U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU..."

Transkrypt

1 U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami). zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Bielany z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Zbigniewa Dubiela Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa... z dnia... r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a firmą... z siedzibą... przy działającą na podstawie... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot zamówienia 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Przebudowa ulicy Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa zwane dalej przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa wykonana przez zespół projektantów firmy EMA Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hieronima 4, pn.: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Gwiaździstej na odcinku od Trasy Armii Krajowej do pętli autobusowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, składająca się z następujących tomów: a. Projekt przebudowy układu drogowego, którego autorem jest mgr inŝ. A. Nowak; b. Projekt zieleni, którego autorem jest inŝ. E. Wieczorek; c. Projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną, którego autorem jest inŝ. E. Wieczorek; d. Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia jezdni ul. Gwiaździstej, którego autorem jest mgr inŝ. A. Bernakiewicz; e. Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego, którego autorem jest mgr inŝ. A. Głocki; f. Projekt przebudowy kabli energetycznych, którego autorem jest mgr inŝ. E. Całus; g. Projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej ul. Gwiaździsta ul. Podleśna, ul. Gwiaździsta przejście pod trasą AK, którego autorem jest mgr inŝ. T. Mikołajewski; h. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, cz. II. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i kabla światłowodowego Operator POLKOMTEL S. A., którego autorem jest mgr inŝ. J. Frasunkiewicz; i. Przedmiary robót dla ww opracowań projektowych, które opracował J. Dobosz. -1-

2 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowań projektowych wymienionych w ust. 2 pkt 1, sporządzone przez J. Dobosza.. 3. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robót wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w ust. 2. W przypadku rozbieŝności pomiędzy tymi dokumentami wiodącym w kolejności jest projekt przebudowy, specyfikacja wykonania i odbioru robót. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na: 2 Termin realizacji 1) 130 dni, od dnia zawarcia umowy, na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dopuszczeniem ulicy do ruchu; 2) 60 dni, od dnia dopuszczenia ulicy do ruchu, na przekazanie do Zarządu Dróg Miejskich, dokumentacji powykonawczej wraz z branŝowymi protokołami odbioru, niezbędnymi do dokonania przekazania ulicy do ZDM. 3 Wynagrodzenie 1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 630, ust. 2 k.c., które wyraŝa się kwotą: 1) netto: a. droga..zł; b. kanalizacja deszczowa... zł.; c. oświetlenie... zł.; d. linie energetyczne... zł.; e. telekomunikacja - cz. II... zł.; f. sygnalizacja świetlna... zł.; g. zieleń... zł. 2) brutto: a. droga (vat 22 %)... zł.; b. kanalizacja deszczowa (vat 22 %)... zł.; c. oświetlenie (vat 22 %)... zł.; d. linie energetyczne (vat 22 %)... zł.; e. telekomunikacja - cz. II (vat 22 %)... zł.; f. sygnalizacja świetlna (vat 22 %)... zł.; -2-

3 g. zieleń (vat 7 %)... zł.; 3) razem brutto:... zł. (słownie: zł.), i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym takŝe ryzyko wystąpienia robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji. 2. Niniejsza umowa nie moŝe stanowić podstawy podwyŝszenia wynagrodzenia, w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót a takŝe koszt robót nieprzewidzianych i niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia np. koszty związane z utrzymaniem i likwidacją placu budowy, zuŝyciem wody i energii elektrycznej oraz warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztami zwałki, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, prowadzenia kierownictwa robót i nadzorów branŝowych, kosztami związanymi z wykonaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wszystkimi innymi usługami koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji a takŝe opłaty związane z nadzorem prowadzonych robót przez kierownika budowy oraz kierowników robót branŝowych oraz koszty pielęgnacji zieleni i konserwacji oświetlenia do czasu przekazania ulicy do ZDM. 1. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 4 Obowiązki Zamawiającego 1) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy; 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 3) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 2. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu i materiałów rozbiórkowych z wyjątkiem słupów i kabli oświetleniowych oraz wiat przystankowych, które zabezpiecza odpowiednio ZDM i ZTM. 3. Sposób demontaŝu i przekazania osprzętu oświetleniowego (słupy, kable, oprawy) oraz wiat przystankowych ustalony zostanie, przez Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego, na wprowadzeniu Wykonawcy na plac budowy. 5 Obowiązki Wykonawcy Organizacja robót naleŝy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek (bez odrębnego wynagrodzenia): 1) zorganizowania placu budowy; 2) ponoszenia kosztów zuŝycia wody i energii w okresie realizacji robót; 3) prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, zasadami sztuki budowlanej przepisami BHP i PpoŜ. projektami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 4) prowadzenia dokumentacji budowy i sporządzenia dokumentacji powykonawczej; -3-

4 5) ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy; 6) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji urządzeń zabezpieczających plac budowy; 7) natychmiastowego zabezpieczenia awarii; 8) uŝycia materiałów dopuszczonych do stosowania na rynku polskim; 9) przekazania Zamawiającemu, na dzień przeglądu technicznego robót, dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru. 10) przygotowanie i złoŝenie do Zarządu Dróg Miejskich, w ciągu 60 dni od dnia dopuszczenia ulicy do ruchu, dokumentacji wymaganej do przekazania ulicy do ZDM; 11) zwołanie i udział Wykonawcy w komisji dopuszczenia ulicy do ruchu; 12) udział Wykonawcy, w zwołanej przez Zarząd Dróg Miejskich, Komisji odbioru i przekazania ulicy do ZDM; 13) ubezpieczenia OC i NW od szkód spowodowanych na placu budowy; 14) uporządkowania terenu robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przyległego do pasa drogowego; 15) konserwacja oświetlenia ulicznego do czasu odbioru przez Zarządu Dróg Miejskich; 16) pielęgnacja zieleni do czasu odbioru przez Zarząd Oczyszczania Miasta, 17) dostarczenie kosztorysu ofertowego, będącego kalkulacją ceny oferty, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy. 6 Zastosowane materiały 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 2. Materiały, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 7 Podwykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres robót budowlanych stanowiący...% wartości przedmiotu zamówienia. 2. Zakres robót... stanowiący...% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców. Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, co do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego. 3. Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami na roboty, o których mowa w ust. 2, wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 4 dni od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót. 4. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeŝeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu projektów umów, o których mowa w ust. 3 oznaczać będzie ich akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wraz z cenami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą ( np. kosztorys ofertowy ). -4-

5 5. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców. 7. Wykonawca wyraŝa zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie naleŝności dla Podwykonawców i dokonanie zapłaty dopiero po przedstawieniu oświadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu się z nim z poprzedniego fakturowania, jeŝeli takie miało miejsce. 8. NiezaleŜnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców. 8 Nadzór Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby: 1) ze strony Zamawiającego: Janina śółkiewska - inspektor Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa drogowa; Małgorzata Sikorska - inspektor Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa sanitarna; Krystyna Borowiec - gł. specjalista Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa zieleni; Zygmunt Dziewanowski - gł. specjalista Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa elektryczna. 2) ze strony Wykonawcy:... - kierownik budowy, nr uprawnień..., który złoŝy oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 9 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Strony ustalają zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, stanowiące 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 pkt 3 umowy tj....,- zł słownie: Kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy % ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30% w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji. 4. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie naleŝności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego -5-

6 w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyŝszy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 10 Odbiór przedmiotu zamówienia 1. Strony ustalają następujący sposób odbioru przedmiotu zamówienia: a. przegląd techniczny robót po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia; b. odbiór końcowy po przekazaniu ulicy do Zarządu Dróg Miejskich. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do przeglądu technicznego robót w terminie określonym w 2 pkt 1) umowy. 3. Zamawiający dokona przeglądu technicznego robót przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający moŝe odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad. 5. Strony postanawiają, Ŝe z czynności przeglądu technicznego robót będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŝ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad. 6. Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia. 7. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót. 8. W dniu przeglądu technicznego robót Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu: 1) oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 2) oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w 6 ust. 2 umowy; 3) dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości robót zgłoszonych do przeglądu oraz inwentaryzację geodezyjną. 11 Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia 1. Ustala się realizację płatności fakturami przejściowymi (do 80 % wartości zamówienia) oraz fakturą końcową jako rozliczenie całości robót, po przekazaniu ulicy do Zarządu Dróg Miejskich. ( w przypadku, gdy udział robót wykonywanych przez Podwykonawców jest większy niŝ 20% wartości, faktura przejściowa ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu tak aby wartość faktury końcowej była równa wielkości % udziału robót wykonanych przez Podwykonawców). 2. Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1 będzie moŝliwe po potwierdzeniu, przez Inspektora nadzoru, w protokole odbioru, faktu wykonania robót., a w przypadku odbioru końcowego, przejęcia ulicy przez Zarząd Dróg Miejskich. 3. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez wad protokołem ostatecznego odbioru robót, Zamawiający przekaŝe naleŝności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy(-ów). 4. Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu fakturę w terminie do 14 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia. -6-

7 5. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia wraz z protokołem odbioru. 6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi do przelania środków na rachunek Wykonawcy. 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT wystawionych na: 12 Nabywcę/Podatnika Miasto st. Warszawa, ul. Pl. Bankowy 3/5, Warszawa i posiada numer: NIP , której Odbiorcą/Płatnikiem będzie Dzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiadającym NIP... REGON... oraz posiada rachunek bankowy w :... Nr rachunku Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie przeglądu technicznego lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leŝących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1pkt 3) umowy. 4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie zamówienia, nienaleŝyte wykonanie zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna przewidziana w ust.1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Maksymalna stawka kar umownych nie moŝe przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur VAT. 14 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. -7-

8 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 15 Gwarancja a. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; b. 12 miesięcy na roboty ogrodnicze i zastosowany materiał nasadzeń, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 2. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przed rozliczeniem finansowym. 3. Strony ustaliły, Ŝe Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 4. Termin przekazania przedmiotu zamówienia protokołem odbioru końcowego w uŝytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie równolegle. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe i ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego. 6. Stwierdzone w okresie rękojmii i gwarancji (na podstawie protokołów ujawnienia usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. 7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dniu od ich ujawnienia. 8. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w Ŝądanym terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w 9 umowy. 9. JeŜeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia. Zamawiający moŝe dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 4) likwidacji firmy Wykonawcy. 11. Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust.10 moŝe spowodować przepadek na rzecz Zamawiającego wniesionego zabezpieczenia. 16 Zmiana umowy 1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŝności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający przewidział moŝliwość dokonania zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany inspektora nadzoru oraz zmiany kierownika robót, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności dokonania takiej zmiany. -8-

9 4. Zamawiający przewiduje takŝe moŝliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej przez zamawiającego, nie prowadzącej do zmiany przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie, w sytuacji wystąpienia takiej wady projektowej, której wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a która uniemoŝliwiałaby prawidłowe wykonanie zamówienia i której nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ustala się: - gdy wykonanie robót z projektu zamiennego nie podwyŝszy wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.1 wzoru umowy: a) obniŝenie wynagrodzenia za niewykonane roboty; b) zlecenie wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej zamiennej z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku dla ustalenia ceny jednostkowej będą miały zastosowanie jako maksymalne średnie kwartalne stawki składników cenotwórczych (stawka robocizny netto, materiału wraz z kosztami zakupu, sprzęt, koszty pośrednie i zysk) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu ww. wydawnictwie wg cen rynkowych uzgodnionych z zamawiającym. Kosztorys naleŝy sporządzić w oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych. W tej sytuacji aneks moŝe dotyczyć ewentualnego obniŝenia wynagrodzenia, jeŝeli wartość robót z punktu b) jest niŝsza niŝ wartość z punktu a) lub terminu realizacji, gdy zajdzie uzasadniona konieczność. 2) gdy wykonanie robót z projektu zamiennego podwyŝszałoby wynagrodzenie, o którym mowa w 3 niniejszej umowy: a) nastąpi obniŝenie wynagrodzenia za niewykonane roboty b) wykonanie tych robót będzie przedmiotem odrębnego postępowania (ich wykonanie nie będzie przedmiotem niniejszej umowy). W tej sytuacji aneks dotyczyć będzie obniŝenia wynagrodzenia za niewykonane roboty oraz zmiany terminu realizacji gdy zajdzie uzasadniona konieczność. 5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z danymi Wykonawcy zawartymi w umowie uznaje się za doręczoną. 17 Odstąpienie od umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadkach: 1) jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 2) w chwili wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 3) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia na budowę bez uzasadnionych przyczyn; 4) jeśli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z zakresem i technologią; 5) jeśli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŝej niŝ 10 dni; 6) jeśli wykonawca nie wywiąŝe się z obowiązków, o których mowa w 7 ust. 3 i 4 umowy. 18 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie. -9-

10 2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 19 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A: ZATWIERDZAM... (kierownik jednostki zamawiającej) -10-

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W Y Nr /2008 CRUzamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

Remont bloku kuchennego w Przedszkolu Nr 271 przy ul. Broniewskiego 93 w Warszawie Nr sprawy UD-III-WZP WIR/09

Remont bloku kuchennego w Przedszkolu Nr 271 przy ul. Broniewskiego 93 w Warszawie Nr sprawy UD-III-WZP WIR/09 1 Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór U M O W Y Nr BIE-III-WIR/.../WZP-3421-.../2009 CRUzamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rosiński, przekazany jako załącznik do siwz;

Rosiński, przekazany jako załącznik do siwz; Wzór umowy zał. Nr 6 do SIWZ U M O W A Nr UD-III-WIR...WZP-272-.../CRU.../2011 zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. 2 Termin realizacji. 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

Przedmiot zamówienia. 2 Termin realizacji. 3 Wynagrodzenie Wykonawcy Wzór umowy - Zał. Nr 11 do siwz UMOWA Nr... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

Zmieniony zał. Nr 12 do SIWZ - Wzór umowy

Zmieniony zał. Nr 12 do SIWZ - Wzór umowy Zmieniony zał. Nr 12 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA Nr... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.).

U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.). U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.). zawarta w Warszawie w dniu. r. pomiędzy: Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie ściany zachodniej budynku internatu Zespołu Szkół Sportowych Nr 50 przy ul. Lindego 20 w Warszawie. nr sprawy UD-III-WZP WIR/11

Ocieplenie ściany zachodniej budynku internatu Zespołu Szkół Sportowych Nr 50 przy ul. Lindego 20 w Warszawie. nr sprawy UD-III-WZP WIR/11 Wzór umowy zał. nr 11 do SIWZ U M O W A Nr UD-III-WIR... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427. Umowa

WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427. Umowa wzór WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427 Umowa zawarta w dniu... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Włochy w Warszawie ul. Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa reprezentowanym łącznie przez:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. U M O W A Nr...

Wzór umowy. U M O W A Nr... U M O W A Nr... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2007. Nr 223, poz.1655 z późn.. zm). zawarta

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.).

U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.). U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.). zawarta w Warszawie w dniu 2016 r. pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a Firmą:.. działające na podstawie. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

U M O W A. a Firmą:.. działające na podstawie. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: U M O W A Zał. 3 siwz O zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 oraz z 2008

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy UD-III-WZP.271.32.2012.MGA

Nr sprawy UD-III-WZP.271.32.2012.MGA Wzór umowy zał. Nr 10 do SIWZ U M O W A Nr UD-III-WIR...WZP- 1 -.../CRU.../2011 zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. zał. nr 3 do SIWZ

UMOWA wzór. zał. nr 3 do SIWZ UMOWA wzór zał. nr 3 do SIWZ o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:...

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:... OFERTA załącznik nr 1 na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GMiI /2009

Umowa nr GMiI /2009 Część IV Wzór umowy Umowa nr GMiI. 342-.../2009 W dniu... 2009 r. w Podkowie Leśnej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna z siedzibą Urzędu w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowa 39/41, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Umowa nr /RG/2009 o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarta w dniu.. roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:..

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu... pomiędzy Gminą LEGNICA mającą swą siedzibę przy placu Słowiańskim 8 w Legnicy zwaną dalej Zamawiajacym, reprezentowaną przez: 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

TERMIN REALIZACJI Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia umowy do 15.12.2015 r.

TERMIN REALIZACJI Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia umowy do 15.12.2015 r. UD-III-WZP.271.18.2013.MGA Wzór umowy Zał. nr 11 do SIWZ Umowa Nr UD-III-WOŚ-B/III/3/1-4/MGR/ CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z 29. 01.2004

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Umowa nr Druk Nr 5 (wzór umowy) Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym

zwanym dalej Zamawiającym Wzór umowy Zawarta w dniu... w Kowarach pomiędzy Gminą Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych reprezentowany przez 1. Dyrektor - mgr Anna Perłowska 2. Główny księgowy - mgr inŝ Barbara Kiełek

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy: projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE w dniu w Kraszewicach, pomiędzy Gminą Kraszewice mającą swą siedzibę w Kraszewicach ul. Wieluńska 53 zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentuje: zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy UD-III-WZP MGA. Wzór Umowy

Nr sprawy UD-III-WZP MGA. Wzór Umowy Wzór Umowy Załącznik nr 11 do SIWZ zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z 29. 01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 z późn. zm.) zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M OWY. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto... zł w tym podatek VAT 8 % tj... zł. słownie /...

WZÓR U M OWY. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto... zł w tym podatek VAT 8 % tj... zł. słownie /... WZÓR U M OWY Zawarta w dniu...r. w Kowarach pomiędzy Gminą Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych reprezentowany przez 1. Dyrektora mgr Annę Perłowską 2. Główną Księgową mgr inż. Barbarę Kiełek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna. została zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą...

UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą... UMOWA NR... zawarta w dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedziba przy ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez: Załącznik nr 2 U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Kobylinie pomiędzy..., z siedzibą w... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/03/2012

UMOWA nr WYD/01/03/2012 UMOWA nr WYD/01/03/2012 W dniu... 2012r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy do wykładni postanowień umowy będą stosowane zapisy SIWZ

Istotne postanowienia umowy do wykładni postanowień umowy będą stosowane zapisy SIWZ zał. nr 7 Istotne postanowienia umowy do wykładni postanowień umowy będą stosowane zapisy SIWZ zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 956) przy ulicy

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR

UMOWA NR Załącznik nr UMOWA NR 272.19.2011 Zawarta w dniu...2011r. pomiędzy Gminą Grybów, mającą swoją siedzibę w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwaną w dalszej części,,zamawiającym", reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo