Warszawa, marzec 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, marzec 2012."

Transkrypt

1 METODOLOGIA MONITOROWANIA, NADZOROWANIA I ROZLICZENIA FINANSOWEGO I RZECZOWEGO PROJEKTU SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE Warszawa, marzec 2012.

2 Streszczenie Niniejszy dokument zawiera metodologię monitorowania, nadzorowania i rozliczenia finansowego i rzeczowego projektu p.n. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko Mazurskie Odbiorca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiegow Olsztynie, Olsztyn ul. Emilii Plater 1 Wykonawca ThinkIt Consulting sp. z o.o., Warszawa, ul. Marszałkowska 80 Przygotował Andrzej Czernecki Data sporządzenia dokumentu marzec 2012 r. Wersja dokumentu 2.0 2

3 Spis treści Metodologii monitorowania, nadzorowania oraz rozliczania finansowego i rzeczowego projektu 1. WPROWADZENIE CEL PRZYGOTOWANIA DOKUMENTU PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DEFINICJE OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKT ZADANIA PODZIAŁ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU OBIEKTY PLANY EWIDENCJA PLANU PODZADANIA, ETAPY, DZIAŁANIA EWIDENCJA PRZETARGÓW EWIDENCJA UMÓW EWIDENCJA FINANSOWA OPIS POZYCJI DOKUMENTU NAKŁADOWEGO / KOSZTOWEGO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZWIĘKSZENIA - PODZIAŁ NAKŁADÓW POŚREDNICH RAPORTY, ANALIZY, SPRAWOZDANIA ARCHIWIZACJA (REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW) KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA METODYKI WNIOSKI AKTY PRAWNE WEWNĘTRZNE REGULACJE URZĘDU

4 1. WPROWADZENIE 1.1 CEL PRZYGOTOWANIA DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad ewidencjonowania elementów mających wpływ na prawidłowe monitorowanie i rozliczenie projektu inwestycyjnego Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko Mazurskie. 1.2 PRZYJĘTE ZAŁOśENIA Metodologiamonitorowania i rozliczenia projektu musi być w pełni zgodna z załoŝeniami projektu, dostosowana do specyficznych wymagań realizowanego projektu i musi gwarantować prawidłowe rozliczenie projektu zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym. Zaprezentowane w metodologiizasady prowadzenia ewidencji wydatków,zapewnią rozliczenie projektu zarówno zgodnie w wymogami unijnymi jak i zasadami własnymi Urzędu Marszałkowskiego. Operator Infrastruktury będzie odpowiedzialny za raportowanie wykonania zakresu finansowego i rzeczowego zgodnie z otrzymanymi formularzami, przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Matodologia została opracowana w taki sposób, aby po zakończeniu realizacji projektu i przekazaniu majątku do uŝytkowania, zapewnićłatwe zarządzanie wytworzonym majątkiem. 4

5 2. DEFINICJE Umowa w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Projekt jest całością zaplanowanych, wzajemnie ze sobą powiązanych czynności, których celem jest powstanie lub unowocześnienie określonego pod względem rzeczowym, finansowym, lokalizacyjnym i czasowym zasobu majątku trwałego. Zadanie to część projektu, którą moŝna wydzielić. Stanowi samodzielną, nierozerwalną, niepodzielną pod względem funkcjonalnym, uŝytkowym lub technologicznym całość oraz zapewnia konkretny, wymierny efekt produkcyjny. Obiekt inwestycyjny to stała bądź tymczasowa budowla, stanowiąca,łącznie z wyposaŝeniem w urządzenia techniczne niezbędne do pełnienia poszczególnych funkcji, całość techniczno uŝytkową. Wartość obiektu inwestycyjnego stanowią wszelkie nakłady poniesione na jego wytworzenie bądź zakup według obowiązujących cen i zasad kalkulacji (kosztorysowania).z jednego obiektu inwestycyjnego moŝliwe jest utworzenie wielu obiektów inwentarzowych. Obiekt inwentarzowy powstaje po zakończeniu robót lub w wyniku zakupu inwestycyjnego. Jest to środek trwały całkowicie wykończony pod względem konstrukcyjnym i dający się wyodrębnić tzn. w razie sprzedaŝy, przemieszczenia lub przekazania bądź likwidacji, stanowić moŝe samodzielny przedmiot obrotu nieruchomością lub ruchomością. Podzadanie -moŝliwa do wydzielenia części zadania. Określenie tematów realizowanych w ramach zadania. Etap moŝliwa do wydzielenia część podzadania. Podział tematów realizowanych w ramach podzadania. Zlecenie szczegółowy zakres robót, dostaw i usług rozliczany pod względem finansowym, rzeczowym oraz czasowym. BudŜetowanie odgórne (harmonogram) - określenie wartości budŝetu w podzadaniu i kontrola jego rozdzielania (na etapy). BudŜetowanie odgórne stosowane jest w przypadku, gdy znana jest wartość budŝetu na podzadanie i został przydzielony budŝet na kaŝdy etap lub nie zostały zabudŝetowane wszystkie etapy realizowane w ramach podzadania. Wartość wszystkich zleceń realizowanych w ramach etapu nie moŝe przekroczyć wartości budŝetu etapu. 5

6 BudŜetowanie oddolne (harmonogram) - stosowane jest w sytuacjach budowania planu potrzeb gdy nie jest znany budŝet etapów oraz podzadań. W ramach poszczególnych etapów, uczestnicy zgłaszająswoje potrzeby w formie zleceń (zakupowych, budowlanych, usługowych, materiałowych itp.) podając wartość szacunkową kaŝdego zlecenia. Sumując wartość wszystkich zleceń, moŝemy określić jakie środki będą potrzebne na realizację etapu. Suma etapów daje wartość podzadania a suma wszystkich podzadań wartość potrzeb przypadających na zadanie. Nakład bezpośredni - wartość bezpośrednio przydzielona na konkretny przyszły środek trwały (obiekt inwentarzowy): nabycie lub budowa obiektu budowlanego, urządzenia, środka transportowego itp., nabycie lub wykonanie dokumentacji budowy, montaŝu lub instalacji konkretnego przyszłego środka trwałego (obiektu inwentarzowego), inne działania, które moŝna odnieść wprost do wartości określonego środka trwałego (np. koszty transportu) Nakład pośredni - dotyczy nabycia lub wytworzenia większej liczby środków (obiektów inwestycyjnych) w ramach danego projektu lub zadania i nie moŝe być jednoznacznie przypisany do konkretnegoprzyszłego środka trwałego (obiektu inwentarzowego): badania geologiczne, pomiary geodezyjne, przygotowanie terenu pod przyszłą zabudowę (niwelacja, rozbiórki starych budynków i budowli itp.), dokumentacja projektowa, obejmująca załoŝenia techniczno ekonomiczne albo uproszczona dokumentacja, koszty robót wykonywanychna obiektach naleŝących do innych uŝytkowników takie jak na przykład: koszty przełoŝenia instalacji, sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, dróg dojazdowych a koniecznych dla realizacji własnych zadań inwestycyjnych, odsetki oraz róŝnice kursowe od kredytów i poŝyczek w okresie realizacji inwestycji, zakładanie zieleni, nadzór autorski i inwestycyjny, 6

7 opłata za pełnienie funkcji generalnego wykonawcy, inŝyniera kontraktu, ubezpieczenia majątkowe realizowanych obiektów, inne, których nie moŝna zaliczyć wprost do wartości przyszłego środka trwałego (obiektu inwentarzowego). SłuŜebność przesyłu - ustanowienie słuŝebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń, o których mowa w art kodeksu cywilnego (są to urządzenia słuŝące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne) lub który zamierza takie urządzenia dopiero wybudować. Inwestycja w obce środki trwałe - Wydatki poniesione w związku z korzystaniem w działalności gospodarczej z obcych składników majątku podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów albo bezpośrednio, albo poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne (jeŝeli wydatki te zaliczone zostaną do inwestycji w obcych środkach trwałych). Amortyzacji podlegają równieŝ, niezaleŝnie od przewidywanego okresu uŝywania, przyjęte do uŝywania inwestycje w obcych środkach trwałych. Do inwestycji tych naleŝy zatem zaliczyć poniesione przez podatnika nakłady na ulepszenie składników majątku (stanowiących własność innych podmiotów) uŝywanych przez podatnika na podstawie stosownej umowy (np. najmu lub dzierŝawy). W przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych (inaczej niŝ przy środkach trwałych stanowiących własność lub współwłasność podatnika) nie ma znaczenia przewidywany okres uŝywania tej inwestycji, który moŝe być nawet krótszy niŝ rok. Inwestycje te podatnik musi traktować jako podlegające amortyzacji odrębne środki trwałe. W wyroku z 27 listopada 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 1933/99, NSA orzekł, Ŝe róŝnica między nakładami na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega na tym, Ŝe pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości uŝytkowej środków trwałych (konserwacja, naprawy), a drugie do podjęcia czy rozszerzenia działalności w drodze przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powodującej istotną zmianę cech uŝytkowych. 7

8 3. OPIS ROZWIĄZANIA Metodologia monitorowania, nadzorowania i rozliczenia projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko mazurskie powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia jej autora, związane z problematyką zarządzania projektami i zadaniami a w szczególności złoŝonymi projektami inwestycyjnymi, nabyte podczas udziału w inwestycjach realizowanych przez sektor telekomunikacyjny, polegających na budowie sieci telekomunikacyjnych i jest dostosowana do prowadzenia rozliczeń takich inwestycji zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym. Opisane w niniejszym dokumencie sposoby ewidencjonowania i rozliczania bazują na najlepszych praktykach w tej dziedzinie i mają słuŝyć zmniejszeniu kosztów działalności Inwestora w trakcie realizacji inwestycji oraz zwiększeniu nadzoru nad jej przebiegiem. Metodologia jest ściśle dostosowana do specyfiki planowanego projektu, umoŝliwi sprawne i przejrzyste zarządzanie prowadzonym projektem, realizowanymi zadaniami oraz posiadanym (a takŝe planowanym) majątkiem. Metodologia opisujesposób tworzenia wieloletnich planów w oparciu o dowolne struktury (np. klasyfikacja budŝetowa, unijna) oraz sprawowania nad nimi pełnej kontroli a takŝe wprowadza dodatkowe mechanizmy pozwalające uzyskać pełną, zawsze aktualną informację o postępach w realizacji prowadzonych działań, dając tym samym moŝliwość szybkiej reakcji w razie zbliŝających się zagroŝeń. 3.1 Projekt Projekt jako pojęcie ogólne dysponując tylko podstawowymi informacjami (co i za ile chcemy kupić bądź zbudować, kto będzie za to odpowiedzialny, w jakim czasie ma on zostać zrealizowany)konieczne jest,w celu zachowania pełnej kontroli finansowej i rzeczowej, wydzielenie tematycznych zadań składających się na całość realizowanego przedsięwzięcia. Wydzielenie tematycznych zadań powinno obejmować dwa obszary - wydzielenie zadań inwestycyjnych (cały nakład zadań inwestycyjnych będzie przekazany na majątek) oraz zidentyfikowanie zadań kosztowych nie uczestniczących w tworzeniu majątku (remonty, dzierŝawy, szkolenia, likwidacje). 8

9 Zastosowanie takiego podziału znacznie ułatwi monitorowanie całego projektu pod względem inwestycyjnym, gdyŝ Inwestor na bieŝącodysponował będzie informacjami o poniesionych nakładach inwestycyjnych oraz o wartości oddawania tj. przekazywania utworzonego majątku do uŝytkowania. Reasumując - nakłady inwestycyjne oraz poniesione koszty nie będą ewidencjonowane na projekt tylko na zadania, a rozliczenie finansowe projektu będzie sumą zadańpowiązanych z projektem. Podstawowymi parametrami opisującymi projekt powinny być: numer projektu numer zgodny z umową o dofinansowanie, nazwa projektu, identyfikator księgowy projektu (zgodny z systemem F-K), przewidywany okres realizacji (od do ), rzeczywisty okres realizacji (od do ). Przykład prawidłowo opisanego projektu: numer projektu WiM /10, nazwa projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko mazurskie, identyfikator księgowy projektu (zgodny z systemem F-K) - 100, numer umowy: EU/111234/222 przewidywany okres realizacji wynikający z umowy (od do ) rzeczywisty okres realizacji (od do ). 9

10 3.2 Zadania W przypadku realizowania wysokobudŝetowego projektu, nie wszystkie wydatki związane z projektem moŝna zaliczyć do nakładów inwestycyjnych. Do takich wydatków naleŝą m.in. wydatki związane z dzierŝawą obcego środka trwałego na którym nie będą dokonywane Ŝadne prace związane z adaptacją, modernizacją, dostosowaniem lub rozbudową. Do innych wydatków projektu, nie stanowiących nakładów inwestycyjnych, mogą naleŝeć wydatki ponoszone na remont i likwidację istniejących środków trwałych. Stanowią onejednak koszty związane z projektem. Istotne jest więc takie przygotowanie wydatków związanych z projektem, aby kosztów, których nie moŝna zaliczyć do nakładów inwestycyjnych było jak najmniej. W związku z powyŝszym, dla prostego zobrazowania całości wydatków ponoszonych przy realizacji projektu, wskazane jest dokonanie podziału zadań nanastępujące grupy zadań: zadania inwestycyjne, zadania kosztowe (pozostałe). Stosując taki podział, otrzymamy precyzyjną informację o poniesionych nakładach inwestycyjnych oraz o wszystkich kosztach poniesionych przy realizacji projektu, które nie będą uczestniczyć w tworzeniu majątku. Zadania inwestycyjne Wydzielone zadania inwestycyjne, realizowane w ramach projektu, powinny uwzględniać podział na: zadania o charakterze nakładów bezpośrednich nakład na zadania bierze bezpośrednio udział w tworzeniu majątku (nakłady bezpośrednie, stanowią wartość początkową środka trwałego), zadania o charakterze nakładów pośrednich nakład na zadania nie bierze, bezpośrednio, udziału w tworzeniu majątku (nakłady pośrednie stanowią zwiększenie wartości środka trwałego), 10

11 Taka struktura zadań inwestycyjnych, uwzględniająca podział na nakłady bezpośrednie (przypisanie nakładu do konkretnego obiektu inwentarzowego - przyszłego środka trwałego) oraz na nakłady pośrednie (nakłady dzielone metodą procentową na wytworzone środki trwałe) pozwoli na precyzyjną wyceną całego tworzonego majątku. Zadania kosztowe To grupa zadań nie związanych z nakładami inwestycyjnymi, które nie mają wpływu na tworzony majątek. Grupując zadania kosztowe w jednej kategorii, nie otrzymamy precyzyjnej informacji jakiej grupy kosztów one dotyczą; remontów, dzierŝaw, szkoleń, likwidacji, lub podobnych.biorąc pod uwagę fakt, Ŝe zadań kosztowych moŝe być wiele i mogą mieć róŝny charakter (np. dzierŝawa linii światłowodowej, dzierŝawa kanalizacji teletechnicznej, dzierŝawa budynków, remont budynku, remont kanalizacji, likwidacja rurociągu, szkolenia), naleŝy wprowadzić ich podział według rodzaju działalności związanej z zadaniem. Sposób taki pozwoli na uzyskanie bardzo szczegółowej informacji o kosztach poniesionych na zadania z kaŝdego rodzaju działalności. W związku z tym proponuje się zastosować taki podział zadań,który uwzględnirodzaj działalności prowadzonej na danym zadaniu, gdziew ramach jednego rodzaju działalności moŝe być uruchomionych wiele zadań. Proponowane rodzaje działalności dla zadań: inwestycje, dzierŝawy, szkolenia, remonty, likwidacje. Jednostki sektora finansów publicznych do tworzenia sprawozdań często stosują podział zadań według klasyfikacji budŝetowej wydatków, tzn. według działu i rozdziału.proponuje się opisać wszystkie zadania, w ramach realizowanego projektu, stosując tę klasyfikację. 11

12 W związku z tym zalecane jestopisanie zadań według klasyfikacji budŝetowej, gdzie w opisywanym zadaniu: dział jest interpretowany jako symbol zadania, np. 600, 750, 801, rozdział jest interpretowany jako numer zadania (w ramach jednego rozdziału moŝe być realizowanych wiele zadań kolejne numery w ramach rozdziału), np zadanie 1 w ramach rozdziału 14, zadanie 2 w ramach rozdziału 14, zadanie 1 w ramach rozdziału 20. Dodatkowo wszystkie zadania muszą mieć identyfikator zgodny z systemem finansowo księgowym, według którego będzie moŝliwa kontrola nakładów. W przypadku gdy system finansowo księgowy nie będzie prowadził rozliczenia projektu na zadania(tylko na projekt), identyfikator do kontroli nakładów, będzie zarejestrowany w projekcie. Podstawowymi parametrami opisującymi zadanie powinny być: symbol zadania numer zadania identyfikator księgowy zadania (zgodny z systemem F-K) nazwa zadania grupa zadań rodzaj działalności (inwestycje, remonty, dzierŝawy, szkolenia, likwidacje) przydział do projektu status zadania (planowane, realizowane, zakończone, wstrzymane) przewidywany okres realizacji (od do ) rzeczywisty okres realizacji (od do ) 12

13 Przykład prawidłowo opisanego zadania: symbol: 600 numer: (zadanie drugie) identyfikator księgowy: 15 nazwa: budowa sieci grupa: zadania inwestycyjne rodzaj działalności: inwestycje projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko- mazurskie status zadania: realizowane przewidywany okres realizacji: od do rzeczywisty okres realizacji: od do Podział zadań w ramach projektu Charakter zadań w projekcie oraz związane z nimi nakłady pozwalają na wyszczególnienie czterech niŝej opisanych grup. Grupa I - zadania bezpośrednie: 1. Budowa sieci 2. Budowa węzłów szkieletowych 3. Budowa punktów dystrybucyjnych 4. Budowa Centrum Zarządzania Siecią Nakłady poniesione na zadania z grupy I, mają bezpośredni wpływ na wartość początkową tworzonego majątkuco oznacza, Ŝe cały nakład będzie przypisany do konkretnego/konkretnych obiektów inwentarzowych (przyszłych środków trwałych) i stanowił będzie ich wartość początkową. Jedynie zadanie Budowa sieci moŝe stanowić wyjątek. NaleŜy uwzględnić, Ŝe w tym przypadku, nie będzie moŝliwe jednoznaczne przypisanie nakładu poniesionego w ramach zadania, do obiektu inwentarzowego w trakcie jego budowy. Dla tego 13

14 zadania uwzględniono więc moŝliwość przypisania nakładu do obiektu inwestycyjnego i jego późniejsze rozdzielenie go na obiekty inwentarzowe. Tworzony majątek, w ramach kaŝdego zadania, będzie mógł być sukcesywnie oddawany ( Protokół przekazania do uŝytkowania oraz wystawiony dowód OT). Nie trzeba będzie więc czekać na zakończenie całości zadania, w celu przekazania tworzonych w jego ramach obiektów inwentarzowych na majątek. Rozwiązanie takie pozwoli to na uniknięcie,po zakończeniu realizacji projektu, spiętrzenia prac związanych z przekazywaniem na majątek. Sukcesywne przekazanie części majątku do eksploatacji pozwoli równieŝ, pomimo nadal trwającej inwestycji, na osiąganie przychodów z tego tytułu. W celu kontroli realizacji przez Wykonawcę poszczególnych zadańz grupy I, niezbędne będzie ich harmonogramowanie finansowo rzeczowe. Szczegóły harmonogramu opisane zostaną w rozdziale: Podzadania, Działania, Etapy. Grupa II - zadania pośrednie: 1. InŜynier kontraktu 2. Wynagrodzenia 3. Dokumentacja 4. Promocja 5. Usługi obce 6. Pozostałe nakłady Generalnie, nakłady na realizowane zadania z grupy II, nie mają bezpośredniego wpływu na wartość początkową tworzonego majątku i nie będą przypisywane ani do obiektów inwestycyjnych ani do obiektów inwentarzowych.wszystkie nakłady na zadania z grupy II będą więc ewidencjonowane tylko i wyłącznie na poszczególne zadania z pominięciem obiektów. Nakłady te będą interpretowane jako nakłady pośredniei metodą procentową będą dzielone na wszystkie wytworzone środki trwałe.od generalnej zasady naleŝy uwzględnić dwa wyjątki. W zadaniu Usługi obce naleŝy uwzględnić moŝliwość przypisania nakładu, danej usługi, jako nakładu bezpośredniego, gdy usługa będzie świadczona na konkretnym obiekcie inwentarzowym. W takim przypadku usługa będzie nakładem bezpośrednio zwiększający wartość początkową obiektu inwentarzowego. W pozostałych przypadkach, gdy nie moŝna przypisać nakładów na usługi do konkretnego obiektu inwentarzowego, będąone zaliczane jako pośrednie i będą podlegały podziałowi.analogicznie, jak w przypadku zadania Usługi obce, naleŝy potraktować zadanie Pozostałe nakłady. 14

15 Podział nakładu pośredniego jest opisany w rozdziale Ewidencja finansowa. Podział nakładów pośrednich nastąpi po: zakończeniu zadań z grupy I (wszystkich), zakończeniu zadania z grupy II (kaŝdego z osobna). Zadania grupy II zostały dobrane w taki sposób, aby ponoszone na nie nakłady nie dotyczyły konkretnie wskazanych lecz wszystkich środków trwałych wytworzonych w ramach projektu.wszystkie nakładyinwestycyjne, takie jak na przykład: zakupy materiałów i sprzętu, geodezja, opłaty, delegacje, itp., bezpośrednio związane z prowadzonym projektem, których nie moŝna przypisać do zadań 1-5, naleŝy ewidencjonować na zadanie Pozostałe nakłady. Przedstawiony sposób ewidencjonowaniagwarantuje, Ŝe wszystkie nakłady poniesione w ramach grupy II będą racjonalnie uzasadnione w celu wytworzenia środków trwałych w realizowanym projekcie oraz umoŝliwi zwiększenie wartości wszystkich powstałych środków trwałych aŝ sześć razy. Pozwoli on równieŝ na bardzo precyzyjną wycenę całego tworzonego majątku. MoŜliwe będzie równieŝ zastosowanie jednorazowego zwiększenia wartości powstałych środków trwałych. W takim przypadku nastąpi to, po zakończeniu realizacji wszystkich zadań z grupy II. Grupa III - zadanie VAT W projektach współfinansowanych ze środków UE unijnych, w którychpodatek VAT jest zaliczany jako wartość niekwalifikowalna, często stosowane jest wydzielenie go jako osobnego zadania. Podejście takie, daje szerokie moŝliwości kontrolowania wartości VAT, który w systemie rozliczającym projekt, jest wydzielany jako osobna pozycja dokumentu nakładowego (faktura, rachunek). Stosując tego rodzaju rozwiązanie, naleŝy pamiętać, Ŝe nie będzie moŝliwości określenia wartości brutto pozycji dokumentu nakładowego (faktury). Szczegółowe omówienie rozliczenia podatku VAT zostanie przedstawione w rozdziale Ewidencja finansowa. 15

16 Grupa IV zadania kosztowe 1. DzierŜawy 2. Szkolenia W realizowanym projekcie przewiduje się dzierŝawę obcych środków trwałych. Proponuje się więc wyodrębnić to zadanie, jako oddzielne zadanie kosztowe. Wydatki ponoszone, w ramach tego zadania, nie będą stanowiły nakładu inwestycyjnego i nie będą zwiększały wartości środka trwałego. JeŜeli na dzierŝawionych środkach trwałych (obcych), nie będą wykonywane roboty modernizacyjne, zwiększające ich, nie moŝna tych wydatków zaliczyć do inwestycji w obcych środkach. Koszt wydatków ponoszonych za dzierŝawę będzie stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie. W skład zadań, typowo kosztowych, zaliczyć naleŝy szkolenia realizowane w ramach projektu. Nie moŝna ich powiązać z konkretnym obiektem inwentarzowym, będą więc stanowiły wydatki kwalifikowane projektu. 3.3 Obiekty Mając na uwadze konieczność kontrolizaawansowania prac na budowanych obiektach (wykonanie finansowe, stan zaawansowania robót, wykonanie zakresu rzeczowego), przyszłą ich eksploatację, przekazywanie wytworzonego majątku w dzierŝawę Operatorowi Infrastruktury oraz zarządzanie wytworzonym majątkiem (modernizacja, eksploatacja, remont, zbycie), zalecane jest ewidencjonowanie obiektów w układzie, który te wszystkie procesy pozwoli sprawnie nadzorować. Z uwagi na fakt, Ŝe w ramach projektu często tworzony będzie majątek o takiej samej nazwie, takich samych lub podobnych parametrach technicznych, jednak znajdujący się w róŝnych lokalizacjach, w celu uniknięcia pomyłek, ewidencję obiektów naleŝy zbudować w sposób gwarantujący prawidłową rejestrację nakładów w okresie budowy oraz pozwalający na proste kodowanie wprowadzonych obiektów. Dla ewidencji obiektów proponuje się przyjęcie, uporządkowanej numeracji oraz skrótów pozwalających na intuicyjne zarządzanie obiektami. Z analizy zapisów Studium wykonalności oraz sposobu ewidencjonowania majątku przez Urząd Marszałkowski wynika, Ŝe tworzony majątek naleŝy przedstawić, 16

17 przede wszystkim, w podziale na Powiat i Gminę. W ramach kaŝdej Gminy, wydzielić naleŝy następujące składniki majątkowe: sieć światłowodowa, węzły szkieletowe, punkty dystrybucyjne. Podział taki pozwoli na szczegółową ewidencję majątku znajdującego się na terenie kaŝdej Gminy. Proponuje się zastosowanie następującej numeracji Powiatów i Gmin: 1. Powiat bartoszycki 1.1 Gmina Sępopol 1.2 Gmina Górowo Iławieckie 1.3 Gmina Bartoszyce 1.4 Gmina Bisztynek 2. Powiat braniewski 2.1 Gmina Frombork 2.2 Gmina Wilczęta 2.3 Gmina PienięŜno 2.4 Gmina Braniewo 2.5 Gmina Płoskinia 2.6 Gmina Lelkowo 3. Powiat działdowski 3.1 Gmina Rybno 3.2 Gmina Działdowo 3.3 Gmina Lidzbark 3.4 Gmina Płośnica 3.5 Gmina Iłowo - Osada 4. Elbląg 4.1 Elbląg 5. Powiat elbląski 5.1 Gmina Gronowo Elbląskie 5.2 Gmina Pasłęk 5.3 Gmina Markusy 5.4 Gmina Godkowo 5.5 Gmina Rychliki 17

18 5.6 Gmina Milejewo 5.7 Gmina Tolkmicko 5.8 Gmina Młynary 6. Powiat ełcki 6.1 Gmina Ełk 6.2 Gmina Prostki 6.3 Gmina Stare Juchy 6.4 Gmina Kalinowo 7. Powiat giŝycki 7.1 Gmina Ryn 7.2 Gmina GiŜycko 7.3 Gmina Wydminy 7.4 Gmina Miłki 7.5 Gmina Kruklanki 8. Powiat gołdapski 8.1 Gmina Dubeninki 8.2 Gmina Gołdap 8.3 Gmina Banie Mazurskie 9. Powiat iławski 9.1 Gmina Lubawa 9.2 Gmina Iława 9.3 Gmina Susz 9.4 Gmina Zalewo 9.5 Gmina Kisielice 10. Powiat kętrzyński 10.1 Gmina Reszel 10.2 Gmina Barciany 10.3 Gmina Kętrzyn 10.4 Gmina Korsze 10.5 Gmina Srokowo 11. Powiat lidzbarski 11.1 Gmina Lidzbark Warmiński 11.2 Gmina Kiwity 11.3 Gmina Lubomino 11.4 Gmina Orneta 12. Powiat mrągowski 12.1 Gmina Piecki 12.2 Gmina Mrągowo 12.3 Gmina Sorkwity 18

19 12.4 Gmina Mikołajki 13. Powiat nidzicki 13.1 Gmina Nidzica 13.2 Gmina Janowo 13.3 Gmina Janowiec Kościelny 13.4 Gmina Kozłowo 14. Powiat nowomiejski 14.1 Gmina Nowe Miasto Lubawskie 14.2 Gmina Biskupiec 14.3 Gmina Kurzętnik 14.4 Gmina Grodziczno 15. Powiat olecki 15.1 Gmina Olecko 15.2 Gmina Wieliczki 15.3 Gmina Kowale Oleckie 15.4 Gmina Świętajno 16. Olsztyn 16.1 Olsztyn 17. Powiat olsztyński 17.1 Gmina Barczewo 17.2 Gmina Świątki 17.3 Gmina Gietrzwałd 17.4 Gmina Jeziorany 17.5 Gmina Purda 17.6 Gmina Jonkowo 17.7 Gmina Biskupiec 17.8 Gmina Olsztynek 17.9 Gmina Kolno Gmina Dobre Miasto Gmina Stawiguda Gmina Dywity 18. Powiat ostródzki 18.1 Gmina Grunwald 18.2 Gmina Miłomłyn 18.3 Gmina Ostróda 18.4 Gmina Małdyty 18.5 Gmina Miłakowo 18.6 Gmina Dąbrówno 18.7 Gmina Łukta 19

20 18.8 Gmina Morąg 19. Powiat piski 19.1 Gmina Pisz 19.2 Gmina Biała Piska 19.3 Gmina Orzysz 19.4 Gmina Ruciane - Nida 20. Powiat szczycieński 20.1 Gmina Pasym 20.2 Gmina Wielbark 20.3 Gmina Szczytno 20.4 Gmina Świętajno 20.5 Gmina Rozogi 20.6 Gmina Jedwabno 20.7 Gmina Dźwierzuty 21. Powiat węgorzewski 21.1 Gmina Budry 21.2 Gmina Pozezdrze 21.3 Gmina Węgorzewo Numerację proponuje się rozszerzyć o następujące skróty: SŚ sieć światłowodowa, KT kanalizacja teletechniczna, RU rurociąg HDPE MI mikrokanalizacja LN linia napowietrzna OG odcinek na gruncie gminnym OP odcinekna gruncie prywatnym OD odcinek dzierŝawiony WSA węzeł szkieletowy Typ A WSB węzeł szkieletowy Typ B WSC węzeł szkieletowy Typ C PDB punkt dystrybucyjny - budynek 20

21 PDK punkt dystrybucyjny - kontener CZS Centrum Zarządzania Siecią Układ ewidencji obiektów powinien wyglądać następująco: 1. Powiat 1.1 Gmina 1.1.SŚ Sieć światłowodowa 1.1.SŚ.KT Kanalizacja teletechniczna (fi 100mm) 1.1.SŚ.RU Rurociąg HDPE (fi 40mm) 1.1.SŚ.MIMikrokanalizacja (fi 50mm) 1.1.SŚ.LN Linia napowietrzna 1.1.WSA Węzeł szkieletowy Typ A 1.1 WSB Węzeł szkieletowy Typ B 1.1.WSC Węzeł szkieletowy Typ C 1.1.PDB Punkt dystrybucyjny (budynek) 1.1.PDK Punkt dystrybucyjny kontenerowy 1.1.CZS Centrum Zarządzania Siecią Podstawowymi parametrami opisującymi obiekt powinny być: nazwa obiektu numer inwentarzowy obiektu symbol obiektu identyfikator księgowy obiektu (zgodny z systemem F-K) rodzaj działalności na obiekcie (inwestycje, remonty, przekazanie itp.) parametry techniczne Z uwagi na moŝliwość występowania zmian w czasie trwania projektu (np. zmiana wyposaŝenia punktów dystrybucyjnych, zmiana załoŝeń projektu w przypadku budowy kanalizacji, itp.) wskazane jest aby struktura kartoteki obiektów uwzględniała: moŝliwość rejestrowania nakładów na obiekt inwestycyjny, moŝliwość rejestrowania nakładów na obiekt inwentarzowy (środek trwały). 21

22 Na obiekcie inwestycyjnym będą rejestrowane nakłady, których na etapie budowy nie moŝna jednoznacznie przypisać do środka trwałego a które po zakończeniu jego budowy, zostaną rozdzielone na obiekty inwentarzowe (środki trwałe).z jednego obiektu inwestycyjnego moŝe zostać utworzonych wiele obiektów inwentarzowych. Na obiekcie inwentarzowym będą rejestrowane nakłady, które na etapie budowy moŝna jednoznacznie przypisać do środka trwałego. Dla zobrazowania sposobu ewidencjonowania, w dalszej części niniejszego opracowania posłuŝono się następującymi wyróŝnikami: Kolor Ŝółty nakłady (obiekt inwestycyjny) Kolor zielony środki trwałe (obiekt inwentarzowy) Kolor niebieski obiekt dzierŝawiony Szczegóły ewidencji obiektów oraz zalecane sposoby rejestrowanie nakładów dla sieci światłowodowej: 22

23 Wariant Nr 1 (zalecany) 1. Powiat bartoszycki 1.2 Gmina Górowo Iławieckie 1.2.SŚ Sieć światłowodowa 1.2.SŚ.KT Kanalizacja teletechniczna (fi 100mm) 1.2.SŚ.KT.Kanalizacja + światłowód 1.2.SŚ.KT.OD Kanalizacja -odcinki dzierŝawione 1.2.SŚ.KT.OD.1 Kanalizacja odcinek B1 A7(koszty) 1.2.SŚ.KT.OD.2 Światłowód odcinek B1 A7 (koszty) 1.2.SŚ.RU Rurociąg HDPE (fi 40mm) 1.2.SŚ.RU. Rurociąg + światłowód 1.2.SŚ.RU.OD Rurociąg - odcinki dzierŝawione 1.2.SŚ.RU.OD.1 Rurociąg (koszty) 1.2.SŚ.RU.OD.2 Światłowód odcinek (koszty) 1.2.SŚ.MI Mikrokanalizacja (fi 50mm) 1.2.SŚ.MI.Mikrokanalizacja + światłowód 1.2.SŚ.MI.ODMikrpkanalizacja -odcinki dzierŝawione 1.2.SŚ.MI.OD.1 Mikrokanalizacja (koszty) 1.2.SŚ.MI.OD.2 Światłowód odcinek (koszty) 1.2.SŚ.LN Linie napowietrzne 1.2.SŚ.LN.Linia napowietrzna - słupy + światłowód 1.2.SŚ.LN.OD Linia napowietrzna dzierŝawiona 1.2.SŚ.LN.OD.1 Słupy dzierŝawione (koszty) 1.2.SŚ.LN.OD.1 Światłowód dzierŝawiony (koszty) W wariancietym wszystkie nakłady będą ewidencjonowane na obiekty inwestycyjne. Szczegóły wykonywanych w ramach budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy prac, będą rejestrowane w harmonogramie robót (opisanym w rozdziale Podzadania, etapy, zlecenia). W Protokole odbioru i przekazania do uŝytkowania, Wykonawca inwestycji dokona podziału nakładów zgromadzonych na obiektach inwestycyjnych naposzczególne obiekty inwentarzowe, w rozbiciu na kanalizację (w celu umoŝliwienia łatwego ustalenia wysokości podatku dla Gmin) oraz światłowód. PoniŜej przedstawiono przykładowy zapis. 23

24 1. Powiat bartoszycki 1.2 Gmina Górowo Iławieckie 1.2.SŚ Sieć światłowodowa 1.2.SŚ.KT Kanalizacja teletechniczna (fi 100mm) 1.2.SŚ.KT.Kanalizacja + światłowód 1.2.SŚ.KT.1 Kanalizacja teletechniczna (podatek) 1.2.SŚ.KT.2 Światłowód odcinek A1 B1 (J32) 1.2.SŚ.KT.3 Światłowód odcinek A7 A8 (J64) Jeśli przyjąć załoŝenie, Ŝe Inwestor dokonuje płatności po przekazaniu do uŝytkowania, to dla Wykonawcy jest to sytuacja niekorzystna z tego względu, iŝ dopiero po zbudowaniu sieci w obrębie całej Gminy iprzekazaniu jej do uŝytkowania mógłby wystawić fakturę za wykonane prace.z punktu widzenia Inwestora jest to sytuacja korzystna. Otrzyma on mniejszą ilość dowodów OT dlawybudowanej sieci a zapłatydokona jednorazowo, za całą wybudowaną sieć w ramach Gminy. Innym zagadnieniem jest dzierŝawa majątku, która będzie ewidencjonowana w zadaniu kosztowym i któranie wymaga harmonogramowania. Wszystkie koszty związane z dzierŝawą poszczególnych odcinków sieci światłowodowej moŝna przypisać tu do konkretnych obiektów (oznaczonych w przedstawianej strukturze zapisów kolorem niebieskim). Wariant Nr 2 (szczegółowy) 1. Powiat bartoszycki 1.2 Gmina Górowo Iławieckie 1.2.SŚ Sieć światłowodowa 1.2.SŚ.KT Kanalizacja teletechniczna (fi 100mm) 1.2.SŚ.KT.OG Odcinki gminne 1.2.SŚ.KT.OG.1 Kanalizacja odcinek A1...A3(podatek) 1.2.SŚ.KT.OG.2 Światłowód odcinek A1 A3 1.2.SŚ.KT.OG.3 Kanalizacja odcineka5...b1(podatek) 1.2.SŚ.KT.OG.4 Światłowód odcinek A5 B1 + wtórnik 1.2.SŚ.KT.OP Odcinki prywatne 1.2.SŚ.KT.OP.1 Kanalizacja odcinek A3 A4(podatek) 1.2.SŚ.KT.OP.2 Światłowód odcinek A3 A4 1.2.SŚ.KT.OP.3 Kanalizacja odcinek A4 A5(podatek) 1.2.SŚ.KT.OP.4 Światłowód odcinek A4 A5 1.2.SŚ.KT.OP.5 Kanalizacja odcinek A7 A8(podatek) 24

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych? Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Przedmiot zamówienia: Rewizja Kosztów Projektu Pn. System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Tabele finansowo-ekonomiczne do Studium wykonalności projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" województwo podlaskie

Załącznik nr 5 Tabele finansowo-ekonomiczne do Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie Załącznik nr 5 Tabele finansowo-ekonomiczne do Studium wykonalności projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" województwo podlaskie tabeli Sieć Ludność Kosztorys Inwestycja Dzierżawa DZ-R Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1 Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupiec (powiat "Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

Gmina Biskupiec (powiat Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 1 UM14-6921-UM1400011/12 OW-PROW.042.1.11.2012 Gmina Małdyty 2 UM14-6921-UM1400012/12 OW-PROW.042.1.12.2012 Gmina Rychliki Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i publikacja w prasie oraz serwisach internetowych wydawcy cyklu artykułów dotyczących projektu pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie stron postępowania DECYZJA

Oznaczenie stron postępowania DECYZJA Warszawa, dnia... 2008 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska DZC- - - / ( ) Oznaczenie stron postępowania DECYZJA Na podstawie art. 114 ust. 1, 2, 3, 4a i 5, art. 115 ust. 1 i 2,

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57/671/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 8 września 2009 r. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego (spostrzeżenia z analizy danych zastanych) ( R A P O R T K O Ń C O W Y ) Magdalena Wojarska Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. 0017/16 Gmina Stawiguda Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014 OLSZTYN 2015 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.com email: sekretariat@oke.lomza.com INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej Rozdział V: Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz, Monika Borawska Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej 85 ROZDZIAŁ V Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz,

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15 bartoszycki Bartoszyce Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4 2016-10-26 10:00 Rafał Gajdamowicz 601073854 braniewski Braniewo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Olsztynie Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Wybierz Ŝycie Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH) Magdalena Wojarska Dla Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK-SB POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/42/2015 Rady Gminy Godkowo. z dnia 30 lipca 2015 r.

Uchwała Nr X/42/2015 Rady Gminy Godkowo. z dnia 30 lipca 2015 r. Uchwała Nr X/42/2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji słuŝących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Załącznik nr 16 do OPZ Lp Nazwa zabytku Miejscowość Gmina Powiat Województwo Nr rejestru 1. Założenie pałacowo-parkowe i folwark Sztynort Węgorzewo Węgorzewo

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WARSZTATU PRAKTYCZNEGO DLA EKSPERTÓW TECHNICZNYCH I KSIĘGOWYCH ZE ZMIANAMI 2016 R

ŚRODKI TRWAŁE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WARSZTATU PRAKTYCZNEGO DLA EKSPERTÓW TECHNICZNYCH I KSIĘGOWYCH ZE ZMIANAMI 2016 R ŚRODKI TRWAŁE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WARSZTATU PRAKTYCZNEGO DLA EKSPERTÓW TECHNICZNYCH I KSIĘGOWYCH ZE ZMIANAMI 2016 R. DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ I WODNOKANALIZACYJNEJ (nowe problemy z rozwiązaniem)

Bardziej szczegółowo

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim komplementarność działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego. posiedzenie 12 grudnia 2016

ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego. posiedzenie 12 grudnia 2016 ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego posiedzenie 12 grudnia 2016 STAN ORGANIZACYJNY 98 ODDZIAŁÓW GMINNYCH?? 19 ODDZIAŁÓW POWIATOWYCH Jednostki tzw. nieoperacyjne?? STAN ORGANIZACYJNY 2011 2016

Bardziej szczegółowo

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bartoszycki Bartoszyce Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4 2016-10-26 10:00 Rafał Gajdamowicz 601073854

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia 24.02.2016 Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość i ekonomicznej Powiat bartoszycki

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Numer identyfikacyjny. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowal-ne operacji (w zł)

Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Numer identyfikacyjny. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowal-ne operacji (w zł) L.p. Nazwa wnioskodawcy Numer identyfikacyjny producenta 1 Gmina Płośnica 062636706 2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce 063626826 3 Gmina Ostróda 063282044 4 "WIKOM"

Bardziej szczegółowo

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY NA WARMII I MAZURACH DRUGA PRZYMIARKA (Analiza diagnostyczna w świetle dostępnych danych)

FINANSOWANIE KULTURY NA WARMII I MAZURACH DRUGA PRZYMIARKA (Analiza diagnostyczna w świetle dostępnych danych) Barbara Fatyga Węzeł Centralny OŻK-SB FINANSOWANIE KULTURY NA WARMII I MAZURACH DRUGA PRZYMIARKA (Analiza diagnostyczna w świetle dostępnych danych) Olsztyn-Warszawa, grudzień 2014 r. UWAGI WSTĘPNE Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci 1 Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:

Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej: Zał. Nr 1 do uchwały Nr 43/555/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw]

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw] Strona 1 z 9 Nr Nazwa Podmiotu miejsce siedziby lub miejsca zamieszkania lokalizacja przyłączenia moc przyłączeniowa [kw] 1 Osoba prawna Gdynia [45] Morąg, 6000 2 Osoba prawna Gdynia [47] Gietrzwałd, 4000

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł Lp. Rodzaj jednostki Jednostka samorządu terytorialnego Adres organu prowadzącego Nazwa szkoły Kwota wnioskowanej dotacji Całkowita kwota dofinansowania 1 U. Miasta BARCZEWO plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 27 grudnia 2010 r. Rzeczowe aktywa trwałe część 4 dr Katarzyna Trzpioła Zmiany wartości początkowej aktualizacja wyceny, ulepszenie polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2

Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2 Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2 Sekretariat - tel. 89 521 09 20 faks: 89 522 98 25 e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl Dyrekcja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR IX/215/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR IX/215/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR IX/215/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 Zgodnie z Uchwałą 1/1/Z/2015 z dnia 24 stycznia 2015 roku Zarządu Warmińsko- Mazurskiego ZPN, przedstawiamy nową organizację

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych:

UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008 Wpis sprawozdania finansowego: - wzmianka 40 zł, - ogłoszenie MSIG 100 zł. Przewodniczący Wydziału SSR Barbara

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016 Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

lp Powiat Gmina Miasto Ulica 1 Bartoszycki Bartoszyce Osieka Osieka 10 2 Bartoszycki Bartoszyce Tolko Tolko 13a 3 Bartoszycki Bartoszyce Wojciechy

lp Powiat Gmina Miasto Ulica 1 Bartoszycki Bartoszyce Osieka Osieka 10 2 Bartoszycki Bartoszyce Tolko Tolko 13a 3 Bartoszycki Bartoszyce Wojciechy lp Powiat Gmina Miasto Ulica 1 Bartoszycki Bartoszyce Osieka Osieka 10 2 Bartoszycki Bartoszyce Tolko Tolko 13a 3 Bartoszycki Bartoszyce Wojciechy Szkolna 64 4 Bartoszycki Bartoszyce Bezledy Bezledy 6

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 149 958 510,61 PLN 91 858 269,77 PLN. 41 446 451,32 PLN % dofinansowania 45,11%

UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 149 958 510,61 PLN 91 858 269,77 PLN. 41 446 451,32 PLN % dofinansowania 45,11% Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00 Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno-Młynowo-Muławki k/kętrzyna oraz gazyfikacja gmin Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Okres

Bardziej szczegółowo