytszych marzeñ. Z pozdrowieniami Cezary Rajca Szanowni Mieszkańcy, Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat pragnie serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali się wziąć udział w wyborach samorządowych oraz oddać swój cenny głos na naszych kandydatów. Dziękujemy za okazane zaufanie i chcemy zapewnić, że nasi przedstawiciele w Radzie Miejskiej oraz Radzie Powiatu będą skutecznie reprezentować Wasze interesy na forum samorządowym. Jan Tokarz Pełnomocnik Wyborczy KW PGPP Wydawnictwo prasowe EWEL poszukuje dziennikarza na teren Czerwionki-Leszczyn. Kontakt:! tel ! 6:'(;" &"% -'(/!;"&'(- B%.-? 'C,$;= 8+,$20,1) /' 34%5&+&+,6+ 1+,.-8%0?&)&A #'-% :$%D *+&%1+ 8$%02 0%8 + /' ;)&AE 8;9$-) *+, 1%0? &-%.2 -%01'(%F.+= ()*%01'(%*)1+ 1+,.-8%*+%1+G H%0120,1).+= 8'1#6,8.'(? '>.42:? ()*%012 7$-):';20,1) $,86%1= I('0,:' 1+,.-8%*+%E -*%0/-+,1) /6% <+,>+, *%0,1&=E.#$%(/-+1) 0,:' -/'6*'5F C+*%*.'(?E -%4%;(+1) C'$1%6*'5&+ - I('+1 H%$-?/&?E >=/-+,1) /':6?/%F 8'*/)&0+ C+*%*.'(,0 I('0,:' 1+,.-8%*+%G Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom



9 Nasze Miasto! Nasza Gmina! nr 29! grudzieñ 2014 Nasz Powiat 9 W związku z zakończonymi wyborami samorządowymi, które rozpoczynają kolejne 4 lata rządzenia naszymi lokalnymi sprawami, chciałem się zwrócić z osobistym apelem do mieszkańców naszej czerwioneckiej wspólnoty samorządowej. Na wstępie gratuluję wszystkim wybranym: radnym i burmistrzowi. To właśnie im mieszkańcy zaufali i powierzyli swoje sprawy, aby zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rozwiązywali problemy lokalne i realizowali zadania publiczne. Jednocześnie nie chciałbym żeby tych kilkudziesięciu kandydatów, którym zabrakło wystarczającej liczby głosów, utraciło swój entuzjazm i zapał do pracy. I zamiast dalej działać na rzecz gminy na 4 lata zamknęło się w swoich domach. Zadziałajmy razem dla mieszkańców Nowy plac zabaw Przy ulicach Ogrodowej i Konopnickiej powstał zupełnie nowy plac zabaw. Komu dzieci zawdzięczają bezpieczne oraz radosne miejsce zabaw? LESZCZYNY! YB)"*9 1"*';" 4,9-B.98 /9* 5".92<B;9 #$'2.(9>-6* P'2.-.01F X9( 4&.0.19+' ;<6*19 $1$-+95"&(9 24&9*07 b,=/$'59 _68 &'-(97.9#02< )"50-.E-0 259&9> " 4"*2591$' #$'+2-9.9/9* +B= ") )9*19.94&.E59< ;<"*0,"(98 5"&6* #$'2.(9> 4&.0 B,$-9-3 L;&")"*'+ ; a. 9)$ & C.%&549'(5 & *'()$ 3,'W 4C./+,?52 C9E%1 +,?N D 5<B#9-.0 b,=/$'59 _68 &'-(9F ]&'9,$."*91$' #9&.'> " *$H(2.'+ 4&.'25&.'1$ 4&.' "1'+ ),9 ).$'-$H-0-3.9/9* B#"=,$*$< 4&"+'(5 `.$9<9+ P"(9,8 1$' zcccfq`")9+#07 $= -','# 5';" 4&";&9#B +'25 "&;91$."*98 1$' ("1(B&26* " )"59-+'7 (56&' *?$1912"*0 24"26/ *24$'&9+E 4"#02<0 19 &".*6+ ).$',1$- #98 <0-3 #$'+2-"*":-$F ; 3.$'/,( 4,0 C.+C#%4 a&,'('$ \.C'=+,) b!!! /%'& & 9%&)?N -=.W CE/ #=7 c d>'9'=,' U'?&*'%)Ce, ` d<#=,9' f'/%&5w +,'C2 K=6-,)9' JE%)?C'eg.%'& U.W +.3+,?C,)$ da'%-'%' 3.49'+./,(5D*5 +'3,4'V 3%.$)C9 +' 3='?# &'-'/ ; "4"8 *$9)9 b,=/$'59 _6&'-(9F A0#"8 ;$ 4&";&9#B `.$9<9+ P"(9,1$' 198 &.B-$<0 ("1$'-.1":I B5*"&.'1$9 g$'?"&#9,1'+ _&B40 dq").$-' `.$'-$"#j7 (56&'+ "2"/"*":-$ 4&9*1'+ B=0-.0< RB1)B2. P"(9,8 10 dq9#=9jf `.$H($ *249&-$B.' 25&"10 4&'.'29 RB1)B2.B D ;&B49 #";<9 *1$"8 2("*9I " B).$','1$' ;&915BF C 4$'8 1$E).' "5&.0#9<9F ; h&54c'=,d*5 3)(+1 C/.90 i^^^2^^ &( ; *.6+'W -5 3.*5D=)V2g6) 9. +,)/,)=)2 $)49 /,)=C' ; 4&.0.19+' b,=/$'59 _6&'-(9F g9 &'9,$.9-+H 4&"+'(5B * "1" "(&'2 5&.'-3 #$'2$H-0F g$' "/0<" 2$H +')19( /'. 4&"/,'8 #6*F X9($-3m ; T,)%/4&5 )9'3 3='+E/ / 65?,) &/,1&'+5-5( & J*,+5, 8,'49' [&)%W /,.+C, ; \)4&?&5+ +' 4903+,)+,) 3='?#7 X# 3.$'/,(5 4,0 3%.-=)*52 C9E%) 95=C. C,/'+,' ; 4&.0.19+' b,=/$'59 _6&'-(9F O.<"1($1$' ;&B40 dq"8 ).$-' `.$'-$"#j #";<0 +')19(,$-.0I 19 4"#"-.' 25&"10 /B&8 #$25&.9 _#$10 $ G$92597 A$'2<98 *9 X91$2.'*2($';" "&9. G9&$98 19 k3'&(97 )0&'(5"&9 ]9(<9)B _"24")9&($ G$'2.(91$"*'+F!"8.*",'1$' 19 /B)"*H 4,9-B.98 /9* *0)9I #B2$9<" )")95("*" K59&"25*"!"*$95"*' * Q0/1$8 (BF X9( 4")9+' ;<6*19 $1$-+95"&8 (9 4"#02<B7 5'1 '594 /0< 19+5&B)8 1$'+2.07 /" 19+)<B=2.0F ; [&'4.?&)C,/'+,' +' R9'%.49/' 9..C%)4 '6 '=) +' 4&?&0W D?,), 9#9'$ *.B(5D*5 /5%.&#*,'(.D?,, &) 49%.+5 ; 4&.0.19+' b,=/$'59 _6&'-(9F X9( 2$H +')19( "(9.B+'7 1$' 50,8 (" B&.H)1$-.'?"&#9,1":-$ #";E 4&.0249&.9I (<"4"56*F C1$-+95"&(9 4&"+'(5B 4&.0.19+'7 $=.9(B4 4,98 -B.9/9*7 (56&0 +')1"-.':1$' 24'<8 1$9 *2.025($' *0#";$ "&9. 1$' 4&.'(&9-.9 *0.19-."1';" /B)='8 5B7 5" 1$',9)9 *0.*91$'F ; ['(5 *,)4,1? 3%&)&+'?&5(5D*5 +' 3.4&#W 43%&09# #659C# 3#-=,?&W +)B.2 C9E%5 43)(+,'(-5 /4&549C,) /5&+'?&.+) C%59)%,' ; &'%E/+. S.%*'=+)2 $'C, 9) &/,1&'+) &.C%)W D=.+5* S,+'+4./5* D "4"*$9)9 b,=/$'59 _6&'-(9F O" -$'(9*'7 4&.0;"5"*98 1$'# 5'&'1B 4").9/B)"*H.98 +H,$ 2$H 29#$ #$'2.(9>-0 B,$L;&")"*'+ D f4&54?5 / /5/'=, 9)%)+2 +' C9E%5* *.+9)W %&5 3.49'/,=, C.+49%#C?$0 3='?#7 f &''+B'6./'W (5 4,0 %E/+,)6 S,%*5 3%5/'9+)2 9'C,) $'CF ah\k T%'?./+,' Z)W C='*5, OB+,)4&C' R+.3)C2 C9E%' +'* 9'-=,?&C0,+S.%*'?5$+12 R*'%9 R&C.(' '+B,)=4C,)B. OB+,)4&C' J%.-.%& ; C9E%' C.+C#%4# 3%.$)C9.%'& A,#%. Z'?N#+W C./) Ob R37 *'9)%,'(5 3'3,)%+,?&.W3,D*,)++,W?&)2 43%&09 -,#%./5.%'& 3%.$)C9E/ hk ; *0,$-.9 -.<"1($1$ ;&B40 dq").$-$' `.$'-$"#jf C25"51' 2598 <" 2$H &6*1$'= *249&-$'.' 25&"10 RB1)B2.B P"(9,1';" dq9#=9j7 +9( 59(='.*0(<9 2E2$').(9 4"8 #"- #$'2.(9>-6* "/B B,$-F ; [N?,'('-5* /'V /4&549C,*2 C9E%&5 &''+B'6.W /'=, 4,0, /,)%&5=, / 3%.$)C9#7!+,?$'95/' =.C'=+' *,)4&C'j?E/.C.=,?5 &'C.j?&5(' 4,0 / 95* 49#3%.?)+9.W /5* 4#C?)4)*7 X5* 4'*5* 49'W $)*5 4,0 65/5* 9)B.2 6) /43E(3%'?' =.C'=+)$ 43.()?&+.W D?, & 4)C9.%)* 3#-=,?&+5*2 3%5W /'9+5*.%'& &.%B'+,&'?$'*, +.+W3%.S,9 $)49 *.6=,/' D 4")2B8 #"*B+' b,=/$'59 _6&'-(9F O.0 *0<E-.1$' 19 50# 4"8 4&.'2591$' _&B49 g$'?"&#9,19 dq").$-' `.$'-$"#jm L-.0*$8 :-$' 5" 1$' *2.025("F L56= * 19+8 /,$= ,919-3 ;&B40.19+)B8 +' 2$H."&;91$."*91$' $#4&'.07 (56&9 4")2B#B+' $.9(">-.0 4&"8 +'(5 /B)"*0 4,9-B.9/9*F A 5&9(-$' *0)9&.'1$9 ")/H).$' 2$H ("1(B&2 4, ") 398 2<'# do.0# *')<B; O$'/$' +'25 *",1":I $ 2",$)9&1":I 24"<'-.8 19jF A9&5" )")9I7 =' 19+,'42.' 4&9-'."2591E 19;&")."1'7. ("8,'$ *2.025($' ).$'<9 4, ' /H)E )"25H41' 19,"(9, &" $15'&1'5"*0-3 "&9. 4"&598,9-3 24"<'-.1":-$"*0-3F!&"+'(5 {A246,1$' ),9 ).$'8 -$jq&'9,$."*910 * &9#9-3!&"8 ;&9#B `.$9<9+ P"(9,1$' zccc7 *246<?$1912"*910 4&.'. c(9)'8 #$H Q".*"+B R$,915&"4$$ *!",8 2-'7!",2("8c#'&0(9>2(E RB18 )9-+H A",1":-$7 RB1)B2. P"(9,8 10 Q9#=9 $ E2$))$!2F$)258%$ A "25951$-3 *0/"&9-3 29#"8 &.E)"*0-3 29# &6*1$'= (91)0)"8 *9<'# )" Q9)0 G$'+2($'+7 9,' 4"8 #$#" 1$' B.02(91$9 #91)95B )98,'+ +'25'#.)'5'&#$1"*9107 9/0 4&9-"*9I 19 &.'-. #$'2.(9>-6* 192.'+ *246,1"50F g9+";6,1$'+ &.'-. B+#B+E-7-3-$9</0# 9/0:#0 1$'.#9&1"*9,$ (",'+1'+,'(-+$ )'8 #"(&9-+$7 (56&'+ 2$H +B= B-.0#0 ") 4"19) Th,95 *",1'+!",2($F A 5&9(-$' 5&*91$9 (9#491$$ *0/"&-.'+7 59( +9( $ * ".19<'# 2$H. *$',"#9 4"25B,959#$ "4$20*910#$ 19 B,"58 (9-37 4,9( ?",)'&9-3 &6= (91)0)956* $ 56* A0/"&-.0-3F O.H:I. 1$-3 5" "/$'51$-' *246<4&9-0. #$'2.8 (9>-9#$ $ )'(,9&9-+' /,$=2.';" ("159(5B &9)1';".' 24"<'-.1"8 :-$E,"(9,1EF `,95';" #9+E- 19 B*9).' )9,2.0 &".*6+ ;#$10 $ 49& $ 24"<'-.1'+ "&9..' *.;,H)B 19./,$=9+E-0 2$H "(&'2 &'9,$.9-+$ *$',B 4&";&9#6* B1$ * &9#9-3 4'&24'(50*0?$8 1912"*'+ TNZS8TNTN7 1$'./H)19 +'25 ("12",$)9-+9 2$< $ *246<4&9-9 4"19) 4").$9<9#$F!",$50(9,"(9,8 19 "&9. +'+.19-.E-' $ 1$'")<E-.8 1' #'-391$.#0 )"50-.E-' 49& $ 4B/,$-.1'+7 -.0,$ /'.4"8 :&')1$';" B-.'251$-5*9 "/0*95',$ * =0-$B 24"<'-.10# $ 4B/,$-.8 10#7 *0#9;9+E &'9(50*9-+$ $ #"/$,$.9-+$ *$',B,$)'&6*F `.$H($ #"=,$*":-$"# 4".08 2(91$9?B1)B2.0 'B&"4'+2($ ($'."259<0 4&.0.191' 192.'#B (&9+"*$7 19+/,$=2.0-3 ($,(9,957 5" 4&9*)"4")"/1$' "25951$ D.19-.1';" &".*"+B 192.'+ *246,1"50F!&9-B+E- * 29#"&.E8 ).$' *"+'*6).($# 4&.0 *)&9=98 1$B &';$"19,10-3 4&";&9#6* *246<?$1912"*910-3.' :&")(6* k1$$ bb&"4'+2($'+7-3-$9</0# *08 ("&.0259I 4"2$9)91E *$').H $.)"8 /05' B#$'+H51":-$ 19 &.'-. &".*"8 +B _#$10 $ G$9259 O.'&*$"1(98 P' F Y9.B+E- 19 *$',",'58 1$# )":*$9)-.'1$B7. 4'<10# 4&.'("191$'# #";H.9)'(,9&"8 *9I7 $= 50,(" 4"<E-."1' 2$<0 $ *08 ("&.02591$' &6= "/6*7 4"5'1-+9<6*7 ("#4'5'1-+$ "&9. *$').0 *$',B "26/ $ $12505B-+$ 4&"*9).$ )" &.'-.0*$ B(8 -'26*F!&9;1H.95'#.9-3H-$I *2.025($-3 9(50*10-3 #$'2.(9>8-6* ;#$107,"(9,10-3 ).$9< "<'-.1$(6* $,$)'&6* )" *246<8 4&9-0 $ *246,10-3 ).$9<9> 19 &.'-. &".*"+B 192.'+ d#9<'+ " jF!'<1$E-?B1(-+H -.<"18 (9 ]9&.E)B RB1)9-+$ QcGyc "&9. *246<5*"&.E- *246,1$'. &6=10#$ 49&51'&9#$ 4&"+'(50 $ $1$-+950*0 24"<'-.1' 2<B=E-' &".*"+"*$ O.'&*$"1($8P' $'+')1"(&"51$' 4&.'("198 <'# 2$H " 4&.02<"*$"*0-3 j.<"8 =9-3 2B(-'2Bj +9($' )&.'#$E * #$'2.(9> '+ ;#$10F!&.0+H59 R9%'9)B,' Z.&/.$# J*,+5, 8,'49' [&)%/,.+C'W\)4&W?&5+5 +' ='9' ]^_`W]^]^ 19(&':,98 +E-9 ($'&B1($ &".*"+B "&9. 3"&08."159,1' -',' +'25 )"(B#'15'# 4,91$ #7 195"#$925 )" +'+ &'9,$.9-+$ 1$'./H)1' 2E &6=1';" &").9+B 4&";&9#0 $ 4&"+'(50F c/0 ("#4,'(2"*" $ '?'(50*1$' ).$98 <9I7 ("1$'-.19 +'25 *246<4&9-9 4&.')259*$-$',$ &6=10-3 :&")"8 *$2(7 ;&B4 24"<' "&9. 4"8."259<0-3 $15'&'29&$B &.'-. 5.*F d*246,1';" )"/&9jF A 50# -',B 4"25B,B+H /0 4"*"<9I "/2.98 &"*'i5'#950-.1' ;&'#$9 2(<9)9+E8 -' 2$H. '(24'&56*7 #<").$'="*E &9)H ;#$107 ;#$11E &9)H 2'1$"8 &6*7 -.0 _#$11E Q9)H `.$9<9,1"8 :-$!"=05(B!B/,$-.1';"F J0,(" :*$9)"#' /B)"*91$' (94$59<B 24"<'-.1';" $ 5" &9.'#. &.'-.08 *$250# 91;9="*91$'# #$'2.(9>8-6* "&9. ("12",$)9-+9 &6=10-3 :&")"*$2( 4".*",$ 19 25*"&.'1$' 49&51'&25*,"(9,10-3 $ d.9*9,-.'8 1$9j " :&")($ B1$+1'F c 5" -30/9 +')'1. 19+*9=1$' (&"(6*7 (56&0 #B2$#0 *246,1$' *0("19IF D$0&3) :A"F9)3$% JKLM" BKNML<O"P"Q<K #'6,&%R " 7'5$,/*+&;(' #$-) ".#$-,/%S) " -%82#+, " ()*%01+, *+,$2&A'1'5&+ " 7$'C,.0'*%6*) 1%$8,;+*: *+,$2&A'1'5&+ " T'1#6,8.'(? '>.42:= #$%(*? ;$%*.%8&0+ " T'1#6,8.'(? '>.42:= #'/%;8'(? ;$%*.%8&0+ " T'1#6,8.'(? '>.42:= 8$,/);'(? ;$%*.%8&0+ " H%$-?/-%*+, *+,$2&A'1'5&+%1+ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

10 10 nr 29! grudzieñ 2014 We wtorek 11 listopada na lotnisku Rybnik-Gotartowice odbyły się IV zawody szybowcowe i III zawody samolotów ultralekkich na celność lądowania. Zawody lotnicze A 4"1$').$9<'( ")/0< 2$H "?$-+9,10 5&'1$1; 4&.').9*")9#$F!$,"-$ 4"#$#" /"-.1';" *$95&B /0,$ 4'<1$.949<B $ 2598 &9,$ 2$H +9( 19+,'4$'+ 4&.0;"5"*9IF A ).$'>.9*")6* B-.'251$-0.9-.H8,$./$'&9I 2$H +B= ") \^NN &91"F!" &".<"8 Czy to był udany rok? Myślę, że nawet bardzo udany, udało sie szczęśliwie zaliczyć wiele ciekawych imprez sportowych. Ile ich było przestałem liczyć wpołowie roku. C#4&'.0 /$';"*' $ 1"&)$- *9,($1; 4" 92?9,-$'7, $H(10-3 ;6&9-3 * ).$'> $ * 1"-07 /0<9 19*'5 +')19 4" 4B250110# 4$92(B!B2501$ Y<H)"*2($'+F O" 19+/9&).$'+.949)<" #$ * 49#$HIm Y0<0 5" )*$' $#4&'.0F!$'&*2.9 /0< 5" G9&2. 19!$,2("F `" ).$: 49#$H59# 1$'8.*0(,' *0#9;9+E-E 5&92H 4&"*9).E-E ;6&2($# 2.,9($'#7 ;).$' -$H=(" *-3").$ 2$' 5B& $'7 9 -" )"4$'&" +':,$ )" &B)6* )"-3").$ &0*9,$ :*$'5108 #$.9*")1$(9#$F `&B;9 $#4&'.97 (56&E #$,' *24"#$19# /0< O&"22!6<#9&95"1 KB-39&9 19!B2501$ Y<H)"*2($'+ TZ (# 4" ;&.E2($# 4$92(B.)9*9<" /0 2$H =' 4B (,$#95 ("+9&.0 2$H.' 2<">-'#7 1$'8 25'50 5&9?$,$:#0 *5')0 19 4"&H )'2.-."8 *97 )" ).$: $' +9( /0<" 19 4B2501$ ")4"*$9)9#7?9+1$' 9,' #"(&"F k)9<" 2$H ='1$B 259&5B $ #$'+2-9,E)"*91$9 19)2.')< ,"50 24&9*).9+E-'7 (56&' #$9<0 /0I "2595'-.10# 4&.0;"5"*91$'# )".98 *")6* $,"56*7 (56&.0 $-3 4"5&.'8 /"*9,$F ]9*")"# 5"*9&.02.0< /"-.10 *$95& +9( 4")-.92 5&'1$1;B7 +')19(=' B-.'251$-0 #$',$ #"=,$*":I *0("191$9 50,(" +')1';","5BF A0&9.0 5*9&.0 4$,"8 56* #6*$<0.9 1$-3 29#0-3 D (9=)0 4"8 #$#",'(($';" 25&'2B #$9<.949< $ *",H.*0-$H25*9 9,'.*0-$H.-9 #"=' /0I 50,8 (" +')'1F ]9*")0 4",';9<0 19 *0,E)"*91$B +9( 19+/,$='+,$1$$ &".<"="1'+ * 4"4&.'( 4929,E)"*91$9 #$H).0 *0<"="10#$ 4<6519#$F K.':I 4<6-$'1 ";&91$-.9<" #$'+2-' 4"#$9&B 4&.0.$'#$'1$9 )" 4&"8 25"(E59 " *0#$9&9-3 "(F SN 19 TN #'8 5&6*F!&.0.$'#$'1$' 4".9 50# "/2.9&'# 1$' /0<" #$'&."1'F!")-.92.9*")6* B=0*91' /0<0 )*9 2.0/"*-' 504B Y"-$91 $ 5&.0 29#","50 B,5&9,'(($'^ Vx5&$#7 *58M `019#$- $ z$8 &B2 KAF!".9*")9-3 19)2.')< &".8 )91$' )04,"#6* $ ").19( 2.0/"*-"8 *0-3 5';"&"-.1'+ 4")259*6*-' "& '&$1; $ ";<"2.'1$' *01$(6*F +$5", +38-&-"% Rok pełen sukcesów! 5'= 2.-.H:,$*$'.9(">-.0I 19 T #$'+2-B -0(, \ p,e2(9 ;).$',$8 -.0<9 2$H 2B#9 4B1(56* *2.025($-3 \ *08 :-$;6*F `*9 #9&95"10 1"&)$- *9,($1; &6*1$'= 19 T #$'+2-BF L/9 *0#9;9+E-' D +')'1 * B49,' VT 25"41$7 )&B;$.,$#$8 5'# -.92"*0#7 ;).$' 19 ("1$'- "(9.9<" 2$H7 =' 50,(" *' 5&"+(H B(">-.0,$:#0 ) ST (# * &';B,9#$1"*0# -.92$'F X9($' 4, &.02.<0 &"(m J'1 2$H +'2.8 -.' 1$'.9(">-.0< -.'(9+E #1$' +'2.-.' 5&.0 -$'(9*' $#4&'.07 "25951$9 * 20,*'8 25&9 ='/0.9(">-.0I &"( 19 24"&5"*"F A 4&.02.<0# &"(B 19+*9=1$'+2.' 2E ),9 #1$' G$25&."25*9!",2($ * 1"&)$- *9,8 ($1;7 9 &'2.5H 2$H."/ '25 * -.0# *0/$'&9IF O.0 /H)E 2B(-'20m L(9=' 2$H7 *9=1' ='/0.9 (9=)0# &9.'# 2.-.H:,$8 *$' $. B:#$'-3'# 4&.'(&"-.0I,$1$H 4"#9&9>-."*'+ PBx5"&4').$'F D$0&3) IC"%836% Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Co tam na fejsie? Może nie każdy, ale jednak duża część społeczeństwa ma swoje konto na znanym portalu społecznościowym facebook. Kiedyś mieliśmy konto na Naszej Klasie, teraz też wielu z nas je ma, ale już bardzo rzadko z niego korzysta. g92.' =0-$' * )B='+ #$'&.' 5"-.0 2$H *<9:1$' 19 4"&59,9-3 24"<'-.1":-$"*0-3F `.$H($ 1$# #9#0 ("159(5. *$',"#9.19+"#0#$7 (56&0-3 *$)B+'#0 -.H25"7 &.9)("7 /9&)." &.9)("7 9 19*'5. 50#$7. (56&0#$ /0I #"=' 1$;)0 2$H 1$' 24"8 5(9#0F `.$H($ 19 4&.0(<9)?9-'/""( "*$ #9#0 #"=,$*":I 1$' 50,(" d4";9)91$9j.'.19+"#0# e(5" 5'&9. 4$2.' #9$,'7 1$' *24"#$19+E- 19*'5 ",$259-3 *020< &9)0-0+1E 4"-.5EfF A4$2B+E- ("#'159&.7 *(,'+9+E-.)+H-$' -.0?$,#$( #"='#0 *2.025($# 192.0#.19+"#0# e19?9-'8 /""(Bf 4"(9.9I " -.0# #0:,$#07 -" &"8 /$#07 -" 192 $15'&'2B+'7 /9*$7.9+#B+' $54F `.$',$#0 2$H $1?"&#9-+9#$7 " (56&' 1$(5 1$' $(5 1$' 4&"2$7 #9+E- 198 ).$'+H7 =' (5": *&6-$ B*9;H7 ("#B: 24")"/9 2$H 5"7 -" *(,'$,$:#07 (5": 5" 4",B/$7 B)"25H41$ -.0 2("#'15B8 +'F g$'.9,'=1$' ") 5';"7 -" *(,'+9#07.9*2.' +'25 5" 4&6/9.9$251$'1$9 * *$&8 5B9,10# :*$'-$' 2*"$-3 &'9, "8 #0-3 e-3"i *:&6) 1$'(56&0-3 $251$'+' 5'= 5'1)'1-+9 )" d./$'&91$9j *$&5B9, "#0-37 (56&0-3 2$H 1$;)0 1$' *$).$98 <"7 9,' 5" +B= "2"/10 5'#95fF A<9:1$' ),95';" 4"2591"*$<9# 24&9*).$I7 -" #"$.19+"#$ *(,'+9+E 19 2*"+E 59/,$-HF J'25 )" ')01$' +')8 1';" )1$97 5+F 2"/"50F!0591$' 4$'&*2.'^ $,' 4"256*.91"5"*9<9#m g9,$-.0<9# Th 4"256*7 5.1F &6=1';" &").9+B?$,#$(6*7.)+HI 4&0* )+HI D 19.*$+#0 +' D 504B )'#"50*95"&0 "&9. ("#'159&.0F g$'*$',' /0<".)+HI 4&0* /" 50,(" hf Y0I #"=' ),95';"7 =' 5" 1$' &"/$'1$' 2"/$'.)+HI D *9(9-+'.9 19#$7 9 9B&9.9 "(1'# 1$' 24&.0+9F A:&6).)+HI )*9 /0<0. $#4&'.0 e. -.';" +')8 1" 5" 5.*F *24"#1$'1$'f7 )*9.)+H-$9 ).$'-$ e/" +')1" ).$'-(" #9 U #$'2$H-07 9 )&B;$' S,959fF J9($' *$',($' *0)9&.'8 1$' 19,'=0 4&.'-$'= B-.-$IF L25951$'.)+H8 -$' 4&.0(B<" 2.-.';6,1$' #"+E B*9;H7 /" #0:,9<9#7 =' 59($-3.)+HI +B= 1$' &"/$8 #0F c +')19(l J".)+H-$' &"/$"1' 29#'+ 2"/$' e1$'25'50 * 5,' =9)1';" 4$H(1';" *$)"(B7 50,(" :-$919 $ * )")95(B /$9<9f $ /&9*B&"*0 4")4$2^ d+9jf g" )"/&.'7 =' 2$H 4")4$29<97 /" 1$'."&$'15"*9<9/0# 2$H7 50# /9&).$'+7 =' ") ($,(B,95 1"2$ 5H 29#E?&0.B&H7 9 -.H25" 9(5B9,$.B+' 2*"+'.)+H-$' 4&"?$,"*'F g9+*$h-'+ )")91"?$,#$(6*F!"(98.B+E 5"7 -" 4")"/9 2$H.19+"#0#7 (56&.0 +' *(,'+9+E e14f 24"2"/0 19 *$E.91$' 2.98,9f -" $-3 /9*$,B/ $15&0;B+'F A:&6) ("8 #'159&.07 (56&0-3 /0<" 19+#1$'+7 /" S7 )*9 /0<0 ") 2$'/$'F X')'1 #6+.19+"#0 4"2591"*$< 4").$',$I 2$H.' #1E $ $1108 #$.19+"#0#$7 * +9($ 24"26/ 24H).$ *$'8 -.6& 91)&.'+("* H).$ )"20I 1B)8 1$'F `&B;$ 4"2591"*$<.94&.'-.0I 25*$'&8 ).'1$B K591$2<9*9 P'#9 " 50#7 =' d!&$8 #"7 1$(5 1$- 1$' -.059F K'-B1)"7 +':,$ " 1$- 1$' &".B#$'F J'&5$"7 +':,$ $ 19*'5 &".B#$'7 5" #$925.94"#$8 19j 4"4&.'. *(,'+'1$' 5';" -0595B $ B)"8 *")1$'1$'7 =' 5".949#$H59<F X'25 5" -308 /9 +')19. )*6-3 &.'-.07 (56&E.949#$H8 59<9# e4"?$,#$(b 4&'.'15B+E-0# *$E.98 1$' 2.9,9 D -$'(9*' ),9-.';"fF G0:,H7 =' 5' '25 )"/&E 4B'15E 19.9(">-.'1$' #"$-3 d/9)9>jf Y" 4&9*)E +'25 5"7 =' #9<" -". 5';" -" B#$'2.-.9# '+ 59/,$-07 +' #$H50*91' 4&.' "#0-3F ]949#$H5B+'#0 +')01$' *9=1' $1?"&#98 -+'. =0-$9 192.';".19+"#';"7 9 $ 5" 1$'.9*2.'F D$,G20-$A$ H3&"%

11 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 29! grudzieñ CZERWIONKA! W sobotę, 8 listopada w budynku Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział w Czerwionce-Leszczynach, odbyło się zakończenie sezonu lotowego. Był to sezon bardzo owocny w wydarzenia, o czym świadczą liczne sukcesy hodowców. J';" )1$9 4")2B#"*91" 2'."1,"8 5"*0 "&9.."259<0 *&H-."1',$-.1' 5&"8?'9 ),9 3")"*-6*.9 "2$E;1$H-$' *08 2"($-3 4".0-+$ 2*"$-3 4")"4$'-.10-3F A9&5" I7 =' )" 2'(-+$ o")"*8-6* _"<H/$!"-.5"*0-3 ")).$9< * O.'&*$"1-'8P' ,'=E -.<"1("*$' 1$' 50,(". O.'&*$"1($7 9,' &6*1$'=. `H/$'>2(97 Y'<(B7!9,"*$-7 K591"*$- "&9. L&1"15"*$-F!")2B#"8 *91$9 )"("19< Y0#"?('!+/ F(3?!;/7 4&'.'2 ")).$9<B * O.'&*$"1-' *&9.. *$-'4&'.'2'# )2F "&;91$.9-+$,"56* 7#0(#"+L.!;L=0#F g925h41$' 19)8 2.')< &".)91$' 19;&6)F A&H-.'8 1$9 4B-39&6* $ ").19-.'> )"("19,$ *246,1$'. /B&#$25&.'# O(+'%#3+L Z#"('!+3'/(L D 4&'.'2 Y0#"?('!+/ Hodowcy gołębi pocztowych zakończyli sezon F(3?!;/7 *$-'4&'.'2 7#0(#".!;L=U 0# "&9. 2'(&'59&. P4"0#: </4?!5 g9+*0=2.' 1"50 * G$25&."25*$' 5&98 )0-0+10#.)"/0,$ (",'+1"^ X91B2. A0;9:7 X91$19 A'1),"-397 `"#$18!98 2.'(F g9+,'42.0# ;"<H/$'# "(9.9< 2$H ;"<E/ c1)&.'+9 YB+"-.(97 )&B;$' #$'+8 2-'.)"/0< ;"<E/ J"#92.9 X"1)'&("7 9 5&.'-$' D X91$10 A'1),"-39F G$25&.'# ;"<H/$ #<")0-3."259< Q"#91 K591'(7 )&B;$' #$'+2-'.)"/0< G95B2.-.0( n Y&91)027 5&.'-$' D X91B2. A0;9:F g9+8,'42.0 ;"<E/ * (95';"&$$ #<")' 5" 4")8 "4$'-.10 G9&$919 A&6/,97 )&B;$' #$'+8 2-'.)"/0< ;"<E/ G95B2.-.0(9 n Y&918 ) &.'-$' ]*0-$H.-9#$ *,"-$' )" hnn (# 2E ("8,'+1"^ X91B2. A0;9:7 `"#$18!92.'(7 X91B2. OB/'&F G$25&."25*" ;"<H/$ &" )"/0,$ X91 K.9?&91$'-7 )&B;$' #$'+2-' 19,'=0 )" X91B2.9 A0;9:7 9 5&.'-$' D G"1$($ G$($'59F G$25&.9#$ *,"-$' 4"*0='+ hnn (# 2E (",'+1"^ X91$19 A'1),"-397 X91B2. A0;9: $ X98 1B2. OB/'&F g9.9(">-.'1$' *$-'4&'.'2 )2F "&8 ;91$.9-+$,"56*.94&"2$< *2.025($-3 o")"*-6* )",$-.1';" B).$9<B * A0259*$' _"<H/$ Q'+"1B ]$'#$ Q0/8 1$-($'+7 (56&9 ")/H).$' 2$H * )1$9-3 T\8 TMFZZFTNZS &F * Q0/1$(B8Y";B2."*$8-9-3F D2)3%$ J2K0-/% JB= 4".9-3").$' 2<">-97 ($'8 )0 /&9#0 :*$E50>.9#0(9+E 1"-8 1' )B-307 e/" 4&.'-$'= #$'2.(98 #0 * ).$',1$-0 )B-36*f7 * #98 <0-3 (9?'+(9-3 4"+9*$9+E 2$H 1"*$ ;":-$'F g$- * 50# ).$*1';"7-9<0 ).$'> 4&.0 "5*9&50# 25"$2(B )"8 4&"*9).9 *$H(2.":I 24&.')9*8-6* )" "/<H)1';".#H-.'1$9F!"-$E;.94'<1$"10 4" /&.';$ 4")8 +'=)= H7 (56&9 ") *$',B +B=,95 +'25 #"+E d4&.02591$ejf ]#H-."1' 4" -9<").$'11'+ *H8 )&6*-' 1";$ )"4&"*9).9+E #1$' )".19+"#'+ 3'&/9-$9&1$F A&9.. ($,("#9 4&.0+9-$6<#$.9#9*$98 #0.$',"1E 2'1-39 $ ($,(9 -$925'( 1$'/$' ".19+#$9 (",'+10 4$H(10 ).$'>F A24"#$19+E- -$'(9*2.' -3*$,' 4&.0;,E)9#0 2$H -").$'11'+ 4&98-0 5"*9&.02.E-'+.9#0(91$B #98 <0-3 &").$ (,'4$(6*F g$' *$)9I 4":4$'-3B7-3"I )9 2$H *0-.BI7 =' <B="1E (",9-+HF ]91$# +')19( *2.025("."2591$' 2(&.H51$' 4"B(<9)91' $ 4&.0;"5"*91' )" 1925H41';" )1$97 "5"-.'1$' 4&.') 2(,'4'#."259+' )"(<9)1$' B#05' $ *08 24&.E591'F g$' +'25 *.*0-.9+B 4"."259*$'1$' 4" 2"/$' 19+#1$'+8 2.';" /9<9;91BF ] ";&"#10#.9$15'&2"*91$'# :,').$#0 +9( *$',($'.19-.'1$' #9 5B59+ 2",$8 )9&1":I B-$8-3<0 )a*$h($.9#0(910-3 "($'1 $ )&.*$7 391),B+E-0 2(,'4$(9&.' )02(&'51$' "/2'&*B+E 2*"+' "/'+8 :-$9 4"#9;9+E- 50#7 (56&.0 *-$E= /"&0(9+E 2$H.'./05 )B=0#$ ','8 #'159#$ B,$ '(24".0-+$F A.9+'#19 4"#"- $ 4"2.91"*98 1$' 2E2$').($'7 5" *-$E=7 ),9 1$'8 (56&0-3 "/-"(&9+"*-6* -'-39 /0# 4"*$').9< * :&")"8 *$2(9-3 * +')1'+. 5"($+2($-3 3'&/9-$9&1$ e-.0 49&( 4" )&B;$'+ TOKIO inaczej 25&"1$' B,$-0 +' $ -.0 #"=19 59# *'+:Imf ")4"*$').$98 1" #$. *$',($#.9$15'&'2"*98 1$'# $ 2($'&"*91" )" /&9#0 ;<6*1'+F!" ($,(B).$'2$H-$B #'8 5& #9 "2"/9 4")/$';<9 )" #1$' 4"1"*1$' $'# -.0 *2.025(" +'25 * 4"&.E)(B $ -.0 )9# 2"/$' &9)Hm g$' +'25 5" 205B ")"2"/1$"19F ]9;B/$"10 5B8 &0259 #"=',$-.0I 19 4"#"- $ *-$E= 4"+9*$9+E-0 2$H 19 5*98 &.0 ($')0: 4"*$'8 ).$9<7 =' +'25 "1 *0B-."107 /" 59( #9 /0It ] 4'&24'(50*0 -.92B7.19+E- *$',B,B).$7. (56&0#$ 2$H 24"508 (9#7 "/2'&*B+E (56&0#$ &".#9*$9# )"-3").H )" *1$"8 2(B7 ='.9*2.' #"=19.19,'aI 24"26/ 9/0 #$<" 5B 24H).$I -.92F!&.'+#B+E-0 d4$'50.#j. +98 ($# 4")-3").E )" &'("#'1)"8 *91';" 4&")B(5B7 4"*9, '# 19 (",919F L2"/07 (56&' "4&"*9).9# 4" &9. 4$'&*2.0 4" J"($"7 4&.'&9=9 2-3,B)1":I $ -.H:-$"*' B#$9&("*91$' " E-';" 192 :*$959F L*" 4&.'8 +H-$' 1$' +'25 *01$($'# 5';"7 =' 2E 5B 4$'&*2.0 &9.7 9,' 5';"7 =' -.B+E 2$H 1$'-".9;B/$'1$F X9( 2$H +')19( "(9.B+'7 25&'2 5'1 #$+9 4" ($,(B )1$9-3F L;&"#,B).$ 19 B,$-9-37 * 4"-$E; *'5 49&(9-3 4&.'259+' 4&.05<9-.9I $ 259+' 2$H -").$'11":-$EF _'1$9,1$' "4&9-"* '# $1?"&#9-+$ (",'+"*'+7 ;")8 10 )" 19:,9)"*91$97 1$' +'25 )" (">-9 (,9&"*10 ),9 "26/ 1$'.19+E-0-3 +H.0(97 4"#$#" 5';" )9+E 2"/$' +9(": #$ ($')0: 4"*$').$9<7 =' 19,'=0 50,8 (" -.059I $ 2<B-39I7 9 *5')0 19 4'*1" *2.025(" /H).$' )"/&.'F `.$:. 4'&24'(50*0 -.92B #9# 1$'-" $11'.)91$'F to'&/959 *04$597 3B#"& )"8 4$2B+'7 192.'.#H-.'1$' &".4<08 1H<" 2$H +9( #;<97 #9#0.9#$9& 4"*",$ *&9-9IF!"1$'*9= #$'+8 2-'7 * (56&0# 2$H.19+)B+'#0 +'25 *0+E5("*'7 4"25919*$9#0.9,$8 -.0I 249-'& 4" 19+)<B=2.0# 5&9(8 -$' -#'159&10# w919(97 ;).$' * 29#0# :&")(B.19+)B+' 2$H ;&6/ "25951$';" 23";B19 X94"1$$ J"(B;9*9 #$+9#0 (9#$'11' -"("<0. #$8 25'&1$' *0&050#$.19(9#$ (91+$7 -.B+'#0 $15'120* ,"10-3 (9).$)'<'(7 (56&0 4&.'2.08 *9-9<E "(",$-HF!&.0 *0+:-$B #$+9#0 24"&0-3 &".#$9&6* 4,9-.9/9* $ 4" (26*'(F g$' ")8 -.B*9#0 /'.4":&')1$'+ /,$2(":-$ -#'159&.9 4"#$#" 5';"7 =' ;<6*8 10 +';" 5&9(5 /$';1$' )"(<9)1$' 4&.'. :&")'(F G$'+2-"*":I 59 4"2$9)9 +')' & &9(56* 5'(250,10-3 * J"($"F L;&"# 2(,'4$(6* "&9. '(24"1"*910-3 * 1$-3 #95'&$98 <6* 4&.'(& :#$',2.' "-.'8 ($*91$9F g$' 4"*$11" 5" +')19( ).$*$I7 4"1$'*9= +'25':#0 * (&98 +B7 * (56&0# 4&.'#02< 5'(250,10 /0< $ +'25 *0+95("*" )"/&.' &".8 *0259*0 *-$E8 ;9+E 4&.'-3").E-0-3 5B,B).$ )" 5" (5": *0+E5("*07 *$H- 5&9(5"*910 +'25 5B &6*1$'= *0+E5("*"F K.9-B1'( *"/'- )&B8 ;$'+ "2"/0 $ 5".9&6*1" 19 B,$-0 +9( $ *?$&#$'7 5" 24&9*9 4&$"&05'8 5"*9F g$' 5&9(5B+' 2$H,B).$ *0/$6&8 -." $ *')<B; *<921';" *$).$ #$ 24"5(9<'# +')1';". 2.'?6* 4'*1'+?$&#07 1$' *$'8 &.0<'# *<9210# "-."# +9( /9&8 )." #"=19 /0I /,$2(" 2*"+'+.98 <";$ $ +9( #"-1" #"=19 2"/$' B?9IF c,' 4&9-9 5" 1$' *2.025("7 -$'8 (9*0 +'25?9(5 ";&"#1';" 2.9-B18 (B )" 4$'1$E).9F ]9*2.' +9( 1"*'7 4")9*91' *0;,E8 )9+E-' +9(/0 4&.') -3*$,E."2598 <0 *0)&B("*91'F XB= 4" 50;")1$B *2.'-3"/'-8 1' B(<"10 $ /$9<' &H(9*$-.($ 4&.'8 259+E ).$*$I 19*' (56&.0 +'2.-.' 1$')9*1" 259,$ 4&.') )":I d1$'-.05',10#j &".(<9)'# 4"-$E8 ;6*7 4&6/B+E- &".2.0?&"*9I.98 *$<0 B(<9) (","&"*0-3 (&'2'( $ -3$>2($-3.19(6*F O.'(91$' /'. 25&'2B * (",'+-' 4&.') *'+:-$'# )" 4"-$E;B 259+' 2$H 1"&#E7 (56&E :-$' #$,$"16*,B).$ #$ B,$-0 #6*$E- -.92'# ).$'> )"8 /&0 $ 4&.'8 +'=)=9+E-9 "/"( &"*'&'# = # #$<';" )1$97 #9-39 &H(EF ]9*2.' 5*$'&).$<'#7 =' (5": (5" 4&.0+').$' 5B -3"-$9= &9.7 /H8 ).$' ($')0:.9 50# #$'+2-'# 5H8 2(1$<F G9# 5B 4&.0+9-$6<7 )" (568 &0-3 *&9-9#F ue-.e 192 4")"/1$' 492+' $ #9&.'1$97 *24"#1$'1$9. 4&.'2.<":-$ $ *246,1' 4, )1$7 (56&' 19)'+)EF G"=19.9&0.08 ("*9I 25*$'&).'1$'7 $= -3HI 4"8 *&"5B )" )"#B +'25 59( 29#" 2$, ( #0:, " 50# 9/0 5B *&6-$IF G$+9 (",'+10 ).$'> $ *$'-.6&7 J"($".9204$9 /9&)." 46a1"t 4&.'4$H(1$' ":*$'5,"1' *$'="*8 -' "21B+' *(&65-' #;<97 (56&9 +B= 1$'/9*'#./B).$ 4$'&*2.' 4598 ($F ]9#0:,'1$ $.#H-.'1$ J"($ *&9-9+E )" )"#6*7 /0.16* " :*$-$' *'+:I )".95<"-."8 1';" 4"-$E;B7 * (56&0# $ #1$' -.92'#.)9&.9 2$H.921EIF E$)68- >6%$8-&-/%

12 12 nr 29! grudzieñ 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat CZERWIONKA! 15 listopada Klub Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery w Czerwionce uroczyście podsumował całoroczną działalność. Podczas uroczystego spotkania wręczono wyróżnienia przyznane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu dla członka klubu Honorowych Dawców Krwi za oddanie co najmniej 50 litrów krwi pełnej, szczególne zasługi w rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz ratowania ludzkiego życia. To prestiżowe odznaczenie otrzymał Czyżycki Mirosław. A&H-."1" &6*1$'= ") '1$9 "&9. *0&6=1$'1$97 #F$1F ").19($^ ]92<B="10 o"1"&"*0 CC7 CCC 25"41$97.9 /'.$15'&'2"*1' 3"1"&"*' ")8 )9*91$' (&*$F k-3*9<e ]9&.E8 )B L)).$9<B L(&H;"*';"!",8 2($';" 19)91" ").19(H^ ]92<B="10 o"1"&"*0 CC 25F7 (56&E "5&.0#9,$^ _&.';"&. P'2.-.0>2($7 C&'1'B2.!9*,927 K'/925$91 K($/9F ]92<B8 ="10 o"1"&"*0 CCC 25F c;1$'2.(9 K<B4$(7 G$-39< Y9192$(7 X9-'( `'45B<9F L).198 ($ *&H-.9,$^!&'.'2 L)).$9<B Q'+"1"*';"!",2($';" O.'&8 * Q0/1$(B Q"8 #919 Y'.B-3 `.$9<B )2F )9*25*9 Q';$"19,1';" O'18 * Q9-$/"&.B Y9&/98 &9 A0)&0>2($7 4&.'*")1$-.E-0 Q9)0 G$'+2($'+ _#$10 $ G$9259 O.'&*$"1(98P' G9&'(8!&"?92(9F D Z.C ]^_` C.$'%&5 4,0 +'* & klw=)?,)* T.=4C,)B. [&)%/.+)W B. U%&56'2 / $)49 T.=4C,)B. [&)%/.+)B. U%&56'7 X..+ 3'9%.W +#$) N.+.%./)*# ll ='9 D #6*$ bb;'8 1$B2. K5",9&.F D X' N#*'+,9'%+' +' %&)?&,++5?N 4'*)B. 3.?&19C# / +'W 4&5* C%'$# /,16) 4,0 &) &+'C,)* T.=4C,)B. [&)%/.+)B. U%&56' /.%&5( 3,)%/4&) 49'?$) &'.3'W 9%&)+,) T.=4C, / -)&?)++5 =)C /.C%)4,) /.$+5, 4,0 3.&54C,/'+,' N.+.%./5?N C=#- %E/+,)6.%B'+,&#$) 9'C1 *4&0 D/7 m?&)%/?' 9$7 +' C9E%1 & 9)W B. *,)$4?' /4&549C,?N &'3%'4&'* D #6*$ bb;'8 1$B2. K5",9&.F "&5"*0-3 "&;91$."* &.'. $11' (,B/ H:-$'+. 2B(-'29#$F `" 598 ($-3 19,'=0.9,$-.0I +9(.*0(,'.9*")0 *H)(9&2($'7 "&;91$."8 *91' * Y'<8 (B *$'7 ;).$' *H)(9&.' $#F c15"1$';" Y'&0.9+H,$ C #$'+8 2-' *")9-3 "&;91$."* * G08 2<"*$ H,$ CC #$'+2-'F J0#$ *H)(9&.9#$ 2E7 +9( &'.'27 Honorowi dawcy krwi C%/,2 /%'& & 3./49'$1W?5*, U=#-'*, n.+.%./5?n a'/?e/ U%/,7 [&)%/,)? & C.=), C.$'%&5 4,0 +'* &) :/,'9./5* a+,)* n.+.%./)b. a'/?5 U%/,7 :/,'9./' G%B'+,&'?$' %'?$' [&)%/.+)B. U%&56', [&)%W /.+)B. TE(C4,065?'2 G%B'+,&'?$, @./) X./'%&549/. X%'+4S#&$.=.W _`?&)%/?' :/,'9./5* a+,)* #3'*,09+,'$1?5 U'%=' B%#35 C%/,2 #N.+.%.W /'+)B. >.-='7 ] "(9.+$ p*$95"*';" Z -.'&*-9 /&F * ("8 :-$',' 4*F g9+:*$h52.';" K'&-9 X'.B2"*';" * O.'&*$"1-' ")8 /0<9 2$H B&" #2.9 :*F ).$H(-.011"8/<9;9,19 * $15'1-+$ (&*$")9*-6* $ $-3 &").$1F G2.' 5' ("1501BB+'#0 ") TNZT &F D f 3%&54&(5* %.C# 9$7 / ]^_l +'4& `9*-0 (&*$. O.'&*$"1($8 P' *2.' -3H51$' 1$"2E 2*E 4"#"-7 )9+E- 4&.0(<9) * ":#$B 9(-+9-3 "&;91$."* * -$E;B &"(BF Q'("&)"*9 9(-+9 ")/0<9 2$H * (*$'51$B7 ;).$' )" "))91$9 (&*$.;<"2$<" 2$H M[ )9*-6*F A 4".02(9< ") 2*"$-3 )9*8-6* TSN, (&*$F D <'C +,)+,) C=#-E/ nau $)49 +)2 +'$?)++,)$4&5 =)C ; =)C2 9)$ 3.%5 +,) *' &'W *,)++,C' S'%*'?)#95?&+)B. ; =)C2 C9E%5 3.&/'=' 3.W 3. &'-,)B'?N,.3)%'?$'?N?N,%#%B,?&+5?N d*5d=12 6) & -#%'CE/?#C%./5?N 4,0 /59/.%&5V $'C,D +,C C%/,e ; ; R9'(. 4,0 $#6 6) +,).B%'+,?&' 3%&)W C%/,7 B-.'258 1$-.E 59(=' * &6=10-3 $#4&'8 Podsumowanie rundy jesiennej MKS Czerwionka CZERWIONKA! Po ostatnim gwizdku sędziego, kiedy milknie doping, gasną emocje, a drużyny wybierają się na zasłużony odpoczynek, przychodzi czas na coroczne &".;&0*($ &B1)0 +'2$'11'+ 2'."1B TNZSiZh 19?"8 5',B,$)'&9. ("#4,'5'# ZS (",' *0-$H25* 94,$(B+E- 4&.0 50# &0*9,"# [U /&9#'(7 9 5&9-E- 50,(" MF ] *$',(E 4"("&E7 9,' $ ";&"#1E 19).$'+E 19.92<B="8 10 9*912 /H).$'#0 "-.'($*9I 4$<(9&2($'+ *$"210F X'25':#0 *).$H-.1$.9 49>25*9 )"4$1; $ *249&-$'F O.'&4$'# ?9(8 -+H. &9)":-$7 +9(E )9+'# # ($/$-"#F!&.0 5'+ "(9.+$ -3-$9</0# 4"8 ).$H("*9I 50# *2.025($#7 (568 &.0 * +9($(",*$'( 24"26/ 4"#"8 ;,$7 4"#9;9+E (,B/"*$ * +';" )&").' 19 4$<(9&2($' F!98 #$H59#0 " 192.'+ )&B=01$' +B1$"8 &6* #<") (56&9 ).$',1$' &'8 4&'.'15B+' #$'+2($ (,B/ 24"&5"*0 * &".;&0*(9-3 4")"(&H;B Q0/1$(F `.$H(B+H 24"12"&"#7 ).$9<98 -."#7.9&.E)"*$7 5&'1'&"# )' *2.025(" *9#7 (56& ;9="*91$'#7 *9,(E $ 4":*$H-'8 1$'# 19 4$<(9&2($-3 9&'19-3 4$8 2.'-$' 1"*' (9&50 -.'&*$'>2($'+ 4$<($F ]9 *2.025(". -9<';" 2'&-9 ).$'(B+HF ] "(9.+$./,$=9+E-0-3 2$H :*$E5 =0-.H *$',B <92( /"=0-37 ")4"8 -.01(B * ;&"1$' &").$110#7 9 * g"*0# Q"(B TNZh 24'<1$'1$9 *2.',($-3 #9&.'>F <"-$0/!$'&$ Q"/'&5 Y,B2.-. "&9. D U.=)$+) 4,0 / 49%&)='+,# & -%.+, *5D=,/4C,)$ +' 49%&)=+,?5 / T'%#4&./?#2 +'4, / 95* %.C# &'$0=,!! *,)$4?)2 ' 41 +,*, +'4, 3.=,?$'+W?, & & [&)%/,.+C,2 C9E%&5 C%)/ *7,+7 R&5*#W %' U%&54,)C.%'& 8'$)/4C, f'w?('/7 a. +'4&5?N 4#C?)4E/ +'=)W 65 %E/+,)6 &'=,?&5V / 9#%W +,)$# B%5 / /'%?'-52.%B'+,&./'W +5* 3%&)& U=#- nau / U+#%./,) &'$*#$1?!! *,)$4?) D #6*$ 4&'8.'2F D h?&)49+,?&5=,d*5 %E/+,)6 / 9#%+,)$# lw9)c 3,(C'%4C,?N2.%B'W +,&./'+5* 3%&)& U=#- nau / +,)D=,D*5 4#C?)4# p -%'C *.-,=,&'?$,7 a%#65+' & +'4&)B. C=#-# #?&)49+,?&5(' %E/+,)6 / 9#%W +,)$# B%5 / a'%9'.%b'+,&./'+5* 3%&)& U=#- nau / :=1W 4C,)$ &'$*#$1?!!! B-.'251$-.0< *&9.. 4"-.5'# 2.591)9&"*0# * 24"8 5(91$B "4<95("*0# A"+2(9!",2($';" * A9&2.9*$'7!$',;&.0#-' o"8 1"&"*0-3 )" O.H8 25"-3"*07!$',;&.0#-' o"1"&"8 *0-3 )" u9;$'*8 1$(7!$',;&.0#-' o"1"&"*0-3 )" P$-3'1$9 *' *&.':1$B7 XB/$,'B2.B * JB&(B 4"<E-."1'.' 24"5(91$'# "4<95("*0#F D Z)B,.+'=+)W B. [)+9%#* / Z'W?,-.%&#7 G9%&5*'=,D*5 C,=C' &'W 3%.4&)j *7,+7 +' <#-,=)#4& ]^W=)W?,' U=#-# nau \#-.+,'+C' / \#-.+,# ] 4,)%3+,' -%7.%'& +' <#-,=)#4& ]^W=)?,' U=#-# nau f'%4&'/' A(.+,)7 <)49 9..C'&$'2-5 &'3%)&)+9./'V 4,0 /%'& & 3.?&W 9)* 3.&' 9)%)+)* +'4&)$ J*,+5.%'& #9%&5*5/'+,# C.+9'C9E/ 3%&5$'?,)=4C,?N C=#-'*,7 '9%'C?$1 9'C,?N 43.9C'+,' 4,0 & 3%)&)4'*, C=#-E/ &?'()$ T.=4C, $) %&5*'+,) &' c^^ &(.%'& ` 3#+C95 C'%+) &' ml A )9,2.0# *246<8 4&9-B+'. `"#'# `.$'-(9 * O.'&8 *$"1-'7 ;).$' 19 9(-+$7 (56&9 /0<9 * (*$'51$B."&;91$."*9,$:#0./$6&(H -.'(",9) ), ).$'-$F g925h419 59(9 9(-+9."2591$' 4&.'4&"*9)."19 * ;&B)1$B /&F D a&,0c#$0 /4&549C,* N.+.%.W C%/, & [&)%/,.+C,W \)4&?&5+ &' /43'+,'(1, -)&,+9)W %)4./ '/0 / %'9./'+,# 65?,'2 3.3%&)&.S,'%.W /'+,) 4)%?'M2 $'C,* $)49 C%)/7 U%)/ $)49 -)&?)++5* =)W Zapraszamy serdecznie wszystkich Honorowych Dawców Krwi do udziału w następnej edycji konkursu Akcji Dawcom w Darze (www.dawcomwdarze.pl), której partnerem jest tym razem Schronisko PTTK na Hali Krupowej (www.krupowa.pl). Wśród osób, które w grudniu 2014 r. honorowo oddadzą krew i przyślą zdjęcie potwierdzającego to wpisu w legitymacji HDK, rozlosujemy bezpłatny nocleg w Schronisku PTTK na Hali Krupowej wraz z szarlotką, jako bonusem do przysługujących krwiodawcom czekolad. Prosimy o przysyłanie zdjęć mailem na adres lub MMS em na numer (do r.). C,)*2 f'4&)$ 4&='?N)9+)$ 3.49'/,)2 /,)=).4E- f'* 65?,) D #6*$ bb;'1$b2. K5",9&.F D >'4& U=#- n.+.%./5?n a'/?e/ U%/, $)49 T.=4C,)B. [&)%/.+)B. U%&56'7 a&,0c#$)*5 /.=,2 +' C9E%5?N 3.*.? *.6)*5 =,?&5V7 a&,0c#$)*5 8'%,.=, [&'$C./W 4C,)$ 8,)$4C,)B. C' U#=9#%52 &' /,)=.=)9+,) 3('9+) C.%&549'+,) & 3.*,)4&?&)j +' 3.9%&)-5 'CW?$, 43.9C'j7 a&,0c#$)*5 $)$ %E/+,)6 &' 3.*.?7 %E/W +,)6 +'4&)B. *,'49'2 /4&549C,* -#%*,49%&./, +'4&)$ B*,+5 3'+# f,)4('/./, <'+,4&)/4C,)*#2 &' 3%&5?N5=+.DV, +'4&5?N 43%'/, 3.9%&)-2 &' &''+B'6./'W +,), 4&?&)%1?N0V 3.*.?52 C9E%' 3%&)?,)%' +'* &%)'=,&./'+,' /,)=# +'W 8'*5 6) *.B=, =,?&5V /43E(3%'?0, 3.*.? %E/+,)6 / +'4903+5?N ='9'?N7 a&,0c#$)*5 %E/+,)6 8,)$4C,)$ &' +' C9E%) *.6W +' =,?&5V / 43%'/'?N7 >,) 4,0 9. /,?)-#%*,49%&.W /, C9E%5.S,'%./'( 3.*.? / 3.&.49'+,# / 3.*,)4&W?&)+,# +' #=7 f.=+.w D?,7 9'C 3%&)+,.4(' 3,/+,?5 -)&.C+'2 /)+95='?$,2 $)49 /,=B.V, 3=)Dj7 T. 3'%# *,)4,1?'?N +'W 4&) *)-=) 3.%5(' 3=)Dj2 ' /,?)-#%W *,49%& +,) -5( &',+9)%)4./'+5 43.W 9C'+,)* & +'*,7 a&,0c#$)*5 %E/+,)6 +'4&5* +,)=,?&+5* %.*2 C9E%&5 %.W &#*,)$1? +'4&) 3.9%&)-52 /43,)%'$1 +'4 S,+'+4./.2-5 *.6+' -5(. &'C#3,V +37 D?,)++).%'& =,49C./) & =.B. T[U7 R1 9.F f#=c'+)o ; <.'++'2 U%549,'+ a/.%./5 & [&)%/,.+C,2 O#9. 85$+,' ; <'?)C Z5-C' / R9'+.W /,?'?N.%'& 3'+ \)4&)C R'='*.+7 T.&/.=,( C%5V cp` %'?N#+W C# / T[U A,)=4C.7 T='+#$)*5 &%.-,)+,) C=#-.W /5?N =,49C./5?N & &'&+'?&.+5*, +,' C%/,7 a&,0c#$)* %.*2 C9E%&5 3%&)C'&'=, +' +'W 43.9C'+,)2 *7,+7 Z)W B,.+'=+)*# [)+9%#* 49/', U%/,.=)?&+,?9/' / Z'?,-.W %&#2 RUGU L,)*, Z5-+,?C,)$7 A9&5" )")9I7 =' (",'+19 9(8 -+9 (&*$")9*25*9 ")/H).$' 2$HZT ;&B)1$9 TNZS &F 5+F * 4$E5'( ") ;").F \ NN D ZT NN * O.'&*$"1-'7 B,F A",1":-$ TF D2)3%$ J2K0-/% Polska Piłka Jest Kobietą \,$25"49)9 /&F 19 39,$ 24"&5"*'+ 4&.0 _$#19.+B# g& T * O.'&*$"1-'8P' ")/0< 2$H!$'&*8 2.0 o9,"*0 JB&1$'+ `.$'*-.E5 d!",2(9!$<(9 A.$H<0 * 1$# B).$9< (,B/0 JK GCJbOo ywacbo7 L&;91$.95"&'# 5B&1$'+B P' F

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 l ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 8 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu I. Dla wyboru Rady Miejskiej Krzywinia utworzono

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 4 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

c) do 19 rad miast w miastach na prawach powiatu;

c) do 19 rad miast w miastach na prawach powiatu; 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego 1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Sztumskiego sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Sztumie. I. Dla wyboru Rady Powiatu Sztumskiego utworzono

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Wejherowskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Wejherowie I. Dla wyboru Rady Powiatu Wejherowskiego utworzono

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Kartuskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Kartuzach I. Dla wyboru Rady Rady Powiatu Kartuskiego utworzono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5/14 w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art.182 1 ust.2, 2, 3 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 0 2 2 5 0 4 Nr obwodu głosowania * * 1 0 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Świetlica Wiejska, Żarki Średnie 107b, 59-950 Pieńsk Gmina gm. Pieńsk

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Gubin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Gubinie. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 9ba db-34ba-906b-25f bd1

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 9ba db-34ba-906b-25f bd1 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Tworóg sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą - Tworóg. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 52db-c048-d601-1b4a-ad77-7e03-ec33-5cf3

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 52db-c048-d601-1b4a-ad77-7e03-ec33-5cf3 WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu w Chełmie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Chełmie. I. Dla wyboru Rady Powiatu w Chełmie utworzono 5 okręgów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW KASZUB 5) lista nr 17 KWW IRKA ) lista nr 18 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNE KASZUBY

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW KASZUB 5) lista nr 17 KWW IRKA ) lista nr 18 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNE KASZUBY WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Kartuskiego sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Kartuzach. I. Dla wyboru Rady Powiatu Kartuskiego utworzono

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 168 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Czarnej Wodzie

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Czarnej Wodzie - - WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie sporządzony dnia 7 listopada 04r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Czarnej Wodzie I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Białogard sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Białogardzie

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Białogard sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Białogardzie WYBORY DO RADY GMINY BIAŁOGARD PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Białogard sporządzony dnia 8 listopada 04r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Białogardzie I. Dla wyboru Rady Gminy Białogardutworzono 5 okręgów

Bardziej szczegółowo

LISTA KONKURSOWA 13/2016 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁY CZERWIONKA-LESZCZYNY

LISTA KONKURSOWA 13/2016 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁY CZERWIONKA-LESZCZYNY LISTA KONKURSOWA 13/2016 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁY CZERWIONKA-LESZCZYNY z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości SULINGEN II Data odbytego lotu - 16.07.2016 rok Odległość

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Nowodworskiego sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym Dworze Mazowieckim. I. Dla wyboru Rady Powiatu Nowodworskiego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 2c e4d-0a93-f85e-b16d-52da-3b24

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 2c e4d-0a93-f85e-b16d-52da-3b24 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Pionkach sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję w Pionkach. I. Dla wyboru Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 7 listopada 04r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie I. Dla wyboru Rady Gminy Żytno utworzono 5 okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Śląskiego sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. f2ff-691a-809c-7d75-e40a-11cd-bf6d-422e

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. f2ff-691a-809c-7d75-e40a-11cd-bf6d-422e WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Będzińskiego sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Będzinie. I. Dla wyboru Rady Powiatu Będzińskiego utworzono

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe Obwód Kamienica Nr 5. Obwód Szczytno Nr 3

Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe Obwód Kamienica Nr 5. Obwód Szczytno Nr 3 Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe 1. Wójt Gminy Załuski Kandydaci Stróżewo Nr 2 Kroczewo Nr 4 Kamienica Nr 5 Szczytno Nr 3 Załuski Nr 1 Kandydat razem Romuald Woźniak 179

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Powiatu Kaliskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Kaliszu

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Powiatu Kaliskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Kaliszu - - WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Kaliskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Kaliszu I. Dla wyboru Rady Rady Powiatu Kaliskiego utworzono

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pruszcz Gdański. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pruszczu Gdańskim I. Dla wyboru Rady Gminy Pruszcz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo