Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 8 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 9 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela 9 Składka 10 Ogólne zasady postępowania związanego z wypłatą odszkodowania 11 Roszczenia regresowe 11 Wyłączenia wspólne 12 Prawa i obowiązki stron 12 CZĘŚĆ II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 15 Przedmiot ubezpieczenia 15 Zakres ubezpieczenia 15 Wyłączenia odpowiedzialności 16 Suma ubezpieczenia 18 Wymogi w zakresie zabezpieczenia mienia 19 Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 20 CZĘŚĆ III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM 22 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 22 Zakres terytorialny 22 Wyłączenia odpowiedzialności 23 Suma gwarancyjna 24 CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26 CZĘŚĆ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 27 Uprawnienia Ubezpieczyciela 27 Wznowienie umowy ubezpieczenia 27 Rozpatrywanie skarg i zażaleń 27 Postanowienia końcowe 27

4 Część I Część II Część III Część IV Część V Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (zwanych dalej OWU ) Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 17, (zwany dalej Ubezpieczycielem ) zawiera z osobami fi zycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej umowy ubezpieczenia w zakresie: 1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym; 3) ubezpieczenia assistance Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU może obejmować postanowienia odmienne od postanowień OWU, indywidualnie uzgodnione z Ubezpieczającym na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W takim przypadku OWU mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel nie może powoływać się na zmianę niekorzystną dla Ubezpieczającego, jeśli przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie przedstawił Ubezpieczającemu w formie pisemnej różnicy między treścią umowy ubezpieczenia, a OWU. 2. Do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową. 3. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest możliwe. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie. 3 Pojęcia użyte w niniejszych OWU otrzymują znaczenie określone zgodnie z poniższymi defi nicjami: 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, działalności zakładów usługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych; 2) budowla następujące obiekty budowlane: a) wiaty, szopy, nawierzchnie placów i podjazdów, wyposażenie posesji, b) ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym; 3) budynek obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach oraz w szczególności: a) instalacje zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) i służących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji. Do instalacji zalicza się w szczególności: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telekomunikacyjną (w tym radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpożarową, internetową, alarmową, centralnego odkurzania, centralnego sterowania, b) urządzenia techniczne zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) urządzenia umożliwiające użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, znajdujące się w środku lub na zewnątrz ubezpieczonego budynku, do których zalicza się m.in.: przyłącza mediów (grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, indywidualne ujęcia wody (studnie wraz z instalacjami i przykryciem), indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej (np. zbiorniki na gaz lub paliwa płynne, kolektory słoneczne), czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, sterowniki centralnego ogrzewania, c) stałe elementy zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, lustra wmontowane w ścianach, zamontowana na stałe stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, tynki i powłoki malarskie ścian oraz sufitów, elewacje, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawami oświetlenia, wentylatorami, zakończeniami instalacji ppoż., meble kuchenne wykonane na wymiar oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe, zabudowy balkonów/logii/tarasów, d) zewnętrzne elementy rynny, parapety zewnętrzne, markizy lub rolety przeciwsłoneczne, zewnętrzne punkty oświetleniowe oraz inne przedmioty trwale związane z budynkiem, 2 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

5 z zastrzeżeniem, że materiały i surowce służące do wykonania ww. instalacji, stałych elementów, zewnętrznych elementów uznajemy odpowiednio wg pkt a-d nawet gdy nie zostały wbudowane lub zamontowane na stałe. 4) budynek niemieszkalny budynek nieprzeznaczony dla celów mieszkalnych (w tym garaż), który nie jest także wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej; 5) budynek o palnej konstrukcji budynek posiadający: a) ściany zewnętrzne wykonane z drewna lub z płyt drewnopochodnych (płyt wiórowych), również w przypadku gdy są pokryte elewacją z innego materiału; b) pokrycie dachowe wykonane z materiałów palnych: drewnianych gontów, trzciny lub słomy; 6) Centrum Alarmowe jednostka zorganizowana przez Ubezpieczyciela, z którą można skontaktować się 7 dni w tygodniu, 24h na dobę pod numerem telefonu wskazanym w polisie, zajmująca się udzielaniem pomocy w zakresie i na zasadach opisanych w OWU; 7) deszcz nawalny deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMGW wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; 8) dewastacja umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 9) dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe: a) drzwi antywłamaniowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie, b) monitoring; 10) dom jednorodzinny budynek mieszkalny jednorodzinny, tj. budynek w zabudowie pojedynczej (wolnostojącej), bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,.stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, będący przedmiotem: a) prawa własności (współwłasności), b) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 11) dom jednorodzinny w stadium budowy budynek nowo wznoszony, a także rozbudowa lub nadbudowa budynku istniejącego, przy czym przyjmuje się, że: a) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, w szczególności: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, b) zakończenie budowy następuje w chwili pierwszego zamieszkania, tj. zgromadzenia w domu jednorodzinnym i uruchomienia wyposażenia wystarczającego do zaspokojenia normalnych potrzeb mieszkaniowych; 12) dym i sadza produkty spalania unoszące się w powietrzu, wskutek wystąpienia ognia poza miejscem ubezpieczenia powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia; 13) dzieła sztuki obrazy, rysunki, grafi ki, rzeźby, fotografi e, których wartość określana jest na podstawie wyceny rzeczoznawców, ekspertów domów aukcyjnych, biegłych sądowych; 14) eksplozja gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 15) franszyza integralna ograniczenie świadczenia Ubezpieczyciela polegające na tym, że w przypadku szkody nie przekraczającej wysokości określonej w OWU lub umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania; 16) garaż wolnostojący wolnostojący budynek przeznaczony do parkowania pojazdów; 17) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 18) huk ponaddźwiękowy fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku; 19) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie; 20) inspekcja miejsca ubezpieczenia dokonywane przez Ubezpieczyciela oględziny miejsca ubezpieczenia mające na celu między innymi ustalenie stanu technicznego miejsca ubezpieczenia oraz istniejących zabezpieczeń antywłamaniowych; 21) instalacje zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) służący do prawidłowej eksploatacji lokalu. Do instalacji zalicza się w szczególności: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, Część V Część IV Część III Część II Część I 3

6 Część I Część II Część III Część IV Część V telekomunikacyjną (w tym radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpożarową, internetową alarmową, centralnego odkurzania, centralnego sterowania, 22) konsument osoba fi zyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 23) koszty poszukiwania przyczyny zalania udokumentowane koszty materiałów i robocizny poniesione w celu: a) odnalezienia elementów instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania, których uszkodzenie lub wada było bezpośrednio przyczyną zalania w lokalu mieszkalnym, budynku mieszkalnym lub budynku niemieszkalnym, b) usunięcia uszkodzeń lub wad w instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania lub jej wyposażeniu oraz naprawy stałych elementów zniszczonych lub uszkodzonych wskutek poszukiwania przyczyny zalania; 24) kradzież z włamaniem zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać po pokonaniu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, zamocowań lub otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku; 25) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni na terenach górskich lub falistych; 26) miejsce tymczasowego pobytu mieszkanie lub dom jednorodzinny wynajmowany odpłatnie przez Ubezpieczonego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mieszkania lub domu jednorodzinnego; 27) miejsce ubezpieczenia: a) ubezpieczone mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego oraz posesja, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny lub budynek niemieszkalny albo b) mieszkanie albo dom jednorodzinny, w którym znajduje się ubezpieczone wyposażenie; 28) mienie dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego, mieszkanie lub wyposażenie, które mogą stanowić przedmiot umowy ubezpieczenia; 29) mieszkanie znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub zespół pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących odrębną nieruchomość i będących przedmiotem prawa własności (współwłasności) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wraz z przynależnym: a) pomieszczeniem gospodarczym b) pomieszczeniem garażowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub miejscem postojowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wraz ze stałymi elementami. Elementami mieszkania są w szczególności: a) instalacje zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) i służących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji. Do instalacji zalicza się w szczególności: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telekomunikacyjną (w tym radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpożarową, internetową, alarmową, centralnego odkurzania, centralnego sterowania, b) stałe elementy zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, lustra wmontowane w ścianach, zamontowana na stałe stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, tynki i powłoki malarskie ścian oraz sufitów, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawami oświetlenia, wentylatorami, zakończeniami instalacji ppoż., przyłącza mediów (grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, sterowniki centralnego sterowania, czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, meble kuchenne wykonane na wymiar oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe, zabudowy balkonów/logii/tarasów, c) zewnętrzne elementy rynny, parapety zewnętrzne, markizy lub rolety przeciwsłoneczne, zewnętrzne punkty oświetleniowe oraz inne przedmioty trwale związane z budynkiem z zastrzeżeniem, że materiały i surowce służące do wykonania ww. instalacji, stałych elementów, zewnętrznych elementów uznajemy odpowiednio wg pkt a-c nawet gdy nie zostały wbudowane lub zamontowane na stałe. 30) monitoring system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniający dojazd na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia przez jednostkę policji lub agencję ochrony mienia; 31) mury objęta umową ubezpieczenia, na podstawie deklaracji Ubezpieczającego zawartej we wniosku o ubezpieczenie, jedna z poniższych kategorii mienia: a) dom jednorodzinny, b) budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego, c) mieszkanie; 32) nadbudowa podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku; 4 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

7 33) [usunięto]; 34) obiekt sezonowy budynek wykorzystywany do pobytu sezonowego, tj. domek letniskowy lub dom jednorodzinny użytkowany sezonowo; 35) odszkodowanie należne Ubezpieczonemu w razie powstania szkody świadczenie Ubezpieczyciela ustalone na zasadach określonych w OWU; 36) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; 37) okres ubezpieczenia okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia; 38) osoba bliska małżonek, małżonka, wstępni, zstępni, pasierbica, pasierb, dziecko przysposobione albo przyjęte na wychowanie przez Ubezpieczonego, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa, osoby pozostające w konkubinacie; 39) osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po stoku; 40) papiery wartościowe czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę; 41) piorun bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczone mienie, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia; 42) polisa dokument ubezpieczenia w rozumieniu art. 809 kodeksu cywilnego, wystawiony przez Ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki; ilekroć w OWU mowa o polisie należy przez to rozumieć również dokument o innej nazwie stanowiący dokument ubezpieczenia w rozumieniu art. 809 kodeksu cywilnego; 43) pomieszczenie garażowe pomieszczenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym albo pomieszczenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przynależne do mieszkania przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych; 44) pomieszczenia gospodarcze poza mieszkaniem znajdujące się w obrębie tego samego budynku mieszkalnego wielorodzinnego pomieszczenia przynależne do mieszkania oraz przeznaczone do wyłącznego użytku Ubezpieczonego, takie jak: piwnica, pralnia domowa, suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodarcze, w których znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe. Do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy; 45) pomieszczenia gospodarcze poza domem jednorodzinnym piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodarcze znajdujące się poza ubezpieczonym domem jednorodzinnym w budynkach na terenie posesji, na której posadowiony jest ubezpieczony dom jednorodzinny; 46) pomoc domowa osoba wykonującą prace w zakresie czynności życia codziennego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym; 47) posesja zabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Ubezpieczonego lub będąca w jego posiadaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej; 48) powierzchnia użytkowa mieszkania powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu, a w szczególności pokoi, kuchni, przedpokoi, korytarzy, łazienek. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli oraz pomieszczeń gospodarczych poza mieszkaniem; 49) powódź: a) zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, lub b) spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych; 50) przedstawiciel ustawowy rodzic sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim albo opiekun ustanowiony dla małoletniego przez sąd; 51) przepięcie nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej; 52) rabunek zabór ubezpieczonego mienia dokonany: a) z zastosowaniem przemocy fi zycznej wobec Ubezpieczonego albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności, b) z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, wobec osoby posiadającej klucze do domu jednorodzinnego lub mieszkania, wskutek której to przemocy lub groźby sprawca zmusił tę osobę do otworzenia domu jednorodzinnego lub mieszkania będącego przedmiotem ubezpieczenia lub w którym znajduje się ubezpieczone wyposażenie, c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych z powodu podeszłego wieku, choroby lub niedorozwoju, w przypadku gdy istnienie podstępu nie budzi wątpliwości w świetle przedstawionych dowodów lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu; 53) remont wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego; 54) rozbudowa powiększenie powierzchni zabudowanej istniejącego budynku; 55) ruchomości domowe mienie ruchome, w szczególności: a) meble ( z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe), b) sprzęt zmechanizowany (w tym również sprzęt zmechanizowany przeznaczony do zamontowania lub obudowania w meblach wbudowanych lub zamontowanych na stałe), Część V Część IV Część III Część II Część I 5

8 Część I Część II Część III Część IV Część V c) dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego użytku oraz zapasy gospodarstwa domowego, d) sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz domu jednorodzinnego lub mieszkania), komputerowy, fotografi czny, instrumenty muzyczne, e) wyroby wykonane w całości lub części ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki fi latelistyczne, f) pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe, g) rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie, h) części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie, i) rośliny doniczkowe oraz psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, z wyjątkiem roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych; 56) sprzęt pływający następujący sprzęt pływający: łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery wodne, pontony, skutery wodne, jachty żaglowe oraz motorowe; 57) stałe elementy zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) elementy wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, w szczególności: a) armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, b) zlewozmywak, c) przegrody/ścianki działowe, d) lustra wmontowane w ścianach, e) zamontowana na stałe stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, f) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, g) obudowy instalacji i grzejników, h) tynki i powłoki malarskie ścian oraz sufi tów, i) okładziny ścian, podłóg, schodów, sufi tów, j) podłogi, k) podwieszane sufi ty wraz z zamontowanymi w nich elementami, np. oprawami oświetlenia, wentylatora, zakończeniami instalacji ppoż., l) meble kuchenne wykonane na wymiar oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe, m) zabudowy balkonów/ logii/tarasów. Dodatkowo, w przypadku mieszkania stałymi elementami są również: przyłącza mediów (grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, sterowniki centralnego sterowania, czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego 58) stłuczenie niezależne od woli Ubezpieczającego lub osób bliskich, przypadkowe rozbicie lub pęknięcie następujących przedmiotów: a) szyb okiennych i drzwiowych, b) oszklenia ścian i dachów, c) szklanych przegród ściennych (w tym zewnętrznych przegród z luksferów), d) zamontowanych na stałe luster lub witraży, e) szyb kominkowych, f) szklanych elementów mebli, g) akwariów lub terrariów. 59) stopień zużycia technicznego miara utraty wartości ubezpieczonego mienia, wynikająca między innymi z okresu eksploatacji mienia, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, sposobu użytkowania, prowadzonej gospodarki remontowej; 60) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 61) suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu Assistance określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy OWU lub umowa ubezpieczenia przewiduje w ramach sumy ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit; 62) sytuacja awaryjna sytuacja, w której ze względu na uszkodzenie lub zatrzaśniecie drzwi, kradzież z włamaniem lub rabunek kluczy bądź dewastację zamków w drzwiach wejściowych, konieczna jest pilna interwencja specjalisty w celu umożliwienia Ubezpieczonemu dostępu do miejsca ubezpieczenia; 63) szkoda w ubezpieczeniu mienia: szkoda rzeczowa; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: szkoda rzeczowa lub szkoda na osobie; 64) szkoda całkowita w mieszkaniu naruszenie bądź zniszczenie elementów konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie w stopniu uniemożliwiającym dalsze zamieszkiwanie tego mieszkania bez zagrożenia dla życia lub zdrowia lokatorów i nie dające się naprawić lub powodujące unicestwienie mieszkania; 6 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

9 65) szkoda na osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 66) szkoda rzeczowa utrata lub zmniejszenie wartości mienia wskutek jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru w następstwie zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkoda rzeczowa obejmuje także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie jego rzeczy lub gdyby nie doznał szkody osobowej; 67) śnieg opad atmosferyczny, który swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na przedmiot ubezpieczenia albo może spowodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, powodując szkody rzeczowe; 68) trzęsienie ziemi naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej; 69) Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia także na cudzy rachunek; 70) Ubezpieczony osoba fi zyczna, na rachunek której zawarta została umowa ubezpieczenia, posiadająca mienie będące przedmiotem ubezpieczenia na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego (m.in. prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu, decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej) oraz osoby bliskie, o ile pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 71) uderzenie pojazdu bezpośrednie uderzenie w mienie będące przedmiotem ubezpieczenia pojazdu silnikowego lub szynowego nie należącego do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego i nie będącego pod ich kontrolą, a także uderzenie części tego pojazdu lub przewożonego nim ładunku; 72) umowa ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWU; 73) unicestwienie całkowite zniszczenie budynku, budowli lub mieszkania w takim stopniu, że nie jest możliwa ich naprawa lub odbudowa, a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego budynku, budowli lub mieszkania; 74) upadek drzew lub masztów przewrócenie się drzew lub masztów, lub oderwanie się ich części i upadek na ubezpieczony przedmiot; przez maszty należy rozumieć również słupy energetyczne, kominy lub latarnie; 75) upadek statku powietrznego katastrofa albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 76) urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego: a) zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej (bez zasilania akumulatorowego lub bateryjnego): odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze DVD i video, zestawy muzyczne, b) kuchenki (gazowe i elektryczne), pralki, pralko-suszarki, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, zmywarki; 77) wartość nowa wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu jak nowe lecz nie ulepszonego, to jest: a) dla domów jednorodzinnych, budynków niemieszkalnych, mieszkań, budowli wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stosowanymi w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, b) dla domów jednorodzinnych w stadium budowy wartość ustalona z odpowiednim zastosowaniem lit. a) powyżej, powiększona o koszt robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, planowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia, c) dla wyposażenia wartość odpowiadająca kosztom remontu, naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu takiego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu przeciętnych cen i kosztów montażu obowiązujących na danym terenie; 78) wartość rynkowa mieszkania wartość odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i przeciętnej ceny rynkowej 1 m 2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym; 79) wartość rzeczywista wartość nowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego; 80) wniosek o ubezpieczenie wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia (oferta) składany Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego, zawierający dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, tj. w szczególności dane na temat miejsca ubezpieczenia i Ubezpieczonego, na podstawie których Ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka. Wniosek o ubezpieczenie może zostać również złożony za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w czasie rozmowy telefonicznej, przez Internet lub w inny sposób zaakceptowany przez Ubezpieczyciela; 81) wyposażenie ruchomości domowe i stałe elementy; 82) wyposażenie posesji usytuowane na terenie posesji: a) obiekty małej architektury: posągi, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, przytwierdzone do podłoża urządzenia sportowe służące do rekreacji, piaskownice, śmietniki i inne, Część V Część IV Część III Część II Część I 7

10 Część I Część II Część III Część IV Część V b) zamontowane na stałe instalacje: zraszająca, oświetleniowa i inne; 83) zalanie bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na: a) spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z prawidłowo konserwowanych instalacji i urządzeń domowych wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, itp. znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego mieszkania lub budynku, bądź poza nim, b) cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz ubezpieczonego mieszkania lub budynku, bądź poza nim, c) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz ubezpieczonego mieszkania lub budynku, bądź poza nim, w sytuacji udokumentowanej przerwy w dopływie wody lub d) zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie; 84) zamek mechaniczno-elektroniczny zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego; 85) zamek wielopunktowy zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach; 86) zamek wielozastawkowy zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profi lowanych w kluczu; 87) zapadanie się ziemi obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie; 88) zdarzenie ubezpieczeniowe, wypadek: a) w ubezpieczeniu mienia niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego określone w OWU zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym powodujące szkodę, b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, z którego wynikła szkoda osób trzecich. Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 4 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres ubezpieczenia trwający 1 rok; daty początku i końca okresu ubezpieczenia określa Umowa ubezpieczenia. 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie informacji podanych przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie, niezbędnych do dokonania przez Ubezpieczyciela oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Informacje te mogą być podane przez Ubezpieczającego Ubezpieczycielowi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu lub Internetu z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku o ubezpieczenie za pośrednictwem Internetu, Ubezpieczający zobowiązany jest do uprzedniego złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu świadczenia przez Ubezpieczyciela usług drogą elektroniczną, a Ubezpieczyciel jest zobowiązany mu ten regulamin udostępnić. Informacje, o których mowa powyżej, obejmują w szczególności dane: 1) personalne Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innych osób zamieszkujących w miejscu ubezpieczenia i mogących z niego korzystać oraz dotyczące ewentualnych zniżek lub zwyżek składek ubezpieczeniowych; 2) dotyczące przedmiotu ubezpieczenia i cech identyfi kacyjnych przedmiotu ubezpieczenia; 3) dotyczące stanu technicznego miejsca ubezpieczenia (w tym zainstalowanych zabezpieczeń antywłamaniowych); 4) inne określone we wniosku o ubezpieczenie. 3. Umowa ubezpieczenia: 1) jest zawarta z chwilą potwierdzenia przez Ubezpieczyciela, że złożony przez Ubezpieczającego wniosek o ubezpieczenie został zaakceptowany lub z inną chwilą uzgodnioną przez strony, 2) w razie wątpliwości umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 3), 3) w przypadku gdy w odpowiedzi na złożony przez Ubezpieczającego wniosek o ubezpieczenie Ubezpieczyciel nie złożył oświadczenia o akceptacji tego wniosku zgodnie z pkt 1), ale doręcza Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia odbiegające na niekorzyść Ubezpieczającego od wniosku o ubezpieczenie, Ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami wniosku o ubezpieczenie. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu ustalonym w umowie ubezpieczenia i potwierdzonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy oraz nie wcześniej niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty w pełnej wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. W zakresie ryzyka powodzi, o ile jest objęte umową ubezpieczenia, zastosowanie ma ponadto 30 ust Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

11 5. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wskazanego na polisie jako data początku okresu ubezpieczenia składka lub jej pierwsza rata nie zostanie opłacona w pełnej wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia będzie to oznaczało rezygnację Ubezpieczającego z zawarcia umowy ubezpieczenia. 6. Ubezpieczyciel ma prawo uzależnić rozpoczęcie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej od dostarczenia przez Ubezpieczającego dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela lub od przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela inspekcji miejsca ubezpieczenia. W takim przypadku strony uzgadniają w umowie ubezpieczenia, że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu wykonania inspekcji przez Ubezpieczyciela oraz po otrzymaniu dokumentów, których dostarczenia żądał Ubezpieczyciel i pod warunkiem zaakceptowania przez Ubezpieczyciela wyniku inspekcji i dostarczonych dokumentów. W takim przypadku Ubezpieczyciel przy lub po zawarciu umowy ubezpieczenia uzgadnia z Ubezpieczającym termin wykonania inspekcji miejsca ubezpieczenia lub termin dostarczenia dodatkowych dokumentów. Ubezpieczyciel składa oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji wyników inspekcji lub dostarczonych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (nie licząc sobót, niedziel lub świąt) od daty dokonania inspekcji lub odpowiednio od daty otrzymania żądanych dokumentów. Niezłożenie przez Ubezpieczyciela oświadczenia we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z akceptacją wyniku inspekcji. Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu Ubezpieczyciel może złożyć również w formie elektronicznej ( , sms) uzgodnionej jako forma kontaktu z Ubezpieczającym. Niezależnie od postanowień niniejszego ustępu umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana w przypadkach i w trybie określonym w 9 ust Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel może podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu. Ubezpieczony może żądać by Ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytuje w formularzu wniosku albo w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać wszystkie zmiany okoliczności wymienionych w ustępie poprzedzającym. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach Ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ustępach poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 5. W celu weryfi kacji okoliczności, o których mowa w ust. 1 Ubezpieczyciel uprawniony jest w czasie trwania umowy ubezpieczenia do przeprowadzenia na własny koszt inspekcji miejsca ubezpieczenia, po uzgodnieniu z Ubezpieczającym terminu inspekcji. Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 7 1. W przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia mienia lub umowy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczający, na zasadach określonych w niniejszym paragrafi e, może uzupełnić sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną. 2. W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel może zaproponować Ubezpieczającemu uzupełnienie sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, o czym informuje go podając wysokość uzupełnienia ww. sumy oraz wysokość dodatkowej składki, której zapłata jest wymagana dla skuteczności uzupełnienia sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej. 3. Ubezpieczający, który otrzymał propozycję uzupełnienia, o której mowa w ust. 2 może wyrazić na to zgodę opłacając dodatkową składkę w terminie 7 dni w wysokości wskazanej przez Ubezpieczyciela zgodnie z ust. 2, co skutkuje uzupełnieniem sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej od dnia następnego po zapłaceniu dodatkowej składki. 8 W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w 36 ust. 2, zmniejszona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z chwilą zgłoszenia Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego spadku wartości ubezpieczonego mienia lub z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu decyzji Ubezpieczyciela. Część V Część IV Część III Część II Część I 9

12 Część I Część II Część III Część IV Część V Rozwiązanie umowy ubezpieczenia koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela 9 1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni (jeśli jest przedsiębiorcą) lub w terminie 30 dni (jeśli nie jest przedsiębiorcą), licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem doręczenia Ubezpieczycielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia bez jednoczesnej obecności obu stron przy użyciu środków porozumiewania się na odległość Ubezpieczający będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy albo od dnia doręczenia mu potwierdzenia zawarcia umowy wraz z OWU, jeżeli jest to termin późniejszy. 3. Ubezpieczający może w terminie 30 dni od daty wypłaty odszkodowania bądź doręczenia decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. 4. Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, którą jest: 1) sytuacja, w której Ubezpieczający lub Ubezpieczony uniemożliwia lub znacząco utrudnia Ubezpieczycielowi dokonanie inspekcji miejsca ubezpieczenia, w terminie ustalonym przez Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego zgodnie z 4 ust. 6 lub 6 ust. 5. W tym przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z chwilą złożenia Ubezpieczającemu oświadczenia o rozwiązaniu umowy, z zastrzeżeniem że umowa może rozwiązać się również automatycznie z chwilą, gdy trzecia próba dokonania umówionej inspekcji lub próba umówienia inspekcji stała się nieskuteczna, tj. Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie stawił się w miejscu i czasie umówionej inspekcji lub odmówił umówienia się na taką inspekcję, pod warunkiem że Ubezpieczyciel lub podmiot przez niego upoważniony podczas kontaktu, chociażby telefonicznego, z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, w celu umówienia inspekcji uprzedził go o tym skutku, 2) sytuacja, w której Ubezpieczony w zgłoszeniu szkody jako przyczynę powstania szkody wskazał zdarzenie, które nie było przyczyną szkody (w szczególności zdarzenie, które nie miało miejsca) lub umyślnie wskazał szkody, które nie wynikają ze zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, 3) inna ważna przyczyna pod warunkiem, że została określona przez strony w umowie ubezpieczenia. 5. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w przypadku nieopłacenia przez Ubezpieczającego kolejnej raty składki w ustalonym terminie po bezskutecznym upływie terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego od Ubezpieczyciela wezwania do zapłaty zaległej raty składki wraz z informacją o skutkach niezapłacenia składki we wskazanym terminie. 6. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1-5 umowa ubezpieczenia rozwiązuje się, a ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczonego informacji o wypłacie odszkodowania wyczerpującego całą sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną, o ile Ubezpieczający w tym terminie 7 dni od otrzymania takiego powiadomienia nie uzupełni sumy ubezpieczenia zgodnie z 7; 2) z dniem utraty przez Ubezpieczonego tytułu prawnego do miejsca ubezpieczenia; 3) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia; 4) w przypadku, o których mowa w 10 ust. 3; 5) z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w 3 pkt W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie praw wymaga zgody Ubezpieczyciela. 2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Składka Składkę opłaca się według wyboru Ubezpieczającego i akceptacji Ubezpieczyciela jednorazowo bądź w ratach. 2. Termin płatności poszczególnych rat składki określa umowa ubezpieczenia. W przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki w ratach, opóźnienie w zapłacie dowolnej raty składki w terminie przewidzianym umową ubezpieczenia powoduje natychmiastową wymagalność wszelkich pozostałych rat składki. 10 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

13 3. Za dzień zapłaty składki uznaje się: 1) w przypadku płatności składki przelewem dzień wpływu kwoty składki na rachunek bankowy Ubezpieczyciela; 2) w przypadku płatności składki za pobraniem pocztowym dzień dokonania płatności na rzecz podmiotu uprawnionego do pobrania kwoty składki, 3) w przypadku płatności składki kartą kredytową dzień dokonania autoryzacji transakcji. 4. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 5. Jeżeli nie ustalono inaczej, składka podlegająca zwrotowi wypłacana jest w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o zwrot składki. 6. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela według taryfy składek obowiązującej u Ubezpieczyciela w dniu składania wniosku o ubezpieczenie z uwzględnieniem w szczególności: 1) przedmiotu ubezpieczenia; 2) sumy ubezpieczenia; 3) zakresu ubezpieczenia; 4) zwyżek taryfowych za: a) prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia, b) wynajem miejsca ubezpieczenia osobom trzecim, 5) obniżek taryfowych za: a) dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe, b) jednorazowe objęcie ochroną ubezpieczeniową kilku rodzajów przedmiotów ubezpieczenia, c) posiadanie innych ubezpieczeń u Ubezpieczyciela, d) formę płatności składki, e) zastosowanie podwyższonej franszyzy integralnej, f) częstości zdarzeń ubezpieczeniowych. 7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 2. Wypłata odszkodowania wyczerpującego całą sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną powoduje natychmiastową wymagalność rat składki, których termin płatności przypada po dniu dokonania wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z kwoty wypłacanego odszkodowania kwoty wszystkich rat składki, które były lub stały się wymagalne w związku z wypłatą odszkodowania, o ile odszkodowanie wypłacane jest Ubezpieczającemu. Ogólne zasady postępowania związanego z wypłatą odszkodowania Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie w celu ustalenia stanu faktycznego szkody, zasadności zgłoszonych roszczeń, wysokości odszkodowania i sposobu rozliczenia szkody. 2. Przedłożone przez Ubezpieczonego dokumenty (rachunki odbudowy lub naprawy oraz kosztorysy) Ubezpieczyciel weryfi kuje pod kątem zgodności wysokości kosztów, dotychczasowych wymiarów, zakresu robót i użytych materiałów ze stanem faktycznym ustalonym podczas likwidacji szkody. 3. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeśli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania/świadczenia jest niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności lub ustalenie wysokości odszkodowania/świadczenia było możliwe, jednakże bezsporna część jest wypłacana w terminie określonym na wstępie. 5. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić odszkodowania w części lub w całości w przypadku niespełnienia wymogów zabezpieczenia mienia określonych w 41, w zakresie w jakim niespełnienie wymogów przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru. Część V Część IV Część III Część II Część I 11

14 Część I Część II Część III Część IV Część V 6. Jeśli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje w całości lub części, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie Ubezpieczonego, uprawnionego lub osobę przez niego wskazaną w terminach określonych w ust. 4 powołując się na podstawy prawne uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania Zarówno Ubezpieczający jak i Ubezpieczyciel mogą powoływać rzeczoznawców w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody. 2. W razie rozbieżności pomiędzy opiniami rzeczoznawców Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mogą powołać wspólnego rzeczoznawcę w celu ustalenia przyczyn i wysokości szkody przedstawiając mu do wglądu dotychczasowe ekspertyzy. Opinia wydana przez takiego rzeczoznawcę jest wiążąca dla stron, chyba że rażąco narusza zasady wydawania takich opinii lub zawiera wewnętrzne sprzeczności. 3. Każda ze stron umowy ubezpieczenia ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej ponoszą obie strony umowy ubezpieczenia po połowie. Roszczenia regresowe Z dniem wypłaty przez Ubezpieczyciela odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami Ubezpieczyciela. 2. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych, a będące w posiadaniu Ubezpieczonego. 3. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę albo je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć w takim zakresie w jakim powyższa czynność Ubezpieczonego uniemożliwiła Ubezpieczycielowi dochodzenie roszczeń regresowych wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po zapłaceniu przez Ubezpieczyciela odszkodowania, wówczas Ubezpieczyciel może zażądać od Ubezpieczonego zwrotu zależnie od okoliczności całości lub części wypłaconego odszkodowania. 4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem, nie ma skutków prawnych względem Ubezpieczyciela, jeżeli Ubezpieczyciel nie wyraził na to uprzedniej zgody. Wyłączenia wspólne Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem postanowień 47; w razie wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa odszkodowanie jest jednak należne jeśli zapłata odszkodowania odpowiada względom słuszności; 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, strajków; 2) aktów terroryzmu; 3) działania materiałów rozszczepialnych; 4) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego. Prawa i obowiązki stron W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi wezwać straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji, o ile zachodzi taka potrzeba (w szczególności w przypadku kradzieży z włamaniem oraz rabunku). 12 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

15 2. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 3. Ubezpieczyciel obowiązany jest w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust.1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 4. Ubezpieczający obowiązany jest nie dokonywać zmian w miejscu szkody do czasu jego oględzin przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na niewykonanie powyższego zobowiązania, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania wiadomości o wypadku lub w innym terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym. 5. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić przedstawicielowi Ubezpieczyciela pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu informacji odnośnie okoliczności zajścia wypadku i powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczający jest zobowiązany do zawiadomienia Ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym w terminie 48 godzin od chwili, w której dowiedział się o jego zajściu. 2. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w razie zajścia zdarzenia mogącego spowodować roszczenia ze strony poszkodowanej osoby trzeciej Ubezpieczający zobowiązany jest: 1) bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni powiadomić Ubezpieczyciela o zgłoszeniu roszczenia przez poszkodowanego, choćby zostało ono dopiero wstępnie sformułowane i nie miało formy pisemnej; 2) bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania pozwu powiadomić Ubezpieczyciela o wystąpieniu poszkodowanego na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie. 3. Ubezpieczony może powiadomić Ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym, o którym mowa w ust. 1 i 2 również telefonicznie. 20 W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w razie zajścia zdarzenia mogącego spowodować roszczenia ze strony poszkodowanej osoby trzeciej, Ubezpieczający dodatkowo zobowiązany jest: 1) starać się o ustalenie okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) udzielić Ubezpieczycielowi wyjaśnień, dostarczyć dostępne mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego i rozmiaru szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego okoliczności zdarzenia; 3) współpracować z Ubezpieczycielem w ramach toczącego się postępowania sądowego dotyczącego roszczeń w stosunku do Ubezpieczonego objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w szczególności nie oponować przeciwko wstąpieniu Ubezpieczyciela do sprawy w charakterze interwenienta; 4) jeśli Ubezpieczyciel nie uczestniczy w postępowaniu sądowym dostarczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego W zakresie ubezpieczenia Assistance w celu skorzystania ze świadczeń objętych umową ubezpieczenia Assistance, o których mowa w 57 Ubezpieczający powinien przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od chwili zajścia zdarzenia skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym i podać następujące informacje: 1) imię, nazwisko i adres zamieszkania; 2) numer polisy i okres ubezpieczenia wskazany na polisie; 3) numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Ubezpieczonym lub Ubezpieczającym lub inną osobą wskazaną przez Ubezpieczającego; 4) krótki opis zdarzenia ubezpieczeniowego oraz rodzaj potrzebnej pomocy. Aktualne numery telefoniczne Centrum Alarmowego znajdują się na polisie, a ponadto Ubezpieczyciel informację o nich udostępnia na swojej stronie internetowej 2. Po stwierdzeniu przez Ubezpieczyciela, iż zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem Assistance, Ubezpieczający, w razie bezpośredniego kontaktu z Centrum Alarmowym lub z wyznaczonym przez Ubezpieczyciela usługodawcą, zobowiązany jest: 1) okazać dokument tożsamości; 2) podać informacje potrzebne do realizacji usług assistance oraz do późniejszej likwidacji szkody. 3. Jeżeli Ubezpieczający mimo zachowania należytej staranności z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym i na własny koszt skorzystał z usług assistance, powinien poinformować Centrum Alarmowe o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia, kiedy skontaktowanie z Ubezpieczycielem stało się możliwe. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 roszczenie Ubezpieczonego zostanie rozpatrzone po przedłożeniu dokumentów wskazujących na zasadność roszczenia i wysokość świadczenia, m.in. dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty tj. oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty. Część V Część IV Część III Część II Część I 13

16 Część I Część II Część III Część IV Część V W przypadku naruszenia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązków powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku, o których mowa w 19 i 21 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 2. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku stosownie do 19 i 21 nie następują, jeżeli Ubezpieczyciel w terminach, o których mowa w tych postanowieniach OWU otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek wszystkie obowiązki, o których mowa w i ich skutki, o których mowa w niniejszym 22 obciążają także Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek. 23 Ubezpieczyciel jest zobowiązany: 1) do poinformowania Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jeżeli nie są oni osobami występującymi z zawiadomieniem, oraz do podjęcia w tym terminie postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania lub świadczenia, a także poinformowania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia pisemnie lub w inny sposób, na który wyrazili zgodę jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; 2) jeżeli w terminach określonych w 13 ust. 4 Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części oraz do wypłaty bezspornej części świadczenia; 3) do pisemnego poinformowania osoby występującej z roszczeniem o tym, że odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w terminach, o których mowa w 13 ust. 4, ze wskazaniem na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania lub świadczenia. Informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 4) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. Informacje i dokumenty Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa powyżej, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych, których utrata jest objęta ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie policję i Ubezpieczyciela oraz uczestniczyć w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów. 2. Jeżeli Ubezpieczony odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym, Ubezpieczyciel wolny jest od obowiązku wypłaty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie zostało wypłacone, Ubezpieczony jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi wypłaconą kwotę. W razie odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi na rzecz Ubezpieczyciela podlega kwota odpowiadająca wartości odzyskanych przedmiotów ustalona na dzień ich odzyskania. 14 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

17 CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Przedmiot ubezpieczenia Z zastrzeżeniem ust. 2 przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mogą być znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujące kategorie mienia: 1) mury, to jest: a) dom jednorodzinny (w tym również w stadium budowy); b) budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego; c) mieszkanie; 2) wyposażenie. 2. O ile nie umówiono się inaczej, w ramach umowy ubezpieczenia, której przedmiotem jest ubezpieczenie: 1) domu jednorodzinnego ubezpieczone są oprócz domu jednorodzinnego także znajdujące się w chwili zawierania umowy w miejscu ubezpieczenia wskazanym na polisie budynki niemieszkalne oraz budowle; 2) budynku niemieszkalnego na posesji bez domu jednorodzinnego ubezpieczone są oprócz budynku niemieszkalnego także znajdujące się w chwili zawierania umowy w miejscu ubezpieczenia wskazanym na polisie budowle. 3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, której przedmiotem jest budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego jest jednoczesne objęcie ochroną ubezpieczeniową domu jednorodzinnego lub wyposażenia. 4. Z zastrzeżeniem 35 ust. 1 pkt 18) domy jednorodzinne i mieszkania, które w całości lub części wynoszącej co najmniej 30% ich powierzchni całkowitej są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej oraz wyposażenie, które się w nich znajduje mogą być przedmiotem ubezpieczenia wyłącznie pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o wyżej wymienionym sposobie korzystania z takiego domu jednorodzinnego lub mieszkania. 5. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową dzieł sztuki jest przekazanie przez Ubezpieczającego Ubezpieczycielowi wykazu takich przedmiotów wraz z określeniem wartości każdego z nich, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skan wykazu wysłany pocztą elektroniczną) albo w innej formie uzgodnionej w umowie ubezpieczenia. Wykaz powinien zostać przekazany Ubezpieczycielowi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia; w umowie ubezpieczenia można uzgodnić inny termin Z zastrzeżeniem ust. 2 w umowie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, której przedmiotem jest wyposażenie, ubezpieczeniem objęte jest wyposażenie będące własnością (współwłasnością) Ubezpieczonego, znajdujące się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu wskazanym na polisie, w tym również w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu nie będącym własnością Ubezpieczonego, a znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej albo decyzji administracyjnej. 2. W przypadku gdy ubezpieczone wyposażenie znajduje się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu niebędącym własnością Ubezpieczonego, a znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej albo decyzji administracyjnej, w ramach ubezpieczenia wyposażenia ochroną nie są objęte stałe elementy tego domu lub mieszkania. 3. Ponadto w umowie ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, w pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym oraz w garażu wolnostojącym, pod warunkiem, że pomieszczenia te są przeznaczone i wykorzystywane do wyłącznego użytku Ubezpieczonego. 4. Przedmiotem ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 są również ruchomości domowe znajdujące się czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub oddane do używania pod warunkiem, że fakt wypożyczenia lub oddania do używania został udowodniony. Zakres ubezpieczenia W umowie ubezpieczenia, której przedmiotem jest mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie: 1) zdarzeń losowych: ognia, pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, deszczu nawalnego, śniegu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego; 2) przepięcia; 3) dewastacji; 4) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową. Część V Część IV Część III Część II Część I 15

18 Część I Część II Część III Część IV Część V 2. W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w 3 pkt 83 lit. a), Ubezpieczyciel pokrywa również koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny zalania, z wyłączeniem kosztów napraw wyposażenia instalacyjnego (pieców, bojlerów, podgrzewaczy, itp.), jeżeli jego zniszczenie lub uszkodzenie nie wynika z tej awarii. 3. Postanowienia ust. 2 nie naruszają zapisu 32 ust W umowie ubezpieczenia, której przedmiotem jest dom jednorodzinny w stadium budowy, Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie: 1) zdarzeń losowych wymienionych w 27 ust. 1 pkt 1; 2) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową. 29 W umowie ubezpieczenia, której przedmiotem jest wyposażenie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie: 1) zdarzeń losowych wymienionych w 27 ust.1 pkt 1 oraz; 2) przepięcia; 3) dewastacji; 4) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową Na wniosek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od zdarzeń określonych w 27 ust.1 pkt 1, 28, lub 29 pkt 1, zakres ochrony może zostać rozszerzony o szkody powstałe wskutek powodzi. 2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód powstałych w następstwie powodzi rozpoczyna się najwcześniej po upływie 31 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Warunek wskazany w zdaniu poprzednim nie będzie miał zastosowania dla drugiej i kolejnych umów ubezpieczenia zawartych z Ubezpieczycielem, dotyczących tego samego miejsca ubezpieczenia, o ile umowy te zostaną zawarte nie później niż w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w poprzedniej umowy ubezpieczenia Na wniosek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia wyposażenia od zdarzeń określonych w 29 zakres ochrony może zostać rozszerzony o szkody powstałe wskutek: 1) kradzieży z włamaniem lub rabunku; 2) stłuczenia. 2. Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę spowodowaną przez kradzież z włamaniem, pod warunkiem, że dom jednorodzinny lub mieszkanie było należycie zabezpieczone zgodnie z Umową ubezpieczenia, w tym zgodnie z 41 OWU. Ponadto w umowie ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem w wyposażeniu znajdującym się na zabudowanych tarasach lub balkonach pod warunkiem, że zabudowane tarasy lub balkony spełniają wymagania dotyczące zabezpieczeń antywłamaniowych, określone w 42 ust Postanowienia, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą anten telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnątrz domu jednorodzinnego lub mieszkania Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty związane z: 1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego zagrożenia działaniem zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, dozorem, itp.), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie szkody lub niedopuszczenie do jej zwiększenia. 2. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia, pokrywa poniesione i udokumentowane koszty uprzątnięcia miejsca szkody, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku. Wyłączenia odpowiedzialności 33 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: 1) wskutek błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu zaistniałych zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa; 2) wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym również kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian; 3) wskutek przenikania wód gruntowych; 16 Część II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

19 4) wskutek pęknięcia rur i wyposażenia instalacyjnego z powodu zamarznięcia wody lub innej cieczy, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dopełnił należytej staranności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach; 5) wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone albo niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 6) wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, innych niż deszcz nawalny, poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna wskutek ich wadliwej konserwacji, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 7) wskutek opadów atmosferycznych w zakresie szkód w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach i loggiach z wyłączeniem anten telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnątrz budynku mieszkalnego lub mieszkania; 8) wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli; 9) wskutek zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 10) wskutek pokrycia elewacji ubezpieczonego budynku lub budowli graffiti; 11) wskutek wymiany lub wymontowania ubezpieczonego przedmiotu; 12) wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy; 13) wskutek eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczonego niezależnie od celu jakim się kierował, jak również eksplozji w silnikach spalinowych będącej efektem ich normalnego funkcjonowania; 14) wskutek dewastacji spowodowanej przez osoby trzecie, które za przyzwoleniem Ubezpieczonego przebywały w miejscu ubezpieczenia; 15) wskutek zdarzeń zaistniałych przed okresem ubezpieczenia; 16) wskutek prowadzonej rozbudowy, przebudowy, montażu lub remontu wymagających ingerencji we wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje lub elementy nośne układu konstrukcyjnego lub dachu; 17) wskutek przepięcia w instalacjach podziemnych lub urządzeniach bądź instalacjach, których stopień zużycia w chwili wystąpienia szkody przekraczał 80%; 18) w stałych elementach zamontowanych w częściach wspólnych budynków oraz w ruchomościach domowych zgromadzonych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości; 19) wskutek upadku drzewa w wyniku jego wycinania lub przycinania przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego bez pozwolenia, o ile takie pozwolenie jest wymagane przepisami prawa, 20) wskutek upadku masztu spowodowanego jego niekonserwowaniem lub jego nienależytym konserwowaniem, jeżeli obowiązek jego konserwacji należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego. 34 Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe: 1) karty płatnicze i kredytowe; 2) dokumenty i rękopisy; 3) metale szlachetne w złomie i sztabach; 4) nieoprawione kamienie szlachetne i syntetyczne nie stanowiące wyrobu użytkowego; 5) przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, z zastrzeżeniem postanowień 25 ust. 4; 6) dane i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych komputerów i wymiennych nośnikach danych; 7) ruchomości domowe znajdujące się w domach jednorodzinnych w stadium budowy oraz w budynkach o palnej konstrukcji; 8) szkło stanowiące wyposażenie lub element sprzętu audiowizualnego, komputerowego, fotografi cznego oraz urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego; 9) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu ubezpieczenia; 10) pojazdy silnikowe, przyczepy, łodzie motorowe, skutery wodne; 11) rośliny i zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody: 1) w tymczasowych obiektach budowlanych to jest obiektach budowlanych przeznaczonych do czasowego użytkowania w okresie krótszym od okresu ich trwałości technicznej i przewidzianych do przeniesienia w inne miejsce, a także w obiektach budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, jak: obiekty kontenerowe, kioski, tunele foliowe, szklarnie, garaże metalowe; 2) w nagrobkach cmentarnych; 3) w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki oraz mieniu w nich zgromadzonym; 4) obiektach budowlanych wybudowanych bez wymagalnych zezwoleń oraz mieniu w nich zgromadzonym; 5) w obiektach budowlanych oraz mieniu w nich zgromadzonym powstałe na skutek powodzi, jeżeli w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła więcej niż 2 razy w ciągu 10 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia; Część V Część IV Część III Część II Część I 17

20 Część I Część II Część III Część IV Część V 6) w budynkach o palnej konstrukcji oraz mieniu w nich zgromadzonym; 7) w mieniu, jeżeli w miejscu ubezpieczenia w czasie zdarzenia ubezpieczeniowego prowadzona jest działalność gospodarcza typu: handel hurtowy lub produkcja, handel chemikaliami lub paliwami, lakiernictwo, stolarstwo, sprzedaż lub naprawa samochodów, działalność rolnicza; 8) w mieniu zgromadzonym w miejscu ubezpieczenia, w odniesieniu do którego występują przerwy w zamieszkiwaniu dłuższe niż 3 miesiące; 9) w przypadku gdy miejsce ubezpieczenia w chwili szkody pozostawało niezamieszkane od dłużej niż 2 miesięcy w odniesieniu do mieszkania i domu jednorodzinnego; 10) w przypadku gdy miejsce ubezpieczenia w chwili szkody pozostawało nieużytkowane od dłużej niż 2 miesięcy w odniesieniu do budynku niemieszkalnego na posesji bez domu jednorodzinnego oraz budynku jednorodzinnego w stadium budowy. Przez użytkowanie miejsca ubezpieczenia w rozumieniu niniejszego postanowienia należy rozumieć stałe korzystanie z niego w sposób umożliwiający nadzór nad nim; 11) w pieniądzach i środkach płatniczych innych niż karty płatnicze i kredytowe, papierach wartościowych, przedmiotach ze srebra, złota i platyny, znaczkach fi latelistycznych, biżuterii polegające na ich zaginięciu w czasie akcji ratowniczej; 12) w materiałach budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych powstałe wskutek składowania niezgodnego z zaleceniami producenta; 13) nie przekraczające kwoty 200 zł w odniesieniu do murów i 100 zł w odniesieniu do wyposażenia (franszyza integralna); 14) w mieniu znajdującym się na niezabudowanych balkonach, tarasach, loggiach; 15) w instalacjach zewnętrznych, takich jak szambo i przydomowa oczyszczalnia ścieków; 16) w budynkach i mieszkaniach w całości lub w części przekraczającej co najmniej 30% ich powierzchni całkowitej przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej, które nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie indywidualnych uzgodnień w Umowie ubezpieczenia po poinformowaniu Ubezpieczyciela o prowadzeniu w nich działalności gospodarczej zgodnie z 25 ust. 4 oraz w zgromadzonym w nich mieniu; 17) w obiektach sezonowych, w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach opuszczonych, nieużytkowanych, pustostanach (z wyjątkiem domów w stadium budowy) oraz mieniu w nich zgromadzonym; 18) w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza przez osobę inną niż Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego, o której mowa w 3 pkt W przypadku, gdy Ubezpieczony będący właścicielem ubezpieczonego domu jednorodzinnego lub mieszkania nie mieszka w nim na stałe lub oddaje go do używania osobie trzeciej, lecz w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym znajduje się mienie będące jego własnością, ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte wyposażenie. 3. Z zastrzeżeniem 26 ust. 3 w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym oraz w garażach wolnostojących ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe: 1) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotografi czny, instrumenty muzyczne; 2) przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki fi latelistyczne; 3) papiery wartościowe, pieniądze i środki płatnicze inne niż karty płatnicze i kredytowe. 4. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów: 1) użycia dźwigu w celu dokonania wymiany lub naprawy ubezpieczonego mienia; 2) wykonania napisów reklamowych i informacyjnych oraz ozdób znajdujących się na ubezpieczonych przedmiotach; 3) pokrycia oszkleń folią wszelkiego rodzaju. Suma ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający z Ubezpieczycielem w umowie ubezpieczenia, w pełnych tysiącach złotych, odrębnie dla murów i wyposażenia, określonych zgodnie z 25 ust Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, Ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie Ubezpieczyciel, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. 3. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym Ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym Ubezpieczyciel zawiadomił Ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy. 37 O ile nie umówiono się inaczej w ramach sumy ubezpieczenia dotyczącej mienia wymienionego w 25 ust. 2 obowiązują następujące limity odpowiedzialności 1) dla budynków niemieszkalnych zł 2) dla budowli zł 18 Część II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26 Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 8 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 9 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r. ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE 2 W rozumieniu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela.... 8 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia... 9 Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26 Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 8 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 9 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26 Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 8 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 9 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE... 25 Przedmiot ubezpieczenia... 25 Zakres ubezpieczenia... 25 Wyłączenia odpowiedzialności...

CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE... 25 Przedmiot ubezpieczenia... 25 Zakres ubezpieczenia... 25 Wyłączenia odpowiedzialności... Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela... 7 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia... 9 Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenia. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia. 4. Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia:

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia: Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców regulują zagadnienia wymienione w art. 17

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r.

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r. REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży stałych (wolnostojących i

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego

Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo