WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"

Transkrypt

1 WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., oraz na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz ze zm.) - zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 listopada 2012 r. (data wpływu: 13 listopada 2012 r., znak WZDW a/12), zmienionego i uzupełnionego pismem z dnia 28 listopada 2012 r., złożonego przez Pana Marka Kmiecika, Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Budowy obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr Etap II: I. U d z i e l a m z e z w o l e n i a n a r e a l i z a c j ę i n w e s t y c j i d r o g o w e j n a r z e c z Zarządu Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości Poznań dla Budowy obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr Etap II, zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów: Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Gmina: Opalenica Jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica miasto obr Opalenica, ark. 7, dz. o nr ewid. 1344, 1345/8; ark. 8, dz. o nr ewid.: 1374/1, 1375/4, 1422, 1431, 1457, 1461/1, 1461/2, 1463, 1464, 1465; ark. 9, dz. o nr ewid.: 1544/3, 1562/4; al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 2/38 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Obręb: 0002 Drapak, ark. 1, dz. o nr ewid.: 13, 18; Obręb: 0011 Sielinko, ark. 1, dz. o nr ewid. 57/14; Obręb: 0013 Troszczyn, ark. 1, dz. o nr ewid.: 225/1, 225/2, 239/3, 239/4, 240, 241, 244, 245, 247, 266/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 294, 295, 296, 297, 299/1, 301/1, 303/1, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 364, 365, 366, 367, 368, 399/4, 399/5, 401/3, 401/4, 411/1, 412/1, 413/3, 413/4, 413/6, 413/7, 414/1, 416/9, 416/10, 423, 424, 425, 426/1, 427, 428, 429, 430/1; ark. 2, dz. o nr ewid. 376/2; ark. 3, dz. o nr ewid Ogólna charakterystyka inwestycji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: - budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań; - budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych dwukierunkowych; - budowę skrzyżowań z drogami publicznymi przecinającymi projektowaną obwodnicę; - budowę dróg serwisowych; - budowę mostu MD-2 nad rzeką Mogilnicą; - budowę i przebudowę przepustów; - budowę przejść dla zwierząt; - budowę ekranów akustycznych; - przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu. 2. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii Inwestycję należy zrealizować tak, aby zapewnić powiązanie wszystkich istniejących dróg publicznych położonych na terenie objętym inwestycją, z zapewnieniem dostępu nieruchomości do dróg publicznych Na odcinku objętym niniejszą decyzją drogę wojewódzką nr 307 należy powiązać z następującymi drogami publicznymi: - w km ok poprzez połączenie z Etapem I; - w km 1+915,80 - droga wojewódzka nr 307 przecina drogę gminną (ul. Klonowa) przerywając jej ciągłość. W związku z powyższym należy wykonać pozostałą część (nie objętej Etapem I) drogi serwisowej S2 łączącej ul. Klonową z ul. 3-go Maja (droga powiatowa nr 2723P);

3 3/38 - w km 2+659,52 droga wojewódzka nr 307 przecina drogę gminną (ul. Energetyczna) przerywając jej ciągłość. W związku z powyższym od strony północnej należy wykonać plac do zawracania samochodów, natomiast od strony południowej należy wykonać drogi serwisowe S2 i S3 łączące ul. Energetyczną z ul. 3-go Maja; - w km 3+308,18 poprzez skrzyżowanie skanalizowane z zachowaniem wszystkich relacji skrętnych. Dodatkowo dla zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej należy wykonać drogi serwisowe S4 i S5. Droga serwisowa S5 stanowić będzie również połączenie ul. Półwiejskiej z drogą gminną (dz. o nr ewid. 368 ark. 1 obr Troszczyn); - w km 3+480,00 - droga wojewódzka nr 307 przecina drogę gminną (dz. o nr ewid. 368 ark. 1 obr Troszczyn) przerywając jej ciągłość. W związku z powyższym zarówno od strony północnej jak i południowej należy wykonać plac do zawracania samochodów; - w km 4+174,13 poprzez skrzyżowanie skanalizowane z zachowaniem wszystkich relacji skrętnych. Dodatkowo dla zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej należy wykonać drogę serwisową S6; - w km ok poprzez połączenie z Etapem I. 3. Określenie linii rozgraniczających teren. Linie rozgraniczające teren (linia przerywana koloru granatowego) wyznaczono na mapach zasadniczych w skali 1:500 rysunki nr: 5b, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10a, 10b (mapy przyjęte do zasobu powiatowego przez Starostę Nowotomyskiego dnia 22 sierpnia 2011 r. i zaewidencjonowane pod nr /2011 oraz dnia 24 sierpnia 2011 r. i zaewidencjonowane pod nr /2011), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ustala się obowiązek zachowania warunków określonych w punkcie II ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 r. (znak RDOŚ-30-OO.II /08/jc), zmienionej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 r. (znak WOO-II JC) Po roku od oddania do użytkowania obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 ustala się obowiązek wykonania kontrolnie jednorazowych pomiarów poziomu hałasu w czterech przekrojach pomiarowych: w rejonie zabudowy mieszkaniowej położonej przy rondzie skrzyżowaniu obwodnicy i ul. Porażyńskiej, w km ok

4 4/38 za ekranem oraz w okolicy ul. Bukowej (dwa przekroje). Wyniki pomiarów po kolejnych 6 miesiącach należy przekazać do właściwego organu ochrony środowiska. Pomiary poziomu hałasu wykonane winny być przez akredytowane laboratorium według metodyki określonej w przepisach szczegółowych Należy zachować warunki i wymagania określone w ostatecznej decyzji Starosty Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (znak RŚ ) udzielającej pozwoleń wodno-prawnych, w zakresie objętym niniejszą decyzją Do gruntów rolnych i leśnych objętych niniejszą decyzją nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych niniejszą decyzją, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 5. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej Przed realizacją inwestycji należy zlecić wyprzedzające badania powierzchniowo sondażowe uprawnionemu archeologowi lub jednostce archeologicznej i wspólnie z nią złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykonanie powyższych prac, na które Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz ze zm.) Badania powierzchniowo - sondażowe pozwolą określić faktyczną liczbę stanowisk archeologicznych, na których należy przeprowadzić wyprzedzające badania wykopaliskowe po zaakceptowaniu przez WWKZ sprawozdania z badań powierzchniowo sondażowych. 6. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa nie ustala się. 7. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości Części nieruchomości, o których mowa w pkt III niniejszej decyzji, stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna Decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa

5 5/38 niniejszą decyzją wydaje Wojewoda Wielkopolski, w terminie 60 dni od dnia wydania niniejszej decyzji Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania niniejszej decyzji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, prawa te wygasają Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Przepis stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego Odszkodowanie, za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy Nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Województwa Wielkopolskiego, mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu, o którym mowa w pkt Jeżeli przejęta z mocy prawa na rzecz Województwa Wielkopolskiego jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego tej części nieruchomości Należy zachować warunki i normy wynikające z prawa budowlanego, a w szczególności z art. 5 ustawy Prawo budowlane, zapewniające: - dostęp do drogi publicznej; - możliwość korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej; - dopływ światła dziennego do budynków mieszkalnych; - ochronę przed hałasem; - ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby Ustala się termin, odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości

6 6/38 i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. I I. Z a t w i e r d z a m p o d z i a ł n i e r u c h o m o ś c i zgodnie z projektami podziału, dla nieruchomości przedstawionych w tabeli poniżej (Tabela 1), wykonanymi przez geodetę uprawnionego Andrzeja Basińskiego, przyjętymi do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę Nowotomyskiego dnia 24 kwietnia 2012 r. i zewidencjonowanymi pod nr KERG: /2011, dnia 24 października 2012 r. i zewidencjonowanymi pod nr KERG: /2011, dnia 29 października 2012 r. i zewidencjonowanymi pod nr KERG: / Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. 2. Tłustym drukiem oznaczono części nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją. Stan dotychczasowy Stan po podziale Księga wieczysta lub oznaczenie innego dokumentu Arkusz Numer działki Numery działek Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Obręb: Opalenica /1, 1344/2, 1344/3 KW /4 1375/5, 1375/6, 1375/7 PO1N/ / /1, 1431/2 PO1N/ / /1, 1457/2 PO1N/ / /1 1461/3, 1461/4 PO1N/ / /1, 1463/2 PO1N/ / /1, 1464/2 PO1N/ / /4 1562/7, 1562/8 PO1N/ /6 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Obręb: Sielinko 1 57/14 57/15, 57/16 PO1N/ /0 Obręb: Troszczyn 1 225/1 225/3, 225/4 PO1N/ / /2 225/5, 225/6 PO1N/ / /3 239/5, 239/6 PO1N/ / /4 239/7, 239/8 PO1N/ / /1, 240/2 PO1N/ / /1, 244/2 PO1N/ / /1, 245/2 PO1N/ / /1, 247/2 PO1N/ / /1, 274/2 PO1N/ /1

7 7/ /1, 275/2 PO1N/ /7 Tabela /1, 276/2, 276/3 PO1N/ / /1, 277/2, 277/3 PO1N/ / /1, 296/2 PO1N/ / /1, 297/2 PO1N/ / /1 299/2, 299/3 PO1N/ / /1 301/2, 301/3 T. XXII K /1 303/2, 303/3, 303/4 PO1N/ / /1, 305/2 PO1N/ / /1, 306/2, 306/3 PO1N/ / /1, 307/2, 307/3 PO1N/ / /1, 308/2 PO1N/ / /1, 309/2 PO1N/ / /1, 311/2 PO1N/ / /1, 364/2 PO1N/ / /1, 365/2, 365/3 PO1N/ / /1, 366/2, 366/3 PO1N/ / /1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5 PO1N/ / /1, 368/2, 368/3 PO1N/ / /4 399/6, 399/7, 399/8 PO1N/ / /5 399/9, 399/10 PO1N/ / /3 401/5, 401/6 PO1N/ / /4 401/7, 401/8 PO1N/ / /6 413/8, 413/9 PO1N/ / /1 414/2, 414/3 PO1N/ / /1, 423/2, 423/3 PO1N/ / /1, 424/2 KW /1, 425/2, 425/3 KW /1 426/3, 426/4, 426/5 PO1N/ / /1, 427/2, 427/3 PO1N/ / /1, 428/2, 428/3 KW /1, 429/2, 429/3 PO1N/ / /1 430/2, 430/3, 430/4 PO1N/ /0 I I I. U s t a l a m n i e r u c h o m o ś c i l u b i c h c z ę ś c i, k t ó r e s t a j ą s i ę z m o c y p r a w a w ł a s n o ś c i ą W o j e w ó d z t w a W i e l k o p o l s k i e g o 1. Części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego oznaczono tłustym drukiem w Tabeli 1 (zawartej w pkt II niniejszej decyzji).

8 8/38 2. Nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego, oznaczono w poniższej tabeli (Tabela 2 - nieruchomości w całości objęte liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi niniejszą decyzją). Tabela 2. Oznaczenie nieruchomości w całości objętych liniami rozgraniczającymi teren / nieruchomości, które w całości stają się własnością Województwa Wielkopolskiego Obręb Arkusz Numer działki Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Księga wieczysta Opalenica /1 PO1N/ / /3 PO1N/ /9 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Troszczyn PO1N/ /9 I V. U s t a l a m o b o w i ą z e k i z e z w a l a m n a p r z e b u d o w ę i s t n i e j ą c y c h s i e c i u z b r o j e n i a t e r e n u na nieruchomościach przedstawionych w poniższej tabeli (Tabela 3). Arkusz Oznaczenie nieruchomości na których zostanie przeprowadzona przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu Numer działki (numer działki przed podziałem) Cel zajęcia nieruchomości Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Obręb: Opalenica Księga wieczysta lub oznaczenie innego dokumentu /1 (1344) Przebudowa sieci nn KW /3 (1344) Przebudowa sieci nn KW /8 Przebudowa sieci nn PO1N/ / /2 Przebudowa sieci SN PO1N/ / /4 (1461/1) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /2 (1464) Przebudowa sieci SN PO1N/ / Przebudowa sieci SN * Wykaz /8 (1562/4) Przebudowa sieci gazowej PO1N/ /6 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Obręb: Drapak 1 13 Przebudowa sieci WN * KW Przebudowa sieci WN * KW Obręb: Sielinko 1 57/16 (57/14) Przebudowa sieci gazowej PO1N/ /0 Obręb: Troszczyn 1 239/6 (239/3) Przebudowa zasilania oświetlenia PO1N/ / /1 Przebudowa sieci WN PO1N/ / Przebudowa sieci WN * KW 2157

9 9/ Przebudowa sieci WN PO1N/ / Przebudowa sieci WN * KW Przebudowa sieci WN PO1N/ / Przebudowa sieci WN PO1N/ / /2 (274) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ / /2 (275) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /3 (276) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /1 (277) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /2 (296) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa zasilania oświetlenia * T 33 K 1165 * KW 3349 PO1N/ / /3 (299/1) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /3 (301/1) Przebudowa sieci SN T. XXII K /2 (303/1) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /4 (303/1) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /1 (305) 1 306/1 (306) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ /5 PO1N/ /3 PO1N/ / /3 (306) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /1 (307) Przebudowa sieci WN PO1N/ / /3 (307) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /1 (308) 1 309/1 (309) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ /9 PO1N/ / /2 (311) Przebudowa zasilania oświetlenia PO1N/ / /3 (365) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ / /3 (367) Przebudowa sieci WN PO1N/ / /6 (399/4) Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ / /9 (399/5) Przebudowa sieci WN PO1N/ / /1 Przebudowa sieci SN * KW /1 Przebudowa sieci SN * KW /3 Przebudowa sieci WN PO1N/ / /4 Przebudowa sieci SN Przebudowa sieci WN PO1N/ / /9 (413/6) Przebudowa sieci SN PO1N/ /9

10 10/38 Przebudowa sieci WN 1 414/3 (414/1) Przebudowa sieci WN PO1N/ / /9 Przebudowa sieci SN * KW /10 Przebudowa sieci SN * KW /1 (423) Przebudowa sieci SN PO1N/ / /2 (424) Przebudowa sieci nn /1 (425) Przebudowa sieci WN /3 (425) Przebudowa sieci WN /3 (426/1) Przebudowa sieci nn PO1N/ /1 Tabela 3. Uwaga: * - oznaczenie numeru księgi wieczystej na podstawie aktualnych danych z ewidencji gruntów i budynków 1. Teren niezbędny dla dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu został oznaczony na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji (linia przerywana koloru pomarańczowego). 2. Przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu należy przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym niniejszą decyzją. 3. Na Zarządzie Województwa Wielkopolskiego ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości, na których niniejszą decyzją zezwolono na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. 4. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. 5. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w pkt 3, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego nabył, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości. 6. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na których niniejszą decyzją zezwolono na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany udostępnić

11 11/38 nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w pkt 3. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 7. W związku z art. 124 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. V. U s t a l a m o b o w i ą z e k i z e z w a l a m n a p r z e b u d o w ę d r ó g i n n y c h k a t e g o r i i na nieruchomościach przedstawionych w poniższej tabeli (Tabela 4). Oznaczenie nieruchomości na których zostanie przeprowadzona przebudowa dróg innych kategorii Arkusz Numer działki (numer działki przed podziałem) Inne charakterystyczne cechy Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Obręb: Opalenica Księga wieczysta Droga gminna PO1N/ /4 Jednostka ewidencyjna: _5 Opalenica obszar wiejski Obręb: Troszczyn 1 368/1 (368) Droga gminna PO1N/ / /3 (368) Droga gminna PO1N/ /3 Tabela Teren niezbędny dla przebudowy dróg innych kategorii został oznaczony na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji (linia przerywana koloru różowego). 2. Dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. V I. U s t a l a m p r z e j ś c i e p r z e z t e r e n y w ó d p ł y n ą c y c h na nieruchomościach przedstawionych w poniższej tabeli (Tabela 5). Oznaczenie nieruchomości stanowiących tereny wód płynących Arkusz Numer działki Inne charakterystyczne cechy Województwo wielkopolskie powiat nowotomyski - gmina Opalenica (jednostka ewidencyjna: _4 Opalenica - miasto) Obręb: Troszczyn Księga wieczysta (zgodnie z aktualnymi danymi z ewidencji gruntów i budynków) 2 376/2 Rzeka Mogilnica Bez oznaczenia 1 413/7 Rzeka Mogilnica KW Tabela 5.

12 12/38 1. Tereny wód płynących zostały oznaczone na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji (linia przerywana koloru czerwonego). 2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. 3. W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest zobowiązany do niezwłocznego uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu. 4. Za szkody powstałe w wyniku przejścia inwestycji drogowej przez tereny wód płynących, przysługuje odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 5. Do zapłaty powyższego odszkodowania jest obowiązany Zarząd Województwa Wielkopolskiego. V I I. Z a t w i e r d z a m p r o j e k t b u d o w l a n y p n. Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w systemie Zaprojektuj i Wybuduj - Etap II (dla obiektów kategorii: IV, XXV, XXVI, XXVIII) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, obejmujący: Tom I.0 Projekt Zagospodarowania Terenu - wykonany przez mgr. inż. Przemysława Piszczka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 54/P/99, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/BO/3961/01; Projekt Architektoniczno Budowlany: Tom I Usunięcia kolizji z liniami WN Konstrukcje wsporcze z fundamentami dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kVk relacji GPZ Buk-GPZ Opalenica - wykonany przez mgr. inż. Andrzeja Dąbka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr LBS/0044/PWOK/10, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/BO/0300/10; Tom I.3 Most drogowy MD-2, km 3+957,79 - wykonany prze mgr. inż. Jana Miśkiewicza, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej nr SLK/0380/POOM/04, członka Śląskiej OIIB nr ewid. SLK/BM/2852/05; Tom I.4.2 Przejście dla zwierząt PD-4, km 2+565,70 - wykonany przez mgr. inż. Jana Miśkiewicza; Tom I.4.3 Przejście dla zwierząt PD-5, km 3+452,50 - wykonany przez mgr. inż. Jana Miśkiewicza;

13 13/38 Tom I.4.4 Przejście dla zwierząt PD-6, km 4+672,50 - wykonany przez mgr. inż. Jana Miśkiewicza; Tom I.6 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i budowa umocnień w korycie rzeki Mogilnicy - wykonany przez inż. Zygmunta Żeligowskiego, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wodno-melioracyjnej nr 48/80/Pw, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/WM/5941/01; Tom I.7 Układ sanitarny (wod.kan.) - wykonany przez inż. Jana Waszkowiaka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr /162/PW/2002, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IS/5424/01; Tom I.8.1 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 50 - wykonany przez inż. Tomasza Ogibę, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr WKP/0281/PWOS/04, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IS/0182/05; Tom I.8.2 Przebudowa gazociągów niskiego i średniego ciśnienia - wykonany przez inż. Tomasza Ogibę; Tom I.8.3 Zabezpieczenie gazociągu średniego ciśnienia - wykonany przez inż. Tomasza Ogibę; Tom I.9 Linie telekomunikacyjne usunięcie kolizji - wykonany przez inż. Władysława Dudka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr WKP/0287/PWTP/05, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IE/0858/01; Tom I.10 Usunięcie kolizji z liniami WN - wykonany przez dr. inż. Michała Cyraniaka, posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr 15/87/Pw, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IE/00643/01; Tom I.10 Usunięcie kolizji z liniami SN i NN - wykonany przez mgr. inż. Wojciecha Sobiaka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr 678/87/PW, członka Wielkopolskiej OIIB nr ewid. WKP/IE/0197/03; Tom I. 12 Oświetlenie - wykonany przez mgr. inż. Wojciecha Sobiaka; Tom I.14 Gospodarka drzewostanem - wykonany przez mgr. inż. Przemysława Turniaka, posiadającego uprawnienia architekta krajobrazu nr OGR.6114/2002; Tom I.15 Zagospodarowanie zielenią - wykonany przez mgr. inż. Przemysława Turniaka. V I I I. S z c z e g ó l n e w a r u n k i z a b e z p i e c z e n i a t e r e n u b u d o w y i p r o w a d z e n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h. 1. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót.

14 14/38 2. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania należy przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany. 3. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 5. Elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 6. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: obiekty budowlane postawione na czas budowy mogą być użytkowane nie dłużej niż 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu budowy. 7. Terminy rozbiórek: - istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania zgodnie z harmonogramem robót, - tymczasowych obiektów budowlanych 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu robót. 8. Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U r. Nr 120, poz. 1126). 9. Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 4, 11, 13a, 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554). 10. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

15 15/38 oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: - oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane; - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 11. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu o kategorii XXV i XXVIII inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie. I X. N a d a j ę d e c y z j i r y g o r n a t y c h m i a s t o w e j w y k o n a l n o ś c i. W związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności niniejsza decyzja: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi; uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. UZASADNIENIE Na wstępie należy zauważyć, że ostateczną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 9/2012 (znak IR-III ) udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla Budowy obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr Etap I. Pismem z dnia 12 listopada 2012 r. (data wpływu: 13 listopada 2012 r.; znak WZDW a/12) Pan Marek Kmiecik, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwany dalej wnioskodawcą, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Budowy obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr Etap II. Wniosek o wydanie decyzji nie spełniał wszystkich wymogów przewidzianych przepisami ustawy, w tym nie zawierał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej całość wnioskowanego przedsięwzięcia, ponieważ przedstawiona decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 r. (znak RDOŚ-30-OO.II /08/jc) nie obejmuje swoim zakresem m.in. przebudowy linii

16 16/38 elektroenergetycznej wysokiego napięcia (110 kv) oraz przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 PN 6,3MPa. W związku z powyższym pismem z dnia 20 listopada 2012 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełniania wniosku. W odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z dnia 28 listopada 2012 r. (data wpływu: 29 listopada 2012 r.) wniosek został zmieniony i uzupełniony zgodnie z wezwaniem. Pismem z dnia 3 grudnia 2012 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z wnioskiem o przesłanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji. Wnioskowane wypisy (według stanu na dzień 10 grudnia 2012 r.) wpłynęły dnia 17 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii: 1. Zarządu Województwa Wielkopolskiego postanowienie nr 132/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (znak DI.IV ) opinia pozytywna z zastrzeżeniami, że: - projektowanie i realizacja w bezpośrednim otoczeniu linii kolejowej nr 3 (E-20) o znaczeniu państwowym, relacji Poznań Berlin, w tym budowa wiaduktu nad tą linią w km 0+526,93, winny uwzględniać: wymagania rozdz. 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zmianami), treść 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33 poz. 144), nieskrępowane warunki funkcjonowania i modernizacji ww. linii kolejowej, co powinno zostać potwierdzone stanowiskiem PKP PLK S.A., wyrażonym w oparciu o powyższe przepisy i o opinię wydaną na podstawie art. 11d ust. 1 punkt 8 litera g ustawy. Po analizie zebranego materiału stwierdzono, że Etap II przedmiotowej inwestycji nie obejmuje skrzyżowań z ww. infrastrukturą techniczną; - rozwiązanie skrzyżowań przedmiotowej inwestycji z: linią elektroenergetyczną 110 kv relacji GPZ Opalenica GPZ Buk, gazociągiem odbocznym wć Ø 50 mm relacji gazociąg wć Ø 500 mm stacja redukcyjna I stopnia Opalenica, oraz niezbędny zakres przebudowy tych sieci ponadlokalnej infrastruktury technicznej w otoczeniu projektowanej obwodnicy, winny uwzględniać stanowiska podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych sieci; Po analizie zebranego materiału stwierdzono, że do wniosku zostały dołączone stosowne dokumenty, m.in. Protokół Rady Technicznej Nr 14/I/2012 Dyrekcji Oddziału

17 17/38 Dystrybucji Poznań ENEA Operator Sp. z o.o., Warunki techniczne przebudowy gazociągu wysokiego w/c DN 50 odboczka Opalenica wydane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r. (znak OGP/TT /1855/2011); oraz uwagami, że: - projektowanie przedmiotowej inwestycji winno uwzględniać jej nadrzędną rolę w stosunku do lokalnych układów komunikacyjnych, w tym: kategorię i przyjętą klasę techniczną obwodnicy, rozwiązania wynikające z wymagań obronności kraju oraz możliwości i potrzeby przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, Po analizie zebranego materiału stwierdzono, że do wniosku została dołączona pozytywna opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, a przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307, dla której przyjęto klasę G, czyli droga główna. Przyjęta klasa drogi jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.); - projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji winny uwzględniać jej usytuowanie w granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, wrażliwych na zanieczyszczenie oraz jej oddziaływanie na Obszar NATURA 2000 Dolina Mogielnicy (PLH ). Po analizie zebranego materiału stwierdzono, że potencjalny wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko był przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dołączonej do wniosku. 2. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego pismo z dnia 17 stycznia 2012 r. (znak OG ) opinia pozytywna. 3. Burmistrza Gminy Opalenica pismo z dnia 28 grudnia 2011 r. (znak GK JM) opinia pozytywna. zawierał: Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek po uzupełnieniach i zmianach 1. Mapy przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, sporządzone na kopiach map zasadniczych, przyjętych do właściwych państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

18 18/38 2. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 3. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 4. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.) - zwanej dalej Prawem budowlanym, aktualnymi na dzień opracowania projektu. 5. Opinie: 5.1. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo z dnia 30 grudnia 2011 r. (znak OKI-522/II/258/2011) opinia pozytywna; 5.2. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu pismo z dnia 2 sierpnia 2010 r. (znak ZZ-B-2120/12/03/09) opinia pozytywna; 5.3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu pismo z dnia 4 stycznia 2012 r. (znak Po ) inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W związku z powyższym w pkt I.5 niniejszej decyzji zobowiązano do zachowania warunków konserwatorskich określonych w opinii; 5.4. Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu pismo z dnia 17 stycznia 2012 r. (znak N17I /2011); 5.5. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu pismo z dnia 5 stycznia 2012 r. Nr WO/44/12 opinia pozytywna. 6. Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 r. (znak RDOŚ-30-OO.II /08/jc) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zwaną dalej decyzją RDOŚ w Poznaniu. 7. Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 r. (znak WOO-II JC) zwaną dalej decyzją zmieniającą decyzję RDOŚ w Poznaniu, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zmieniającą ostateczną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 lipca 2010 r. (znak RDOŚ-30-OO.II /08/jc) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 8. Decyzję Starosty Nowotomyskiego z dnia 28 lutego 2012 r. (znak RŚ ) ustalającą linię brzegową dla istniejącego odcinka koryta rzeki Mogilnicy w m. Troszczyn, gm. Opalenica na długości 22,0 m (od km do km 3+314) w miejscu planowanej budowy obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr Decyzję Starosty Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (znak RŚ )

19 19/38 ustalającą nową linię brzegową rzeki Mogilnicy w m. Troszczyn, gm. Opalenica na długości 22,0 m (od km do km 3+314) w miejscu planowanej budowy mostu MD-2 w ciągu budowy obwodnicy Opalenicy - droga wojewódzka nr Decyzję Starosty Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (znak RŚ ) udzielającą pozwoleń wodno-prawnych na: - budowę mostu MD-2 na rzece Mogilnicy w km jej biegu wraz z wykonaniem umocnień; - budowę / przebudowę albo likwidację przepustów drogowych oraz odcinkową regulację rowów; - przebudowę odcinków drenażu rolniczego i rurociągów melioracyjnych; - budowę rowów drogowych wraz z przegrodami i wylotami; - odprowadzenie do ziemi (rowów) i rzeki Mogilnicy rowami drogowymi oczyszczonych ścieków (wód opadowych i roztopowych). W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów wynikających z: art. 11d ust. 1 pkt 6, 7 i 7a oraz pkt 8 lit. a, b, c ustawy. Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych niniejszą decyzją oraz inne osoby, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy wysłano zawiadomienie (pismo z dnia 19 grudnia 2012 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczeń Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. wywieszonych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ( r r.), a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, czyli w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ( r r.) i na stronach internetowych WUW w Poznaniu ( r r.) oraz UM w Opalenicy ( r r.). Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej ( Gazeta Wyborcza Poznań ) dnia 21 grudnia 2012 r. Wraz z obwieszczeniem o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, na stronie internetowej WUW w Poznaniu zostały również opublikowane mapy przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego

20 20/38 dla obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy zawiadomienie zawierało: oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz składania ewentualnych wniosków, uwag lub zastrzeżeń do dnia 16 stycznia 2013 r. We wskazanym terminie wpłynęły następujące pisma (oznaczone od W.1 do W.6): W.1. Z dnia 9 stycznia 2013 r. (data wpływu: 10 stycznia 2013 r.) Pana..., w którym zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie przeznaczenia działki 414 (po podziale 414/3) i odstąpienie od zamiarów poprowadzenia przez środek działki przebudowywanej linii energetycznej wysokiego napięcia. Pan... wniósł o przesunięcie przebudowy linii napowietrznej WN na stronę południową poza obszary objęte miejscowym planem zagospodarowania terenu, wraz z konkretnymi propozycjami zmiany lokalizacji przedmiotowej sieci. Rozwiązanie takie zostało uzasadnione przeznaczeniem działki 414 pod zabudowę przemysłową, ponieważ w przypadku poprowadzenia sieci na proponowanym przebiegu straci ona wartość jako grunt przemysłowy z powodu braku możliwości zabudowy działki (pasy martwe ok. 30 m). Pozostawienie linii w planowanym przebiegu będzie przedmiotem roszczeń i dochodzenia odszkodowań właścicieli za utraconą wartość gruntu. Pismo Pana... nie spełniało wszystkich wymogów wynikających z art k.p.a., tj. nie zawierało własnoręcznego podpisu pod podaniem. W związku z powyższym pismem z dnia 15 stycznia 2013 r. (data doręczenia: 17 stycznia 2013 r.) wezwano do uzupełnienia pisma we wskazanym zakresie. Uzupełnienie zostało dokonane zgodnie z wezwaniem dnia 21 stycznia 2013 r. W.2. Z dnia 9 stycznia 2013 r. (data wpływu: 10 stycznia 2013 r.) Państwa...,...,... i......, w którym zgłaszają sprzeciw wobec przesunięciu linii wysokiego napięcia w kierunku przedstawionym na projekcie. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren na którym znajduje się działka 414/1 (po podziale 414/3), przeznaczony jest pod zabudowę usługową. Zapisy powyższego planu ustalają zachowanie pasów wolnych od zabudowy o szerokości 14,5 m w poziomie po obu stronach od skrajnych przewodów wysokiego napięcia. Przesunięcie linii wysokiego napięcia w głąb działki 414/3 o ok m spowoduje, iż nieruchomość straci zupełnie lub w znacznym stopniu ograniczy możliwość jej zabudowy, a co za tym

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nowa Sól, dnia 24.02.2012 Nasz znak: BŚ.6740.1.2065.2011.StS D E C Y Z J A nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i art 12 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA Nr 1. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.5.2013 Konin, dnia 30.01.2014r. DECYZJA Nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej STAROSTA GRODZISKI AB.7351-551/09 Grodzisk Wlkp., 05 listopada 2009r. DECYZJA nr 522/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski Jarosław, dnia 30.05.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydent Miasta Konina plac Wolności 1 62-500 Konin UA.67401.4.2015 Konin, dnia 02.07.2015 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A GN-II.6853.27.2014 Jarosław, dnia 17.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 26 sierpnia 2013 r. IR-III.7820.5.2012.9 DECYZJA nr 7/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.3.2014 Konin, dnia 07.10.2014 r. DECYZJA Nr 4 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1) Dz.U.03.80.721 2004.01.01 zm. Dz.U.03.217.2124 art. 13 2005.07.28 zm. Dz.U.05.113.954 art. 7 2006.01.01 zm. Dz.U.05.267.2251 art. 9 2006.12.16 zm. Dz.U.06.220.1601 art. 1 2007.01.01 zm. Dz.U.06.220.1601

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powiatowego Zarządu Dróg 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100B

D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powiatowego Zarządu Dróg 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100B BŚ.VIII.7351/8-1442/2010 Nowa Sól, dnia 2010-11-03 D E C Y Z J A nr 6/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.2.2014 Konin, dnia 22.08.2014 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.25.2013.2 Poznań, 2 grudnia 2014 r. D E C Y Z J A o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski D E C Y Z J A Jarosław, dnia 30.05.2016 r. Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 16 grudnia 2011 r. IR.III-6.7820-12/11 DECYZJA nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.10.2015.9 Poznań, 14 września 2015 r DECYZJA nr 12/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 192/Z/15

D E C Y Z J A NR 192/Z/15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.97.2014.6 Poznań, 17 grudnia 2015r. za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 192/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.1.2014 Konin, dnia 12.06.2014 r. DECYZJA Nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.2003.120.1127 Dz.U.2004.242.2421 Dz.U.2013.1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości Zębowice, dnia... /imię i nazwisko właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego/ (*) /tel. kontaktowy/... /adres do korespondencji/ WZÓR NR 1 (wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.22.2013.9 Poznań, 16 września 2014 r. DECYZJA nr 18/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

w Strachocinie, gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 884 o powierzchni

w Strachocinie, gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 884 o powierzchni STAROSTA SANOCKI 38-500 SANOK, Rynek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-1I1.6821.3.1.1f.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.08.193.1194 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009.05.29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.7.2015.6 Poznań, 29 maja 2015 r. DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie tj.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst jednolity: Dz. U. 2008

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 sierpnia 2013 r. IR.III-6.7820-12/11 D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1, art. 32a

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-6.71190-14/10 Poznań, 19 maja 2015 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 30/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA 30/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 19 grudnia 2011 r. IR.Le1.711906/10 DECYZJA 30/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 22 sierpnia 2012 r. IR-III.7820.9.2012.9 DECYZJA nr 12/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 3 /2015

D E C Y Z J A Nr 3 /2015 1 Znak: GKP 6733.3.2015 Data: 21 kwietnia 2015r. D E C Y Z J A Nr 3 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 1) i art. 53 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 20.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stan po zmianie ustawy, która weszła w życie 16 grudnia 2006 r. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008.193.1194 2008-11-15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 2012-05-19 zm. Dz.U.2012.549 art. 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 4 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.22.2014.9 Poznań, 11 grudnia 2014 r. DECYZJA nr 25/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 03 sierpnia 2011 r. IR.III-9.7820-13/11 DECYZJA nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.1.2013 Konin, dnia 12.03.2013r. DECYZJA Nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 14/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA NR 14/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.4.2012.6 DECYZJA NR 14/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia dokonane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1013) Kolor czerwony przepisy uchylone na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) .. (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę).... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 19 kwietnia 2013 r. IR-III.7820.23.2012.9 DECYZJA nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej Poznań, 5 marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.436.2012.2 za dowodem doręczenia DECYZJA nr 88/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor:... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Białegostoku Departament Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku 15-950 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.132.2014.6 za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 139/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia Poznań, 10.05.2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-4.7821-3/11 doręczenia za dowodem DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 20/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym)

Decyzja Nr 20/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) Czersk, 2012-07-17 Decyzja Nr 20/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1 art. 50 ust. 1, art. 51, ust. 1, pkt. 2, art. 52 ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 19.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust.1, art. 124a w związku z art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo