U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU..."

Transkrypt

1 U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami). zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Bielany z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Zbigniewa Dubiela Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa... z dnia... r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a firmą... z siedzibą... przy działającą na podstawie... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot zamówienia 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Przebudowa ulicy Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa zwane dalej przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa wykonana przez zespół projektantów firmy EMA Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hieronima 4, pn.: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Gwiaździstej na odcinku od Trasy Armii Krajowej do pętli autobusowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, składająca się z następujących tomów: a. Projekt przebudowy układu drogowego, którego autorem jest mgr inŝ. A. Nowak; b. Projekt zieleni, którego autorem jest inŝ. E. Wieczorek; c. Projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną, którego autorem jest inŝ. E. Wieczorek; d. Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia jezdni ul. Gwiaździstej, którego autorem jest mgr inŝ. A. Bernakiewicz; e. Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego, którego autorem jest mgr inŝ. A. Głocki; f. Projekt przebudowy kabli energetycznych, którego autorem jest mgr inŝ. E. Całus; g. Projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej ul. Gwiaździsta ul. Podleśna, ul. Gwiaździsta przejście pod trasą AK, którego autorem jest mgr inŝ. T. Mikołajewski; h. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, cz. II. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i kabla światłowodowego Operator POLKOMTEL S. A., którego autorem jest mgr inŝ. J. Frasunkiewicz; i. Przedmiary robót dla ww opracowań projektowych, które opracował J. Dobosz. -1-

2 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowań projektowych wymienionych w ust. 2 pkt 1, sporządzone przez J. Dobosza.. 3. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robót wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w ust. 2. W przypadku rozbieŝności pomiędzy tymi dokumentami wiodącym w kolejności jest projekt przebudowy, specyfikacja wykonania i odbioru robót. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na: 2 Termin realizacji 1) 130 dni, od dnia zawarcia umowy, na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dopuszczeniem ulicy do ruchu; 2) 60 dni, od dnia dopuszczenia ulicy do ruchu, na przekazanie do Zarządu Dróg Miejskich, dokumentacji powykonawczej wraz z branŝowymi protokołami odbioru, niezbędnymi do dokonania przekazania ulicy do ZDM. 3 Wynagrodzenie 1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 630, ust. 2 k.c., które wyraŝa się kwotą: 1) netto: a. droga..zł; b. kanalizacja deszczowa... zł.; c. oświetlenie... zł.; d. linie energetyczne... zł.; e. telekomunikacja - cz. II... zł.; f. sygnalizacja świetlna... zł.; g. zieleń... zł. 2) brutto: a. droga (vat 22 %)... zł.; b. kanalizacja deszczowa (vat 22 %)... zł.; c. oświetlenie (vat 22 %)... zł.; d. linie energetyczne (vat 22 %)... zł.; e. telekomunikacja - cz. II (vat 22 %)... zł.; f. sygnalizacja świetlna (vat 22 %)... zł.; -2-

3 g. zieleń (vat 7 %)... zł.; 3) razem brutto:... zł. (słownie: zł.), i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym takŝe ryzyko wystąpienia robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji. 2. Niniejsza umowa nie moŝe stanowić podstawy podwyŝszenia wynagrodzenia, w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót a takŝe koszt robót nieprzewidzianych i niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia np. koszty związane z utrzymaniem i likwidacją placu budowy, zuŝyciem wody i energii elektrycznej oraz warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztami zwałki, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, prowadzenia kierownictwa robót i nadzorów branŝowych, kosztami związanymi z wykonaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wszystkimi innymi usługami koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji a takŝe opłaty związane z nadzorem prowadzonych robót przez kierownika budowy oraz kierowników robót branŝowych oraz koszty pielęgnacji zieleni i konserwacji oświetlenia do czasu przekazania ulicy do ZDM. 1. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 4 Obowiązki Zamawiającego 1) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy; 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 3) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 2. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu i materiałów rozbiórkowych z wyjątkiem słupów i kabli oświetleniowych oraz wiat przystankowych, które zabezpiecza odpowiednio ZDM i ZTM. 3. Sposób demontaŝu i przekazania osprzętu oświetleniowego (słupy, kable, oprawy) oraz wiat przystankowych ustalony zostanie, przez Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego, na wprowadzeniu Wykonawcy na plac budowy. 5 Obowiązki Wykonawcy Organizacja robót naleŝy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek (bez odrębnego wynagrodzenia): 1) zorganizowania placu budowy; 2) ponoszenia kosztów zuŝycia wody i energii w okresie realizacji robót; 3) prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, zasadami sztuki budowlanej przepisami BHP i PpoŜ. projektami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 4) prowadzenia dokumentacji budowy i sporządzenia dokumentacji powykonawczej; -3-

4 5) ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy; 6) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji urządzeń zabezpieczających plac budowy; 7) natychmiastowego zabezpieczenia awarii; 8) uŝycia materiałów dopuszczonych do stosowania na rynku polskim; 9) przekazania Zamawiającemu, na dzień przeglądu technicznego robót, dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru. 10) przygotowanie i złoŝenie do Zarządu Dróg Miejskich, w ciągu 60 dni od dnia dopuszczenia ulicy do ruchu, dokumentacji wymaganej do przekazania ulicy do ZDM; 11) zwołanie i udział Wykonawcy w komisji dopuszczenia ulicy do ruchu; 12) udział Wykonawcy, w zwołanej przez Zarząd Dróg Miejskich, Komisji odbioru i przekazania ulicy do ZDM; 13) ubezpieczenia OC i NW od szkód spowodowanych na placu budowy; 14) uporządkowania terenu robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przyległego do pasa drogowego; 15) konserwacja oświetlenia ulicznego do czasu odbioru przez Zarządu Dróg Miejskich; 16) pielęgnacja zieleni do czasu odbioru przez Zarząd Oczyszczania Miasta, 17) dostarczenie kosztorysu ofertowego, będącego kalkulacją ceny oferty, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy. 6 Zastosowane materiały 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 2. Materiały, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 7 Podwykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres robót budowlanych stanowiący...% wartości przedmiotu zamówienia. 2. Zakres robót... stanowiący...% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców. Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, co do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego. 3. Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami na roboty, o których mowa w ust. 2, wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 4 dni od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót. 4. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeŝeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu projektów umów, o których mowa w ust. 3 oznaczać będzie ich akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wraz z cenami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą ( np. kosztorys ofertowy ). -4-

5 5. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców. 7. Wykonawca wyraŝa zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie naleŝności dla Podwykonawców i dokonanie zapłaty dopiero po przedstawieniu oświadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu się z nim z poprzedniego fakturowania, jeŝeli takie miało miejsce. 8. NiezaleŜnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców. 8 Nadzór Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby: 1) ze strony Zamawiającego: Janina śółkiewska - inspektor Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa drogowa; Małgorzata Sikorska - inspektor Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa sanitarna; Krystyna Borowiec - gł. specjalista Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa zieleni; Zygmunt Dziewanowski - gł. specjalista Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa elektryczna. 2) ze strony Wykonawcy:... - kierownik budowy, nr uprawnień..., który złoŝy oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 9 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Strony ustalają zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, stanowiące 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 pkt 3 umowy tj....,- zł słownie: Kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy % ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30% w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji. 4. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie naleŝności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego -5-

6 w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyŝszy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 10 Odbiór przedmiotu zamówienia 1. Strony ustalają następujący sposób odbioru przedmiotu zamówienia: a. przegląd techniczny robót po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia; b. odbiór końcowy po przekazaniu ulicy do Zarządu Dróg Miejskich. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do przeglądu technicznego robót w terminie określonym w 2 pkt 1) umowy. 3. Zamawiający dokona przeglądu technicznego robót przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający moŝe odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad. 5. Strony postanawiają, Ŝe z czynności przeglądu technicznego robót będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŝ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad. 6. Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia. 7. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót. 8. W dniu przeglądu technicznego robót Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu: 1) oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 2) oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w 6 ust. 2 umowy; 3) dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości robót zgłoszonych do przeglądu oraz inwentaryzację geodezyjną. 11 Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia 1. Ustala się realizację płatności fakturami przejściowymi (do 80 % wartości zamówienia) oraz fakturą końcową jako rozliczenie całości robót, po przekazaniu ulicy do Zarządu Dróg Miejskich. ( w przypadku, gdy udział robót wykonywanych przez Podwykonawców jest większy niŝ 20% wartości, faktura przejściowa ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu tak aby wartość faktury końcowej była równa wielkości % udziału robót wykonanych przez Podwykonawców). 2. Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1 będzie moŝliwe po potwierdzeniu, przez Inspektora nadzoru, w protokole odbioru, faktu wykonania robót., a w przypadku odbioru końcowego, przejęcia ulicy przez Zarząd Dróg Miejskich. 3. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez wad protokołem ostatecznego odbioru robót, Zamawiający przekaŝe naleŝności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy(-ów). 4. Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu fakturę w terminie do 14 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia. -6-

7 5. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia wraz z protokołem odbioru. 6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi do przelania środków na rachunek Wykonawcy. 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT wystawionych na: 12 Nabywcę/Podatnika Miasto st. Warszawa, ul. Pl. Bankowy 3/5, Warszawa i posiada numer: NIP , której Odbiorcą/Płatnikiem będzie Dzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiadającym NIP... REGON... oraz posiada rachunek bankowy w :... Nr rachunku Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie przeglądu technicznego lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leŝących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1pkt 3) umowy. 4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie zamówienia, nienaleŝyte wykonanie zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna przewidziana w ust.1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Maksymalna stawka kar umownych nie moŝe przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur VAT. 14 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. -7-

8 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 15 Gwarancja a. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; b. 12 miesięcy na roboty ogrodnicze i zastosowany materiał nasadzeń, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 2. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przed rozliczeniem finansowym. 3. Strony ustaliły, Ŝe Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 4. Termin przekazania przedmiotu zamówienia protokołem odbioru końcowego w uŝytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie równolegle. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe i ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego. 6. Stwierdzone w okresie rękojmii i gwarancji (na podstawie protokołów ujawnienia usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. 7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dniu od ich ujawnienia. 8. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w Ŝądanym terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w 9 umowy. 9. JeŜeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia. Zamawiający moŝe dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 4) likwidacji firmy Wykonawcy. 11. Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust.10 moŝe spowodować przepadek na rzecz Zamawiającego wniesionego zabezpieczenia. 16 Zmiana umowy 1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŝności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający przewidział moŝliwość dokonania zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany inspektora nadzoru oraz zmiany kierownika robót, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności dokonania takiej zmiany. -8-

9 4. Zamawiający przewiduje takŝe moŝliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej przez zamawiającego, nie prowadzącej do zmiany przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie, w sytuacji wystąpienia takiej wady projektowej, której wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a która uniemoŝliwiałaby prawidłowe wykonanie zamówienia i której nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ustala się: - gdy wykonanie robót z projektu zamiennego nie podwyŝszy wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.1 wzoru umowy: a) obniŝenie wynagrodzenia za niewykonane roboty; b) zlecenie wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej zamiennej z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku dla ustalenia ceny jednostkowej będą miały zastosowanie jako maksymalne średnie kwartalne stawki składników cenotwórczych (stawka robocizny netto, materiału wraz z kosztami zakupu, sprzęt, koszty pośrednie i zysk) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu ww. wydawnictwie wg cen rynkowych uzgodnionych z zamawiającym. Kosztorys naleŝy sporządzić w oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych. W tej sytuacji aneks moŝe dotyczyć ewentualnego obniŝenia wynagrodzenia, jeŝeli wartość robót z punktu b) jest niŝsza niŝ wartość z punktu a) lub terminu realizacji, gdy zajdzie uzasadniona konieczność. 2) gdy wykonanie robót z projektu zamiennego podwyŝszałoby wynagrodzenie, o którym mowa w 3 niniejszej umowy: a) nastąpi obniŝenie wynagrodzenia za niewykonane roboty b) wykonanie tych robót będzie przedmiotem odrębnego postępowania (ich wykonanie nie będzie przedmiotem niniejszej umowy). W tej sytuacji aneks dotyczyć będzie obniŝenia wynagrodzenia za niewykonane roboty oraz zmiany terminu realizacji gdy zajdzie uzasadniona konieczność. 5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z danymi Wykonawcy zawartymi w umowie uznaje się za doręczoną. 17 Odstąpienie od umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadkach: 1) jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 2) w chwili wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 3) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia na budowę bez uzasadnionych przyczyn; 4) jeśli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z zakresem i technologią; 5) jeśli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŝej niŝ 10 dni; 6) jeśli wykonawca nie wywiąŝe się z obowiązków, o których mowa w 7 ust. 3 i 4 umowy. 18 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie. -9-

10 2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 19 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A: ZATWIERDZAM... (kierownik jednostki zamawiającej) -10-

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Tomasza Jarmolińskiego - Zastępcę

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

1. Marek Stępa Wiceprezydent Miasta Gdyni 2. Teresa Horiszna- Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

1. Marek Stępa Wiceprezydent Miasta Gdyni 2. Teresa Horiszna- Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji U M O W A Nr KB/534/UI/189/W/2007 zawarta w dniu 18.07.2007r pomiędzy Gminą Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upowaŝnienia którego działają : 1. Marek Stępa

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo