Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego Mielec -19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19"

Transkrypt

1 Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego Mielec -19 DZE Mielec, r. Zapytanie ofertowe Gmina Miejska w Mielcu zwraca siy z uprzejmq prosbq 0 przedstawienie nam oferty na "budowy oswietlenia na koronie prawostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisloki na odcinku pomiydzy ulicami Rzecznq i Polanieckq w Mielcu". Zakres rob6t 1. Wykonawca zobowiqzuje Sly zrealizowac inwestycjy zgodnie z warunkami wynikajqcymi z obowiqzujqcych przepis6w technicznych i Prawa Budowlanego : a) projektem budowlanym i v.rykonawczym b) warunkami wynikajqcymi z obowiqzujqcych przepis6w technicznych i prawa budowlanego i wymaganiami wynikajqcymi z obowiqzujqcych Polskich Norm bqdz Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie oraz aprobat technicznych polskich bqdz europejskich, c) zasadami rzetelnej wiedzy teclmicznej i ustalonymi zwyczajami. 2. Wszelkie uzgodnienia i warunki zwiqzane z zajyciem pasa drogowego Wykonawca realizuje sam na biezqco i zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunk6w udzielenia zezwolen na zajycie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). 3. Wszelkie roboty w obszarze kolizji, skrzyzowan i zblizen z istniejqcym uzbrojeniem terenu Wykonawca dokonuje na biezqco za protok61arnym potwierdzeniem odbioru rob6t spelniajqcych wymogi branzowe 4. Wszelkie uzgodnienia w zakresie dostypu do urzqdzen elektroenergetycznych i instalacji elektrycznej bydqcych wlasnosciq Rejonu Energetycznego w Mielcu oferent dokonuje sam na wlasny rachunek. 5. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji), a w przypadku zmiany trasy uzgodnionego opracowania projektowego, bqdz wykonanie inwestycji niezgodnie z projektem, doprowadzenie do jej odbioru przez organ nadzoru budowlanego.

2 6. Przekazanie do odbioru i protok6larne odebranie przez Rejon Energetyczny w Mie1cu wybudowanych urz'idzen elektroenergetycznych Energetycznego. w zakresie dotycz'icym Rejonu 7. Sporz'idzenie i uzgodnienie w Rejonie Energetycznym wniosku 0 sprawdzenie techniczne przyl'icza w zwi'izku z przyl'iczeniem do sieci elektroenergetycznej wybudowanego oswietlenia. 8. Sporz'idzenie wniosku 0 podanie napiycia na urz'idzenia elektryczne. 9. Uzyskanie potwierdzenia mozliwosci swiadczenia uslug dystrybucji okreslenie parametr6w technicznych dostaw energii elektrycznej od operatora. 10. Uporz'idkowanie i przywr6cenie terenu do stanu pierwotnego. Wszelkie materialy, narzydzia oraz sprzyt niezbydny do wykonania przedmiotu zam6wienia dostarcza we wlasnym zakresie Wykonawca. Cena ofe11y winna zawierae wszystkie koszty i winna bye wyrazona w zlotych. Oferty nalezy zlozye Zamawiaj'icemu w terminie do 17 -go sierpnia b.r. w formie.. plsernnej. Oferent winien udzielie Zamawiaj'icemu gwarancji na roboty objyte zakresem wykonania, licz'ic od dnia podpisania protokolu koncowego odbioru rob6t. Poz'idany termin wykonania: do r. Osoba upowazniona do kontakt6w: Kazimierz Olesiak Tel Z powazaniem ~ \\'ytl/i:j lu Il l'. lid<lli j I. 1t I ';!C{\ ki mgr i1i Piotr Roinial Sporz'idzil: K. Olesiak-Gl6wny specjalista r. 2

3 Załącznik nr 3 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu OFERTA Przedmiot zamówienia Zamawiający Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, Mielec Nazwa Wykonawcy oraz adres, NIP Adres do korespondencji oraz telefon i faks Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Cena ofertowa za całość zamówienia w zł brutto (cyfrowo i słownie): Inne kryteria oceny ofert, jeżeli występują Termin wykonania zamówienia Inne istotne warunki zamówienia (np. okres gwarancji, warunki płatności) Zobowiązania Wykonawcy: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany. 4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:., tel.:, faks:., Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

4 Wzór umowy UMOWA Nr DZE Zawarta dnia.2015 r. pomiędzy Gminą Miejską Mielec z siedzibą w Mielcu przy ulicy Żeromskiego 26, w imieniu której działa: Daniel Kozdęba Prezydent Miasta Mielca zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a. z siedzibą w.,, w imieniu którego działa:. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Budowa oświetlenia na koronie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w Mielcu Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) projektem budowlanym i wykonawczym, b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm bądź Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz aprobat technicznych polskich bądź europejskich, c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 2. Wszelkie uzgodnienia i warunki związane z zajęciem pasa drogowego Wykonawca realizuje sam na bieżąco i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). 3. Wszelkie roboty w obszarze kolizji,skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu Wykonawca dokonuje na bieżąco za protokólarnym potwierdzeniem odbioru robót spełniających wymogi branżowe. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji); 2) W przypadku zmiany trasy ustalonej w projekcie budowlanym i wykonawczym, bądź wykonania inwestycji niezgodnie z projektem, doprowadzenia do jej odbioru przez organ nadzoru budowlanego; 3) Przekazania do odbioru i doprowadzenia do protokólarnego odebrania przez Rejon Energetyczny w Mielcu wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym Rejonu Energetycznego; 4) Sporządzenie i uzgodnienie w Rejonie Energetycznym wniosku o sprawdzenie techniczne przyłącza w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej wybudowanego oświetlenia; 5) Sporządzenia wniosku o podanie napięcia na urządzenia elektryczne; 6) Uzyskania potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw energii elektrycznej od operatora; 7) Uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych maszyn i urządzeń.

5 2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy bez korzystania z usług podwykonawców. 5. Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy. Zakończenie wykonywania robót i odbiór ustala się na dzień.2015 r. 6. Po rozpoczęciu robót Wykonawca staje się dysponentem terenu, na którym będą one wykonywane Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren robót oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie robót. 2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu, realizowanego zakresu prac oraz wszelkich okoliczności dotyczących przedmiotu umowy Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie Pana :. 2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił będzie Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 10. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 11. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości.. zł.( słownie złotych brutto tj. łącznie z podatkiem VAT Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo fakturą końcową. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru. 3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy Strony zgodnie zastrzegają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do odbioru przez Zamawiającego przedmiot zamówienia i zgłosić swoją gotowość w tym zakresie najpóźniej na 3 dni przed deklarowanym terminem odbioru.

6 Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie przez Wykonawcę i na jego koszt, a najpóźniej w ciągu 5 dni. 2. Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru W razie wystąpienia wad, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. W razie nie usunięcia wad, o których mowa w ust. 2, Zamawiający usunie wady na koszt Wykonawcy. 16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem ust Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego za wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień opóźnienia. b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 u dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanych w umowie.

7 4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 5) Wykonawca przekroczył umowny termin wykonania przedmiotu umowy o 15 dni. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić terminie 14 dni od powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie. 19. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 20. Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego. 2. Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Sporządził: Kazimierz Olesiak Główny Specjalista r.

8 Tel/fax , , PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OŚWIETLENIA NA KORONIE PRAWOSTRONNEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁOKI NA ODCINKU POMIĘDZY ULICAMI RZECZNĄ I POŁANIECKĄ W KM W MIELCU NA DZIAŁKACH NR 2675/4,2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWIDENCYJNY STARE MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC OBIEKT OŚWIETLENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO ADRES DZ. NR EWID. 2675/4, 2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWID. STARE MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC GMINA MIEJSKA MIELEC INWESTOR ul. ŻEROMSKIEGO MIELEC DATA CZERWIEC 2013 Funkcja Nr uprawnień i zakres Podpis PROJEKT. mgr inż. Bogdan Micał upr. nr 31/96 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych SPRAWDZIŁ mgr inż. Andrzej Wiktorowski upr. nr PDK/0146/POOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych OPRACOWAŁ mgr inż. Paweł Świątek

9 Spis zawartości Strona tytułowa Spis treści Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Uprawnienia do projektowania Oświadczenie Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Uzgodnienie z ZUDP Uzgodnienie z PGE Decyzja zwalniająca z zakazów art. 88n Prawo Wodne Decyzja pozwolenie wodno prawne str.1 str.2 str.3,4 str.5,6 str.7 str.8 str.9 str.10 str.11,12 str.13,14 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Wstęp str Podstawa opracowania str Zakres rzeczowy str PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2.1 CZĘŚĆ OPISOWA 2.1 Przedmiot i cel inwestycji str Istniejące zagospodarowanie terenu str Projektowane zagospodarowanie terenu str Zestawienie elementów zagospodarowania str Informacja o oddziaływaniu na środowisko str Informacja o ochronie terenu str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego str RYSUNKI 1. Orientacja BTE str Projekt zagospodarowania BTE str PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ Oświetlenie uliczne str Ochrona od porażeń str OBLICZENIA TECHNICZNE str Obliczenia obciążeniowe str Obliczanie spadków napięć str Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej str RYSUNKI 1. Schemat zasilania oświetlenia ulicznego BTE str Przekrój - BTE str.23

10 OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogiem artykułu nr 20 ust. 4 Prawa Budowlanego Dz. U. nr 93 poz. 888 z dnia r oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą Budowa oświetlenia na koronie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Projektant: inż. Bogdan Micał Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Wiktorowski

11 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 WSTĘP Tematem opracowania jest projekt oświetlenia wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu. 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania projektu stanowi: umowa pomiędzy projektantem a inwestorem warunki techniczne wydane przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Mielec decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Mielca aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500 inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) b) Norma arkuszowa PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych c) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa d) Norma PKN-CEN/TR :2007. Wybór klas oświetleniowych e) Norma PN-EN :2007. Wymagania oświetleniowe f) Norma PN-EN :2007. Obliczanie cech jakościowych 1.3 ZAKRES RZECZOWY Projekt zakresem swoim obejmuje: wybudowanie sieci oświetlenia ulicznego kablem energetycznym YAKY 4x35mm 2 + FeZn 25x4mm długości 90(112)m zabudowanie 6 słupów stalowych oświetleniowych wys. 5m z oprawami sodowymi 70W

12 2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu Celem zamierzenia inwestycyjnego jest oświetlenie ciągu komunikacyjnego na wale Wisłoki i umożliwienie spacerów mieszkańcom w porze wieczorowej. 2.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Prawostronny wał rzeki Wisłoki został zagospodarowany w oparciu o projekt Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału na terenie miasta Mielca poprzez wykonanie dwóch układów dolnego od strony zawala i górnego na koronie wału ciągów pieszo rowerowych z licznymi wejściami i zjazdami poprzez schody terenowe i pochylnie. Wykonane zostało również oświetlenie ciągów pieszo rowerowych od dworku Oborskich do słupa nr L20 w pobliżu kościoła p.w. Św. Marka. Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastruktury podziemnej (kable energetyczne, kanalizacja sanitarna) 2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w Mielcu, projektuje się oświetlenie oprawami sodowymi o mocy 70W montowanymi na słupach stalowych wysokości 5m. Zasilanie oświetlenia wykonane zostanie kablem YAKY 4x35mm 2 z istniejącego słupa oświetleniowego nr L20 usytuowanego na koronie wału. Razem z kablem ułożona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Rozmieszczenie słupów i trasę kabla energetycznego pokazano na planie zagospodarowania terenu. 2.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU Linia kablowa YAKY 4x35mm 2 mb 90(112)m Bednarka FeZn 25x4mm mb 96 Słup uliczny rurowy prosty h=5m szt. 6 Oprawa sodowa 70W szt INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Przedsięwzięcie jakim jest budowa oświetlenia wału przeciwpowodziowego nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) Budowa oświetlenia terenów nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

13 środowisko, dlatego też nie ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko Materiały użyte do wykonania budowy oświetlenia nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych. Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 2.6.INFORMACJA O OCHRONIE TERENU Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury współczesnej. 2.7 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Działki zlokalizowane są poza terenami eksploatacji górniczej, dlatego też nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej.

14 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ 3.1 Oświetlenie wału Projektuje się oświetlenie korony prawostronnego wału rzeki Wisłoki w Mielcu na odcinku od km do km za pomocą opraw oświetleniowych o mocy 70W zainstalowanych na słupach stalowych wysokości 5m ustawionych przy brzegu korony wału. Słupy posadowione zostaną na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach 0,3x0,3x1m. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonane zostanie z istniejącego słupa nr L20 usytuowanego na koronie wału w km Dla posadowienia fundamentów słupów należy wykonać otwory wiercone o średnicy 65cm i głębokości 1,1m a następnie po ustawieniu w wykonanych otworach fundamentów otwory wokół słupów zasypać gruntem zwięzłym (gliną) z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem, a teren w pobliżu słupów doprowadzić do stanu pierwotnego. Pomiędzy słupami ułożyć w wykopanym rowie o głębokości 0,7m kabel energetyczny niskiego napięcia. Na całej długości trasy kable zaopatrzyć w oznaczniki rozmieszczone, co 10m oraz przy wejściach do słupów. Po ułożeniu kabli należy przysypać je 25cm warstwą gruntu, przykryć folią PCV koloru niebieskiego a następnie zasypać gruntem nieprzepuszczalnym (gliną) jednocześnie zagęszczając mechanicznie warstwami co 20cm. Zachować należy minimalne odległości od istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej określone na planie zagospodarowania. Skrzyżowanie kabla z rurociągiem kanalizacyjnym wykonać nad rurociągiem. Zachować odległość między rurociągiem a kablem min. 50 cm. Kable chronić rurą 75 na długości po 0,5 m. z obu stron skrzyżowania. UWAGA: Przed zasypaniem kabel zgłosić do odbioru w Rejonie Energetycznym Mielec jak również zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zgodnie z normą PKN-CEN/TR :2007 Wybór klas oświetleniowych, dla ciągu pieszo jezdnego gdzie głównym użytkownikiem ruchu są piesi i rowerzyści, typowa prędkość użytkownika jest niska (między 5 i 30km/h), wykluczony jest ruch samochodowy, natężenie strumienia ruchu rowerzystów jest normalne, ryzyko zjawisk kryminalnych jest normalne, poziom luminancji otoczenia jest niski, przewiduje się klasę oświetlenia S5. Wymagania świetlne dla tej klasy oparte są na kryterium natężenia oświetlenia i są następujące: natężenie średnie oświetlenia - E m 3[lx]; natężenie minimalne oświetlenia - E min 0,6[lx]; 3.2 Ochrona od porażeń Sieć pracuje w układzie TN-C. Dodatkową ochronę od porażeń prądem realizuje się poprzez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą bezpieczników. Wszystkie oprawy oświetleniowe (jeżeli zostaną zamontowane oprawy I klasy ochronności) oraz słupy oświetleniowe podlegają ochronie. Przewód ochronno neutralny PEN doprowadzony do tabliczki bezpiecznikowej łączyć z zaciskiem ochronnym słupa. Razem z kablem we wspólnym rowie układać bednarkę FeZn 25x4mm, którą łączyć z zaciskami ochronnymi słupów. Po wykonaniu robót sprawdzić pomiarem spełnienie warunku ochrony od porażeń: Z S x Ia < 230V

15 3.2 OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia obciążeniowe Oprawy istniejące 70W I r = 0,65A 23szt Oprawy projektowane 70W I r = 0,65A 6szt Oprawy na słupach zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S301 B-6 Ilość opraw na fazie 29 = 9,7 przyjęto 10 3 Prąd rozruchowy obwodu I r = =10 x 0,65 = 6,5A Zastosowano zabezpieczenie obwodu w szafie oświetleniowej WT-00/gG Obliczenia spadku napięcia Spadek napięcia do od szafy SO przy stacji Mielec 110 do oprawy na słupie nr L26 Pl = 170 x x x x x x x 42 = 12820Wm U 1 = = 0,37% Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej Dane: Transformator 250kVA R T = 12 x 10-3 X T = 26 x 10-3 Kabel YAKY 4x35mm 2 R L1 = 0,86 /km l = 406m Zakładam zwarcie w słupie nr L26 Rp 1 = 0, x 0,86 x 0,406 = 0,71 Xp 1 = 0,026 Z S1 = 0,711 Prąd wyłączenia Ia odczytany z charakterystyki bezpiecznika WT-00/gG25 dla czasu t = 5s wynosi Ia = 102,5A Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie krótszym od 5s w układzie TN-C Z S x Ia < 230V 1,25 x 0,711 x 102,5 = 91,1V < 230V Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony

16 Tel/fax , , PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OŚWIETLENIA NA KORONIE PRAWOSTRONNEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁOKI NA ODCINKU POMIĘDZY ULICAMI RZECZNĄ I POŁANIECKĄ W KM W MIELCU NA DZIAŁKACH NR 2675/4,2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWIDENCYJNY STARE MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC OBIEKT OŚWIETLENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO ADRES DZ. NR EWID. 2675/4, 2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWID. STARE MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC GMINA MIEJSKA MIELEC INWESTOR ul. ŻEROMSKIEGO MIELEC DATA CZERWIEC 2013 Funkcja Nr uprawnień i zakres Podpis PROJEKT. mgr inż. Bogdan Micał upr. nr 31/96 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych SPRAWDZIŁ mgr inż. Andrzej Wiktorowski upr. nr PDK/0146/POOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych OPRACOWAŁ mgr inż. Paweł Świątek

17 Spis zawartości Strona tytułowa Spis treści Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Uzgodnienie z ZUDP Uzgodnienie z PGE Decyzja zwalniająca z zakazów art. 88n Prawo Wodne Decyzja pozwolenie wodno prawne str.1 str.2 str.3 str.4 str.5 str.6,7 str.8,9 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Wstęp str Podstawa opracowania str Zakres rzeczowy str PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2.1 CZĘŚĆ OPISOWA 2.1 Przedmiot i cel inwestycji str Istniejące zagospodarowanie terenu str Projektowane zagospodarowanie terenu str Zestawienie elementów zagospodarowania str Informacja o oddziaływaniu na środowisko str Informacja o ochronie terenu str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego str RYSUNKI 1. Orientacja BTE str Projekt zagospodarowania BTE str PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ Oświetlenie uliczne str Ochrona od porażeń str OBLICZENIA TECHNICZNE str Obliczenia obciążeniowe str Obliczanie spadków napięć str Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej str Obliczenia oświetlenia str ZESTAWIENIA Zestawienie materiałów str RYSUNKI 1. Schemat zasilania oświetlenia ulicznego BTE str Przekrój - BTE str.26

18 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 WSTĘP Tematem opracowania jest projekt oświetlenia wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu. 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania projektu stanowi: umowa pomiędzy projektantem a inwestorem warunki techniczne wydane przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Mielec decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Mielca aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500 inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) b) Norma arkuszowa PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych c) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa d) Norma PKN-CEN/TR :2007. Wybór klas oświetleniowych e) Norma PN-EN :2007. Wymagania oświetleniowe f) Norma PN-EN :2007. Obliczanie cech jakościowych 1.3 ZAKRES RZECZOWY Projekt zakresem swoim obejmuje: wybudowanie sieci oświetlenia ulicznego kablem energetycznym YAKY 4x35mm 2 + FeZn 25x4mm długości 90(112)m zabudowanie 6 słupów stalowych oświetleniowych wys. 5m z oprawami sodowymi 70W

19 2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu Celem zamierzenia inwestycyjnego jest oświetlenie ciągu komunikacyjnego na wale Wisłoki i umożliwienie spacerów mieszkańcom w porze wieczorowej. 2.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Prawostronny wał rzeki Wisłoki został zagospodarowany w oparciu o projekt Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału na terenie miasta Mielca poprzez wykonanie dwóch układów dolnego od strony zawala i górnego na koronie wału, ciągów pieszo rowerowych z licznymi wejściami i zjazdami poprzez schody terenowe i pochylnie. Wykonane zostało również oświetlenie ciągów pieszo rowerowych od dworku Oborskich do słupa nr L20 w pobliżu kościoła p.w. Św. Marka. Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastruktury podziemnej (kable energetyczne, kanalizacja sanitarna) 2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w Mielcu, projektuje się oświetlenie oprawami sodowymi o mocy 70W montowanymi na słupach stalowych wysokości 5m. Zasilanie oświetlenia wykonane zostanie kablem YAKY 4x35mm 2 z istniejącego słupa oświetleniowego nr L20 usytuowanego na koronie wału. Razem z kablem ułożona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Rozmieszczenie słupów i trasę kabla energetycznego pokazano na planie zagospodarowania terenu. 2.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU Linia kablowa YAKY 4x35mm 2 mb 90(112)m Bednarka FeZn 25x4mm mb 96 Słup uliczny rurowy prosty h=5m szt. 6 Oprawa sodowa 70W szt INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Przedsięwzięcie jakim jest budowa oświetlenia wału przeciwpowodziowego nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) Budowa oświetlenia terenów nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

20 środowisko, dlatego też nie ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko Materiały użyte do wykonania budowy oświetlenia nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych. Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 2.6.INFORMACJA O OCHRONIE TERENU Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury współczesnej. 2.7 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Działki zlokalizowane są poza terenami eksploatacji górniczej, dlatego też nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej.

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ofertą, opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) Planami zagospodarowania terenu, projektem elewacji budynku GOK S i R

WZÓR UMOWY. ofertą, opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) Planami zagospodarowania terenu, projektem elewacji budynku GOK S i R WZÓR UMOWY zawarta dnia... r. w Wadowicach Górnych w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu..2010 r. pomiędzy Gminnym Osrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wadowicach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na Załącznik nr 2 "ZP30" do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu URZĄD \IV M IE JSK I Mielcu Wydziat Urbanistyki, GospodarkI Gruntami j Gaodezi; Mielec,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

! oznaczenie sprawy UGG

! oznaczenie sprawy UGG Załącznik nr 2 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu. (pieczęć zamawiającego) oznaczenie sprawy UGG.271.22.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Mielec, dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Prace do wykonania: Montaż szyby 9 szt. Montaż poliwęglanu - 15 szt. Naprawa i malowanie ławek 61 szt. Remont koszy i słupków 10 szt.

Prace do wykonania: Montaż szyby 9 szt. Montaż poliwęglanu - 15 szt. Naprawa i malowanie ławek 61 szt. Remont koszy i słupków 10 szt. Załącznik nr 2 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu. (pieczęć zamawiającego) Mielec, dnia 06.05.2015 r. oznaczenie sprawy ITG-TDG ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy.

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy. ZP.I.341-13/08 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na. w Mielcu w obrębie 1. Stare Miasto, składających

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na. w Mielcu w obrębie 1. Stare Miasto, składających Załącznik nr 2 "ZP30" do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu URZĄD vv MIEJSK! Mielcu Wydział Urbanistyki. Gospodarki Gruntami i Geodezji Mielec, dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr... Gminą Zalesie ul. Warszawska Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wzór umowy Umowa nr... Gminą Zalesie ul. Warszawska Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wzór umowy Umowa nr... zawarta dnia...r. w Zalesiu pomiędzy: Gminą Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: -... -, a firmą..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OA Mielec dnia, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. OA Mielec dnia, r. OA.271.3.2015 Mielec dnia, 30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługi małej poligrafii (kopiowanie, wydruki, skanowanie, oprawa i wyrób pieczęci urzędowych) dla Urzędu Miejskiego w Mielcu Podmiot GMINA

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 2222/ /09. z siedzibą. działającą na podstawie :

UMOWA Nr 2222/ /09. z siedzibą. działającą na podstawie : UMOWA Nr 2222/ /09 W dniu 5 września 2007r. w Mieleszynie, pomiędzy Gminą Mieleszyn, posiadającą REGON 000546153, NIP 784-13-96-425 zwanym dalej "Zamawiającym " reprezentowaną przez Wójta Gminy Mieleszyn

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Wilczej w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej 16 sierpnia 2016 r.

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej  16 sierpnia 2016 r. UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Lisewie pomiędzy: Gminą Lisewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisewo : Jakuba Kochowicza z kontrasygnatą z-cy Skarbnika Gminy Lisewo: Doroty Jankowskiej a: Niniejsza mowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane Nr

Umowa na roboty budowlane Nr Umowa na roboty budowlane Nr zawarta w dniu...... 2007 r. pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Władysława Łokietka 1, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 1. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /rem./2016. zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy:

Umowa Nr /rem./2016. zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy: Umowa Nr /rem./2016 zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy bocznej od ulicy Zwycięstwa w Oświęcimiu CPV

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy bocznej od ulicy Zwycięstwa w Oświęcimiu CPV ZP.I.341-37/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA 1. Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej od km do km oraz w km w miejscowości Nowy Łupków, . 30, 33/10,55/1, 56/1 2.

UMOWA 1. Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej od km do km oraz w km w miejscowości Nowy Łupków, . 30, 33/10,55/1, 56/1 2. UMOWA zawarta w dniu: r. w Komańczy pomiędzy: Gminą Komańczą, 38-543 Komańcza 166, NIP 687-178-50-88 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. mgr. inż. Stanisława Bielawkę Wójta

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES: UNIKÓW GMINA ZŁOCZEW dz. nr 128/2 INWESTOR: GMINA ZŁOCZEW OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos Stadium Obiekt : adres : PROJEKT BUDOWLANY Oświetlenie uliczne ul. Norwida w Olecku Olecko, ul. Norwida nr działki : działki nr geod. 912/1, 1508, 1509, 1523, 1188/21, 1485 Inwestor : Gmina Olecko Pl.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Remont i uzupełnienie wyposażenia boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Remont i uzupełnienie wyposażenia boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Załącznik nr 2 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu Mielec, dnia 07.07.2015 r.. (pieczęć zamawiającego) oznaczenie sprawy - DZE-ZZ.271.68.2015

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej euro

dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej euro ITG-TDG 05-02-2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Mielec, 04.02.2015 r. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania Projekt UMOWA Nr../PK/2015 Załącznik Nr 7 w dniu. 2015 r. w Rojewie pomiędzy: Gminą Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo NIP 556-256-28-69 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Rafała Żurowskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Egz.6. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Bogdan Bosiak 49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. OBIEKT: TEMAT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.1 Spis zawartości. 2.1. Opis techniczny 2.2. Obliczenia techniczne 2.3. Uwagi końcowe 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7.

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7. Wzór umowy W dniu... w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu (05-240), przy ul. Warszawskiej 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo