Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53"

Transkrypt

1 nr 29 grudzieñ 2014 Wszystkim Czytelnikom Naszego Miasta najserdeczniejsze yczenia Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêsliwego Nowego 2015 Roku sk³ada Redakcja 16 listopada br. w całym kraju odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. 30 listopada br. w 890 miejscowościach odbyła się druga tura głosowania w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów. Wybory samorządowe 2014 za nami!"#$#" &'("&)"*'+,$-./0 *1$'2$"10-3 4&"5'256*7 1$'24"508 (91'+ )" 5'+ 4"&0 $,":-$ ;<"26* 1$'*9= ")'+&.'> "?9<2."8 *91$' *0/"&6* "&9. ("#4&"#$8 A0/"&8 -.'+ 24"*")"*91'+ 5&B)1":-$9#$ *.,$-.'1$B ;<"26* "))910-3 * C 5B&.' ;<"2"*91$9 D *0/"&0 4&.'+)E )" 3$25"&$$F G"=' 2$H.)98 &.0I "-.0*$:-$'7 =' )"/&.' B)"8 (B#'15"*910 4&"5'25 )"4&"*98 ).$ )" B1$'*9=1$'1$9 *0/"&6* * "(&H;B,B/ )91'+ +')1"25-' 5'8 &05"&$9,1'+7 -" "-.0*$:-$' 1$' /H8 ).$' #$9<" *4<0*B 19 "2595'-.1' *01$($ *0/"&6*F J&.'/9 5'= 49#$H59I7 =' 1$' (9=)9 B)"*")1$"19 1$'4&9*$)<"8 *":I 2(B5(B+' B1$'*9=1$'1$'# ;<"2"*91$97.*< * 205B9-+$ ;)0 "(9=' 2$H7 =' 1$' #$9<9 "19 $25"51';" *4<0*B 19 "2595'-.10 *01$( *0/"&6*F J9( *$'- 4"#$8 #"7 =' KE)0 L(&H;"*'7 )" (568 &0-3.;<92.9 2$H 4&"5'250 *0/"&8 -.' #9+E MN )1$ 19 )'-0.+H -" )" '*'15B9,1';" B*.;,H)1$'1$9 *1$'2$"10-3 4&"5'256*7 19,'=0 4&.0+EI ";<"2."1' *01$($ +9(" "2595'-.1'F G$'2.(9>-0 O.'&*$"1($8 P' (=' #$',$ "(9.+H B-.'251$-.0I * *0/"&9-3F K9#$.)'-0)"*9,$:#0 (5" /H).$' /B&8 #$25&.'# 192.';" #$92597 (5".92$E).$' * Q9)9-3 2'+#$(B *"+'*6).($';"7 4"*$95B $ -" -30/9 19+*9=1$'+2.' * Q9).$' G$'+2($'+F R&'(*'1-+9 *01$"2<9 ST7UVWF X9( 5" *0;,E)9<" * 4"8 2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 *0/"& &'.'15B+'#0 * )9,2.'+ -.H:-$F L?"5', YB&#$25&.9 B/$'8 ;9<" 2$H -.5'&'-3 (91)0)956*F B4&9*1$"10-3 )" ;<"2"*91$9 /0<" VVZV[ #$'2.(9>-6* O.'&8 *$"1($8P' *6+ ;<"2 ")8 )9<" ZSZ[N #$'2.(9>-6*7. 5';" ZVUUM ;<"26* /0<" *9= V\V 1$'*9=10-3F ]*0-$H=0< * 4$'&*2.'+ 5B&.' B&.H)B+E-0 /B&#$25&. A$'2<9* X91$2.'*2($ B.02(B+E- \[UZ ;<"8 26*F ]9 1$# (",'+1" B4,92"*9,$ 2$H^ P'2.'( K9,9#"1 TZZT ;<"8 26*7 X91 J"(9&. Z[M[ ;<"26* $ A9-<9* Y&6.)9 ZVNN ;<"26*F _&95B,B+'#0.*0-$H25*9 /B&#$8 25&."*$7 9,' 2<"*9 B.191$9 19,'=E 2$H 59(=' +';" ("1(B&'15"#F `.$H($ 4")+H5'+ 4&.'. 1$-3 )'-08.+$ " 259&5"*91$B * *0/"&9-3 #$'2.(9>-0 #$9259 B.02(9,$ #"=8,$*":I 2("1?&"15"*91$9 4&.')2598 *$ &.'. (91)0)956* &6= "#02<6* 19 )9,2.E 4&.08 2.<":I 192.';" #$9259F A$') &.0-.01$<9 2$H )" )"("191$9 :*$9)"#';" *0/"&BF A 192.0# 4&.'("191$B B&.H)B+E-0 /B&8 #$25&. #"=' #$'I 29502?9(-+H. *0/"&B #$'2.(9>-6*7 * 205B8 9-+$ ;)0 1$' /0< +')010# (91)08 )95'# * *0/"& " 19+/9&8 ).$'+ 4&'25$="*' 2591"*$2("F A <9*9-3 Q9)0!"*$95B. *",$ #$'2.(9>-6* O.'&*$"1($ 8P' $9)9+E^ X91 J"(9&.7 C.98 G98 &'(!&"?92(97 X'&.0 Y&.E(9,$(7 G$-39< O$-3">7 C&'19 A"a1$-97 bb;'1$b2. c)98 #$'-7 O'.9&0 Q9+-9 $ A *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+8 2($'+ 4" &9. 4$'&*2.0 ;<"2"*9,$8 :#0 * "(&H;9-3 +')1"#91)95"8 *0-37 -" " =' *0;&0*9< (91)0)95 B.02(B+E-0 19+*$H(2.E $,":I *9=1$' "))910-3 ;<"26*F A 4"2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 &6=8 1$' 5" *0;,E)9<" D * *$H(2.":-$ 4&.'*9;9.*0-$H.-0 /0<9 1$'8 *$',(97 9 * 4&.049)(B K591"*$- #"=19 #6*$I ".*0-$H25*$' " d*<"2 de)*9 ;<"20 &6=1$-0 4"8 #$H).0 4$'&*2.0# $ )&B;$# (918 )0)95'#fF K4&9*).$<" 2$H *$'- 5*$'&).'1$'7 =' * *0/"&9-3 (9=8 )0 ;<"2 +'25 *9=10 $ #"=' 4&.'8 2E).$I " "2595' *01$(9-3 ;<"2"*91$9F g9+*$h-'+ ;<"26* 19 &9)1';" O.'&*$"1($ 8P' )"/0,$ * (",'+1":-$ A$'2<9* X98 1$2.'*2($ [V\ e(56&';".' *.;,H8 )B 19 *0/6& 59(=' 19 /B&#$25&.9.925E4$ "2"/9 *0/&919 * )")958 ("*0# ;<"2"*91$B 4&.'4&"*98 )."10# 50,(" * 50# "(&H;B7. (56&';" 259&5"*9< *0/&910 /B&8 #$25&.f7 K5'?91$9 K.04 h\v ;<"20 $ ShUF ] $=2.E $,":-$E ;<"26* #91)95 &9)8 1';" )" Q9)0 G$'+2($'+ B.02(98,$^ A9-<9* Y&6.)9 ZSZ ;<"26*7 c&5b& K",9 Z[S $ _&.';"&.!<"18 (9 ZMN ;<"26*F A ($,(B 4&.049)8 (9-3.*0-$H.-0."259*9,$ )9,'(" * 50,' 2*"$-3 ("1(B&'156*7 * 4"."259<0-3 4&.049)(9-3 *9,8 (9 " #91)95 &9)1';" /0<9 *0&6* D &6=1$-' 4"#$H).0 4"8 2.-.';6,10#$ (91)0)959#$ /0<0 1$'*$',($'F X':,$ -3").$ " $,":I ;<"26* 1$'*9=10-3 * 4"2.-.';6,10-3 "(&H;9-3 5" 19+#1$'+ 1$'*9=10-3 ;<"26* * *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+2($'+ "))9,$ #$'2.(9>-0 L(&H;6* ZM e!&.';h).9f7 50,(" [ 1$'4&9*$)<"*" "))910-3 ;<"8 26*7 1925H41$' L(&H; Z\ e!9,"8 *$-'f7 ZT 1$'*9=10-3 ;<"26* $ L(&H; 1& ZS e`h/$'>2("f7 Z[ 1$'*9=10-3 ;<"26*F g95"#$925 V L(&H;$ " 19+*$H(2.'+ $,":-$ 1$'8 *9=10-3 ;<"26* 5"^ L(&H; 1& \ eo.'&*$"1(9f D 9= UZ7 L(&H; 1& M eo.'&*$"1(9f D [[ 1$'*9=10-3 ;<"26* $ L(&H; 1& [ ep' f7 ;).$' "))91" hs 1$'*9=1' ;<"20F Q9.'# ;<"26* 1$'*9=10-3 * *0/"&9-3 )" Q9)0 G$'+2($'+ "))91" [S[7 9 4&.04"#1$+#07 =' * 2B#$' (9&50 )" ;<"2"*91$9 ")'/&9<" ZSZ[N "26/F _&95B,B+'#0 *2.025($#7 (568 &.0 4")+H,$ 5&B).*$E.910.' 259&8 5'# * *0/"&9-3F `.$H($ 1$# #$'2.(9>-0 O.'&*$"1($8P' #$',$ #"=,$*":I )"("191$9 *0/"&B $ 5'+ #"=,$*":-$ 2("& ,$F Q9)10#$ )" Q9)0 G$'+2($'+ O.'&*$"1($8P' "259,$ *0/&91$^ A9-<9* Y&6.)97 _&9=08 19 K5&.','-(97 c&5b& K",97 _&.'8 ;"&.!<"1(97 A9,)'#9& G$5B&97 P'2.'( K9,9#"17 _&.';"&. A",8 107 X91$19 Y$1)97 X91!9,97 X68.'? K.-.'(9<97 c15"1$!&"-'(7 K5'?91$9 K.047 X91B2. Y9/-.0>8 2($7 X",9159 K.'+(97 G9&'( K.-.'-37 Y'&19&) K5&.")97 Q02.9&) X"1)'&("7 $ C.9/',9 J'2,B(F G9#0 19).$'+H7 =' * &9)1$ /H)E 4'<1$I 2*"+'?B1(-+'.;")1$'.' 2<"*9#$ 4&.02$H;$ (56&E.<"=0,$ $ /H)E 9(50*1$' ).$98 <9I ),9 )"/&9 #$'2.(9>-6*F!"#$%&'$ Wszyscy kandydaci z poszczególnych okręgów (ilość otrzymanych głosów): Okręg 1 Mariusz Mitrus 124 Tomasz Kornas 91 Wacław Brózda 141 Andrzej Piela 69 Perz Józef 84 Okręg 2 Grażyna Strzelecka 192 Marcin Stempniak 80 Stanisław Usarek 183 Okręg 3 Grzegorz Jeleniewicz 27 Elżbieta Górecka 75 Artur Szwed 151 Artur Sola 164 Agnieszka Kopka 41 Okręg 4 Grzegorz Płonka 190 Paulina Zaparty 53 Monika Buchalik 45 Grzegorz Biłas 124 Krzysztof Kluczniok 143 Okręg 5 Tomasz Zając 74 Waldemar Mitura 237 Piotr Rychły 74 Anna Figiel 54 Monika Dzieszkowska 86 Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53 Okręg 7 Grzegorz Wolny 240 Marek Paluch 211 Kamil Burzawa 116 Okręg 8 Leszek Rutkowski 83 Adam Gosiewski 188 Ewa Madzio 136 Janina Binda 286 Okręg 9 Krzysztof Student 32 Krzysztof Szaboń 219 Jan Pala 228 Izabela Rajca 140 Okręg 10 Bernard Ogierman 43 Józef Szczekała 201 Mirosław Czyżycki 161 Andrzej Młynek 59 Marcin Barakomski 101 Okręg 11 Adam Karaszewski 226 Antoni Procek 267 Mirosław Szopniewski 115 Okręg 12 Waldemar Gosiewski 117 Anna Wilim 72 Andrzej Jaworek 23 Stefania Szyp 583 Okręg 13 Adam Malik 99 Marian Kulik 107 Krzysztof Żak 90 Janusz Babczyński 293 Rajmund Adamczyk 93 Okręg 14 Bogdan Knopik 459 Gniewosz Widuch 59 Damian Jeleń 87 Adam Głombik 184 Okręg 15 Mateusz Musioł 104 Jolanta Szejka 365 Izabela Omiotek 46 Okręg 16 Wiesław Janiszewski 638 Eugeniusz Świtała 72 Okręg 17 Sebastian Tkocz 80 Marek Szczech 371 Sylwia Karawieczek 179 Edward Kucharczyk 238 Okręg 18 Józef Buchta 114 Bernard Strzoda 378 Okręg 19 Cezary Fojcik 193 Henryk Dyrbuś 185 Wiesława Cuber 68 Ryszard Jonderko 244 Okręg 20 Ryszard Fojt 154 Michał Toman 122 Florian Blinda 257 Mariusz Maniszewski 126 Jerzy Kapszewicz 259 Okręg 21 Ryszard Bluszcz 282 Izabela Tesluk 333 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

2 2 nr 29! grudzieñ 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Wyróżnienie dla ZS 3 CZERWIONKA! Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił we wrześniu konkurs dla Szkół Odkrywców Talentów na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych, zgłosiły się do niego szkoły zcałej Polski. K4":&6) 4&.02< &9- ("8 #$2+9 ("1(B&2"*9 *0<"1$<9 hn *0&6=1$" (6<7 (56&'.94&'8.'15"*9<0 19+-$'(9*2.' K.(",1' K025'#0 A24$'&91$9 ])",1":-$7 2591"*$E-' $15'&'2B+E-' 4&.0(<98 )0 4")'+#"*91$9 2025'#"*0-3 ).$9<9> 19 &.'-. ).$'-$ $ B-.1$6*.)",10-3F A:&6) *0&6=1$" (" +')010 * 192.0# &';$"1$'7!"#$#!% '() *+',-%.!/-% "0 1! 2!+03(4"/(5 Y0 *.$EI B).$9< * ("1(B&2$' LQb.'246< 19B-.08 -$',$ #B2$9< B.B4'<1$I?"&#B,9&. 94,$( (56&0.9*$'&9< #$H8 ).0 $110#$^!,91 `.$9<9> K.("<0 19 &"( TNZViTNZS "&9. "4$2 K.(",8 1';" K025'#B A24$'&91$9 ])",8 1":-$7 )")9I 19,'=9<" &6*1$'= *$',' 2-'19&$B2.0 -$'(9*0-3,'(8 -+$ )"50-.E-0-3 4&9-0. B-.1$'#.)",10#F X9(" 4&.0(<9) 4&9-0. B-.1$'#.)",10# *02<91" &6*8 1$'=,$4)B497 (56&0 ") -.'&*-9 +'25 B)"25H41$" &"1$' LQb +9(" 4&.0(<9) -$'(9*0-3 4&9(50(F A2.025($' *0&6=1$"1' 2.("8 <0 2E.94&"2."1' 19 B&"-.025E ;9,H *&H-.'1$9 19;&6) $ 4&.0.191$9 505B<B 67('80!# 9:/0;3#"(# <#$+"8-3j7 (56&9 ")/H).$' 2$H ZU,$25"49)9 TNZS &F * ;").$19-3 ZN^VN8Z[^VN * cb,$ L:&")(9 Q".*"+B b)b(9-+$7 4&.0 c,f k+9.8 )"*2($-3 T\ * A9&2.9*$'F Y9&)." 2$H -$'2.0#0. *0&6=8 1$'1$9 ),9-9<'+ 24"<'-.1":-$ 2.(,"1'+ ]K Vl Darczyńcy wspomogli ZS 2 CZERWIONKA! Zespół Szkół nr 2 w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Furgoła 71 od niedawana może pochwalić się nowo wyremontowaną łazienką oraz wymienionymi pionami instalacyjnymi w części gimnazjum. ]9)91$' 5"."259<".&'9,$."8 *91' ).$H($ :&")("# ;#$110#F X')19( 9/0 * 4'<1$ -$'2.0I 2$H. *0(" &9- /&9("*9<" 5';" #9<';" 9(-'15B7 9 #$91"8 *$-$' )"4"29='1$9 <9.$'1'( * 1$'./H)1' 9(-'2"&$9F ]9(B4 1"*0-3 4"+'#1$(6* 19 #0)<"7 4"+'#1$(6* $'& 5"9,'5"* "+'#1$(6* 19 &H-.1$($ 498 4$'&"*' 4".*",$</0 25*"&.0I <9)1E *$.B9,1$'7 +9( &6*1$'=?B1(-+"19,1E <9.$'1(HF Q9)9 Q").$-6* * 4"&".B8 #$'1$B. `0&'(-+E 2.("<0 4"2598 1"*$<9 4".02(9I "?$9&")9*-6* $ 4" (&65($# "(&'2$' 4"2.B($8 *9> #9#0 ).$: "(9.+H7 /0 19 <9#9-3 5';" 9&50(B<B $# 4").$H8 ("*9IF A249&-$9 B).$',$,$^?$&#9 dycggcqj D Y<9='+!&.0/0<. `H/$'>2(97?$&#9 dqlocqj D Q"#B9,) K5'1-',. O.'&*$"1($7 PRAWNIK RADZI Jak uzyskać odszkodowanie za słupy *<9:-$-$', 1$'&B-3"8 #":-$7 19 (56&'+.19+)B+E 2$H B&.E).'1$9 '1'&;'50-.1'7 14F 2<B40 -.0,$1$' 4&.'20<"*' #"=' B/$';9I 2$H ".9)":IB-.08 1$'1$'F!"19)5" #"=19 2$H.*&6-$I " 4")4$291$' B#"*0 " B2591"*$'1$' ")4<951'+ 2<B8 ='/1":-$ 4&.'20<BF?$&#9 Ano o'5#91$"(. JB&.0 p,e2($'+ $?$&#9 Q0/8 1$(9F J" ).$H($ $-3 4"#"-0.9(B8 4$"1" 9(-'2"&$9 )" *04"29='1$9 <9.$'1'(F O$' $'.#$'&1$'?9(57 =' ', ")4"*$').$98 <0 1$' 50,(","(9,1'?$&#07 9,' $ 5' 24".9 ;#$10 O.'&*$"1(98P' F `.$'-$ 192.'+ 2.("<0 )"8 259<0 4$H(10 4&'.'15 19 G$("<9+9 4"1$'*9=.9(B4 $ )"259&-.'1$' 1"*0-3 9(-'2"&$6* )" <9.$'1'( 2.-.H:,$*$'./$';<" 2$H. )95E [ ;&B)1$9F Y'. A927 `&").0 K4"12"&.07 1$' #";,$/0:#0 24&9*$I &9)":-$ ).$'-$"#F./0"%&'$1!$#$!2#-3&45 3 6&-)3253" 7"892,6 :-%4, )0 ; 5 <-"0532)&"=>"8-&-/)$&? O" 19,'=0.&"/$Im!&.')' *2.025($# 19,'=0 B259,$I -.0 #9#0 '8#8=' 3%#>?(?(+$# 1$'&B8-3"#":-$ e)"(b#'15'#7 (56&0 5" 4"5*$'&).9 +'25 14F 9(5 1"598 &$9,10fF g925h41$' *<9:-$-$', 4"*$8 1$'1 B*9=1$' 4&.'+&.'I 3(+?!;'8A7 9 ("1(&'51$' *4$20 Dziękuję mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za głosy w wyborach samorządowych * ).$9,' CCC7 (56&' 4".*",E B2598,$I &.049)($'# 2<B='/1":I,B/ $11' 4&9*".9(<9)B '1'&;' ';" 1$' 2E +B= 59# B4'*1$#0 2$H7 ='.98 (<9) '1'&;' ("& g92.'+ 1$'&B-3"#":-$ /' B<B 4&9*1';"7 4"*$11$:#0 "(&':,$I *9&5":-$ 4&.')#$"5B 24"&B * )91'+ 24&9*$'7 -.0,$ 5.*F 4B'!#0 J9(9 $1;'&'1-+9 * -B).' ;&B150 4"-$E;9.9 2"/E ("1$'-.8 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz dosiego 2015 roku życzy Gabriel Breguła 1":I *04<950 *019;&").'1$9 ),9 $-3 *<9:-$-$',$,B/ B=058 ("*1$(6* *$' (568 &.0 1$' #";E 2$H /B)"*9I * 4"/,$=B,$1$$ ;9."*0-3 9,/" #B2.E "#$+9I 2<B40 '1'&;' ' 4&.0 B4&9*$' 46,F J" 50,(" /9&)." ";6,10.98 &02 4&"-')B&07 ),95';" *9&5" 2("&.0259I. 4"#"-0 4&9*1$(9F C40#:!834,0#3"+ DE. ($))$ +,$&-"% 5',F hnh8vms8znz Œwi¹t Bo ego Narodzenia wolnych od codziennego poœpiechu i trosk, pe³nych radoœci, spêdzonych w atmosferze rodzinnego ciep³a oraz wielu dobrych dni i wszelkich sukcesów w Nowym Roku ycz¹ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wies³aw Janiszewski

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 29! grudzieñ Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny, gorąco dziękujemy za oddane na nas głosy, za tak duże poparcie, którym nas obdarzyliście. Korzystając z okazji życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz Szczęśliwego Nowego Roku Marcin Barakomski Anna Figiel Agnieszka Kopka Andrzej Jaworek Krzysztof Student Andrzej Szymura Sebastian Tkocz!"#!$%!"&'( *+&",-(- *+,(.%."/!!" 0#"&' %6 '&&(06 -'"/7"8,(/7(9 '&*(/76#(- ' :6/'"%"/! *'(3( -'(/!;"<8!"#!$%!"&'( *+&",-(- 76 4/=40" %3" GHD?IJFJ K E MLEFOPD JEFQAO?DE? G IFCDHJR " "#$%&'()(%*+, -%.%/ *%012 ( #'$'-21+,*+2-34%5&+&+,6,1 " 7'.-28+(%*+, *%0,1&9( + *,:'&0%&0, 219( *%012 " 7$-):';'(%*+, + #$-,8%-)(%*+, 6'8%62 ( *%0,1 " <'1+,.+=&-*, #'>+,$%*+, &-)*.-2 + $,:26'(%*+, " 7$-,8%-)(%*+, /'&A'/2 - *+,$2&A'1'5&+ 34%5&+&+,6'1 ($%- - $%#'$;,1 1+,.+=&-*)1 " 7$'(%/-,*+, (+*/)8%&)0*)&A ( $%-+, ;%8+,0 8'*+,&-*'5&+ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

4 4 nr 29! grudzieñ 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Artykuł pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych TWÓJ PORTFEL TWOJE FINANSE Racjonalne gospodarowanie finansami cz. 1 Zarządzanie domowym budżetem Mimo, iż tytuł artykułu brzmi jak temat lekcji nie jeden z nas do dnia dzisiejszego powtarza ten materiał każdego dnia a już na pewno raz w miesiącu. Zapewne też spora większość czytelników niejednokrotnie miała okazję zadumać się na dłuższą chwilę szukając pieniędzy, które w maleńkim przedziale czasowym, a w dużej kwocie zostały wydane. Przeszukujemy rachunki, paragony i wyciąg z konta jednak podsumowanie w formie wolnych środków pozostaje niezmienne. W takim układzie warto zastanowić się czy istnieje sposób aby kontrolować swoje wydatki i zarządzać w taki sposób kosztami aby nie przekroczyły miesięcznych przychodów. Wdrożenie systemu monitorowania oraz planowania pozwoli nam świadomie wydawać ale również prognozować zakupy bądź większe wydatki. Gospodarowania uczymy się sami na własnym budżecie i na własnych doświadczeniach. Nasz portfel i konto to pierwsze środowisko ekonomiczne, po którym się poruszamy. W tej sytuacji dobrze znać ścieżki albo chociaż wyposażyć się w mapę, która podpowie nam jakie znaki informują o niebezpieczeństwie, a które wskazują właściwą drogę. Aby planować i monitorować własny budżet warto pamiętać o kilku zasadach, które mają wpływ na wynik codziennego bilansu. Gotowanie plus oszczędzanie to niezbędny duet, który powinien nam towarzyszyć każdego dnia. Warto nie tylko trzymać się ściśle listy produktów potrzebnych do wykonania posiłków, którą koniecznie zabieramy na zakupy, ale również nie poddać się pokusom w formie promocji zabierając ze sobą odliczoną gotówkę. Jedzenie poza domem oraz zakupy w towarzystwie uczucia głodu, należy wykreślić z harmonogramu dnia. Pierwsze wpędzają w dodatkowe koszty, a drugie powodują, iż kupujemy stanowczo więcej. W przypadku dużych inwestycji bądź zakupów większej ilości towarów warto zaplanować je z wyprzedzeniem oraz skorzystać z porównywarki cen w intrenecie, która pozwoli na uzyskanie większej świadomości w kwestii ile możemy zaoszczędzić, a ile stracić. Wiedza pozwoli poruszać się świadomie po cenach, a to one generują koszt, który stanowi mniej lubianą stronę naszego bilansu. W momencie gdy wdrożymy poszczególne schematy postępowania podczas zakupów nie możemy zapominać o odpoczynku. Oczywiście nie własnym, ale sprzętów elektronicznych, które posiadamy w domu i na co dzień używamy. Każdorazowe wyłączenie nie tylko pozwala ograniczyć pobór energii ale również chroni przed zniszczeniem sprzętu podczas burzy. Powyższa kontrola może nie wiąże się z wielkim obniżeniem kosztów ale w skali roku dla wszystkich naszych urządzeń pozwoli nam zmniejszyć wydatki za energię. Każdy zakup nowego sprzętu powinien być właściwie przemyślany, a klasa energetyczna towaru sprawdzona. Nie zapominajmy również o dodatkowych programach ekonomicznych, w które wyposażona jest każda pralka, lodówka czy zmywarka. Zapoznając się z instrukcją sprzętów możemy porównać pobór nie tylko prądu ale i wody na poszczególnych rodzajach programów. Generalnie energia to znacząca pozycja w naszym budżecie i niestety nie da się jej wyeliminować, ale możemy minimalizować jej udział w ogóle wydatków, głównie poprzez wspomnianą już redukcję zużycia, ale również, co jeszcze nie jest tak powszechne, zmianę dostawcy energii. W zarządzaniu domowym budżetem bezwzględnie potrzebna jest nam wiedza, która pozwoli na świadome podjęcie decyzji o zakupach oraz na racjonalizowanie kosztów. Wdrożenie poszczególnych schematów jej wykorzystania jest podstawą sukcesu w zakresie przepływu pieniądza we własnym portfelu. W kolejnym artykule zastanowimy się bliżej nad wykorzystaniem umiejętności i doświadczeń z codziennego gospodarowania środkami. Tymczasem zachęcamy do podjęcia próby wypracowania nawyków opisanych powyżej, czynności te po czasie staną się automatyczne i rozpoczniemy oszczędzanie przez zapamiętanie. O NAS Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych funkcjonuje wokół kluczowych obszarów życia codziennego członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Działalność polega głównie na wzajemnym wsparciu w zakresie przekazywania wiedzy w istotnej dla każdego członka tematyce finansów. Członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie SKOK Ziemi Rybnickiej zostają wzbogaceni o wiedzę na tematy dotyczące szeroko rozumianego oszczędzania, bezpiecznego kredytowania jak i korzystania z całego wachlarza usług finansowych dostępnych na rynku. Aktywność Stowarzyszenia realizowana jest również w zakresie promocji kultury, sportu oraz działalności charytatywnej w środowiskach członków Stowarzyszenia oraz członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych Katowice, ul. Szopienicka 58 KRS ,



=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

=+&G-# + =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA

Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO! Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA !""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %+-&+%+!"#$%.!"/0123 Ukazuje się od 1990 r. www.czerwionka-leszczyny.pl kuriercl@gazeta.pl Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" $%&%'()* +, (-./-&%+'*-(/ 0123

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC NR 66 / 10 LISTOPADA 2014 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL Hanna Banaszak w Przeźmierowie STR. 16 FOT. MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska GRUDZIEŃ 2006 Nr 12 (161); Rok XV ISSN 1232-4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł W numerze: wyniki wyborów do samorządu Leżajska uchwały podatkowe na rok 2007 stanowisko Browaru

Bardziej szczegółowo

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

miasto uruchomi trzecią linię autobusową Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 48/ Kwiecień 2013 baśka MURMAŃSKA NA PODIUM! str. 2,7 miasto uruchomi trzecią linię autobusową str. 2,8 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Baśka

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Głos. Iwanowic LIKWIDACJA CZY PRZEKSZTAŁCENIE? Zagłosuj na Podwórko Nivea w Sieciechowicach! Szczegóły na stronie 7

Głos. Iwanowic LIKWIDACJA CZY PRZEKSZTAŁCENIE? Zagłosuj na Podwórko Nivea w Sieciechowicach! Szczegóły na stronie 7 GAZETA www.iwanowice.pl BEZPŁATNA Głos Iwanowic www.facebook.iwanowice.pl NR 29 ROK 2015 ISSN 2083-4959 2 KWIETNIA 2015 sekretariat@iwanowice.pl Szanowni Państwo, Głos Iwanowic od 2015 r. będzie ukazywał

Bardziej szczegółowo

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

NR 3/2013 (3) ! Nowa identyfikacja wizualna banku! Sukcesy samorządów! Pomyśl o urlopie!! Skąd się biorą choinki?! Śląski przysmak

NR 3/2013 (3) ! Nowa identyfikacja wizualna banku! Sukcesy samorządów! Pomyśl o urlopie!! Skąd się biorą choinki?! Śląski przysmak NR 3/2013 (3)! Nowa identyfikacja wizualna banku! Sukcesy samorządów! Pomyśl o urlopie!! Skąd się biorą choinki?! Śląski przysmak 2 CENTRALA BANKU KNURÓW, ul. Kosmonautów 9A tel. 32 33 91 700, fax 32 33

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BEZPŁATNY Bogatynia ISSN 2299-9868 www.bogatynia.pl BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA Czy jesteś za tym, aby w tym roku odbyły się BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ marzec 2011 ~ nr 3 (240) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 Baranowo

Bardziej szczegółowo

2,00 zł (VAT 0%) Pożar w magazynie części zamiennych str. 3 Policjanci na kępińskim targowisku str. 3 Czerpał zyski z nierządu Giną kolejne mercedesy

2,00 zł (VAT 0%) Pożar w magazynie części zamiennych str. 3 Policjanci na kępińskim targowisku str. 3 Czerpał zyski z nierządu Giną kolejne mercedesy 05 marca 2008 Rok X Nr 10 (458) 05.03.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 2,00 zł (VAT 0%) www.powiatowy.pl NAJTAŃSZA WÓDKA NA WESELA CENY HURTOWE SKLEP MAX (obok Apteki) 98-400 Wieruszów, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus. ! Laur Knurowa NR 1/2015 (7)

! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus. ! Laur Knurowa NR 1/2015 (7) NR 1/2015 (7) Zdj. Justyna Bajko! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus! Laur Knurowa 2 CENTRALA BANKU KNURÓW, ul. Kosmonautów

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2014 ~ nr 8 (281) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo