WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"

Transkrypt

1 WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., oraz na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz ze zm.) - zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 listopada 2012 r. (data wpływu: 13 listopada 2012 r., znak WZDW a/12), zmienionego i uzupełnionego pismem z dnia 28 listopada 2012 r., złożonego przez Pana Marka Kmiecika, Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Budowy obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr Etap II: I. U d z i e l a m z e z w o l e n i a n a r e a l i z a c j ę i n w e s t y c j i d r o g o w e j n a r z e c z Zarządu Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości Poznań dla Budowy obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr Etap II, zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów: Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Gmina: Opalenica Jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica miasto obr Opalenica, ark. 7, dz. o nr ewid. 1344, 1345/8; ark. 8, dz. o nr ewid.: 1374/1, 1375/4, 1422, 1431, 1457, 1461/1, 1461/2, 1463, 1464, 1465; ark. 9, dz. o nr ewid.: 1544/3, 1562/4; al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 2/38 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Obręb: 0002 Drapak, ark. 1, dz. o nr ewid.: 13, 18; Obręb: 0011 Sielinko, ark. 1, dz. o nr ewid. 57/14; Obręb: 0013 Troszczyn, ark. 1, dz. o nr ewid.: 225/1, 225/2, 239/3, 239/4, 240, 241, 244, 245, 247, 266/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 294, 295, 296, 297, 299/1, 301/1, 303/1, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 364, 365, 366, 367, 368, 399/4, 399/5, 401/3, 401/4, 411/1, 412/1, 413/3, 413/4, 413/6, 413/7, 414/1, 416/9, 416/10, 423, 424, 425, 426/1, 427, 428, 429, 430/1; ark. 2, dz. o nr ewid. 376/2; ark. 3, dz. o nr ewid Ogólna charakterystyka inwestycji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: - budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań; - budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych dwukierunkowych; - budowę skrzyżowań z drogami publicznymi przecinającymi projektowaną obwodnicę; - budowę dróg serwisowych; - budowę mostu MD-2 nad rzeką Mogilnicą; - budowę i przebudowę przepustów; - budowę przejść dla zwierząt; - budowę ekranów akustycznych; - przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu. 2. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii Inwestycję należy zrealizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, z zapewnieniem dostępu nieruchomości do dróg publicznych Na odcinku objętym niniejszą decyzją drogę wojewódzką nr 307 należy powiązać z następującymi drogami publicznymi: - w km ok poprzez połączenie z Etapem I; - w km 1+915,80 - droga wojewódzka nr 307 przecina drogę gminną (ul. Klonowa) przerywając jej ciągłość. W związku z powyższym należy wykonać pozostałą część (nie objętej Etapem I) drogi serwisowej S2 łączącej ul. Klonową z ul. 3-go Maja (droga powiatowa nr 2723P);

3 3/38 - w km 2+659,52 droga wojewódzka nr 307 przecina drogę gminną (ul. Energetyczna) przerywając jej ciągłość. W związku z powyższym od strony północnej należy wykonać plac do zawracania samochodów, natomiast od strony południowej należy wykonać drogi serwisowe S2 i S3 łączące ul. Energetyczną z ul. 3-go Maja; - w km 3+308,18 poprzez skrzyżowanie skanalizowane z zachowaniem wszystkich relacji skrętnych. Dodatkowo dla zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej należy wykonać drogi serwisowe S4 i S5. Droga serwisowa S5 stanowić będzie również połączenie ul. Półwiejskiej z drogą gminną (dz. o nr ewid. 368 ark. 1 obr Troszczyn); - w km 3+480,00 - droga wojewódzka nr 307 przecina drogę gminną (dz. o nr ewid. 368 ark. 1 obr Troszczyn) przerywając jej ciągłość. W związku z powyższym zarówno od strony północnej jak i południowej należy wykonać plac do zawracania samochodów; - w km 4+174,13 poprzez skrzyżowanie skanalizowane z zachowaniem wszystkich relacji skrętnych. Dodatkowo dla zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej należy wykonać drogę serwisową S6; - w km ok poprzez połączenie z Etapem I. 3. Określenie linii rozgraniczających teren. Linie rozgraniczające teren (linia przerywana koloru granatowego) wyznaczono na mapach zasadniczych w skali 1:500 rysunki nr: 5b, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10a, 10b (mapy przyjęte do zasobu powiatowego przez Starostę Nowotomyskiego dnia 22 sierpnia 2011 r. i zaewidencjonowane pod nr /2011 oraz dnia 24 sierpnia 2011 r. i zaewidencjonowane pod nr /2011), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ustala się obowiązek zachowania warunków określonych w punkcie II ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 r. (znak RDOŚ-30-OO.II /08/jc), zmienionej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 r. (znak WOO-II JC) Po roku od oddania do użytkowania obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 ustala się obowiązek wykonania kontrolnie jednorazowych pomiarów poziomu hałasu w czterech przekrojach pomiarowych: w rejonie zabudowy mieszkaniowej położonej przy rondzie skrzyżowaniu obwodnicy i ul. Porażyńskiej, w km ok

4 4/38 za ekranem oraz w okolicy ul. Bukowej (dwa przekroje). Wyniki pomiarów po kolejnych 6 miesiącach należy przekazać do właściwego organu ochrony środowiska. Pomiary poziomu hałasu wykonane winny być przez akredytowane laboratorium według metodyki określonej w przepisach szczegółowych Należy zachować warunki i wymagania określone w ostatecznej decyzji Starosty Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (znak RŚ ) udzielającej pozwoleń wodno-prawnych, w zakresie objętym niniejszą decyzją Do gruntów rolnych i leśnych objętych niniejszą decyzją nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych niniejszą decyzją, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 5. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej Przed realizacją inwestycji należy zlecić wyprzedzające badania powierzchniowo sondażowe uprawnionemu archeologowi lub jednostce archeologicznej i wspólnie z nią złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykonanie powyższych prac, na które Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz ze zm.) Badania powierzchniowo - sondażowe pozwolą określić faktyczną liczbę stanowisk archeologicznych, na których należy przeprowadzić wyprzedzające badania wykopaliskowe po zaakceptowaniu przez WWKZ sprawozdania z badań powierzchniowo sondażowych. 6. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa nie ustala się. 7. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości Części nieruchomości, o których mowa w pkt III niniejszej decyzji, stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna Decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa

5 5/38 niniejszą decyzją wydaje Wojewoda Wielkopolski, w terminie 60 dni od dnia wydania niniejszej decyzji Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania niniejszej decyzji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, prawa te wygasają Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Przepis stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego Odszkodowanie, za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy Nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Województwa Wielkopolskiego, mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu, o którym mowa w pkt Jeżeli przejęta z mocy prawa na rzecz Województwa Wielkopolskiego jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego tej części nieruchomości Należy zachować warunki i normy wynikające z prawa budowlanego, a w szczególności z art. 5 ustawy Prawo budowlane, zapewniające: - dostęp do drogi publicznej; - możliwość korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej; - dopływ światła dziennego do budynków mieszkalnych; - ochronę przed hałasem; - ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby Ustala się termin, odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości

6 6/38 i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. I I. Z a t w i e r d z a m p o d z i a ł n i e r u c h o m o ś c i zgodnie z projektami podziału, dla nieruchomości przedstawionych w tabeli poniżej (Tabela 1), wykonanymi przez geodetę uprawnionego Andrzeja Basińskiego, przyjętymi do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę Nowotomyskiego dnia 24 kwietnia 2012 r. i zewidencjonowanymi pod nr KERG: /2011, dnia 24 października 2012 r. i zewidencjonowanymi pod nr KERG: /2011, dnia 29 października 2012 r. i zewidencjonowanymi pod nr KERG: / Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. 2. Tłustym drukiem oznaczono części nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją. Stan dotychczasowy Stan po podziale Księga wieczysta lub oznaczenie innego dokumentu Arkusz Numer działki Numery działek Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Obręb: Opalenica /1, 1344/2, 1344/3 KW /4 1375/5, 1375/6, 1375/7 PO1N/ / /1, 1431/2 PO1N/ / /1, 1457/2 PO1N/ / /1 1461/3, 1461/4 PO1N/ / /1, 1463/2 PO1N/ / /1, 1464/2 PO1N/ / /4 1562/7, 1562/8 PO1N/ /6 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Obręb: Sielinko 1 57/14 57/15, 57/16 PO1N/ /0 Obręb: Troszczyn 1 225/1 225/3, 225/4 PO1N/ / /2 225/5, 225/6 PO1N/ / /3 239/5, 239/6 PO1N/ / /4 239/7, 239/8 PO1N/ / /1, 240/2 PO1N/ / /1, 244/2 PO1N/ / /1, 245/2 PO1N/ / /1, 247/2 PO1N/ / /1, 274/2 PO1N/ /1

7 7/ /1, 275/2 PO1N/ /7 Tabela /1, 276/2, 276/3 PO1N/ / /1, 277/2, 277/3 PO1N/ / /1, 296/2 PO1N/ / /1, 297/2 PO1N/ / /1 299/2, 299/3 PO1N/ / /1 301/2, 301/3 T. XXII K /1 303/2, 303/3, 303/4 PO1N/ / /1, 305/2 PO1N/ / /1, 306/2, 306/3 PO1N/ / /1, 307/2, 307/3 PO1N/ / /1, 308/2 PO1N/ / /1, 309/2 PO1N/ / /1, 311/2 PO1N/ / /1, 364/2 PO1N/ / /1, 365/2, 365/3 PO1N/ / /1, 366/2, 366/3 PO1N/ / /1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5 PO1N/ / /1, 368/2, 368/3 PO1N/ / /4 399/6, 399/7, 399/8 PO1N/ / /5 399/9, 399/10 PO1N/ / /3 401/5, 401/6 PO1N/ / /4 401/7, 401/8 PO1N/ / /6 413/8, 413/9 PO1N/ / /1 414/2, 414/3 PO1N/ / /1, 423/2, 423/3 PO1N/ / /1, 424/2 KW /1, 425/2, 425/3 KW /1 426/3, 426/4, 426/5 PO1N/ / /1, 427/2, 427/3 PO1N/ / /1, 428/2, 428/3 KW /1, 429/2, 429/3 PO1N/ / /1 430/2, 430/3, 430/4 PO1N/ /0 I I I. U s t a l a m n i e r u c h o m o ś c i l u b i c h c z ę ś c i, k t ó r e s t a j ą s i ę z m o c y p r a w a w ł a s n o ś c i ą W o j e w ó d z t w a W i e l k o p o l s k i e g o 1. Części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego oznaczono tłustym drukiem w Tabeli 1 (zawartej w pkt II niniejszej decyzji).

8 8/38 2. Nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego, oznaczono w poniższej tabeli (Tabela 2 - nieruchomości w całości objęte liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją). Tabela 2. Oznaczenie nieruchomości w całości objętych liniami rozgraniczającymi teren / nieruchomości, które w całości stają się własnością Województwa Wielkopolskiego Obręb Arkusz Numer działki Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Księga wieczysta Opalenica /1 PO1N/ / /3 PO1N/ /9 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Troszczyn PO1N/ /9 I V. U s t a l a m o b o w i ą z e k i z e z w a l a m n a p r z e b u d o w ę i s t n i e j ą c y c h s i e c i u z b r o j e n i a t e r e n u na nieruchomościach przedstawionych w poniższej tabeli (Tabela 3). Arkusz Oznaczenie nieruchomości na których zostanie przeprowadzona przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu Numer działki (numer działki przed podziałem) Cel zajęcia nieruchomości Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Obręb: Opalenica Księga wieczysta lub oznaczenie innego dokumentu /1 (1344) Przebudowa sieci nn KW /3 (1344) Przebudowa sieci nn KW /8 Przebudowa sieci nn PO1N/ / /2 Przebudowa sieci SN PO1N/ / /4 (1461/1) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /2 (1464) Przebudowa sieci SN PO1N/ / Przebudowa sieci SN * Wykaz /8 (1562/4) Przebudowa sieci gazowej PO1N/ /6 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Obręb: Drapak 1 13 Przebudowa sieci WN * KW Przebudowa sieci WN * KW Obręb: Sielinko 1 57/16 (57/14) Przebudowa sieci gazowej PO1N/ /0 Obręb: Troszczyn 1 239/6 (239/3) Przebudowa zasilania oświetlenia PO1N/ / /1 Przebudowa sieci WN PO1N/ / Przebudowa sieci WN * KW 2157

9 9/ Przebudowa sieci WN PO1N/ / Przebudowa sieci WN * KW Przebudowa sieci WN PO1N/ / Przebudowa sieci WN PO1N/ / /2 (274) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ / /2 (275) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /3 (276) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /1 (277) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /2 (296) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa zasilania oświetlenia * T 33 K 1165 * KW 3349 PO1N/ / /3 (299/1) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /3 (301/1) Przebudowa sieci SN T. XXII K /2 (303/1) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /4 (303/1) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /1 (305) 1 306/1 (306) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ /5 PO1N/ /3 PO1N/ / /3 (306) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /1 (307) Przebudowa sieci WN PO1N/ / /3 (307) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /1 (308) 1 309/1 (309) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ /9 PO1N/ / /2 (311) Przebudowa zasilania oświetlenia PO1N/ / /3 (365) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ / /3 (367) Przebudowa sieci WN PO1N/ / /6 (399/4) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ / /9 (399/5) Przebudowa sieci WN PO1N/ / /1 Przebudowa sieci SN * KW /1 Przebudowa sieci SN * KW /3 Przebudowa sieci WN PO1N/ / /4 Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ / /9 (413/6) Przebudowa sieci SN PO1N/ /9

10 10/38 Przebudowa sieci WN 1 414/3 (414/1) Przebudowa sieci WN PO1N/ / /9 Przebudowa sieci SN * KW /10 Przebudowa sieci SN * KW /1 (423) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /2 (424) Przebudowa sieci nn /1 (425) Przebudowa sieci WN /3 (425) Przebudowa sieci WN /3 (426/1) Przebudowa sieci nn PO1N/ /1 Tabela 3. Uwaga: * - oznaczenie numeru księgi wieczystej na podstawie aktualnych danych z ewidencji gruntów i budynków 1. Teren niezbędny dla dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu został oznaczony na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji (linia przerywana koloru pomarańczowego). 2. Przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu należy przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. 3. Na Zarządzie Województwa Wielkopolskiego ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości, na których niniejszą decyzją zezwolono na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. 4. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. 5. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w pkt 3, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości. 6. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na których niniejszą decyzją zezwolono na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany udostępnić

11 11/38 nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w pkt 3. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 7. W związku z art. 124 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. V. U s t a l a m o b o w i ą z e k i z e z w a l a m n a p r z e b u d o w ę d r ó g i n n y c h k a t e g o r i i na nieruchomościach przedstawionych w poniższej tabeli (Tabela 4). Oznaczenie nieruchomości na których zostanie przeprowadzona przebudowa dróg innych kategorii Arkusz Numer działki (numer działki przed podziałem) Inne charakterystyczne cechy Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Obręb: Opalenica Księga wieczysta Droga gminna PO1N/ /4 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Obręb: Troszczyn 1 368/1 (368) Droga gminna PO1N/ / /3 (368) Droga gminna PO1N/ /3 Tabela Teren niezbędny dla przebudowy dróg innych kategorii został oznaczony na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji (linia przerywana koloru różowego). 2. Dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. V I. U s t a l a m p r z e j ś c i e p r z e z t e r e n y w ó d p ł y n ą c y c h na nieruchomościach przedstawionych w poniższej tabeli (Tabela 5). Oznaczenie nieruchomości stanowiących tereny wód płynących Arkusz Numer działki Inne charakterystyczne cechy Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Obręb: Troszczyn Księga wieczysta (zgodnie z aktualnymi danymi z ewidencji gruntów i budynków) 2 376/2 Rzeka Mogilnica Bez oznaczenia 1 413/7 Rzeka Mogilnica KW Tabela 5.

12 12/38 1. Tereny wód płynących zostały oznaczone na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji (linia przerywana koloru czerwonego). 2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. 3. W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest zobowiązany do niezwłocznego uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu. 4. Za szkody powstałe w wyniku przejścia inwestycji drogowej przez tereny wód płynących, przysługuje odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 5. Do zapłaty powyższego odszkodowania jest obowiązany Zarząd Województwa Wielkopolskiego. V I I. Z a t w i e r d z a m p r o j e k t b u d o w l a n y p n. Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w systemie Zaprojektuj i Wybuduj - Etap II (dla obiektów kategorii: IV, XXV, XXVI, XXVIII) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, obejmujący: Tom I.0 Projekt Zagospodarowania Terenu - wykonany przez mgr. inż. Przemysława Piszczka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 54/P/99, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/BO/3961/01; Projekt Architektoniczno Budowlany: Tom I Usunięcia kolizji z liniami WN Konstrukcje wsporcze z fundamentami dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kVk relacji GPZ Buk-GPZ Opalenica - wykonany przez mgr. inż. Andrzeja Dąbka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr LBS/0044/PWOK/10, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/BO/0300/10; Tom I.3 Most drogowy MD-2, km 3+957,79 - wykonany prze mgr. inż. Jana Miśkiewicza, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej nr SLK/0380/POOM/04, członka Śląskiej OIIB nr ewid. SLK/BM/2852/05; Tom I.4.2 Przejście dla zwierząt PD-4, km 2+565,70 - wykonany przez mgr. inż. Jana Miśkiewicza; Tom I.4.3 Przejście dla zwierząt PD-5, km 3+452,50 - wykonany przez mgr. inż. Jana Miśkiewicza;

13 13/38 Tom I.4.4 Przejście dla zwierząt PD-6, km 4+672,50 - wykonany przez mgr. inż. Jana Miśkiewicza; Tom I.6 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i budowa umocnień w korycie rzeki Mogilnicy - wykonany przez inż. Zygmunta Żeligowskiego, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wodno-melioracyjnej nr 48/80/Pw, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/WM/5941/01; Tom I.7 Układ sanitarny (wod.kan.) - wykonany przez inż. Jana Waszkowiaka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr /162/PW/2002, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IS/5424/01; Tom I.8.1 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 50 - wykonany przez inż. Tomasza Ogibę, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr WKP/0281/PWOS/04, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IS/0182/05; Tom I.8.2 Przebudowa gazociągów niskiego i średniego ciśnienia - wykonany przez inż. Tomasza Ogibę; Tom I.8.3 Zabezpieczenie gazociągu średniego ciśnienia - wykonany przez inż. Tomasza Ogibę; Tom I.9 Linie telekomunikacyjne usunięcie kolizji - wykonany przez inż. Władysława Dudka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr WKP/0287/PWTP/05, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IE/0858/01; Tom I.10 Usunięcie kolizji z liniami WN - wykonany przez dr. inż. Michała Cyraniaka, posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr 15/87/Pw, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IE/00643/01; Tom I.10 Usunięcie kolizji z liniami SN i NN - wykonany przez mgr. inż. Wojciecha Sobiaka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr 678/87/PW, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IE/0197/03; Tom I. 12 Oświetlenie - wykonany przez mgr. inż. Wojciecha Sobiaka; Tom I.14 Gospodarka drzewostanem - wykonany przez mgr. inż. Przemysława Turniaka, posiadającego uprawnienia architekta krajobrazu nr OGR.6114/2002; Tom I.15 Zagospodarowanie zielenią - wykonany przez mgr. inż. Przemysława Turniaka. V I I I. S z c z e g ó l n e w a r u n k i z a b e z p i e c z e n i a t e r e n u b u d o w y i p r o w a d z e n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h. 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót.

14 14/38 2. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania należy przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany. 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 5. Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 6. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: obiekty budowlane postawione na czas budowy mogą być użytkowane nie dłużej niż 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu budowy. 7. Terminy rozbiórek: - istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania zgodnie z harmonogramem robót, - tymczasowych obiektów budowlanych 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu robót. 8. Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U r. Nr 120, poz. 1126). 9. Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 4, 11, 13a, 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554). 10. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962. o transporcie kolejowym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

1 z 64 2013-10-03 15:15

1 z 64 2013-10-03 15:15 1 z 64 2013-10-03 15:15 Wydruk z 2013.10.03 Dz.U.2007.16.94 -j.t. - Transport kolejowy. Wersja 2014.03.31 do... Dz.U.2007.16.94 j.t. 2014.03.31 zm. Dz.U.2013.1152 art. 1 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.16.94 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Przepisy ustawy określają: 1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498. UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498. UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498 UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/75 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/101 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 199 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo