Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego Mielec -19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19"

Transkrypt

1 Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego Mielec -19 DZE Mielec, r. Zapytanie ofertowe Gmina Miejska w Mielcu zwraca siy z uprzejmq prosbq 0 przedstawienie nam oferty na "budowy oswietlenia na koronie prawostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisloki na odcinku pomiydzy ulicami Rzecznq i Polanieckq w Mielcu". Zakres rob6t 1. Wykonawca zobowiqzuje Sly zrealizowac inwestycjy zgodnie z warunkami wynikajqcymi z obowiqzujqcych przepis6w technicznych i Prawa Budowlanego : a) projektem budowlanym i v.rykonawczym b) warunkami wynikajqcymi z obowiqzujqcych przepis6w technicznych i prawa budowlanego i wymaganiami wynikajqcymi z obowiqzujqcych Polskich Norm bqdz Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie oraz aprobat technicznych polskich bqdz europejskich, c) zasadami rzetelnej wiedzy teclmicznej i ustalonymi zwyczajami. 2. Wszelkie uzgodnienia i warunki zwiqzane z zajyciem pasa drogowego Wykonawca realizuje sam na biezqco i zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunk6w udzielenia zezwolen na zajycie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). 3. Wszelkie roboty w obszarze kolizji, skrzyzowan i zblizen z istniejqcym uzbrojeniem terenu Wykonawca dokonuje na biezqco za protok61arnym potwierdzeniem odbioru rob6t spelniajqcych wymogi branzowe 4. Wszelkie uzgodnienia w zakresie dostypu do urzqdzen elektroenergetycznych i instalacji elektrycznej bydqcych wlasnosciq Rejonu Energetycznego w Mielcu oferent dokonuje sam na wlasny rachunek. 5. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji), a w przypadku zmiany trasy uzgodnionego opracowania projektowego, bqdz wykonanie inwestycji niezgodnie z projektem, doprowadzenie do jej odbioru przez organ nadzoru budowlanego.

2 6. Przekazanie do odbioru i protok6larne odebranie przez Rejon Energetyczny w Mie1cu wybudowanych urz'idzen elektroenergetycznych Energetycznego. w zakresie dotycz'icym Rejonu 7. Sporz'idzenie i uzgodnienie w Rejonie Energetycznym wniosku 0 sprawdzenie techniczne przyl'icza w zwi'izku z przyl'iczeniem do sieci elektroenergetycznej wybudowanego oswietlenia. 8. Sporz'idzenie wniosku 0 podanie napiycia na urz'idzenia elektryczne. 9. Uzyskanie potwierdzenia mozliwosci swiadczenia uslug dystrybucji okreslenie parametr6w technicznych dostaw energii elektrycznej od operatora. 10. Uporz'idkowanie i przywr6cenie terenu do stanu pierwotnego. Wszelkie materialy, narzydzia oraz sprzyt niezbydny do wykonania przedmiotu zam6wienia dostarcza we wlasnym zakresie Wykonawca. Cena ofe11y winna zawierae wszystkie koszty i winna bye wyrazona w zlotych. Oferty nalezy zlozye Zamawiaj'icemu w terminie do 17 -go sierpnia b.r. w formie.. plsernnej. Oferent winien udzielie Zamawiaj'icemu gwarancji na roboty objyte zakresem wykonania, licz'ic od dnia podpisania protokolu koncowego odbioru rob6t. Poz'idany termin wykonania: do r. Osoba upowazniona do kontakt6w: Kazimierz Olesiak Tel Z powazaniem ~ \\'ytl/i:j lu Il l'. lid<lli j I. 1t I ';!C{\ ki mgr i1i Piotr Roinial Sporz'idzil: K. Olesiak-Gl6wny specjalista r. 2

3 Załącznik nr 3 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu OFERTA Przedmiot zamówienia Zamawiający Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, Mielec Nazwa Wykonawcy oraz adres, NIP Adres do korespondencji oraz telefon i faks Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Cena ofertowa za całość zamówienia w zł brutto (cyfrowo i słownie): Inne kryteria oceny ofert, jeżeli występują Termin wykonania zamówienia Inne istotne warunki zamówienia (np. okres gwarancji, warunki płatności) Zobowiązania Wykonawcy: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany. 4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:., tel.:, faks:., Miejscowość i data:. (podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

4 Wzór umowy UMOWA Nr DZE Zawarta dnia.2015 r. pomiędzy Gminą Miejską Mielec z siedzibą w Mielcu przy ulicy Żeromskiego 26, w imieniu której działa: Daniel Kozdęba Prezydent Miasta Mielca zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a. z siedzibą w.,, w imieniu którego działa:. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Budowa oświetlenia na koronie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w Mielcu Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) projektem budowlanym i wykonawczym, b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm bądź Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz aprobat technicznych polskich bądź europejskich, c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 2. Wszelkie uzgodnienia i warunki związane z zajęciem pasa drogowego Wykonawca realizuje sam na bieżąco i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). 3. Wszelkie roboty w obszarze kolizji,skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu Wykonawca dokonuje na bieżąco za protokólarnym potwierdzeniem odbioru robót spełniających wymogi branżowe. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (inwentaryzacji); 2) W przypadku zmiany trasy ustalonej w projekcie budowlanym i wykonawczym, bądź wykonania inwestycji niezgodnie z projektem, doprowadzenia do jej odbioru przez organ nadzoru budowlanego; 3) Przekazania do odbioru i doprowadzenia do protokólarnego odebrania przez Rejon Energetyczny w Mielcu wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym Rejonu Energetycznego; 4) Sporządzenie i uzgodnienie w Rejonie Energetycznym wniosku o sprawdzenie techniczne przyłącza w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej wybudowanego oświetlenia; 5) Sporządzenia wniosku o podanie napięcia na urządzenia elektryczne; 6) Uzyskania potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw energii elektrycznej od operatora; 7) Uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych maszyn i urządzeń.

5 2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy bez korzystania z usług podwykonawców. 5. Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy. Zakończenie wykonywania robót i odbiór ustala się na dzień.2015 r. 6. Po rozpoczęciu robót Wykonawca staje się dysponentem terenu, na którym będą one wykonywane Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren robót oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie robót. 2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu, realizowanego zakresu prac oraz wszelkich okoliczności dotyczących przedmiotu umowy Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie Pana :. 2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił będzie Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 10. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 11. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości.. zł.( słownie złotych brutto tj. łącznie z podatkiem VAT Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo fakturą końcową. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru. 3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy Strony zgodnie zastrzegają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do odbioru przez Zamawiającego przedmiot zamówienia i zgłosić swoją gotowość w tym zakresie najpóźniej na 3 dni przed deklarowanym terminem odbioru.

6 Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie przez Wykonawcę i na jego koszt, a najpóźniej w ciągu 5 dni. 2. Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru W razie wystąpienia wad, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. W razie nie usunięcia wad, o których mowa w ust. 2, Zamawiający usunie wady na koszt Wykonawcy. 16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem ust Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego za wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień opóźnienia. b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 u dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanych w umowie.

7 4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 5) Wykonawca przekroczył umowny termin wykonania przedmiotu umowy o 15 dni. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić terminie 14 dni od powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie. 19. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 20. Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego. 2. Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Sporządził: Kazimierz Olesiak Główny Specjalista r.

8 Tel/fax , , PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OŚWIETLENIA NA KORONIE PRAWOSTRONNEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁOKI NA ODCINKU POMIĘDZY ULICAMI RZECZNĄ I POŁANIECKĄ W KM W MIELCU NA DZIAŁKACH NR 2675/4,2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWIDENCYJNY STARE MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC OBIEKT OŚWIETLENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO ADRES DZ. NR EWID. 2675/4, 2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWID. STARE MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC GMINA MIEJSKA MIELEC INWESTOR ul. ŻEROMSKIEGO MIELEC DATA CZERWIEC 2013 Funkcja Nr uprawnień i zakres Podpis PROJEKT. mgr inż. Bogdan Micał upr. nr 31/96 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych SPRAWDZIŁ mgr inż. Andrzej Wiktorowski upr. nr PDK/0146/POOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych OPRACOWAŁ mgr inż. Paweł Świątek

9 Spis zawartości Strona tytułowa Spis treści Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Uprawnienia do projektowania Oświadczenie Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Uzgodnienie z ZUDP Uzgodnienie z PGE Decyzja zwalniająca z zakazów art. 88n Prawo Wodne Decyzja pozwolenie wodno prawne str.1 str.2 str.3,4 str.5,6 str.7 str.8 str.9 str.10 str.11,12 str.13,14 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Wstęp str Podstawa opracowania str Zakres rzeczowy str PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2.1 CZĘŚĆ OPISOWA 2.1 Przedmiot i cel inwestycji str Istniejące zagospodarowanie terenu str Projektowane zagospodarowanie terenu str Zestawienie elementów zagospodarowania str Informacja o oddziaływaniu na środowisko str Informacja o ochronie terenu str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego str RYSUNKI 1. Orientacja BTE str Projekt zagospodarowania BTE str PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ Oświetlenie uliczne str Ochrona od porażeń str OBLICZENIA TECHNICZNE str Obliczenia obciążeniowe str Obliczanie spadków napięć str Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej str RYSUNKI 1. Schemat zasilania oświetlenia ulicznego BTE str Przekrój - BTE str.23

10 OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogiem artykułu nr 20 ust. 4 Prawa Budowlanego Dz. U. nr 93 poz. 888 z dnia r oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą Budowa oświetlenia na koronie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Projektant: inż. Bogdan Micał Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Wiktorowski

11 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 WSTĘP Tematem opracowania jest projekt oświetlenia wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu. 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania projektu stanowi: umowa pomiędzy projektantem a inwestorem warunki techniczne wydane przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Mielec decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Mielca aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500 inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) b) Norma arkuszowa PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych c) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa d) Norma PKN-CEN/TR :2007. Wybór klas oświetleniowych e) Norma PN-EN :2007. Wymagania oświetleniowe f) Norma PN-EN :2007. Obliczanie cech jakościowych 1.3 ZAKRES RZECZOWY Projekt zakresem swoim obejmuje: wybudowanie sieci oświetlenia ulicznego kablem energetycznym YAKY 4x35mm 2 + FeZn 25x4mm długości 90(112)m zabudowanie 6 słupów stalowych oświetleniowych wys. 5m z oprawami sodowymi 70W

12 2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu Celem zamierzenia inwestycyjnego jest oświetlenie ciągu komunikacyjnego na wale Wisłoki i umożliwienie spacerów mieszkańcom w porze wieczorowej. 2.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Prawostronny wał rzeki Wisłoki został zagospodarowany w oparciu o projekt Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału na terenie miasta Mielca poprzez wykonanie dwóch układów dolnego od strony zawala i górnego na koronie wału ciągów pieszo rowerowych z licznymi wejściami i zjazdami poprzez schody terenowe i pochylnie. Wykonane zostało również oświetlenie ciągów pieszo rowerowych od dworku Oborskich do słupa nr L20 w pobliżu kościoła p.w. Św. Marka. Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastruktury podziemnej (kable energetyczne, kanalizacja sanitarna) 2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w Mielcu, projektuje się oświetlenie oprawami sodowymi o mocy 70W montowanymi na słupach stalowych wysokości 5m. Zasilanie oświetlenia wykonane zostanie kablem YAKY 4x35mm 2 z istniejącego słupa oświetleniowego nr L20 usytuowanego na koronie wału. Razem z kablem ułożona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Rozmieszczenie słupów i trasę kabla energetycznego pokazano na planie zagospodarowania terenu. 2.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU Linia kablowa YAKY 4x35mm 2 mb 90(112)m Bednarka FeZn 25x4mm mb 96 Słup uliczny rurowy prosty h=5m szt. 6 Oprawa sodowa 70W szt INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Przedsięwzięcie jakim jest budowa oświetlenia wału przeciwpowodziowego nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) Budowa oświetlenia terenów nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

13 środowisko, dlatego też nie ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko Materiały użyte do wykonania budowy oświetlenia nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych. Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 2.6.INFORMACJA O OCHRONIE TERENU Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury współczesnej. 2.7 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Działki zlokalizowane są poza terenami eksploatacji górniczej, dlatego też nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej.

14 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ 3.1 Oświetlenie wału Projektuje się oświetlenie korony prawostronnego wału rzeki Wisłoki w Mielcu na odcinku od km do km za pomocą opraw oświetleniowych o mocy 70W zainstalowanych na słupach stalowych wysokości 5m ustawionych przy brzegu korony wału. Słupy posadowione zostaną na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach 0,3x0,3x1m. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonane zostanie z istniejącego słupa nr L20 usytuowanego na koronie wału w km Dla posadowienia fundamentów słupów należy wykonać otwory wiercone o średnicy 65cm i głębokości 1,1m a następnie po ustawieniu w wykonanych otworach fundamentów otwory wokół słupów zasypać gruntem zwięzłym (gliną) z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem, a teren w pobliżu słupów doprowadzić do stanu pierwotnego. Pomiędzy słupami ułożyć w wykopanym rowie o głębokości 0,7m kabel energetyczny niskiego napięcia. Na całej długości trasy kable zaopatrzyć w oznaczniki rozmieszczone, co 10m oraz przy wejściach do słupów. Po ułożeniu kabli należy przysypać je 25cm warstwą gruntu, przykryć folią PCV koloru niebieskiego a następnie zasypać gruntem nieprzepuszczalnym (gliną) jednocześnie zagęszczając mechanicznie warstwami co 20cm. Zachować należy minimalne odległości od istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej określone na planie zagospodarowania. Skrzyżowanie kabla z rurociągiem kanalizacyjnym wykonać nad rurociągiem. Zachować odległość między rurociągiem a kablem min. 50 cm. Kable chronić rurą 75 na długości po 0,5 m. z obu stron skrzyżowania. UWAGA: Przed zasypaniem kabel zgłosić do odbioru w Rejonie Energetycznym Mielec jak również zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zgodnie z normą PKN-CEN/TR :2007 Wybór klas oświetleniowych, dla ciągu pieszo jezdnego gdzie głównym użytkownikiem ruchu są piesi i rowerzyści, typowa prędkość użytkownika jest niska (między 5 i 30km/h), wykluczony jest ruch samochodowy, natężenie strumienia ruchu rowerzystów jest normalne, ryzyko zjawisk kryminalnych jest normalne, poziom luminancji otoczenia jest niski, przewiduje się klasę oświetlenia S5. Wymagania świetlne dla tej klasy oparte są na kryterium natężenia oświetlenia i są następujące: natężenie średnie oświetlenia - E m 3[lx]; natężenie minimalne oświetlenia - E min 0,6[lx]; 3.2 Ochrona od porażeń Sieć pracuje w układzie TN-C. Dodatkową ochronę od porażeń prądem realizuje się poprzez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą bezpieczników. Wszystkie oprawy oświetleniowe (jeżeli zostaną zamontowane oprawy I klasy ochronności) oraz słupy oświetleniowe podlegają ochronie. Przewód ochronno neutralny PEN doprowadzony do tabliczki bezpiecznikowej łączyć z zaciskiem ochronnym słupa. Razem z kablem we wspólnym rowie układać bednarkę FeZn 25x4mm, którą łączyć z zaciskami ochronnymi słupów. Po wykonaniu robót sprawdzić pomiarem spełnienie warunku ochrony od porażeń: Z S x Ia < 230V

15 3.2 OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia obciążeniowe Oprawy istniejące 70W I r = 0,65A 23szt Oprawy projektowane 70W I r = 0,65A 6szt Oprawy na słupach zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S301 B-6 Ilość opraw na fazie 29 = 9,7 przyjęto 10 3 Prąd rozruchowy obwodu I r = =10 x 0,65 = 6,5A Zastosowano zabezpieczenie obwodu w szafie oświetleniowej WT-00/gG Obliczenia spadku napięcia Spadek napięcia do od szafy SO przy stacji Mielec 110 do oprawy na słupie nr L26 Pl = 170 x x x x x x x 42 = 12820Wm U 1 = = 0,37% Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej Dane: Transformator 250kVA R T = 12 x 10-3 X T = 26 x 10-3 Kabel YAKY 4x35mm 2 R L1 = 0,86 /km l = 406m Zakładam zwarcie w słupie nr L26 Rp 1 = 0, x 0,86 x 0,406 = 0,71 Xp 1 = 0,026 Z S1 = 0,711 Prąd wyłączenia Ia odczytany z charakterystyki bezpiecznika WT-00/gG25 dla czasu t = 5s wynosi Ia = 102,5A Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie krótszym od 5s w układzie TN-C Z S x Ia < 230V 1,25 x 0,711 x 102,5 = 91,1V < 230V Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony

16 Tel/fax , , PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OŚWIETLENIA NA KORONIE PRAWOSTRONNEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁOKI NA ODCINKU POMIĘDZY ULICAMI RZECZNĄ I POŁANIECKĄ W KM W MIELCU NA DZIAŁKACH NR 2675/4,2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWIDENCYJNY STARE MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC OBIEKT OŚWIETLENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO ADRES DZ. NR EWID. 2675/4, 2675/2, 2686/20, 2686/21 OBRĘB EWID. STARE MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIELEC GMINA MIEJSKA MIELEC INWESTOR ul. ŻEROMSKIEGO MIELEC DATA CZERWIEC 2013 Funkcja Nr uprawnień i zakres Podpis PROJEKT. mgr inż. Bogdan Micał upr. nr 31/96 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych SPRAWDZIŁ mgr inż. Andrzej Wiktorowski upr. nr PDK/0146/POOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych OPRACOWAŁ mgr inż. Paweł Świątek

17 Spis zawartości Strona tytułowa Spis treści Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Uzgodnienie z ZUDP Uzgodnienie z PGE Decyzja zwalniająca z zakazów art. 88n Prawo Wodne Decyzja pozwolenie wodno prawne str.1 str.2 str.3 str.4 str.5 str.6,7 str.8,9 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Wstęp str Podstawa opracowania str Zakres rzeczowy str PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2.1 CZĘŚĆ OPISOWA 2.1 Przedmiot i cel inwestycji str Istniejące zagospodarowanie terenu str Projektowane zagospodarowanie terenu str Zestawienie elementów zagospodarowania str Informacja o oddziaływaniu na środowisko str Informacja o ochronie terenu str Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego str RYSUNKI 1. Orientacja BTE str Projekt zagospodarowania BTE str PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ Oświetlenie uliczne str Ochrona od porażeń str OBLICZENIA TECHNICZNE str Obliczenia obciążeniowe str Obliczanie spadków napięć str Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej str Obliczenia oświetlenia str ZESTAWIENIA Zestawienie materiałów str RYSUNKI 1. Schemat zasilania oświetlenia ulicznego BTE str Przekrój - BTE str.26

18 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 WSTĘP Tematem opracowania jest projekt oświetlenia wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu. 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania projektu stanowi: umowa pomiędzy projektantem a inwestorem warunki techniczne wydane przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Mielec decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Mielca aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500 inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) b) Norma arkuszowa PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych c) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa d) Norma PKN-CEN/TR :2007. Wybór klas oświetleniowych e) Norma PN-EN :2007. Wymagania oświetleniowe f) Norma PN-EN :2007. Obliczanie cech jakościowych 1.3 ZAKRES RZECZOWY Projekt zakresem swoim obejmuje: wybudowanie sieci oświetlenia ulicznego kablem energetycznym YAKY 4x35mm 2 + FeZn 25x4mm długości 90(112)m zabudowanie 6 słupów stalowych oświetleniowych wys. 5m z oprawami sodowymi 70W

19 2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku pomiędzy ulicami Rzeczną i Połaniecką w km w Mielcu Celem zamierzenia inwestycyjnego jest oświetlenie ciągu komunikacyjnego na wale Wisłoki i umożliwienie spacerów mieszkańcom w porze wieczorowej. 2.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Prawostronny wał rzeki Wisłoki został zagospodarowany w oparciu o projekt Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału na terenie miasta Mielca poprzez wykonanie dwóch układów dolnego od strony zawala i górnego na koronie wału, ciągów pieszo rowerowych z licznymi wejściami i zjazdami poprzez schody terenowe i pochylnie. Wykonane zostało również oświetlenie ciągów pieszo rowerowych od dworku Oborskich do słupa nr L20 w pobliżu kościoła p.w. Św. Marka. Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastruktury podziemnej (kable energetyczne, kanalizacja sanitarna) 2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem oświetlenia prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w Mielcu, projektuje się oświetlenie oprawami sodowymi o mocy 70W montowanymi na słupach stalowych wysokości 5m. Zasilanie oświetlenia wykonane zostanie kablem YAKY 4x35mm 2 z istniejącego słupa oświetleniowego nr L20 usytuowanego na koronie wału. Razem z kablem ułożona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Rozmieszczenie słupów i trasę kabla energetycznego pokazano na planie zagospodarowania terenu. 2.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU Linia kablowa YAKY 4x35mm 2 mb 90(112)m Bednarka FeZn 25x4mm mb 96 Słup uliczny rurowy prosty h=5m szt. 6 Oprawa sodowa 70W szt INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Przedsięwzięcie jakim jest budowa oświetlenia wału przeciwpowodziowego nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) Budowa oświetlenia terenów nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

20 środowisko, dlatego też nie ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko Materiały użyte do wykonania budowy oświetlenia nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych. Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 2.6.INFORMACJA O OCHRONIE TERENU Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury współczesnej. 2.7 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Działki zlokalizowane są poza terenami eksploatacji górniczej, dlatego też nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej.

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na

ZAPYTANIE OFERTOWE. o przedstawienie swojej oferty na Załącznik nr 2 "ZP30" do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu URZĄD \IV M IE JSK I Mielcu Wydziat Urbanistyki, GospodarkI Gruntami j Gaodezi; Mielec,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

Remont i uzupełnienie wyposażenia boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Remont i uzupełnienie wyposażenia boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Załącznik nr 2 ZP30 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu Mielec, dnia 07.07.2015 r.. (pieczęć zamawiającego) oznaczenie sprawy - DZE-ZZ.271.68.2015

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania Projekt UMOWA Nr../PK/2015 Załącznik Nr 7 w dniu. 2015 r. w Rojewie pomiędzy: Gminą Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo NIP 556-256-28-69 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Rafała Żurowskiego

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi poligraficzne dla Urzędu Miejskiego w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul. Żeromskiego 26. 1. Zwracamy się z prośbą o przygotowanie

Bardziej szczegółowo

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7.

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7. Wzór umowy W dniu... w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu (05-240), przy ul. Warszawskiej 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66 ARCHEM Pracownia Projektowa architekt Ewa Postróżna-Wajzer Wrocław- ul. Brzechwy 3a tel./fax.:71-352-86-99 tel.kom. 608-677-221 e-mail: ewa.wajzer@interia.pl INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009 1 PROJEKT Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009 Zawarta w dniu...2009 roku pomiędzy Gminą Kamień Pomorski, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY OA.271.3.2015.RG Mielec, dnia 22.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mielca Nr 1120/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie):

OFERTA. Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Załącznik nr 1 OFERTA Przedmiot zamówienia Zamawiający Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej dotyczącej zasad segregacji odpadów komunalnych w mieście Mielcu. Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... /Wzór/ a.. zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ

UMOWA NR... /Wzór/ a.. zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ UMOWA NR... /Wzór/ Zawarta w Kożuchowie, w dniu... pomiędzy Gminą Kożuchów z siedzibą w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, NIP 925-195-77-86 REGON 970770327 reprezentowaną przez: PAWŁA JAGASKA

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

Umowa projekt. a.., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

Umowa projekt. a.., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: RRG.272.4.2015.RC Umowa projekt zawarta w dniu. roku pomiędzy Gminą Giżycko z siedzibą w Giżycku przy ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowaną przez Pana Marka Jasudowicz Wójta Gminy Giżycko,

Bardziej szczegółowo

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR...

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR... U M O W A NR... wzór umowy załącznik Nr 3 W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym w dalszej treści umowy Projektantem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

OA.271.7.2015 Mielec, 02.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.7.2015 Mielec, 02.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.7.2015 Mielec, 02.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul. Żeromskiego 26. 1. Zwracamy się z prośbą o przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Znak sprawy: JRP. 7011.2.2012 Hel, dnia 06.02.2012 roku. Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia : Wola Krzysztoporska dnia 06.06.2012 r.... Pieczęć zamawiającego UZP.271.33P.2011 Zapytanie Ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011 UMOWA nr../2011 (projekt) zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo