Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53"

Transkrypt

1 nr 29 grudzieñ 2014 Wszystkim Czytelnikom Naszego Miasta najserdeczniejsze yczenia Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêsliwego Nowego 2015 Roku sk³ada Redakcja 16 listopada br. w całym kraju odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. 30 listopada br. w 890 miejscowościach odbyła się druga tura głosowania w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów. Wybory samorządowe 2014 za nami!"#$#" &'("&)"*'+,$-./0 *1$'2$"10-3 4&"5'256*7 1$'24"508 (91'+ )" 5'+ 4"&0 $,":-$ ;<"26* 1$'*9= ")'+&.'> "?9<2."8 *91$' *0/"&6* "&9. ("#4&"#$8 A0/"&8 -.'+ 24"*")"*91'+ 5&B)1":-$9#$ *.,$-.'1$B ;<"26* "))910-3 * C 5B&.' ;<"2"*91$9 D *0/"&0 4&.'+)E )" 3$25"&$$F G"=' 2$H.)98 &.0I "-.0*$:-$'7 =' )"/&.' B)"8 (B#'15"*910 4&"5'25 )"4&"*98 ).$ )" B1$'*9=1$'1$9 *0/"&6* * "(&H;B,B/ )91'+ +')1"25-' 5'8 &05"&$9,1'+7 -" "-.0*$:-$' 1$' /H8 ).$' #$9<" *4<0*B 19 "2595'-.1' *01$($ *0/"&6*F J&.'/9 5'= 49#$H59I7 =' 1$' (9=)9 B)"*")1$"19 1$'4&9*$)<"8 *":I 2(B5(B+' B1$'*9=1$'1$'# ;<"2"*91$97.*< * 205B9-+$ ;)0 "(9=' 2$H7 =' 1$' #$9<9 "19 $25"51';" *4<0*B 19 "2595'-.10 *01$( *0/"&6*F J9( *$'- 4"#$8 #"7 =' KE)0 L(&H;"*'7 )" (568 &0-3.;<92.9 2$H 4&"5'250 *0/"&8 -.' #9+E MN )1$ 19 )'-0.+H -" )" '*'15B9,1';" B*.;,H)1$'1$9 *1$'2$"10-3 4&"5'256*7 19,'=0 4&.0+EI ";<"2."1' *01$($ +9(" "2595'-.1'F G$'2.(9>-0 O.'&*$"1($8 P' (=' #$',$ "(9.+H B-.'251$-.0I * *0/"&9-3F K9#$.)'-0)"*9,$:#0 (5" /H).$' /B&8 #$25&.'# 192.';" #$92597 (5".92$E).$' * Q9)9-3 2'+#$(B *"+'*6).($';"7 4"*$95B $ -" -30/9 19+*9=1$'+2.' * Q9).$' G$'+2($'+F R&'(*'1-+9 *01$"2<9 ST7UVWF X9( 5" *0;,E)9<" * 4"8 2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 *0/"& &'.'15B+'#0 * )9,2.'+ -.H:-$F L?"5', YB&#$25&.9 B/$'8 ;9<" 2$H -.5'&'-3 (91)0)956*F B4&9*1$"10-3 )" ;<"2"*91$9 /0<" VVZV[ #$'2.(9>-6* O.'&8 *$"1($8P' *6+ ;<"2 ")8 )9<" ZSZ[N #$'2.(9>-6*7. 5';" ZVUUM ;<"26* /0<" *9= V\V 1$'*9=10-3F ]*0-$H=0< * 4$'&*2.'+ 5B&.' B&.H)B+E-0 /B&#$25&. A$'2<9* X91$2.'*2($ B.02(B+E- \[UZ ;<"8 26*F ]9 1$# (",'+1" B4,92"*9,$ 2$H^ P'2.'( K9,9#"1 TZZT ;<"8 26*7 X91 J"(9&. Z[M[ ;<"26* $ A9-<9* Y&6.)9 ZVNN ;<"26*F _&95B,B+'#0.*0-$H25*9 /B&#$8 25&."*$7 9,' 2<"*9 B.191$9 19,'=E 2$H 59(=' +';" ("1(B&'15"#F `.$H($ 4")+H5'+ 4&.'. 1$-3 )'-08.+$ " 259&5"*91$B * *0/"&9-3 #$'2.(9>-0 #$9259 B.02(9,$ #"=8,$*":I 2("1?&"15"*91$9 4&.')2598 *$ &.'. (91)0)956* &6= "#02<6* 19 )9,2.E 4&.08 2.<":I 192.';" #$9259F A$') &.0-.01$<9 2$H )" )"("191$9 :*$9)"#';" *0/"&BF A 192.0# 4&.'("191$B B&.H)B+E-0 /B&8 #$25&. #"=' #$'I 29502?9(-+H. *0/"&B #$'2.(9>-6*7 * 205B8 9-+$ ;)0 1$' /0< +')010# (91)08 )95'# * *0/"& " 19+/9&8 ).$'+ 4&'25$="*' 2591"*$2("F A <9*9-3 Q9)0!"*$95B. *",$ #$'2.(9>-6* O.'&*$"1($ 8P' $9)9+E^ X91 J"(9&.7 C.98 G98 &'(!&"?92(97 X'&.0 Y&.E(9,$(7 G$-39< O$-3">7 C&'19 A"a1$-97 bb;'1$b2. c)98 #$'-7 O'.9&0 Q9+-9 $ A *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+8 2($'+ 4" &9. 4$'&*2.0 ;<"2"*9,$8 :#0 * "(&H;9-3 +')1"#91)95"8 *0-37 -" " =' *0;&0*9< (91)0)95 B.02(B+E-0 19+*$H(2.E $,":I *9=1$' "))910-3 ;<"26*F A 4"2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 &6=8 1$' 5" *0;,E)9<" D * *$H(2.":-$ 4&.'*9;9.*0-$H.-0 /0<9 1$'8 *$',(97 9 * 4&.049)(B K591"*$- #"=19 #6*$I ".*0-$H25*$' " d*<"2 de)*9 ;<"20 &6=1$-0 4"8 #$H).0 4$'&*2.0# $ )&B;$# (918 )0)95'#fF K4&9*).$<" 2$H *$'- 5*$'&).'1$'7 =' * *0/"&9-3 (9=8 )0 ;<"2 +'25 *9=10 $ #"=' 4&.'8 2E).$I " "2595' *01$(9-3 ;<"2"*91$9F g9+*$h-'+ ;<"26* 19 &9)1';" O.'&*$"1($ 8P' )"/0,$ * (",'+1":-$ A$'2<9* X98 1$2.'*2($ [V\ e(56&';".' *.;,H8 )B 19 *0/6& 59(=' 19 /B&#$25&.9.925E4$ "2"/9 *0/&919 * )")958 ("*0# ;<"2"*91$B 4&.'4&"*98 )."10# 50,(" * 50# "(&H;B7. (56&';" 259&5"*9< *0/&910 /B&8 #$25&.f7 K5'?91$9 K.04 h\v ;<"20 $ ShUF ] $=2.E $,":-$E ;<"26* #91)95 &9)8 1';" )" Q9)0 G$'+2($'+ B.02(98,$^ A9-<9* Y&6.)9 ZSZ ;<"26*7 c&5b& K",9 Z[S $ _&.';"&.!<"18 (9 ZMN ;<"26*F A ($,(B 4&.049)8 (9-3.*0-$H.-0."259*9,$ )9,'(" * 50,' 2*"$-3 ("1(B&'156*7 * 4"."259<0-3 4&.049)(9-3 *9,8 (9 " #91)95 &9)1';" /0<9 *0&6* D &6=1$-' 4"#$H).0 4"8 2.-.';6,10#$ (91)0)959#$ /0<0 1$'*$',($'F X':,$ -3").$ " $,":I ;<"26* 1$'*9=10-3 * 4"2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 5" 19+#1$'+ 1$'*9=10-3 ;<"26* * *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+2($'+ "))9,$ #$'2.(9>-0 L(&H;6* ZM e!&.';h).9f7 50,(" [ 1$'4&9*$)<"*" "))910-3 ;<"8 26*7 1925H41$' L(&H; Z\ e!9,"8 *$-'f7 ZT 1$'*9=10-3 ;<"26* $ L(&H; 1& ZS e`h/$'>2("f7 Z[ 1$'*9=10-3 ;<"26*F g95"#$925 V L(&H;$ " 19+*$H(2.'+ $,":-$ 1$'8 *9=10-3 ;<"26* 5"^ L(&H; 1& \ eo.'&*$"1(9f D 9= UZ7 L(&H; 1& M eo.'&*$"1(9f D [[ 1$'*9=10-3 ;<"26* $ L(&H; 1& [ ep' f7 ;).$' "))91" hs 1$'*9=1' ;<"20F Q9.'# ;<"26* 1$'*9=10-3 * *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+2($'+ "))91" [S[7 9 4&.04"#1$+#07 =' * 2B#$' (9&50 )" ;<"2"*91$9 ")'/&9<" ZSZ[N "26/F _&95B,B+'#0 *2.025($#7 (568 &.0 4")+H,$ 5&B).*$E.910.' 259&8 5'# * *0/"&9-3F `.$H($ 1$# #$'2.(9>-0 O.'&*$"1($8P' #$',$ #"=,$*":I )"("191$9 *0/"&B $ 5'+ #"=,$*":-$ 2("& ,$F Q9)10#$ )" Q9)0 G$'+2($'+ O.'&*$"1($8P' "259,$ *0/&91$^ A9-<9* Y&6.)97 _&9=08 19 K5&.','-(97 c&5b& K",97 _&.'8 ;"&.!<"1(97 A9,)'#9& G$5B&97 P'2.'( K9,9#"17 _&.';"&. A",8 107 X91$19 Y$1)97 X91!9,97 X68.'? K.-.'(9<97 c15"1$!&"-'(7 K5'?91$9 K.047 X91B2. Y9/-.0>8 2($7 X",9159 K.'+(97 G9&'( K.-.'-37 Y'&19&) K5&.")97 Q02.9&) X"1)'&("7 $ C.9/',9 J'2,B(F G9#0 19).$'+H7 =' * &9)1$ /H)E 4'<1$I 2*"+'?B1(-+'.;")1$'.' 2<"*9#$ 4&.02$H;$ (56&E.<"=0,$ $ /H)E 9(50*1$' ).$98 <9I ),9 )"/&9 #$'2.(9>-6*F!"#$%&'$ Wszyscy kandydaci z poszczególnych okręgów (ilość otrzymanych głosów): Okręg 1 Mariusz Mitrus 124 Tomasz Kornas 91 Wacław Brózda 141 Andrzej Piela 69 Perz Józef 84 Okręg 2 Grażyna Strzelecka 192 Marcin Stempniak 80 Stanisław Usarek 183 Okręg 3 Grzegorz Jeleniewicz 27 Elżbieta Górecka 75 Artur Szwed 151 Artur Sola 164 Agnieszka Kopka 41 Okręg 4 Grzegorz Płonka 190 Paulina Zaparty 53 Monika Buchalik 45 Grzegorz Biłas 124 Krzysztof Kluczniok 143 Okręg 5 Tomasz Zając 74 Waldemar Mitura 237 Piotr Rychły 74 Anna Figiel 54 Monika Dzieszkowska 86 Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53 Okręg 7 Grzegorz Wolny 240 Marek Paluch 211 Kamil Burzawa 116 Okręg 8 Leszek Rutkowski 83 Adam Gosiewski 188 Ewa Madzio 136 Janina Binda 286 Okręg 9 Krzysztof Student 32 Krzysztof Szaboń 219 Jan Pala 228 Izabela Rajca 140 Okręg 10 Bernard Ogierman 43 Józef Szczekała 201 Mirosław Czyżycki 161 Andrzej Młynek 59 Marcin Barakomski 101 Okręg 11 Adam Karaszewski 226 Antoni Procek 267 Mirosław Szopniewski 115 Okręg 12 Waldemar Gosiewski 117 Anna Wilim 72 Andrzej Jaworek 23 Stefania Szyp 583 Okręg 13 Adam Malik 99 Marian Kulik 107 Krzysztof Żak 90 Janusz Babczyński 293 Rajmund Adamczyk 93 Okręg 14 Bogdan Knopik 459 Gniewosz Widuch 59 Damian Jeleń 87 Adam Głombik 184 Okręg 15 Mateusz Musioł 104 Jolanta Szejka 365 Izabela Omiotek 46 Okręg 16 Wiesław Janiszewski 638 Eugeniusz Świtała 72 Okręg 17 Sebastian Tkocz 80 Marek Szczech 371 Sylwia Karawieczek 179 Edward Kucharczyk 238 Okręg 18 Józef Buchta 114 Bernard Strzoda 378 Okręg 19 Cezary Fojcik 193 Henryk Dyrbuś 185 Wiesława Cuber 68 Ryszard Jonderko 244 Okręg 20 Ryszard Fojt 154 Michał Toman 122 Florian Blinda 257 Mariusz Maniszewski 126 Jerzy Kapszewicz 259 Okręg 21 Ryszard Bluszcz 282 Izabela Tesluk 333 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

2 2 nr 29! grudzieñ 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Wyróżnienie dla ZS 3 CZERWIONKA! Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił we wrześniu konkurs dla Szkół Odkrywców Talentów na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych, zgłosiły się do niego szkoły zcałej Polski. K4":&6) 4&.02< &9- ("8 #$2+9 ("1(B&2"*9 *0<"1$<9 hn *0&6=1$" (6<7 (56&'.94&'8.'15"*9<0 19+-$'(9*2.' K.(",1' K025'#0 A24$'&91$9 ])",1":-$7 2591"*$E-' $15'&'2B+E-' 4&.0(<98 )0 4")'+#"*91$9 2025'#"*0-3 ).$9<9> 19 &.'-. ).$'-$ $ B-.1$6*.)",10-3F A:&6) *0&6=1$" (" +')010 * 192.0# &';$"1$'7!"#$#!% '() *+',-%.!/-% "0 1! 2!+03(4"/(5 Y0 *.$EI B).$9< * ("1(B&2$' LQb.'246< 19B-.08 -$',$ #B2$9< B.B4'<1$I?"&#B,9&. 94,$( (56&0.9*$'&9< #$H8 ).0 $110#$^!,91 `.$9<9> K.("<0 19 &"( TNZViTNZS "&9. "4$2 K.(",8 1';" K025'#B A24$'&91$9 ])",8 1":-$7 )")9I 19,'=9<" &6*1$'= *$',' 2-'19&$B2.0 -$'(9*0-3,'(8 -+$ )"50-.E-0-3 4&9-0. B-.1$'#.)",10#F X9(" 4&.0(<9) 4&9-0. B-.1$'#.)",10# *02<91" &6*8 1$'=,$4)B497 (56&0 ") -.'&*-9 +'25 B)"25H41$" &"1$' LQb +9(" 4&.0(<9) -$'(9*0-3 4&9(50(F A2.025($' *0&6=1$"1' 2.("8 <0 2E.94&"2."1' 19 B&"-.025E ;9,H *&H-.'1$9 19;&6) $ 4&.0.191$9 505B<B 67('80!# 9:/0;3#"(# <#$+"8-3j7 (56&9 ")/H).$' 2$H ZU,$25"49)9 TNZS &F * ;").$19-3 ZN^VN8Z[^VN * cb,$ L:&")(9 Q".*"+B b)b(9-+$7 4&.0 c,f k+9.8 )"*2($-3 T\ * A9&2.9*$'F Y9&)." 2$H -$'2.0#0. *0&6=8 1$'1$9 ),9-9<'+ 24"<'-.1":-$ 2.(,"1'+ ]K Vl Darczyńcy wspomogli ZS 2 CZERWIONKA! Zespół Szkół nr 2 w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Furgoła 71 od niedawana może pochwalić się nowo wyremontowaną łazienką oraz wymienionymi pionami instalacyjnymi w części gimnazjum. ]9)91$' 5"."259<".&'9,$."8 *91' ).$H($ :&")("# ;#$110#F X')19( 9/0 * 4'<1$ -$'2.0I 2$H. *0(" &9- /&9("*9<" 5';" #9<';" 9(-'15B7 9 #$91"8 *$-$' )"4"29='1$9 <9.$'1'( * 1$'./H)1' 9(-'2"&$9F ]9(B4 1"*0-3 4"+'#1$(6* 19 #0)<"7 4"+'#1$(6* $'& 5"9,'5"* "+'#1$(6* 19 &H-.1$($ 498 4$'&"*' 4".*",$</0 25*"&.0I <9)1E *$.B9,1$'7 +9( &6*1$'=?B1(-+"19,1E <9.$'1(HF Q9)9 Q").$-6* * 4"&".B8 #$'1$B. `0&'(-+E 2.("<0 4"2598 1"*$<9 4".02(9I "?$9&")9*-6* $ 4" (&65($# "(&'2$' 4"2.B($8 *9> #9#0 ).$: "(9.+H7 /0 19 <9#9-3 5';" 9&50(B<B $# 4").$H8 ("*9IF A249&-$9 B).$',$,$^?$&#9 dycggcqj D Y<9='+!&.0/0<. `H/$'>2(97?$&#9 dqlocqj D Q"#B9,) K5'1-',. O.'&*$"1($7 PRAWNIK RADZI Jak uzyskać odszkodowanie za słupy *<9:-$-$', 1$'&B-3"8 #":-$7 19 (56&'+.19+)B+E 2$H B&.E).'1$9 '1'&;'50-.1'7 14F 2<B40 -.0,$1$' 4&.'20<"*' #"=' B/$';9I 2$H ".9)":IB-.08 1$'1$'F!"19)5" #"=19 2$H.*&6-$I " 4")4$291$' B#"*0 " B2591"*$'1$' ")4<951'+ 2<B8 ='/1":-$ 4&.'20<BF?$&#9 Ano o'5#91$"(. JB&.0 p,e2($'+ $?$&#9 Q0/8 1$(9F J" ).$H($ $-3 4"#"-0.9(B8 4$"1" 9(-'2"&$9 )" *04"29='1$9 <9.$'1'(F O$' $'.#$'&1$'?9(57 =' ', ")4"*$').$98 <0 1$' 50,(","(9,1'?$&#07 9,' $ 5' 24".9 ;#$10 O.'&*$"1(98P' F `.$'-$ 192.'+ 2.("<0 )"8 259<0 4$H(10 4&'.'15 19 G$("<9+9 4"1$'*9=.9(B4 $ )"259&-.'1$' 1"*0-3 9(-'2"&$6* )" <9.$'1'( 2.-.H:,$*$'./$';<" 2$H. )95E [ ;&B)1$9F Y'. A927 `&").0 K4"12"&.07 1$' #";,$/0:#0 24&9*$I &9)":-$ ).$'-$"#F./0"%&'$1!$#$!2#-3&45 3 6&-)3253" 7"892,6 :-%4, )0 ; 5 <-"0532)&"=>"8-&-/)$&? O" 19,'=0.&"/$Im!&.')' *2.025($# 19,'=0 B259,$I -.0 #9#0 '8#8=' 3%#>?(?(+$# 1$'&B8-3"#":-$ e)"(b#'15'#7 (56&0 5" 4"5*$'&).9 +'25 14F 9(5 1"598 &$9,10fF g925h41$' *<9:-$-$', 4"*$8 1$'1 B*9=1$' 4&.'+&.'I 3(+?!;'8A7 9 ("1(&'51$' *4$20 Dziękuję mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za głosy w wyborach samorządowych * ).$9,' CCC7 (56&' 4".*",E B2598,$I &.049)($'# 2<B='/1":I,B/ $11' 4&9*".9(<9)B '1'&;' ';" 1$' 2E +B= 59# B4'*1$#0 2$H7 ='.98 (<9) '1'&;' ("& g92.'+ 1$'&B-3"#":-$ /' B<B 4&9*1';"7 4"*$11$:#0 "(&':,$I *9&5":-$ 4&.')#$"5B 24"&B * )91'+ 24&9*$'7 -.0,$ 5.*F 4B'!#0 J9(9 $1;'&'1-+9 * -B).' ;&B150 4"-$E;9.9 2"/E ("1$'-.8 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz dosiego 2015 roku życzy Gabriel Breguła 1":I *04<950 *019;&").'1$9 ),9 $-3 *<9:-$-$',$,B/ B=058 ("*1$(6* *$' (568 &.0 1$' #";E 2$H /B)"*9I * 4"/,$=B,$1$$ ;9."*0-3 9,/" #B2.E "#$+9I 2<B40 '1'&;' ' 4&.0 B4&9*$' 46,F J" 50,(" /9&)." ";6,10.98 &02 4&"-')B&07 ),95';" *9&5" 2("&.0259I. 4"#"-0 4&9*1$(9F C40#:!834,0#3"+ DE. ($))$ +,$&-"% 5',F hnh8vms8znz Œwi¹t Bo ego Narodzenia wolnych od codziennego poœpiechu i trosk, pe³nych radoœci, spêdzonych w atmosferze rodzinnego ciep³a oraz wielu dobrych dni i wszelkich sukcesów w Nowym Roku ycz¹ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wies³aw Janiszewski

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 29! grudzieñ Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny, gorąco dziękujemy za oddane na nas głosy, za tak duże poparcie, którym nas obdarzyliście. Korzystając z okazji życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz Szczęśliwego Nowego Roku Marcin Barakomski Anna Figiel Agnieszka Kopka Andrzej Jaworek Krzysztof Student Andrzej Szymura Sebastian Tkocz!"#!$%!"&'( *+&",-(- *+,(.%."/!!" 0#"&' %6 '&&(06 -'"/7"8,(/7(9 '&*(/76#(- ' :6/'"%"/! *'(3( -'(/!;"<8!"#!$%!"&'( *+&",-(- 76 4/=40" %3" GHD?IJFJ K E MLEFOPD JEFQAO?DE? G IFCDHJR " "#$%&'()(%*+, -%.%/ *%012 ( #'$'-21+,*+2-34%5&+&+,6,1 " 7'.-28+(%*+, *%0,1&9( + *,:'&0%&0, 219( *%012 " 7$-):';'(%*+, + #$-,8%-)(%*+, 6'8%62 ( *%0,1 " <'1+,.+=&-*, #'>+,$%*+, &-)*.-2 + $,:26'(%*+, " 7$-,8%-)(%*+, /'&A'/2 - *+,$2&A'1'5&+ 34%5&+&+,6'1 ($%- - $%#'$;,1 1+,.+=&-*)1 " 7$'(%/-,*+, (+*/)8%&)0*)&A ( $%-+, ;%8+,0 8'*+,&-*'5&+ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

4 4 nr 29! grudzieñ 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Artykuł pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych TWÓJ PORTFEL TWOJE FINANSE Racjonalne gospodarowanie finansami cz. 1 Zarządzanie domowym budżetem Mimo, iż tytuł artykułu brzmi jak temat lekcji nie jeden z nas do dnia dzisiejszego powtarza ten materiał każdego dnia a już na pewno raz w miesiącu. Zapewne też spora większość czytelników niejednokrotnie miała okazję zadumać się na dłuższą chwilę szukając pieniędzy, które w maleńkim przedziale czasowym, a w dużej kwocie zostały wydane. Przeszukujemy rachunki, paragony i wyciąg z konta jednak podsumowanie w formie wolnych środków pozostaje niezmienne. W takim układzie warto zastanowić się czy istnieje sposób aby kontrolować swoje wydatki i zarządzać w taki sposób kosztami aby nie przekroczyły miesięcznych przychodów. Wdrożenie systemu monitorowania oraz planowania pozwoli nam świadomie wydawać ale również prognozować zakupy bądź większe wydatki. Gospodarowania uczymy się sami na własnym budżecie i na własnych doświadczeniach. Nasz portfel i konto to pierwsze środowisko ekonomiczne, po którym się poruszamy. W tej sytuacji dobrze znać ścieżki albo chociaż wyposażyć się w mapę, która podpowie nam jakie znaki informują o niebezpieczeństwie, a które wskazują właściwą drogę. Aby planować i monitorować własny budżet warto pamiętać o kilku zasadach, które mają wpływ na wynik codziennego bilansu. Gotowanie plus oszczędzanie to niezbędny duet, który powinien nam towarzyszyć każdego dnia. Warto nie tylko trzymać się ściśle listy produktów potrzebnych do wykonania posiłków, którą koniecznie zabieramy na zakupy, ale również nie poddać się pokusom w formie promocji zabierając ze sobą odliczoną gotówkę. Jedzenie poza domem oraz zakupy w towarzystwie uczucia głodu, należy wykreślić z harmonogramu dnia. Pierwsze wpędzają w dodatkowe koszty, a drugie powodują, iż kupujemy stanowczo więcej. W przypadku dużych inwestycji bądź zakupów większej ilości towarów warto zaplanować je z wyprzedzeniem oraz skorzystać z porównywarki cen w intrenecie, która pozwoli na uzyskanie większej świadomości w kwestii ile możemy zaoszczędzić, a ile stracić. Wiedza pozwoli poruszać się świadomie po cenach, a to one generują koszt, który stanowi mniej lubianą stronę naszego bilansu. W momencie gdy wdrożymy poszczególne schematy postępowania podczas zakupów nie możemy zapominać o odpoczynku. Oczywiście nie własnym, ale sprzętów elektronicznych, które posiadamy w domu i na co dzień używamy. Każdorazowe wyłączenie nie tylko pozwala ograniczyć pobór energii ale również chroni przed zniszczeniem sprzętu podczas burzy. Powyższa kontrola może nie wiąże się z wielkim obniżeniem kosztów ale w skali roku dla wszystkich naszych urządzeń pozwoli nam zmniejszyć wydatki za energię. Każdy zakup nowego sprzętu powinien być właściwie przemyślany, a klasa energetyczna towaru sprawdzona. Nie zapominajmy również o dodatkowych programach ekonomicznych, w które wyposażona jest każda pralka, lodówka czy zmywarka. Zapoznając się z instrukcją sprzętów możemy porównać pobór nie tylko prądu ale i wody na poszczególnych rodzajach programów. Generalnie energia to znacząca pozycja w naszym budżecie i niestety nie da się jej wyeliminować, ale możemy minimalizować jej udział w ogóle wydatków, głównie poprzez wspomnianą już redukcję zużycia, ale również, co jeszcze nie jest tak powszechne, zmianę dostawcy energii. W zarządzaniu domowym budżetem bezwzględnie potrzebna jest nam wiedza, która pozwoli na świadome podjęcie decyzji o zakupach oraz na racjonalizowanie kosztów. Wdrożenie poszczególnych schematów jej wykorzystania jest podstawą sukcesu w zakresie przepływu pieniądza we własnym portfelu. W kolejnym artykule zastanowimy się bliżej nad wykorzystaniem umiejętności i doświadczeń z codziennego gospodarowania środkami. Tymczasem zachęcamy do podjęcia próby wypracowania nawyków opisanych powyżej, czynności te po czasie staną się automatyczne i rozpoczniemy oszczędzanie przez zapamiętanie. O NAS Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych funkcjonuje wokół kluczowych obszarów życia codziennego członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Działalność polega głównie na wzajemnym wsparciu w zakresie przekazywania wiedzy w istotnej dla każdego członka tematyce finansów. Członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie SKOK Ziemi Rybnickiej zostają wzbogaceni o wiedzę na tematy dotyczące szeroko rozumianego oszczędzania, bezpiecznego kredytowania jak i korzystania z całego wachlarza usług finansowych dostępnych na rynku. Aktywność Stowarzyszenia realizowana jest również w zakresie promocji kultury, sportu oraz działalności charytatywnej w środowiskach członków Stowarzyszenia oraz członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych Katowice, ul. Szopienicka 58 KRS ,



6 6 nr 29! grudzieñ 2014 Przyjaciele ze szkoły A 50# #$'+2-B Q"#91!&.')2$H/$"& B+' 2$H -';<97 (9=)0 )'59,7 (9=)9. 4"19) )*B).$'25B #$25'&1$' *0(" &9(5'& ,(" ),9 5';" #$'+2-9 1$'*$',($-3 &.'a/ 4&.')259*$9+E-0-3 $125&B#'15 #B &.0*"<B+E B Q"#919 -B)"*1' *24"#1$'1$9F A')<B; Q"#919 19*' '+ ( '25 24'-0?$-.10 $ 19 50,' -39&9(5'& =' 1$' )9 2$H ;" 4"8 #0,$I. =9)10# $110#F A24"#1$'1$9 -B)"*10-37 /'.5&"2($-3,95 #<")":-$ D 1$'(56&.0 e50,(" O$.<":,$*$f #6*$E7 =' 59 /'.5&"2(9 5&*9<9 5&"-3H.9 )<B;" D ") *'+:-$9 1925&9+9+E Q"#919 /9&)." 4".08 50*1$'F JB59+ *04$< 4$'&*2.' 4$*"7 5B59+ 4".19< 2*"+E -B)"*1E ="1H7 5B59+ *&'2.8 -$' &';B,9&1$' 24"50(9< 2$H.' 2*"+E 49-.(E 4&.0+9-$6<F c *<9:-$*$' 1$' 24"8 50(9<,'-. 19)9, 24"50(9F ]#$'1$<0 2$H +')8 19( 4&$"&05'507 *$H- $.#$'1$<9 2$H -.H8 25"5,$*":I 24"5(9>F ] 4"-.E5("*0-3 &'8 ;B,9&10-37 #$1$#B# -"50;")1$"* (56&' 4&.0-3").$<" 4" 4$H519:-$' "26/7 4"4&.'. 24"5(91$9 &9. 19 #$'2$E H48 1$' &9. 19 (*9&59<7 )" 2591B "/'-1';"F ] 4$H51925B "26/."259<" $-3 5&"+' 4'*8 1$9(6* $ )*6+(9 d)"-3").e-0-3jf k2598,$,$ +')19( * 2*"+'+ 4'*1'+ 5&6+-'7 =' 1$8 ;)0 1$' 4&.'(&"-.E ;&91$-0 46<&"-.1'+ $.q)b=e ("12'(*'1-+E 4&.'25&.';9+E 50-3 B259,'>F C-3 24"5(91$9 259<0 2$H 2*"$25';" &").9+B :*$H5'#F L) h,95 1$'.<9#9,$ 5'+.929)07 9 Q"#91 )9</0 2"/$' &H(H B-$EI.9 2*"$-3 4&.0+9-$6<7 =' 91$ ).$2$9+ 91$ * 4&.02.<":-$ ;" 1$'.9*$")EF K$<E $-3 4&.0+9a1$ +'25 *.9+'# B1'( $ -3HI *.9+'#1';" B-.'1$9 2$H ") 2$'/$' 4"#$8 #"7 =' $-3 )&";$ 4"5"-.0<0 2$H *.B4'<8 1$' &6=10-3 ($'&B1(9-3F Q"#91 +'25 *<98 Ekscytująco pożyteczne podpowiedzi!!! PdP (PRZEDSIĘBIORCA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW) :-$-$','# :*$'51$' 4&"24'&B+E-'+?$&#0 5&9124"&5"*'+F c&5b& K$<97 (56&0 *<9:1$' 4"+9*$< 2$H * )&.*$9-37 +'25..9*")B Q"/"58 1$(,B/$ "4"*$9)9I7 =' +'25 /9&8 )." *024"&5"*9107 /" -").$'18 1$' B)9+' 2$H 19 2$<"*1$H $ "5&.08 #B+' *019;&").'1$'.9 ")4"8 *$')1$E $,":I 4&.'&.B-"10-3 -';$'<7 4&"#"15 $ #'59,"*0-3 2$95'(F J0,(" #9 *&9='1$'7 =' +';" d"2"/$250 5&'1'&j7 (56&0 198 &.B-9 #B.9)91$9 )" *0("191$97 1$' )" ("> $H 19 2*"+'+ &"/"-$' $ 1$'.9*2.' )"/$'&9 #B I*$-.'1$9 19 *<9:-$*E 49&5$H #$H:1$F O9<E 5&6+(H <E-.0 4")"/8 1' 4"-.B-$' 3B#"&B7 ) )" 2$'/$' "&9. -$'(9*":I :*$959 $ $110-3,B).$F _)0 24"5(91$' 5&*9<" * 19+,'42.'7 9-9<9 5&6+(9 :*$'51$' 2$H /9*$<9 * 2*"8 $# 5"*9&.025*$'7 5'#95 &".#"*0.2.')< 19 4&9-HF X9(" 4$'&*2.0 *E5'( 5'1 4"&B8 2.0< c&5b& K$<97 (56&0 19&.'(9< 19?959,1$' ).$9<9+E-' * $-3?$&#$' *249&-$' ),9 "26/7 (56&' *0("1B+E 19+-$H=2.E -.H:I 4& ,$ 29#0-3 )&*9,$F XB= #$'2$E- 5'#B.;<92.9<7 =' +';" 2$'($'&9 2$H 25H4$<97 9 )" ).$: 1$(5. -'15&9,$ 1$' )"259&-.0< #B 1"8 *'+ 9,/" 4&.019+#1$'+ 1$' 19"25&.0< 5'+7 (56&E 4&9-B+'F A ("12'(*'1-+$ #B2$ *<"8 =0I -"&9. *$H-'+ *02$<(B 4&.0 *0&E/$',92B7 9 4,916* *0&H/B #B 1$' "/1$=0,$F D L)-.B*9 5" -9<0 #6+ "&;91$.#F A$'8 -$' +9( 5" +'257,959,'-E7 "&;91$.# +B= 1$' 59($ 2$,10 +9( )9*1$'+7 9 4&9-B+E- 59($#$ 19&.H).$9#$ 4" 4"*&"-$' )" )"#B 19 1$- +B= 1$' #9# "-3"507 50,(" 4"<"=0I 2$H 19 (9194$' $ ")4"-.0*9I D.9(">-.0< c&5b&f L) &9.B )" &".#"*0 )"<E-.0< Q"/"51$(7 (56&0 * 4'<1$.;").$< 2$H. 50#7 =' * 4&9-0 +'25 -"&9. 5&B)1$' #"2?'&9 -"&9. -$H=2.9F X9(" ;<6*10 4"*6) *2(9.9< 1$'B25911$' &"21E-' *08 #9;91$9 *<9:-$-$',$?$&#0 4&.0 +')1"-.'8 210# /&9(B *249&-$9. $-3 25&"10F D J9 4&'2+9 *01$(B +' #$ 1$' )" *05&.0#91$9F k 192 +'25 "25951$" 59($ d.94$'4&.j7 =' 1$' #9#0 -.92B 5'-.'(.9<9)"*9I D =9,$< Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Q"#91 4"-.B< 2$H *0*"<98 10 )" 59/,$-07 ;)0= +';" 4& $','.9-.H,$ 2$H -"&9. /9&).$'+ 198 (&H-9I $ B=0*9+E- 4&.0 50# &6*8 1$'=7 9 #"=' ;<6*1$' 2<6* 1$'8 49&,9#'159&10-3 4&.')259*$,$ 2*6+ 4";,E) 19 5'#95 O.*T.<U PD2V 4&.')2$H/$"&-6*F c/0 &".<9)"*9I 95#"2?'&H Q"#91 4&.05"-.0<.92< )"*-$4^ d]'/&91$' *?$&#$' D )0&'(8 5"&.*&9-9 2$H )" 4&9-"*1$(6*F D G9#0 )" "#6*$'1$9 *9=1'.9;9)1$'1$'7 (56&0-3-$9</0# 9/0:#0 "4&9-"*9,$ 4&.0.925"2"*91$B 5'-31$($ d/b&.0 #6.;6*jF D c # 5" 4",';9m D!" 4&"25B #6*$-$' 4$'&*8 2.' &.' ($' 4&.0+)E *9# )" ;<"*0t D K4$'&tFF9+lj!" *0/B-3B 29,*0 :#$'-3B Q"#91 *0("&.0259< 205B9-+H "&9..191' 2"/$' 5'-31$($ *4<0*B 19,B).$ 9/0 4"(9.9I $# 9/2B&)9,1":I $-3 ).$9<91$9F c&5b& 4&.'-$'= #6;</0 4":*$H-$I.9,')*$' 46< ;").$ #").$',1' 19"25&.'1$' 2$'($'&07 9 Q"8 #91.02(9</0 )*9 &9.0 *$H-'+ -.92B ;)08 /0.9 (9=)0# &9.'#.9<9)"*9< 59-.(H )" 4'<19F `.$H($ B#$'+H51":-$"# )04,"# #7 9B5"&05'5"*$ +9($# -$'2.0< 2$H Q"#91 "&9. )"/&'#B 1925&"+"*$ (",').0.&".B#$',$7 =' $-3 4"25H4"*91$' /0<" -9<8 ("*$-$' 1$'&9-+"19,1' $.9-.H,$ :#$9I 2$H 29#$. 2$'/$'F c&5b& B&"-.0:-$'."/"*$E8.9< 2$H7 =' 4$'&*2.E -.011":-$E +9(E.&"/$ * 4"1$').$9<'( /H).$' 19"25&.'1$' 2$'($'8 &07 (9=)0# &9.'# ;)0 4&.08 4"#$19< 2"/$' 4B25' 4&.'/$';$ *0/B-39< 4'&,$250# :#$'-3'#F L/9+ /0,$ *).$H-.1$ Q"#91"*$7 =' B)9<" #B 2$H ($,("#9 4&"8 250#$ 2<"*9#$ d.#b2$ij $-3 )".92591"8 *$'1$9 2$H $ 1$' #";,$ B*$'&.0I7 =' +'2.8 -.' 46< ;").$10 5'#B 5';" 1$' )"25&.';9,$F O.0 Q"#91 19B-.0< 2$H -": ).$H($ 5'+ 205B9-+$m g9b-.0< 2$H /9&)." )B="F ]9-.E< /"*$'# ") &9.B *$9I 2$H ($')0 "1 #6*$7 =' +'25 59(.94&9-"*9107 =' 1$' #9 -.92B tf $ +9(.925"2"*9< 19 2"/$' 5' 29#' 5'-31$($7 (56&' 4"#";<0 +';" (",';"# 5" 9= :-$21H<" ;" * ="<E)(BF ])9< 2"/$' /"8 *$'# 24&9*H. 5';"7 =' 59( /9&)." +'25 d.98 +H50j 4$,10#$ 24&9*9#$?$&#07 ='.94"8 #1$9< " *9= &9*9-3 $ 4&.'259< &".8 #9*$9I. 4&9-"*1$(9#$F L;9&1H<" ;" 4&.'&9=91$'7 /" *<9:1$' B:*$9)"#$< 2"/$'7 =' 1$' *$' +9( d5h4' 2$'($'&0 #9+E +';" 4&98 -"*1$-0j $ $,' &9.0 d+'=)=e. 4B250#$ (9#$jF L/$'-9< 2"/$'7 =' * 4&.02.<0# 508 ;")1$B *'a#$' B&,"4 d") 4&9-0j $ *0("8 & ' &".#"*0 $ *249&-$' 2*"$-3 4&9-"*1$(6*F Dwie pierwsze osoby, które zadzwonią lub wyślą sms-a na numer na hasło: NASZE MIASTO otrzymają 98% rabat na usługę realizowaną przez firmę PRZE- MYK: 8 godzinny audyt w wybranym obszarze w Państwa firmie zakończony propozycją działań pozwalających zwiększyć zyski albo szkolenie Techniki Romana Przedsiębiorczego przeprowadzone w Waszej firmie (indywidualne lub grupowe) (wartości usługi 3000 zł netto cena po rabacie 60 zł) Powrót zabytku do Leszczyn przesądzony! Od ponad dwóch lat trwają starania o odzyskanie zrabowanego przez hitlerowców w 1942 roku z leszczyńskiej parafii zabytkowego dzwonu Maria z 1617 roku. Ten piękny i cenny zabytek od ponad 60 lat znajduje się w dolnosaksońskiej parafii L).02(91$9 `.*"8 1B7 9 "),$4-9 K5"*9&.02.'1$'!&.0+9-$6< P' d`.*"1j7 -.01$E $15'120*1' 259&91$9 /0 dg9&$9j *&6-$<9 )" P'2.-.01F ] &6=10# 2(B5($'# *$',' 49&9?$$ 19 _6&10# p,e2(b *9,-.0 " 4"8 *&65.9;&9/$"10-3 )6/& (B,5B&0F `*9,959 5'#B 4"*$")<" 2$H 498 &9?$$ * K.'&"($'+7 (56&9 24&"*98 ).$<9 2*6+ ).*"1. g$'#$'- 4" [ Zarząd SPL Dzwon, /$';91$9 " +';" "))91$'F!&.') ($,(B 50;")1$9#$ 59(=' )" K$#"&9).9 5&9?$< 59#5'+2.0.9/058 ("*0 ).*"1F L) 4"19) TN,95 4")"/1' 259&91$9 +')1'+. 4") "4",2($-3 49&9?$$ 1$' ")1"2.E 2(B5(B7 9 ).$9<91$9 * 24&9*$' ")8.02(91$9 2*"+';" ).*"1B 49&98?$$. u9.$2( * ;#$1$' _")6* 5'= 1$' &"(B+E 19+,'4$'+F J0# /9&).$'+ -$'2.E 4"25H40,'2.-.0>2($-3 49&9?$91 $ 4"*&65 dg9&$$j +'25 +B= 4&.'2E)."10l!"5&.'/1' 4$'1$E).' 19 )'#"159= $.)+H-$' ).*"1B. *E.$B5($'+ *$'=07 4"<E-."1'. &"./$6&(E )98-3B $ +';" &'("125&B(-+E 4&.'(98 =' K5"*9&.02.'1$B *9&2.9*2(9 K5"2"*8 19 B#"*9 )" )'2.<9 TS,$25"49)9 )" P'2.-.01l Y&9(B+' +'2.-.' 4$'1$H) &9124"&5 dg9&$$j )" P' ,' K5"*98 &.02.'1$' /H).$' $-3 2.B(9I 4&"8 2.E- " *249&-$' 59(=',"(9,1' 4&.')2$H/$"&25*9 $ $12505B-+'F g$' +'25 5" +B= *$',(9 (*"59 D ($,(98 2'5 'B&"F A 50# 29#0# )1$B. 49&9?$$ b,.'i_&"19b )" ]9&.E8 )B K!P d`.*"1j 19)2.')< '8#9$,. 4&"+'(5'# B#"*0 )"50-.E-'+.*&"5B ).*"1BF ] "7 =' 59#5' &9?$9 B.02(9<9.;")H Y$2(B49 o$,)'23'$# $ 1$'#$'-8 ($';" G$1$25'&25*9 K4&9* A'8 *1H5& "*&65 dg9&$$j )" P' (56&0-3 #$'2.(9>-0 ).*"1 B?B1)"*9,$F k.02(91$' )"59-+$ 19 24&"*98 ).'1$' ).*"1B 1$'*E54,$*$' 4"8 #";<0 $1?"&#9-+'.9#$'2.-.91' * 4&92$'7 #F$1F * 192.'+ ;9.'-$'7 "&9. $15'&4',9-+9 4"2<9 A"+-$'-39 K.9&9#07 19 (56&E ")4"*$').$9< 6*-.'210 $ `.$').$-5*9 g9&")"*';" Y";8 )91 ])&"+'*2($ "/$'-B+E- 50;")1$ 5'#B7 4&.0 "(9.+$ ").02(91$9 $11';".9/05(B7 1"*9 #$1$25'& 4&"?F G9<;"&.959 L#$,98 1"*2(9 "?$-+9,1$'.9("#B1$("8 *9<97 =' dg9&$9j *&6-$ )" P' l J'&9. 4"."259+' -.'(9I 19 B259,'1$' 5'&#$1B ($')0 ).*"1."2591$'.)+H50. *$'=0 $ /H).$' ;" #"=19 4&.'*$'aI )" P' F k46& $ ("12'(*'1-+9,' >2($-3 ).$9<9-.0 +B= *(&65-'.9"*"-B+E 24'<1$9+E- "-.'($*98 Zmagania siłaczy Zh,$25"49)9 TNZS &F * P9B38-39##'& * g$'#-.'-3 ")/0< 2$H!B-39& p*$959 * *0-$2(91$B 2.591;$,'=E-F A (95';"&$$ *9;"8 *'+ )" Uh (;7 ;&B49 *$'("*9 2B/8 #925'&27 Z #$'+2-'.9+E< o'&"( G9&-$1. *01$($'# ZSN (;F [,$25"49)9 TNZS &F * J'&-3"8 v'+ 19 K<"*9-+$ ")/0< 2$H G$H8 ).019&")"*0 JB&1$'+ p*$e5' * *0-$2(91$B 2.591;$,'=E- $ #9&5*0# -$E;BF A *0-$2(91$B 2.591;$ * ;&B4$' *$'("*'+ )",95 ZM825B /'. 4").$9<B 19 (95';"8 &$' *9;"*' -.*9&5' Q9?9,. *01$($'# ZNh (;7 9 * #9&5*0# -$E;B7 * 5'+ 298 #'+ ;&B4$' Q9?9< /0< *08 1$($'# ZhN (;F A ;&B4$' *$'("8 *'+ 2B/#925'&2 /'. 4").$9<B 19 (95';"&$' *9;"*' * *0-$2(91$B 2.591;$ )&B;$' #$'+2-'.9+E< o'8 &"( G9&-$1. *01$($'# ZNh (;7 195"#$925 * #9&5*0# -$9;B &6*1$'= )&B;$' #$'+2-'. *01$8 ($'# Zhh (;F Y0<9 5" "25951$9 $#4&'.9 * 50# 2'."1$'F A TNZh &"(B * 4$'&*2.'+ -.H8 :-$ 2'."1B -3-'#0 *.$EI B).$9< * #$25&."25*9-3 bb&"40 *!&98 ).'7 195"#$ &.'<"#$' #9+9 $ -.'&*-9 ")/H).$' 2$H * P' JB&1$'+ "!B-39& YB&#$8 25&.9 G$9259 $ _#$10 O.'&*$"18 (98P' " (56&0# * ($-3 4"$1?"&#B+'#0 $ +B= ).$:.94&92.9#0F D$0&3) ("02% MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! SPRZEDAM MIESZKANIE 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena zł. Tel Salon fryzjerski zatrudni fryzjerkę na pełny etat. Wynagrodzenie 1800 netto. Kontakt:

7 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 29! grudzieñ Zdrowych i radosnych, pe³nych rodzinnego ciep³a Œwi¹t Bo ego Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2015 Roku yczy Grzegorz Matusiak Pose³ na Sejm RP Zapraszam do moich biur poselskich w Jastrzêbiu-Zdroju i Wodzis³awiu Œl¹skim Szanowni Pañstwo, w imieniu swoim oraz kole anek i kolegów startujacych z Komitetu Wyborczego Pawo i Sprawiedliwoœæ w tegorocznych wyborach samorz¹dowych, sk³adam serdeczne podziêkowania za udzielone nam poparcie. Jest ono zobowi¹zaniem do dalszej, jeszcze bardziej wytê onej pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Chcê równie podziêkowaæ wszystkim, którzy podczas kampanii wyborczej byli ze mn¹, za ich bezinteresown¹ pomoc i yczliwoœæ. Bardzo dziêkujê za udzielony mi mandat zaufania i obiecujê, e bêdê Pañstwa godnie reprezentowa³ w Radzie Powiatu rybnickiego. Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Bo ego Narodzenia pragnê z³o- yæ serdeczne yczenia wielu radosnych prze yæ, spotkañ z bliskimi, odoczynku od trosk i wyzwañ ycia codziennego. yczê, aby w pañstwa domach zagoœci³a radoœæ, szczêœcie i wzajemne zrozumienie. Niech ten czas bêdzie czasem przemiany serc i otwarcia ich na Bo ¹ ³askê. Niech bêdzie tak e okazj¹ do obdarowania dobrym s³owem i wzajemn¹ yczliwoœci¹. yczê, aby wszystkie dni w roku by³y tak piêkne i szczêœliwe jak te œwiêta, a Nowy 2015 Rok niech bêdzie rokiem pomyœlnoœci, sukcesów oraz spe³nienia najskrytszych marzeñ. Z pozdrowieniami Cezary Rajca Szanowni Mieszkańcy, Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat pragnie serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali się wziąć udział w wyborach samorządowych oraz oddać swój cenny głos na naszych kandydatów. Dziękujemy za okazane zaufanie i chcemy zapewnić, że nasi przedstawiciele w Radzie Miejskiej oraz Radzie Powiatu będą skutecznie reprezentować Wasze interesy na forum samorządowym. Jan Tokarz Pełnomocnik Wyborczy KW PGPP Wydawnictwo prasowe EWEL poszukuje dziennikarza na teren Czerwionki-Leszczyn. Kontakt:! tel ! 6:'(;" &"% -'(/!;"&'(- B%.-? 'C,$;= 8+,$20,1) /' 34%5&+&+,6+ 1+,.-8%0?&)&A #'-% :$%D *+&%1+ 8$%02 0%8 + /' ;)&AE 8;9$-) *+, 1%0? &-%.2 -%01'(%F.+= ()*%01'(%*)1+ 1+,.-8%*+%1+G H%0120,1).+= 8'1#6,8.'(? '>.42:? ()*%012 7$-):';20,1) $,86%1= I('0,:' 1+,.-8%*+%E -*%0/-+,1) /6% <+,>+, *%0,1&=E.#$%(/-+1) 0,:' -/'6*'5F C+*%*.'(?E -%4%;(+1) C'$1%6*'5&+ - I('+1 H%$-?/&?E >=/-+,1) /':6?/%F 8'*/)&0+ C+*%*.'(,0 I('0,:' 1+,.-8%*+%G Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom



9 Nasze Miasto! Nasza Gmina! nr 29! grudzieñ 2014 Nasz Powiat 9 W związku z zakończonymi wyborami samorządowymi, które rozpoczynają kolejne 4 lata rządzenia naszymi lokalnymi sprawami, chciałem się zwrócić z osobistym apelem do mieszkańców naszej czerwioneckiej wspólnoty samorządowej. Na wstępie gratuluję wszystkim wybranym: radnym i burmistrzowi. To właśnie im mieszkańcy zaufali i powierzyli swoje sprawy, aby zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rozwiązywali problemy lokalne i realizowali zadania publiczne. Jednocześnie nie chciałbym żeby tych kilkudziesięciu kandydatów, którym zabrakło wystarczającej liczby głosów, utraciło swój entuzjazm i zapał do pracy. I zamiast dalej działać na rzecz gminy na 4 lata zamknęło się w swoich domach. Zadziałajmy razem dla mieszkańców Nowy plac zabaw Przy ulicach Ogrodowej i Konopnickiej powstał zupełnie nowy plac zabaw. Komu dzieci zawdzięczają bezpieczne oraz radosne miejsce zabaw? LESZCZYNY! YB)"*9 1"*';" 4,9-B.98 /9* 5".92<B;9 #$'2.(9>-6* P'2.-.01F X9( 4&.0.19+' ;<6*19 $1$-+95"&(9 24&9*07 b,=/$'59 _68 &'-(97.9#02< )"50-.E-0 259&9> " 4"*2591$' #$'+2-9.9/9* +B= ") )9*19.94&.E59< ;<"*0,"(98 5"&6* #$'2.(9> 4&.0 B,$-9-3 L;&")"*'+ ; a. 9)$ & C.%&549'(5 & *'()$ 3,'W 4C./+,?52 C9E%1 +,?N D 5<B#9-.0 b,=/$'59 _68 &'-(9F ]&'9,$."*91$' #9&.'> " *$H(2.'+ 4&.'25&.'1$ 4&.' "1'+ ),9 ).$'-$H-0-3.9/9* B#"=,$*$< 4&"+'(5 `.$9<9+ P"(9,8 1$' zcccfq`")9+#07 $= -','# 5';" 4&";&9#B +'25 "&;91$."*98 1$' ("1(B&26* " )"59-+'7 (56&' *?$1912"*0 24"26/ *24$'&9+E 4"#02<0 19 &".*6+ ).$',1$- #98 <0-3 #$'+2-"*":-$F ; 3.$'/,( 4,0 C.+C#%4 a&,'('$ \.C'=+,) b!!! /%'& & 9%&)?N -=.W CE/ #=7 c d>'9'=,' U'?&*'%)Ce, ` d<#=,9' f'/%&5w +,'C2 K=6-,)9' JE%)?C'eg.%'& U.W +.3+,?C,)$ da'%-'%' 3.49'+./,(5D*5 +'3,4'V 3%.$)C9 +' 3='?# &'-'/ ; "4"8 *$9)9 b,=/$'59 _6&'-(9F A0#"8 ;$ 4&";&9#B `.$9<9+ P"(9,1$' 198 &.B-$<0 ("1$'-.1":I B5*"&.'1$9 g$'?"&#9,1'+ _&B40 dq").$-' `.$'-$"#j7 (56&'+ "2"/"*":-$ 4&9*1'+ B=0-.0< RB1)B2. P"(9,8 10 dq9#=9jf `.$H($ *249&-$B.' 25&"10 4&'.'29 RB1)B2.B D ;&B49 #";<9 *1$"8 2("*9I " B).$','1$' ;&915BF C 4$'8 1$E).' "5&.0#9<9F ; h&54c'=,d*5 3)(+1 C/.90 i^^^2^^ &( ; *.6+'W -5 3.*5D=)V2g6) 9. +,)/,)=)2 $)49 /,)=C' ; 4&.0.19+' b,=/$'59 _6&'-(9F g9 &'9,$.9-+H 4&"+'(5B * "1" "(&'2 5&.'-3 #$'2$H-0F g$' "/0<" 2$H +')19( /'. 4&"/,'8 #6*F X9($-3m ; T,)%/4&5 )9'3 3='+E/ / 65?,) &/,1&'+5-5( & J*,+5, 8,'49' [&)%W /,.+C, ; \)4&?&5+ +' 4903+,)+,) 3='?#7 X# 3.$'/,(5 4,0 3%.-=)*52 C9E%) 95=C. C,/'+,' ; 4&.0.19+' b,=/$'59 _6&'-(9F O.<"1($1$' ;&B40 dq"8 ).$-' `.$'-$"#j #";<0 +')19(,$-.0I 19 4"#"-.' 25&"10 /B&8 #$25&.9 _#$10 $ G$92597 A$'2<98 *9 X91$2.'*2($';" "&9. G9&$98 19 k3'&(97 )0&'(5"&9 ]9(<9)B _"24")9&($ G$'2.(91$"*'+F!"8.*",'1$' 19 /B)"*H 4,9-B.98 /9* *0)9I #B2$9<" )")95("*" K59&"25*"!"*$95"*' * Q0/1$8 (BF X9( 4")9+' ;<6*19 $1$-+95"&8 (9 4"#02<B7 5'1 '594 /0< 19+5&B)8 1$'+2.07 /" 19+)<B=2.0F ; [&'4.?&)C,/'+,' +' R9'%.49/' 9..C%)4 '6 '=) +' 4&?&0W D?,), 9#9'$ *.B(5D*5 /5%.&#*,'(.D?,, &) 49%.+5 ; 4&.0.19+' b,=/$'59 _6&'-(9F X9( 2$H +')19( "(9.B+'7 1$' 50,8 (" B&.H)1$-.'?"&#9,1":-$ #";E 4&.0249&.9I (<"4"56*F C1$-+95"&(9 4&"+'(5B 4&.0.19+'7 $=.9(B4 4,98 -B.9/9*7 (56&0 +')1"-.':1$' 24'<8 1$9 *2.025($' *0#";$ "&9. 1$' 4&.'(&9-.9 *0.19-."1';" /B)='8 5B7 5" 1$',9)9 *0.*91$'F ; ['(5 *,)4,1? 3%&)&+'?&5(5D*5 +' 3.4&#W 43%&09# #659C# 3#-=,?&W +)B.2 C9E%5 43)(+,'(-5 /4&549C,) /5&+'?&.+) C%59)%,' ; &'%E/+. S.%*'=+)2 $'C, 9) &/,1&'+) &.C%)W D=.+5* S,+'+4./5* D "4"*$9)9 b,=/$'59 _6&'-(9F O" -$'(9*'7 4&.0;"5"*98 1$'# 5'&'1B 4").9/B)"*H.98 +H,$ 2$H 29#$ #$'2.(9>-0 B,$L;&")"*'+ D f4&54?5 / /5/'=, 9)%)+2 +' C9E%5* *.+9)W %&5 3.49'/,=, C.+49%#C?$0 3='?#7 f &''+B'6./'W (5 4,0 %E/+,)6 S,%*5 3%5/'9+)2 9'C,) $'CF ah\k T%'?./+,' Z)W C='*5, OB+,)4&C' R+.3)C2 C9E%' +'* 9'-=,?&C0,+S.%*'?5$+12 R*'%9 R&C.(' '+B,)=4C,)B. OB+,)4&C' J%.-.%& ; C9E%' C.+C#%4# 3%.$)C9.%'& A,#%. Z'?N#+W C./) Ob R37 *'9)%,'(5 3'3,)%+,?&.W3,D*,)++,W?&)2 43%&09 -,#%./5.%'& 3%.$)C9E/ hk ; *0,$-.9 -.<"1($1$ ;&B40 dq").$-$' `.$'-$"#jf C25"51' 2598 <" 2$H &6*1$'= *249&-$'.' 25&"10 RB1)B2.B P"(9,1';" dq9#=9j7 +9( 59(='.*0(<9 2E2$').(9 4"8 #"- #$'2.(9>-6* "/B B,$-F ; [N?,'('-5* /'V /4&549C,*2 C9E%&5 &''+B'6.W /'=, 4,0, /,)%&5=, / 3%.$)C9#7!+,?$'95/' =.C'=+' *,)4&C'j?E/.C.=,?5 &'C.j?&5(' 4,0 / 95* 49#3%.?)+9.W /5* 4#C?)4)*7 X5* 4'*5* 49'W $)*5 4,0 65/5* 9)B.2 6) /43E(3%'?' =.C'=+)$ 43.()?&+.W D?, & 4)C9.%)* 3#-=,?&+5*2 3%5W /'9+5*.%'& &.%B'+,&'?$'*, +.+W3%.S,9 $)49 *.6=,/' D 4")2B8 #"*B+' b,=/$'59 _6&'-(9F O.0 *0<E-.1$' 19 50# 4"8 4&.'2591$' _&B49 g$'?"&#9,19 dq").$-' `.$'-$"#jm L-.0*$8 :-$' 5" 1$' *2.025("F L56= * 19+8 /,$= ,919-3 ;&B40.19+)B8 +' 2$H."&;91$."*91$' $#4&'.07 (56&9 4")2B#B+' $.9(">-.0 4&"8 +'(5 /B)"*0 4,9-B.9/9*F A 5&9(-$' *0)9&.'1$9 ")/H).$' 2$H ("1(B&2 4, ") 398 2<'# do.0# *')<B; O$'/$' +'25 *",1":I $ 2",$)9&1":I 24"<'-.8 19jF A9&5" )")9I7 =' 19+,'42.' 4&9-'."2591E 19;&")."1'7. ("8,'$ *2.025($' ).$'<9 4, ' /H)E )"25H41' 19,"(9, &" $15'&1'5"*0-3 "&9. 4"&598,9-3 24"<'-.1":-$"*0-3F!&"+'(5 {A246,1$' ),9 ).$'8 -$jq&'9,$."*910 * &9#9-3!&"8 ;&9#B `.$9<9+ P"(9,1$' zccc7 *246<?$1912"*910 4&.'. c(9)'8 #$H Q".*"+B R$,915&"4$$ *!",8 2-'7!",2("8c#'&0(9>2(E RB18 )9-+H A",1":-$7 RB1)B2. P"(9,8 10 Q9#=9 $ E2$))$!2F$)258%$ A "25951$-3 *0/"&9-3 29#"8 &.E)"*0-3 29# &6*1$'= (91)0)"8 *9<'# )" Q9)0 G$'+2($'+7 9,' 4"8 #$#" 1$' B.02(91$9 #91)95B )98,'+ +'25'#.)'5'&#$1"*9107 9/0 4&9-"*9I 19 &.'-. #$'2.(9>-6* 192.'+ *246,1"50F g9+";6,1$'+ &.'-. B+#B+E-7-3-$9</0# 9/0:#0 1$'.#9&1"*9,$ (",'+1'+,'(-+$ )'8 #"(&9-+$7 (56&'+ 2$H +B= B-.0#0 ") 4"19) Th,95 *",1'+!",2($F A 5&9(-$' 5&*91$9 (9#491$$ *0/"&-.'+7 59( +9( $ * ".19<'# 2$H. *$',"#9 4"25B,959#$ "4$20*910#$ 19 B,"58 (9-37 4,9( ?",)'&9-3 &6= (91)0)956* $ 56* A0/"&-.0-3F O.H:I. 1$-3 5" "/$'51$-' *246<4&9-0. #$'2.8 (9>-9#$ $ )'(,9&9-+' /,$=2.';" ("159(5B &9)1';".' 24"<'-.1"8 :-$E,"(9,1EF `,95';" #9+E- 19 B*9).' )9,2.0 &".*6+ ;#$10 $ 49& $ 24"<'-.1'+ "&9..' *.;,H)B 19./,$=9+E-0 2$H "(&'2 &'9,$.9-+$ *$',B 4&";&9#6* B1$ * &9#9-3 4'&24'(50*0?$8 1912"*'+ TNZS8TNTN7 1$'./H)19 +'25 ("12",$)9-+9 2$< $ *246<4&9-9 4"19) 4").$9<9#$F!",$50(9,"(9,8 19 "&9. +'+.19-.E-' $ 1$'")<E-.8 1' #'-391$.#0 )"50-.E-' 49& $ 4B/,$-.1'+7 -.0,$ /'.4"8 :&')1$';" B-.'251$-5*9 "/0*95',$ * =0-$B 24"<'-.10# $ 4B/,$-.8 10#7 *0#9;9+E &'9(50*9-+$ $ #"/$,$.9-+$ *$',B,$)'&6*F `.$H($ #"=,$*":-$"# 4".08 2(91$9?B1)B2.0 'B&"4'+2($ ($'."259<0 4&.0.191' 192.'#B (&9+"*$7 19+/,$=2.0-3 ($,(9,957 5" 4&9*)"4")"/1$' "25951$ D.19-.1';" &".*"+B 192.'+ *246,1"50F!&9-B+E- * 29#"&.E8 ).$' *"+'*6).($# 4&.0 *)&9=98 1$B &';$"19,10-3 4&";&9#6* *246<?$1912"*910-3.' :&")(6* k1$$ bb&"4'+2($'+7-3-$9</0# *08 ("&.0259I 4"2$9)91E *$').H $.)"8 /05' B#$'+H51":-$ 19 &.'-. &".*"8 +B _#$10 $ G$9259 O.'&*$"1(98 P' F Y9.B+E- 19 *$',",'58 1$# )":*$9)-.'1$B7. 4'<10# 4&.'("191$'# #";H.9)'(,9&"8 *9I7 $= 50,(" 4"<E-."1' 2$<0 $ *08 ("&.02591$' &6= "/6*7 4"5'1-+9<6*7 ("#4'5'1-+$ "&9. *$').0 *$',B "26/ $ $12505B-+$ 4&"*9).$ )" &.'-.0*$ B(8 -'26*F!&9;1H.95'#.9-3H-$I *2.025($-3 9(50*10-3 #$'2.(9>8-6* ;#$107,"(9,10-3 ).$9< "<'-.1$(6* $,$)'&6* )" *246<8 4&9-0 $ *246,10-3 ).$9<9> 19 &.'-. &".*"+B 192.'+ d#9<'+ " jF!'<1$E-?B1(-+H -.<"18 (9 ]9&.E)B RB1)9-+$ QcGyc "&9. *246<5*"&.E- *246,1$'. &6=10#$ 49&51'&9#$ 4&"+'(50 $ $1$-+950*0 24"<'-.1' 2<B=E-' &".*"+"*$ O.'&*$"1($8P' $'+')1"(&"51$' 4&.'("198 <'# 2$H " 4&.02<"*$"*0-3 j.<"8 =9-3 2B(-'2Bj +9($' )&.'#$E * #$'2.(9> '+ ;#$10F!&.0+H59 R9%'9)B,' Z.&/.$# J*,+5, 8,'49' [&)%/,.+C'W\)4&W?&5+5 +' ='9' ]^_`W]^]^ 19(&':,98 +E-9 ($'&B1($ &".*"+B "&9. 3"&08."159,1' -',' +'25 )"(B#'15'# 4,91$ #7 195"#$925 )" +'+ &'9,$.9-+$ 1$'./H)1' 2E &6=1';" &").9+B 4&";&9#0 $ 4&"+'(50F c/0 ("#4,'(2"*" $ '?'(50*1$' ).$98 <9I7 ("1$'-.19 +'25 *246<4&9-9 4&.')259*$-$',$ &6=10-3 :&")"8 *$2(7 ;&B4 24"<' "&9. 4"8."259<0-3 $15'&'29&$B &.'-. 5.*F d*246,1';" )"/&9jF A 50# -',B 4"25B,B+H /0 4"*"<9I "/2.98 &"*'i5'#950-.1' ;&'#$9 2(<9)9+E8 -' 2$H. '(24'&56*7 #<").$'="*E &9)H ;#$107 ;#$11E &9)H 2'1$"8 &6*7 -.0 _#$11E Q9)H `.$9<9,1"8 :-$!"=05(B!B/,$-.1';"F J0,(" :*$9)"#' /B)"*91$' (94$59<B 24"<'-.1';" $ 5" &9.'#. &.'-.08 *$250# 91;9="*91$'# #$'2.(9>8-6* "&9. ("12",$)9-+9 &6=10-3 :&")"*$2( 4".*",$ 19 25*"&.'1$' 49&51'&25*,"(9,10-3 $ d.9*9,-.'8 1$9j " :&")($ B1$+1'F c 5" -30/9 +')'1. 19+*9=1$' (&"(6*7 (56&0 #B2$#0 *246,1$' *0("19IF D$0&3) :A"F9)3$% JKLM" BKNML<O"P"Q<K #'6,&%R " 7'5$,/*+&;(' #$-) ".#$-,/%S) " -%82#+, " ()*%01+, *+,$2&A'1'5&+ " 7$'C,.0'*%6*) 1%$8,;+*: *+,$2&A'1'5&+ " T'1#6,8.'(? '>.42:= #$%(*? ;$%*.%8&0+ " T'1#6,8.'(? '>.42:= #'/%;8'(? ;$%*.%8&0+ " T'1#6,8.'(? '>.42:= 8$,/);'(? ;$%*.%8&0+ " H%$-?/-%*+, *+,$2&A'1'5&+%1+ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

10 10 nr 29! grudzieñ 2014 We wtorek 11 listopada na lotnisku Rybnik-Gotartowice odbyły się IV zawody szybowcowe i III zawody samolotów ultralekkich na celność lądowania. Zawody lotnicze A 4"1$').$9<'( ")/0< 2$H "?$-+9,10 5&'1$1; 4&.').9*")9#$F!$,"-$ 4"#$#" /"-.1';" *$95&B /0,$ 4'<1$.949<B $ 2598 &9,$ 2$H +9( 19+,'4$'+ 4&.0;"5"*9IF A ).$'>.9*")6* B-.'251$-0.9-.H8,$./$'&9I 2$H +B= ") \^NN &91"F!" &".<"8 Czy to był udany rok? Myślę, że nawet bardzo udany, udało sie szczęśliwie zaliczyć wiele ciekawych imprez sportowych. Ile ich było przestałem liczyć wpołowie roku. C#4&'.0 /$';"*' $ 1"&)$- *9,($1; 4" 92?9,-$'7, $H(10-3 ;6&9-3 * ).$'> $ * 1"-07 /0<9 19*'5 +')19 4" 4B250110# 4$92(B!B2501$ Y<H)"*2($'+F O" 19+/9&).$'+.949)<" #$ * 49#$HIm Y0<0 5" )*$' $#4&'.0F!$'&*2.9 /0< 5" G9&2. 19!$,2("F `" ).$: 49#$H59# 1$'8.*0(,' *0#9;9+E-E 5&92H 4&"*9).E-E ;6&2($# 2.,9($'#7 ;).$' -$H=(" *-3").$ 2$' 5B& $'7 9 -" )"4$'&" +':,$ )" &B)6* )"-3").$ &0*9,$ :*$'5108 #$.9*")1$(9#$F `&B;9 $#4&'.97 (56&E #$,' *24"#$19# /0< O&"22!6<#9&95"1 KB-39&9 19!B2501$ Y<H)"*2($'+ TZ (# 4" ;&.E2($# 4$92(B.)9*9<" /0 2$H =' 4B (,$#95 ("+9&.0 2$H.' 2<">-'#7 1$'8 25'50 5&9?$,$:#0 *5')0 19 4"&H )'2.-."8 *97 )" ).$: $' +9( /0<" 19 4B2501$ ")4"*$9)9#7?9+1$' 9,' #"(&"F k)9<" 2$H ='1$B 259&5B $ #$'+2-9,E)"*91$9 19)2.')< ,"50 24&9*).9+E-'7 (56&' #$9<0 /0I "2595'-.10# 4&.0;"5"*91$'# )".98 *")6* $,"56*7 (56&.0 $-3 4"5&.'8 /"*9,$F ]9*")"# 5"*9&.02.0< /"-.10 *$95& +9( 4")-.92 5&'1$1;B7 +')19(=' B-.'251$-0 #$',$ #"=,$*":I *0("191$9 50,(" +')1';","5BF A0&9.0 5*9&.0 4$,"8 56* #6*$<0.9 1$-3 29#0-3 D (9=)0 4"8 #$#",'(($';" 25&'2B #$9<.949< $ *",H.*0-$H25*9 9,'.*0-$H.-9 #"=' /0I 50,8 (" +')'1F ]9*")0 4",';9<0 19 *0,E)"*91$B +9( 19+/,$='+,$1$$ &".<"="1'+ * 4"4&.'( 4929,E)"*91$9 #$H).0 *0<"="10#$ 4<6519#$F K.':I 4<6-$'1 ";&91$-.9<" #$'+2-' 4"#$9&B 4&.0.$'#$'1$9 )" 4&"8 25"(E59 " *0#$9&9-3 "(F SN 19 TN #'8 5&6*F!&.0.$'#$'1$' 4".9 50# "/2.9&'# 1$' /0<" #$'&."1'F!")-.92.9*")6* B=0*91' /0<0 )*9 2.0/"*-' 504B Y"-$91 $ 5&.0 29#","50 B,5&9,'(($'^ Vx5&$#7 *58M `019#$- $ z$8 &B2 KAF!".9*")9-3 19)2.')< &".8 )91$' )04,"#6* $ ").19( 2.0/"*-"8 *0-3 5';"&"-.1'+ 4")259*6*-' "& '&$1; $ ";<"2.'1$' *01$(6*F +$5", +38-&-"% Rok pełen sukcesów! 5'= 2.-.H:,$*$'.9(">-.0I 19 T #$'+2-B -0(, \ p,e2(9 ;).$',$8 -.0<9 2$H 2B#9 4B1(56* *2.025($-3 \ *08 :-$;6*F `*9 #9&95"10 1"&)$- *9,($1; &6*1$'= 19 T #$'+2-BF L/9 *0#9;9+E-' D +')'1 * B49,' VT 25"41$7 )&B;$.,$#$8 5'# -.92"*0#7 ;).$' 19 ("1$'- "(9.9<" 2$H7 =' 50,(" *' 5&"+(H B(">-.0,$:#0 ) ST (# * &';B,9#$1"*0# -.92$'F X9($' 4, &.02.<0 &"(m J'1 2$H +'2.8 -.' 1$'.9(">-.0< -.'(9+E #1$' +'2.-.' 5&.0 -$'(9*' $#4&'.07 "25951$9 * 20,*'8 25&9 ='/0.9(">-.0I &"( 19 24"&5"*"F A 4&.02.<0# &"(B 19+*9=1$'+2.' 2E ),9 #1$' G$25&."25*9!",2($ * 1"&)$- *9,8 ($1;7 9 &'2.5H 2$H."/ '25 * -.0# *0/$'&9IF O.0 /H)E 2B(-'20m L(9=' 2$H7 *9=1' ='/0.9 (9=)0# &9.'# 2.-.H:,$8 *$' $. B:#$'-3'# 4&.'(&"-.0I,$1$H 4"#9&9>-."*'+ PBx5"&4').$'F D$0&3) IC"%836% Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Co tam na fejsie? Może nie każdy, ale jednak duża część społeczeństwa ma swoje konto na znanym portalu społecznościowym facebook. Kiedyś mieliśmy konto na Naszej Klasie, teraz też wielu z nas je ma, ale już bardzo rzadko z niego korzysta. g92.' =0-$' * )B='+ #$'&.' 5"-.0 2$H *<9:1$' 19 4"&59,9-3 24"<'-.1":-$"*0-3F `.$H($ 1$# #9#0 ("159(5. *$',"#9.19+"#0#$7 (56&0-3 *$)B+'#0 -.H25"7 &.9)("7 /9&)." &.9)("7 9 19*'5. 50#$7. (56&0#$ /0I #"=' 1$;)0 2$H 1$' 24"8 5(9#0F `.$H($ 19 4&.0(<9)?9-'/""( "*$ #9#0 #"=,$*":I 1$' 50,(" d4";9)91$9j.'.19+"#0# e(5" 5'&9. 4$2.' #9$,'7 1$' *24"#$19+E- 19*'5 ",$259-3 *020< &9)0-0+1E 4"-.5EfF A4$2B+E- ("#'159&.7 *(,'+9+E-.)+H-$' -.0?$,#$( #"='#0 *2.025($# 192.0#.19+"#0# e19?9-'8 /""(Bf 4"(9.9I " -.0# #0:,$#07 -" &"8 /$#07 -" 192 $15'&'2B+'7 /9*$7.9+#B+' $54F `.$',$#0 2$H $1?"&#9-+9#$7 " (56&' 1$(5 1$' $(5 1$' 4&"2$7 #9+E- 198 ).$'+H7 =' (5": *&6-$ B*9;H7 ("#B: 24")"/9 2$H 5"7 -" *(,'$,$:#07 (5": 5" 4",B/$7 B)"25H41$ -.0 2("#'15B8 +'F g$'.9,'=1$' ") 5';"7 -" *(,'+9#07.9*2.' +'25 5" 4&6/9.9$251$'1$9 * *$&8 5B9,10# :*$'-$' 2*"$-3 &'9, "8 #0-3 e-3"i *:&6) 1$'(56&0-3 $251$'+' 5'= 5'1)'1-+9 )" d./$'&91$9j *$&5B9, "#0-37 (56&0-3 2$H 1$;)0 1$' *$).$98 <"7 9,' 5" +B= "2"/10 5'#95fF A<9:1$' ),95';" 4"2591"*$<9# 24&9*).$I7 -" #"$.19+"#$ *(,'+9+E 19 2*"+E 59/,$-HF J'25 )" ')01$' +')8 1';" )1$97 5+F 2"/"50F!0591$' 4$'&*2.'^ $,' 4"256*.91"5"*9<9#m g9,$-.0<9# Th 4"256*7 5.1F &6=1';" &").9+B?$,#$(6*7.)+HI 4&0* )+HI D 19.*$+#0 +' D 504B )'#"50*95"&0 "&9. ("#'159&.0F g$'*$',' /0<".)+HI 4&0* /" 50,(" hf Y0I #"=' ),95';"7 =' 5" 1$' &"/$'1$' 2"/$'.)+HI D *9(9-+'.9 19#$7 9 9B&9.9 "(1'# 1$' 24&.0+9F A:&6).)+HI )*9 /0<0. $#4&'.0 e. -.';" +')8 1" 5" 5.*F *24"#1$'1$'f7 )*9.)+H-$9 ).$'-$ e/" +')1" ).$'-(" #9 U #$'2$H-07 9 )&B;$' S,959fF J9($' *$',($' *0)9&.'8 1$' 19,'=0 4&.'-$'= B-.-$IF L25951$'.)+H8 -$' 4&.0(B<" 2.-.';6,1$' #"+E B*9;H7 /" #0:,9<9#7 =' 59($-3.)+HI +B= 1$' &"/$8 #0F c +')19(l J".)+H-$' &"/$"1' 29#'+ 2"/$' e1$'25'50 * 5,' =9)1';" 4$H(1';" *$)"(B7 50,(" :-$919 $ * )")95(B /$9<9f $ /&9*B&"*0 4")4$2^ d+9jf g" )"/&.'7 =' 2$H 4")4$29<97 /" 1$'."&$'15"*9<9/0# 2$H7 50# /9&).$'+7 =' ") ($,(B,95 1"2$ 5H 29#E?&0.B&H7 9 -.H25" 9(5B9,$.B+' 2*"+'.)+H-$' 4&"?$,"*'F g9+*$h-'+ )")91"?$,#$(6*F!"(98.B+E 5"7 -" 4")"/9 2$H.19+"#0#7 (56&.0 +' *(,'+9+E e14f 24"2"/0 19 *$E.91$' 2.98,9f -" $-3 /9*$,B/ $15&0;B+'F A:&6) ("8 #'159&.07 (56&0-3 /0<" 19+#1$'+7 /" S7 )*9 /0<0 ") 2$'/$'F X')'1 #6+.19+"#0 4"2591"*$< 4").$',$I 2$H.' #1E $ $1108 #$.19+"#0#$7 * +9($ 24"26/ 24H).$ *$'8 -.6& 91)&.'+("* H).$ )"20I 1B)8 1$'F `&B;$ 4"2591"*$<.94&.'-.0I 25*$'&8 ).'1$B K591$2<9*9 P'#9 " 50#7 =' d!&$8 #"7 1$(5 1$- 1$' -.059F K'-B1)"7 +':,$ " 1$- 1$' &".B#$'F J'&5$"7 +':,$ $ 19*'5 &".B#$'7 5" #$925.94"#$8 19j 4"4&.'. *(,'+'1$' 5';" -0595B $ B)"8 *")1$'1$'7 =' 5".949#$H59<F X'25 5" -308 /9 +')19. )*6-3 &.'-.07 (56&E.949#$H8 59<9# e4"?$,#$(b 4&'.'15B+E-0# *$E.98 1$' 2.9,9 D -$'(9*' ),9-.';"fF G0:,H7 =' 5' '25 )"/&E 4B'15E 19.9(">-.'1$' #"$-3 d/9)9>jf Y" 4&9*)E +'25 5"7 =' #9<" -". 5';" -" B#$'2.-.9# '+ 59/,$-07 +' #$H50*91' 4&.' "#0-3F ]949#$H5B+'#0 +')01$' *9=1' $1?"&#98 -+'. =0-$9 192.';".19+"#';"7 9 $ 5" 1$'.9*2.'F D$,G20-$A$ H3&"%

11 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 29! grudzieñ CZERWIONKA! W sobotę, 8 listopada w budynku Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział w Czerwionce-Leszczynach, odbyło się zakończenie sezonu lotowego. Był to sezon bardzo owocny w wydarzenia, o czym świadczą liczne sukcesy hodowców. J';" )1$9 4")2B#"*91" 2'."1,"8 5"*0 "&9.."259<0 *&H-."1',$-.1' 5&"8?'9 ),9 3")"*-6*.9 "2$E;1$H-$' *08 2"($-3 4".0-+$ 2*"$-3 4")"4$'-.10-3F A9&5" I7 =' )" 2'(-+$ o")"*8-6* _"<H/$!"-.5"*0-3 ")).$9< * O.'&*$"1-'8P' ,'=E -.<"1("*$' 1$' 50,(". O.'&*$"1($7 9,' &6*1$'=. `H/$'>2(97 Y'<(B7!9,"*$-7 K591"*$- "&9. L&1"15"*$-F!")2B#"8 *91$9 )"("19< Y0#"?('!+/ F(3?!;/7 4&'.'2 ")).$9<B * O.'&*$"1-' *&9.. *$-'4&'.'2'# )2F "&;91$.9-+$,"56* 7#0(#"+L.!;L=0#F g925h41$' 19)8 2.')< &".)91$' 19;&6)F A&H-.'8 1$9 4B-39&6* $ ").19-.'> )"("19,$ *246,1$'. /B&#$25&.'# O(+'%#3+L Z#"('!+3'/(L D 4&'.'2 Y0#"?('!+/ Hodowcy gołębi pocztowych zakończyli sezon F(3?!;/7 *$-'4&'.'2 7#0(#".!;L=U 0# "&9. 2'(&'59&. P4"0#: </4?!5 g9+*0=2.' 1"50 * G$25&."25*$' 5&98 )0-0+10#.)"/0,$ (",'+1"^ X91B2. A0;9:7 X91$19 A'1),"-397 `"#$18!98 2.'(F g9+,'42.0# ;"<H/$'# "(9.9< 2$H ;"<E/ c1)&.'+9 YB+"-.(97 )&B;$' #$'+8 2-'.)"/0< ;"<E/ J"#92.9 X"1)'&("7 9 5&.'-$' D X91$10 A'1),"-39F G$25&.'# ;"<H/$ #<")0-3."259< Q"#91 K591'(7 )&B;$' #$'+2-'.)"/0< G95B2.-.0( n Y&91)027 5&.'-$' D X91B2. A0;9:F g9+8,'42.0 ;"<E/ * (95';"&$$ #<")' 5" 4")8 "4$'-.10 G9&$919 A&6/,97 )&B;$' #$'+8 2-'.)"/0< ;"<E/ G95B2.-.0(9 n Y&918 ) &.'-$' ]*0-$H.-9#$ *,"-$' )" hnn (# 2E ("8,'+1"^ X91B2. A0;9:7 `"#$18!92.'(7 X91B2. OB/'&F G$25&."25*" ;"<H/$ &" )"/0,$ X91 K.9?&91$'-7 )&B;$' #$'+2-' 19,'=0 )" X91B2.9 A0;9:7 9 5&.'-$' D G"1$($ G$($'59F G$25&.9#$ *,"-$' 4"*0='+ hnn (# 2E (",'+1"^ X91$19 A'1),"-397 X91B2. A0;9: $ X98 1B2. OB/'&F g9.9(">-.'1$' *$-'4&'.'2 )2F "&8 ;91$.9-+$,"56*.94&"2$< *2.025($-3 o")"*-6* )",$-.1';" B).$9<B * A0259*$' _"<H/$ Q'+"1B ]$'#$ Q0/8 1$-($'+7 (56&9 ")/H).$' 2$H * )1$9-3 T\8 TMFZZFTNZS &F * Q0/1$(B8Y";B2."*$8-9-3F D2)3%$ J2K0-/% JB= 4".9-3").$' 2<">-97 ($'8 )0 /&9#0 :*$E50>.9#0(9+E 1"-8 1' )B-307 e/" 4&.'-$'= #$'2.(98 #0 * ).$',1$-0 )B-36*f7 * #98 <0-3 (9?'+(9-3 4"+9*$9+E 2$H 1"*$ ;":-$'F g$- * 50# ).$*1';"7-9<0 ).$'> 4&.0 "5*9&50# 25"$2(B )"8 4&"*9).9 *$H(2.":I 24&.')9*8-6* )" "/<H)1';".#H-.'1$9F!"-$E;.94'<1$"10 4" /&.';$ 4")8 +'=)= H7 (56&9 ") *$',B +B=,95 +'25 #"+E d4&.02591$ejf ]#H-."1' 4" -9<").$'11'+ *H8 )&6*-' 1";$ )"4&"*9).9+E #1$' )".19+"#'+ 3'&/9-$9&1$F A&9.. ($,("#9 4&.0+9-$6<#$.9#9*$98 #0.$',"1E 2'1-39 $ ($,(9 -$925'( 1$'/$' ".19+#$9 (",'+10 4$H(10 ).$'>F A24"#$19+E- -$'(9*2.' -3*$,' 4&.0;,E)9#0 2$H -").$'11'+ 4&98-0 5"*9&.02.E-'+.9#0(91$B #98 <0-3 &").$ (,'4$(6*F g$' *$)9I 4":4$'-3B7-3"I )9 2$H *0-.BI7 =' <B="1E (",9-+HF ]91$# +')19( *2.025("."2591$' 2(&.H51$' 4"B(<9)91' $ 4&.0;"5"*91' )" 1925H41';" )1$97 "5"-.'1$' 4&.') 2(,'4'#."259+' )"(<9)1$' B#05' $ *08 24&.E591'F g$' +'25 *.*0-.9+B 4"."259*$'1$' 4" 2"/$' 19+#1$'+8 2.';" /9<9;91BF ] ";&"#10#.9$15'&2"*91$'# :,').$#0 +9( *$',($'.19-.'1$' #9 5B59+ 2",$8 )9&1":I B-$8-3<0 )a*$h($.9#0(910-3 "($'1 $ )&.*$7 391),B+E-0 2(,'4$(9&.' )02(&'51$' "/2'&*B+E 2*"+' "/'+8 :-$9 4"#9;9+E- 50#7 (56&.0 *-$E= /"&0(9+E 2$H.'./05 )B=0#$ ','8 #'159#$ B,$ '(24".0-+$F A.9+'#19 4"#"- $ 4"2.91"*98 1$' 2E2$').($'7 5" *-$E=7 ),9 1$'8 (56&0-3 "/-"(&9+"*-6* -'-39 /0# 4"*$').9< * :&")"8 *$2(9-3 * +')1'+. 5"($+2($-3 3'&/9-$9&1$ e-.0 49&( 4" )&B;$'+ TOKIO inaczej 25&"1$' B,$-0 +' $ -.0 #"=19 59# *'+:Imf ")4"*$').$98 1" #$. *$',($#.9$15'&'2"*98 1$'# $ 2($'&"*91" )" /&9#0 ;<6*1'+F!" ($,(B).$'2$H-$B #'8 5& #9 "2"/9 4")/$';<9 )" #1$' 4"1"*1$' $'# -.0 *2.025(" +'25 * 4"&.E)(B $ -.0 )9# 2"/$' &9)Hm g$' +'25 5" 205B ")"2"/1$"19F ]9;B/$"10 5B8 &0259 #"=',$-.0I 19 4"#"- $ *-$E= 4"+9*$9+E-0 2$H 19 5*98 &.0 ($')0: 4"*$'8 ).$9<7 =' +'25 "1 *0B-."107 /" 59( #9 /0It ] 4'&24'(50*0 -.92B7.19+E- *$',B,B).$7. (56&0#$ 2$H 24"508 (9#7 "/2'&*B+E (56&0#$ &".#9*$9# )"-3").H )" *1$"8 2(B7 ='.9*2.' #"=19.19,'aI 24"26/ 9/0 #$<" 5B 24H).$I -.92F!&.'+#B+E-0 d4$'50.#j. +98 ($# 4")-3").E )" &'("#'1)"8 *91';" 4&")B(5B7 4"*9, '# 19 (",919F L2"/07 (56&' "4&"*9).9# 4" &9. 4$'&*2.0 4" J"($"7 4&.'&9=9 2-3,B)1":I $ -.H:-$"*' B#$9&("*91$' " E-';" 192 :*$959F L*" 4&.'8 +H-$' 1$' +'25 *01$($'# 5';"7 =' 2E 5B 4$'&*2.0 &9.7 9,' 5';"7 =' -.B+E 2$H 1$'-".9;B/$'1$F X9( 2$H +')19( "(9.B+'7 25&'2 5'1 #$+9 4" ($,(B )1$9-3F L;&"#,B).$ 19 B,$-9-37 * 4"-$E; *'5 49&(9-3 4&.'259+' 4&.05<9-.9I $ 259+' 2$H -").$'11":-$EF _'1$9,1$' "4&9-"* '# $1?"&#9-+$ (",'+"*'+7 ;")8 10 )" 19:,9)"*91$97 1$' +'25 )" (">-9 (,9&"*10 ),9 "26/ 1$'.19+E-0-3 +H.0(97 4"#$#" 5';" )9+E 2"/$' +9(": #$ ($')0: 4"*$').$9<7 =' 19,'=0 50,8 (" -.059I $ 2<B-39I7 9 *5')0 19 4'*1" *2.025(" /H).$' )"/&.'F `.$:. 4'&24'(50*0 -.92B #9# 1$'-" $11'.)91$'F to'&/959 *04$597 3B#"& )"8 4$2B+'7 192.'.#H-.'1$' &".4<08 1H<" 2$H +9( #;<97 #9#0.9#$9& 4"*",$ *&9-9IF!"1$'*9= #$'+8 2-'7 * (56&0# 2$H.19+)B+'#0 +'25 *0+E5("*'7 4"25919*$9#0.9,$8 -.0I 249-'& 4" 19+)<B=2.0# 5&9(8 -$' -#'159&10# w919(97 ;).$' * 29#0# :&")(B.19+)B+' 2$H ;&6/ "25951$';" 23";B19 X94"1$$ J"(B;9*9 #$+9#0 (9#$'11' -"("<0. #$8 25'&1$' *0&050#$.19(9#$ (91+$7 -.B+'#0 $15'120* ,"10-3 (9).$)'<'(7 (56&0 4&.'2.08 *9-9<E "(",$-HF!&.0 *0+:-$B #$+9#0 24"&0-3 &".#$9&6* 4,9-.9/9* $ 4" (26*'(F g$' ")8 -.B*9#0 /'.4":&')1$'+ /,$2(":-$ -#'159&.9 4"#$#" 5';"7 =' ;<6*8 10 +';" 5&9(5 /$';1$' )"(<9)1$' 4&.'. :&")'(F G$'+2-"*":I 59 4"2$9)9 +')' & &9(56* 5'(250,10-3 * J"($"F L;&"# 2(,'4$(6* "&9. '(24"1"*910-3 * 1$-3 #95'&$98 <6* 4&.'(& :#$',2.' "-.'8 ($*91$9F g$' 4"*$11" 5" +')19( ).$*$I7 4"1$'*9= +'25':#0 * (&98 +B7 * (56&0# 4&.'#02< 5'(250,10 /0< $ +'25 *0+95("*" )"/&.' &".8 *0259*0 *-$E8 ;9+E 4&.'-3").E-0-3 5B,B).$ )" 5" (5": *0+E5("*07 *$H- 5&9(5"*910 +'25 5B &6*1$'= *0+E5("*"F K.9-B1'( *"/'- )&B8 ;$'+ "2"/0 $ 5".9&6*1" 19 B,$-0 +9( $ *?$&#$'7 5" 24&9*9 4&$"&05'8 5"*9F g$' 5&9(5B+' 2$H,B).$ *0/$6&8 -." $ *')<B; *<921';" *$).$ #$ 24"5(9<'# +')1';". 2.'?6* 4'*1'+?$&#07 1$' *$'8 &.0<'# *<9210# "-."# +9( /9&8 )." #"=19 /0I /,$2(" 2*"+'+.98 <";$ $ +9( #"-1" #"=19 2"/$' B?9IF c,' 4&9-9 5" 1$' *2.025("7 -$'8 (9*0 +'25?9(5 ";&"#1';" 2.9-B18 (B )" 4$'1$E).9F ]9*2.' +9( 1"*'7 4")9*91' *0;,E8 )9+E-' +9(/0 4&.') -3*$,E."2598 <0 *0)&B("*91'F XB= 4" 50;")1$B *2.'-3"/'-8 1' B(<"10 $ /$9<' &H(9*$-.($ 4&.'8 259+E ).$*$I 19*' (56&.0 +'2.-.' 1$')9*1" 259,$ 4&.') )":I d1$'-.05',10#j &".(<9)'# 4"-$E8 ;6*7 4&6/B+E- &".2.0?&"*9I.98 *$<0 B(<9) (","&"*0-3 (&'2'( $ -3$>2($-3.19(6*F O.'(91$' /'. 25&'2B * (",'+-' 4&.') *'+:-$'# )" 4"-$E;B 259+' 2$H 1"&#E7 (56&E :-$' #$,$"16*,B).$ #$ B,$-0 #6*$E- -.92'# ).$'> )"8 /&0 $ 4&.'8 +'=)=9+E-9 "/"( &"*'&'# = # #$<';" )1$97 #9-39 &H(EF ]9*2.' 5*$'&).$<'#7 =' (5": (5" 4&.0+').$' 5B -3"-$9= &9.7 /H8 ).$' ($')0:.9 50# #$'+2-'# 5H8 2(1$<F G9# 5B 4&.0+9-$6<7 )" (568 &0-3 *&9-9#F ue-.e 192 4")"/1$' 492+' $ #9&.'1$97 *24"#1$'1$9. 4&.'2.<":-$ $ *246,1' 4, )1$7 (56&' 19)'+)EF G"=19.9&0.08 ("*9I 25*$'&).'1$'7 $= -3HI 4"8 *&"5B )" )"#B +'25 59( 29#" 2$, ( #0:, " 50# 9/0 5B *&6-$IF G$+9 (",'+10 ).$'> $ *$'-.6&7 J"($".9204$9 /9&)." 46a1"t 4&.'4$H(1$' ":*$'5,"1' *$'="*8 -' "21B+' *(&65-' #;<97 (56&9 +B= 1$'/9*'#./B).$ 4$'&*2.' 4598 ($F ]9#0:,'1$ $.#H-.'1$ J"($ *&9-9+E )" )"#6*7 /0.16* " :*$-$' *'+:I )".95<"-."8 1';" 4"-$E;B7 * (56&0# $ #1$' -.92'#.)9&.9 2$H.921EIF E$)68- >6%$8-&-/%

12 12 nr 29! grudzieñ 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat CZERWIONKA! 15 listopada Klub Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery w Czerwionce uroczyście podsumował całoroczną działalność. Podczas uroczystego spotkania wręczono wyróżnienia przyznane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu dla członka klubu Honorowych Dawców Krwi za oddanie co najmniej 50 litrów krwi pełnej, szczególne zasługi w rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz ratowania ludzkiego życia. To prestiżowe odznaczenie otrzymał Czyżycki Mirosław. A&H-."1" &6*1$'= ") '1$9 "&9. *0&6=1$'1$97 #F$1F ").19($^ ]92<B="10 o"1"&"*0 CC7 CCC 25"41$97.9 /'.$15'&'2"*1' 3"1"&"*' ")8 )9*91$' (&*$F k-3*9<e ]9&.E8 )B L)).$9<B L(&H;"*';"!",8 2($';" 19)91" ").19(H^ ]92<B="10 o"1"&"*0 CC 25F7 (56&E "5&.0#9,$^ _&.';"&. P'2.-.0>2($7 C&'1'B2.!9*,927 K'/925$91 K($/9F ]92<B8 ="10 o"1"&"*0 CCC 25F c;1$'2.(9 K<B4$(7 G$-39< Y9192$(7 X9-'( `'45B<9F L).198 ($ *&H-.9,$^!&'.'2 L)).$9<B Q'+"1"*';"!",2($';" O.'&8 * Q0/1$(B Q"8 #919 Y'.B-3 `.$9<B )2F )9*25*9 Q';$"19,1';" O'18 * Q9-$/"&.B Y9&/98 &9 A0)&0>2($7 4&.'*")1$-.E-0 Q9)0 G$'+2($'+ _#$10 $ G$9259 O.'&*$"1(98P' G9&'(8!&"?92(9F D Z.C ]^_` C.$'%&5 4,0 +'* & klw=)?,)* T.=4C,)B. [&)%/.+)W B. U%&56'2 / $)49 T.=4C,)B. [&)%/.+)B. U%&56'7 X..+ 3'9%.W +#$) N.+.%./)*# ll ='9 D #6*$ bb;'8 1$B2. K5",9&.F D X' N#*'+,9'%+' +' %&)?&,++5?N 4'*)B. 3.?&19C# / +'W 4&5* C%'$# /,16) 4,0 &) &+'C,)* T.=4C,)B. [&)%/.+)B. U%&56' /.%&5( 3,)%/4&) 49'?$) &'.3'W 9%&)+,) T.=4C, / -)&?)++5 =)C /.C%)4,) /.$+5, 4,0 3.&54C,/'+,' N.+.%./5?N C=#- %E/+,)6.%B'+,&#$) 9'C1 *4&0 D/7 m?&)%/?' 9$7 +' C9E%1 & 9)W B. *,)$4?' /4&549C,?N &'3%'4&'* D #6*$ bb;'8 1$B2. K5",9&.F "&5"*0-3 "&;91$."* &.'. $11' (,B/ H:-$'+. 2B(-'29#$F `" 598 ($-3 19,'=0.9,$-.0I +9(.*0(,'.9*")0 *H)(9&2($'7 "&;91$."8 *91' * Y'<8 (B *$'7 ;).$' *H)(9&.' $#F c15"1$';" Y'&0.9+H,$ C #$'+8 2-' *")9-3 "&;91$."* * G08 2<"*$ H,$ CC #$'+2-'F J0#$ *H)(9&.9#$ 2E7 +9( &'.'27 Honorowi dawcy krwi C%/,2 /%'& & 3./49'$1W?5*, U=#-'*, n.+.%./5?n a'/?e/ U%/,7 [&)%/,)? & C.=), C.$'%&5 4,0 +'* &) :/,'9./5* a+,)* n.+.%./)b. a'/?5 U%/,7 :/,'9./' G%B'+,&'?$' %'?$' [&)%/.+)B. U%&56', [&)%W /.+)B. TE(C4,065?'2 G%B'+,&'?$, @./) X./'%&549/. X%'+4S#&$.=.W _`?&)%/?' :/,'9./5* a+,)* #3'*,09+,'$1?5 U'%=' B%#35 C%/,2 #N.+.%.W /'+)B. >.-='7 ] "(9.+$ p*$95"*';" Z -.'&*-9 /&F * ("8 :-$',' 4*F g9+:*$h52.';" K'&-9 X'.B2"*';" * O.'&*$"1-' ")8 /0<9 2$H B&" #2.9 :*F ).$H(-.011"8/<9;9,19 * $15'1-+$ (&*$")9*-6* $ $-3 &").$1F G2.' 5' ("1501BB+'#0 ") TNZT &F D f 3%&54&(5* %.C# 9$7 / ]^_l +'4& `9*-0 (&*$. O.'&*$"1($8 P' *2.' -3H51$' 1$"2E 2*E 4"#"-7 )9+E- 4&.0(<9) * ":#$B 9(-+9-3 "&;91$."* * -$E;B &"(BF Q'("&)"*9 9(-+9 ")/0<9 2$H * (*$'51$B7 ;).$' )" "))91$9 (&*$.;<"2$<" 2$H M[ )9*-6*F A 4".02(9< ") 2*"$-3 )9*8-6* TSN, (&*$F D <'C +,)+,) C=#-E/ nau $)49 +)2 +'$?)++,)$4&5 =)C ; =)C2 9)$ 3.%5 +,) *' &'W *,)++,C' S'%*'?)#95?&+)B. ; =)C2 C9E%5 3.&/'=' 3.W 3. &'-,)B'?N,.3)%'?$'?N?N,%#%B,?&+5?N d*5d=12 6) & -#%'CE/?#C%./5?N 4,0 /59/.%&5V $'C,D +,C C%/,e ; ; R9'(. 4,0 $#6 6) +,).B%'+,?&' 3%&)W C%/,7 B-.'258 1$-.E 59(=' * &6=10-3 $#4&'8 Podsumowanie rundy jesiennej MKS Czerwionka CZERWIONKA! Po ostatnim gwizdku sędziego, kiedy milknie doping, gasną emocje, a drużyny wybierają się na zasłużony odpoczynek, przychodzi czas na coroczne &".;&0*($ &B1)0 +'2$'11'+ 2'."1B TNZSiZh 19?"8 5',B,$)'&9. ("#4,'5'# ZS (",' *0-$H25* 94,$(B+E- 4&.0 50# &0*9,"# [U /&9#'(7 9 5&9-E- 50,(" MF ] *$',(E 4"("&E7 9,' $ ";&"#1E 19).$'+E 19.92<B="8 10 9*912 /H).$'#0 "-.'($*9I 4$<(9&2($'+ *$"210F X'25':#0 *).$H-.1$.9 49>25*9 )"4$1; $ *249&-$'F O.'&4$'# ?9(8 -+H. &9)":-$7 +9(E )9+'# # ($/$-"#F!&.0 5'+ "(9.+$ -3-$9</0# 4"8 ).$H("*9I 50# *2.025($#7 (568 &.0 * +9($(",*$'( 24"26/ 4"#"8 ;,$7 4"#9;9+E (,B/"*$ * +';" )&").' 19 4$<(9&2($' F!98 #$H59#0 " 192.'+ )&B=01$' +B1$"8 &6* #<") (56&9 ).$',1$' &'8 4&'.'15B+' #$'+2($ (,B/ 24"&5"*0 * &".;&0*(9-3 4")"(&H;B Q0/1$(F `.$H(B+H 24"12"&"#7 ).$9<98 -."#7.9&.E)"*$7 5&'1'&"# )' *2.025(" *9#7 (56& ;9="*91$'#7 *9,(E $ 4":*$H-'8 1$'# 19 4$<(9&2($-3 9&'19-3 4$8 2.'-$' 1"*' (9&50 -.'&*$'>2($'+ 4$<($F ]9 *2.025(". -9<';" 2'&-9 ).$'(B+HF ] "(9.+$./,$=9+E-0-3 2$H :*$E5 =0-.H *$',B <92( /"=0-37 ")4"8 -.01(B * ;&"1$' &").$110#7 9 * g"*0# Q"(B TNZh 24'<1$'1$9 *2.',($-3 #9&.'>F <"-$0/!$'&$ Q"/'&5 Y,B2.-. "&9. D U.=)$+) 4,0 / 49%&)='+,# & -%.+, *5D=,/4C,)$ +' 49%&)=+,?5 / T'%#4&./?#2 +'4, / 95* %.C# &'$0=,!! *,)$4?)2 ' 41 +,*, +'4, 3.=,?$'+W?, & & [&)%/,.+C,2 C9E%&5 C%)/ *7,+7 R&5*#W %' U%&54,)C.%'& 8'$)/4C, f'w?('/7 a. +'4&5?N 4#C?)4E/ +'=)W 65 %E/+,)6 &'=,?&5V / 9#%W +,)$# B%5 / /'%?'-52.%B'+,&./'W +5* 3%&)& U=#- nau / U+#%./,) &'$*#$1?!! *,)$4?) D #6*$ 4&'8.'2F D h?&)49+,?&5=,d*5 %E/+,)6 / 9#%+,)$# lw9)c 3,(C'%4C,?N2.%B'W +,&./'+5* 3%&)& U=#- nau / +,)D=,D*5 4#C?)4# p -%'C *.-,=,&'?$,7 a%#65+' & +'4&)B. C=#-# #?&)49+,?&5(' %E/+,)6 / 9#%W +,)$# B%5 / a'%9'.%b'+,&./'+5* 3%&)& U=#- nau / :=1W 4C,)$ &'$*#$1?!!! B-.'251$-.0< *&9.. 4"-.5'# 2.591)9&"*0# * 24"8 5(91$B "4<95("*0# A"+2(9!",2($';" * A9&2.9*$'7!$',;&.0#-' o"8 1"&"*0-3 )" O.H8 25"-3"*07!$',;&.0#-' o"1"&"8 *0-3 )" u9;$'*8 1$(7!$',;&.0#-' o"1"&"*0-3 )" P$-3'1$9 *' *&.':1$B7 XB/$,'B2.B * JB&(B 4"<E-."1'.' 24"5(91$'# "4<95("*0#F D Z)B,.+'=+)W B. [)+9%#* / Z'W?,-.%&#7 G9%&5*'=,D*5 C,=C' &'W 3%.4&)j *7,+7 +' <#-,=)#4& ]^W=)W?,' U=#-# nau \#-.+,'+C' / \#-.+,# ] 4,)%3+,' -%7.%'& +' <#-,=)#4& ]^W=)?,' U=#-# nau f'%4&'/' A(.+,)7 <)49 9..C'&$'2-5 &'3%)&)+9./'V 4,0 /%'& & 3.?&W 9)* 3.&' 9)%)+)* +'4&)$ J*,+5.%'& #9%&5*5/'+,# C.+9'C9E/ 3%&5$'?,)=4C,?N C=#-'*,7 '9%'C?$1 9'C,?N 43.9C'+,' 4,0 & 3%)&)4'*, C=#-E/ &?'()$ T.=4C, $) %&5*'+,) &' c^^ &(.%'& ` 3#+C95 C'%+) &' ml A )9,2.0# *246<8 4&9-B+'. `"#'# `.$'-(9 * O.'&8 *$"1-'7 ;).$' 19 9(-+$7 (56&9 /0<9 * (*$'51$B."&;91$."*9,$:#0./$6&(H -.'(",9) ), ).$'-$F g925h419 59(9 9(-+9."2591$' 4&.'4&"*9)."19 * ;&B)1$B /&F D a&,0c#$0 /4&549C,* N.+.%.W C%/, & [&)%/,.+C,W \)4&?&5+ &' /43'+,'(1, -)&,+9)W %)4./ '/0 / %'9./'+,# 65?,'2 3.3%&)&.S,'%.W /'+,) 4)%?'M2 $'C,* $)49 C%)/7 U%)/ $)49 -)&?)++5* =)W Zapraszamy serdecznie wszystkich Honorowych Dawców Krwi do udziału w następnej edycji konkursu Akcji Dawcom w Darze (www.dawcomwdarze.pl), której partnerem jest tym razem Schronisko PTTK na Hali Krupowej (www.krupowa.pl). Wśród osób, które w grudniu 2014 r. honorowo oddadzą krew i przyślą zdjęcie potwierdzającego to wpisu w legitymacji HDK, rozlosujemy bezpłatny nocleg w Schronisku PTTK na Hali Krupowej wraz z szarlotką, jako bonusem do przysługujących krwiodawcom czekolad. Prosimy o przysyłanie zdjęć mailem na adres lub MMS em na numer (do r.). C,)*2 f'4&)$ 4&='?N)9+)$ 3.49'/,)2 /,)=).4E- f'* 65?,) D #6*$ bb;'1$b2. K5",9&.F D >'4& U=#- n.+.%./5?n a'/?e/ U%/, $)49 T.=4C,)B. [&)%/.+)B. U%&56'7 a&,0c#$)*5 /.=,2 +' C9E%5?N 3.*.? *.6)*5 =,?&5V7 a&,0c#$)*5 8'%,.=, [&'$C./W 4C,)$ 8,)$4C,)B. C' U#=9#%52 &' /,)=.=)9+,) 3('9+) C.%&549'+,) & 3.*,)4&?&)j +' 3.9%&)-5 'CW?$, 43.9C'j7 a&,0c#$)*5 $)$ %E/+,)6 &' 3.*.?7 %E/W +,)6 +'4&)B. *,'49'2 /4&549C,* -#%*,49%&./, +'4&)$ B*,+5 3'+# f,)4('/./, <'+,4&)/4C,)*#2 &' 3%&5?N5=+.DV, +'4&5?N 43%'/, 3.9%&)-2 &' &''+B'6./'W +,), 4&?&)%1?N0V 3.*.?52 C9E%' 3%&)?,)%' +'* &%)'=,&./'+,' /,)=# +'W 8'*5 6) *.B=, =,?&5V /43E(3%'?0, 3.*.? %E/+,)6 / +'4903+5?N ='9'?N7 a&,0c#$)*5 %E/+,)6 8,)$4C,)$ &' +' C9E%) *.6W +' =,?&5V / 43%'/'?N7 >,) 4,0 9. /,?)-#%*,49%&.W /, C9E%5.S,'%./'( 3.*.? / 3.&.49'+,# / 3.*,)4&W?&)+,# +' #=7 f.=+.w D?,7 9'C 3%&)+,.4(' 3,/+,?5 -)&.C+'2 /)+95='?$,2 $)49 /,=B.V, 3=)Dj7 T. 3'%# *,)4,1?'?N +'W 4&) *)-=) 3.%5(' 3=)Dj2 ' /,?)-#%W *,49%& +,) -5( &',+9)%)4./'+5 43.W 9C'+,)* & +'*,7 a&,0c#$)*5 %E/+,)6 +'4&5* +,)=,?&+5* %.*2 C9E%&5 %.W &#*,)$1? +'4&) 3.9%&)-52 /43,)%'$1 +'4 S,+'+4./.2-5 *.6+' -5(. &'C#3,V +37 D?,)++).%'& =,49C./) & =.B. T[U7 R1 9.F f#=c'+)o ; <.'++'2 U%549,'+ a/.%./5 & [&)%/,.+C,2 O#9. 85$+,' ; <'?)C Z5-C' / R9'+.W /,?'?N.%'& 3'+ \)4&)C R'='*.+7 T.&/.=,( C%5V cp` %'?N#+W C# / T[U A,)=4C.7 T='+#$)*5 &%.-,)+,) C=#-.W /5?N =,49C./5?N & &'&+'?&.+5*, +,' C%/,7 a&,0c#$)* %.*2 C9E%&5 3%&)C'&'=, +' +'W 43.9C'+,)2 *7,+7 Z)W B,.+'=+)*# [)+9%#* 49/', U%/,.=)?&+,?9/' / Z'?,-.W %&#2 RUGU L,)*, Z5-+,?C,)$7 A9&5" )")9I7 =' (",'+19 9(8 -+9 (&*$")9*25*9 ")/H).$' 2$HZT ;&B)1$9 TNZS &F 5+F * 4$E5'( ") ;").F \ NN D ZT NN * O.'&*$"1-'7 B,F A",1":-$ TF D2)3%$ J2K0-/% Polska Piłka Jest Kobietą \,$25"49)9 /&F 19 39,$ 24"&5"*'+ 4&.0 _$#19.+B# g& T * O.'&*$"1-'8P' ")/0< 2$H!$'&*8 2.0 o9,"*0 JB&1$'+ `.$'*-.E5 d!",2(9!$<(9 A.$H<0 * 1$# B).$9< (,B/0 JK GCJbOo ywacbo7 L&;91$.95"&'# 5B&1$'+B P' F

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr * 5 Liczba mandatów * 3 ZESTAWIENIE Załącznik nr... do protokołu z wyborów do Rady Powiatu w Szczytnie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie

WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 7 listopada 0r. Gminną Komisję Wyborczą w Popowie I. Dla wyboru Rady Gminy Popówutworzono okręgów wyborczyc każdym okręgu

Bardziej szczegółowo

ustalenia składów w/w komisji.

ustalenia składów w/w komisji. Protokół Nr III/10 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 17 grudnia 2010 r., która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN "]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN ]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2 ib UIN "]lh Bipolarny cyfrowy układ saalony TTL-S pełni «nkej 4-bitowego aadajniks/odbiornika ssyay danyoh syste»> nu mikroprocesorowego wykorsystująeego jednostkę oentrslną MCY 788QN. Wszystkie wejścia

Bardziej szczegółowo

KURIER RĘDZIŃSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ

KURIER RĘDZIŃSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ KURIER RĘDZIŃSKI Nr 5/88 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 1640-9213 Konkurs Przeboje są wśród nas 11 Listopada w naszej gminie I sesja nowej Rady Gminy Ślubowanie wójta Waldemara Chmielarza

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 8 listopada 2011 r.

Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 8 listopada 2011 r. Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 8 listopada 2011 r. Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

wniosek przyjęto jednogłośnie - głosowało 19 Radnych.

wniosek przyjęto jednogłośnie - głosowało 19 Radnych. Protokół Nr IV/10 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 30 grudnia 2010 r., która odbyła się w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Szanowni Internauci,

Szanowni Państwo, Szanowni Internauci, Szanowni Państwo, Szanowni Internauci, Mija kolejny już rok działalności Schroniska dla zwierząt w Jeleniej Górze. 1 / 6 Robiąc podsumowanie ostatnich 12 miesięcy stwierdzam, że wiele udało nam się osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ Załącznik do protokołu z wyborów Okręg wyborczy nr: 1 Liczba mandatów: 1 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że Stwierdzeń będzie. Przy każdym będzie należało ocenić, czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czy fałszywe i zaznaczyć x w tabelce odpowiednio przy prawdzie, jeśli jest ono prawdziwe lub przy fałszu, jeśli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku.

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. przez zakładowe organizacje związkowe w oparciu o Ustawę z dn. 24.06.83

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 23f3-5dc6-e054-1b52-b952-5028-ae59-3297

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 23f3-5dc6-e054-1b52-b952-5028-ae59-3297 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Nysie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Nysie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano 33. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 637 Warszawa, 4 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 24 paź dziernika 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski

Parlament Europejski Parlament Europejski Czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach. Reprezentuje obywateli państw

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT PODSUMOWUJĄCY Szczecin, grudzień 2009 Strona1 za nami druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie potwierdziło swoje miejsce w czołówce zarówno polskiej,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/07. z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r.

Protokół Nr IV/07. z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r. Protokół Nr IV/07 z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r. Otwarcia IV sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Miejskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty.

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty. WYBORY DO RADY POWIATU Załącznik do Protokołu Głosowania w obwodzie Kod terytorialny gminy 2 4 1 3 0 8 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa, Tworóg,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 5 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia maja 0 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień maja

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 4 Liczba mandatów: * 4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

!"##$ % & % ' ( ) *+

!##$ % & % ' ( ) *+ !"$ & ' ( ) *+, !" $&"' ()* +(,-.*./.0 0-()*+(,-.*./ ' 1 2" 3"4-4$ 4 $,5"( (- /+ ). *6).*7 182!"!92 ).*9 2 0:).* 0 ;0).*

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 718 Warszawa, 20 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH PRZEKAZUJEMY DARY

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH PRZEKAZUJEMY DARY 1 STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH PRZEKAZUJEMY DARY 2 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych od początku swojej działalności stara się reagować na bieżące problemy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Giełda pracy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE ŁUKASZ OŚLISLOK

Styczeń 2016 r. Giełda pracy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE ŁUKASZ OŚLISLOK Styczeń 2016 r. 7 Giełda pracy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE ŁUKASZ OŚLISLOK Spotkanie przedstawicieli: Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, Izby Przemysłowo- Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 20 kwietnia 2006 r. Druk nr 129 Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy w Trzebiechowie sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy w Trzebiechowie sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie WYBORY DO RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Trzebiechowie sporządzony dnia 8 listopada 04r. przez Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie I. Dla wyboru Rady Gminy w Trzebiechowieutworzono

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo