ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2009r. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz Nr 169, poz. 1420; z 2006r.Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100; Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia r. (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) - Prezydent Miasta zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Maz. za rok 2009 z realizacji zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wynikających z porozumień, zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z rachunku dochodów własnych. 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO za rok 2009 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI BUDŻETU Budżet Miasta 2009 roku został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/304/08 w dniu 19 grudnia 2008 r. Dochody ogółem zostały uchwalone na poziomie zł, po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego stanowiły kwotę ,23 zł (wzrost o 7,59 %), a zostały wykonane w wysokości ,13 zł tj. 100,25 % planu rocznego ( załącznik Nr 1). Wydatki natomiast ustalono na kwotę zł, po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły ,97 zł. (wzrost o 2,23 %), które zostały zrealizowane na kwotę ,31 zł tj. 97,86 % planu rocznego (załącznik Nr 5). Wykonanie budżetu ogółem przedstawia poniższa tabela. Lp. Wyszczególnienie 2008 r r. Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Dochody ogółem (a+b) , , ,13 a) dochody bieżące , , ,74 b) dochody majątkowe , , ,39 2. Wydatki ogółem (a+b) , , ,31 a) wydatki bieżące , , ,09 b)wydatki majątkowe , , ,22 3. Nadwyżka/deficyt (1-2) ,78 /-/ ,44 /-/ ,18 4. Finansowanie (a-b) , , ,963,34 a)przychody ogółem, z tego: , , ,59 Kredyty i pożyczki , , ,40 Nadwyżka lat ubiegłych Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych pozostałe przychody , , ,19 b)rozchody ogółem, z tego: , , ,25 spłaty kredytów i pożyczek , , ,57 pozostałe rozchody , ,68 Z przedstawionych danych wynika, że dochody budżetu zostały wykonane w 100,25 % i były wyższe 7,01 % od dochodów wykonanych w 2008 roku tj. o ,47 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w 97,86 % i były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2008 roku o 18,11 % tj. o ,87 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,98 % i były wyższe od wydatków wykonanych w 2008 roku o 9,32 % tj. o ,86 zł. Z kolei wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 97,41 % i były wyższe o 68,33 % tj. o ,01 zł od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2008 roku. Miasto Tomaszów Maz w 2009 roku osiągnęło deficyt w kwocie ,18 zł przy planowanym w kwocie ,44 zł. Niższy deficyt budżetowy osiągnięto w związku z wyższymi dochodami o ,60 zł i niezrealizowanymi wydatkami na kwotę ,66 zł. Wynik budżetu w 2009 roku w stosunku do planu uległ poprawie o kwotę ,26 zł. Poza dochodami w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano przychody w kwocie ,52 zł. W ciągu roku 2009 przychody zmniejszono do kwoty ,66 zł a wykonano w wysokości ,59 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek ,40 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2009 roku były wyższe w stosunku do 2008 roku o kwotę ,38 zł tj. 214,90 %. Pozostałą kwotę przychodów tj ,19 zł stanowiły wolne środki nie wydatkowane w 2008 roku, z której ,03 zł zostało przeznaczone na pokrycie deficytu 2009 roku. W 2009 roku rozchody w budżecie zaplanowano na kwotę ,52 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek. W ciągu roku 2009 rozchody zmniejszono do kwoty ,22 zł a wykonano w wysokości ,25 zł. Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 2

3 Kwota dokonanych w 2009 roku spłat kredytów i pożyczek była wyższa o ,29 zł od spłat dokonanych w 2008 roku tj. o 64,71 %. Kwota rozchodów z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek w 2009 roku była niższa od przychodów z tego tytułu o kwotę ,83 zł. Stan niewykorzystanych środków na koniec 2009 roku wynosił ,16 zł. Struktura dochodów w 2009 roku. L.p Wyszczególnienie 2008r. 2009r. Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 1 Dochody bieżące własne , , ,69 102,69 2 Dochody majątkowe własne , , ,39 87,99 w tym dotacje rozwojowe , ,05 99,99 3 Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 4 Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 102, , , ,79 120,81 5 Dotacje na realizację zadań własnych , , ,29 98,95 w tym dotacje rozwojowe na wydatki bieżące , , ,82 94,38 6 Subwencje , , ,00 100,00 7 Dotacje na realizację zadań zleconych , , ,98 99,98 8 Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień , , ,99 99,57 OGÓŁEM , , ,13 100,25 Z analizy struktury dochodów wynika, że dochody własne zostały wykonane w 102,69 %. Ze szczegółowej analizy wynika, że udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 102,69% a udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w 120,81%. Ich wysokość wpływa na poziom wykonania dochodów ogółem w 2009 roku. Struktura wydatków w 2009 roku. l.p. Wyszczególnienie 2008r. 2009r. Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 1. Wydatki bieżące własne , , ,77 97,37 2. Wydatki majątkowe jednoroczne , , ,52 99,30 3. Wydatki majątkowe wieloletnie , , ,84 99,70 4. Wydatki inwestycyjne na programy iprojekty UE , ,86 91,56 5. Dotacje , , ,83 99,99 6. Razem wydatki na zadania własne , , ,82 97,56 7. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,98 99,98 8. Zadania wynikające z porozumień , , ,51 99,57 OGÓŁEM , , ,31 97,86 Z przeprowadzonej analizy wydatków wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 97,86 % jednakże w stosunku do roku 2008 wzrosły o 18,11 % w tym wydatki bieżące własne wzrosły o 11,24 %, a wydatki majątkowe wzrosły o 68,41 %. Ponadto o 17,38 % wzrósł poziom udzielonych dotacji z budżetu miasta. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmalały o 2,01 % w stosunku do 2008r. Wysokość i struktura zadłużenia na koniec 2009 roku L.p. Wyszczególnienie Zadłużenie na koniec 2008 r Zadłużenie na koniec 2009r Z tego wobec wierzycieli % wzrostu krajowych zagranicznych Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego: , , ,54 a) papiery wartościowe ,93 b) kredyty i pożyczki , , ,54-176,93 Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 3

4 c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu: dostaw towarów i usług Z powyższego zestawienia wynika, że na koniec 2009 r. stan zadłużenia w porównaniu do 2008 r. zwiększył się o kwotę ,18 zł tj. o 76,93 %. Na wyższy poziom zadłużenia miał wpływ wyższy stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług. Na koniec 2009 roku wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wykonanych wynosił 7,23 %.Natomiast łączna kwota zadłużenia na dzień r stanowiła 28,81 % dochodów wykonanych w 2009 r. Wysokość i struktura należności na koniec 2009 roku L.p. Wyszczególnienie Należności na koniec 2008 r Należności na koniec 2009r Z tego od dłużników krajowych zagranicznych Należności według tytułów dłużnych ogółem, z tego: , ,20-2. a) papiery wartościowe b) kredyty i pożyczki c) wymagalne należności w tym z tytułu: % wzrostu 126, , , ,57 5. dostaw towarów i usług , , ,11 6. Pozostałe należności , , ,14 Z przedstawionej tabeli wynika, że należności na dzień r. wzrosły w stosunku do 2008 roku o kwotę ,40 zł, tj.: o 26,61 %. Tak znaczny wzrost należności jest spowodowany narastaniem należności wymagalnych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których stan na dzień r. wyniósł ,90 zł i wzrósł w stosunku do 2008r. o 2.547,949,96 zł. Ponadto na wzrost poziomu należności mają wpływ nie zapłacone należności do końca roku z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie zł. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik1.RTF Zestawienie dochodów budżetowych ogółem Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik2.RTF Zestawienie dochodów bieżących własnych wg działów -zadania własne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 4

5 MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik3.RTF Część tabelaryczna zestawienie dochodów bieżących własnych Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 63/2010 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. Część opisowa - dochody bieżące własne Dochody bieżące własne przyjęte URM Nr XXI/304/08 z dnia r. zaplanowane zostały w wysokości zł. Po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły ,18 zł a wykonane zostały w kwocie ,77 zł tj. 101,83 %. Realizacja dochodów bieżących własnych (załącznik nr 3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wpływy dotyczą kary umownej za przekroczenie terminu budowy studni głębinowej w Tomaszowie Maz. w wysokości 1.800,00 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,98 zł. Natomiast realizacja wyniosła ,61 zł tj. 112,38 % planu. Realizacja dochodów w tym dziale wynika z: - zajęcia pasa drogowego dróg gminnych bez wymaganego zezwolenia 3.943,72 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczenia reklam oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu, kosztów upomnień ,69 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg wewnętrznych, odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu oraz kosztów upomnień ,51 zł, - opłat za wydane licencje oraz zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 3.791,71 zł, - przepadku wadium na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę Pl. Kościuszki w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta ,00zł. Dochody uzyskano również z kar umownych w wysokości ,00 zł : - za przekroczenie terminu wykonania bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta ,00 zł, - za przekroczenie terminu budowy ulic Rolnej i Lewej ,00 zł oraz ulic Pustej i Irysowej ,00 zł, - za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej remontu schodów w ul. Przeskok 7.400,00 zł. Do budżetu wpłynęły środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008, a dotyczyły zadań: - Budowa ulicy Tulipanowej ,56 zł, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 1

7 - Budowa ulic Pustej i Irysowej ,00 zł, - Rewitalizacja Centrum Miasta ,42 zł. Dział TURYSTYKA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł, które zrealizowane zostały w 100% a dotyczyły kar umownych za przekroczenie terminu: - opracowania dotacji na modernizację infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła 3.750,00 zł, - przebudowy budynku szaletu w Rezerwacie Niebieski Źródła 7.000,00 zł. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,68 zł. Natomiast realizacja wyniosła ,19 zł tj. 102,55 % planu. Wpływy dotyczą: - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek ,09 zł, - zwrotu kosztów wyceny lokali, wyceny nieruchomości ,52 zł, - dochodów z najmu i dzierżaw gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości zabudowane ,12 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu powyższych opłat ,23 zł, - dzierżaw na Placu Narutowicza oraz parkingu przy ul. Farbiarskiej, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i kosztów upomnień ,27 zł, - wpływów z opłat za zużytą energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Św. Antoniego 7.796,76 zł, - dochodów z dzierżaw powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat ,82 zł, - kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu wykonania operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Tkackiej 27 zł, - spłaty zadłużenia hipotecznego oraz odsetek od nieterminowych wpłat 26,82 zł, Do budżetu wpłynęły również środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku dotyczyły zadań: - Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Spalskiej Kamiennej ,00 zł, - wykup nieruchomości w ramach programu Rewitalizacja Centrum Miasta ,56 zł. Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś ,93 zł co stanowi 106,13 % planu rocznego. Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 2

8 Wpływy uzyskano z działalności usługowej prowadzonej na Cmentarzu Komunalnym za sprzedaż miejsc pod mogiły, przechowywanie zwłok, opłaty za korzystanie z kaplicy podczas mszy, pozwoleń na budowę nagrobków i umieszczenie reklam na budynku kancelarii w wysokości ,93 zł. Do budżetu wpłynęły również środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku dotyczyły wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w wysokości ,00 zł. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości zł, zrealizowano natomiast w wysokości ,59 zł, co stanowi 104,99 % planu rocznego. Realizacja dochodów w tym dziale wynika z wpływów z tytułu: - spłaty zadłużenia hipotecznego oraz odsetek od nieterminowych wpłat 26,82 zł, - spadku nabytego po zmarłym mieszkańcu Tomaszowa Maz. zgodnie z wyrokiem sądu 8.063,73 zł, - odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Miasta i rachunkach Urzędu Miasta ,26 zł, - opłat za umieszczenie reklamy w budynku użyteczności publicznej, najmu lokali mieszkalnych, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne i przekroczone limity wartościowe sieci komórkowej GSM Plus i ERA, odsetek od nieterminowych wpłat, koszty upomnień ,81 zł, - refundacji prac interwencyjnych przez PUP, opłat jednostek zewnętrznych za obsługę PKZP, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotu zasądzonych kosztów procesu oraz kosztów postępowania sądowego i komorniczego, należności wpłaconych przez osobę fizyczną zasądzonych wyrokiem sądowym ,81zł, - dochodów należnych gminie w wysokości 5 % od kwoty zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 5.394,16 zł, - wpływów ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na podstawie zawartej umowy tytułem udzielenia pomocy finansowej dla miasta na organizację festiwalu A może byśmy tak do Tomaszowa 3.000,00 zł. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,67 zł, zrealizowano natomiast ,72 zł co stanowi 106,41 % planu rocznego. Dochody w kwocie ,05 zł tj. 107,45 % planu zostały zrealizowane przez Straż Miejską z tytułu należnych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych, kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony monitoring Miasta w kwocie zł oraz zwrot kosztów wraz z odsetkami za usunięcie nieczystości z kolizji drogowej na trasie A1 w wysokości 8.322,67 zł. Dział DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 3

9 W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości ,41 zł, wpływy natomiast wyniosły ,89 zł, co stanowi 103,15 % planu rocznego. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: - wpłat z opłat targowych na Targowiskach Miejskich ,50 zł, - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ,00 zł, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,27 zł, - podatku od nieruchomości od osób prawnych ,42 zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,32 zł, - podatku od środków transportowych od osób prawnych ,40 zł, - podatku rolnego ,34 zł, - podatku leśnego 7.184,30 zł, - podatek od spadków i darowizn ,62 zł, - wpływów z opłaty skarbowej ,54 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat podatków ,54 zł, - wpływy za upomnienia ,50 zł, - podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, - podatku dochodowego od osób prawnych ,79 zł, - karty podatkowej ,92 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,12 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ,52 zł, - wpływów z PFRON z tytułu dotacji rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej ,00 zł, - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych zł, - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat 9.111,79 zł. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym założono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów kwotę subwencji dla Miasta w wysokości ogółem zł. W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej. W związku z tym dochody z tytułu subwencji wzrosły ogółem do kwoty zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej zł, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 4

10 - część podstawowa subwencji ogólnej ,00 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, - część równoważąca subwencji ogólnej zł, Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości ,33 zł, zrealizowano natomiast w kwocie ,51 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego. Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli z tytułu: - uzyskiwanych odsetek od środków na rachunkach bankowych ,80 zł, - wpływy z działalności przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ,65 zł, - wpływy z różnych dochodów (nagroda ministra, refundacje z PUP, wynagrodzenie płatnika) ,69 zł, - wpływy z wynajmu pomieszczeń ,20 zł, - za wydanie duplikatów świadectw 109 zł, - grzywny i kosztów upomnienia z tytułu przymuszenia do spełnienia obowiązku szkolnego 93,80 zł, - dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w Przedszkolu Nr ,33 zł, -refundacja kosztów kształcenia młodocianego pracownika w Zespole Szkół Gimnazjalnych zł, W dziale tym uzyskano także dochody: - w kwocie 6.771,46 zł jako kara umowna naliczona za przekroczenie terminu wykonania termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr w kwocie 800,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji technicznej na budowę szatni w Szkole Podstawowej Nr 14, - w kwocie 5.100,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 7, - w kwocie 1.680,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu przystosowania instalacji w placówkach oświatowych do wymogów p.poż, - w kwocie 180,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu wykonania robót remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1, - w kwocie 750,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu remontu dachu na hali balonowej w Gimnazjum Nr 7, - w kwocie 950,00 zł jako kara umowna za przekroczenie terminu remontu Przedszkola Nr14, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 5

11 - w kwocie 964,05 zł jako odsetki od kary umownej. Uzyskano również dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy: - Warto umieć więcej realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 13 w wysokości ,45 zł, - Wiedzieć więcej patrzeć dalej realizowanego przez Gimnazjum Nr 6 w wysokości ,48 zł. Uzyskano dotację z budżetu państwa: - w wysokości ,91 zł na realizację Rządowego Programu wspierania w latach organów w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła, - w wysokości ,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, - w wysokości 1.452,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Z Funduszu Pracy wpłynęły środki w wysokości ,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z Gminy Lubochnia, Gminy Poświętne oraz Gminy Inowłódz uzyskano dotacje w wysokości ,00 zł, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli w Tomaszowie Maz. Do budżetu wpłynęły również środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasły z upływem roku dotyczyły przystosowania wewnętrznych instalacji wodociągowych do wymogów p.poż. w placówkach oświatowych w wysokości ,69 zł.. Dział OCHRONA ZDROWIA W tym dziale na zaplanowaną kwotę zł uzyskano ,96 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego. Są to wpływy z tytułu: - opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,33 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie dla płatnika w ORDN 816,63 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA W tym dziale na zaplanowaną kwotę ,22 zł uzyskano ,06 zł, co stanowi 99,41 % planu. Najpoważniejszymi pozycjami dochodów w tym dziale są dotacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na: - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,14 zł, - wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych ,94 zł, - realizację programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ,70 zł, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 6

12 - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania MOPS ,00 zł, Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu: - należnych gminie 20% środków od kwoty funduszu alimentacyjnego ,92 zł, - należnych gminie 50% środków od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tj. spłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 5% od zrealizowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika ,77 zł, - należnych gminie 5% od kwoty zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 50,64 zł, - odpłatność za pobyt w DPS ,25 zł, - odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych ,31 zł, - różne dochody MOPS (refundacja płac pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za pobór energii elektrycznej, gazu i wody, wody opadowe oraz catering, odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne, bilety okresowe ) ,16 zł, - sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji 12,90 zł, - nadpłaconych odsetek od funduszu alimentacyjnego za 2008r. zwróconych z budżetu państwa w 2009r. 619,68 zł, - wpływów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,63 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym ,39 zł, - odsetki od środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację programu Wsparcie 32,37 zł, - zwrot składki zdrowotnej i dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych 129,74 zł, - zwrotu zasiłków stałych, okresowych i celowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami 7.886,18 zł, - zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami ,59 zł, - zwrot za opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych 168,56 zł, - zwrot za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 598,30 zł, - odsetek od funduszu alimentacyjnego za 2008r. zwróconych z budżetu państwa w 2009r. Uzyskano również dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu Systemowego WSPARCIE w łącznej wysokości ,89 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowano natomiast ,99 zł, co stanowi 100,16 % planu rocznego. Są to wpływy uzyskane przez Żłobek z tytułu: Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 7

13 - opłat za pobyt i wyżywienie dzieci ,00 zł, - odsetek otrzymanych od środków na rachunku bankowym 566,86 zł, - wpływów z Przychodni Rejonowej z tytułurefundacji kosztówenergii oraz czynszu za wynajem jak również ze sprzedaży złomu ,13 zł. Dział 854 EDUKACYJNAOPIEKAWYCHOWAWCZA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł. W formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi uzyskano ,28 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego. - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnejdla uczniów o charakterze socjalnym tj. zasiłków szkolnych dla uczniów oraz pomocy rzeczowej ,29 zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej ,99zł. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,74 zł wykonano zaś ,11 zł, co stanowi 100,30 % planu rocznego. Uzyskano wpływy z tytułu: - dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację i wycinkę drzew w zabytkowym parku im. dr. J.Rodego oraz renowację terenu zieleni przy ul. Św. Antoniego 3/ ,74 zł oraz na zadanie program edukacyjno ekologiczny EKOPOZYTYWNI ,67 zł, - opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek ,00 zł, - kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zadaszenia alei na Targowisku Miejskim 2.000,00 zł, - kary umownej za przekroczenie terminu przygotowania i weryfikacji projektu technicznego zabezpieczenia wyrobisk Grot Nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną 4.575,00 zł, - odsetek od naliczonych kar oraz zasądzonej grzywny 1.014,87 zł, - opłaty dokonanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt za dzierżawę terenu 600 zł, - wpływów za usługi sterylizacji, kastracji i znakowania psów przyjętych do schroniska 4.770,11 zł - opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków od właścicieli pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza ,04 zł, - opłat rezerwacyjnych stanowisk handlowych na targowiskach miejskich ,13 zł - odsetek za nieterminowe wpłaty 50,68 zł, - refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych od Urzędu Miasta oraz kosztów upomnień i odsetek karnych za nieterminowe wpłaty należności 2.078,34 zł, Id: IUANA-TSVSP-KUUMP-ZVLBZ-PUVZJ. Podpisany Strona 8

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. DANE OGÓLNE Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 20 marca 2007 r.

Zarządzenie Nr 67/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 20 marca 2007 r. Zarządzenie Nr 67/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo