Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia."

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI O1, 02, Składka płatna będzie w czterech równych ratach O ile w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie określił limitów na poszczególne ryzyko znaczy to, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości jego wprowadzenia przez Wykonawcę Na ubezpieczyciela nie przechodzą prawa regresowe w stosunku do pracowników ubezpieczonego Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy: Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną na ustalone przez strony adresy i numery faksów Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do usunięcia szkody, w tym: naprawy, wymiany lub odbudowy przedmiotu ubezpieczenia we własnym zakresie. Świadczenie Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter pieniężny Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na obowiązek pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może niezależnie od powyższych postanowień zawsze przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: W przypadku gdy koniec terminu przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku było 1

2 bezpośrednią przyczyną powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody Wysokość odszkodowania będzie ustalana wg cen na dzień ustalenia odszkodowania W przypadku kiedy rozliczenie szkody dokonuje się w walucie innej niż PLN odszkodowanie ustala się wg faktycznie poniesionego kosztu przez Ubezpieczającego zgodnie z zasadami rachunkowości. W przypadku rozliczeń kosztorysowych wysokość odszkodowania ustalana będzie wg. daty ustalenia odszkodowania Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Wykonawcę: definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W miejsce tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia Poufność: Z zastrzeżeniem ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art.19) oraz postanowień umów reasekuracyjnych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem niniejszego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron. 2

3 CZĘŚĆ 01 ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą objęte: 1.1. Środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), a w szczególności: Drogi startowe, drogi kołowania i infrastruktura lotniska, drogi, chodniki, płoty, ekrany akustyczne, bramy, ogrodzenia, maszyny, urządzenia i wyposażenie, pojazdy specjalistyczne poruszające się po terenie lotniska nie podlegające obowiązkowi rejestracji, sygnalizacja świetlna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne, sprzęt elektroniczny, nakłady adaptacyjne, niskocenne środki trwałe, środki obrotowe i wartości pieniężne, stanowiące własność lub będące w posiadaniu Spółki Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. za wyjątkiem: samochodów ubezpieczanych w zakresie AC zgodnie z niniejszą SIWZ; Pojazdy podlegające rejestracji oraz niepodlegające rejestracji ubezpieczone są wyłącznie w miejscu ubezpieczenia. 2. Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne: 2.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie nie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ Z zastrzeżeniem punktu 2.1. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej: ryzyka podstawowe: ogień, wybuch (eksplozja), upadek pojazdu powietrznego, bezpośrednie uderzenie pioruna; ryzyka dodatkowe: huragan, powódź (w tym spływ wód po zboczach); lawina, śnieg, grad; trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi; szkody wodociągowe, dym; sadza; przypalenie i osmalenie bez widocznego ognia; uderzenie pojazdu; huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, masztów i budowli, katastrofa 3

4 budowlana samoistna, pośrednie uderzenie pioruna, dewastację, przepięcia; 2.3. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia/owu/innych wzorców umownych, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń. Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko katastrofy budowlanej samoistnej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) z przyczyn innych niż objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk wymienionych w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach niniejszego rozszerzenia ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna w wysokości PLN Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem objęte są budynki/budowle/lokale oraz znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza budynkami (z wyłączeniem wartości pieniężnych). Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Limit odpowiedzialności PLN na jedno wszystkie zdarzenia. 4

5 2.6. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym także szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia lub elektronicznych. Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi PLN wyłącznie w odniesieniu do pośredniego działania wyładowań atmosferycznych. 3. Ochrona ubezpieczeniowa będzie również obejmowała: 3.1. Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczyciela nie przewidują odpowiedzialności za szkody w mieniu na skutek odgruzowywania to ustala się że odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje do limitu PLN Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem budowy podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w zakresie ryzyk określonych w OWU Ubezpieczyciela od pożaru i innych zdarzeń losowych z franszyzą redukcyjną w wysokości 5% maks PLN w każdej szkodzie Z zastrzeżeniem klauzuli miejsca ubezpieczenia szkody w ubezpieczonym w ramach niniejszej umowy mieniu ruchomym, w zakresie ryzyka kradzieży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 5

6 wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków oraz przedmioty zamocowane na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Do postanowień niniejszego punktu ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 500 PLN. Ponadto zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi Szkody w szybach i innych przedmiotach szklanych lub pełniących analogiczne funkcje spowodowanych stłuczeniem, rozbiciem. Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie dotyczy wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, szyb w pojazdach a także przedmiotów w stanie uszkodzonym oraz przedmiotów przed ich zamontowaniem lub zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, a także szkód powstałych podczas montażu/demontażu oraz szkód o charakterze estetycznym (zadrapanie, poplamienie, matowienie, zmiana barwy) Suma ubezpieczenia: Sumę ubezpieczenia stanowić będzie: dla środków trwałych w tym wyposażenia oraz środków transportu- wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego, w przypadkach wskazanych wartość odtworzeniowa; dla niskocennych środków trwałych limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; dla środków obrotowych - najwyższa dzienna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia; dla wartości pieniężnych - najwyższa przewidywana dzienna wartość nominalna w okresie ubezpieczenia; dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; 3.6. Przedmiot i sumy ubezpieczenia wartość księgowa początkowa (wg KŚT), w przypadku punktu wartość odtworzeniowa: 6

7 budynki: ,23 PLN, budowle: ,05 PLN, kotły i maszyny energetyczne: ,00 PLN, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania : ,22 PLN, maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe : ,00 PLN, urządzenia techniczne : ,05 PLN, pojazdy nie podlegające obowiązkowej rejestracji: ,00 PLN, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie : ,68 PLN, środki obrotowe: PLN, wartości pieniężne: PLN, niskocenne środki trwałe: PLN, nowo powstający terminal pasażerski wraz z wyposażeniem - planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec grudnia 2011r., a oddania do użytkowania to koniec pierwszego kwartału 2012 r. - którego szacunkowa wartość inwestycji netto: budynek terminalu ok. 84,5 mln PLN, wyposażenie ok. 25,5 mln PLN. Aktualnie ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w ramach umowy ubezpieczenia CAR/EAR aranżowanej przez Wykonawcę. Ostateczne sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną podane przed zawarciem umów ubezpieczenia 3.7. System ubezpieczenia Dla środków trwałych na sumy stałe; Dla środków obrotowych - na pierwsze ryzyko, Dla niskocennych środków trwałych na pierwsze ryzyko; Dla wartości pieniężnych na pierwsze ryzyko; Dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia na pierwsze ryzyko; 3.8. Franszyza i udziały własne Franszyza redukcyjna 200 PLN 3.9. Składka i stawka 7

8 Składka łączna winna zostać naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia zgodnie z wzorem formularza oferty Wypłata odszkodowań Odszkodowania będą wypłacane: dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a także odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montażu, koszty nadzoru i dokumentację jednakże nie więcej niż suma ubezpieczenia W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów z wyłączeniem reklam zgodnie pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia z wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja mienia lub w innej technologii jeżeli nowe mienia spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe, z tym iż nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią dla szkód w gotówce - według wartości nominalnej; dla szkód w środkach trwałych niskocennych, środkach obrotowych - według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia; Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku Zarówno w przypadku szkód częściowych jak i całkowitych odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto bez względu na wartość odtworzeniową bądź rzeczywistą danego środka trwałego Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto danego środka trwałego lub jego wartość odtworzeniowa. 8

9 Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (jeżeli ubezpieczający nie ma prawa do jego odliczenia), o ile suma ubezpieczenia uwzględnia VAT Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań. Przedmiotowego postanowienia nie stosuje się do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz do określonych w umowie limitów odpowiedzialności Postanowienia dotyczące ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: Przedmiot, system i suma ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia Środki trwałe, urządzenia i wyposażenie Środki obrotowe (m.in. zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty urządzenia, oraz części zapasowe, narzędzia itp.) Mienie osób trzecich Wartości pieniężne w kasie Wartości pieniężne od rabunku w transporcie Suma ubezpieczenia limit PLN Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem: Rabunek; Wandalizm (dewastacja); Rabunek wartości pieniężnych w transporcie; Ubezpieczyciel odpowiada w ramach sumy ubezpieczenia za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub uszkodzenia Franszyza Franszyza redukcyjna: 200 PLN Definicje Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się poza lokalem, ale na terenie Ubezpieczającego, pod 9

10 warunkiem, że mienie to znajdowało się w tym miejscu zgodnie z zasadami, zwyczajami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Postanowienia dodatkowe: Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Wykonawcę Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, to wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych i ogrodzeniach nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały następujące klauzule szczególne (treść klauzul stanowi załącznik nr 2 do SIWZ): klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia; klauzula aktów terroryzmu i sabotażu; klauzula wartości księgowej brutto; klauzula wartości odtworzeniowej; klauzula czasu ochrony; klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych; klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych; klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych; klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji; klauzula szkód w urządzeniach zabezpieczających; 10

11 klauzula reprezentantów; klauzula rozliczenia składek; klauzula warunków i taryf; klauzula terminu wykonania zobowiązania; klauzula ratalna; klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej; klauzula połączenia; klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych; klauzula miejsca ubezpieczenia; klauzula ustalenia okoliczności szkody; klauzula szkód wodociągowych; klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości; klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia; klauzula kosztów dodatkowych; klauzula rzeczoznawców; klauzula odtworzenia dokumentacji. 11

12 CZĘŚĆ 02 ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POSIADANEGO MIENIA. Umowy ubezpieczenia będą miały za przedmiot ubezpieczonego, jako podmiotu zarządzającego portem lotniczym, włącznie z działalnością handlingową w zakresie: ogólne usługi administracyjno gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników portu, obsługa pasażerów, obsługa bagażu, obsługa ładunków (towarów i usług), obsługa płytowa statków powietrznych, obsługa kabinowa statków powietrznych, obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne, transport naziemny pomiędzy statkiem powietrznym i dworcem lotniczym, spedycja materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą W chwili obecnej działalność handlingowa prowadzona jest przez Spółkę WAS Sp. z o.o. legitymującą się odrębnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej agenta obsługi naziemnej. 1. Sekcja I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lotniczej zarządzającego Portem Lotniczym Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o Podstawa prawna Podstawę prawną stanowi ustawa 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 późn. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą z późn. zm. w związku z brzmieniem art. 209 przedmiotowej ustawy, które to rozporządzenie stosuje się bezpośrednio Warunki ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach ARIEL AIRPORT OWNERS AND OPERATORS, wraz z klauzulami ryzyk wojennych AVN 52G, z klauzulą strat osobistych AVN 60 oraz klauzulami: 1. klauzula wyłączająca hałas i zanieczyszczenia oraz inne niebezpieczeństwa AVN46B, 12

13 2. klauzula wyłączająca ryzyka rozpoznania daty AVN 2000A, 3. klauzula wyłączenia szkód azbestowych 2488AGM00003, 4. klauzula wyłączająca ryzyka związane z czynnikami nuklearnymi AVN Sumy gwarancyjne: EUR na każde zdarzenie dla uszkodzeń ciała i szkód majątkowych, EUR łącznej rocznej sumy wypadków w odniesieniu do Odpowiedzialności za Produkt, EUR na jedno i wszystkie zdarzenia dla uszkodzeń ciała i majątkowych z tytułu ryzyk wojennych wg brzmienia klauzuli AVN 52 G, EUR na jedno i wszystkie zdarzenia dla Naruszenia Dóbr osobistych wg brzmienia klauzuli AVN Franszyzy i udziały własne: EUR dla każdego roszczenia w odniesieniu do uszkodzeń statków powietrznych, EUR dla każdego roszczenia w innych szkodach rzeczowych Koszty dodatkowe Koszty prawne i wydatki na obsługę prawną ubezpieczone powinny być ponad sumę gwarancyjną. 2. Sekcja II Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2.1. Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu całej prowadzonej działalności, w tym gospodarczej lub z tytułu posiadanego mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie w zakresie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub umowach. Ubezpieczeniem objęta będzie także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej, reklamowej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów aktywności ubezpieczonego Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz wprowadzenia produktu do obrotu bez względu na odmienne postanowienia OWU w zakresie statuowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 13

14 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia OWU Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie) i szkody rzeczowe (na mieniu) i ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu (osobie trzeciej) Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Gdziekolwiek jest mowa o szkodzie należy przez to rozumieć zarówno szkodę osobową jak również szkodę rzeczową oraz czystą stratę finansową Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Definicje Szkoda osobowa/szkoda na osobie straty (pełne następstwa) oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia Szkoda rzeczowa/szkoda w mieniu straty (pełne następstwa) oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono - powstałe wskutek utraty, zniszczenia i/lub uszkodzenia rzeczy Czysta strata finansowa szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową Wypadek (ubezpieczeniowy) śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenia rzeczy, powstanie czystej straty finansowej Odpowiedzialność Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa W zakresie odpowiedzialności cywilnej za produkt Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte będą roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych, dotyczące szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu bez względu na chwilę powstania, ujawnienia się szkody, czy też zgłoszenia roszczenia. Roszczenie winno być zgłoszone przed upływem okresu przedawnienia właściwego dla typu roszczenia. 14

15 2.4. Zakres Terytorialny Wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyna miała miejsce na obszarze RP W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników zakres terytorialny obejmuje cały świat Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa); Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wadliwego wykonania robót lub usług; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w procesach inwestycyjnych, nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej zawodowej; Szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego, w tym podczas podróży służbowych. Niniejsze dotyczy odpowiedzialności Ubezpieczonego za pracowników oraz odpowiedzialności osobistej pracowników za wyrządzone szkody (w tym zakresie pracownicy są Ubezpieczonymi) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek awarii bądź nieszczelności sieci wodnokanalizacyjnej lub cieplnej, w tym cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela PLN. Jeżeli szkoda została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury ubezpieczonego, korzystającemu z usług ubezpieczonego), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych jako osoba trzecia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody związane z przedostaniem się do powietrza, wody i gruntu niebezpiecznych substancji, a także koszty poniesione w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem, że przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła i przypadkowa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Port Lotniczy służących do transportu paliwa. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się m.in.: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, 15

16 wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka Ubezpieczenie dla koszów oraz szkód ekologicznych w związku z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2007 r.) limit PLN, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzenie mienia, powstałe w mieniu poddanym obróbce, naprawie, czyszczeniu itp Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z prawem regresu do podwykonawcy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody w mieniu (nieruchomości), którym Zamawiający władał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela PLN Szkody powstałe u odbiorców energii elektrycznej na terenie lotniska w wyniku awarii urządzeń przesyłowych należących do Portu Lotniczego lub z winy Portu Lotniczego Szkody powstałe na drogach wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach, chodnikach, parkach, i innych terenach zielonych, spowodowane m.in. złym stanem technicznym nawierzchni i poboczy, nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikających z upadku drzew ich części oraz upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 16

17 cywilnej. Ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby, które nie posiadały uprawnień do kierowania pojazdem Odpowiedzialność cywilna za tzw. czyste straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych, bez względu na odmienne postanowienia OWU. Odpowiedzialność w ramach szkód w postaci czystych strat finansowych ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości PLN i nie obejmuje: a) szkód powstałych w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, b) szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publiczne; c) szkód wynikających z naruszenia przepisów zawartych w prawie o nieuczciwej konkurencji, prawie antymonopolowego, d) szkód wyrządzonych podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, e) szkód związanych ze stosunkiem pracy, f) szkód wynikających z przekroczenia ustalonych kosztorysów, g) szkód wynikających z działalności reklamowej, h) szkód powstałych w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, i) szkód wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu, j) szkód wyrządzonych przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez nie podlegających ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z organizacją imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 17

18 2.6. Franszyzy, udziały własne: PLN w każdej szkodzie na mieniu Dla czystych strat finansowych i szkód w środowisku 10% nie więcej jednak niż PLN Do każdego wypadku ubezpieczeniowego potrąca się jedną franszyzę, bez względu na liczbę poszkodowanych Suma gwarancyjna Suma gwarancyjna wynosi PLN (na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia) Postanowienia dodatkowe i warunki szczególne: Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Wykonawcę: Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe z kontraktów (umów) zawartych przed zawarciem wnioskowanej umowy ubezpieczenia, nie będą miały one zastosowania na potrzeby przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie będą miały również zastosowania postanowienia dotyczące daty początkowej umowy ubezpieczenia Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu posiadania, użytkowania lub uruchamiania pojazdów mechanicznych nie będzie miało zastosowania w zakresie w jakim szkoda może być pokryta z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie nadwyżkowym z tyt obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie złego stanu technicznego urządzeń, za których konserwację odpowiada ubezpieczony ulegną doprecyzowaniu, iż wyłączenie znajdzie zastosowanie o ile ubezpieczony nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o złym stanie technicznym urządzeń Przewidują wyłączenie odpowiedzialności z szkody powstałe w pojazdach i mieniu pracowników nie będzie miało ono zastosowania na potrzeby przedmiotowej umowy ubezpieczenia. 18

19 3. Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały następujące klauzule dodatkowe (treść klauzul stanowi załącznik nr 2 do SIWZ): klauzula czasu ochrony klauzula rozliczenia składek przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej klauzula terminu wykonania zobowiązań klauzula ratalna klauzula reprezentantów z limitem PLN 19

20 CZĘŚĆ 03 ZAMÓWIENIA SIWZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/ /Assistance Polska na warunkach określonych niniejszej SIWZ 1.2. Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych zawarta zostanie na okres od r. do Płatność składki nastąpi w czterech równych ratach z zastrzeżeniem, iż płatność za pojazdy włączane do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy będzie dokonywana jednorazowo w przeciągu 14 dni od dnia wystawienia dokumentu ubezpieczenia Składka dla ubezpieczenia AC, NNW, Assistance, naliczana będzie proporcjonalnie za każdy dzień faktycznie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zagwarantuje Ubezpieczonemu niezmienność stawek w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Zwroty składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia odbywały się będą bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności (dla ubezpieczeń dobrowolnych) Do Umowy Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe (treść klauzul stanowi załącznik nr 2 do SIWZ): klauzula czasu ochrony klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula terminu wykonania zobowiązań 20

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Portu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej)

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo