Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 8 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 9 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela 9 Składka 10 Ogólne zasady postępowania związanego z wypłatą odszkodowania 11 Roszczenia regresowe 11 Wyłączenia wspólne 12 Prawa i obowiązki stron 12 CZĘŚĆ II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 15 Przedmiot ubezpieczenia 15 Zakres ubezpieczenia 15 Wyłączenia odpowiedzialności 16 Suma ubezpieczenia 18 Wymogi w zakresie zabezpieczenia mienia 19 Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 20 CZĘŚĆ III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM 22 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 22 Zakres terytorialny 22 Wyłączenia odpowiedzialności 23 Suma gwarancyjna 24 CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26 CZĘŚĆ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 27 Uprawnienia Ubezpieczyciela 27 Wznowienie umowy ubezpieczenia 27 Rozpatrywanie skarg i zażaleń 27 Postanowienia końcowe 27

4 Część I Część II Część III Część IV Część V Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (zwanych dalej OWU ) Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 17, (zwany dalej Ubezpieczycielem ) zawiera z osobami fi zycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej umowy ubezpieczenia w zakresie: 1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym; 3) ubezpieczenia assistance Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU może obejmować postanowienia odmienne od postanowień OWU, indywidualnie uzgodnione z Ubezpieczającym na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W takim przypadku OWU mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel nie może powoływać się na zmianę niekorzystną dla Ubezpieczającego, jeśli przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie przedstawił Ubezpieczającemu w formie pisemnej różnicy między treścią umowy ubezpieczenia, a OWU. 2. Do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową. 3. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest możliwe. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie. 3 Pojęcia użyte w niniejszych OWU otrzymują znaczenie określone zgodnie z poniższymi defi nicjami: 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, działalności zakładów usługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych; 2) budowla następujące obiekty budowlane: a) wiaty, szopy, nawierzchnie placów i podjazdów, wyposażenie posesji, b) ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym; 3) budynek obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach oraz w szczególności: a) instalacje zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) i służących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji. Do instalacji zalicza się w szczególności: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telekomunikacyjną (w tym radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpożarową, internetową, alarmową, centralnego odkurzania, centralnego sterowania, b) urządzenia techniczne zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) urządzenia umożliwiające użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, znajdujące się w środku lub na zewnątrz ubezpieczonego budynku, do których zalicza się m.in.: przyłącza mediów (grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, indywidualne ujęcia wody (studnie wraz z instalacjami i przykryciem), indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej (np. zbiorniki na gaz lub paliwa płynne, kolektory słoneczne), czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, sterowniki centralnego ogrzewania, c) stałe elementy zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, lustra wmontowane w ścianach, zamontowana na stałe stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, tynki i powłoki malarskie ścian oraz sufitów, elewacje, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawami oświetlenia, wentylatorami, zakończeniami instalacji ppoż., meble kuchenne wykonane na wymiar oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe, zabudowy balkonów/logii/tarasów, d) zewnętrzne elementy rynny, parapety zewnętrzne, markizy lub rolety przeciwsłoneczne, zewnętrzne punkty oświetleniowe oraz inne przedmioty trwale związane z budynkiem, 2 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

5 z zastrzeżeniem, że materiały i surowce służące do wykonania ww. instalacji, stałych elementów, zewnętrznych elementów uznajemy odpowiednio wg pkt a-d nawet gdy nie zostały wbudowane lub zamontowane na stałe. 4) budynek niemieszkalny budynek nieprzeznaczony dla celów mieszkalnych (w tym garaż), który nie jest także wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej; 5) budynek o palnej konstrukcji budynek posiadający: a) ściany zewnętrzne wykonane z drewna lub z płyt drewnopochodnych (płyt wiórowych), również w przypadku gdy są pokryte elewacją z innego materiału; b) pokrycie dachowe wykonane z materiałów palnych: drewnianych gontów, trzciny lub słomy; 6) Centrum Alarmowe jednostka zorganizowana przez Ubezpieczyciela, z którą można skontaktować się 7 dni w tygodniu, 24h na dobę pod numerem telefonu wskazanym w polisie, zajmująca się udzielaniem pomocy w zakresie i na zasadach opisanych w OWU; 7) deszcz nawalny deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMGW wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; 8) dewastacja umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 9) dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe: a) drzwi antywłamaniowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie, b) monitoring; 10) dom jednorodzinny budynek mieszkalny jednorodzinny, tj. budynek w zabudowie pojedynczej (wolnostojącej), bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,.stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, będący przedmiotem: a) prawa własności (współwłasności), b) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 11) dom jednorodzinny w stadium budowy budynek nowo wznoszony, a także rozbudowa lub nadbudowa budynku istniejącego, przy czym przyjmuje się, że: a) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, w szczególności: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, b) zakończenie budowy następuje w chwili pierwszego zamieszkania, tj. zgromadzenia w domu jednorodzinnym i uruchomienia wyposażenia wystarczającego do zaspokojenia normalnych potrzeb mieszkaniowych; 12) dym i sadza produkty spalania unoszące się w powietrzu, wskutek wystąpienia ognia poza miejscem ubezpieczenia powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia; 13) dzieła sztuki obrazy, rysunki, grafi ki, rzeźby, fotografi e, których wartość określana jest na podstawie wyceny rzeczoznawców, ekspertów domów aukcyjnych, biegłych sądowych; 14) eksplozja gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 15) franszyza integralna ograniczenie świadczenia Ubezpieczyciela polegające na tym, że w przypadku szkody nie przekraczającej wysokości określonej w OWU lub umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania; 16) garaż wolnostojący wolnostojący budynek przeznaczony do parkowania pojazdów; 17) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 18) huk ponaddźwiękowy fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku; 19) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie; 20) inspekcja miejsca ubezpieczenia dokonywane przez Ubezpieczyciela oględziny miejsca ubezpieczenia mające na celu między innymi ustalenie stanu technicznego miejsca ubezpieczenia oraz istniejących zabezpieczeń antywłamaniowych; 21) instalacje zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) służący do prawidłowej eksploatacji lokalu. Do instalacji zalicza się w szczególności: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, Część V Część IV Część III Część II Część I 3

6 Część I Część II Część III Część IV Część V telekomunikacyjną (w tym radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpożarową, internetową alarmową, centralnego odkurzania, centralnego sterowania, 22) konsument osoba fi zyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 23) koszty poszukiwania przyczyny zalania udokumentowane koszty materiałów i robocizny poniesione w celu: a) odnalezienia elementów instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania, których uszkodzenie lub wada było bezpośrednio przyczyną zalania w lokalu mieszkalnym, budynku mieszkalnym lub budynku niemieszkalnym, b) usunięcia uszkodzeń lub wad w instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania lub jej wyposażeniu oraz naprawy stałych elementów zniszczonych lub uszkodzonych wskutek poszukiwania przyczyny zalania; 24) kradzież z włamaniem zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać po pokonaniu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, zamocowań lub otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku; 25) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni na terenach górskich lub falistych; 26) miejsce tymczasowego pobytu mieszkanie lub dom jednorodzinny wynajmowany odpłatnie przez Ubezpieczonego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mieszkania lub domu jednorodzinnego; 27) miejsce ubezpieczenia: a) ubezpieczone mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego oraz posesja, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny lub budynek niemieszkalny albo b) mieszkanie albo dom jednorodzinny, w którym znajduje się ubezpieczone wyposażenie; 28) mienie dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego, mieszkanie lub wyposażenie, które mogą stanowić przedmiot umowy ubezpieczenia; 29) mieszkanie znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub zespół pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących odrębną nieruchomość i będących przedmiotem prawa własności (współwłasności) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wraz z przynależnym: a) pomieszczeniem gospodarczym b) pomieszczeniem garażowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub miejscem postojowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wraz ze stałymi elementami. Elementami mieszkania są w szczególności: a) instalacje zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) i służących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji. Do instalacji zalicza się w szczególności: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telekomunikacyjną (w tym radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpożarową, internetową, alarmową, centralnego odkurzania, centralnego sterowania, b) stałe elementy zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, lustra wmontowane w ścianach, zamontowana na stałe stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, tynki i powłoki malarskie ścian oraz sufitów, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawami oświetlenia, wentylatorami, zakończeniami instalacji ppoż., przyłącza mediów (grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, sterowniki centralnego sterowania, czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, meble kuchenne wykonane na wymiar oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe, zabudowy balkonów/logii/tarasów, c) zewnętrzne elementy rynny, parapety zewnętrzne, markizy lub rolety przeciwsłoneczne, zewnętrzne punkty oświetleniowe oraz inne przedmioty trwale związane z budynkiem z zastrzeżeniem, że materiały i surowce służące do wykonania ww. instalacji, stałych elementów, zewnętrznych elementów uznajemy odpowiednio wg pkt a-c nawet gdy nie zostały wbudowane lub zamontowane na stałe. 30) monitoring system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniający dojazd na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia przez jednostkę policji lub agencję ochrony mienia; 31) mury objęta umową ubezpieczenia, na podstawie deklaracji Ubezpieczającego zawartej we wniosku o ubezpieczenie, jedna z poniższych kategorii mienia: a) dom jednorodzinny, b) budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego, c) mieszkanie; 32) nadbudowa podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku; 4 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

7 33) [usunięto]; 34) obiekt sezonowy budynek wykorzystywany do pobytu sezonowego, tj. domek letniskowy lub dom jednorodzinny użytkowany sezonowo; 35) odszkodowanie należne Ubezpieczonemu w razie powstania szkody świadczenie Ubezpieczyciela ustalone na zasadach określonych w OWU; 36) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; 37) okres ubezpieczenia okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia; 38) osoba bliska małżonek, małżonka, wstępni, zstępni, pasierbica, pasierb, dziecko przysposobione albo przyjęte na wychowanie przez Ubezpieczonego, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa, osoby pozostające w konkubinacie; 39) osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po stoku; 40) papiery wartościowe czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę; 41) piorun bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczone mienie, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia; 42) polisa dokument ubezpieczenia w rozumieniu art. 809 kodeksu cywilnego, wystawiony przez Ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki; ilekroć w OWU mowa o polisie należy przez to rozumieć również dokument o innej nazwie stanowiący dokument ubezpieczenia w rozumieniu art. 809 kodeksu cywilnego; 43) pomieszczenie garażowe pomieszczenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym albo pomieszczenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przynależne do mieszkania przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych; 44) pomieszczenia gospodarcze poza mieszkaniem znajdujące się w obrębie tego samego budynku mieszkalnego wielorodzinnego pomieszczenia przynależne do mieszkania oraz przeznaczone do wyłącznego użytku Ubezpieczonego, takie jak: piwnica, pralnia domowa, suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodarcze, w których znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe. Do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy; 45) pomieszczenia gospodarcze poza domem jednorodzinnym piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodarcze znajdujące się poza ubezpieczonym domem jednorodzinnym w budynkach na terenie posesji, na której posadowiony jest ubezpieczony dom jednorodzinny; 46) pomoc domowa osoba wykonującą prace w zakresie czynności życia codziennego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym; 47) posesja zabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Ubezpieczonego lub będąca w jego posiadaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej; 48) powierzchnia użytkowa mieszkania powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu, a w szczególności pokoi, kuchni, przedpokoi, korytarzy, łazienek. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli oraz pomieszczeń gospodarczych poza mieszkaniem; 49) powódź: a) zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, lub b) spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych; 50) przedstawiciel ustawowy rodzic sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim albo opiekun ustanowiony dla małoletniego przez sąd; 51) przepięcie nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej; 52) rabunek zabór ubezpieczonego mienia dokonany: a) z zastosowaniem przemocy fi zycznej wobec Ubezpieczonego albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności, b) z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, wobec osoby posiadającej klucze do domu jednorodzinnego lub mieszkania, wskutek której to przemocy lub groźby sprawca zmusił tę osobę do otworzenia domu jednorodzinnego lub mieszkania będącego przedmiotem ubezpieczenia lub w którym znajduje się ubezpieczone wyposażenie, c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych z powodu podeszłego wieku, choroby lub niedorozwoju, w przypadku gdy istnienie podstępu nie budzi wątpliwości w świetle przedstawionych dowodów lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu; 53) remont wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego; 54) rozbudowa powiększenie powierzchni zabudowanej istniejącego budynku; 55) ruchomości domowe mienie ruchome, w szczególności: a) meble ( z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe), b) sprzęt zmechanizowany (w tym również sprzęt zmechanizowany przeznaczony do zamontowania lub obudowania w meblach wbudowanych lub zamontowanych na stałe), Część V Część IV Część III Część II Część I 5

8 Część I Część II Część III Część IV Część V c) dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego użytku oraz zapasy gospodarstwa domowego, d) sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz domu jednorodzinnego lub mieszkania), komputerowy, fotografi czny, instrumenty muzyczne, e) wyroby wykonane w całości lub części ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki fi latelistyczne, f) pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe, g) rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie, h) części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie, i) rośliny doniczkowe oraz psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, z wyjątkiem roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych; 56) sprzęt pływający następujący sprzęt pływający: łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery wodne, pontony, skutery wodne, jachty żaglowe oraz motorowe; 57) stałe elementy zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) elementy wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, w szczególności: a) armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, b) zlewozmywak, c) przegrody/ścianki działowe, d) lustra wmontowane w ścianach, e) zamontowana na stałe stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, f) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, g) obudowy instalacji i grzejników, h) tynki i powłoki malarskie ścian oraz sufi tów, i) okładziny ścian, podłóg, schodów, sufi tów, j) podłogi, k) podwieszane sufi ty wraz z zamontowanymi w nich elementami, np. oprawami oświetlenia, wentylatora, zakończeniami instalacji ppoż., l) meble kuchenne wykonane na wymiar oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe, m) zabudowy balkonów/ logii/tarasów. Dodatkowo, w przypadku mieszkania stałymi elementami są również: przyłącza mediów (grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, sterowniki centralnego sterowania, czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego 58) stłuczenie niezależne od woli Ubezpieczającego lub osób bliskich, przypadkowe rozbicie lub pęknięcie następujących przedmiotów: a) szyb okiennych i drzwiowych, b) oszklenia ścian i dachów, c) szklanych przegród ściennych (w tym zewnętrznych przegród z luksferów), d) zamontowanych na stałe luster lub witraży, e) szyb kominkowych, f) szklanych elementów mebli, g) akwariów lub terrariów. 59) stopień zużycia technicznego miara utraty wartości ubezpieczonego mienia, wynikająca między innymi z okresu eksploatacji mienia, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, sposobu użytkowania, prowadzonej gospodarki remontowej; 60) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 61) suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu Assistance określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy OWU lub umowa ubezpieczenia przewiduje w ramach sumy ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit; 62) sytuacja awaryjna sytuacja, w której ze względu na uszkodzenie lub zatrzaśniecie drzwi, kradzież z włamaniem lub rabunek kluczy bądź dewastację zamków w drzwiach wejściowych, konieczna jest pilna interwencja specjalisty w celu umożliwienia Ubezpieczonemu dostępu do miejsca ubezpieczenia; 63) szkoda w ubezpieczeniu mienia: szkoda rzeczowa; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: szkoda rzeczowa lub szkoda na osobie; 64) szkoda całkowita w mieszkaniu naruszenie bądź zniszczenie elementów konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie w stopniu uniemożliwiającym dalsze zamieszkiwanie tego mieszkania bez zagrożenia dla życia lub zdrowia lokatorów i nie dające się naprawić lub powodujące unicestwienie mieszkania; 6 Część I Postanowienia ogólne i defi nicje

9 65) szkoda na osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 66) szkoda rzeczowa utrata lub zmniejszenie wartości mienia wskutek jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru w następstwie zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkoda rzeczowa obejmuje także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie jego rzeczy lub gdyby nie doznał szkody osobowej; 67) śnieg opad atmosferyczny, który swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na przedmiot ubezpieczenia albo może spowodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, powodując szkody rzeczowe; 68) trzęsienie ziemi naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej; 69) Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia także na cudzy rachunek; 70) Ubezpieczony osoba fi zyczna, na rachunek której zawarta została umowa ubezpieczenia, posiadająca mienie będące przedmiotem ubezpieczenia na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego (m.in. prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu, decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej) oraz osoby bliskie, o ile pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 71) uderzenie pojazdu bezpośrednie uderzenie w mienie będące przedmiotem ubezpieczenia pojazdu silnikowego lub szynowego nie należącego do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego i nie będącego pod ich kontrolą, a także uderzenie części tego pojazdu lub przewożonego nim ładunku; 72) umowa ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWU; 73) unicestwienie całkowite zniszczenie budynku, budowli lub mieszkania w takim stopniu, że nie jest możliwa ich naprawa lub odbudowa, a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego budynku, budowli lub mieszkania; 74) upadek drzew lub masztów przewrócenie się drzew lub masztów, lub oderwanie się ich części i upadek na ubezpieczony przedmiot; przez maszty należy rozumieć również słupy energetyczne, kominy lub latarnie; 75) upadek statku powietrznego katastrofa albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 76) urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego: a) zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej (bez zasilania akumulatorowego lub bateryjnego): odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze DVD i video, zestawy muzyczne, b) kuchenki (gazowe i elektryczne), pralki, pralko-suszarki, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, zmywarki; 77) wartość nowa wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu jak nowe lecz nie ulepszonego, to jest: a) dla domów jednorodzinnych, budynków niemieszkalnych, mieszkań, budowli wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stosowanymi w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, b) dla domów jednorodzinnych w stadium budowy wartość ustalona z odpowiednim zastosowaniem lit. a) powyżej, powiększona o koszt robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, planowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia, c) dla wyposażenia wartość odpowiadająca kosztom remontu, naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu takiego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu przeciętnych cen i kosztów montażu obowiązujących na danym terenie; 78) wartość rynkowa mieszkania wartość odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i przeciętnej ceny rynkowej 1 m 2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym; 79) wartość rzeczywista wartość nowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego; 80) wniosek o ubezpieczenie wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia (oferta) składany Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego, zawierający dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, tj. w szczególności dane na temat miejsca ubezpieczenia i Ubezpieczonego, na podstawie których Ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka. Wniosek o ubezpieczenie może zostać również złożony za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w czasie rozmowy telefonicznej, przez Internet lub w inny sposób zaakceptowany przez Ubezpieczyciela; 81) wyposażenie ruchomości domowe i stałe elementy; 82) wyposażenie posesji usytuowane na terenie posesji: a) obiekty małej architektury: posągi, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, przytwierdzone do podłoża urządzenia sportowe służące do rekreacji, piaskownice, śmietniki i inne, Część V Część IV Część III Część II Część I 7

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Letniskowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/205/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. Spis treści Postanowienia wstępne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia. i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych. Definicje

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia. i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych. Definicje Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/232/2012 z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/355/2010 z dnia 16 września 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/382/2010

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne warunki ubezpieczenia SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO Bank Polski SA albo PKO Bank

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia wstępne...... str. 1 Rozdział 2 Definicje............

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/354/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia wstępne...... str. 1 Rozdział 2 Definicje............

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE... 3 Postanowienia ogólne... 3 Definicje główne... 3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W LIBERTY... 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W LIBERTY... 4 Spis treści Liberty Ubezpieczenia to trafny wybór!... 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W LIBERTY... 4 CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 4 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET UBEZPIECZENIE DOM PAKIET OWU Nr PL - 2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-9 z dnia 27.01.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zasady ogólne 1.1.1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... 2 Co oznaczają poszczególne pojęcia... 2 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA. www.ptu.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA. www.ptu.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA www.ptu.pl Spis treści OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA DZIAŁ I 7 1. Postanowienia wstępne 7 2. Definicje 7 3. Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik.

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Pod skrzydłami lwa. OWU obowiązują od 31 sierpnia 2011 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOWNIK SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i Mieszkań, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i mieszkań Cztery Kąty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i mieszkań Cztery Kąty Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i mieszkań Cztery Kąty I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kto może zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo