Zapewnienie sceny, zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas Festiwalu Lata w Miękini

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapewnienie sceny, zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas Festiwalu Lata w Miękini"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro.... Pieczęć Znak : SOK OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N. Zapewnienie sceny, zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas Festiwalu Lata w Miękini 1) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sceny, zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas imprezy organizowanej w dniach sierpnia 2015 r. ich dostarczenie, montaż, kompleksową obsługę sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 4) oraz demontaż. 2) Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini ul. Kościuszki Miękinia tel. /071/ fax /071/ ) Termin wykonania zamówienia: od dnia r. od godz. 10:00 do r. do godz. 24:00 4) Warunki płatności: forma: przelew w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury. 5) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini ul. Kościuszki Miękinia do dnia do godz. 17:00 1. Forma złożenia oferty Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini ul. Kościuszki 43, Miękinia 2. Nazwa i adres wykonawcy Nazwa......

2 Adres NIP.. Telefon... Bank... Nr rachunku bankowego Kryterium wyboru oferty: kryterium najniższej ceny przy spełnieniu warunków założonych przez zleceniodawcę. 4. Zawartość oferty Wykonawca w ofercie poda termin realizacji zamówienia oraz cenę, która musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający w trakcie badania ofert może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień. Termin Cena brutto Cena netto r r. Łącznie * W przypadku równorzędnych ofert wygrywa dostawca, którego punkt położony jest jak najbliżej siedziby Zamawiającego. a) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. b) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2) 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3) 3) Zaakceptowane wymagania (załącznik nr 4) - podpisane 4) Zaakceptowanie warunków projektu umowy (załącznik nr 5) 5) Zaakceptowane Ridery zespołów: Wilki, Loka, Papa D., Piękni i Młodzi (osobny załącznik) 6) Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach składek ZUS (nie starsze niż 30 dni) 7) Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach w US (nie starsze niż 30 dni) 8) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

3 działalności gospodarczej 9) Polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min PLN 10) Certyfikat potwierdzający spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 jako dokument potwierdzający wysoką jakość przedsiębiorstwa w zakresie organizacji, realizacji techniki estradowej podczas wydarzeń kulturalnych Brak jakiegokolwiek dokumentu powoduje, iż oferta nie będzie brana pod uwagę. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po otrzymaniu pisemnej akceptacji menadżera zespołu Wilki na technikę estradową zaproponowaną w ofercie...., dnia.... podpis osoby uprawnionej

4 Załącznik nr ,... pieczęć Wykonawcy miejscowość data OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Niniejszym oświadczam\y, że stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam/y warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy

5 Załącznik nr ,... pieczęć Wykonawcy miejscowość data OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa zadania: Zapewnienie sceny, zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas Festiwalu Lata w Miękini Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)..., dnia imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

6 Załącznik nr ,... pieczęć Wykonawcy miejscowość data Wymagania SCENA I ZADASZENIE - Scena o wymiarach 14x12m wraz z wszystkimi konstrukcjami wymaganymi w Riderach technicznych. Scena musi być dwuspadowa, z czarną plandeką oraz czarnymi siatkami bocznymi i tylną, musi posiadać wybieg o długości 5m i szerokości 2m - Konstrukcja Quadro pozwalająca na dowolną scenografię dodatkowych planów świetlnych i obciążenia do kg. - Dodatkowe słupy z poprzeczkami dla potrzeb podwieszenia nagłośnienia powiększające płaszczyznę czołową sceny do szerokości 18 m. umożliwiające podwieszenie systemów liniowych po kg na stronę. - Podesty sceniczne montowane w systemie Layher (wys cm). - 3 Podesty 3x 2 m o wysokości 60 cm. - Możliwości ustawienia poza obrębem podestu o powierzchni 144 m2 - wybiegu, wingów pod stanowiska monitorowe, tudzież ruchomych riserów. - Scena zabezpieczona ośmioma odciągami, a w razie niesprzyjających warunków sześcioma litrowymi pojemnikami z wodą - Scena wyposażona w szerokie schody umożliwiające bezproblemowe wejście z obu stron na scenę - Profesjonalnie zorganizowane i zadaszone stanowisko mikserów przodowych FOH. - Całość sceny wykonana i zmontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP GARDEROBY - ilość 4 - powinny znajdować się w pobliżu sceny - minimalne wymiary 3 x 4 metry - całość wykonana i zmontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP - wyposażone w oświetlenie i min. gniazdko sieciowe 230V NAGŁOŚNIENIE Zgodnie z wymaganiami zespołów: Wilki, Loka, Papa D., Piękni i Młodzi przedstawione osobno w załącznikach do złożonego zapytania ofertowego. (tzw. Rider). OŚWIETLENIE Zgodnie z wymaganiami zespołów: Wilki, Loka, Papa D., Piękni i Młodzi przedstawione osobno w załącznikach do złożonego zapytania ofertowego. (tzw. Rider).

7 MONITOR LED O wymiarze ~ 20m2 z dwoma kamerami oraz obsługą. Przez obsługę rozumiemy realizację wizji podczas Festiwalu Lata. AGREGATY PRADOTWÓRCZE 2 szt. - Zasilanie dla nagłośnienia i oświetlenia sceny musi być niezależne i odrębne od zasilania gastronomii i innych tego typu odbiorców. Napięcie energetyczne (230V) powinno być stabilne tzn. nie spadać przy pełnym obciążeniu podczas koncertu. Nie spełnienie tego warunku może uniemożliwić występ zespołu. - Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Dla zasilania z jednej fazy jest to: faza, zero robocze i uziemienie. Dla trójfazowego: trzy fazy, zero robocze i uziemienie. - Urządzenia zasilające tj. piony, rozdzielnie, muszą posiadać aktualne atesty. - Całość wykonana i zmontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP - Dodatkowy rezerwowy agregat prądotwórczy (dla oświetlenia i nagłośnienia sceny). Możliwość zastosowania agregatu BDF (double pack) Scena, zadaszenie, garderoba, nagłośnienie, oświetlenie, monitor LED oraz agregaty prądotwórcze powinny posiadać aktualne certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa, raporty itp. wymagane przepisami polskiego prawa oraz spełniać wszelkie wymagania stawiane przez zespoły Wilki, Loka, Papa D., Piękni i Młodzi przedstawione osobno w załączniku.... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

8 podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy UMOWA Załącznik nr 5 Zawarta w dniu w Miękini pomiędzy Samorządowym Ośrodkiem Kultury, Miękinia ul. Kościuszki 43, NIP , zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ reprezentowanym przez: Dyrektora SOK- Małgorzatę Sidorską-Sujecką przy kontrasygnacie Głównego Księgowego- Marty Górka a zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ, Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość ustalonego zamówienia, które nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) w związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini. zawarta została umowa następującej treści: 1 Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy organizacji imprezy Festiwal Lata w Miękini, mającej odbyć się w terminie r r. w Miękini, przy ulicy Sportowej 2, na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Miękini poprzez: zapewnienie sceny, zadaszenia, oświetlenia, nagłośnienia, monitora LED i agregatów prądotwórczych oraz ich dostarczenie, montaż, kompleksową obsługę i demontaż. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania w terminie r. następujących usług z zakresu TECHNIKI ESTRADOWEJ poprzez zapewnienie: 1. SCENA I ZADASZENIE 2 - Scena o wymiarach 14 x 12m wraz z wszystkimi konstrukcjami wymaganymi w Riderach technicznych. Scena musi być dwuspadowa, z czarną plandeką oraz czarnymi siatkami bocznymi i tylną, musi posiadać wybieg o długości 5m i szerokości 2m - Konstrukcja Quadro pozwalająca na dowolną scenografię dodatkowych planów świetlnych i obciążenia do kg. - Dodatkowe słupy z poprzeczkami dla potrzeb podwieszenia nagłośnienia powiększające płaszczyznę czołową sceny do szerokości 18 m. umożliwiające podwieszenie systemów liniowych po kg na stronę. - Podesty sceniczne montowane w systemie Layher (wys cm).

9 - 3 Podesty 3x 2 m o wysokości 60 cm. - Możliwości ustawienia poza obrębem podestu o powierzchni 144 m2 - wybiegu, wingów pod stanowiska monitorowe, tudzież ruchomych riserów. - Scena zabezpieczona ośmioma odciągami, a w razie niesprzyjających warunków sześcioma litrowymi pojemnikami z wodą - Scena wyposażona w szerokie schody umożliwiające bezproblemowe wejście z obu stron na scenę - Profesjonalnie zorganizowane i zadaszone stanowisko mikserów przodowych FOH. - Całość sceny wykonana i zmontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 2. GARDEROBY - ilość 4 - powinny znajdować się w pobliżu sceny - minimalne wymiary 3 x 4 metry - całość wykonana i zmontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP - wyposażone w oświetlenie i min. gniazdko sieciowe 230V 3. NAGŁOŚNIENIE Zgodnie z wymaganiami zespołów: Wilki, Loka, Papa D., Piękni i Młodzi przedstawione osobno w załącznikach do złożonego zapytania ofertowego. (tzw. Rider). 4. OŚWIETLENIE Zgodnie z wymaganiami zespołów: Wilki, Loka, Papa D., Piękni i Młodzi przedstawione osobno w załącznikach do złożonego zapytania ofertowego. (tzw. Rider). 5. MONITOR LED O wymiarze ~ 20m2 z dwoma kamerami oraz obsługą. Przez obsługę rozumiemy realizację wizji podczas Festiwalu Lata. 6. AGREGATY PRADOTWÓRCZE 2 szt. - Zasilanie dla nagłośnienia i oświetlenia sceny musi być niezależne i odrębne od zasilania gastronomii i innych tego typu odbiorców. Napięcie energetyczne (230V) powinno być stabilne tzn. nie spadać przy pełnym obciążeniu podczas koncertu. Nie spełnienie tego warunku może uniemożliwić występ zespołu. - Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Dla zasilania z jednej fazy jest to: faza, zero robocze i uziemienie. Dla trójfazowego: trzy fazy, zero robocze i uziemienie. - Urządzenia zasilające tj. piony, rozdzielnie, muszą posiadać aktualne atesty. - Całość wykonana i zmontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP -Dodatkowy rezerwowy agregat prądotwórczy (dla oświetlenia i nagłośnienia sceny). Możliwość zastosowania agregatu BDF (double pack)

10 Scena, zadaszenie, garderoba, nagłośnienie, oświetlenie oraz agregaty prądotwórcze powinny posiadać aktualne certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa, raporty itp. wymagane przepisami polskiego prawa oraz spełniać wszelkie wymagania stawiane przez zespoły Wilki, Loka, Papa D., Piękni i Młodzi przedstawione osobno w załączniku. Gotowość ustala się na dzień r. na godzinę 10:00 Kompleksową obsługę w/w sprzętu ustala się od dnia r. od godz. 10:00 do dnia r. do godz. 24:00 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia ze swej strony i na własny koszt: 3 1. Zagwarantowania bezpieczeństwa ekipy technicznej oraz nienaruszalności ich mienia od dnia r. od godz do momentu zakończenia imprezy oraz demontażu sprzętu o którym mowa 2. Pod pojęciem mienia rozumie się sprzęt techniczny określony w 2 oraz samochody i rzeczy prywatne. 2. Zabezpieczenie bezproblemowego dojazdu na teren oraz wyjazdu z terenu imprezy. 3. Opracowanie planu terenu imprezy z zaznaczeniem miejsca usytuowania techniki estradowej wraz ze sceną. 4 Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Zleceniodawca zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy kwotę netto + VAT(słownie: netto), Obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%. Należność zostanie wypłacona po zakończonej imprezie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę najpóźniej do dnia r W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się Zleceniobiorcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a zwłaszcza określonych w 2, Zleceniodawca potrąci karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia netto określonego w 4 za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. W przypadku nie zabezpieczenia przez Zleceniobiorcę wymaganego przez artystów nagłośnienia, oświetlenia lub obsługi technicznej koncertu, co mogłoby skutkować odmową przez artystę występu, Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zorganizowania stosownego sprzętu, urządzeń oraz obsługi technicznej u osoby trzeciej, obciążając kosztami z tym związanymi Zleceniobiorcę. 3. W przypadku nieodbycia się imprezy z winy Zleceniobiorcy, oprócz zapłaty kary umownej, zwróci on Zleceniodawcy koszty związane z wynagrodzeniem artystów oraz koszty transportu artystów. 4. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z artystów z występu z winy Zleceniobiorcy, oprócz zapłaty kary umownej, Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy koszty związane z wynagrodzeniem tegoż artysty oraz koszty transportu artysty w obydwie strony.

11 5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, zapłaci on na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych i innych należności wynikających z umowy z faktury VAT/rachunku Zleceniobiorcy. 7. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 8. Rezygnacja przez którąkolwiek ze stron z realizacji wykonania postanowień niniejszej umowy na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy pociąga za sobą konieczność wypłaty przez stronę odwołującą 100% kwoty zawartej w 4. Zmiany jakichkolwiek postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 7 Wszelkie spory mogące wynikać na tle postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla Zleceniodawcy. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 9 ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

FORMULARZ OFERTY /wzór/

FORMULARZ OFERTY /wzór/ Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY /wzór/ Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia (w formie usługi) pn.: Wynajem sceny o wymiarach nie mniejszej niż 10mx8m, podestów pod stanowisko FOH

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Krosno Odrzańskie, 2014-02-11 CAK.I.070.15.14 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnów, dnia 1 sierpnia 2011 r. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów tel. 0-14 633 46 00; fax. 0-14 633 10 52 NIP 9930498016 REGON 120341768 http:www.mck.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH Sporządził: Marcin Kurnyta Wałbrzych dnia, 15 czerwca 2015 Zatwierdził Jarosław Buzarewicz Wałbrzych dnia, 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo