WZÓR U M O W A NR.../2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR U M O W A NR.../2009"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 WZÓR U M O W A NR.../2009 na wykonanie usługi: Ewidencja i inwentaryzacja ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gmuny Busko-Zdrój wraz z wprowadzeniem danych do programu DROGI, Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, Busko-Zdrój, NIP zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym", reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój mgr Piotra Wąsowicza przy kontrasygnacie 2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój mgr Artura Tokarza a firmą:... zwaną dalej w tekście umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez: Przedmiot umowy i zasięg robót 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji i inwentaryzacji dróg gminnych o łącznej długości ok. 149 km. w tym: ulice na terenie miasta Busko-Zdrój ok. 38 km. drogi na terenie gminy Busko-Zdrój ok. 111 km. wraz z : wprowadzeniem do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do zakładania i prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych (program DROGI), zestawu danych drogowych wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami wprowadzeniem do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do zakładania i prowadzenia ewidencji znaków drogowych (program ZNAKI), zestawu danych dotyczących znaków drogowych znajdujących się na w/w drogach gminnych. wykonaniem numerycznej (wektorowej, obiektowej) mapy ewidencji dróg gminnych zawierającej wszystkie niezbedne dane (dotyczące dróg i znaków drogowych) w programie EwMapa v 8 wykonaniem w terenie niezbędnych pomiarów do opracowania ewidencji ulic i dróg gminnych, sporządzeniem map techniczno-eksploatacyjnych w trzech egz. w tym: Ewidencja i inwentaryzacja dla dróg położonych na terenie miasta i gminy winna stanowić odrębne opracowanie.

2 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pozyskanie danych dla ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój i wprowadzenie ich do systemu. Łączna długość ulic i dróg podlegający ewidencji wynosi ok.149 km. Możliwe jednak jest, że w trakcie realizacji zadania zakres opracowania ze względu na faktyczną długość ulic może ulec zmianie do 5% - bez zmiany wynagrodzenia. Założona ewidencja dróg musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (dz. U. Nr 67 poz. 582 z 2005 r.) 3. Zakres prac: Dane należy pozyskać na podstawie: 1. Map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych Udostępnione przez Zamawiającego zeskanowane mapy należy poddać kalibracji (wpasowaniu) na wszystkie krzyże siatki kwadratów (w układzie współrzędnych 1965 strefa 1), następnie należy wykonać wektoryzację wszystkich niezbędnych elementów umieszczając je na właściwych warstwach tematycznych. 2. Ortofotomapy w skali 1:2000 (monochromatyczne) Dla terenów dla których brak jest map zasadniczych i sytaucyjno-wysokościowych dane należy pozyskać poprzez wektoryzację ortofotomapy udostępnionej przez Zamawiajacego. 3. Pomiaru w terenie Wszystkie pozostałe elementy (których brak na w/w mapach i ortofotomapie) należy pozyskać poprzez pomiar w terenie, zapewniający dokładność nie mniejszą niż 1,0m. 4. Inwentaryzacji i ewidencji podlega zebranie następujących informacji: a/ inwentaryzacja parametrów technicznych drogi o parametry elementów korytarza drogi (nazwa, numer, lokalizacja, szerokość jezdni, długość, powierzchnia i rodzaj nawierzchni, klasa/nośność, pobocza i rodzaj nawierzchni na poboczach) o informacje o skrzyżowaniach z drogami, łącznie z opracowaniem szkiców skrzyżowań będących punktami węzłowymi na ciągach dróg objętych pracami, (lokalizacja, powierzchnia i rodzaj nawierzchni, długość przejazdu) o informacje o skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, (lokalizacja, długość przejazdu, zabezpieczenie) o informacje o przepustach i obiektach mostowych (lokalizacja, rodzaj i długość/średnica obiektu) o informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość, wysokość) o informacje o łukach poziomych (promień łuku, charakterystyka, długość, przechyłka, lokalizacja) o informacje o łukach pionowych (lokalizacja, rodzaj i wielkość pochylenia, promień, charakterystyka, długość) o informacje o koronie drogi i odwodnieniu b/ inwentaryzacja zagospodarowania dróg o informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość)

3 o informacje o chodnikach (lokalizacja, rodzaj nawierzchni, długość, szerokość) o informacje o obiektach przydrożnych (parkingi, miejsca parkingowe, zatoki, przystanki autobusowe,wiaty przystankowe ) - lokalizacja, rodzaj obiektu o informacje o pasach zieleni, drzewach, krzewach c/ inwentaryzacja wyposażenia dróg o informacje o oznakowaniu poziomym o informacje o oznakowaniu pionowym o informacje o urządzeniach bezpieczeństwa ruchu (bariery, słupki) o informacje o oświetleniu o informacje o sygnalizacji świetlnej d/ dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w pasie drogowym. o włazy wszelkich studni kanalizacyjnych, o wpusty uliczne, o słupy energetyczne, oświetleniowe, telefoniczne, itp. Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dokumenty tworzące należy traktować jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Przedstawiciela Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji. 2 Podstawowe prawa i obowiązki stron 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką, specyfikacją techniczną obowiązującymi normami i przepisami, oraz z należytą starannością. 2. Zamawiający zobowiązuje się do: - wypłaty Wykonawcy za wykonaną pracę ustalonego w 5 ust. 2 Umowy wynagrodzenia, - sukcesywnego przekazywania terenu objętego zakresem umowy. 4. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą należy wysyłać pocztą do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej umowie. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien dokonać oględzin terenu objętego ewidencją, by w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego pisemnych instrukcji i objaśnień. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania w trakcie realizacji zadania (z odpowiednim wyprzedzeniem) kolejności wykonania poszczególnych etapów zadania. 7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac. 8. Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca. 9. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze techniczne w celu poprawnego zrealizowania zadania

4 3 Terminy wykonania prac Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od dnia... do dnia... 4 Wartość umowy 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie umowne. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: - za opracowanie ewidencji na terenie miasta Busko-Zdrój -.PLN brutto - za opracowanie ewidencji na terenie gminy Busko-Zdrój - PLN brutto (słownie:.....). RAZEM: PLN brutto 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera obowiązującą stawkę podatku VAT. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 5. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich, jakie wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy 5 Rozliczenie wykonanych robót 1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi na podstawie: protokołu odbioru robót faktury końcowej, wystawionej po zakończeniu i protokólarnym odbiorze całości zadania objętego umową. 2. Faktura wystawiana będą oddzielnie dla robót podstawowych wynikających z niniejszej umowy i oddzielnie dla ewentualnych robót dodatkowych. 3. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 4. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6 Zmiana ceny robót i roboty dodatkowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zmian zakresu przedmiotu umowy na

5 skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. 2. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje wyceny robót. 3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z iloczynu ilości niewykonanych jednostek robót i cen jednostkowych i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy. 4. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50 % wartości umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych, norm, standardów i parametrów. 5. W takim przypadku nastąpi zwiększenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy. 6. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte zakresem robót, a ściśle związane z przedmiotem umowy - warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół Konieczności". 7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe będzie przyjmowane na podstawie cen jednostkowych przyjętych z oferty złożonej przez Wykonawcę. 7 Kara umowna 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 3 umowy. 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. 3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5,0% wynagrodzenia umownego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5,0% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 8

6 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, c) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku, d zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy. d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, e) Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci przeprowadzenie wszystkich robót lub przeważającej ich części podwykonawcom. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe: a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 9 Gwarancja jakości 1. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela: 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia od dnia odbioru końcowego wymienionego w Protokole Odbioru Końcowego. 2. W tym okresie zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Usunięcie usterek nastąpi w okresie 10 dni roboczych. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie. 4. Jeżeli w toku trwania czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się sie do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

7 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy. 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie., co stanowi 5% wartości umowy brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu w formie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego lub w walucie, w której jest pełna kwota Umowy. 2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: a) 70% t.j..w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, b) 30% t.j..w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji 4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 11 Określenie warunków zmiany umowy Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1. Nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć np. wystąpienie zdarzeń losowych w trakcie realizacji umowy. 2. Wystąpienia w trakcie realizacji umowy robót koniecznych, niezbędnych do zakończenia zamówienia. 3. Rezygnacji z wykonania części zamówienia, jeżeli jego wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 1. Osobami odpowiedzialnymi są: 12 Upoważnieni przedstawiciele stron ze strony Zamawiającego... ze strony Wykonawcy Ustalenia końcowe 1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac.

8 2. Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 6. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Tomasza Jarmolińskiego - Zastępcę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo