Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia."

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI O1, 02, Składka płatna będzie w czterech równych ratach O ile w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie określił limitów na poszczególne ryzyko znaczy to, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości jego wprowadzenia przez Wykonawcę Na ubezpieczyciela nie przechodzą prawa regresowe w stosunku do pracowników ubezpieczonego Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy: Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną na ustalone przez strony adresy i numery faksów Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do usunięcia szkody, w tym: naprawy, wymiany lub odbudowy przedmiotu ubezpieczenia we własnym zakresie. Świadczenie Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter pieniężny Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na obowiązek pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może niezależnie od powyższych postanowień zawsze przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: W przypadku gdy koniec terminu przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku było 1

2 bezpośrednią przyczyną powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody Wysokość odszkodowania będzie ustalana wg cen na dzień ustalenia odszkodowania W przypadku kiedy rozliczenie szkody dokonuje się w walucie innej niż PLN odszkodowanie ustala się wg faktycznie poniesionego kosztu przez Ubezpieczającego zgodnie z zasadami rachunkowości. W przypadku rozliczeń kosztorysowych wysokość odszkodowania ustalana będzie wg. daty ustalenia odszkodowania Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Wykonawcę: definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W miejsce tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia Poufność: Z zastrzeżeniem ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art.19) oraz postanowień umów reasekuracyjnych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem niniejszego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron. 2

3 CZĘŚĆ 01 ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą objęte: 1.1. Środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), a w szczególności: Drogi startowe, drogi kołowania i infrastruktura lotniska, drogi, chodniki, płoty, ekrany akustyczne, bramy, ogrodzenia, maszyny, urządzenia i wyposażenie, pojazdy specjalistyczne poruszające się po terenie lotniska nie podlegające obowiązkowi rejestracji, sygnalizacja świetlna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne, sprzęt elektroniczny, nakłady adaptacyjne, niskocenne środki trwałe, środki obrotowe i wartości pieniężne, stanowiące własność lub będące w posiadaniu Spółki Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. za wyjątkiem: samochodów ubezpieczanych w zakresie AC zgodnie z niniejszą SIWZ; Pojazdy podlegające rejestracji oraz niepodlegające rejestracji ubezpieczone są wyłącznie w miejscu ubezpieczenia. 2. Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne: 2.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie nie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ Z zastrzeżeniem punktu 2.1. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej: ryzyka podstawowe: ogień, wybuch (eksplozja), upadek pojazdu powietrznego, bezpośrednie uderzenie pioruna; ryzyka dodatkowe: huragan, powódź (w tym spływ wód po zboczach); lawina, śnieg, grad; trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi; szkody wodociągowe, dym; sadza; przypalenie i osmalenie bez widocznego ognia; uderzenie pojazdu; huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, masztów i budowli, katastrofa 3

4 budowlana samoistna, pośrednie uderzenie pioruna, dewastację, przepięcia; 2.3. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia/owu/innych wzorców umownych, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń. Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko katastrofy budowlanej samoistnej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) z przyczyn innych niż objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk wymienionych w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach niniejszego rozszerzenia ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna w wysokości PLN Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem objęte są budynki/budowle/lokale oraz znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza budynkami (z wyłączeniem wartości pieniężnych). Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Limit odpowiedzialności PLN na jedno wszystkie zdarzenia. 4

5 2.6. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym także szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia lub elektronicznych. Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi PLN wyłącznie w odniesieniu do pośredniego działania wyładowań atmosferycznych. 3. Ochrona ubezpieczeniowa będzie również obejmowała: 3.1. Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczyciela nie przewidują odpowiedzialności za szkody w mieniu na skutek odgruzowywania to ustala się że odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje do limitu PLN Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem budowy podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w zakresie ryzyk określonych w OWU Ubezpieczyciela od pożaru i innych zdarzeń losowych z franszyzą redukcyjną w wysokości 5% maks PLN w każdej szkodzie Z zastrzeżeniem klauzuli miejsca ubezpieczenia szkody w ubezpieczonym w ramach niniejszej umowy mieniu ruchomym, w zakresie ryzyka kradzieży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 5

6 wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków oraz przedmioty zamocowane na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Do postanowień niniejszego punktu ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 500 PLN. Ponadto zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi Szkody w szybach i innych przedmiotach szklanych lub pełniących analogiczne funkcje spowodowanych stłuczeniem, rozbiciem. Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie dotyczy wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, szyb w pojazdach a także przedmiotów w stanie uszkodzonym oraz przedmiotów przed ich zamontowaniem lub zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, a także szkód powstałych podczas montażu/demontażu oraz szkód o charakterze estetycznym (zadrapanie, poplamienie, matowienie, zmiana barwy) Suma ubezpieczenia: Sumę ubezpieczenia stanowić będzie: dla środków trwałych w tym wyposażenia oraz środków transportu- wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego, w przypadkach wskazanych wartość odtworzeniowa; dla niskocennych środków trwałych limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; dla środków obrotowych - najwyższa dzienna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia; dla wartości pieniężnych - najwyższa przewidywana dzienna wartość nominalna w okresie ubezpieczenia; dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; 3.6. Przedmiot i sumy ubezpieczenia wartość księgowa początkowa (wg KŚT), w przypadku punktu wartość odtworzeniowa: 6

7 budynki: ,23 PLN, budowle: ,05 PLN, kotły i maszyny energetyczne: ,00 PLN, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania : ,22 PLN, maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe : ,00 PLN, urządzenia techniczne : ,05 PLN, pojazdy nie podlegające obowiązkowej rejestracji: ,00 PLN, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie : ,68 PLN, środki obrotowe: PLN, wartości pieniężne: PLN, niskocenne środki trwałe: PLN, nowo powstający terminal pasażerski wraz z wyposażeniem - planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec grudnia 2011r., a oddania do użytkowania to koniec pierwszego kwartału 2012 r. - którego szacunkowa wartość inwestycji netto: budynek terminalu ok. 84,5 mln PLN, wyposażenie ok. 25,5 mln PLN. Aktualnie ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w ramach umowy ubezpieczenia CAR/EAR aranżowanej przez Wykonawcę. Ostateczne sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną podane przed zawarciem umów ubezpieczenia 3.7. System ubezpieczenia Dla środków trwałych na sumy stałe; Dla środków obrotowych - na pierwsze ryzyko, Dla niskocennych środków trwałych na pierwsze ryzyko; Dla wartości pieniężnych na pierwsze ryzyko; Dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia na pierwsze ryzyko; 3.8. Franszyza i udziały własne Franszyza redukcyjna 200 PLN 3.9. Składka i stawka 7

8 Składka łączna winna zostać naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia zgodnie z wzorem formularza oferty Wypłata odszkodowań Odszkodowania będą wypłacane: dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a także odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montażu, koszty nadzoru i dokumentację jednakże nie więcej niż suma ubezpieczenia W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów z wyłączeniem reklam zgodnie pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia z wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja mienia lub w innej technologii jeżeli nowe mienia spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe, z tym iż nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią dla szkód w gotówce - według wartości nominalnej; dla szkód w środkach trwałych niskocennych, środkach obrotowych - według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia; Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku Zarówno w przypadku szkód częściowych jak i całkowitych odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto bez względu na wartość odtworzeniową bądź rzeczywistą danego środka trwałego Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto danego środka trwałego lub jego wartość odtworzeniowa. 8

9 Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (jeżeli ubezpieczający nie ma prawa do jego odliczenia), o ile suma ubezpieczenia uwzględnia VAT Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań. Przedmiotowego postanowienia nie stosuje się do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz do określonych w umowie limitów odpowiedzialności Postanowienia dotyczące ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: Przedmiot, system i suma ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia Środki trwałe, urządzenia i wyposażenie Środki obrotowe (m.in. zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty urządzenia, oraz części zapasowe, narzędzia itp.) Mienie osób trzecich Wartości pieniężne w kasie Wartości pieniężne od rabunku w transporcie Suma ubezpieczenia limit PLN Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem: Rabunek; Wandalizm (dewastacja); Rabunek wartości pieniężnych w transporcie; Ubezpieczyciel odpowiada w ramach sumy ubezpieczenia za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub uszkodzenia Franszyza Franszyza redukcyjna: 200 PLN Definicje Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się poza lokalem, ale na terenie Ubezpieczającego, pod 9

10 warunkiem, że mienie to znajdowało się w tym miejscu zgodnie z zasadami, zwyczajami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Postanowienia dodatkowe: Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Wykonawcę Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, to wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych i ogrodzeniach nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały następujące klauzule szczególne (treść klauzul stanowi załącznik nr 2 do SIWZ): klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia; klauzula aktów terroryzmu i sabotażu; klauzula wartości księgowej brutto; klauzula wartości odtworzeniowej; klauzula czasu ochrony; klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych; klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych; klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych; klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji; klauzula szkód w urządzeniach zabezpieczających; 10

11 klauzula reprezentantów; klauzula rozliczenia składek; klauzula warunków i taryf; klauzula terminu wykonania zobowiązania; klauzula ratalna; klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej; klauzula połączenia; klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych; klauzula miejsca ubezpieczenia; klauzula ustalenia okoliczności szkody; klauzula szkód wodociągowych; klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości; klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia; klauzula kosztów dodatkowych; klauzula rzeczoznawców; klauzula odtworzenia dokumentacji. 11

12 CZĘŚĆ 02 ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POSIADANEGO MIENIA. Umowy ubezpieczenia będą miały za przedmiot ubezpieczonego, jako podmiotu zarządzającego portem lotniczym, włącznie z działalnością handlingową w zakresie: ogólne usługi administracyjno gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników portu, obsługa pasażerów, obsługa bagażu, obsługa ładunków (towarów i usług), obsługa płytowa statków powietrznych, obsługa kabinowa statków powietrznych, obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne, transport naziemny pomiędzy statkiem powietrznym i dworcem lotniczym, spedycja materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą W chwili obecnej działalność handlingowa prowadzona jest przez Spółkę WAS Sp. z o.o. legitymującą się odrębnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej agenta obsługi naziemnej. 1. Sekcja I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lotniczej zarządzającego Portem Lotniczym Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o Podstawa prawna Podstawę prawną stanowi ustawa 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 późn. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą z późn. zm. w związku z brzmieniem art. 209 przedmiotowej ustawy, które to rozporządzenie stosuje się bezpośrednio Warunki ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach ARIEL AIRPORT OWNERS AND OPERATORS, wraz z klauzulami ryzyk wojennych AVN 52G, z klauzulą strat osobistych AVN 60 oraz klauzulami: 1. klauzula wyłączająca hałas i zanieczyszczenia oraz inne niebezpieczeństwa AVN46B, 12

13 2. klauzula wyłączająca ryzyka rozpoznania daty AVN 2000A, 3. klauzula wyłączenia szkód azbestowych 2488AGM00003, 4. klauzula wyłączająca ryzyka związane z czynnikami nuklearnymi AVN Sumy gwarancyjne: EUR na każde zdarzenie dla uszkodzeń ciała i szkód majątkowych, EUR łącznej rocznej sumy wypadków w odniesieniu do Odpowiedzialności za Produkt, EUR na jedno i wszystkie zdarzenia dla uszkodzeń ciała i majątkowych z tytułu ryzyk wojennych wg brzmienia klauzuli AVN 52 G, EUR na jedno i wszystkie zdarzenia dla Naruszenia Dóbr osobistych wg brzmienia klauzuli AVN Franszyzy i udziały własne: EUR dla każdego roszczenia w odniesieniu do uszkodzeń statków powietrznych, EUR dla każdego roszczenia w innych szkodach rzeczowych Koszty dodatkowe Koszty prawne i wydatki na obsługę prawną ubezpieczone powinny być ponad sumę gwarancyjną. 2. Sekcja II Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2.1. Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu całej prowadzonej działalności, w tym gospodarczej lub z tytułu posiadanego mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie w zakresie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub umowach. Ubezpieczeniem objęta będzie także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej, reklamowej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów aktywności ubezpieczonego Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz wprowadzenia produktu do obrotu bez względu na odmienne postanowienia OWU w zakresie statuowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 13

14 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia OWU Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie) i szkody rzeczowe (na mieniu) i ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu (osobie trzeciej) Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Gdziekolwiek jest mowa o szkodzie należy przez to rozumieć zarówno szkodę osobową jak również szkodę rzeczową oraz czystą stratę finansową Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Definicje Szkoda osobowa/szkoda na osobie straty (pełne następstwa) oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia Szkoda rzeczowa/szkoda w mieniu straty (pełne następstwa) oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono - powstałe wskutek utraty, zniszczenia i/lub uszkodzenia rzeczy Czysta strata finansowa szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową Wypadek (ubezpieczeniowy) śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenia rzeczy, powstanie czystej straty finansowej Odpowiedzialność Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa W zakresie odpowiedzialności cywilnej za produkt Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte będą roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych, dotyczące szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu bez względu na chwilę powstania, ujawnienia się szkody, czy też zgłoszenia roszczenia. Roszczenie winno być zgłoszone przed upływem okresu przedawnienia właściwego dla typu roszczenia. 14

15 2.4. Zakres Terytorialny Wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyna miała miejsce na obszarze RP W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników zakres terytorialny obejmuje cały świat Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa); Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wadliwego wykonania robót lub usług; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w procesach inwestycyjnych, nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej zawodowej; Szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego, w tym podczas podróży służbowych. Niniejsze dotyczy odpowiedzialności Ubezpieczonego za pracowników oraz odpowiedzialności osobistej pracowników za wyrządzone szkody (w tym zakresie pracownicy są Ubezpieczonymi) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek awarii bądź nieszczelności sieci wodnokanalizacyjnej lub cieplnej, w tym cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela PLN. Jeżeli szkoda została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury ubezpieczonego, korzystającemu z usług ubezpieczonego), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych jako osoba trzecia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody związane z przedostaniem się do powietrza, wody i gruntu niebezpiecznych substancji, a także koszty poniesione w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem, że przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła i przypadkowa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Port Lotniczy służących do transportu paliwa. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się m.in.: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, 15

16 wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka Ubezpieczenie dla koszów oraz szkód ekologicznych w związku z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2007 r.) limit PLN, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzenie mienia, powstałe w mieniu poddanym obróbce, naprawie, czyszczeniu itp Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z prawem regresu do podwykonawcy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody w mieniu (nieruchomości), którym Zamawiający władał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela PLN Szkody powstałe u odbiorców energii elektrycznej na terenie lotniska w wyniku awarii urządzeń przesyłowych należących do Portu Lotniczego lub z winy Portu Lotniczego Szkody powstałe na drogach wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach, chodnikach, parkach, i innych terenach zielonych, spowodowane m.in. złym stanem technicznym nawierzchni i poboczy, nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikających z upadku drzew ich części oraz upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 16

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą zadeklarowane do ubezpieczenia (bez względu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo