Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kv na linię kablową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kv na linię kablową"

Transkrypt

1 Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 220 kv na linię kablową Morzyczyn - Police Inwestycja liniowa

2 Kto jest kim w Inwestycji? Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są właścicielem linii i zamawiającym powyższe prace. Spółka jest operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności jako OSP określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kv i 220 kv oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Wykonawca Linia 220kV Morzyczyn Police - obecne przejście przez Odrę. Inżynier Kontraktu PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów). Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o. o. (ELBUD Warszawa) jest Generalnym Wykonawcą zamawianych prac. Spółka specjalizuje się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka należy do grona liderów branży. ELBUD Warszawa buduje i modernizuje linie i stacje elektroenergetyczne, konserwuje i remontuje obiekty nadszarpnięte zębem czasu, a także świadczy usługi z zakresu projektowania i wsparcia formalnoprawnego inwestycji. 2

3 Słowo wstępu Przebudowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej relacji Morzyczyn-Police jest kolejną inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych w północno-zachodniej części Polski. W województwie zachodniopomorskim sieć elektroenergetyczna wymaga istotnych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych. Znacznie poprawiają one pewność dostaw energii w regionie, przez co pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo energetyczne tego regionu Polski i jej mieszkańców. W styczniu 2014 roku przedstawiciele PSE S.A. podpisali z województwem zachodniopomorskim i lokalnymi samorządami list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w północno-zachodniej części Polski. Porozumienie ma doprowadzić do zwiększenia gwarancji przesyłu energii elektrycznej, stworzyć nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną. Dzięki zapowiedzianym w liście intencyjnym inwestycjom, zostanie poprawiona niezawodność dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwo aglomeracji szczecińskiej oraz zminimalizowane ryzyko występowania awarii systemowych. Projektowana przebudowa linii znajduje się na terenie miasta Szczecin, w obrębie rzeki Odry (stanowiącym wewnętrzne wody morskie) oraz na terenie gminy Goleniów. Trasa modernizowanej linii będzie odpowiadać przebiegowi istniejącej linii napowietrznej. Znaczenie inwestycji Można określić trzy najważniejsze cele inwestycji: Planowana przebudowa jest jednym z elementów służących do realizacji projektowanego szlaku wodnego Berlin Szczecin Bałtyk. Zwiększenie ruchu żeglarskiego i jachtowego przyczyni się do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw i zwiększy atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionu. Modernizacja linii ma przyczynić się do poprawienia warunków transportu wodnego. Skorzystają na tym przede wszystkim przedsiębiorstwa korzystające z tej formy transportu, np. zajmujące się tworzeniem wielkogabarytowych elementów do budowy morskich farm wiatrowych. Tego typu konstrukcje osiągają często ok. 100 metrów wysokości i obecnie ich transport morskim torem wodnym Szczecin Świnoujście nie jest możliwy z uwagi na istniejącą linię napowietrzną. Modernizacja sieci elektroenergetycznej wokół Szczecina, który ma zapobiec ewentualnym awariom systemu elektroenergetycznego, takim jak zdarzenie z 8 kwietnia 2008 roku. W jego wyniku 512 tysięcy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pozbawionych było dostaw energii elektrycznej. Korzyści z inwestycji Do głównych korzyści z planowanej inwestycji można zaliczyć: Poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim związanej z transportem wodnym oraz turystyką wodną na rzece Odrze. Oznacza to możliwość powstania nowych miejsc pracy w regionie. Poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu, a tym samym większą stabilność dostaw prądu dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Stałe, coroczne wpływy do budżetu gmin z tytułu podatku od budowli, stanowiące 2% wartości wybudowanych obiektów. Poprawę warunków dla rozwoju energetyki opartej o bardziej ekologiczne - odnawialne źródła energii, np. farmy wiatrowe, elektrownie pływowe czy fotowoltanikę (energię słoneczną). Zmodernizowana sieć przesyłowa oznacza możliwość przesyłania mocy wytwarzanej przez nowe źródła energii. Zmniejszenie emisji spalin poprzez zwiększenie możliwości transportu rzecznego kosztem drogowego. 3

4 Charakterystyka inwestycji Inwestycja polega na przebudowie dwutorowego odcinka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Morzyczyn-Police. Prace obejmą odcinek od słupa 139 do 142, przy czym odcinek pomiędzy słupami 140 i 141 zastąpiony zostanie dwutorową linią kablową przebiegającą pod dnem rzeki Odry. Istniejące słupy o wysokości ok. 126 m zostaną zdemontowane, ich miejsce zajmą słupy kablowe o wysokości około 50 m. Nowe słupy będą zlokalizowane w osi istniejącej dwutorowej linii napowietrznej, dzięki czemu nie zmieni się szerokość i przebieg istniejącego pasa technologicznego. W ramach moderni- zacji odcinka linii pod dnem rzeki Odry wykonane zostaną dwa przewierty sterowane w technologii HDD (Horizontal Direct Drilling - Horyzontalny Przewiert Sterowany), w odległości ok. 20 m od siebie, które utworzą dwa tory linii kablowej 220 kv. Technologia ta oparta jest na zasadzie wykonywania otworu głowicą wiercącą i odpowiedniego poszerzania jego średnicy za pomocą dobranych rozwiertaków. W trakcie wiercenia pozycja i profil przewiertu jest na bieżąco aktualizowana za pomocą lokalizatora elektronicznego umieszczonego w głowicy wiercącej, co pozwala dowolnie omijać przeszkody po trasie przewiertu Kieru nek: Morz yczy n Ki er 145 un ek :P 139 ol ice Szczecin Legenda: istniejąca dwutorowa linia napowietrzna 220 kv Morzyczyn - Police odcinek linii 220 kv do przebudowy słupy linii elektroenergetycznej 220 kv Mapa poglądowa przedstawiająca zakres modernizacji. 4

5 Linia Morzyczyn - Police a KSE Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) to zbiór urządzeń elektroenergetycznych przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i przekazywania użytkownikom końcowym energii elektrycznej. Na KSE składa się szereg elementów, takich jak elektrownie, linie przesyłowe 220/400 kv, linie dystrybucyjne 110 kv i stacje elektroenergetyczne. Linia Morzyczyn Police stanowi jedno z najważniejszych połączeń energetycznych w północno-zachodniej części Polski i jako linia przesyłowa o napięciu 220 kv, zapewnia stały i pewny dostęp do energii elektrycznej dla całego województwa zachodniopomorskiego. Właściciel linii, PSE S.A. stale nadzoruje stan swoich obiektów przesyłowych i wdraża w życie coraz to nowsze rozwiązania techniczne, mające na celu poprawę jakości i dostępności energii elektrycznej na terenie całego kraju. Schemat Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 5

6 Jak przebiegać będzie budowa? Realizację inwestycji można podzielić na dwie części: prace związane z przebudową linii napowietrznej oraz ze skablowaniem linii w odcinku pod rzeką Odrą. Modernizacja linii napowietrznej będzie polegać na demontażu na obu brzegach Odry istniejących napowietrznych słupów oraz budowie nowych, niższych słupów kablowo-napowietrznych umożliwiających wprowadzenie przewodów linii pod ziemię. Linia będzie położona około 20 metrów pod dnem rzeki. Odcinek dwutorowej linii kablowej i światłowodowej o długości 790 m zostanie wykonany z wykorzystaniem technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD). Mobilnej instalacji wiertniczej będzie towarzyszyć wykorzystanie 2 instalacji: do transportu i do odzysku płuczki bentonitowej. Do wykonania obu przewiertów wykorzystana zostanie głowica wiertnicza. Wytworzony urobek zostanie przetransportowany na powierzchnię przez tzw. płuczkę, której zadaniem jest urobienie gruntu, zmniejszenie oporów tarcia, chłodzenie rurociągu pilotażowego i uszczelnienie ścianek otworu wiertniczego. Po rozwierceniu otworu i oczyszczeniu światła na całej długości przewiertu przeciągnięta zostanie wiązka rur. Wpływ inwestycji na środowisko Wykonawca dokona wszelkich starań by budowa nie utrudniała życia mieszkańcom pobliskich miejscowości. Wybudowanie tego rodzaju linii wymaga dostarczenia ciężkich materiałów drogami lokalnymi, jednak w przypadku planowanej inwestycji znaczna ich część będzie transportowana drogą rzeczną. Samo koryto rzeki Odry i jej nabrzeże nie będą podlegać żadnym niekorzystnym zmianom związanym z realizacją inwestycji. Na odcinku przewiertu w technologii HDD nie wystąpi żaden z czynników negatywnego oddziaływania na środowisko. Emisja hałasu wytworzona przy budowie linii kablowej czy też spalin ograniczona będzie do placu budowy po obu stronach przewiertu. Nie wystąpi ingerencja w architekturę krajobrazu nie będzie robót ziemnych oraz konieczności poruszania się ciężkiego sprzętu budowlanego po trasie przewiertu. Linia energetyczna podobnie jak każde urządzenie elektryczne wytwarza pole elektromagnetyczne. Projektowana linia będzie spełniać wszystkie restrykcyjne normy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektromagnetycznego dla niskiej częstotliwości, w miejscach dostępnych dla ludzi, wynoszą 10 kv/m. Z przeprowadzonych oszacowań wynika, że na odcinkach napowietrznym i kablowym linii natężenie pola nie przekroczy 5 kv/m, będzie zatem dwukrotnie niższe niż obowiązująca norma. Zgodnie z przepisami w najbliższym otoczeniu linii napowietrznej 220 kv nie można lokalizować budynków mieszkalnych i przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Dlatego, aby zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia eksploatacji linii, wzdłuż jej trasy przebiegał będzie tzw. pas technologiczny, którego szerokość wynosić będzie 50 m (po 25 m od osi linii w obie strony). Łąki, pastwiska i obszary rolne, na których wytyczone są takie pasy, nie zmienią swojego przeznaczenia i będą mogły być dalej wykorzystywane w ten sam sposób. Pas ten nie dotyczy terenów podwodnych. Pracy napowietrznej linii 220 kv może towarzyszyć szum akustyczny związany z warunkami pogodowymi (np. mżawką, deszczem, sadzią), związany z mikrowyładowaniami na powierzchni przewodów, tzw. ulotem. Zjawisko to z racji swojego minimalnego zasięgu nie stanowi żadnego zagrożenia dla człowieka przebywającego pod linią, a dźwięk jest nieznaczny w porównaniu z hałasem wytwarzanym przez inne źródła w środowisku człowieka. 6

7 Informacje dla właścicieli gruntów Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W chwili zebrania kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami, Inwestor wystąpi o wydanie takiej decyzji do odpowiedniego organu, którym w tym przypadku będzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Wydanie decyzji poprzedzi procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tzw. Procedura OOŚ). Prawo własności gruntów pozostaje zachowane, działka w żadnym przypadku nie zmienia swojego właściciela. Na nieruchomości zostaje jedyne ustanowiona służebność przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej. Dzięki temu Inwestor ma pewność, że w razie ewentualnych prac konserwacyjnych będzie mógł swobodnie dostać się do słupów. Oczywiście o każdym wejściu na działkę informowany będzie jej właściciel. Każdy z właścicieli gruntów pod linią otrzyma jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na swojej działce, określone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Za ewentualne straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które wystąpią w trakcie modernizacji lub eksploatacji linii, właściciel gruntu otrzyma dodatkowe odszkodowanie na podstawie sporządzonego protokołu szkód. Najczęściej zadawane pytania (FAQ): Czy podczas modernizacji nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej? materiałów będzie transportowana rzeką, dzięki czemu konieczność transportu materiałów budowlanych drogami publicznymi będzie ograniczona do minimum. Czy linia elektroenergetyczna jest bezpieczna dla ludzi i środowiska? Polskie prawo nakłada restrykcyjnie ograniczenia dotyczące oddziaływania linii na środowisko i życie ludzi. Są one jednymi z najbardziej rygorystycznych norm w całej Europie. Co ważne, z racji skablowania odcinka pod rzeką, przebudowywana linia będzie oddziaływać na środowisko w bardzo ograniczonym stopniu. Linia zbudowana zgodnie z przepisami oraz standardami jest bezpieczna z dla ludzi i środowiska. Jakie korzyści odniosą mieszkańcy Szczecina i Goleniowa? Poprawie ulegną warunki do rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim w zakresie transportu wodnego oraz turystyki. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii elektrycznej. Wiąże się również z wpływami dla gmin z zakresu podatków od nieruchomości. Jak można skontaktować się z wykonawcą prac? Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji linii można zgłaszać do rzecznika prasowego Inwestycji dostępnego pod adresem mailowym: Ponadto pytania oraz uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Prace budowlane nie wpłyną na dostępność prądu dla gospodarstw domowych. Z jakimi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców wiąże się ta przebudowa? Inwestycja realizowana będzie na obszarze niezamieszkałym. Wykonawca dokona wszelkich starań by budowa nie utrudniała życia okolicznym mieszkańcom. Znaczna część Mobilna instalacja wiertnicza 7

8 Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Zdjęcia: Archiwum PSE Archiwum ELBUD Warszawa Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. Al. Krakowska 264, Warszawa tel.: faks: Strona inwestycji: Konstancin-Jeziorna, wrzesień 2014.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 STANIS AWA GOLA, RENATA LANGNER* Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów Słowa kluczowe: inwestycje drogowe,

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP

ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP Streszczenie nietechniczne opisu oddziaływania na środowisko przedsięwzięć na sieciach elektroenergetycznych 110kV realizowanych w ramach Programu Inwestycyjnego ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA

Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA 1 Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA 2 Wstęp EDP Renovaveis, trzecia co do wielkości firma na świecie zajmująca się energią wiatrową ukończyła budowę

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Realizacja elektroenergetycznych. liniowych. wyzwania i bariery inwestycyjne. Linie przesyłowe najwyższych napięć stan aktualny.

Realizacja elektroenergetycznych. liniowych. wyzwania i bariery inwestycyjne. Linie przesyłowe najwyższych napięć stan aktualny. Realizacja elektroenergetycznych inwestycji liniowych wyzwania i bariery inwestycyjne Kontekst Dostarczanie energii elektrycznej z elektrowni do odbiorców komunalnych i przemysłowych, w ilości umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA ORLA POLSKA Luty 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Firma Nordex Polska Sp. z o.o. (developer) buduje farmę wiatrową w okolicy miejscowości

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający Farmy wiatrowe Margonin i Pawłowo Polska

Raport uzupełniający Farmy wiatrowe Margonin i Pawłowo Polska Opracowano dla: EDPR Warszawa, Na rzecz: European Bank for Reconstrution and Development Opracowano przez: ENVIRON Poland Sp. z o.o. Warszawa, Data: Marzec/kiwecień 2013 Numer projektu: PL0930 (Finalny)

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim

Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim STUDIA PODYPLOMOWE 9 stycznia 2015r. Plan wykładu III. 9 stycznia 2015r. Pozostałe rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA Listopad 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Grupa PEP realizuje inwestycję farmy wiatrowej Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński

Bardziej szczegółowo

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 1 G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 2 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZLECAJĄCY URZĄD GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE mgr inż. Ryszard Musiał AUTOR PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Pomoc techniczna dla przygotowania projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PA/008 Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok Sokółka STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo