ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2009r. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz Nr 169, poz. 1420; z 2006r.Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100; Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia r. (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) - Prezydent Miasta zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Maz. za rok 2009 z realizacji zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wynikających z porozumień, zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z rachunku dochodów własnych. 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO za rok 2009 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI BUDŻETU Budżet Miasta 2009 roku został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/304/08 w dniu 19 grudnia 2008 r. Dochody ogółem zostały uchwalone na poziomie zł, po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego stanowiły kwotę ,23 zł (wzrost o 7,59 %), a zostały wykonane w wysokości ,13 zł tj. 100,25 % planu rocznego ( załącznik Nr 1). Wydatki natomiast ustalono na kwotę zł, po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły ,97 zł. (wzrost o 2,23 %), które zostały zrealizowane na kwotę ,31 zł tj. 97,86 % planu rocznego (załącznik Nr 5). Wykonanie budżetu ogółem przedstawia poniższa tabela. Lp. Wyszczególnienie 2008 r r. Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Dochody ogółem (a+b) , , ,13 a) dochody bieżące , , ,74 b) dochody majątkowe , , ,39 2. Wydatki ogółem (a+b) , , ,31 a) wydatki bieżące , , ,09 b)wydatki majątkowe , , ,22 3. Nadwyżka/deficyt (1-2) ,78 /-/ ,44 /-/ ,18 4. Finansowanie (a-b) , , ,963,34 a)przychody ogółem, z tego: , , ,59 Kredyty i pożyczki , , ,40 Nadwyżka lat ubiegłych Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych pozostałe przychody , , ,19 b)rozchody ogółem, z tego: , , ,25 spłaty kredytów i pożyczek , , ,57 pozostałe rozchody , ,68 Z przedstawionych danych wynika, że dochody budżetu zostały wykonane w 100,25 % i były wyższe 7,01 % od dochodów wykonanych w 2008 roku tj. o ,47 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w 97,86 % i były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2008 roku o 18,11 % tj. o ,87 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,98 % i były wyższe od wydatków wykonanych w 2008 roku o 9,32 % tj. o ,86 zł. Z kolei wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 97,41 % i były wyższe o 68,33 % tj. o ,01 zł od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2008 roku. Miasto Tomaszów Maz w 2009 roku osiągnęło deficyt w kwocie ,18 zł przy planowanym w kwocie ,44 zł. Niższy deficyt budżetowy osiągnięto w związku z wyższymi dochodami o ,60 zł i niezrealizowanymi wydatkami na kwotę ,66 zł. Wynik budżetu w 2009 roku w stosunku do planu uległ poprawie o kwotę ,26 zł. Poza dochodami w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano przychody w kwocie ,52 zł. W ciągu roku 2009 przychody zmniejszono do kwoty ,66 zł a wykonano w wysokości ,59 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek ,40 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2009 roku były wyższe w stosunku do 2008 roku o kwotę ,38 zł tj. 214,90 %. Pozostałą kwotę przychodów tj ,19 zł stanowiły wolne środki nie wydatkowane w 2008 roku, z której ,03 zł zostało przeznaczone na pokrycie deficytu 2009 roku. W 2009 roku rozchody w budżecie zaplanowano na kwotę ,52 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek. W ciągu roku 2009 rozchody zmniejszono do kwoty ,22 zł a wykonano w wysokości ,25 zł. Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 2

3 Kwota dokonanych w 2009 roku spłat kredytów i pożyczek była wyższa o ,29 zł od spłat dokonanych w 2008 roku tj. o 64,71 %. Kwota rozchodów z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek w 2009 roku była niższa od przychodów z tego tytułu o kwotę ,83 zł. Stan niewykorzystanych środków na koniec 2009 roku wynosił ,16 zł. Struktura dochodów w 2009 roku. L.p Wyszczególnienie 2008r. 2009r. Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 1 Dochody bieżące własne , , ,69 102,69 2 Dochody majątkowe własne , , ,39 87,99 w tym dotacje rozwojowe , ,05 99,99 3 Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 4 Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 102, , , ,79 120,81 5 Dotacje na realizację zadań własnych , , ,29 98,95 w tym dotacje rozwojowe na wydatki bieżące , , ,82 94,38 6 Subwencje , , ,00 100,00 7 Dotacje na realizację zadań zleconych , , ,98 99,98 8 Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień , , ,99 99,57 OGÓŁEM , , ,13 100,25 Z analizy struktury dochodów wynika, że dochody własne zostały wykonane w 102,69 %. Ze szczegółowej analizy wynika, że udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 102,69% a udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w 120,81%. Ich wysokość wpływa na poziom wykonania dochodów ogółem w 2009 roku. Struktura wydatków w 2009 roku. l.p. Wyszczególnienie 2008r. 2009r. Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 1. Wydatki bieżące własne , , ,77 97,37 2. Wydatki majątkowe jednoroczne , , ,52 99,30 3. Wydatki majątkowe wieloletnie , , ,84 99,70 4. Wydatki inwestycyjne na programy iprojekty UE , ,86 91,56 5. Dotacje , , ,83 99,99 6. Razem wydatki na zadania własne , , ,82 97,56 7. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,98 99,98 8. Zadania wynikające z porozumień , , ,51 99,57 OGÓŁEM , , ,31 97,86 Z przeprowadzonej analizy wydatków wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 97,86 % jednakże w stosunku do roku 2008 wzrosły o 18,11 % w tym wydatki bieżące własne wzrosły o 11,24 %, a wydatki majątkowe wzrosły o 68,41 %. Ponadto o 17,38 % wzrósł poziom udzielonych dotacji z budżetu miasta. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmalały o 2,01 % w stosunku do 2008r. Wysokość i struktura zadłużenia na koniec 2009 roku L.p. Wyszczególnienie Zadłużenie na koniec 2008 r Zadłużenie na koniec 2009r Z tego wobec wierzycieli % wzrostu krajowych zagranicznych Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego: , , ,54 a) papiery wartościowe ,93 b) kredyty i pożyczki , , ,54-176,93 Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 3

4 c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu: dostaw towarów i usług Z powyższego zestawienia wynika, że na koniec 2009 r. stan zadłużenia w porównaniu do 2008 r. zwiększył się o kwotę ,18 zł tj. o 76,93 %. Na wyższy poziom zadłużenia miał wpływ wyższy stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług. Na koniec 2009 roku wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wykonanych wynosił 7,23 %.Natomiast łączna kwota zadłużenia na dzień r stanowiła 28,81 % dochodów wykonanych w 2009 r. Wysokość i struktura należności na koniec 2009 roku L.p. Wyszczególnienie Należności na koniec 2008 r Należności na koniec 2009r Z tego od dłużników krajowych zagranicznych Należności według tytułów dłużnych ogółem, z tego: , ,20-2. a) papiery wartościowe b) kredyty i pożyczki c) wymagalne należności w tym z tytułu: % wzrostu 126, , , ,57 5. dostaw towarów i usług , , ,11 6. Pozostałe należności , , ,14 Z przedstawionej tabeli wynika, że należności na dzień r. wzrosły w stosunku do 2008 roku o kwotę ,40 zł, tj.: o 26,61 %. Tak znaczny wzrost należności jest spowodowany narastaniem należności wymagalnych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których stan na dzień r. wyniósł ,90 zł i wzrósł w stosunku do 2008r. o 2.547,949,96 zł. Ponadto na wzrost poziomu należności mają wpływ nie zapłacone należności do końca roku z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie zł. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik1.RTF Zestawienie dochodów budżetowych ogółem Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik2.RTF Zestawienie dochodów bieżących własnych wg działów -zadania własne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 4

5 MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik3.RTF Część tabelaryczna zestawienie dochodów bieżących własnych Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Część opisowa - dochody bieżące własne Dochody bieżące własne przyjęte URM Nr XXI/304/08 z dnia r. zaplanowane zostały w wysokości zł. Po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły ,18 zł a wykonane zostały w kwocie ,77 zł tj. 101,83 %. Realizacja dochodów bieżących własnych (załącznik nr 3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wpływy dotyczą kary umownej za przekroczenie terminu budowy studni głębinowej w Tomaszowie Maz. w wysokości 1.800,00 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,98 zł. Natomiast realizacja wyniosła ,61 zł tj. 112,38 % planu. Realizacja dochodów w tym dziale wynika z: - zajęcia pasa drogowego dróg gminnych bez wymaganego zezwolenia 3.943,72 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczenia reklam oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu, kosztów upomnień ,69 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg wewnętrznych, odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu oraz kosztów upomnień ,51 zł, - opłat za wydane licencje oraz zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 3.791,71 zł, - przepadku wadium na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę Pl. Kościuszki w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta ,00zł. Dochody uzyskano również z kar umownych w wysokości ,00 zł : - za przekroczenie terminu wykonania bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta ,00 zł, - za przekroczenie terminu budowy ulic Rolnej i Lewej ,00 zł oraz ulic Pustej i Irysowej ,00 zł, - za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej remontu schodów w ul. Przeskok 7.400,00 zł. Do budżetu wpłynęły środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008, a dotyczyły zadań: - Budowa ulicy Tulipanowej ,56 zł, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 1

7 - Budowa ulic Pustej i Irysowej ,00 zł, - Rewitalizacja Centrum Miasta ,42 zł. Dział TURYSTYKA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł, które zrealizowane zostały w 100% a dotyczyły kar umownych za przekroczenie terminu: - opracowania dotacji na modernizację infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła 3.750,00 zł, - przebudowy budynku szaletu w Rezerwacie Niebieski Źródła 7.000,00 zł. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,68 zł. Natomiast realizacja wyniosła ,19 zł tj. 102,55 % planu. Wpływy dotyczą: - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek ,09 zł, - zwrotu kosztów wyceny lokali, wyceny nieruchomości ,52 zł, - dochodów z najmu i dzierżaw gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości zabudowane ,12 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu powyższych opłat ,23 zł, - dzierżaw na Placu Narutowicza oraz parkingu przy ul. Farbiarskiej, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i kosztów upomnień ,27 zł, - wpływów z opłat za zużytą energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Św. Antoniego 7.796,76 zł, - dochodów z dzierżaw powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat ,82 zł, - kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu wykonania operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Tkackiej 27 zł, - spłaty zadłużenia hipotecznego oraz odsetek od nieterminowych wpłat 26,82 zł, Do budżetu wpłynęły również środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku dotyczyły zadań: - Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Spalskiej Kamiennej ,00 zł, - wykup nieruchomości w ramach programu Rewitalizacja Centrum Miasta ,56 zł. Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś ,93 zł co stanowi 106,13 % planu rocznego. Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 2

8 Wpływy uzyskano z działalności usługowej prowadzonej na Cmentarzu Komunalnym za sprzedaż miejsc pod mogiły, przechowywanie zwłok, opłaty za korzystanie z kaplicy podczas mszy, pozwoleń na budowę nagrobków i umieszczenie reklam na budynku kancelarii w wysokości ,93 zł. Do budżetu wpłynęły również środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku dotyczyły wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w wysokości ,00 zł. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości zł, zrealizowano natomiast w wysokości ,59 zł, co stanowi 104,99 % planu rocznego. Realizacja dochodów w tym dziale wynika z wpływów z tytułu: - spłaty zadłużenia hipotecznego oraz odsetek od nieterminowych wpłat 26,82 zł, - spadku nabytego po zmarłym mieszkańcu Tomaszowa Maz. zgodnie z wyrokiem sądu 8.063,73 zł, - odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Miasta i rachunkach Urzędu Miasta ,26 zł, - opłat za umieszczenie reklamy w budynku użyteczności publicznej, najmu lokali mieszkalnych, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne i przekroczone limity wartościowe sieci komórkowej GSM Plus i ERA, odsetek od nieterminowych wpłat, koszty upomnień ,81 zł, - refundacji prac interwencyjnych przez PUP, opłat jednostek zewnętrznych za obsługę PKZP, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotu zasądzonych kosztów procesu oraz kosztów postępowania sądowego i komorniczego, należności wpłaconych przez osobę fizyczną zasądzonych wyrokiem sądowym ,81zł, - dochodów należnych gminie w wysokości 5 % od kwoty zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 5.394,16 zł, - wpływów ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na podstawie zawartej umowy tytułem udzielenia pomocy finansowej dla miasta na organizację festiwalu A może byśmy tak do Tomaszowa 3.000,00 zł. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,67 zł, zrealizowano natomiast ,72 zł co stanowi 106,41 % planu rocznego. Dochody w kwocie ,05 zł tj. 107,45 % planu zostały zrealizowane przez Straż Miejską z tytułu należnych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych, kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony monitoring Miasta w kwocie zł oraz zwrot kosztów wraz z odsetkami za usunięcie nieczystości z kolizji drogowej na trasie A1 w wysokości 8.322,67 zł. Dział DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 3

9 W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości ,41 zł, wpływy natomiast wyniosły ,89 zł, co stanowi 103,15 % planu rocznego. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: - wpłat z opłat targowych na Targowiskach Miejskich ,50 zł, - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ,00 zł, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,27 zł, - podatku od nieruchomości od osób prawnych ,42 zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,32 zł, - podatku od środków transportowych od osób prawnych ,40 zł, - podatku rolnego ,34 zł, - podatku leśnego 7.184,30 zł, - podatek od spadków i darowizn ,62 zł, - wpływów z opłaty skarbowej ,54 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat podatków ,54 zł, - wpływy za upomnienia ,50 zł, - podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, - podatku dochodowego od osób prawnych ,79 zł, - karty podatkowej ,92 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,12 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ,52 zł, - wpływów z PFRON z tytułu dotacji rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej ,00 zł, - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych zł, - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat 9.111,79 zł. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym założono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów kwotę subwencji dla Miasta w wysokości ogółem zł. W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej. W związku z tym dochody z tytułu subwencji wzrosły ogółem do kwoty zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej zł, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 4

10 - część podstawowa subwencji ogólnej ,00 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, - część równoważąca subwencji ogólnej zł, Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości ,33 zł, zrealizowano natomiast w kwocie ,51 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego. Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli z tytułu: - uzyskiwanych odsetek od środków na rachunkach bankowych ,80 zł, - wpływy z działalności przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ,65 zł, - wpływy z różnych dochodów (nagroda ministra, refundacje z PUP, wynagrodzenie płatnika) ,69 zł, - wpływy z wynajmu pomieszczeń ,20 zł, - za wydanie duplikatów świadectw 109 zł, - grzywny i kosztów upomnienia z tytułu przymuszenia do spełnienia obowiązku szkolnego 93,80 zł, - dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w Przedszkolu Nr ,33 zł, -refundacja kosztów kształcenia młodocianego pracownika w Zespole Szkół Gimnazjalnych zł, W dziale tym uzyskano także dochody: - w kwocie 6.771,46 zł jako kara umowna naliczona za przekroczenie terminu wykonania termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr w kwocie 800,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji technicznej na budowę szatni w Szkole Podstawowej Nr 14, - w kwocie 5.100,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 7, - w kwocie 1.680,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu przystosowania instalacji w placówkach oświatowych do wymogów p.poż, - w kwocie 180,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu wykonania robót remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1, - w kwocie 750,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu remontu dachu na hali balonowej w Gimnazjum Nr 7, - w kwocie 950,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu remontu Przedszkola Nr14, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 5

11 - w kwocie 964,05 zł jako odsetki od kary umownej. Uzyskano również dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy: - Warto umieć więcej realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 13 w wysokości ,45 zł, - Wiedzieć więcej patrzeć dalej realizowanego przez Gimnazjum Nr 6 w wysokości ,48 zł. Uzyskano dotację z budżetu państwa: - w wysokości ,91 zł na realizację Rządowego Programu wspierania w latach organów w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła, - w wysokości ,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, - w wysokości 1.452,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Z Funduszu Pracy wpłynęły środki w wysokości ,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z Gminy Lubochnia, Gminy Poświętne oraz Gminy Inowłódz uzyskano dotacje w wysokości ,00 zł, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli w Tomaszowie Maz. Do budżetu wpłynęły również środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku dotyczyły przystosowania wewnętrznych instalacji wodociągowych do wymogów p.poż. w placówkach oświatowych w wysokości ,69 zł.. Dział OCHRONA ZDROWIA W tym dziale na zaplanowaną kwotę zł uzyskano ,96 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego. Są to wpływy z tytułu: - opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,33 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie dla płatnika w ORDN 816,63 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA W tym dziale na zaplanowaną kwotę ,22 zł uzyskano ,06 zł, co stanowi 99,41 % planu. Najpoważniejszymi pozycjami dochodów w tym dziale są dotacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na: - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,14 zł, - wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych ,94 zł, - realizację programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ,70 zł, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 6

12 - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania MOPS ,00 zł, Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu: - należnych gminie 20% środków od kwoty funduszu alimentacyjnego ,92 zł, - należnych gminie 50% środków od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tj. spłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 5% od zrealizowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika ,77 zł, - należnych gminie 5% od kwoty zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 50,64 zł, - odpłatność za pobyt w DPS ,25 zł, - odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych ,31 zł, - różne dochody MOPS (refundacja płac pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za pobór energii elektrycznej, gazu i wody, wody opadowe oraz catering, odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne, bilety okresowe ) ,16 zł, - sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji 12,90 zł, - nadpłaconych odsetek od funduszu alimentacyjnego za 2008r. zwróconych z budżetu państwa w 2009r. 619,68 zł, - wpływów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,63 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym ,39 zł, - odsetki od środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację programu Wsparcie 32,37 zł, - zwrot składki zdrowotnej i dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych 129,74 zł, - zwrotu zasiłków stałych, okresowych i celowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami 7.886,18 zł, - zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami ,59 zł, - zwrot za opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych 168,56 zł, - zwrot za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 598,30 zł, - odsetek od funduszu alimentacyjnego za 2008r. zwróconych z budżetu państwa w 2009r. Uzyskano również dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu Systemowego WSPARCIE w łącznej wysokości ,89 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowano natomiast ,99 zł, co stanowi 100,16 % planu rocznego. Są to wpływy uzyskane przez Żłobek z tytułu: Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 7

13 - opłat za pobyt i wyżywienie dzieci ,00 zł, - odsetek otrzymanych od środków na rachunku bankowym 566,86 zł, - wpływów z Przychodni Rejonowej z tytułurefundacji kosztówenergii oraz czynszu za wynajem jak również ze sprzedaży złomu ,13 zł. Dział 854 EDUKACYJNAOPIEKAWYCHOWAWCZA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł. W formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi uzyskano ,28 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego. - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnejdla uczniów o charakterze socjalnym tj. zasiłków szkolnych dla uczniów oraz pomocy rzeczowej ,29 zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej ,99zł. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,74 zł wykonano zaś ,11 zł, co stanowi 100,30 % planu rocznego. Uzyskano wpływy z tytułu: - dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację i wycinkę drzew w zabytkowym parku im. dr. J.Rodego oraz renowację terenu zieleni przy ul. Św. Antoniego 3/ ,74 zł oraz na zadanie program edukacyjno ekologiczny EKOPOZYTYWNI ,67 zł, - opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek ,00 zł, - kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zadaszenia alei na Targowisku Miejskim 2.000,00 zł, - kary umownej za przekroczenie terminu przygotowania i weryfikacji projektu technicznego zabezpieczenia wyrobisk Grot Nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną 4.575,00 zł, - odsetek od naliczonych kar oraz zasądzonej grzywny 1.014,87 zł, - opłaty dokonanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt za dzierżawę terenu 600 zł, - wpływów za usługi sterylizacji, kastracji i znakowania psów przyjętych do schroniska 4.770,11 zł - opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków od właścicieli pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza ,04 zł, - opłat rezerwacyjnych stanowisk handlowych na targowiskach miejskich ,13 zł - odsetek za nieterminowe wpłaty 50,68 zł, - refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych od Urzędu Miasta oraz kosztów upomnień i odsetek karnych za nieterminowe wpłaty należności 2.078,34 zł, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 8

14 - refakturowania kosztów wykonania cięć technicznych pod liniami energetycznymi w pasach drogowych ulic należących do miasta 6.448,65 zł, - odszkodowań za zniszczone słupy energetyczne od towarzystw ubezpieczeniowych 4.346,88 zł, - niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008, a dotyczyły zabezpieczenia Grot Nagórzyckich ,00 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale tym założono plan dochodów na kwotę 4.629,15 zł. a zrealizowano 8.506,20 zł co stanowi 183,75 % planu rocznego. Uzyskano wpływy z tytułu: - kary umownej za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji dot. zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury 2.850,00 zł, - przepadku wadium na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację kamienicy narożnej na Pl. Kościuszki 4.000,00 zł, - kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu wykonania remontu holu w budynku MOK 1.650,00 zł, - niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008, a dotyczyły termomodernizacji budynku MOK 6,20 zł. Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT W dziale tym założono plan dochodów na kwotę ,00 zł. a zrealizowano ,73 zł co stanowi 95,75 % planu rocznego. Kwota wpływów w tym dziale zrealizowanaprzez Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosła ,73zł ( co stanowi 95,66 % planu) i pochodziła z następujących źródeł: - dochody z najmu i dzierżawy od firm działających na terenie OSiR (za dzierżawę hotelu i baru dla FGH BOM, baru Wodnik, kawiarni Kręgielnia, SSTZ GEM, Ośrodka Jazdy Konnej, Ośrodka Szkolenia Kierowców Polmot ,86 zł, - wpływy z usług (wynajem bazy noclegowej, sportowej i parkingu przy ul. Strzeleckiej, ,90 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3.677,78 zł, - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zwroty z PUP i podatku VAT) ,19 zł. Do budżetu wpłynęły również środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008 a dotyczyły wykonania wyjścia ewakuacyjnego w OSiR w wysokości ,00 zł. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 9

15 z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik4.RTF Część tabelaryczna zestawienie dochodów majątkowych własnych Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 10

16 Załącznik Nr 4.1 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Dochody majątkowe własne część opisowa Dochody majątkowe własne przyjęte URM Nr XXXV/304/08 z dnia r. zaplanowane zostały w kwocie zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan został ustalony w wysokości zł a wykonane w kwocie ,39 tj. 88 %. Realizacja dochodów majątkowych (załącznik nr 4) w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł wykonano ,57 zł tj. 100 % planu.zrealizowane dochody dotyczą dotacji rozwojowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata na dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Maz. powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł wykonano zaś ,39 zł tj. 76,47 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu: - sprzedaży składników majątkowych plan zł, wykonanie ,70 zł tj. 76,11 %, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych ,60 zł i ze sprzedaży działek ,10 zł przy ul. Nowowiejskiej, Głównej, Drewnianej, Konstytucji 3-go Maja, Piaskowej, Smugowej, Modrzewskiego, Czarnieckiego, Parkowej, Siedmiodomki, Długiej, Łukasza, Milenijnej, Lawendowej, Szarotki, Jeżynowej, Na Skarpie. - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan zł uzyskano wpływy w wysokości ,69 zł tj. 107,45 %, Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł, zrealizowano w wysokości ,48 zł tj.: 100 % planu rocznego. Środki stanowią dotację z: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata na dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim rozbudowa infrastruktury poszerzającej oferta kształcenia przez całe życie w wysokości ,48 zł, - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu Warto umieć więcej, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 13 oraz projektu Wiedzieć więcej patrzeć dalej, który jest realizowany przez Gimnazjum Nr 6 w wysokości zł. Dział 900 GOSPODARKA ŚCIEKOWA O OCHRONA WÓD Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 1

17 W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości zł, zrealizowano w wysokości 100 % planu rocznego. Środki uzyskano od Zakładu Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej Sp. z o.o. za opracowane na zlecenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w latach ubiegłych dokumentacje projektowo kosztorysowe sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale tym uzyskano wpływy ze sprzedaży fortepianu w kwocie 122,95 zł. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości ,00 zł, zrealizowano w wysokości 100% planu rocznego. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie zł tytułem pomocy finansowej na budowę kompleksu boisk usytuowanych przy Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach programu Moje boisko Orlik Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik5.RTF Zestawienie wydatków budżetowych ogółem Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik6.RTF Część tabelaryczna - zestawienie wydatków bieżących własnych Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 6.1 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Wydatki bieżące własne część opisowa Wydatki bieżące przyjęte URM XXXV/304/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. stanowiły kwotę zł. Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan ten wyniósł ,54 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości ,77 zł co stanowi 97,37% planu (załącznik nr 6). Realizacja poszczególnych zadań dotyczących wydatków bieżących przedstawia się następująco: Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano kwotę zł, wydatkowano 2.108,38 zł tj. 84,34 %. Środki te stanowią odpis z podatku rolnego na finansowanie Izb Rolniczych. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ W dziale tym zaplanowano kwotę zł. Środki przeznaczone zostały na wykonanie drugiego etapu aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uchwałą Nr LI/444/09 z dnia r. zadanie to zostało przeniesione na 2010 rok jako wydatki niewygasające, w związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w 2010 r. Dział TRANSPORT Na zaplanowaną w tym dziale kwotę zł, wydatkowano ,81 zł tj. 99,98 % planu. Środki przeznaczone zostały na: - profilowanie i remont ulic gruntowych oraz remonty cząstkowe jezdni i chodników dróg publicznych gminnych wydatkowano ,20 zł. w ramach tej kwoty wyrównano powierzchnie ulic o nawierzchni gruntowej, dowieziono tłuczeń w celu miejscowej naprawy ulic gruntowych, wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną z recyklera i asfaltobetonem. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych w ulicach gminnych. Ułożono korytka ściekowe na ulicy Szymanówek. Wyremontowano nawierzchnię chodnika w ulicy Krzyżowej. Ponadto wykonano nakładki z masy mineralno bitumicznej w ulicach : Kolejowej i Wilczej. w ramach budowy zatok na ulicy Milenijnej ułożono chodnik i ścieżkę rowerową z kostki betonowej oraz zatoki autobusowe z kostki granitowej. Wymieniono pokład drewniany dolny i górny wiaduktu w ciągu ulicy Gminnej. Wybudowano ścianę oporową na skrzyżowaniu ulic Gminnej i Wilczej. na ulicy Ogrodowej wykonano zatoki postojowe z płyt typu MEBA oraz z kostki betonowej, wymieniono nawierzchnię na chodnikach oraz wykonano nakładkę z asfaltobetonu. w ramach remontu ulic: Literackiej, Dojazd i Willowej wymieniono chodniki oraz wykonano nakładkę z mieszanki mineralno-asfaltowej. - zakup usług pozostałych - wydatkowano ,82 zł z przeznaczeniem na : - oznakowanie poziome i pionowe ulic wymieniono i naprawiono słupki do znaków drogowych, wymieniono na nowe lub naprawiono tarcze znaków drogowych, wykonano oznakowanie pionowe na wiadukcie w ciągu ulicy Gminnej, zakupiono i ustawiono totemy na Rondzie Tomaszowskich Olimpijczyków, - opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej, Zbocze i Prawej oraz z nawierzchni twardych ulic gminnych do kanalizacji deszczowej, - zieleń w pasach drogowych - wykonano zabiegi pielęgnacyjno sanitarne przy drzewach rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, koszenie trawy na terenie Miasta. Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 1

19 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych w 2009 r zł, - profilowanie i remonty ulic gruntowych oraz remonty cząstkowe jezdni i chodników dróg wewnętrznych wydatkowano ,92 zł, z czego wyrównano powierzchnię ulic o nawierzchni gruntowej, dowieziono tłuczeń w celu miejscowej naprawy ulic gruntowych, wykonano remont chodników i nawierzchni jezdni na ulicy Glinianej, parkingu przy ulicy Jałowcowej oraz na ulicach wewnętrznych przy ulicy Niskiej. na w/w ulicach ułożono kostkę betonową, płyty chodnikowe, wykonano zatoki postojowe z płyt typu MEBA oraz wykonano nakładkę mineralnobitumiczną. Wyremontowano również ulicę Okrzei, w ramach czego wymieniono nawierzchnię na chodnikach oraz wykonano nakładkę z asfaltobetonu. Ponadto wykonano przepust pod aleją w Parku Miejskim im. Solidarności oraz wymieniono nawierzchnię alejki. Wykonano nawierzchnię tłuczniową na ulicy Brukowej i Konopnickiej. - w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 4.180,87 zł, z czego wymieniono lub naprawiono 11 szt. słupów do znaków drogowych oraz nowe tarcze znaków drogowych 18 szt. - w ramach pozostałej działalności wydatkowano zł, z czego środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyceny kanalizacji deszczowej w ciągach dróg gminnych i wewnętrznych przekazanej w formie aportu do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym przewidziano łączną kwotę wydatków w wysokości zł, wydatkowano ,28 zł tj. 97,6 % planu rocznego. Na prace związane z naprawą, remontem i wyburzeniami budynków komunalnych zaplanowano zł, z czego wydatkowano ,76 zł tj. 99,84 % na: - prace dotyczące remontów w związku z podpisaniem umowy dzierżawy w dniu 28 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ,76 zł, - naprawy i remonty budynków komunalnych wraz z wyburzeniami zł, zlikwidowano: Budynek mieszkalny przy ul. PCK 12, Budynek mieszkalno handlowy przy ul. Warszawskiej 16/18, Dwa budynki gospodarcze przy ul. Warszawskiej 16/18, Budynek przy ul. Krzywej 4/6 Budynek przy ul. Hallera 5, Budynek przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5, oraz przeprowadzono : Remont elewacji i dachu kamienicy wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Warszawskiej 47, Remont kamienicy oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Warszawskiej 58/60, Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Armii Krajowej 11, Remont kamienicy wraz z wymianą stolarki okiennej przy ul. Polnej 6/8, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 2

20 Remont elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 12, Wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Warszawskiej 28, Wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul Fabrycznej 34, Roboty blacharsko dekarskie na budynku mieszkalnym oraz komórkach przy ul. Warszawskiej 41, Remont elewacji oraz roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 31, Remont elewacji na budynku przy ul. Kołłątaja 16. Z pozostałej zaplanowanej kwoty zł w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano ,32 zł tj. 80,18 % na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.: - wypłatę wynagrodzenie i składki od niego naliczane na podstawie umowy zlecenia w związku ze sporządzeniem mapy wstępnego projektu podziału działek nieruchomości położonych Tomaszowie Maz ,24 zł, - wykonano szacunki i podziały nieruchomości przeznaczonych do zbycia, poniesiono koszty ogłoszeń w prasie lokalnej oraz ogólnokrajowej dotyczących przetargów, dzierżaw nieruchomości, wykonania światłokopii, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Ponadto środki pieniężne wydatkowano na działania związane ze szczegółową analizą i aktualizacją stanu mienia komunalnego ,89 zł, - ubezpieczono grunty komunalne od odpowiedzialności cywilnej 380 zł, - dokonano opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych, opłat dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie miasta ,93 zł, - koszty postępowania sądowego zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Pl. Kościuszki ,26 zł. Ponadto z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano ,20 zł tj. 97,67 % na: - zakup zaworów hydraulicznych, tablic ostrzegawczych oraz art. chemicznych i przemysłowych, regulowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i odprowadzenie ścieków, remont hydrantów wewnętrznych w budynku, opłatę rachunków za wywóz nieczystości stałych, konserwację urządzeń cieplnych i c.o., ogłoszenia, kontrolę przewodów kominowych i urządzeń grzewczo wentylacyjnych oraz prace kontrolno pomiarowe instalacji elektrycznych ,90 zł, - remonty na terenie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, polegający na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ,66 zł, - ustawowe odsetki od kwot zasądzonych wyrokiem Sądu 465,04 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych ,44 zł, - koszty postępowania sądowego oraz ustawowe odsetki od powyższych spraw 955,16 zł. Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym zaplanowano kwotę zł, wydatkowano ,77 zł, tj. 93,56 % planu rocznego na zadania: Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik nr 1 I. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo