FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv"

Transkrypt

1 Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu PSE Inwestycje S.A.

2 2 Rozbudowa i modernizacja stacji Skawina Kto jest kim w inwestycji? Inwestor zleca inwestycję Wykonawca zadania realizuje inwestycję Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności jako OSP określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kv i 220 kv oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. ELEKTROBUDOWA SA od 60 lat świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizuje inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej. Jest także producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Spółka działa na terenie całej Polski, ale również w krajach UE, Europy Wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej. ELEKTRO- BUDOWA SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej roczne obroty sięgają blisko miliarda złotych. Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć Inżynier kontraktu prowadzi nadzór nad realizacją inwestycji Gdańsk Szczecin Olsztyn To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje zadania wspierające realizację projektów inwestycyjnych krajowego Operatora Systemu Przesyłowego, czyli PSE S.A. Jej działalność obejmuje nadzór inwestorski nad prowadzonymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów). Bydgoszcz Poznań Wrocław Łódź Ostrołęka Warszawa Lublin Katowice Tarnów linia 220 kv: istniejąca projektowana linia 400 kv: istniejąca projektowana linia 750 kv: istniejąca stacja elektroenergetyczna elektrownia

3 Rozbudowa i modernizacja stacji Skawina 3 Szanowni Państwo! W marcu 2013 roku, po rozstrzygnięciu przetargu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. powierzyły nam zadanie polegające na rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej Skawina. Podobne projekty realizowane są obecnie w całym kraju. Służą unowocześnieniu istniejącej sieci przesyłowej linii i stacji najwyższych napięć. Dzięki temu poprawią się warunki zasilania całego kraju, zmniejszy się również ryzyko awarii energetycznych o dużym zasięgu. W przypadku tej inwestycji głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie stabilnych dostaw energii dla aglomeracji krakowskiej. Stacja Skawina jest jednym z najważniejszych elementów zasilania Krakowa i Polski Południowej. Licząca blisko półtora miliona mieszkańców aglomeracja krakowska potrzebuje nowoczesnej infrastruktury, która zwiększy pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej. Po blisko 60 latach pracy obiekt wymaga gruntownej modernizacji. Rozbudowa stacji o nowy transformator umożliwi odbiór energii elektrycznej z linii przesyłowych o najwyższym w Polsce napięciu 400 kv. Dziś jest to niemożliwie, a stacja zasilana jest za pomocą linii 220 kv. Działają one w Polsce od lat 50. i cały czas zastępowane są nowocześniejszymi liniami 400 kv, którymi można przesłać kilkakrotnie więcej energii elektrycznej, ograniczając jednocześnie straty w przesyle. Modernizacja i rozbudowa stacji Skawina oznacza, że uzyska ona nie tylko połączenie z nowoczesną siecią 400 kv, ale dodatkowo będzie zasilana z funkcjonujących niezależnie od siebie źródeł. W wypadku awarii bądź planowanego odłączenia jednego z nich, prąd do stacji, a dalej aglomeracji krakowskiej nie przestanie płynąć. Aby możliwe było wprowadzenie do stacji energii elektrycznej o napięciu 400 kv, w ramach przebudowy wykonamy trzykilometrowy odcinek nowej linii 400 kv, który połączy stację z istniejącą linią 400 kv Tucznawa-Tarnów. Zdajemy sobie sprawę, że tak duże projekty interesują społeczności lokalne. Dlatego przekazujemy Państwu niniejszą broszurę informacyjną, zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej na której zamieszczamy na bieżąco aktualne informacje na temat postępu prac i planowanych działań. Z poważaniem, Zespół ELEKTROBUDOWA SA Stacja Skawina i Elektrownia Skawina S.A. Stacja elektroenergetyczna Skawina ma kluczowe znaczenie dla zasilania aglomeracji krakowskiej, ponieważ to właśnie z niej energia elektryczna dociera bezpośrednio do miasta. Stacja stanowi ogniwo łączące Krajowy System Elektroenergetyczny z Krakowem i jego okolicami. Obiekt wybudowano w 1958 roku. Aby zagwarantować na kolejne dziesiątki lat pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do aglomeracji Krakowa, wymaga on nie tylko modernizacji, ale także rozbudowy. Rozbudowa stacji jest także ściśle związanya z planami dotyczącymi rozwoju Elektrowni Skawina S.A. Stacja umożliwia bowiem wprowadzenie wytworzonej w elektrowni energii elektrycznej do sieci przesyłowej. Sama Elektrownia Skawina S.A. jest jedną z największych firm w Skawinie i jedną z większych w regionie. Zainstalowana w niej moc elektryczna wynosi 490 MW. Elektrownia dostarcza także ciepło miastu Skawina oraz zachodniej części Krakowa, mając tym samym ponad 20% udział w rynku ciepła aglomeracji krakowskiej. Łagisza Stacja Byczyna i Elektrownia Jaworzno III Po rozbudowie i modernizacji stacja Skawina stanie się bardzo ważnym elementem sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kv nowa rozdzielnia 400 kv zwiększy bezpieczeństwo pracy linii 400 kv Tucznawa-Tarnów, zapewniając tym samym aglomeracji krakowskiej dostawy energii elektrycznej z dwóch niezależnych źródeł. Kraków Sieć przesyłowa najwyższych napięć w rejonie aglomeracji krakowskiej Stacja Skawina i Elektrownia Skawina linia 220 kv: istniejąca projektowana linia 400 kv: istniejąca projektowana stacja elektroenergetyczna elektrownia Stabilne zasilanie regionu

4 4 Rozbudowa i modernizacja stacji Skawina Budowa odcinka linii 2x2x400 kv Prywatne działki pod linią Realizacja zadania modernizacji i rozbudowy stacji Skawina obejmuje również budowę dwóch krótkich odcinków dwutorowych linii 400 kv o długości ok. 3,5 km. Budowane odcinki linii połączą stację elektroenergetyczną Skawina z linią 400 kv Tucznawa-Tarnów, dzięki czemu stacja zostanie włączona do sieci przesyłowej 400 kv. Doprowadzenie energii elektrycznej o tak wysokim napięciu do stacji Skawina istotnie poprawi warunki zasilania aglomeracji krakowskiej, zwiększy się też stabilność pracy sieci przesyłowej. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych inwestycji w regionie, przyczyniając się tym samym do jego rozwoju. Przebieg nowego odcinka linii 400 kv uwzględniony jest w obowiązującym w gminie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Relacje pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem linii w polskim prawie reguluje instytucja służebności przesyłu. Jest to instrument prawny określający zakres, w jakim właściciel linii może korzystać z fragmentu cudzej nieruchomości, na której zlokalizowana jest linia. Służebność przesyłu ustanawiana jest w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem danej sieci, w tym przypadku firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., do której reprezentowania upoważniony jest Wykonawca zadania ELEKTROBUDOWA SA. Przedstawiciele tej firmy będą kontaktować się z właścicielami nieruchomości na trasie projektowanej linii. Jakie ograniczenia nakłada umowa na właściciela działki? Najważniejsze ograniczenia dotyczą lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w pasie o szerokości 120 m. Trasę wytyczono jednak przez tereny, które nie są przeznaczone pod zabudowę. Pod linią można przebywać bez jakichkolwiek ograniczeń, a znajdujące się pod nią tereny rolne mogą być nadal uprawiane. Wysokość zawieszenia przewodów w najniższym punkcie (pośrodku przęsła) wyniesie min. 7,8 m. Stanowiska słupów będą od siebie oddalone o ok. 400 m. min. 7,8 m ok. 400 m Czy po ustanowieniu służebności zmienia się właściciel działki? Nie, w księdze wieczystej nieruchomości zostanie jedynie wpisana służebność przesyłu, natomiast właściciel nadal dysponuje swoją nieruchomością. Może ją sprzedać, ponieważ służebność związana jest z nieruchomością, a nie właścicielem. Planowana trasa linii przebiega od stacji Skawina, poprzez tereny należące do PKP i miejscowość Rzozów, do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv w miejscowości Gołuchowice.

5 Rozbudowa i modernizacja stacji Skawina 5 Jak wyglądać będzie linia? Linia 2x2x400 kv to dwie dwutorowe linie, które poprowadzone będą bezpośrednio obok siebie. Lokalizując je w ten sposób unika się zajmowania większej ilości terenu. Wzdłuż trasy linii wytyczony zostanie tzw. pas technologiczny. Pas technologiczny to teren wzdłuż linii. W przypadku linii 2x2x400 kv ma on szerokość 120 m. W pasie technologicznym występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu: zabronione jest lokalizowanie budynków mieszkalnych oraz sadzenie wysokich drzew. W związku z budową linii, wykonawca zadania zobowiązany został do ustanowienia służebności przesyłu w pasie technologicznym linii 400 kv. 35 m 50 m 35 m Pas technologiczny linii 2x2x400 kv Jak ustalane są kwoty rekompensat dla właścicieli działek w pasie technologicznym linii? Podstawą określenia ich wysokości są operaty szacunkowe wykonane dla obrębów, na których znajdować się będzie linia. Rzeczoznawca majątkowy ustala należną właścicielowi kwotę wynagrodzenia za służebność przesyłu. Oczywiście, im dłuższy jest odcinek linii na terenie nieruchomości, tym wyższa jest kwota wynagrodzenia. Wypłaca się ją za każdy metr kwadratowy terenu zajętego przez pas technologiczny. Ponadto właściciel nieruchomości, na której zlokalizowany będzie słup elektroenergetyczny, otrzyma z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie z tytułu trwałego wyłączenia gruntu pod słupem z użytkowania. Czy kwoty zawarte w umowie uwzględniają odszkodowania za ewentualne szkody powstałe na nieruchomościach w toku prac budowlanych? Nie, takie kwestie rozliczane są odrębnie. Istnieje możliwość, że podczas budowy naruszona zostanie gleba lub dojdzie do uszkodzenia np. rowu czy drogi wskutek pracy ciężkiego sprzętu. Wówczas, przy udziale biegłych, ustalana jest z właścicielem nieruchomości kwota odszkodowania. Taki mechanizm jest zapisany w umowie, co gwarantuje, że każda szkoda zostanie zrekompensowana. Czy umowę można podpisać od razu, podczas pierwszego spotkania z przedstawicielem terenowym? Tak, ale dotyczy to wyłącznie umowy pierwszej cywilnoprawnej. Jeśli właściciel zapozna się z jej zapisami na spotkaniu z przedstawicielem terenowym i zaakceptuje je od razu, to może złożyć swój podpis. Otrzyma wówczas jeden egzemplarz umowy, a drugi zatrzyma przedstawiciel. Zawarcie drugiej umowy, w formie aktu notarialnego, wymaga wizyty w kancelarii notarialnej po wcześniejszym ustaleniu terminu. Opłaty notarialne ponosi wykonawca zadania, firma ELEKTROBUDOWA SA. Stabilne zasilanie regionu

6 6 Rozbudowa i modernizacja stacji Skawina O stacji elektroenergetycznej Jak działa stacja elektroenergetyczna? Stacja elektroenergetyczna to, oprócz linii, jeden z najważniejszych elementów systemu przesyłu energii elektrycznej określanego mianem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To właśnie na stacji możliwa jest zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej na wyższe, co pozwala rozprowadzać ją liniami przesyłowymi na teren kraju; lub na niższe w celu zaopatrzenia lokalnych sieci dystrybucyjnych. Stacje łączą zatem pracujące na różnym napięciu elementy całej sieci i dystrybuują energię. Stacje elektroenergetyczne łączą elementy systemu o różnym napięciu Wytwórca Stacja SN/NN Linie przesyłowe NN 400 kv i 220 kv Stacja transformatorowa NN/WN Linia WN 110 kv Stacja Skawina Odbiorca Linia nn 400/230 V Transformator SN/nn Linia rozdzielcza SN Stacja transformatorowa WN/SN NN najwyższe napięcia WN wysokie napięcia SN średnie napięcia nn niskie napięcia Po rozbudowie i modernizacji stacja elektroenergetyczna Skawina będzie stacją transformatorowo-rozdzielczą Oznacza to, że znajdą się na niej urządzenia, których zadaniem będzie: Transformator Transformacja napięcia Polega na zmianie napięcia panującego w sieci wysokiego napięcia, które jest odpowiednie do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości, na napięcie niskie, do którego dostosowane są poszczególne urządzenia zasilane energią elektryczną. W sieci elektroenergetycznej zmiana napięcia zachodzi kilkustopniowo w stacjach transformatorowych. Rozdział energii elektrycznej Polega na rozdziale energii elektrycznej bez zmiany jej napięcia. Stacja pełni zatem funkcję rozdzielczą: otrzymuje energię elektryczną z jednego źródła, a następnie energię o tym samym napięciu przesyła wyprowadzonymi z niej liniami. Wyróżnia się dwa rodzaje rozdzielni: napowietrzne i wnętrzowe. Rozdzielnia 220 kv

7 Rozbudowa i modernizacja stacji Skawina 7 W sąsiedztwie stacji i linii Ochrona środowiska Stacje i linie elektroenergetyczne najwyższych napięć zaliczane są do obiektów oddziałujących na środowisko. Dlatego też ich eksploatacja prowadzona jest w ściśle określonych warunkach. Chodzi przede wszystkim o przestrzeganie poziomu hałasu oraz wartości pól elektrycznego i magnetycznego, których źródłem jest aparatura stacyjna, a także przewody linii. Prace budowlane W trakcie wykonywania prac budowlanych ochrona środowiska polegać będzie m.in. na prowadzeniu przez wykonawcę zgodnej z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami, których najwięcej powstanie najprawdopodobniej przy demontażu starych obiektów. Podczas prac budowlanych wykorzystany zostanie typowy sprzęt ciężki np. koparki czy dźwigi. Dowóz materiałów budowlanych, konstrukcji stalowych, kabli i przewodów oraz aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej odbywać się będzie istniejącymi lokalnymi drogami, zgodnie z zasadami ustalonymi z ich właścicielami. Hałas Główne źródło hałasu na stacji stanowią autotransformatory mocy i służące do ich chłodzenia wentylatory. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej zaplanowana została tak, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w jej otoczeniu, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 db w nocy i 50 lub 55 db w dzień. 145 db 125 db 105 db 93 db 55 db 45 db 45 db start odrzutowca ciężki sprzęt budowlany dyskoteka ciężki transport drogowy rozmowa mieszkanie na granicy terenu stacji elektroenergetycznej Zjawiskiem występującym sporadycznie w bezpośrednim sąsiedztwie linii jest hałas a właściwie szum. Jest słyszalny tylko i wyłącznie w określonych warunkach pogodowych przy dużej wilgotności powietrza lub mżawce. Jego źródłem jest tzw. ulot. To rodzaj wyładowania elektrycznego zachodzącego przy samej powierzchni przewodów fazowych linii najwyższych napięć. Pole elektromagnetyczne Projektując linię i stację, należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego. Pole to ma dwie składowe: elektryczną i magnetyczną. Każda podlega rygorystycznym ograniczeniom w miejscach przebywania ludzi. Badania poświęcone wpływowi pól elektromagnetycznych na organizm człowieka trwają nieprzerwanie od ponad 30 lat. Ich wyniki nie potwierdzają jednak szkodliwego oddziaływania tych pól na zdrowie ludzi. Zbadane są natomiast skutki oddziaływania pól o znacznie większych natężeniach, stąd też wiele krajów, w tym Polska, już wiele lat temu wprowadziło przepisy ograniczające przebywanie ludzi w zasięgu silnych pól elektromagnetycznych. W polskich przepisach funkcjonuje pojęcie dopuszczalnego poziomu każdej ze składowych pola elektromagnetycznego, jakie może występować na terenach dostępnych dla ludzi. Dla pól, jakie występują przy liniach najwyższych napięć, dopuszczalna wartość natężenia pola elektrycznego wynosi 10 kv/m. Przepisy mówią również o tym, że na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może przekraczać 1 kv/m. Dla porównania wartość ta jest pięciokrotnie mniejsza niż np. w Austrii i Niemczech. W przypadku stacji elektroenergetycznych natężenie pola elektrycznego może w niektórych miejscach, dostępnych wyłącznie dla osób uprawnionych, przekroczyć dopuszczalne poziomy. Jednak już poza ogrodzeniem stacji natężenie tego pola utrzymuje się na poziomie ok. 0,2 kv/m. Jest to wartość pięćdziesięciokrotnie niższa niż dopuszczalna. Z kolei wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego, jakie może występować w środowisku, w tym na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, nie powinna przekraczać 60 A/m. Warto w tym miejscu dodać, że największe natężenie pola magnetycznego zmierzone pod jedną z krajowych linii 400 kv wynosiło 37,7 A/m czyli znacznie poniżej dopuszczalnej wartości określonej w obowiązujących przepisach. Pole magnetyczne jest wytwarzane także przez aparaturę i urządzenia zainstalowane w stacji elektroenergetycznej. Jednak ze względu na znaczne odległości dzielące je od ogrodzenia stacji, natężenie pola magnetycznego poza jej obszarem jest zazwyczaj praktycznie bliskie zeru db 12 db linie przesyłowe najwyższych napięć las Stabilne zasilanie regionu

8 Najczęściej zadawane pytania Czy rozbudowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie? Teren zajmowany przez stację po rozbudowie nie powiększy się, a prace prowadzone będą w granicach obiektu. W praktyce oznacza to, że ani poziom pól elektromagnetycznych, ani dźwięk jaki towarzyszy pracy stacji, nie wzrosną poza granicami stacji. Należy również dodać, że wykonawca przed uruchomieniem stacji zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności faktycznego oddziaływania rozbudowanego obiektu z obowiązującymi w Polsce przepisami. Czemu służy modernizacja stacji? Inwestycja poprawi pewność zasilania aglomeracji krakowskiej. Włączenie stacji Skawina, kluczowej dla zasilania Krakowa, do sieci połączeń 400 kv zapewni zasilanie miasta z dwóch niezależnych źródeł (linią biegnącą od stacji Tucznawa i linią ze stacji Tarnów). Dzięki temu, w przypadku awarii, energia elektryczna do Krakowa i okolic może zostać przesłana alternatywnym połączeniem. Czy podczas rozbudowy będą przerwy w dostawach prądu? Nie mimo dużej skali przedsięwzięcia wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Skawina zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii mieszkańców i zakładów pracy. Ile potrwają prace i kiedy się rozpoczną? Czy rozbudowa inwestycji została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta? Tak, w 2010 roku wprowadzone zostały zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina, na terenie której znajduje się stacja. W obowiązującym planie zarezerwowano obszar pod rozbudowę stacji, uwzględniono także nową linię oraz linie kablowe. Czy oprócz rozbudowy stacji budowane będą inne obiekty? Tak, do stacji zostanie doprowadzony 3,5-kilometrowy odcinek dwóch biegnących równolegle linii 400 kv. Budowa nowego odcinka linii wiąże się jednak z koniecznością przebudowy istniejących dziś na jej trasie linii 110 kv część z nich zostanie zdemontowana, a następnie wykonana w technologii kablowej (poprowadzona pod ziemią). Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2013 roku. Na początku przebudowana zostanie rozdzielnia 110 kv. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycja zakończy się w grudniu 2017 roku. Kontakt W przypadku pytań dotyczących realizowanego projektu zachęcamy do kontaktu: ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach Rynek Dystrybucji Energii Konin, Przemysłowa 156 tel: Strona inwestycji: Biuro prasowe:

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 STANIS AWA GOLA, RENATA LANGNER* Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów Słowa kluczowe: inwestycje drogowe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

- AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012.

- AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012. PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015 2030 - AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012. Aktualizacja dokumentu wykonana w 2015 roku przez:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP

ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP Streszczenie nietechniczne opisu oddziaływania na środowisko przedsięwzięć na sieciach elektroenergetycznych 110kV realizowanych w ramach Programu Inwestycyjnego ENERGA OPERATOR SA 2012-2015 WSTĘP Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja elektroenergetycznych. liniowych. wyzwania i bariery inwestycyjne. Linie przesyłowe najwyższych napięć stan aktualny.

Realizacja elektroenergetycznych. liniowych. wyzwania i bariery inwestycyjne. Linie przesyłowe najwyższych napięć stan aktualny. Realizacja elektroenergetycznych inwestycji liniowych wyzwania i bariery inwestycyjne Kontekst Dostarczanie energii elektrycznej z elektrowni do odbiorców komunalnych i przemysłowych, w ilości umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający Farmy wiatrowe Margonin i Pawłowo Polska

Raport uzupełniający Farmy wiatrowe Margonin i Pawłowo Polska Opracowano dla: EDPR Warszawa, Na rzecz: European Bank for Reconstrution and Development Opracowano przez: ENVIRON Poland Sp. z o.o. Warszawa, Data: Marzec/kiwecień 2013 Numer projektu: PL0930 (Finalny)

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo