Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące"

Transkrypt

1 Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu. Pojawły sę dzesątk nowych podmotów oferujących pomoc prawną wyłączne w tym zakrese. Jest to przede wszystkm zwązane z roszczenam dotyczącym urządzeń przesyłowych. Ich zaspokojene może przyneść znaczne korzyśc fnansowe zarówno właśccelow neruchomośc, z której korzysta przedsęborstwo przesyłowe (secowe), jak podmotom śwadczącym wspomnane usług prawne, których klentem stałby sę właśccel. Take zwększone zanteresowane omawaną materą mocno odczuwają kancelare prawne specjalzujące sę w prawe energetycznym reprezentowanu klentów w procesach cywlnych. 1. Urządzena przesyłowe Na wstępe warto omówć status prawny nfrastruktury przesyłowej, wspomnanej w tytule. Ktoś mógłby uznać, że chodz o urządzena należące do operatora systemu przesyłowego służące do przesyłu energ elektrycznej czy gazu. W wąskm prawno-energetycznym ujęcu rzeczywśce tak można byłoby odczytać to pojęce. Tymczasem z punktu wdzena prawa cywlnego, urządzena przesyłowe są rozumane dużo szerzej: zgodne z art kodeksu cywlnego 1 (dalej: KC) są to wszystke urządzena służące do doprowadzana lub odprowadzana płynów, pary, gazu, energ elektrycznej oraz nne urządzena podobne wchodzące w skład przedsęborstwa. Do urządzeń przesyłowych zalczają sę zarówno elektroenergetyczne sec dystrybucyjne, przesyłowe, jak gazocąg kopalnane, mędzysystemowe bezpośredne, a także przyłącza wodocągowe kanalzacyjne. Wszystke defncje poszczególnych rodzajów nfrastruktury przesyłowej zawarte w szczegółowych regulacjach prawnych mają wyłączne pomocncze znaczene wobec defncj zawartej w kodekse cywlnym. Ustawodawca posługując sę formułą przykładowego wskazana ne zamknął katalogu urządzeń, które można uznać za przesyłowe. Mogą nm być także urządzena podobne, pełnące funkcje w zakrese doprowadzana lub odprowadzana różnych medów. Istotne jest jednak, by wchodzły w skład równeż szeroko rozumanego przedsęborstwa jako zorganzowany zespół składnków materalnych nemateralnych przeznaczonych do prowadzena dzałalnośc gospodarczej. Ne ma przeszkód, aby urządzena przesyłowe wchodzły w skład przedsęborstwa, które ne jest przedsęborstwem energetycznym w rozumenu ustawy Prawo energetyczne 2. 1 Kodeks cywlny z dna 23 kwetna 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 2 Ustawa z dn. 10 kwetna 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 j.t. z późn. zm.) nr 3-4 (13-14)

2 Urządzena przesyłowe, wchodzące w skład przedsęborstwa, mmo ch trwałego połączena z gruntem, ne stanową częśc składowych neruchomośc, na których są posadowone. Stanow to stotny wyjątek od zasady superfces solo cedt (to co na powerzchn, przypada gruntow). Jednocześne osoba, która ponosła koszty budowy urządzeń przesyłowych jest ch właśccelem, może żądać, aby przedsęborca, przyłączający urządzena do swojej sec, nabył ch własność za odpowednm wynagrodzenem, chyba że strony postanowły naczej w umowe zawartej mędzy nm. Z żądanem przenesena własnośc tych urządzeń może także wystąpć przedsęborca. Pewne problemy mogą pojawć sę przy określanu wspomnanego odpowednego wynagrodzena, o którym mów art KC. W praktyce ustala sę wartość rynkową zbywanych urządzeń, posługując sę udokumentowanym lub oszacowanym kosztam nwestycyjnym. Może sę zdarzyć taka sytuacja, w której jedna ze stron ne zgadza sę na zawarce umowy przenesena własnośc urządzeń przesyłowych. Wówczas zarówno nwestor, jak przedsęborca, który przyłączył urządzena do swojej sec, mogą wystąpć do sądu z pozwem o nakazane złożena oznaczonego ośwadczena wol ze skutkem z art. 64 KC (prawomocne orzeczene sądu zastępuje ośwadczene zobowązanego). Przedstawany stan prawny obowązuje od 3 serpna 2008 r. Ne ma jednak wątplwośc, że także urządzena przesyłowe wznesone wcześnej są objęte obecne funkcjonującym roszczenem o przenesene własnośc na rzecz przedsęborcy przesyłowego Służebność przesyłu Służebność przesyłu stanow ogranczone prawo rzeczowe uregulowane w kodekse cywlnym w art Polega ono na obcążenu neruchomośc, na której znajduje sę nfrastruktura przesyłowa służąca do doprowadzana lub odprowadzana energ elektrycznej, płynów, pary, gazu tp., na rzecz przedsęborcy przesyłowego będącego właśccelem tych urządzeń. Innym słowy: treścą służebnośc przesyłu jest korzystane przez przedsęborcę z cudzej neruchomośc nazywanej obcążoną, w określonych prawem grancach, w zakrese nezbędnym dla zapewnena prawdłowego funkcjonowana urządzeń przesyłowych. Służebność przesyłu może zostać ustanowona równeż na rzecz przedsęborcy, który dopero planuje wybudować take urządzena na cudzej neruchomośc. Art k.c. określa grance służebnośc, wskazując, że z prawa służebnośc przesyłu można korzystać zgodne z przeznaczenem tych urządzeń (przesyłowych), co właścwe oznacza zakres adekwatny do uzasadnonych potrzeb wynkających z posadowena urządzeń. Doprecyzowana tych granc dokonuje sę przeważne na grunce umowy mędzy właśccelem neruchomośc a przedsęborcą przesyłowym. Przyjęło sę uważać, że zasadncze grance służebnośc przesyłu obejmują umeszczene urządzeń przesyłowych na neruchomośc, jak równeż ch konserwację, modernzację, eksploatację oraz naprawę. Natomast po strone właśccela neruchomośc obcążene jej służebnoścą przesyłu powoduje powstane skorelowanych z uprawnenam przedsęborstwa przesyłowego obowązków właśccela neruchomośc: znoszena obecnośc urządzeń przesyłowych umożlwena przedsęborcy przesyłowemu dostępu do nfrastruktury w celu wykonana czynnośc zwązanych z utrzymanem urządzeń. 2.1 Ustanowene służebnośc przesyłu Służebność przesyłu jest ustanawana, co do zasady, poprzez zawarce umowy mędzy przedsęborcą przesyłowym a właśccelem obcążanej neruchomośc. W kontrakce następuje doprecyzowane ustawowych granc prawa służebnośc przesyłu uzgodnene wysokośc wynagrodzena dla właśccela gruntu. Należy zauważyć, że w przypadku służebnośc przesyłu powstałej wskutek dobrowolnej umowy stron wynagrodzene ne jest obowązkowe. Umowa pownna być zawarta w forme aktu notaralnego. Jest to stotne wyłączne z punktu wdzena wymogów przepsów kodeksu cywlnego co do ośwadczena właśccela w przedmoce ustanowena ogranczonego prawa rzeczowego. Dla ważnośc umowy ne ma bowem znaczena, w jakej forme ośwadczene wol zostane złożone przez nabywcę dopuszczalne jest nawet ośwadczene w forme ustnej lub per facta concludenta, czyl np. przez rozpoczęce wykonywana prawa wynkającego ze służebnośc. Przy ustanawanu służebnośc przesyłu należy doprecyzować, jakm urządzenom przesyłowym ma służyć to prawo gdze dokładne będą zlokalzowane, jak równeż określć dopuszczalny zakres ngerencj przedsęborstwa przesyłowego w prawo właśccela do neruchomośc. Można umowę ukształtować tak, by np. ogranczyć prawo do rozbudowy nstalacj lub przyznać prawo dostępu do urządzeń wyłączne przy wykorzystanu jednej, konkretnej drog czy bramy. 3 E. Gnewek (red.), Kodeks cywlny Komentarz, Warszawa 2011, str

3 Co stotne dla właśccela obcążonej neruchomośc przepsy kodeksu cywlnego oblgują do wykonywana służebnośc w sposób jak najmnej utrudnający korzystane z nej. Może to meć szczególne znaczene przy lokalzacj tzw. nfrastruktury towarzyszącej, która bardzo często ne jest nezbędna dla prawdłowego funkcjonowana posadowonych urządzeń przesyłowych. Korzystane przez przedsęborcę przesyłowego z ustanowonej służebnośc pownno sę odbywać ne tylko zgodne z wyraźną treścą ustanowonego prawa, ale też zgodne z zasadam współżyca społecznego przy uwzględnenu zwyczajów mejscowych. Jeżel właśccel neruchomośc odmawa zawarca umowy o ustanowene służebnośc przesyłu, a jest ona koneczna dla właścwego korzystana z urządzeń przesyłowych, przedsęborca może żądać jej ustanowena za odpowednm wynagrodzenem (art KC), które wówczas jest wynagrodzenem obowązkowym. Odmowa zawarca umowy powoduje powstane po strone przedsęborstwa przesyłowego skutecznego uprawnena do żądana wydana przez odpowedn sąd orzeczena zastępującego ośwadczene wol jednej ze stron. Analogczne uprawnene przysługuje właśccelow neruchomośc, gdy przedsęborca przesyłowy ne chce zawrzeć umowy ustanawającej służebność przesyłu. Wynagrodzene właśccela neruchomośc także w tej sytuacj jest wynagrodzenem obowązkowym. Wynagrodzene co do zasady pownno meć charakter śwadczena jednorazowego, choć dopuszcza sę postać śwadczeń okresowych. Brak jest ustawowych wskazówek, jak określć wysokość tego wynagrodzena. Ustawodawca użył jedyne określena odpowedne w stosunku do wynagrodzena należnego właśccelow neruchomośc. Zgodne z orzecznctwem sądowym wynagrodzene za służebność przesyłu pownno odpowadać wysokośc czynszu dzerżawnego za grunt nezbędny do obsług nfrastruktury (pas służebnośc przesyłu). Przyjęty w doktryne wzór szacunkowego oblczana wynagrodzena za służebność przesyłu wygląda następująco 4 : W SPj = W SP = W SP R = P SP Wg u (1 S) k R gdze: W SPj jednorazowe wynagrodzene z tytułu służebnośc przesyłu [zł], R stopa kaptalzacj, W SP roczne wynagrodzene z tytułu ustanowena służebnośc przesyłu [zł], P SP powerzchna służebnośc przesyłu w [ha], k współczynnk uwzględnający procentowy udzał właśccela nfrastruktury w korzystanu z obcążonej neruchomośc, Wg wartość jednostkowa gruntu neobcążonego nfrastrukturą przesyłową [zł/ha], u współczynnk relacj rocznej stawk czynszu dzerżawy neobcążonego gruntu (Cr n ) do wartośc rynkowej gruntu neobcążonego nfrastrukturą (Wg), u = Cr n /Wg; S współczynnk zmnejszający wartość gruntu z tytułu ogranczeń w korzystanu z neruchomośc. 2.2 Zasedzene służebnośc przesyłu Służebność przesyłu może zostać ustanowona także na drodze zasedzena. Jak wskazuje przeps art KC, do służebnośc przesyłu stosuje sę odpowedno przepsy o służebnoścach gruntowych, które mogą podlegać nabycu na drodze zasedzena. Jest to jednak możlwe wyłączne, gdy służebność polega na korzystanu z trwałego wdocznego urządzena. W odnesenu do zasedzena służebnośc stosuje sę odpowedno przepsy o nabycu na tej drodze prawa własnośc neruchomośc. Oznacza to, że służebność przesyłu może być nabyta na drodze zasedzena, jeżel przedsęborca przesyłowy korzysta z urządzeń przesyłowych znajdujących sę na nenależącej do nego neruchomośc przez 20 lat, w przypadku korzystana w dobrej werze (bez śwadomośc, ż ne posada praw do obcążonej neruchomośc) lub przez 30 lat, gdy wykonywał służebność w złej werze (ze śwadomoścą, ż ne posada praw do obcążonej neruchomośc). Z punktu wdzena zasedzena ne ma znaczena, kto wybudował dane urządzene, a jedyne, kto korzysta z urządzena. Należy równeż zwrócć uwagę na sytuację, w której urządzena przesyłowe są całkowce newdoczne, np. przykryte zemą w takm przypadku możlwość zasedzena służebnośc będze wykluczona. Powstaje w tym mejscu pytane: czy możlwe jest dzsaj zasedzene służebnośc przesyłu, jeżel ta nstytucja została wprowadzona do kodeksu cywlnego z dnem 3 serpna 2008 r.? Od tego czasu ne upłynął przeceż okres nezbędny choćby dla zasedzena w dobrej werze. Choć ta kwesta pozostaje cały czas przedmotem dyskusj w doktryne, to Sąd Najwyższy w uchwale z 7 paźdzernka 2008 r. (III CZP 89/08) przyjął, że przed ustawowym uregulowanem służebnośc 4 Instytut Infrastruktury Lnowej s.c. nr 3-4 (13-14)

4 przesyłu dopuszczalne było nabyce, w drodze zasedzena, służebnośc odpowadającej treśc służebnośc przesyłu na rzecz przedsęborstwa secowego. Należy jednak stanąć na stanowsku, że ne jest to służebność przesyłu w rozumenu przepsów kodeksu cywlnego, lecz jedyne służebność gruntowa obejmująca posadowene eksploatację urządzeń przesyłowych. 2.3 Wygaśnęce służebnośc przesyłu Służebność przesyłu jest zbywalna przechodz na nabywcę przedsęborstwa przesyłowego lub urządzeń przesyłowych. Wygasa po zakończenu okresu wskazanego w umowe ustanawającej służebność, wskutek lkwdacj przedsęborstwa przesyłowego lub wskutek newykonywana przez lat dzesęć (na ogólnych zasadach właścwych dla służebnośc gruntowych). Dopók jednak urządzena przesyłowe są faktyczne posadowone na cudzej neruchomośc ne można uznać, że przedsęborca ne wykonuje służebnośc przesyłu. Przedsęborca, którego urządzena przesyłowe są zlokalzowane na cudzej neruchomośc, korzysta z nej nezależne od tego, czy w danej chwl tym urządzenam faktyczne są transportowane płyny, para, gaz, energa elektryczna, czy też ne. Istneje możlwość znesena służebnośc przesyłu. Może sę to odbywać za wynagrodzenem na żądane właśccela neruchomośc obcążonej, jeżel wskutek zmany stosunków służebność stała sę szczególne ucążlwa, a ne jest koneczna do prawdłowego korzystana z urządzeń przesyłowych, lub bez wynagrodzena na żądane właśccela neruchomośc obcążonej, jeżel służebność utracła wszelke znaczene dla właścwego korzystana z urządzeń przesyłowych. 3. Roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Z urządzenam przesyłowym jest zwązanych szereg roszczeń przysługujących zarówno właśccelow neruchomośc, jak przedsęborstwu przesyłowemu. Nektóre z nch zostały wspomnane wcześnej, jak np. roszczene o wykup urządzeń przesyłowych (art KC) czy roszczene o ustanowene służebnośc przesyłu (art KC). 3.1 Roszczene o wykup neruchomośc Gdy na neruchomośc zostały posadowone urządzena przesyłowe o wartośc przenoszącej znaczne wartość zajętej na ten cel dzałk, właśccel gruntu zgodne z dyspozycją art KC może żądać od przedsęborstwa przesyłowego zakupu własnośc dzałk za odpowednm wynagrodzenem. Inny przypadek zachodz, gdy zastosowane znajduje procedura przymusowego posadowena nowych urządzeń przesyłowych na podstawe art. 124 ustawy z 21 serpna 1997 r. o gospodarce neruchomoścam (Dz. U j.t.). Starosta, wykonujący zadane z zakresu admnstracj rządowej, może ogranczyć w drodze decyzj sposób korzystana z neruchomośc przez udzelene zezwolena na zakładane przeprowadzene na neruchomośc cągów drenażowych, przewodów urządzeń służących do przesyłana lub dystrybucj płynów, pary, gazów energ elektrycznej oraz urządzeń łącznośc publcznej sygnalzacj, a także nnych podzemnych, nazemnych lub nadzemnych obektów urządzeń nezbędnych do korzystana z tych przewodów urządzeń, jeżel właśccel lub użytkownk weczysty neruchomośc ne wyraża na to zgody. Ogranczene to następuje zgodne z planem mejscowym, a w przypadku braku planu, zgodne z decyzją o ustalenu lokalzacj nwestycj celu publcznego. Jeżel założene lub przeprowadzene cągów, przewodów urządzeń, o których mowa powyżej, unemożlwa właśccelow albo użytkownkow weczystemu dalsze prawdłowe korzystane z neruchomośc w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczenem, właśccel lub użytkownk weczysty może żądać, aby starosta nabył od nego własność albo użytkowane weczyste neruchomośc na rzecz Skarbu Państwa w drodze umowy. 3.2 Roszczene o usunęce urządzeń przesyłowych bądź ch przebudowę Prawo własnośc w Polsce ma charakter bezwzględny. Właśccel ma w grancach określonych przez ustawy zasady współżyca społecznego pełnę władzy nad rzeczą. Jego uprawnenom odpowada powszechny, obcążający wszelke nne osoby, obowązek nenaruszana jego wyłącznego prawa podmotowego. W przypadku naruszena prawa własnośc właśccelow służy stosowne roszczene ochronne 5. Posadowene urządzeń przesyłowych na neruchomośc ne będącej własnoścą przedsęborstwa przesyłowego, do której podmot ten ne uzyskał odpowednego tytułu prawnego, daje prawo właśccelow gruntu wykorzystana roszczena negatoryjnego. Stanow ono oręż 5 E. Gnewek (red.), Kodeks cywlny Komentarz, Warszawa 2011, str

5 przecwko wkroczenu przez podmot neuprawnony w uprawnena właśccela, które w konsekwencj prowadz do ch ogranczena lub całkowtego unemożlwena ch wykonywana przez podmot neuprawnony. Wobec naruszena własnośc w nny sposób anżel przez pozbawene właśccela faktycznego władztwa nad rzeczą, właśccel ma prawo żądać przywrócena stanu zgodnego z prawem zanechana naruszeń. W przełożenu na urządzena przesyłowe właśccelow neruchomośc, na której są posadowone, przysługuje roszczene o ch usunęce lub ch przebudowę. Legtymowanym do wystąpena z roszczenem negatoryjnym jest aktualny właśccel neruchomośc. Jednak jeżel poprzedn właśccel zgodzł sę na postawene urządzeń przesyłowych na dzałce, to następcy prawnemu żądane usunęca urządzeń, co do zasady, ne przysługuje. Warto jednak zwrócć uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2005 (I CK 14/05), który potwerdzł trwałość takego umownego uzgodnena jego skuteczność względem następcy prawnego, a jednocześne dopuścł możlwość jego modyfkacj. Sąd stanął na stanowsku, że z stoty prawa własnośc wynka prawo poberana pożytków ze swej rzeczy, a zatem korzystane przez nne osoby z rzeczy cudzej co do zasady wnno być odpłatne. Kerując sę powyższym dopuścł zastąpene bezpłatnego stosunku użyczena odpłatną umową najmu. Przedsęborstwa przesyłowe broną sę przed usunęcem nfrastruktury przesyłowej z neruchomośc występując przed sądem z roszczenem przymusowego ustanowena służebnośc przesyłu na podstawe art KC albo z różną skutecznoścą próbują wykazać jej zasedzene. Newątplwe za sukces przedsęborstw przesyłowych należy uznać dostrzeżene przez Sąd Najwyższy problemu, który pojawć sę może przy uwzględnenu żądana właśccela neruchomośc w zakrese usunęca urządzeń przesyłowych. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lpca 2008 (V CSK 52/08) stwerdzł, że własność, choć jest prawem bezwzględnym, ne jest prawem absolutnym, a jego grance wyznacza art. 140 KC. Żądane przez właśccela neruchomośc nezwłocznego usunęca nfrastruktury przesyłowej może być nerealne, nawet przy teoretycznej możlwośc wyznaczena klkuletnego termnu wykonana takej operacj. Sprzecwać sę temu mogą m.n. newspółmerne wysok koszt takego przedsęwzęca względem wartośc neruchomośc duże nedogodnośc zwązane z przerwam w dostawe medów do znacznej lczby odborców. 3.3 Roszczene o wynagrodzene z tytułu bezumownego korzystana z neruchomośc Bardzo często mylne nazywane odszkodowanem za słupy roszczene, którego podstawę stanową przepsy art KC lub art. 225 KC, ne ma nc wspólnego z roszczenem odszkodowawczym. Jest w rzeczywstośc roszczenem o wypłatę wynagrodzena stanowącego odpowednk należnośc, które przedsęborstwo przesyłowe byłoby zobowązane uszczać właśccelow neruchomośc, gdyby została zawarta ważna umowa dotycząca wykorzystana jego gruntu. W praktyce sądowej to roszczene zdecydowane domnuje. Nestety, orzecznctwo, choć bogate, wcąż prezentuje sę dość nejednolce. Wątplwośc budzło stosowane art KC lub 225 KC w zwązku z brakem władztwa faktycznego przedsęborstwa przesyłowego nad rzeczą, którą stanow neruchomość, a tym samym brakem de facto posadana, omawanego w powyższych przepsach. Obecne ugruntowany został pogląd, że władztwo przedsęborstw secowych, wykorzystujących posadowoną bezumowne nfrastrukturę przesyłową, stanow posadane służebnośc, do którego zgodne z art KC stosuje sę odpowedno przepsy o posadanu rzeczy. Jednocześne przyjęto w judykaturze, że jest prawne dopuszczalne, aby właśccel neruchomośc występujący z roszczenem negatoryjnym usunęca urządzeń przesyłowych uzupełnł swoje roszczene żądanem wynagrodzena za dotychczasowe bezumowne korzystane z należącej do nego neruchomośc. Kalkulacja wysokośc należnego wynagrodzena ne jest łatwa zazwyczaj dokonują jej rzeczoznawcy majątkow. Z reguły za podstawę berze sę pożytk cywlne, jake właśccel mógłby uzyskać, gdyby zawarł umowę najmu lub dzerżawy należącej do nego neruchomośc. Wylczena dokonuje sę w oparcu o stan neruchomośc z okresu bezumownego z nej korzystana, według stawek rynkowych. Gdyby okazało sę, że ne można ustalć rynkowych cen wynajmu rzeczy danego rodzaju, sąd pownen dążyć do ustalena odpowednego wynagrodzena borąc pod uwagę całokształt okolcznośc towarzyszących korzystanu z rzeczy należącej do właśccela. Wynagrodzene za bezumowne korzystane z neruchomośc, jak podnósł Sąd Apelacyjny w Warszawe w wyroku z 27 styczna 2011 r. (VI ACa 1045/10), pownno być adekwatne do stopna ngerencj w prawo własnośc. nr 3-4 (13-14)

6 Dla szacunkowego oblczena wysokośc roszczena można sę posłkować wzorem przedstawonym ponżej 6. Należy jednak meć na względze, że wzór ten ne jest ujęty w żadnych normach prawnych ma charakter wyłączne pomocnczy: W bk = (D I) P 1 + (D I) k P 2, jeżel D = W u, to W bk = (W u I) P 1 + (W u I) k P 2, stąd W bk = (W u I) (P 1 + k P 2 ) gdze: D jednostkowy czynsz z dzerżawy (dochód z czynszu) w kolejnym roku, I współczynnk waloryzacyjny poszczególnych strumen dochodu na datę ustalena wynagrodzena, P 1 powerzchna gruntu wyłączona z użytkowana pod nazemnym elementam nfrastruktury, P 2 powerzchna gruntu w pase eksploatacyjnym pomnejszona o powerzchnę wyłączoną z użytkowana P 1, k współczynnk uwzględnający procentowy udzał właśccela nfrastruktury we współkorzystanu z pasa neruchomośc obcążonej nfrastrukturą, W jednostkowa wartość rynkowa neruchomośc w kolejnym roku, u współczynnk relacj rocznej stawk czynszu dzerżawy do wartośc rynkowej gruntu. Wynagrodzene za bezumowne korzystane z neruchomośc przysługuje właśccelow neruchomośc, o le an on, an jego poprzedncy prawn ne zawarl z przedsęborstwem przesyłowym umowy dotyczącej służebnośc przesyłu lub nnej umowy przyznającej temu przedsęborstwu tytuł prawny do korzystana z neruchomośc właśccela. Wynagrodzene przysługuje za okres maksymalne 10 lat wstecz, przez które przedsęborstwo przesyłowe korzystało z neruchomośc. Wyjątkowo, w przypadku gdy roszczene ma zwązek z prowadzenem dzałalnośc gospodarczej (np. gdy właśccelem neruchomośc jest spółka), ten okres wynos 3 lata. Za okres wcześnejszy żądane przedawna sę, chyba że właśccel neruchomośc dokona w odpowednm czase czynnośc, która przerwe beg przedawnena zgodne z art KC. Tak jest np. w przypadku złożena do sądu zawezwa- na do próby ugodowej, w którym właśccel wzywa przedsęborstwo przesyłowe do polubownego rozstrzygnęca sprawy, proponując przedsęborstwu uszczene, tytułem wynagrodzena za bezumowne korzystane z neruchomośc, określonej kwoty penężnej. Dokonując takej czynnośc przed sądem w dzesątym roku trwana naruszena właśccel neruchomośc nejako przedłuża sobe prawo dochodzena roszczeń z ostatnch dzesęcu lat o kolejną dekadę. Po każdym przerwanu przedawnena begne ono bowem na nowo. Wybór podstawy prawnej roszczena, art KC bądź art. 225 KC, a tym samym zakres uprawneń właśccela rzeczy, zależy od ustalena, czy przedsęborstwo przesyłowe zajęło neruchomość korzystało z nej w dobrej czy w złej werze. Obowązuje zasada domnemana dobrej wary, będącej stanem subektywnym, obektywne usprawedlwonym. Jest to jednak domnemane wzruszalne. Lna judykatury jest w tym zakrese dość jednoznaczna przyjęto, że zarówno pozytywna wadomość o braku uprawnena do neruchomośc, jak brak wadomośc w tym zakrese spowodowany nedbalstwem wyłącza dobrą warę. Sąd Najwyższy ne mał też wątplwośc, że zajęce cudzej neruchomośc umeszczene na nej urządzeń energetycznych bez uzyskana tytułu prawnego jest równoznaczne ze złą warą (wyr. SN z 25 lstopada 2008 r. sygn. I CSK 346/08). Take stanowsko judykatury ma kolosalne znaczene. Zła wara unemożlwa przedsęborstwu secowemu zasedzene służebnośc przesyłu w krótszym, tj. 20-letnm okrese. Zasadywane mus trwać neprzerwane przez mnmum 30 lat. To w znacznym stopnu komplkuje sprawę przedsęborstwom secowym. Jak zostało wspomnane, kluczowym kontrargumentem w sprawach o usunęce nfrastruktury przesyłowej lub zapłatę za bezumowne korzystane z neruchomośc jest dla przedsęborstw secowych właśne stwerdzene zasedzena służebnośc przesyłu (służebnośc gruntowej odpowadającej treśc służebnośc przesyłu), które powoduje, że sytuują sę w prawe. Prawdzwe przełomowym orzeczenem stał sę wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudna 2009 r. (IV CSK 291/09). Zgodne z jego treścą, do 1 lutego 1989 r. przedsęborstwa państwowego ne można uznać za samostnego posadacza neruchomośc w zakrese odpowadającym treśc służebnośc gruntowej (art. 352 k.c.). Oznacza to, że nedopuszczalne jest zalczane posadana wykonywanego przed tą datą przez przedsęborstwo państwowe do okresu potrzebnego do nabyca służebnośc przez zasedzene przez następcę prawnego tego przedsęborstwa. 6 Instytut Infrastruktury Lnowej s.c., -korzystane 128

7 Kolosalne znaczene takego stanowska Sądu Najwyższego uwdaczna sę w przypadku, gdy nfrastruktura przesyłowa została posadowona dawnej nż 30 lat temu, a takch sec jest w Polsce wększość. Ne ma przy tym znaczena ch następna modernzacja, jeżel zajmują neprzerwane ten sam pas gruntu. Oczywstą odpowedzą przedsęborstwa przesyłowego na opsane roszczena byłoby stwerdzene zasedzena służebnośc przesyłu (służebnośc gruntowej odpowadającej treśc służebnośc przesyłu) na przedmotowej neruchomośc. Sąd Najwyższy uznał jednak, że dla wększośc obecnych przedsęborstw secowych, będących następcam prawnym dawnych przedsęborstw państwowych, początkem okresu nezbędnego do nabyca służebnośc przez jej zasedzene będze 1 lutego 1989 r., a ne data posadowena urządzeń. To powoduje, że właśccelow neruchomośc, na której np. w 1981 r. posadowono bezumowne urządzena przesyłowe, mmo upływu od tego czasu ponad 30 lat, przysługuje wcąż zbór roszczeń względem przedsęborstwa przesyłowego. Natomast argumenty przedsęborstwa o zasedzenu służebnośc, w śwetle powyższego orzeczena Sądu Najwyższego, należałoby uznać za neskuteczne. Ne oznacza to oczywśce, że przedsęborstwa przesyłowe skazane są w tym momence na porażkę. Choć podparce sę orzecznctwem Sądu Najwyższego jest zawsze bardzo pomocne, należy pamętać, że w Polsce ne obowązuje anglosask system precedensów zatem nawet podobne czy wręcz analogczne sprawy mogą zakończyć sę odmennym wyrokam. Ponadto orzecznctwo w tej mater jest od klku klkunastu lat nejednolte wcąż sę kształtuje. 3.4 Roszczena odszkodowawcze Zgłaszane roszczena odszkodowawczego w stosunku do przedsęborstwa przesyłowego jest ne tyle nemożlwe, co ogranczone neefektywne. Wątplwość nasuwa sę już w momence kwalfkacj bezumownego korzystana przez przedsęborstwo przesyłowe z cudzej neruchomośc w kategor czynu nedozwolonego. Sądzę, że należy zgodzć sę z Sądem Najwyższym, który stwerdzł, że czynem nedozwolonym może być jedyne naruszene obowązku o charakterze powszechnym, ne zaś obowązku wynkającego ze stosunku prawa oblgacyjnego lub rzeczowego. Innym słowy delktem może być co najwyżej perwotne, bezprawne wtargnęce w uprawnena właśccela, ne zaś bezprawne podtrzymywane władana rzeczą bez tytułu prawnego 7. Brak praktycznego wymaru takego roszczena polega na tym, że w każdym wypadku nezbędne jest precyzyjne wykazane udowodnene szkody. Ponadto mogą z nego skorzystać wyłączne osoby, których własność neruchomośc została naruszona w ostatnch latach. Zgodne bowem z art KC roszczene o naprawene szkody wyrządzonej czynem nedozwolonym ulega przedawnenu z upływem lat trzech od dna, w którym poszkodowany dowedzał sę o szkodze o osobe obowązanej do jej naprawena. Jednak termn ten ne może być dłuższy nż 10 lat od dna, w którym nastąpło zdarzene wywołujące szkodę. Jest rzeczą oczywstą, że w przeważającej wększośc przypadków roszczene to ulegne przedawnenu po 3 latach od posadowena na neruchomośc urządzeń przesyłowych, co w konsekwencj stanow o jego newelkm znaczenu. Można sę spotkać z odmennym stanowskem doktryny, które uznaje prawo właśccela do dochodzena odszkodowana za szkody zwązane z faktem, że przez neruchomość przesyłana jest bezprawne, z wykorzystanem znajdujących sę tam urządzeń w sposób stały np. energa. Szkoda obejmuje tu straty, a zwłaszcza utracone korzyśc (ew. mnejsze plony, mnejsza powerzchna dzerżawna tp.) 8. Równeż w tym przypadku, aby uzyskać odszkodowane, właśccel neruchomośc musałby wykazać powstałą szkodę, co ne przynos popularnośc temu roszczenu. Jest to zrozumałe równeż dlatego, że stneją nne, efektywnejsze środk prawne. Za równe margnalne należy uznać roszczene o odszkodowane za obnżene wartośc sprzedażnej neruchomośc. Uznaje sę, że możlwość skutecznego żądana takego odszkodowana powstaje dopero wówczas, gdy właśccel neruchomośc utrac prawo wynkające z roszczena negatoryjnego, a węc wtedy, gdy będze można uznać, że zmnejszene wartośc neruchomośc ma charakter wystarczająco trwały (np. gdy roszczene negatoryjne zostałoby oddalone na podstawe art. 5 KC) Podsumowane Instytucja służebnośc przesyłu, wprowadzona do kodeksu cywlnego w 2008 roku, uporządkowała wele kwest, które domagały sę uregulowana przez ustawodawcę. Dzęk orzeczenom sądów, w szczególnośc Sądu Najwyższego, otrzymujemy obraz coraz pełnej dokładnej ukształtowanej nterpretacj nowych przepsów, 7 G. Benek, Urządzena przesyłowe. Problematyka prawna. Lexs Nexs, Warszawa 2008, str Ibdem. str Por. bdem, str nr 3-4 (13-14)

8 która powol ugruntowuje sę uzyskuje akceptację wększośc doktryny. Sądzę, że obecny stan prawny wypośrodkowuje ochronę prawa własnośc koneczność eksploatowana nfrastruktury przesyłowej, aczkolwek jak wynka z moch spostrzeżeń realzacja roszczena zwązanego z posadowenem urządzeń przesyłowych na cudzym grunce jest dla właśccela takej neruchomośc nełatwa, a wręcz mozolna. Pommo welu korzystnych dla właśccel neruchomośc orzeczeń sądów (w tym Sądu Najwyższego), które spowodowały stną lawnę pozwów swosty boom na żądane ustalena służebnośc przesyłu czy wynagrodzena za bezumowne korzystane z rzeczy, należy zauważyć równe dużą lczbę orzeczeń ne uwzględnających z różnych przyczyn powództw właśccel. Ustalene zasadnośc roszczena wysokośc wynagrodzena (bądź odszkodowana) zależy od welu czynnków. Nejednokrotne sądy orzekają korzystne dla przedsęborcy przesyłowego, mmo braku możlwośc wylegtymowana sę przez nego tytułem prawnym do zajmowanych neruchomośc. Czasem jest to kwesta jakegoś nedostrzeżonego nuansu, nnym razem efekt nezawsłośc sędzowskej w każdej ndywdualnej sprawe sąd podlega tylko Konstytucj ustawom, ne zaś poprzednm wyrokom nnych sądów. Można zauważyć, że orzecznctwo sądowe w przedmotowej mater jest wcąż dość zmenne. Może to wynkać z faktu, że nawet analogczne sprawy cechują różnce, które mogą meć fundamentalny wpływ na ostateczny sądowy wyrok. Tymczasem każda sprawa dotycząca omawanych kwest wymaga drobazgowego zbadana. W tym stane rzeczy ustawodawca może bardzej skomplkować tę materę przez kończące sę prace nad projektem ustawy o tzw. korytarzach przesyłowych. Według ostatnch nformacj z Mnsterstwa Gospodark na ona zostać wprowadzona na początku 2013 r. Jej założena z radoścą przyjmują przedsęborstwa przesyłowe, z konsternacją zaś właśccele neruchomośc, na których są lub mogą być w przyszłośc, posadowone urządzena przesyłowe. Pók jednak ustawa ne została uchwalona, to w kwest projektowanych zapsów przewdywanych konsekwencj jej wprowadzena, odsyłam do dostępnych publkacj. Jest to już bowem temat na zupełne odrębny artykuł. Źródła: 1. E. Gnewek (red.), Kodeks cywlny Komentarz, Warszawa G. Benek, Urządzena przesyłowe. Problematyka prawna. Lexs Nexs, Warszawa Instytut Infrastruktury Lnowej s.c. 4. Kodeks cywlny z dna 23 kwetna 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 5. Ustawa z dn. 10 kwetna 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 j.t. z późn. zm.). Adam Szalc aplkant adwokack, absolwent Wydzału Prawa Admnstracj Unwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskego. Jako nauczycel akademck prowadzł wykłady m. n. z zakresu prawa gospodarczego, postępowana admnstracyjnego sądowo-admnstracyjnego. Specjalzuje sę w prawe cywlnym, handlowym gospodarczym, prawe energetycznym w procedurze admnstracyjnej. Obecne Starszy Prawnk w Kancelar Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Sp. K., której klentam są najwększe podmoty z branży energetycznej. Prowadz kompleksową obsługę prawną podmotów sektora przemysłowego energetycznego, doradza w przygotowanu negocjowanu kontraktów handlowych, w zakrese rynków regulowanych w sprawach korporacyjnych. 130

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

UCHWAŁA. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt III CZP 43/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 września 2011 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt III CZP 93/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU- INFORMACJE PODSTAWOWE

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU- INFORMACJE PODSTAWOWE SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU- INFORMACJE PODSTAWOWE Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe (prawo na rzeczy cudzej) które zapewnia uprawnionemu (przedsiębiorcy przesyłowemu np. Zakładowi Energetycznemu)

Bardziej szczegółowo

:l L:, ; l; l! T'; ]"j..: * :' j Al{ $}l:a;: s." KL1 fu 1 L} "{A. ': E j j!. sz*żtcń 'la 1 1?!"j tet. 59 j4lj 4 Żn xx/5$ s'+1 71 '19 4 P 8'3j'] j 5 }' 2 -n KRS $ąlj E*j*r'','ry r {]'r;;l',!l cl-r0050:]3?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 626/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I

D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I Ochrona własności D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I Konstrukcja prawna ochrony własności OCHRONA WŁASNOŚCI Pomoc własna Ochrona sądowa Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 44/10 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt IV CSK 672/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 495/08. Dnia 5 czerwca 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 495/08. Dnia 5 czerwca 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 495/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 czerwca 2009 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Dariusz Zawistowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ str. 1 WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ NA CUDZYCH NIERUCHOMOŚCIACH Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka-Pilujska Poznań, marzec 2007 str. 2 STRESZCZENIE Na tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 554/09. Dnia 24 czerwca 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 554/09. Dnia 24 czerwca 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 554/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 czerwca 2010 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w aspekcie naliczania odszkodowań

Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w aspekcie naliczania odszkodowań Budownctwo Archtektura 3 (2008) 5-14 Wycena neruchomośc przeznaczonych pod drog publczne w aspekce nalczana odszkodowań Katedra Geodezj, Wydzał Inżyner Budowlanej Santarnej, Poltechnka Lubelska, ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dna 17 marca 2011 r. zmenająca uchwałę w sprawe wysokośc stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg publcznych na obszarze Masta Stołecznego Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

Zasiedzenie nieruchomości, terminy.

Zasiedzenie nieruchomości, terminy. WARSZAWA czerwiec 2012 Zasiedzenie nieruchomości, terminy. Marek Konrad Stachowski mstachowski@prawnakancelaria.eu Sposób w jaki można dokonać zasiedzenia nieruchomości określają przepisy art. 172 k.c.

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dna 5 styczna 2012 roku Sąd Rejonowy w Starachowcach w Wydzale II Karnym w składze: Przewodnczący: SSR Barbara Nowak- Łon Protokolant sądowy Anna Kełek w obecnośc Prokuratora

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 31/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Opinia. dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209)

Opinia. dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209) Warszawa, 7 września 2009 r. Opinia dotycząca Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 2209) 1. Streszczenie 1) Projektowana ustawa zawiera przepisy mające

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

Nowe inwestycje liniowe oraz zaszłości inwestycyjne PROGRAM

Nowe inwestycje liniowe oraz zaszłości inwestycyjne PROGRAM Nowe inwestycje liniowe oraz zaszłości inwestycyjne PROGRAM Poniedziałek, 23 listopada 2015 r.: 9.00-9.30 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9.30 11.00 Wiadomości wprowadzające. Możliwości prawne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 101/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego Czy roszczenie z art. 305 2 kc o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 167/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1

POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Orzeczenie TK z dnia 8 maja 1990 r. (K 1/90) Artykuł 7 Konstytucji RP ustanawia konstytucyjną, a więc wzmożoną ochronę własności, dopuszczając

Bardziej szczegółowo

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej:

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej: dr Bartłomej Rokck Ćwczena z Makroekonom I Model ISLM Podstawowe założena modelu: penądz odgrywa ważną rolę przy determnowanu pozomu dochodu zatrudnena nwestycje ne mają charakteru autonomcznego, a ch

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Służebność Przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych Najnowsze, wszechstronne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 9/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 czerwca 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego

Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego PRAKTYCZNE ASPEKTY METODYKI WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam

Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam Radca Prawny Dr Jacek Zrałek E-mail: jacek.zralek@ocz.pl tel./ fax. (32) 253 61 83 Praktyczne aspekty służebności przesyłu Przygotowali:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt III CSK 266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym 1.2. Zakres pojęcia "urządzenie przesyłowe"

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CK 489/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 marca 2005 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo