MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawa, ;: lipca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawa, ;: lipca 2015 r."

Transkrypt

1 MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawa, ;: lipca 2015 r. DOII DB.16 nk-jtg<ogn\^ DECYZJA Na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), zwanej dalej Kpa", oraz art. 11 g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.), zwanej dalej specustawą drogową", po rozpatrzeniu odwołań Pana Jana Mgleja, Pani Barbary Mglej, Pana Zbigniewa Mgleja, Pani Marii Gancarczyk, Pana Krzysztofa Gancarczyka, Pana Bronisława Franiaka, Pani Barbary Spyrki, Pana Tadeusza Spyrki oraz Pani Anny Prochownik i Pani Katarzyny Pardyl działających zarówno w imieniu własnym jak również jako pełnomocnicy Pani Janiny Hołowczak, Pani Władysławy Majerek, Pana Stanisława Pardyl i Pana Czesława Pardyl, od decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014, z dnia 22 grudnia 2014 r. znak: WI-IX , o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków - Rabka-Zdrój na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój od km ,21 do km ,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22", sprostowanej postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2015 r., znak: WI-IX, , I. Uchylam w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujące się na stronach 42-55, zapisy: Rozbiórka" i orzekam w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia, nowych zapisów: Przebudowa". II. W pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymuję w mocy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 3 lutego 2014 r., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Michała Niemca, zwany dalej inwestorem", wystąpił do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków - Rabka-Zdrój na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój od km ,21 do km ,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22". Po stwierdzeniu braków wniosku Wojewoda Małopolski, działając na podstawie art Kpa, pismem z dnia 6 marca 2014 r., znak: WI-IX , wezwał inwestora do ich uzupełnienia. W odpowiedzi na ww. wezwanie, przy piśmie z dnia 2 kwietnia 2014 r., znak: KRA/0806/04/2014/MN, inwestor przesłał uzupełniony wniosek. Z uwagi na występujące w ww. wniosku nieprawidłowości, działając na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane" w zw. z art. 11a ust. 1 i 11i ust. 1 specustawy drogowej w zw. oraz art. 123 Kpa, Wojewoda Małopolski, postanowieniem z dnia 22 maja 2014 r., znak: WI-IX , nałożył na inwestora obowiązek ich usunięcia. Następnie postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r., znak: WI-IX , Wojewoda Małopolski zmienił swoje ww. postanowienie z dnia 22 maja 2014 r.

2 Skarżący, podejmując polemikę z treścią pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2015 r., wskazali, iż na ich działkach nie ma w chwili obecnej sieci energetycznej średniego napięcia, a co za tym idzie nie może być ona przebudowywana w ramach decyzji Wojewody Małopolskiego. Na spornych działkach są jedynie kable telefoniczne, które w opinii skarżących posadowione zostały niezgodnie z prawem. Skarżący wskazali ponadto alternatywną możliwość lokalizacji ww. sieci średniego napięcia na działce do nich nie należącej. Dodatkowo skarżący wskazali, iż realizacja omawianej inwestycji na ich działkach uniemożliwi przyłączenie ich domów do mającej powstać w przyszłości zbiorczej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Skarżący opisali ponadto historię należących do nich działek, tj. jak zmieniały się ich granice, jakie prace na nich prowadzono, na podstawie jakich rozstrzygnięć (zarzucając części z nich niezgodność z prawem) i zarzucili brak otrzymania odszkodowań za wywłaszczone części działek. W odwołaniu skarżący powołali się również na przeprowadzenie rurociągu gazowego w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, co w konsekwencji doprowadzić może do generowania niebezpiecznych sytuacji. Bazując na swoim doświadczeniu życiowym skarżący wskazali również, iż mimo, że na ich działkach nie jest przewidziana wycinka drzew, to prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejącego zadrzewienia mogą powodować uszkadzanie korzeni tych drzew. Swoje odwołanie skarżący uzupełnili pismami z dnia 21 marca, 8 kwietnia oraz 13 maja 2015 r. W ww. pismach uzupełniających skarżący w głównej mierze podtrzymali zarzuty dotyczące lokalizacji i przebudowy sieci średniego napięcia oraz propozycje związane z możliwością alternatywnego posadowienia tejże sieci. Rozwijając przedmiotowy wniosek skarżący wskazali, iż na skutek bliskiej lokalizacji ww. przewodów skarżący mają problemy ze zdrowiem. Przedmiotowa sytuacja świadczy, w opinii skarżących, o naruszeniu art. 11f ust. 1 pkt 4 specustawy drogowej oraz art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, gdyż nie są poszanowane uzasadnione interesy osób trzecich. Skarżący wskazali również, iż niezrealizowanie ich postulatów może mieć podłoże korupcyjne. Skarżący wskazali również, iż inwestor nie przeprowadził z nimi żadnego dialogu dotyczącego bezpieczeństwa w ich domach. Pani Anna Prochownik i Pani Katarzyna Pardyl, działające zarówno w imieniu własnym jak również jako pełnomocnicy Pani Janiny Hołowczak, Pani Władysławy Majerek, Pana Stanisława Pardyl i Pana Czesława Pardyl, nie wyraziły zgody na lokalizację słupów elektrycznych na należących do nich nieruchomościach. Swoje odwołanie skarżący uzupełnili pismami z dnia 14 maja oraz 20 czerwca 2015 r. wskazując na alternatywną możliwość lokalizacji słupów wysokiego napięcia, wnosząc tym samym o ich przesunięcie. Ponadto skarżący wskazali, iż nie zostali poinformowani o zmianie lokalizacji istniejących słupów. Dodatkowo w ww. piśmie z dnia 20 czerwca 2015 r. skarżący wyrazili domniemanie, iż w przypadku naruszenia jakiejkolwiek własności wymagana jest zgoda podmiotu będącego właścicielem na takie naruszenie. Pan Bronisław Franiak zarzucił, iż zjazd na należącą do niego nieruchomość został zaprojektowany częściowo na działce 4303 należącej do sąsiada skarżącego. Inny zjazd na nieruchomość sąsiednią został z kolei zaprojektowany w części na nieruchomości skarżącego. Taki stan rzeczy, w opinii Pana Bronisława Franiaka, może skutkować konfliktami w przyszłości. Ponadto skarżący wskazał, że w przypadku prac na jego działce, skutkujących zniszczeniem szamba, będzie on wnosił o stosowne odszkodowanie. 3 (19)

3 drogi z innymi drogami publicznymi, mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości oraz określono zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 11 d ust. 1 pkt 5 specustawy drogowej, do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej inwestor dołączył projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Projekt został wykonany i sprawdzony przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, do projektu dołączono oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Po dokonaniu analizy przedłożonego przez inwestora projektu budowlanego Minister stwierdził, że jest on zgodny z art. 34 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane, oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późn. zm.). Zgodnie z art. 11 d ust. 1 pkt 8 specustawy drogowej, inwestor załączył do wniosku także opinie: - Ministra Zdrowia - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2013 r., znak: MZ-OZU (2)/PP/13, - Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z dnia 30 lipca 2013 r., znak: KRA AH, - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2013 r., znak: ZU /13, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2013 r., znak: OZKr DW. Niewydanie opinii przez właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej (PKP PLK S. A.) w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii, zgodnie z przepisem art. 11 d ust. 2 specustawy drogowej, należało potraktować jako brak zastrzeżeń do wniosku. Co do pozostałych opinii, wskazanych w art. 11 d ust. 1 pkt 8 specustawy drogowej, należy zauważyć, iż inwestor nie miał obowiązku ich przedkładania, gdyż w obszarze projektowanej inwestycji nie znajdują się tereny, z których istnieniem ustawodawca wiąże skutek uzyskania stosownych uzgodnień. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza pasem technicznym i ochronnym morskich portów i przystani i nie znajduje się na terenach gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w zarządzie Lasów Państwowych co powoduje, że inwestycja nie wymaga uzyskania opinii dyrektora właściwego urzędu morskiego oraz dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Zgodnie z art. 11 d ust. 1 pkt 9 specustawy drogowej, do wniosku inwestor dołączył również wymagane przepisami odrębne akty administracyjne: decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2010 r., znak: OO.ASu ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków - Rabka-Zdrój na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój od km do km ,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka- Zdrój - Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877", zwaną dalej decyzją środowiskowąoraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2013 r., znak: ASu, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2011, znak: SR-IV /11, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie obiektu mostowego nr nad trzema potokami, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie obiektu mostowego nr 4 nad potokiem Lubieńka, 5 (19)

4 decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od km ,00 do km ,00, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od km ,00 do km ,00, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od km ,00 do km ,00, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od km ,00 do km ,00, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy dwóch linii energetycznych 15kV prowadzonych nad wodami powierzchniowymi w celu zasilania projektowanego tunelu, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od km do km , decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od km ,00 do km ,00 oraz drogi nr 47 od km 0+000,00 do km 0+877,00, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od km ,00 do km ,00 oraz drogi krajowej nr 47 od km do km 0+877,20, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od km ,21 do km ,00, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2011 r., znak: SR- IV JR, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych łącznie z wykonaniem przepustów oraz umocnieniem cieków naturalnych - potoku Lubieńka, potoku Krzywańskiego, dopływu potoku Krzywańskiego oraz potoku bez nazwy w zlewni potoku Smugawka. Następnie organ odwoławczy poddał kontroli przeprowadzone przez Wojewodę Małopolskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia i stwierdził, co następuje. W ocenie organu drugiej instancji Wojewoda Małopolski prawidłowo poinformował strony o wszczętym postępowaniu, podał jego podstawę prawną, pouczył o prawie do składania wniosków, uwag i zastrzeżeń, a zatem należycie i wyczerpująco poinformował strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, będących przedmiotem postępowania administracyjnego, które mogły mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. Wojewoda Małopolski, zgodnie z dyspozycją art. 11 d ust. 5 specustawy drogowej, pismem z dnia 24 kwietnia 2014 r., znak: WI-IX , zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wskazanych we wniosku, wysyłając zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania zostały poinformowane o jego wszczęciu w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. 7(19)

5 informacji o środowisku oraz art. 49 i 61 1 Kpa, zawiadomił w drodze obwieszczenia o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 28 października 2014 r., znak: NS , postanowieniem z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: OO ASu, zwanym dalej postanowieniem RDOŚuzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. W związku z powyższym, Wojewoda Małopolski postanowieniem z dnia 18 grudnia 2014 r., znak: Wl- IX , działając na podstawie art i art. 123 Kpa, podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne. Uznając, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na wydanie rozstrzygnięcia, Wojewoda Małopolski w dniu 22 grudnia 2014 r. wydał decyzję Nr 11/2014, znak: WI-IX , 0 zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 11 f ust. 3 specustawy drogowej, Wojewoda Małopolski doręczył ww. decyzję wnioskodawcy oraz zawiadomił o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. W aktach sprawy znajdują się dowody potwierdzające obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji: w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w dniach od 12 do 15 stycznia 2015 r., w Urzędzie Gminy Rabka Zdrój w dniach od 2 do 5 stycznia 2015 r. oraz na stronie internetowej tego urzędu w tym samym terminie, w Urzędzie Gminy Jordanów w dniach od 2 do 9 stycznia 2015 r. oraz na stronie internetowej tego urzędu od dnia 2 stycznia 2015 r., W urzędzie Gminy Raba Wyżna w dniach od 7 do 9 stycznia 2015 r. oraz na stronie internetowej tego urzędu w tym samym terminie w Urzędzie Gminy Lubień w dniach od 7 do 13 stycznia 2015 r. oraz na stronie internetowej tego urzędu w tym samym terminie, w prasie lokalnej - "Polska Gazeta Krakowska" z dnia 8 stycznia 2015 r. Dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją Wojewody Małopolskiego organ pierwszej instancji poinformował o wydaniu decyzji w drodze zawiadomień wysłanych na adresy wskazane w katastrze nieruchomości. W zawiadomieniach oraz w obwieszczeniu zamieszczono, zgodnie z art. 11f ust. 4 drogowej, informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. specustawy Analizując decyzję Wojewody Małopolskiego organ odwoławczy zważył, co następuje. Na wstępie należy zaznaczyć, że kontrolowana decyzja czyni zadość wymogom przedstawionym w art. 11 f ust. 1 specustawy drogowej, zawiera bowiem wszystkie niezbędne elementy określone w tym przepisie. Decyzja zawiera wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi 1 określenie linii rozgraniczających teren inwestycji - mapa w skali 1:1000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi oraz linie rozgraniczające teren. Decyzja zawiera także zatwierdzenie podziału nieruchomości (mapy z projektami podziałów nieruchomości w skali 1:2880 wraz z wykazami zmian gruntowych, stanowiące załącznik nr 2 do decyzji, będące jej integralną częścią). 9 (19)

6 Badając zgodność z prawem pozostałej części zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy stwierdził, że czyni ona zadość innym wymogom specustawy drogowej oraz, że brak było podstaw do zakwestionowania decyzji poza częścią uchyloną i ustaloną w punkcie I sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się zaś do zarzutów podniesionych przez skarżących, opisanych na stronach 3 i 4 niniejszej decyzji, wskazać należy, iż są one bezzasadne. Odpowiadając na wszystkie zarzuty skarżących odnoszące się do kwestii lokalizacji inwestycji oraz możliwej zmiany tejże lokalizacji, wskazać należy, co następuje. Rozpatrując wniesione odwołanie w tym zakresie, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zarówno wojewoda orzekający w sprawie jako organ pierwszej instancji, jak i Minister działający jako organ odwoławczy, pełnią w procesie inwestycyjnym funkcję organów, które będąc właściwe do wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nie są jednocześnie uprawnione do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji drogowej, ani do zmiany proponowanych we wniosku rozwiązań. Ponadto, zgodnie z art. 11 d ust. 1 pkt 1 specustawy drogowej, to inwestor we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyduje o przebiegu drogi oraz wielkości terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, załączając mapy przedstawiające proponowany przebieg drogi oraz mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości. Zarówno wojewoda jak i organ odwoławczy mogą działać tylko w granicach tego wniosku i nie mają możliwości ingerowania w lokalizację inwestycji, a więc i w przebieg linii podziału nieruchomości, zaproponowany przez wnioskodawcę. Ocenie dokonanej przez organy pierwszej i drugiej instancji może jedynie podlegać zgodność z prawem planowanego przedsięwzięcia, w szczególności spełnienie warunków zawartych w przepisach specustawy drogowej, bowiem stosownie do przepisu art. 11e specustawy drogowej nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 432/13, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Inwestor jest zatem kreatorem miejsca, sposobu i kształtu realizacji inwestycji, natomiast organ orzekający wyznacza dopuszczalne prawem granice tej kreacji, poprzez dokonywanie oceny prawnej, kończącej się aktem władztwa publicznego, zakreślającego te granice. Zadaniem organu jest bowiem sprawdzenie, czy wyznaczone przez wnioskodawcę linie rozgraniczające pas drogowy oraz zaproponowane rozwiązania techniczne odpowiadają woli ustawodawcy wyrażonej w innych regulacjach prawnych, mających znaczenie dla wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Stosownie do orzecznictwa sądowo-administracyjnego w przedmiotowej materii (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt II OSK 106/15, z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 3221/14, z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2621/12, z dnia 28 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 93/14, z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 762/13, z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 432/13, z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt II OSK 1968/10, z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II OSK 2416/10, oraz wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1987/14, z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1001/14, z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2753/13, z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 561/11, z dnia 14 maja 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1722/09), organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie jest upoważniony do korygowania rozwiązań przyjętych we wniosku o wydanie ww. decyzji. To inwestor samodzielnie dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i następnie techniczno-wykonawczych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości. W tym miejscu zasadnym jest również przywołanie stanowiska przedstawionego przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w postanowieniu z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II OPS/2/14, odmawiającym podjęcia, z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie 11 (19)

7 Powyższe stanowisko inwestora organ odwoławczy, działając w oparciu o art. 9 Kpa, przesłał skarżącym przy pismach z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: DOI! DB.7 oraz z dnia 12 czerwca 2015 r., znak: DOM.II DB.13. Po uzyskaniu stanowiska inwestora oraz przeanalizowaniu zarzutów zawartych w odwołaniach i pismach je uzupełniających, Minister stwierdza, co następuje. Odnosząc się do głównego zarzutu Pana Jana Mgleja, Pani Barbary Mglej, Pana Zbigniewa Mgleja, Pani Marii Gancarczyk oraz Pana Krzysztofa Gancarczyka, dotyczącego zmiany lokalizacji linii energetycznej średniego napięcia, wskazać należy, co następuje. Prace polegające na przebudowie istniejącej sieci uzbrojenia terenu na działkach skarżących są konieczne ze względu na ich kolizję z omawianą inwestycji drogową. Zgodnie z wyjaśnieniami inwestora dołożono wszelkich starań, aby prace związane z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu na działkach skarżących były prowadzone z jak najmniejszą ingerencją w ich własność prywatną oraz aby zachowane zostały wszelkie względy bezpieczeństwa i aby nie zmieniać kształtu istniejącej zabudowy w istotny sposób, inwestor wskazał m. in., że w ramach wymiany istniejącego słupa żelbetowego powstanie nowy słup w miejscu istniejącego a linie kablowe zaprojektowano w rurach osłonowych, co ma na celu eliminację jakiegokolwiek oddziaływania linii średniego napięcia na otoczenie. Wbrew twierdzeniom skarżących przedmiotowe prace zaprojektowano w ten sposób, aby nie ingerować w istniejącą zieleń oraz w trosce o zdrowie osób zamieszkujących w pobliżu inwestycji. Objęcie działki nr 151/20 obowiązkiem przebudowy sieci uzbrojenia terenu wynika z konieczności rezerwy terenu pod prace towarzyszące, związane z wykonaniem koryta i ułożeniem kabli. Rezerwa terenu ma na celu zapewnienie przejezdności wąskiej drogi dojazdowej stanowiącej dojazd m.in. do nieruchomości zlokalizowanych bezpośrednio wzdłuż zaplanowanej inwestycji. Po zakończeniu prac teren działki zostanie doprowadzony do stanu istniejącego. Wskazana przez skarżących możliwość zmiany lokalizacji przedmiotowej inwestycji w opinii inwestora wykracza poza zakres robót koniecznych do realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej. Co za tym idzie Minister podziela stanowisko inwestora, iż przebudowę sieci energetycznej na działkach skarżących zaprojektowano w sposób optymalny. Odnosząc się do zarzutów o charakterze lokalizacyjnym Pani Barbary Spyrka i Pana Tadeusza Spyrka, wyjaśnić należy, co następuje. Mając na uwadze stanowisko inwestora, wskazać należy, iż nie ma potrzeby obejmowania nieruchomości należącej do skarżących linią rozgraniczającą teren inwestycji w części, a tym bardziej w całości, gdyż nie jest ona niezbędna dla realizacji przedmiotowej inwestycji i nie są na jej terenie przewidziane żadne prace budowlane. Przypomnieć należy, iż Minister nie jest podmiotem, który kreuje kształt inwestycji i decyduje o konieczności przejęcia danej nieruchomości na cele budowlane. W przypadku ustalonego już kształtu inwestycji, Minister nie może wypowiadać się co do nieruchomości nie objętych zakresem przedmiotowej inwestycji. Tym bardziej Minister nie może wypowiadać się w rozstrzygnięciu dotyczącym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii ewentualnego wykupu nieruchomości skarżących. Jedynie na marginesie, wskazać można stanowisko inwestora w tej materii, który stwierdził, iż nie zaistniały żadne przesłanki przemawiające za tym, iż zasadnym byłby wykup budynku mieszkalnego należącego do skarżących. Odnosząc się do zarzutu skarżących dotyczącego tego, iż bliskość planowanej inwestycji względem ich zabudowań spowoduje utrudnienia w normalnym korzystaniu z nich i wpłynie negatywnie na poziom życia skarżących z powodu dużej emisji spalin, kurz, hałas czy też zanieczyszczenia komunikacyjne podkreślić należy, iż wszelkie kwestie dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko i ludzi zostały przeanalizowane w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora 13 (19)

8 i 4301/74 (resztówki działek nr 4301/21 i 4301/22), leżących poza projektowanym pasem drogowym. Niemniej jednak inwestor zaznaczył, iż widzi możliwość realizacji wniosku skarżących dotyczącego przesunięcia zjazdu w celu pełniejszego dowiązania istniejącego dojazdu do ich nieruchomości. Korekta ta może zostać wykonana na etapie realizacji prac budowlanych jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Odnosząc się do odwołania Pana Bronisława Franiaka, wskazać należy, iż będzie on posiadał indywidualny zjazd na należącą do niego nieruchomość. Co za tym idzie wniosek skarżącego dotyczący przesunięcia zjazdów tak, aby te obsługiwały niezależnie działki nr 4791/1 oraz 4791/2 jest niezasadny, gdyż nie zaprojektowano wspólnego zjazdu obsługującego ww. nieruchomości. Niemniej jednak, w ramach nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, inwestor zobowiązał się do dostosowania rzeczonego zjazdu do nieruchomości w uzgodnieniu ze skarżącym, na etapie prowadzonych prac budowlanych. Co zaś tyczy się kwestii objęcia części nieruchomości należącej do skarżącego linią oznaczającą obszar dotyczący obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, wyjaśnić należy, iż wynika to z konieczności przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej. Przedmiotowe prace nie kolidują z istniejącym obecnie szambem i w żaden sposób nie będą naruszały jego struktury. Mając na uwadze zarzuty lokalizacyjne podniesione w odwołaniu Pani Anny Prochownik i Pani Katarzyny Pardyl działających zarówno w imieniu własnym jak również jako pełnomocnicy Pani Janiny Hołowczak, Pani Władysławy Majerek, Pana Stanisława Pardyl i Pana Czesława Pardyl, wskazać należy, co następuje. Wbrew twierdzeniom skarżących na działkach wskazanych w odwołaniu nie projektuje się nowych słupów linii energetycznej. Jedynie na działce nr 2131/1, obręb Naprawa, zaprojektowana została wymiana istniejącego słupa na nowy słup zlokalizowany w miejscu istniejącego. W opinii inwestora nie jest zasadna zmiana lokalizacji słupa linii energetycznej na działce wskazanej w odwołaniu skarżących. Jak zostało to podkreślone, podczas trwania postępowania organu pierwszej instancji, w tym w czasie trwania rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa odnoszącej się m. in. do lokalizacji słupów oraz przebiegu linii energetycznej, nie zostały przez skarżących zgłoszone żadne zastrzeżenia co do lokalizacji słupa i przebiegu linii energetycznej na nieruchomościach wskazanych w odwołaniu skarżących. Odnosząc się do pozostałych zarzutów powołanych w odwołaniach skarżących, wskazać należy, co następuje. Odpowiadając na zarzut Pana Jana Mgleja, Pani Barbary Mglej, Pana Zbigniewa Mgleja, Pani Marii Gancarczyk, Pana Krzysztofa Gancarczyka, dotyczący uniemożliwienia przyłączenia ich domów do mającej powstać w przyszłości zbiorczej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, nadmienić należy, iż rzeczony zarzut nie może być przedmiotem rozpoznania Ministra, albowiem Minister orzeka w sprawie na podstawie stanu faktycznego ustalonego na dzień wydania zaskarżonej decyzji, natomiast zdarzenia przyszłe i niepewne nie mogą być poddane jego kontroli. Podkreślić bowiem należy, iż powołana w odwołaniu trudność, w kontekście braku konkretnego rozstrzygnięcia dotyczącego budowy ww. kanalizacji lub wodociągu, leży jedynie w sferze domniemań skarżących, które w przypadku ewentualnej realizacji inwestycji mogą nie mieć poparcia w faktach i nie kolidować w rzeczywistości z omawianą inwestycją drogową. Mając na uwadze powyższe rozważania dodać należy, iż organ odwoławczy nie może odnosić się do kwestii, które nie dotyczą decyzji Wojewody Małopolskiego. Co za tym idzie, sprawy związane z bezprawnym wywłaszczeniem w przeszłości nieruchomości należących do skarżących, braku wypłaty odszkodowań za wywłaszczone części działek oraz inne historyczne zaszłości nie mogą być przedmiotem niniejszego postępowania. Organ odwoławczy nie może również w żaden sposób odnieść się do domniemań skarżących odnoszących się do działań noszących znamiona przestępstwa, takich jak np. Korupcja, gdyż taka materia powinna być polem do działania dla właściwych organów ścigania. 15 (19)

9 budowlane, co potwierdza dołączone do niego oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Ponadto zaznaczenia wymaga, że strona niezadowolona ze sposobu realizacji przedmiotowej inwestycji może wystąpić, w myśl art. 80 ust. 2 w związku z art. 83 ust. 3 oraz art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którego podstawowym zadaniem jest nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane. Organ wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która zawiera w sobie, jako jedno z rozstrzygnięć, zatwierdzenie projektu budowlanego, nie ma bowiem wpływu na poprawność wykonywania prac oraz ich zgodność z zatwierdzonym projektem. Dlatego też ustawodawca, działając systemowo w kwestii kontroli bezpieczeństwa zaprojektowanych robót budowlanych, upoważnia do działania w tym zakresie organy nadzoru budowlanego. Stąd właściciele nieruchomości sąsiadujących z daną inwestycją (w omawianym przypadku jest nią przedmiotowa droga), dostrzegając zagrożenia płynące z wykonywanych prac zobowiązani są zawiadomić już nie organy udzielające pozwolenia na budowę, lecz właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego. Organ ten w przeciwieństwie do organu architektoniczno-budowlanego może jeszcze przed wszczęciem postępowania w trybie art Prawa budowlanego, skorzystać z możliwości jakie stwarza przepis art. 81 c ust. 2 tej ustawy tj. zażądać od inwestora przedstawienia niezbędnych ocen technicznych lub ekspertyz. Również w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, po wszczęciu takiego postępowania organ może na podstawie art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego nałożyć na inwestora obowiązek przedstawienia: inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz, odnoszących się do zgłaszanych przez strony zastrzeżeń. Przywołane ekspertyzy i oceny techniczne sporządzane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, jako że materia stanowiąca przedmiot tych opracowań wymaga specjalistycznej wiedzy. Konkludując powyższe rozważania podkreślić należy, iż dokumentacja geodezyjno-kartograficzna przyjęta do opracowania materiałów graficznych, opatrzona stosownymi klauzulami ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, które stanowią potwierdzenie dokonania ich oceny przez wyspecjalizowane do tego rodzaju czynności służby geodezyjno-kartograficzne, nie może być kwestionowana przez organ orzekający w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (por: wyroki Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt II OSK 1593/13, oraz z dnia 27 marca 2012 r. sygn. akt II OSK 208/12). W przypadku błędnego sporządzenia dokumentacji projektowej lub ewentualnej realizacji inwestycji w sposób niezgodny z projektem budowlanym (np. wycinką drzew, która w rzeczonym projekcie budowlanym nie była przewidziana), właściwy organ nadzoru budowlanego będzie odpowiednią instytucją mogącą dokonać stosownej kontroli w tej materii. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 11f ust. 1 pkt 4 specustawy drogowej oraz art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane poprzez brak poszanowania interesu osób trzecich, wskazać należy, iż jest on bezzasadny. W punkcie VI sentencji decyzji Wojewody Małopolskiego organ pierwszej instancji określił bowiem wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Odpowiadając na zarzut braku przeprowadzenia stosownego dialogu ze skarżącymi, podkreślić należy, iż inwestor nie miał obowiązku przeprowadzania takiego dialogu. Zaznaczyć bowiem należy, iż strona nie może skutecznie domagać się od organu administracji publicznej przeprowadzenia konsultacji jak i zarzucać wadliwości decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z powodu braku ich przeprowadzenia (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 432/13). Abstrahując w tym miejscu od faktu, iż na nieruchomościach Pani Anny Prochownik i Pani Katarzyny Pardyl, Pani Janiny Hołowczak, Pani Władysławy Majerek, Pana Stanisława Pardyl i Pana Czesława Pardyl nie będą posadowione nowe słupy linii energetycznej a jedynie wymieniony zostanie jeden słup co zostało wykazane już wcześniej - podkreślić należy, iż skarżący mieli możliwość przez cały czas trwania postępowania organu pierwszej instancji przeglądania akt sprawy, w tym również projektu budowlanego, w którym zobrazowana jest lokalizacja słupów linii energetycznych, o czym skarżący 17 (19)

10 cd. rozdzielnika do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r., znak: DOli.ll Q15.DB Pani Anna Prochownik, pełnomocnik Pani Janiny Hołowczak, Pani Władysławy Majerek, Pana Stanisława Pardyl i Pana Czesława Pardyl 12. Pani Katarzyna Pardyl 13. Pan Tadeusz Spyrka 14. Pani Barbara Spyrka 15. A/a Do wiadomości: 1. Starosta Nowotarski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 2. Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych 3. Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych 4. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych 5. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 6. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Infrastruktury 7. Urząd Gminy Raba Wyżna 8. Urząd Gminy Lubień 9. Urząd Gminy Rabka-Zdrój 10. Urząd Gminy Jordanów 11. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 12. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Orzecznictwa I 19 (19)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 kwietnia 2010 r. IR.III-6.71191-2/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2013.2 Poznań, 2 grudnia 2014 r. D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. UZASADNIENIE

uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. UZASADNIENIE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2011 r. IR.III-3.7821-10/11 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego GKB.6733.1.9.2013 Krzeszyce; 19.07.2013r. D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 267) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r., znak SPS- 023-3869/12, w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 Kraków Zakopane

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura OSK 1566/04 Data wydania 2005-05-16 Skład orzekający Gliniecki Andrzej Mzyk Eugeniusz Żak Anna /sprawozdawca/ Akty prawne powołane w orzeczeniu Dz.U. 2000

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-6.71190-14/10 Poznań, 19 maja 2015 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: SPS-023-24196/11, w sprawie biurokratycznych utrudnień

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 192/Z/15

D E C Y Z J A NR 192/Z/15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.97.2014.6 Poznań, 17 grudnia 2015r. za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 192/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PP 6733.5.2011 DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rajgród, dnia 14.11.2011 Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 art. 52, 53, 54 oraz art. 56 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst jednolity: Dz. U. 2008

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy

Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy PROGI I BARIERY W REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH Kościelisko czerwiec 2008 Andrzej Zygmunt Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy (ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 czerwca 2010 r. IR.III-3.71191-3/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie tj.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.132.2014.6 za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 139/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SYSTM ZARZĄDZANIA PN-N ISO 9001:2009 INDKS 1 WNIOSK O WYDANI ZZWOLNIA NA RALIZACJĘ INWSTYCJI DROGOWJ Kartuzy, dnia... B.6740..... 20....... DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWGO Nr sprawy Rok Prowadzący

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO dla m. sł. Warszawy Warszawa, dnia 15.01. 2012 POSTANOWIENIE NR 151/12

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO dla m. sł. Warszawy Warszawa, dnia 15.01. 2012 POSTANOWIENIE NR 151/12 POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO dla m. sł. Warszawy Warszawa, dnia 15.01. 2012 POSTANOWIENIE NR 151/12 Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -Prawo

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Ke 200/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.08.193.1194 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009.05.29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-656907-V/10/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

25.06.2012r. spotkanie informacyjne z mieszkańcami w Sali widowiskowej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.

25.06.2012r. spotkanie informacyjne z mieszkańcami w Sali widowiskowej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. Harmonogram realizacji prac projektowych budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Boh. Powstania styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ

Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ Agnieszka Krupa Departament Dróg i Autostrad Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 11.03.2009 r. Specustawa

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej, SKO.4103.1507.2012 Koszalin, dnia 1 czerwca 2012 roku D E C Y Z J A Na podstawie: art. 104 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r.,

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008.193.1194 2008-11-15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 2012-05-19 zm. Dz.U.2012.549 art. 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 4 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 20.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

167/2/B/2015. POSTANOWIENIE z dnia 26 listopada 2014 r. Sygn. akt Ts 196/14

167/2/B/2015. POSTANOWIENIE z dnia 26 listopada 2014 r. Sygn. akt Ts 196/14 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka, 167/2/B/2015 POSTANOWIENIE z dnia 26 listopada 2014 r. Sygn. akt Ts 196/14 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Wrocław, dnia 24 maja 2012 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/64/2012 INFORMACJA NR 5 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie uchwały w sprawie rozparzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice

Uzasadnienie uchwały w sprawie rozparzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice Załącznik do uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr LXI / 150 /09 z dnia 28 grudnia 2009 roku Uzasadnienie uchwały w sprawie rozparzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice I. Opis stanu faktycznego i

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

I Możliwość prawna kontynuacji przez Miechowiankę inwestycji przy ul. Parkowej 16B w Krakowie

I Możliwość prawna kontynuacji przez Miechowiankę inwestycji przy ul. Parkowej 16B w Krakowie INFORMACJA PRAWNA I MERYTORYCZNA W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA MIECHOWIANKA SP. Z O.O. SP. K. Z DNIA 26 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 40/10 - Postanowienie Data orzeczenia 2010-02-02 Data wpływu 2010-01-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE .. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.1.2013 Kielce, dnia 2013.09.20 Pan Wiesław Krzyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

radca prawny Katarzyna Szmaglińska Kancelaria Radcy Prawnego ul. Świdnicka 18/20 Vp., Ernst&Young House, 50-068 Wrocław,

radca prawny Katarzyna Szmaglińska Kancelaria Radcy Prawnego ul. Świdnicka 18/20 Vp., Ernst&Young House, 50-068 Wrocław, Sylwester Biajgo prowadzący działalność gospodarczą występującą w obrocie prawnym pod nazwą SLY PROJEKT Biuro projektowe z siedzibą ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka zastępowany przez r.pr. Katarzynę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w sprawie przekroczenia uprawnień

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.10.2015.9 Poznań, 14 września 2015 r DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Biała Piska, dnia 09-04-2008 r. znak sprawy: BIRG C.P.7331-4/07/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2,

Bardziej szczegółowo

GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r.

GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r. GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 7 ust.1 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KONINA

PREZYDENT MIASTA KONINA PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 19.07.2013 r. OŚ.6341.10.2013 OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 19.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust.1, art. 124a w związku z art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.j.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia dokonane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1013) Kolor czerwony przepisy uchylone na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie zamknięte dla Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku. Gdańsk 28 maja 2013 r.

Szkolenie zamknięte dla Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku. Gdańsk 28 maja 2013 r. Najnowsze zmiany specustawy drogowej od 25 lutego 2013 r.- nowe regulacje w zakresie wypłaty zaliczek. Budowa dróg na podstawie prawa budowlanego i na postawie specustawy. Szkolenie zamknięte dla Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

IR.III-5.7210-1/07 DECYZJA o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IR.III-5.7210-1/07 DECYZJA o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Poznań, dnia 25 listopada 2009 r. IR.III-5.7210-1/07 DECYZJA o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa MINISTER GOSPODARKI Warszawa, 27.03.2007 r. DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Szanowny Panie Doktorze W związku z Pana

Bardziej szczegółowo

UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wrocław, dnia 9.12.2012 r. Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław

ODWOŁANIE. Wrocław, dnia 9.12.2012 r. Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław Wrocław, dnia 9.12.2012 r Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Poznań, 21 marca 2016 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI D E C Y Z J A NR 44/Z/16

Poznań, 21 marca 2016 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI D E C Y Z J A NR 44/Z/16 Poznań, 21 marca 2016 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.118.2015.6 za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 44/Z/16 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos

POSTANOWIENIE. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos Sygn. akt V CSK 413/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2008 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos w sprawie z wniosku A. S., D.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2031 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012

DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Poznań, 18 maja 2011 r. IR.III-1.747-4/11 DECYZJA nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94

Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94 Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94 Spełnienie wynikającego z art. 8 k.p.a. wymagania prowadzenia postępowania administracyjnego w taki sposób, aby pogłębić zaufanie obywateli do organów Państwa,

Bardziej szczegółowo