Projekt Umowy nr KiZPS/ /TN/ /2009. a...,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Umowy nr KiZPS/ /TN/ /2009. a...,"

Transkrypt

1 Projekt Umowy nr KiZPS/ /TN/ /2009 W dniu r. w Tarnobrzegu, pomiędzy: Załącznik nr 2 do WZ Kopalniami i Zakładami Przetwórczymi Siarki Siarkopol w likwidacji, ul Zakładowa 50, Tarnobrzeg 4, Nr KRS , które reprezentują: Dyrektor d/s Technicznych Główny Księgowy zwanymi dalej w treści umowy Zamawiającym, - inŝ. Ryszard Czajkowski - mgr inŝ. Wacław Smykla a..., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w... nr... z dnia..., które reprezentuje: zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Na podstawie postępowania znak 25/TN/09, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Instrukcją KiZPS Siarkopol w likwidacji Nr 3/2006 w sprawie udzielenia zamówienia na roboty, usługi i dostawy zlecane na zewnątrz przedsiębiorstwa, została zawarta umowa na wykonanie zadanie pn. Wyburzenie obiektów zakładu górniczego Kopalni Siarki Jeziórko. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wyburzenie obiektów zakładu górniczego zlokalizowanych na terenie Kopalni Siarki Jeziórko, zgodnie z projektami budowlanymi rozbiórek, rozkruszenie gruzu oraz przetransportowanie odzyskanych materiałów pochodzących z likwidacji na miejsce ich składowania w Kopalni Siarki Jeziórko. Rodzaj i zakres rzeczowy zamówienia: 2.1 Wyburzenie budynku podstacji PZ 1/2 zgodnie projektem budowlanym rozbiórki obiektu budowlanego (dokumentacja do wglądu). Budynek stacji PZ 1/2 jest to budynek uŝytkowy, parterowy bez podpiwniczenia, wykonany w technologii mieszanej. Konstrukcja nośna szkieletowa, Ŝelbetowa z wypełnieniem ścian z elementów drobnowymiarowych (cegła). - powierzchnia zabudowy - 283,26 m 2, - powierzchnia uŝytkowa - 216,55 m 2, - kubatura ,00 m 3. - wyposaŝenie energetyczne (szafy, kable, transformatory) 2.2 Wyburzenie budynku podstacji PZ 7 zgodnie projektem budowlanym rozbiórki obiektu budowlanego (dokumentacja do wglądu). Budynek jednokondygnacyjny stacji transformatorowej o wymiarach 24,0x9,0x5,2 wykonany w konstrukcji Ŝelbetowej (słupy wiązary) dach jednospadowy przykryty płytami dachowymi. Ściany zewnętrzne obudowane typowymi płytami Ŝelbetowymi, mocowanymi do słupów. Ściany szczytowe i działowe wykonane z pustaków typu Siporeks.

2 - powierzchnia zabudowy 216 m 2, - powierzchnia uŝytkowa 183 m 2, - kubatura 1 123,2 m Wyburzenie budynku stacji PZ 2 zgodnie projektem budowlanym rozbiórki obiektu budowlanego (dokumentacja do wglądu). Jest to budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek jest konstrukcji murowanej z cegły. - szerokość - 8,20 m, - długość - 12,80 m, - wysokość - 5,0/4,65 m. - wyposaŝenie energetyczne (szafy, kable, transformatory) 2.4 Wyburzenie budynku podstacji PZ 4 zgodnie projektem budowlanym rozbiórki obiektu budowlanego (dokumentacja do wglądu). Jest to budynek uŝytkowy, stacja transformatorowa, parterowy bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej. - powierzchnia zabudowy budynku - 144,00 m 2, - kubatura budynku - 735,00 m 3, - powierzchnia uŝytkowa - 119,72 m 2. - wyposaŝenie energetyczne (szafy, kable, transformatory) 2.5 Wyburzenie budynku podstacji PG zgodnie projektem budowlanym rozbiórki obiektu budowlanego (dokumentacja do wglądu). Jest to budynek uŝytkowy, parterowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. - powierzchnia zabudowy budynku - 390,73 m 2, - powierzchnia uŝytkowa - 545,74 m 2, - kubatura budynku ,00 m 3. - wyposaŝenie energetyczne (szafy, kable, transformatory) 2.6 Rozbiórka zbiornika magazynowego siarki V=500 nr 1 zgodnie projektem budowlanym rozbiórki obiektu budowlanego (dokumentacja do wglądu). Jest to zbiornik konstrukcji stalowej St2S, posadowiony na fundamencie pierścieniowym Ŝelbetowym. - wysokość - 11,2 m, - średnica - 9,0 m, - kubatura - 500,00 m Rozbiórka zbiornika magazynowego siarki V=500 nr 2 zgodnie projektem budowlanym rozbiórki obiektu budowlanego (dokumentacja do wglądu). Jest to zbiornik konstrukcji stalowej St2S, posadowiony na fundamencie pierścieniowym Ŝelbetowym.

3 - wysokość - 11,2 m, - średnica - 9,0 m, - kubatura - 500,00 m Rozbiórka zbiornika magazynowego siarki V=2 300 zgodnie projektem budowlanym rozbiórki obiektu budowlanego (dokumentacja do wglądu). Jest to zbiornik konstrukcji stalowej St2S, posadowiony na fundamencie wykonanym z zagęszczonego Ŝwiru i pospółki, obłoŝonego płytami betonowymi. - wysokość - 10,67 m, - średnica - 17,68 m, - kubatura ,00 m 3. Zbiorniki V=500 nr 1 i 2 posiadają elementy konstrukcyjne stanowiące ich wspólne wyposaŝenie. Podczas wyburzenia/likwidacji obiektów naleŝy pokruszyć gruz na kruszarce (mechanicznie), do granulacji max 0,10 m. Wymagana głębokość likwidacji fundamentów dla pozycji 2,5 1,5 m ppt, a dla pozostałych 1 m ppt. Teren po robotach likwidacyjnych uporządkuje i wyrówna Wykonawca. We wszystkich obiektach naleŝy oddzielić od gruzu zbrojenie z elementów Ŝelbetowych. 3. Przekazanie w/w obiektów nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy w oparciu o protokół przekazania. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotową pracę w terminie: od zawarcia umowy do r. w tym: Zadanie: do r. Zadanie: do r. Zadanie: do r. Zadanie: do r. Zadanie: do r. Zadanie: do r. Zadanie: do r. Zadanie: do r. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót siłami własnymi Po zakończeniu robót demontaŝowych, Wykonawca uporządkuje teren placu budowy i zgłosi Zamawiającemu termin zwrotu placu budowy protokolarnego przekazania Wartość umowy ustala się na kwotę... zł brutto (słownie:... złotych),

4 w tym podatek VAT...złotych (słownie:...złotych). w tym: Zadanie 2.1. Wyburzenie budynku podstacji PZ 1/2: za cenę brutto....zł Zadanie 2.2. Wyburzenie budynku podstacji PZ 7: za cenę brutto....zł Zadanie 2.3. Wyburzenie budynku stacji PZ 2: za cenę brutto...zł Zadanie 2.4. Wyburzenie budynku podstacji PZ 4: za cenę brutto....zł Zadanie 2.5. Wyburzenie budynku podstacji PG: za cenę brutto....zł Zadanie 2.6. Rozbiórka zbiornika magazynowego siarki V=500 nr 1: za cenę brutto......zł Zadanie 2.7. Rozbiórka zbiornika magazynowego siarki V=500 nr 2: za cenę brutto....zł Zadanie 2.8. Rozbiórka zbiornika magazynowego siarki V=2 300: za cenę brutto....zł 2. Formalną podstawą dokonywania rozliczeń będą faktury wystawione przez Wykonawcę, sporządzone na podstawie Protokołu potwierdzenia wykonania zakresu robót określonych w 1 sporządzonego i podpisanego przez Komisję odbioru i zatwierdzonego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 3. Faktury VAT adresowane na Zamawiającego wystawia Wykonawca w 2 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 4. Wystawione faktury będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 5. Termin realizacji faktur ustala się na 30 dni od daty ich otrzymania. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zamawiający oświadcza, Ŝe prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP oraz upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia i przesłania faktur za roboty będące przedmiotem umowy, bez podpisu przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do otrzymania faktur VAT. 7. Wykonawca oświadcza, Ŝe prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP...i jest upowaŝniony do wystawiania faktur VAT Za przekazanie Wykonawcy poszczególnych obiektów odpowiada ze strony Zamawiającego koordynator umowy. 2. Integralną część umowy stanowią: a) Oferta złoŝona w postępowaniu. b) Warunki Zamówienia. c) Załącznik nr 1 Umowa na podział czynności w ruchu zakładu górniczego.

5 5 1. Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego jest mgr inŝ. Andrzej Chronowski, tel , Koordynatorem robót ze strony Wykonawcy jest Koordynatorzy odpowiedzialni są za bieŝącą realizację postanowień niniejszej umowy oraz do niezwłocznego powiadomienia przełoŝonych o wszelkich nieprawidłowościach z niej wynikających. 6 Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania zleconych robót mają charakter poufny i nie mogą być wykorzystywane poza realizacją przedmiotowej umowy. Strony ustalają następującą odpowiedzialność za nienaleŝytą realizację warunków umowy: 7 1. Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, ustala się karę na rzecz Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy. 3. Za opóźnienia w realizacji faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującym w tym względzie prawem. 4. Zapłata kar umownych nie wyłącza moŝliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 8 Zabezpieczeniem naleŝytego wykonania umowy będzie kwota 10% wartości umowy z podatkiem VAT (ceny całkowitej podanej w ofercie), wniesiona w formie... 9 Ewentualne zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron, wyraŝoną w formie aneksu. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, wraz z aktami wykonawczymi. 11 Ewentualne spory między Stronami, jakie mogą wyniknąć w trakcie obowiązywania umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny.

6 12 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

7 Załącznik nr 1 do umowy nr KiZPS/ /TN/ /09 UMOWA NA PODZIAŁ CZYNNOŚCI W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO pomiędzy Zamawiający : KOPALNIE I ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SIARKI SIARKOPOL w likwidacji w Tarnobrzegu Kopalnia Siarki Jeziórko Wykonawca: Firma a Stosownie do Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia r. (Dz.U. nr 27 poz. 96 wraz z późniejszymi zmianami) ustala się: 1 1. Kierownictwo, dozór i nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będą: a) Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego odpowiedzialny za organizacyjne i koordynacyjne zabezpieczenie robót wykonywanych w ruchu zakładu górniczego poprzez podległych mu pracowników w osobach kierownictwa i dozoru ruchu. b) Kierownik Działu Energo-Mechanicznego Kopalni Siarki Jeziórko. c) Sztygar Oddziałowy ENE d) Osoba dozoru ruchu specjalności budowlanej 2. Bezpośredni dozór nad robotami wykonywanymi przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego pełnić będą następujące osoby ze strony Wykonawcy: a) Kierownik budowy osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje co,najmniej średniego dozoru ruchu specjalności budowlanej w zakładach górniczych wydobywających siarkę otworami wiertniczymi oraz prezes lub właściciel w zakresie organizacji i dyscypliny pracy. 2 W celu prawidłowej realizacji i koordynacji robót oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, ustala się następujący podział obowiązków:

8 A) Ze strony Zamawiającego: 1. Zamawiający zobowiązuje się: a) informować o zagroŝeniach występujących w rejonie prowadzonych robót, b) prowadzić ewidencję ilości zatrudnionych pracowników Wykonawcy przebywających na terenie zakładu górniczego, c) wstrzymać ruch zakładu górniczego w razie powstania zagroŝenia oraz dokonać czynności z tym związanych, regulowanych art. 66 i 77 Prawa geologicznego i górniczego, d) przeszkolić pracowników Wykonawcy wykonujących roboty na terenie zakładu górniczego w zakresie obowiązującego porządku i dyscypliny pracy w zakładzie górniczym, bezpiecznego prowadzenia ruchu, występujących zagroŝeń, zasad łączności i alarmowania, zgłaszania wypadków i zagroŝeń, e) dokonać na wniosek Wykonawcy komisyjnego dopuszczenia do ruchu w zakładzie górniczym jego maszyn i urządzeń, 2. Nadzór ze strony Zamawiającego nad wykonywanymi robotami pełnić będą: - Kierownik Działu Energo-Mechanicznego nadzór i koordynacja nad całością realizacji robót - Inspektor ds. BHP i p.poŝ. zakresie nadzoru nad słuŝbą BHP wykonawcy pod kątem prawidłowości przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz p.poŝ na st. pracy - Dyspozytorów ruchu w zakresie ewidencji osób przebywających na terenie zakładu górniczego oraz realizacji zapisów wynikających z p.b ppkt d - Osoba dozoru ruchu specjalności budowlanej nadzór nad wykonawcą w zakresie prowadzenia prac zgodnie z projektem rozbiórki, planem ruchu ZG, oraz przestrzegania przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego jak i ogólnie obowiązujących przepisów B) Ze strony Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić obowiązki określone w Dziale III, Rozdz. 4 Ustawy z dn r. Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności: a) wykonywać powierzone roboty zgodnie z zasadami techniki rozbiórkowej, planem ruchu zakładu górniczego, projektami technicznymi robót, oraz obowiązującymi przepisami górniczymi, jak i ogólnie obowiązującymi przepisami. b) informować słuŝbę dyspozytorską zakładu górniczego o ilości pracowników zatrudnionych, przebywających na terenie zakładu górniczego na kaŝdej zmianie roboczej, c) wstrzymać w całości lub w części prowadzone roboty w razie powstania stanu zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia ludzkiego i ruchu zakładu górniczego oraz wycofać pracowników w bezpieczne miejsce i podjąć dostępne mu środki w celu usunięcia niebezpieczeństwa, powiadomić Kierownika ruchu zakładu górniczego za pośrednictwem osoby sprawującej nadzór nad prowadzonymi robotami o wystąpieniu wszelkich zagroŝeń związanych z ruchem zakładu górniczego,

9 d) osoba dozoru ruchu z ramienia wykonawcy jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić KRZG lub Dyspozytora ruchu ZG o kaŝdym zaistniałym wypadku oraz o zagroŝeniu dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego. W przypadku decyzji KRZG, Ŝe wypadek podlega niezwłocznemu zgłoszeniu do OUG dozór Wykonawcy jest zobowiązany dostarczyć Dyspozytorowi ruchu wypełniony telefonogram. W oparciu o otrzymany telefonogram KRZG powiadamia OUG w Kielcach o zaistniałym wypadku. Dochodzenie powypadkowe Wykonawca przeprowadza w swoim zakresie. e) wykonywać roboty przy uŝyciu maszyn i urządzeń spełniających min. wymagania dot. BHP w zakresie uŝytkowania przez pracowników podczas pracy, a określone Rozp. Ministra Gospodarki z dn r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 191, poz z późn..zm.). 3 Powierzenie przez Wykonawcę wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego innym podmiotom moŝe nastąpić jedynie poprzez zawarcie odrębnej umowy cywilno-prawnej zawierającej podział obowiązków stron w ruchu zakładu górniczego. 4 Ustala się, Ŝe współpraca i koordynacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie na bieŝąco i realizowana za pośrednictwem pracowników wymienionych w 1. oraz na podstawie protokołu techniczno-organizacyjnego przekazania placu robót. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Oferty należy składać na adres spółki :

Oferty należy składać na adres spółki : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : Wykonanie projektu technicznego i budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A Termin składania ofert : do dnia 23.10.2013 r. do godz. 12 oo

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo