U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU..."

Transkrypt

1 U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami). zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Bielany z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Zbigniewa Dubiela Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa... z dnia... r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a firmą... z siedzibą... przy działającą na podstawie... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot zamówienia 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Przebudowa ulicy Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa zwane dalej przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa wykonana przez zespół projektantów firmy EMA Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hieronima 4, pn.: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Gwiaździstej na odcinku od Trasy Armii Krajowej do pętli autobusowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, składająca się z następujących tomów: a. Projekt przebudowy układu drogowego, którego autorem jest mgr inŝ. A. Nowak; b. Projekt zieleni, którego autorem jest inŝ. E. Wieczorek; c. Projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną, którego autorem jest inŝ. E. Wieczorek; d. Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia jezdni ul. Gwiaździstej, którego autorem jest mgr inŝ. A. Bernakiewicz; e. Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego, którego autorem jest mgr inŝ. A. Głocki; f. Projekt przebudowy kabli energetycznych, którego autorem jest mgr inŝ. E. Całus; g. Projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej ul. Gwiaździsta ul. Podleśna, ul. Gwiaździsta przejście pod trasą AK, którego autorem jest mgr inŝ. T. Mikołajewski; h. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, cz. II. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i kabla światłowodowego Operator POLKOMTEL S. A., którego autorem jest mgr inŝ. J. Frasunkiewicz; i. Przedmiary robót dla ww opracowań projektowych, które opracował J. Dobosz. -1-

2 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowań projektowych wymienionych w ust. 2 pkt 1, sporządzone przez J. Dobosza.. 3. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robót wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w ust. 2. W przypadku rozbieŝności pomiędzy tymi dokumentami wiodącym w kolejności jest projekt przebudowy, specyfikacja wykonania i odbioru robót. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na: 2 Termin realizacji 1) 130 dni, od dnia zawarcia umowy, na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dopuszczeniem ulicy do ruchu; 2) 60 dni, od dnia dopuszczenia ulicy do ruchu, na przekazanie do Zarządu Dróg Miejskich, dokumentacji powykonawczej wraz z branŝowymi protokołami odbioru, niezbędnymi do dokonania przekazania ulicy do ZDM. 3 Wynagrodzenie 1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 630, ust. 2 k.c., które wyraŝa się kwotą: 1) netto: a. droga..zł; b. kanalizacja deszczowa... zł.; c. oświetlenie... zł.; d. linie energetyczne... zł.; e. telekomunikacja - cz. II... zł.; f. sygnalizacja świetlna... zł.; g. zieleń... zł. 2) brutto: a. droga (vat 22 %)... zł.; b. kanalizacja deszczowa (vat 22 %)... zł.; c. oświetlenie (vat 22 %)... zł.; d. linie energetyczne (vat 22 %)... zł.; e. telekomunikacja - cz. II (vat 22 %)... zł.; f. sygnalizacja świetlna (vat 22 %)... zł.; -2-

3 g. zieleń (vat 7 %)... zł.; 3) razem brutto:... zł. (słownie: zł.), i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym takŝe ryzyko wystąpienia robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji. 2. Niniejsza umowa nie moŝe stanowić podstawy podwyŝszenia wynagrodzenia, w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót a takŝe koszt robót nieprzewidzianych i niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia np. koszty związane z utrzymaniem i likwidacją placu budowy, zuŝyciem wody i energii elektrycznej oraz warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztami zwałki, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, prowadzenia kierownictwa robót i nadzorów branŝowych, kosztami związanymi z wykonaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wszystkimi innymi usługami koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji a takŝe opłaty związane z nadzorem prowadzonych robót przez kierownika budowy oraz kierowników robót branŝowych oraz koszty pielęgnacji zieleni i konserwacji oświetlenia do czasu przekazania ulicy do ZDM. 1. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 4 Obowiązki Zamawiającego 1) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy; 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 3) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 2. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu i materiałów rozbiórkowych z wyjątkiem słupów i kabli oświetleniowych oraz wiat przystankowych, które zabezpiecza odpowiednio ZDM i ZTM. 3. Sposób demontaŝu i przekazania osprzętu oświetleniowego (słupy, kable, oprawy) oraz wiat przystankowych ustalony zostanie, przez Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego, na wprowadzeniu Wykonawcy na plac budowy. 5 Obowiązki Wykonawcy Organizacja robót naleŝy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek (bez odrębnego wynagrodzenia): 1) zorganizowania placu budowy; 2) ponoszenia kosztów zuŝycia wody i energii w okresie realizacji robót; 3) prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, zasadami sztuki budowlanej przepisami BHP i PpoŜ. projektami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 4) prowadzenia dokumentacji budowy i sporządzenia dokumentacji powykonawczej; -3-

4 5) ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy; 6) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji urządzeń zabezpieczających plac budowy; 7) natychmiastowego zabezpieczenia awarii; 8) uŝycia materiałów dopuszczonych do stosowania na rynku polskim; 9) przekazania Zamawiającemu, na dzień przeglądu technicznego robót, dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru. 10) przygotowanie i złoŝenie do Zarządu Dróg Miejskich, w ciągu 60 dni od dnia dopuszczenia ulicy do ruchu, dokumentacji wymaganej do przekazania ulicy do ZDM; 11) zwołanie i udział Wykonawcy w komisji dopuszczenia ulicy do ruchu; 12) udział Wykonawcy, w zwołanej przez Zarząd Dróg Miejskich, Komisji odbioru i przekazania ulicy do ZDM; 13) ubezpieczenia OC i NW od szkód spowodowanych na placu budowy; 14) uporządkowania terenu robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przyległego do pasa drogowego; 15) konserwacja oświetlenia ulicznego do czasu odbioru przez Zarządu Dróg Miejskich; 16) pielęgnacja zieleni do czasu odbioru przez Zarząd Oczyszczania Miasta, 17) dostarczenie kosztorysu ofertowego, będącego kalkulacją ceny oferty, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy. 6 Zastosowane materiały 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 2. Materiały, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 7 Podwykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres robót budowlanych stanowiący...% wartości przedmiotu zamówienia. 2. Zakres robót... stanowiący...% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców. Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, co do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego. 3. Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami na roboty, o których mowa w ust. 2, wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 4 dni od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót. 4. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeŝeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu projektów umów, o których mowa w ust. 3 oznaczać będzie ich akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wraz z cenami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą ( np. kosztorys ofertowy ). -4-

5 5. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców. 7. Wykonawca wyraŝa zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie naleŝności dla Podwykonawców i dokonanie zapłaty dopiero po przedstawieniu oświadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu się z nim z poprzedniego fakturowania, jeŝeli takie miało miejsce. 8. NiezaleŜnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców. 8 Nadzór Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby: 1) ze strony Zamawiającego: Janina śółkiewska - inspektor Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa drogowa; Małgorzata Sikorska - inspektor Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa sanitarna; Krystyna Borowiec - gł. specjalista Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa zieleni; Zygmunt Dziewanowski - gł. specjalista Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy branŝa elektryczna. 2) ze strony Wykonawcy:... - kierownik budowy, nr uprawnień..., który złoŝy oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 9 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Strony ustalają zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, stanowiące 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 pkt 3 umowy tj....,- zł słownie: Kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy % ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30% w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji. 4. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie naleŝności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego -5-

6 w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyŝszy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 10 Odbiór przedmiotu zamówienia 1. Strony ustalają następujący sposób odbioru przedmiotu zamówienia: a. przegląd techniczny robót po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia; b. odbiór końcowy po przekazaniu ulicy do Zarządu Dróg Miejskich. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do przeglądu technicznego robót w terminie określonym w 2 pkt 1) umowy. 3. Zamawiający dokona przeglądu technicznego robót przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający moŝe odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad. 5. Strony postanawiają, Ŝe z czynności przeglądu technicznego robót będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŝ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad. 6. Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia. 7. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót. 8. W dniu przeglądu technicznego robót Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu: 1) oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 2) oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w 6 ust. 2 umowy; 3) dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości robót zgłoszonych do przeglądu oraz inwentaryzację geodezyjną. 11 Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia 1. Ustala się realizację płatności fakturami przejściowymi (do 80 % wartości zamówienia) oraz fakturą końcową jako rozliczenie całości robót, po przekazaniu ulicy do Zarządu Dróg Miejskich. ( w przypadku, gdy udział robót wykonywanych przez Podwykonawców jest większy niŝ 20% wartości, faktura przejściowa ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu tak aby wartość faktury końcowej była równa wielkości % udziału robót wykonanych przez Podwykonawców). 2. Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1 będzie moŝliwe po potwierdzeniu, przez Inspektora nadzoru, w protokole odbioru, faktu wykonania robót., a w przypadku odbioru końcowego, przejęcia ulicy przez Zarząd Dróg Miejskich. 3. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez wad protokołem ostatecznego odbioru robót, Zamawiający przekaŝe naleŝności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy(-ów). 4. Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu fakturę w terminie do 14 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia. -6-

7 5. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia wraz z protokołem odbioru. 6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi do przelania środków na rachunek Wykonawcy. 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT wystawionych na: 12 Nabywcę/Podatnika Miasto st. Warszawa, ul. Pl. Bankowy 3/5, Warszawa i posiada numer: NIP , której Odbiorcą/Płatnikiem będzie Dzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiadającym NIP... REGON... oraz posiada rachunek bankowy w :... Nr rachunku Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie przeglądu technicznego lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leŝących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1pkt 3) umowy. 4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie zamówienia, nienaleŝyte wykonanie zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna przewidziana w ust.1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Maksymalna stawka kar umownych nie moŝe przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 pkt 3) umowy 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur VAT. 14 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. -7-

8 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 15 Gwarancja a. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; b. 12 miesięcy na roboty ogrodnicze i zastosowany materiał nasadzeń, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 2. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przed rozliczeniem finansowym. 3. Strony ustaliły, Ŝe Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 4. Termin przekazania przedmiotu zamówienia protokołem odbioru końcowego w uŝytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie równolegle. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe i ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego. 6. Stwierdzone w okresie rękojmii i gwarancji (na podstawie protokołów ujawnienia usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. 7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dniu od ich ujawnienia. 8. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w Ŝądanym terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w 9 umowy. 9. JeŜeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia. Zamawiający moŝe dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 4) likwidacji firmy Wykonawcy. 11. Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust.10 moŝe spowodować przepadek na rzecz Zamawiającego wniesionego zabezpieczenia. 16 Zmiana umowy 1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŝności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający przewidział moŝliwość dokonania zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany inspektora nadzoru oraz zmiany kierownika robót, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności dokonania takiej zmiany. -8-

9 4. Zamawiający przewiduje takŝe moŝliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej przez zamawiającego, nie prowadzącej do zmiany przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie, w sytuacji wystąpienia takiej wady projektowej, której wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a która uniemoŝliwiałaby prawidłowe wykonanie zamówienia i której nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ustala się: - gdy wykonanie robót z projektu zamiennego nie podwyŝszy wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.1 wzoru umowy: a) obniŝenie wynagrodzenia za niewykonane roboty; b) zlecenie wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej zamiennej z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku dla ustalenia ceny jednostkowej będą miały zastosowanie jako maksymalne średnie kwartalne stawki składników cenotwórczych (stawka robocizny netto, materiału wraz z kosztami zakupu, sprzęt, koszty pośrednie i zysk) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu ww. wydawnictwie wg cen rynkowych uzgodnionych z zamawiającym. Kosztorys naleŝy sporządzić w oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych. W tej sytuacji aneks moŝe dotyczyć ewentualnego obniŝenia wynagrodzenia, jeŝeli wartość robót z punktu b) jest niŝsza niŝ wartość z punktu a) lub terminu realizacji, gdy zajdzie uzasadniona konieczność. 2) gdy wykonanie robót z projektu zamiennego podwyŝszałoby wynagrodzenie, o którym mowa w 3 niniejszej umowy: a) nastąpi obniŝenie wynagrodzenia za niewykonane roboty b) wykonanie tych robót będzie przedmiotem odrębnego postępowania (ich wykonanie nie będzie przedmiotem niniejszej umowy). W tej sytuacji aneks dotyczyć będzie obniŝenia wynagrodzenia za niewykonane roboty oraz zmiany terminu realizacji gdy zajdzie uzasadniona konieczność. 5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z danymi Wykonawcy zawartymi w umowie uznaje się za doręczoną. 17 Odstąpienie od umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadkach: 1) jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 2) w chwili wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 3) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia na budowę bez uzasadnionych przyczyn; 4) jeśli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z zakresem i technologią; 5) jeśli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŝej niŝ 10 dni; 6) jeśli wykonawca nie wywiąŝe się z obowiązków, o których mowa w 7 ust. 3 i 4 umowy. 18 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie. -9-

10 2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 19 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A: ZATWIERDZAM... (kierownik jednostki zamawiającej) -10-

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W Y Nr /2008 CRUzamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

Rosiński, przekazany jako załącznik do siwz;

Rosiński, przekazany jako załącznik do siwz; Wzór umowy zał. Nr 6 do SIWZ U M O W A Nr UD-III-WIR...WZP-272-.../CRU.../2011 zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.).

U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.). U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.). zawarta w Warszawie w dniu. r. pomiędzy: Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy UD-III-WZP.271.32.2012.MGA

Nr sprawy UD-III-WZP.271.32.2012.MGA Wzór umowy zał. Nr 10 do SIWZ U M O W A Nr UD-III-WIR...WZP- 1 -.../CRU.../2011 zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a Firmą:.. działające na podstawie. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

U M O W A. a Firmą:.. działające na podstawie. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: U M O W A Zał. 3 siwz O zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 oraz z 2008

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

TERMIN REALIZACJI Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia umowy do 15.12.2015 r.

TERMIN REALIZACJI Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia umowy do 15.12.2015 r. UD-III-WZP.271.18.2013.MGA Wzór umowy Zał. nr 11 do SIWZ Umowa Nr UD-III-WOŚ-B/III/3/1-4/MGR/ CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z 29. 01.2004

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Umowa nr Druk Nr 5 (wzór umowy) Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna. została zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/03/2012

UMOWA nr WYD/01/03/2012 UMOWA nr WYD/01/03/2012 W dniu... 2012r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2010 r. w StrzyŜowie pomiędzy: Powiatem StrzyŜowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 StrzyŜów, telefaks (017) 27 65 000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym

zwanym dalej Zamawiającym Wzór umowy Zawarta w dniu... w Kowarach pomiędzy Gminą Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych reprezentowany przez 1. Dyrektora - mgr Annę Perłowską 2. Główny księgowy - mgr inŝ Barbara Kiełek

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2013 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10), Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy :

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Pałac w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10/16, 02 958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5...

PROJEKT UMOWY SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5... ZAŁĄCZNIK NR 1 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inŝ. Stanisława Bielskiego 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2006 /WZÓR/

UMOWA NR /2006 /WZÓR/ UMOWA NR /2006 /WZÓR/ ZAŁĄCZNIK NR 2 zawarta w dniu...2006 r. w Szczawnie Zdroju pomiędzy: Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Tadeusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Niniejsza umowa na: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/10/.. załącznik nr 7 do siwz Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C SIWZ 1. Przedmiot umowy. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Wykonanie izolacji poziomej i pionowej dla budynku PUW przy ul. Wodnej 13 w Przemyślu.

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2 zawartej w Krakowie w dniu... roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011 UMOWA nr../2011 (projekt) zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej w treści

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5 WZÓR UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W ŚMIELINIE W dniu.. roku w Szubinie, pomiędzy: Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ wzór umowy

Zał. nr 9 do SIWZ wzór umowy U M O W A wzór nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/4/ /WZP-272..CRU.../2014 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-S.272...2015.AW. Nr Centralnego Rejestru UM...

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-S.272...2015.AW. Nr Centralnego Rejestru UM... Załącznik nr 7 a do SIWZ dla części od 1 do 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-S.272...2015.AW Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10),

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR.. W dniu... w Warszawie, pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Warszawie (kod 02-776) przy ul. Warchałowskiego 4, NIP 951-13-48-542, REGON 001206086, zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku UMOWA Nr.. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, będącym płatnikiem VAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZD.DT.273...

UMOWA Nr PZD.DT.273... Załącznik Nr 1a do SIWZ UMOWA Nr PZD.DT.273... Zawarta w dniu... w Pszczynie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, REGON: 276291963 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. załącznik nr 11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez: Dyrektora Annę Walczak,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr TT/ /2010 z dnia r. Zawarta w wyniku wyboru oferty, we Wrocławiu pomiędzy:, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA Nr TT/ /2010 z dnia r. Zawarta w wyniku wyboru oferty, we Wrocławiu pomiędzy:, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA Nr TT/ /2010 z dnia r. Zawarta w wyniku wyboru oferty, we Wrocławiu pomiędzy: Zarządem Zasobu Komunalnego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. ElŜbiety 3, NIP: 897-16-60-625, REGON: 932671448, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo