1. Energia elektryczna zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Energia elektryczna zasady ogólne"

Transkrypt

1 1. Energia elektryczna zasady ogólne Oszczdzanie energii elektrycznej jest dzi niezbdne. Jak wynika z prognoz, w najbliszych latach mona si spodziewa znacznego wzrostu zapotrzebowania na energi elektryczn. Istnieje obawa, e modernizacja starych elektrowni i zniszczonych wieloletni eksploatacj sieci przesyłowych prdu nie przyniesie oczekiwanych efektów i w rezultacie ju niebawem trudno bdzie zaspokoi rosncy popyt na energi. Zatem oszczdza trzeba ju dzi, zwłaszcza, e gospodarowanie energi ma niebagatelny wpływ na koszty działalnoci kadej firmy. Jestemy profesjonalni, sprawni i skuteczni! Działajc w imieniu wielu Klientów budujemy portfel zakupu energii stajc si, jako jeden duy odbiorca, znaczcym partnerem dla sprzedawców i producentów energii. Dziki temu moemy otrzyma bardziej atrakcyjne stawki za energi ni pojedynczy odbiorca. Wynegocjowany rabat, nawet pomniejszony o nasz prowizj, jest wikszy od tego, który nasz Klient byłby w stanie uzyska samodzielnie. Dodatkowe korzyci płyn z wdroenia, opracowanego przez nasz zespół, indywidualnego programu racjonalnego gospodarowania energi w firmie Klienta Oferta handlowa Nasze działania outsourcingowe przynosz Klientom oszczdnoci w przedziale od 5% do 20% dotychczas ponoszonych kosztów zakupu i uytkowania energii elektrycznej. Przynosimy oszczdnoci, nie angaujc Klienta finansowo. Wskazujemy najlepsze rozwizania. Udostpniamy najlepsze oferty dostawy energii. NASZ KLIENT NIE PONOSI ADNYCH OPŁAT WSTPNYCH Nasze wynagrodzenie, zgodnie z zawart umow otrzymujemy dopiero wtedy, gdy firma Klienta uzyska konkretne oszczdnoci. Wysoko wynagrodzenia zaley od zaoszczdzonej przez Klienta kwoty, mieszczc si w ramach okrelonego w umowie budetu. Zatem: SUKCES KLIENTA JEST NASZYM SUKCESEM Gwarantuje to rzetelno naszego działania, a take odpowiedzialn oraz efektywn realizacj zlece. Chtnie nawiemy współprac z Klientami, którzy doceniaj stabilno naszej firmy oraz efekt ekonomiczny uzyskany dziki: (I) sile zakupowej, (II) wdroonym systemom oszczdnociowym, (III) usługom customizowanym. WSTPN SYMULACJ KORZY CI I ZYSKÓW PŁYNCYCH Z USŁUGI OUTSOURCINGU PRZEDSTAWIAMY KLIENTOWI JESZCZE PRZED PODPISANIEM UMOWY.

2 Zawiera ona midzy innymi: Gwarancj kompleksowej, specjalistycznej obsługi, nastawionej na najbardziej efektywne pozyskanie energii elektrycznej pod wzgldem finansowym i operacyjnym, Prognoz obnienia kosztów stałych i nakładów inwestycyjnych, Wyliczenie obnienia kosztów administrowania dokumentami, zwizanymi z zakupem sieciowych noników energii. Kalkulacja oszczdnoci Do przeprowadzenia analizy warunków dostawy energii elektrycznej i wiadczenia usług przesyłowych, w szczególnoci analizy wskaników kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbdne s kopie faktur za ostatnie 2 miesice dla wszystkich obiektów Klienta. Po otrzymaniu tych danych przedstawimy raport z wyliczeniem oszczdnoci oraz planem działa. Podpisanie umowy Po akceptacji oferty i wyraeniu chci dalszej współpracy nastpuje podpisanie umowy outsourcingowej na uzgodnionych przez obie strony warunkach uwzgldniajcych indywidualne potrzeby i yczenia klienta. Realizacja umowy Po podpisaniu umowy przystpujemy do działania zgodnie z harmonogramem przedstawionym w umowie. 2. Reduktory W kadym gospodarstwie domowym korzystamy obecnie z wielu urzdze zasilanych energi elektryczn. S wyposaone w standardowy silnik, który moesz znale w klimatyzacji lub w lodówce, pralce, suszarce. Włczenie któregokolwiek z w/w lub podobnych urzdze generuje pobór prdu, a w konsekwencji opłaty za jego zuycie. Reduktor jak sama nazwa wskazuje pozwala zredukowa pobór energii elektrycznej przy korzystaniu z tych urzdze, a tym samym redukuje - no co redukuje? Odpowiedzcie sobie sami. Mamy tutaj prosty zestaw demonstracyjny tylko silnik taki jak w lodówce lub pralce oraz reduktor (R). Włczamy silnik. Obserwujemy na mierniku aktualny pobór prdu. Natenie prdu pobierane w tym momencie to 5,7A. Pracujcy silnik ma tendencj do STRAT. Reduktor "wyłapie" stracon energi, która normalnie jest bezpowrotnie utracona i wróci j z powrotem do silnika w czstotliwoci 60 razy na sekund. Licznik bdzie nadal pobór prdu przez silnik na poziomie 5,7A ale drugi miernik (monitorujcy pobór prdu od elektrowni) wskae pobór o połow mniejszy. Powodem takiego stanu rzeczy, jest - jak ju mówiłem - "wyłapanie" utraconej energii i skierowanie jej z powrotem do silnika. Zatem, natenie, potrzebne do pracy silnika, jest na takim samym poziomie, czyli 5,7A ale drugi miernik (pobór prdu z elektrowni) wskazuje na pobór o połow mniejszy ni przed włczeniem reduktora. Oto Twoja oszczdno.

3 3. O WIETLENIE LED I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZDNE Dziki swoim zaletom diody LED w bardzo szybkim tempie zdobywaj wiatowe rynki owietlenia domowego, biurowego, ulicznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, samochodowego, dekoracyjnego, reklamowego, awaryjnego oraz przenonego. Zastosowanie technologii LED: 1. Owietlenie drogowe 2. Owietlenie awaryjne 3. Reklama 4. Sygnalizacja wietlna 5. wiatła i owietlenie samochodowe 6. Architektura - iluminacja obiektów, owietlenie pomieszcze 7. Film i fotografia 8. Telebimy i ekrany wielkoformatowe 9. Iluminacja sklepów 10. Owietlenie zewntrzne 11. Znaki ewakuacyjne i bezpieczestwa 12. Oszczdne owietlenie z wykorzystaniem energii słoca i wiatru Diody LED miało konkuruj z arówkami i lampami fluorescencyjnymi w dziedzinie owietlenia białym wiatłem. Najwyszej, jakoci diody LED s aktualnie nawet dziesiciokrotnie bardziej wydajne ni standardowe arówki. Wiele wiatowych koncernów zajmujcych si owietleniem prowadzi intensywne prace nad zwikszeniem wydajnoci wiecenia elementów LED, koncerny samochodowe zastpuj owietlenie tradycyjne i halogenowe wysokowydajnym i oszczdnym owietleniem LED. Lampy zbudowane w oparciu o diody LED nie emituj szkodliwego dla ludzi wiatła ultrafioletowego, wiatło nie pulsuje, nie ma efektu stroboskopowego, pojawiła si moliwoci bardzo dokładnego ustalania koloru (temperatury barwowej) wiecenia, co znacznie poprawia komfort pracy. Wszystkie wyej wymienione cechy i zalety owietlenia przy uyciu LED zapewniaj nowy, lepszy standard ycia i pracy. Za jego pomoc moemy wyeliminowa migoczce i uciliwe wiatło wietlówek. Moemy zwikszy wydajno klimatyzacji w pomieszczeniach dziki minimalnej emisji ciepła emitowanego przez lampy LED. Owietlenie uliczne to jeden z najnowszych produktów technologii owietleniowej LED. Lampy uliczne s budowane z najtrwalszych i najbardziej wydajnych elementów wietlnych. W naszej ofercie przedstawiamy rozwizania, które pozwala zaoszczdzi od 50% do 80% energii elektrycznej, przy równoczesnej poprawie, jakoci owietlenia. Lampy zbudowane na diodach LED: 1. Pozwalaj zaoszczdzi do 80% energii elektrycznej, 2. Lampy włczaj si bez opónienia natychmiast osigajc pełn jasno w odrónieniu od owietlenia tradycyjnego, 3. Zastosowany układ diod LED i system optyczny, pozwala uzyska doskonał kontrol nad strumieniem wiatła, 4. Brak efektu olepiania nie owietlaj obszaru poza wyznaczonym, co zwiksza komfort uytkowania i zwiksza bezpieczestwo uczestników ruchu drogowego, 5. Dua trwało godzin pracy, lat, 6. Nie nagrzewaj si brak efektu przycigania kurzu, 7. Brak promieniowania UV i podczerwonego. 8. Brak elementów szklanych przeciwdziała uszkodzeniom mechanicznym (wandalizm) i zwiksza bezpieczestwo uytkowania, 9. Pracuj zasilane napiciem sieciowym VAC lub 12-24VDC /s idealne do zastosowania, jako owietlenie awaryjne/, 10. Emituj stałe wiatło brak efektu stroboskopowego, 11. Wysoki wskanik oddawania barw, 12. Wystpuj w rónej emisji barwy wiatła,

4 13. Charakteryzuj si bezgłon prac w kadych warunkach, 14. Z uwagi na zasad działania łatwo mona regulowa natenie wiatła, 15. Odznaczaj si odpornoci na wibracje i wstrzsy, 16. Uproszczona budowa lampy LED redukuje jej ciar, do łatwego (bez przeróbek) zastosowania i zamocowania, 17. Ekologiczne rozwizanie wolne od wycieków, wolne od rtci i innych substancji szkodliwych dla rodowiska naturalnego człowieka, spełniaj normy RoHS, 4. Słuebno W ostatnich latach szczególnie aktualna staje si kwestia statusu prawnego urzdze liniowych nalecych do przedsibiorstw przesyłowych, w szczególnoci tych znajdujcych si na gruntach o przeznaczeniu budowlanym zgodnie z nowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nie trzeba nikogo przekonywa, e z reguły wzniesienie takich urzdze wie si nie tylko ze stratami włacicieli nieruchomoci, którzy nie mog korzysta z gruntu zajtego przez urzdzenia, ale równie z naruszeniem dóbr osobistych włacicieli nieruchomoci. Wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji słuebnoci przesyłu ma na celu uregulowanie stosunków pomidzy włacicielami nieruchomoci, a przedsibiorstwami przesyłowymi. Po 1989 roku, kiedy to wielu z byłych włacicieli odzyskiwało swoje nieruchomoci problemem stał si status prawny znajdujcych si na tych gruntach urzdze przesyłowych. Z punktu widzenia właciciela nieruchomoci rolnej pojawia si jednak wane pytanie co to s urzdzenia przesyłowe. Zgodnie z art. 49 Kodeksu Cywilnego Urzdzenia słuce do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prdu elektrycznego oraz inne urzdzenia podobne nie nale do czci składowych gruntu lub budynku, jeeli wchodz w skład przedsibiorstwa lub zakładu. ZGODA WŁA CICIELA Właciciel nieruchomoci, na której znajduj si urzdzenia przesyłowe moe da zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomoci. Jednak sytuacja komplikuje si w sytuacji, gdy właciciel uprzednio wyraził zgod na bezpłatne korzystanie z nieruchomoci. W takim przypadku właciciel musi liczy si z tym, e jego roszczenie nie zostanie przez sd uznane za uzasadnione. DECYZJA ADMINISTRACYJNA Równie decyzja administracyjna zezwalajca na umieszczenie urzdze przesyłowych na prywatnej nieruchomoci stanowi przesłank wykluczajc moliwo wystpienia z roszczeniem o zapłat wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomoci, tj. w drodze decyzji, mona ograniczy sposób korzystania z nieruchomoci przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomoci cigów drenaowych, przewodów i urzdze słucych do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzdze łcznoci publicznej i sygnalizacji, a take innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urzdze, jeeli właciciel lub uytkownik wieczysty nieruchomoci nie wyraa na to zgody. Urzdzenia takie, przyłczone do sieci, s przedmiotem własnoci przedsibiorcy przesyłowego, nie stanow za czci składowych nieruchomoci. Stosowna decyzja administracyjna zostaje wydana z zgodnie z obowizujcym prawem w czasie ich budowy. W doktrynie przewaa pogld, zgodnie z którym decyzja administracyjna jest ródłem powstania słuebnoci przesyłu gruntowej. Naley uzna, e wydanie decyzji administracyjnej prowadzi do powstania słuebnoci przesyłu. ZASIEDZENIE Instytucj prawn, która znacznie poprawia sytuacje prawn przedsibiorcy przesyłowego jest zasiedzenie słuebnoci gruntowej. Poprawia j o tyle, e do korzystania z prywatnej nieruchomoci nie jest potrzebna zgoda uprawnionego, a jedynie upływ czasu. Tym samym przedsibiorstwa przesyłowe po upływie okrelonego czasu, w zalenoci od ich dobrej bd złej wiary, nabywaj prawo do korzystania z cudzej nieruchomoci. Naley tu równie zaznaczy, e istnienie dobrej bd zlej wiary zalene jest od tego czy właciciel nieruchomoci udzielił zgody na instalacj urzdze przesyłowych. Jeeli przedsibiorstwo przesyłowe korzysta z

5 danych urzdze w dobrej wierze to do zasiedzenia dojdzie po upływie 20 lat nieprzerwanego korzystania, natomiast przy złej wierze nastpi to po upływie 30 lat. Liczne spory miedzy przedsibiorcami, a włacicielami nieruchomoci, na których umieszczone s urzdzenia przesyłowe, skłoniły ustawodawc do zmian w obowizujcym kodeksie cywilnym poprzez wprowadzenie do niego instytucji słuebnoci przesyłu. Do ustanowienia słuebnoci przesyłu bdzie dochodziło na rzecz przedsibiorcy przesyłowego, który jest włacicielem przedmiotowych urzdze. Naley zauway, e ustanowienie słuebnoci przesyłu bdzie nastpowało na mocy umowy zawartej najczciej w formie aktu notarialnego, poniewa do owiadczenia woli składanego przez właciciela nieruchomoci wymagana jest włanie taka forma. Naley podkreli, e słuebno przesyłu ma swój ograniczony zakres, poniewa słuy jedynie w granicach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzdze przesyłowych. Chodzi tu o tolerancj dla istnienia urzdze i udostpnianie przedsibiorcy moliwoci wstpu na obcion nieruchomo w celu utrzymania, konserwacji i remontu zainstalowanych urzdze. W zalenoci od konkretnego przypadku włacicielowi nieruchomoci obcionemu urzdzeniem przesyłowym przysługuj róne roszczenia w stosunku do przedsibiorstw przesyłowych. I. Odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomoci Wszystkim posiadajcym nieruchomoci na których znajduj si urzdzenia przesyłowe, tj. słupy energetyczne, które nie nale do czci składowych nieruchomoci, naley si odszkodowanie za utrat wartoci działki. W zwizku z powyszym właciciel danej nieruchomoci moe da odpowiedniego odszkodowania. W celu ustalenia wysokoci odszkodowania konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy majtkowego. Kada sprawa zwizana z roszczeniami dot. Odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomoci jest rozpatrywania indywidualnie. Kwota odszkodowania zaley od: 1. Typu działki tj. np. budowlana czy rolna 2. Rodzaju słupa energetycznego: - przelotowy - mocny - skrzyowaniowy 3. Rodzaju linii energetycznych: - najwyszych napi - wysokich napi - rednich napi - niskich napi 4. W którym miejscu na nieruchomoci słupy trakcji energetycznej zostały posadowione 5. Iloci urzdze przesyłowych na nieruchomoci 6. Za jaki okres (ilo lat, max.10) właciciel nieruchomoci, ma moliwo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. By móc stara si o takie odszkodowanie URZDZENIE MUSI BY WYBUDOWANE MNIEJ NI 30 LAT TEMU. 5. Mediqus3 Doskonałe oprogramowanie dla Przychodni, Szpitali, Placówek Medycznych Kontakt w celu uzgodnienia planu działa. Tel

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku URZD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY SPIS TRECI I Wstp...3 II Podstawowe uwarunkowania prawne...5 III Główni przedsibiorcy telekomunikacyjni działajcy

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 ANYTIME ANYWHERE Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (2) Wielki wzrost rynku zastosowa mobilnych oraz obszaru bada naukowych

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 e-mail: handlowy@intelix.pl http://www.intelix.pl 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp.

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo