Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego Mielec -19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19"

Transkrypt

1 Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego Mielec -19 DZE Mielec, r. Zapytanie ofertowe Gmina Miejska w Mielcu zwraca siy z uprzejmq prosbq 0 przedstawienie nam oferty na "budowy oswietlenia na koronie prawostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisloki na odcinku pomiydzy ulicami Rzecznq i Polanieckq w Mielcu". Zakres rob6t 1. Wykonawca zobowiqzuje Sly zrealizowac inwestycjy zgodnie z warunkami wynikajqcymi z obowiqzujqcych przepis6w technicznych i Prawa Budowlanego : a) projektem budowlanym i v.rykonawczym b) warunkami wynikajqcymi z obowiqzujqcych przepis6w technicznych i prawa budowlanego i wymaganiami wynikajqcymi z obowiqzujqcych Polskich Norm bqdz Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie oraz aprobat technicznych polskich bqdz europejskich, c) zasadami rzetelnej wiedzy teclmicznej i ustalonymi zwyczajami. 2. Wszelkie uzgodnienia i warunki zwiqzane z zajyciem pasa drogowego Wykonawca realizuje sam na biezqco i zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunk6w udzielenia zezwolen na zajycie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). 3. Wszelkie roboty w obszarze kolizji, skrzyzowan i zblizen z istniejqcym uzbrojeniem terenu Wykonawca dokonuje na biezqco za protok61arnym potwierdzeniem odbioru rob6t spelniajqcych wymogi branzowe 4. Wszelkie uzgodnienia w zakresie dostypu do urzqdzen elektroenergetycznych i instalacji elektrycznej bydqcych wlasnosciq Rejonu Energetycznego w Mielcu oferent dokonuje sam na wlasny rachunek. 5. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji), a w przypadku zmiany trasy uzgodnionego opracowania projektowego, bqdz wykonanie inwestycji niezgodnie z projektem, doprowadzenie do jej odbioru przez organ nadzoru budowlanego.

2 6. Przekazanie do odbioru i protok6larne odebranie przez Rejon Energetyczny w Mie1cu wybudowanych urz'idzen elektroenergetycznych Energetycznego. w zakresie dotycz'icym Rejonu 7. Sporz'idzenie i uzgodnienie w Rejonie Energetycznym wniosku 0 sprawdzenie techniczne przyl'icza w zwi'izku z przyl'iczeniem do sieci elektroenergetycznej wybudowanego oswietlenia. 8. Sporz'idzenie wniosku 0 podanie napiycia na urz'idzenia elektryczne. 9. Uzyskanie potwierdzenia mozliwosci swiadczenia uslug dystrybucji okreslenie parametr6w technicznych dostaw energii elektrycznej od operatora. 10. Uporz'idkowanie i przywr6cenie terenu do stanu pierwotnego. Wszelkie materialy, narzydzia oraz sprzyt niezbydny do wykonania przedmiotu zam6wienia dostarcza we wlasnym zakresie Wykonawca. Cena ofe11y winna zawierae wszystkie koszty i winna bye wyrazona w zlotych. Oferty nalezy zlozye Zamawiaj'icemu w terminie do 17 -go sierpnia b.r. w formie.. plsernnej. Oferent winien udzielie Zamawiaj'icemu gwarancji na roboty objyte zakresem wykonania, licz'ic od dnia podpisania protokolu koncowego odbioru rob6t. Poz'idany termin wykonania: do r. Osoba upowazniona do kontakt6w: Kazimierz Olesiak Tel Z powazaniem ~ \\'ytl/i:j lu Il l'. lid<lli j I. 1t I ';!C{\ ki mgr i1i Piotr Roinial Sporz'idzil: K. Olesiak-Gl6wny specjalista r. 2

3 Załącznik nr 3 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu OFERTA Przedmiot zamówienia Zamawiający Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, Mielec Nazwa Wykonawcy oraz adres, NIP Adres do korespondencji oraz telefon i faks Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Cena ofertowa za całość zamówienia w zł brutto (cyfrowo i słownie): Inne kryteria oceny ofert, jeżeli występują Termin wykonania zamówienia Inne istotne warunki zamówienia (np. okres gwarancji, warunki płatności) Zobowiązania Wykonawcy: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany. 4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:., tel.:, faks:., Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

4 Wzór umowy UMOWA Nr DZE Zawarta dnia.2015 r. pomiędzy Gminą Miejską Mielec z siedzibą w Mielcu przy ulicy Żeromskiego 26, w imieniu której działa: Daniel Kozdęba Prezydent Miasta Mielca zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a. z siedzibą w.,, w imieniu którego działa:. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Budowa oświetlenia na koronie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w Mielcu Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) projektem budowlanym i wykonawczym, b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm bądź Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz aprobat technicznych polskich bądź europejskich, c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 2. Wszelkie uzgodnienia i warunki związane z zajęciem pasa drogowego Wykonawca realizuje sam na bieżąco i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). 3. Wszelkie roboty w obszarze kolizji,skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu Wykonawca dokonuje na bieżąco za protokólarnym potwierdzeniem odbioru robót spełniających wymogi branżowe. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji); 2) W przypadku zmiany trasy ustalonej w projekcie budowlanym i wykonawczym, bądź wykonania inwestycji niezgodnie z projektem, doprowadzenia do jej odbioru przez organ nadzoru budowlanego; 3) Przekazania do odbioru i doprowadzenia do protokólarnego odebrania przez Rejon Energetyczny w Mielcu wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym Rejonu Energetycznego; 4) Sporządzenie i uzgodnienie w Rejonie Energetycznym wniosku o sprawdzenie techniczne przyłącza w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej wybudowanego oświetlenia; 5) Sporządzenia wniosku o podanie napięcia na urządzenia elektryczne; 6) Uzyskania potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw energii elektrycznej od operatora; 7) Uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych maszyn i urządzeń.

5 2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy bez korzystania z usług podwykonawców. 5. Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy. Zakończenie wykonywania robót i odbiór ustala się na dzień.2015 r. 6. Po rozpoczęciu robót Wykonawca staje się dysponentem terenu, na którym będą one wykonywane Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren robót oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie robót. 2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu, realizowanego zakresu prac oraz wszelkich okoliczności dotyczących przedmiotu umowy Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie Pana :. 2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił będzie Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 10. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 11. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości.. zł.( słownie złotych brutto tj. łącznie z podatkiem VAT Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo fakturą końcową. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru. 3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy Strony zgodnie zastrzegają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do odbioru przez Zamawiającego przedmiot zamówienia i zgłosić swoją gotowość w tym zakresie najpóźniej na 3 dni przed deklarowanym terminem odbioru.

6 Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie przez Wykonawcę i na jego koszt, a najpóźniej w ciągu 5 dni. 2. Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru W razie wystąpienia wad, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. W razie nie usunięcia wad, o których mowa w ust. 2, Zamawiający usunie wady na koszt Wykonawcy. 16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem ust Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego za wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień opóźnienia. b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 u dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanych w umowie.

7 4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 5) Wykonawca przekroczył umowny termin wykonania przedmiotu umowy o 15 dni. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić terminie 14 dni od powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie. 19. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 20. Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego. 2. Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Sporządził: Kazimierz Olesiak Główny Specjalista r.

8 Tel/fax , , PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OŚWIETLENIA NA KORONIE PRAWOSTRONNEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁOKI NA ODCINKU POMIĘDZY ULICAMI RZECZNĄ I POŁANIECKĄ W KM W MIELCU NA DZIAŁKACH NR 2675/4,2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWIDENCYJNY STARE MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC OBIEKT OŚWIETLENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO ADRES DZ. NR EWID. 2675/4, 2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWID. STARE MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC GMINA MIEJSKA MIELEC INWESTOR ul. ŻEROMSKIEGO MIELEC DATA CZERWIEC 2013 Funkcja Nr uprawnień i zakres Podpis PROJEKT. mgr inż. Bogdan Micał upr. nr 31/96 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych SPRAWDZIŁ mgr inż. Andrzej Wiktorowski upr. nr PDK/0146/POOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych OPRACOWAŁ mgr inż. Paweł Świątek

9 Spis zawartości Strona tytułowa Spis treści Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Uprawnienia do projektowania Oświadczenie Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Uzgodnienie z ZUDP Uzgodnienie z PGE Decyzja zwalniająca z zakazów art. 88n Prawo Wodne Decyzja pozwolenie wodno prawne str.1 str.2 str.3,4 str.5,6 str.7 str.8 str.9 str.10 str.11,12 str.13,14 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Wstęp str Podstawa opracowania str Zakres rzeczowy str PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2.1 CZĘŚĆ OPISOWA 2.1 Przedmiot i cel inwestycji str Istniejące zagospodarowanie terenu str Projektowane zagospodarowanie terenu str Zestawienie elementów zagospodarowania str Informacja o oddziaływaniu na środowisko str Informacja o ochronie terenu str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego str RYSUNKI 1. Orientacja BTE str Projekt zagospodarowania BTE str PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ Oświetlenie uliczne str Ochrona od porażeń str OBLICZENIA TECHNICZNE str Obliczenia obciążeniowe str Obliczanie spadków napięć str Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej str RYSUNKI 1. Schemat zasilania oświetlenia ulicznego BTE str Przekrój - BTE str.23

10 OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogiem artykułu nr 20 ust. 4 Prawa Budowlanego Dz. U. nr 93 poz. 888 z dnia r oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą Budowa oświetlenia na koronie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Projektant: inż. Bogdan Micał Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Wiktorowski

11 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 WSTĘP Tematem opracowania jest projekt oświetlenia wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu. 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania projektu stanowi: umowa pomiędzy projektantem a inwestorem warunki techniczne wydane przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Mielec decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Mielca aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500 inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) b) Norma arkuszowa PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych c) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa d) Norma PKN-CEN/TR :2007. Wybór klas oświetleniowych e) Norma PN-EN :2007. Wymagania oświetleniowe f) Norma PN-EN :2007. Obliczanie cech jakościowych 1.3 ZAKRES RZECZOWY Projekt zakresem swoim obejmuje: wybudowanie sieci oświetlenia ulicznego kablem energetycznym YAKY 4x35mm 2 + FeZn 25x4mm długości 90(112)m zabudowanie 6 słupów stalowych oświetleniowych wys. 5m z oprawami sodowymi 70W

12 2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu Celem zamierzenia inwestycyjnego jest oświetlenie ciągu komunikacyjnego na wale Wisłoki i umożliwienie spacerów mieszkańcom w porze wieczorowej. 2.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Prawostronny wał rzeki Wisłoki został zagospodarowany w oparciu o projekt Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału na terenie miasta Mielca poprzez wykonanie dwóch układów dolnego od strony zawala i górnego na koronie wału ciągów pieszo rowerowych z licznymi wejściami i zjazdami poprzez schody terenowe i pochylnie. Wykonane zostało również oświetlenie ciągów pieszo rowerowych od dworku Oborskich do słupa nr L20 w pobliżu kościoła p.w. Św. Marka. Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastruktury podziemnej (kable energetyczne, kanalizacja sanitarna) 2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w Mielcu, projektuje się oświetlenie oprawami sodowymi o mocy 70W montowanymi na słupach stalowych wysokości 5m. Zasilanie oświetlenia wykonane zostanie kablem YAKY 4x35mm 2 z istniejącego słupa oświetleniowego nr L20 usytuowanego na koronie wału. Razem z kablem ułożona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Rozmieszczenie słupów i trasę kabla energetycznego pokazano na planie zagospodarowania terenu. 2.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU Linia kablowa YAKY 4x35mm 2 mb 90(112)m Bednarka FeZn 25x4mm mb 96 Słup uliczny rurowy prosty h=5m szt. 6 Oprawa sodowa 70W szt INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Przedsięwzięcie jakim jest budowa oświetlenia wału przeciwpowodziowego nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) Budowa oświetlenia terenów nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

13 środowisko, dlatego też nie ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko Materiały użyte do wykonania budowy oświetlenia nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych. Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 2.6.INFORMACJA O OCHRONIE TERENU Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury współczesnej. 2.7 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Działki zlokalizowane są poza terenami eksploatacji górniczej, dlatego też nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej.

14 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ 3.1 Oświetlenie wału Projektuje się oświetlenie korony prawostronnego wału rzeki Wisłoki w Mielcu na odcinku od km do km za pomocą opraw oświetleniowych o mocy 70W zainstalowanych na słupach stalowych wysokości 5m ustawionych przy brzegu korony wału. Słupy posadowione zostaną na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach 0,3x0,3x1m. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonane zostanie z istniejącego słupa nr L20 usytuowanego na koronie wału w km Dla posadowienia fundamentów słupów należy wykonać otwory wiercone o średnicy 65cm i głębokości 1,1m a następnie po ustawieniu w wykonanych otworach fundamentów otwory wokół słupów zasypać gruntem zwięzłym (gliną) z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem, a teren w pobliżu słupów doprowadzić do stanu pierwotnego. Pomiędzy słupami ułożyć w wykopanym rowie o głębokości 0,7m kabel energetyczny niskiego napięcia. Na całej długości trasy kable zaopatrzyć w oznaczniki rozmieszczone, co 10m oraz przy wejściach do słupów. Po ułożeniu kabli należy przysypać je 25cm warstwą gruntu, przykryć folią PCV koloru niebieskiego a następnie zasypać gruntem nieprzepuszczalnym (gliną) jednocześnie zagęszczając mechanicznie warstwami co 20cm. Zachować należy minimalne odległości od istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej określone na planie zagospodarowania. Skrzyżowanie kabla z rurociągiem kanalizacyjnym wykonać nad rurociągiem. Zachować odległość między rurociągiem a kablem min. 50 cm. Kable chronić rurą 75 na długości po 0,5 m. z obu stron skrzyżowania. UWAGA: Przed zasypaniem kabel zgłosić do odbioru w Rejonie Energetycznym Mielec jak również zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zgodnie z normą PKN-CEN/TR :2007 Wybór klas oświetleniowych, dla ciągu pieszo jezdnego gdzie głównym użytkownikiem ruchu są piesi i rowerzyści, typowa prędkość użytkownika jest niska (między 5 i 30km/h), wykluczony jest ruch samochodowy, natężenie strumienia ruchu rowerzystów jest normalne, ryzyko zjawisk kryminalnych jest normalne, poziom luminancji otoczenia jest niski, przewiduje się klasę oświetlenia S5. Wymagania świetlne dla tej klasy oparte są na kryterium natężenia oświetlenia i są następujące: natężenie średnie oświetlenia - E m 3[lx]; natężenie minimalne oświetlenia - E min 0,6[lx]; 3.2 Ochrona od porażeń Sieć pracuje w układzie TN-C. Dodatkową ochronę od porażeń prądem realizuje się poprzez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą bezpieczników. Wszystkie oprawy oświetleniowe (jeżeli zostaną zamontowane oprawy I klasy ochronności) oraz słupy oświetleniowe podlegają ochronie. Przewód ochronno neutralny PEN doprowadzony do tabliczki bezpiecznikowej łączyć z zaciskiem ochronnym słupa. Razem z kablem we wspólnym rowie układać bednarkę FeZn 25x4mm, którą łączyć z zaciskami ochronnymi słupów. Po wykonaniu robót sprawdzić pomiarem spełnienie warunku ochrony od porażeń: Z S x Ia < 230V

15 3.2 OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia obciążeniowe Oprawy istniejące 70W I r = 0,65A 23szt Oprawy projektowane 70W I r = 0,65A 6szt Oprawy na słupach zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S301 B-6 Ilość opraw na fazie 29 = 9,7 przyjęto 10 3 Prąd rozruchowy obwodu I r = =10 x 0,65 = 6,5A Zastosowano zabezpieczenie obwodu w szafie oświetleniowej WT-00/gG Obliczenia spadku napięcia Spadek napięcia do od szafy SO przy stacji Mielec 110 do oprawy na słupie nr L26 Pl = 170 x x x x x x x 42 = 12820Wm U 1 = = 0,37% Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej Dane: Transformator 250kVA R T = 12 x 10-3 X T = 26 x 10-3 Kabel YAKY 4x35mm 2 R L1 = 0,86 /km l = 406m Zakładam zwarcie w słupie nr L26 Rp 1 = 0, x 0,86 x 0,406 = 0,71 Xp 1 = 0,026 Z S1 = 0,711 Prąd wyłączenia Ia odczytany z charakterystyki bezpiecznika WT-00/gG25 dla czasu t = 5s wynosi Ia = 102,5A Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie krótszym od 5s w układzie TN-C Z S x Ia < 230V 1,25 x 0,711 x 102,5 = 91,1V < 230V Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony

16 Tel/fax , , PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OŚWIETLENIA NA KORONIE PRAWOSTRONNEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁOKI NA ODCINKU POMIĘDZY ULICAMI RZECZNĄ I POŁANIECKĄ W KM W MIELCU NA DZIAŁKACH NR 2675/4,2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWIDENCYJNY STARE MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC OBIEKT OŚWIETLENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO ADRES DZ. NR EWID. 2675/4, 2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWID. STARE MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC GMINA MIEJSKA MIELEC INWESTOR ul. ŻEROMSKIEGO MIELEC DATA CZERWIEC 2013 Funkcja Nr uprawnień i zakres Podpis PROJEKT. mgr inż. Bogdan Micał upr. nr 31/96 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych SPRAWDZIŁ mgr inż. Andrzej Wiktorowski upr. nr PDK/0146/POOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych OPRACOWAŁ mgr inż. Paweł Świątek

17 Spis zawartości Strona tytułowa Spis treści Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Uzgodnienie z ZUDP Uzgodnienie z PGE Decyzja zwalniająca z zakazów art. 88n Prawo Wodne Decyzja pozwolenie wodno prawne str.1 str.2 str.3 str.4 str.5 str.6,7 str.8,9 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Wstęp str Podstawa opracowania str Zakres rzeczowy str PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2.1 CZĘŚĆ OPISOWA 2.1 Przedmiot i cel inwestycji str Istniejące zagospodarowanie terenu str Projektowane zagospodarowanie terenu str Zestawienie elementów zagospodarowania str Informacja o oddziaływaniu na środowisko str Informacja o ochronie terenu str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego str RYSUNKI 1. Orientacja BTE str Projekt zagospodarowania BTE str PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ Oświetlenie uliczne str Ochrona od porażeń str OBLICZENIA TECHNICZNE str Obliczenia obciążeniowe str Obliczanie spadków napięć str Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej str Obliczenia oświetlenia str ZESTAWIENIA Zestawienie materiałów str RYSUNKI 1. Schemat zasilania oświetlenia ulicznego BTE str Przekrój - BTE str.26

18 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 WSTĘP Tematem opracowania jest projekt oświetlenia wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu. 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania projektu stanowi: umowa pomiędzy projektantem a inwestorem warunki techniczne wydane przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Mielec decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Mielca aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500 inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) b) Norma arkuszowa PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych c) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa d) Norma PKN-CEN/TR :2007. Wybór klas oświetleniowych e) Norma PN-EN :2007. Wymagania oświetleniowe f) Norma PN-EN :2007. Obliczanie cech jakościowych 1.3 ZAKRES RZECZOWY Projekt zakresem swoim obejmuje: wybudowanie sieci oświetlenia ulicznego kablem energetycznym YAKY 4x35mm 2 + FeZn 25x4mm długości 90(112)m zabudowanie 6 słupów stalowych oświetleniowych wys. 5m z oprawami sodowymi 70W

19 2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu Celem zamierzenia inwestycyjnego jest oświetlenie ciągu komunikacyjnego na wale Wisłoki i umożliwienie spacerów mieszkańcom w porze wieczorowej. 2.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Prawostronny wał rzeki Wisłoki został zagospodarowany w oparciu o projekt Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału na terenie miasta Mielca poprzez wykonanie dwóch układów dolnego od strony zawala i górnego na koronie wału, ciągów pieszo rowerowych z licznymi wejściami i zjazdami poprzez schody terenowe i pochylnie. Wykonane zostało również oświetlenie ciągów pieszo rowerowych od dworku Oborskich do słupa nr L20 w pobliżu kościoła p.w. Św. Marka. Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastruktury podziemnej (kable energetyczne, kanalizacja sanitarna) 2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w Mielcu, projektuje się oświetlenie oprawami sodowymi o mocy 70W montowanymi na słupach stalowych wysokości 5m. Zasilanie oświetlenia wykonane zostanie kablem YAKY 4x35mm 2 z istniejącego słupa oświetleniowego nr L20 usytuowanego na koronie wału. Razem z kablem ułożona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Rozmieszczenie słupów i trasę kabla energetycznego pokazano na planie zagospodarowania terenu. 2.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU Linia kablowa YAKY 4x35mm 2 mb 90(112)m Bednarka FeZn 25x4mm mb 96 Słup uliczny rurowy prosty h=5m szt. 6 Oprawa sodowa 70W szt INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Przedsięwzięcie jakim jest budowa oświetlenia wału przeciwpowodziowego nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) Budowa oświetlenia terenów nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI UL. WROCŁAWSKA 55 55 065 JORDANÓW ŚLĄSKI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ 45100000-8

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo