Materiały do konspektu wykładu z 9 stycznia 2010 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały do konspektu wykładu z 9 stycznia 2010 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu"

Transkrypt

1 Materiały do konspektu wykładu z 9 stycznia 2010 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu Przedstawione niżej orzeczenia Sądu Najwyższego stanowią częśd materiałów wykorzystanych przy opracowywaniu wykładu połączonego z prezentacją slajdów Stanowią one przykład skomplikowanych zagadnieo wiążących się z dostosowaniem praktyki orzeczniczej oraz ustawodawstwa do potrzeb cywilizacyjnych ( zapewnienia dostawy płynów, energii elektrycznej, energii cieplnej, substancji energotwórczych, informacji, itp.) oraz pogodzenia rozbieżnych interesów : przedsiębiorstw nastawionych na osiąganie zysku, ogółu społeczeostwa zainteresowanego łatwym i tanim dostępem do wygód cywilizacyjnych oraz interesem osób (właścicieli nieruchomości) nierównomiernie obciążonych skutkami rozbudowy urządzeo. Częśd tych problemów rozwiązuje ustawodawca, jednak nowelizacja Kodeksu cywilnego z 2008 r. jest ukierunkowana na przyszłośd i to niekonsekwentnie, skoro utrzymuje dwa tryby postępowania (cywilny posługujący się zasadniczo umową stron i tryb administracyjny posługujący się środkami władczymi, tj. decyzjami administracyjnymi). W dołączonych orzeczeniach Czytelnik znajdzie wypowiedzi Sądu Najwyższegoi dotyczące zwłaszcza rozliczeo ( w języku prawniczym tzw. roszczeo uzupełniających). Nie prezentują one jednolitej wykładni. Świadczy to o rzeczywistej potrzebie ingerencji ustawodawczej w tę trudną materię. Wraz z uchwaleniem zmiany Kodeksu cywilnego przez ustawę z 30 maja 2008 r. ( Dz. U. nr 116, poz. 731) konieczne było rozstrzygnięcie zasad korzystania przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza podlegające Prawu energetycznemu) z urządzeo istniejących. Jeżeli tak się nie stało,ciężar porządkowania tych spraw spada na podmioty zainteresowane i na wymiar sprawiedliwości, tj. sądy i trybunały. Droga ta jest niestety żmudna, a spory mogą trwad latami. Przed judykatami znajdują się krótkie notki wskazujące, co było przedmiotem sprawy, jaką tezę eksponował skład Sądu Najwyższego oraz jakie istotne myśli wynikają z uzasadnienia. I. Przedmiot sprawy: zasądzenie świadczenia pieniężnego za wybudowanie i utrzymywanie słupa energetycznego na działce zabudowanej domem. Budowa dokonana w 1959 r. pod rządem ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli oraz ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. SO ustalił, że nastąpiło zasiedzenie służebności drogi koniecznej ale uwzględnił roszczenie o wynagrodzenie. SA zmienił wyrok i oddalił powództwo uwzględniając zarzut przedawnienia roszczenia. Sąd Najwyższy uchylając wyrok zgodził się na przyjęcie jako podstawy roszczenia przepisów kc o naprawieniu szkody ( bez rozstrzygania zasady odpowiedzialności) ale wskazał, że roszczenie dotyczy ostatniego okresu przed wytoczeniem powództwa, tj. nieprzedawnionego Teza:Przewidziane w art. 128 ust. 4 w związku z art. 124 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.) roszczenie odszkodowawcze właściciela lub użytkownika nieruchomości wynikające z dostępu do

2 zainstalowanej na tej nieruchomości urządzeo infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy, podlega przedawnieniu z uwzględnieniem przepisów ogólnych kodeksu cywilnego o przedawnieniu. Z uzasadnienia: roszczenia wynikające z ograniczenia prawa własności, zarówno te, których źródłem jest umowa, jak i te, które nie wynikają ze stosunku obligacyjnego, podlegają na zasadach ogólnych dochodzeniu przed sądem powszechnym. Urządzenia wybudowane na podstawie decyzji mają zapewniony dostęp w celu konserwacji lub usuwania awarii. Wyrok sygn. akt V CKN 1863/00. Wyrok z dnia 20 marca 2002 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN SSN SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) Tadeusz Domioczyk (Sprawozdawca) Barbara Myszka w sprawie z powództwa J.C. przeciwko Z.E. S.A. w L. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 20 marca 2002 r. na rozprawie kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 28 lipca 2000 r., sygn. akt I ACa 623/00, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2000 r. Sąd Okręgowy w L. zasądził od Z.E. w L. na rzecz J.C. kwotę zł tytułem wynagrodzenia za wyłączoną z użytkowania częśd działki siedliskowej. Sąd Okręgowy przyjął mianowicie, iż na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 614, w latach , jeszcze przed nabyciem jej przez powoda, Z.E. wzniósł słup linii przesyłowej wysokiego napięcia. Słup u podstawy zajmuje powierzchnię gruntu równą 42,30 m 2 i usytuowany jest w

3 sąsiedztwie domu mieszkalnego. Ponieważ wraz z gruntem pozostaje we władaniu pozwanego od 1959 r., spełnione zostały przesłanki zasiedzenia, a przedmiotem tego zasiedzenia jest droga konieczna. Za znoszenie obciążenia służebności gruntowej właścicielowi nieruchomości obciążonej należy się wynagrodzenie. Podstawę zaś tego wynagrodzenia stanowią miejscowe stawki czynszu dzierżawnego. W odniesieniu do gruntów przeznaczonych na inne cele niż mieszkaniowe, stawki te średnio wynoszą 24,5 zł za 1 m 2. Powodowi należy się zatem zł miesięcznie, a to oznacza, iż za trzyletni okres należnośd jego wynosi zł. Sąd Apelacyjny zaskarżonym wyrokiem zmienił wyrok Sądu Okręgowego i powództwo oddalił, obciążając powoda kosztami postępowania. Według stanowiska Sądu Apelacyjnego, słup wysokiego napięcia został wzniesiony na gruncie w okresie obowiązywania ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli oraz ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Uregulowania w nich zawarte wymagały, w razie wznoszenia urządzeo przesyłowych, wszczęcia kroków wywłaszczeniowych i wypłaty odszkodowania. Z.E. takiego postępowania nie uruchomił, a tym samym, jak zauważa Sąd Apelacyjny, dopuścił się czynu niedozwolonego. Skoro w następstwie tego czynu właściciel gruntu doznał szkody, o której wiadomośd powziął równocześnie z zainstalowaniem słupa, to właściciel ten w stosownym terminie mógł domagad się odszkodowania. Nie czyniąc tego dopuścił do przedawnienia roszczenia. W kasacji, opartej na obu podstawach z art k.p.c., powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie apelacji, ewentualnie uchylenie go i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Naruszenia prawa materialnego skarżący upatruje w wadliwym wyborze normy prawnej, tj. art. 415 k.c., przyjętej za podstawę rozstrzygnięcia zamiast art k.c. i art. 225 k.c. w zw. z art. 230 k.c.. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Określona w art. 140 k.c. treśd prawa własności obejmuje szeroką sferę uprawnieo właściciela w zakresie korzystania z rzeczy, czerpania z niej pożytków i rozporządzania nią. Właściciel może to czynid z wyłączeniem innych osób, chyba że doznaje

4 ograniczeo z mocy uregulowao ustawowych lub płynących z zasad współżycia społecznego. Konstytucyjnie gwarantowane prawo własności, jako najsilniejsze prawo do rzeczy, nie jest zatem prawem absolutnym. W wielu wypadkach musi ono ustąpid na rzecz dobra ogólnego, wyrażającego się koniecznością zaspokajania potrzeb społecznych, nie wyłączając samego właściciela. Do takich należy niewątpliwie dostarczanie energii elektrycznej, a ponieważ nieodzownie łączy się to z korzystaniem z gruntów, stąd ich właściciele muszą się liczyd z uszczupleniem ich właścicielskich prerogatyw. Już w ustawie elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 17, poz. 98) ustawodawca wyposażył zakłady elektryczne (art. 8) w prawo korzystania za odszkodowaniem z posiadłości paostwowych i prywatnych w celu prowadzenia przewodów nad lub pod ziemią, ustawiania stacji transformatorów i innych tego rodzaju urządzeo, umocowywania przewodów i wsporników na ścianach, dachach budynków oraz obcinaniu gałęzi drzew rosnących w pobliżu przewodów. Art. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. Nr 52, poz. 256) stanowił, że we wsiach i osiedlach objętych zarządzeniem o powszechnej elektryfikacji, osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie właściwego zjednoczenia energetycznego przysługuje prawo wstępu na posesje i do budynków, dokonywania tam oględzin i pomiarów oraz wykonywania robót i zakładania urządzeo. Ustawa nie zawierała uregulowao dotyczących odszkodowania za zainstalowane na nieruchomości urządzenia bądź za wyłączony z użytkowania grunt. W art. 5 ust. 2 natomiast przewidywała możliwośd nałożenia na zainteresowanych obowiązku świadczeo osobistych i rzeczowych na cele związane z elektryfikacją. Z kolei ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64) w art. 35 ustanowiła szczególny tryb wywłaszczania nieruchomości w razie zakładania i przeprowadzania na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów służących do przesyłania płynów, pary, gazów, elektryczności i innych, ale tylko wtedy, gdy nieruchomośd nie nadawała się do dalszego racjonalnego jej użytkowania przez właściciela na cele dotychczasowe. Taka sytuacja ewidentnie nie miała w rozważanym przypadku miejsca, zważywszy, iż przeprowadzenie przez nieruchomośd linii wysokiego napięcia, nie pozbawiało cech przydatności do dalszego

5 wykorzystania wzniesionego na nieruchomości budynku mieszkalnego. Wymaga jednocześnie zauważenia, że powołana ustawa, na mocy jej art. 38, zachowała szczególny tryb i zasady wywłaszczania lub zajęcia nieruchomości, między innymi określone w ustawie o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, nadając jej tym samym charakter ustawy szczególnej. W świetle przytoczonych uregulowao, wyraźnie ograniczających uprawnienia właścicieli nieruchomości, konstruowanie jakichkolwiek roszczeo natury odszkodowawczej nie wchodziło w rachubę, o ile właściciel doznawał tylko ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości. Tym też należy tłumaczyd brak w zasobach archiwalnych strony pozwanej dokumentacji, która pozwalałaby zorientowad o stanie stosunków między tą stroną a ówczesnym właścicielem nieruchomości na tle instalowania przebiegającej przez tę nieruchomośd linii przesyłowej. Dalszą konsekwencją omawianych uregulowao jest wyłączenie możliwości przypisania podmiotowi realizującemu zamierzenia inwestycyjne bezprawności działania, w przeciwieostwie do stanowiska wyrażonego przez Sąd Apelacyjny. W powołanym stanie prawnym inwestor nie musiał się bowiem liczyd z oporem właściciela w razie instalowania urządzeo infrastruktury technicznej w rodzaju omawianej. Przełom w tym względzie stanowi ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.), która w art. 70 ust. 1 (in fine) nakazuje, przed przystąpieniem do prac, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości i wyjednanie jego zgody na ich przeprowadzenie. Brak zgody nie niweczył jednak zamierzonego zainstalowania urządzeo przesyłowych. Brak zgody na zainstalowanie urządzeo wymuszał tylko uzyskanie zezwolenia rejonowego organu rządowej administracji ogólnej (art. 73). Jeżeli natomiast urządzenia te uniemożliwiały dalsze racjonalne korzystanie z nieruchomości, podlegała ona, podobnie jak pod rządami ustawy wywłaszczeniowej z roku 1958, wywłaszczeniu. W przeciwnym wypadku na właścicielu spoczywał obowiązek udostępnienia terenu osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją zainstalowanych przewodów i urządzeo. Oznaczało to w istocie ustanowienie służebności gruntowej szczególnego rodzaju, która w literaturze zyskała nazwę przesyłowej. Jej istnienie zaś ma charakter trwały, gdyż cecha trwałości jest właściwa funkcjonowaniu zainstalowanego urządzenia. Pod rządami

6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) ust. 2 art. 70 u. o g.gr. i w.n. ma swój odpowiednik w art. 124 ust. 6. Zarówno zatem uprzednio, jak i obecnie obowiązek udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności konserwacyjnych i usuwania awarii wynika wprost z ustawy i ma charakter publicznoprawny, podlegający wymuszeniu środkami administracyjnoprawnymi. O ile dostęp do urządzeo uwarunkowany jest ich stanem, na ogół technicznym (dlatego ma charakter sporadyczny uwaga autora opr.), o tyle samo urządzenie jako trwale z gruntem związane stanowi jego obciążenie o charakterze ciągłym. W obu wypadkach jednak może to oznaczad następstwa w postaci uszczerbku majątkowego po stronie właściciela, nie tylko tego z daty zainstalowania urządzenia, ale także aktualnego. Wyjąwszy przypadki, gdy właściciel nieruchomości może skorzystad z uprawnienia określonego w art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, roszczenia wynikające z ograniczenia prawa własności, zarówno te, których źródłem jest umowa, jak i te, które nie wynikają ze stosunku obligacyjnego, podlegają na zasadach ogólnych dochodzeniu przed sądem powszechnym. Jeżeli mianowicie art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeo, o których mowa w art. 120 i , to niewątpliwie przepis ten obejmuje obowiązkiem odszkodowawczym także przypadki wyrządzenia szkody w następstwie wykonywania uprawnieo ograniczających władcze uprawnienia właścicieli nieruchomości. Zważywszy, że ustawa zastrzega administracyjną interwencję w zakresie odszkodowawczym tylko do przypadków uprzedniego wydania zezwolenia na ingerowanie w sferę własności, to dochodzenie szkód powstałych w innych okolicznościach pozostawia procesowi cywilnemu (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1992 r., III CZP 71/92, OSNCP 1992/12/226). Słusznie zatem w wyroku z dnia 4 stycznia 1999 r., IV SA 2270/96 (Lex nr 47341) Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje, że w przypadku budowy obiektów budowlanych na gruncie, do którego inwestor nie ma tytułu prawnego, właściciel gruntów może dochodzid swych żądao odszkodowawczych od inwestora. W przypadku realizacji inwestycji liniowych napowietrznych, na których realizację nie były wydawane przed ich budową decyzje administracyjne zezwalające inwestorowi wejście na grunt, wszelkie spory odszkodowawcze podlegają rozpoznaniu również przed sądem

7 powszechnym. Stanowisko to wyrażone zostało wprawdzie na gruncie przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, niemniej zachowało aktualnośd także pod rządami przepisów o gosp. nieruchomościami. W świetle przedstawionych uwag, mając na względzie specyfikę uprawnieo inwestora w zakresie dostępu do nieruchomości z racji wzniesionych na tej nieruchomości urządzeo infrastruktury technicznej, należy przyjąd iż właściciel nieruchomości doznaje w takim przypadku ograniczeo w skutkach podobnych obciążeniu nieruchomości służebnością gruntową. Jej specyficzne cechy podmiotowe i przedmiotowe różnią ją jednak tak dalece od kodeksowych służebności gruntowych, że nie można do niej stosowad reguł rządzących tymi drugimi, zwłaszcza w zakresie roszczeo właściciela nieruchomości wobec uprawnionego. Źródła tej odpowiedzialności nie można także poszukiwad na tle kodeksowych przepisów o roszczeniach wyrównawczych (art k.c.). Mają one wprawdzie zdecydowanie cywilnoprawny charakter, ale ich podstawę materialną stanowią wymienione już przepisy art. 124 ust. 4 i 6 w zw. z art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przewidziane tymi przepisami odszkodowanie podlega ocenie w myśl ogólnych reguł określonych w art k.c. w wymiarze czasowym zdarzeo wyrządzających szkodę. Do roszczeo tych stosuje się przepisy ogólne kodeksu cywilnego o przedawnieniu. W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy przedmiotem żądania, jak się wydaje, są ( jednak uwaga autora opr.) roszczenia obejmujące ostatnie lata przed wniesieniem powództwa, a nie związane bezpośrednio z zainstalowaniem urządzeo, w tym słupa elektrycznej linii przesyłowej. W świetle uwag wyżej przedstawionych zaskarżony wyrok nie mógł się ostad i na zasadzie art i k.p.c. należało orzec jak w sentencji. II Przedmiot sprawy: żądanie zmiany trasy urządzenia przesyłowego Podstawa prawna budowy linii przesyłowej art. 35 ustawy z 12 marca 1958 r. Z uzasadnienia: Różnice uprawnieo właściciela: między budową na podstawie decyzji zezwolenia albo na podstawie porozumienia jako zdarzenia cywilnoprawnego,

8 zasadnicze znaczenie ma jednoznaczne określenie podstawy wkroczenia na nieruchomośd w celu budowy sieci, to bowiem rozstrzyga o charakterze stosunku prawnego istniejącego pomiędzy stronami, a w konsekwencji o podstawie i rodzaju (ewentualnych) roszczeo właściciela Teza: Przy rozstrzyganiu sporu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem przesyłowym zasadnicze znaczenie ma jednoznaczne ustalenie podstawy wkroczenia na nieruchomośd w celu budowy sieci (umowa czy decyzja administracyjna), to bowiem rozstrzyga o charakterze stosunku prawnego pomiędzy stronami, a w konsekwencji o podstawie i rodzaju roszczeo. Wyrok Sygn. Akt II CKN 1316/00. Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa CF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P, poprzednio Przedsiębiorstwo Z F przeciwko E C Spółce Akcyjnej w P po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 10 lipca 2002 r. na rozprawie kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w P z dnia 19 kwietnia 2000 r., sygn. akt I ACa 1242/99, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w P do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Przedsiębiorstwo CF wniosło w pozwie skierowanym przeciwko EC w P o nakazanie usunięcia z bliżej opisanej nieruchomości powoda odcinka magistrali cieplnej należącej do pozwanego oraz zaniechania dalszych naruszeo prawa wieczystego użytkowania, a nadto wniosło o zasądzenie kwoty 10983,61 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Oddalając to powództwo wyrokiem z dnia 26 października 1999 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, że na gruncie będącym obecnie przedmiotem użytkowania wieczystego powoda w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych pozwany przeprowadził w formie sieci naziemnej magistralę cieplną (a ściśle jeden z odcinków magistrali). Sąd stwierdził, że realizacja tej inwestycji odbyła się na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z dnia 10 kwietnia 1984 r., zgodnie z planem realizacyjnym zatwierdzonym decyzją z dnia 1983 r. Jednocześnie Sąd ustalił, że przeprowadzenie tych urządzeo poprzedzone było zgodą poprzednika prawnego powoda; nie

9 zawarto natomiast umowy, która przewidywałaby jakąkolwiek formę odpłatności za korzystanie z nieruchomości. Powód usiłował negocjowad z pozwanym zmianę zasad korzystania z nieruchomości, lecz stronom nie udało się osiągnąd w tej kwestii porozumienia. W ocenie Sądu Okręgowego, powód wyraziwszy zgodę na przeprowadzenie przez jego nieruchomośd odcinka magistrali cieplnej ograniczył się dobrowolnie w swych uprawnieniach właścicielskich nie tylko w przeszłości, to jest w dacie jej wyrażenia, ale ze skutkami na przyszłośd ; zgoda powoda na zajęcie terenu i brak umowy co do odpłatności wyłącza w ocenie Sądu - skutecznośd roszczenia negatoryjnego powoda opartego na art k.c., jak i roszczenie odszkodowawcze. W postępowaniu apelacyjnym powód, już po wniesieniu apelacji, cofnął roszczenie w części dotyczącej zaniechania naruszeo i odszkodowania; jednocześnie zmienił pierwotne żądanie w ten sposób, że zamiast żądania nakazania usunięcia odcinka magistrali wniósł o nakazanie pozwanemu zmiany toru przebiegu magistrali, w sposób bliżej opisany we wniosku. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2000 r. uchylił wyrok Sądu pierwszej instancji w części dotyczącej żądania zaniechania naruszeo prawa użytkowania wieczystego oraz zapłaty, i w tym zakresie postępowanie umorzył; w pozostałej części apelacja została oddalona. Sąd Apelacyjny stwierdził, że przedmiotem postępowania odwoławczego była kontrola orzeczenia Sądu pierwszej instancji oddalającego żądanie nakazania usunięcia magistrali; zmianę powództwa w postępowaniu apelacyjnym Sąd uznał za niedopuszczalną w świetle przepisu art. 383 k.p.c. Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego zostało ocenione jako prawidłowe. Sąd Apelacyjny stwierdził, że podstawę prawną ograniczenia praw właścicielskich do gruntu stanowiły przepisy ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r., Nr 10, poz. 64 ze zm.), zastosowane w czasie realizacji inwestycji. Pozwany dysponował decyzjami administracyjnymi zatwierdzającą plan realizacyjny sieci cieplnej oraz zezwalającą na budowę. Przebieg sieci był uzgodniony z poprzednikiem prawnym powoda, który wyraził zgodę na ograniczenie swego prawa do użytkowanego gruntu. Sąd Apelacyjny zaaprobował pogląd Sądu pierwszej instancji, że nie ma podstaw prawnych do uchylenia się od skutków oświadczenia woli

10 złożonego przez poprzednika prawnego powoda odnośnie do zgody na przebieg ciepłociągu, skoro nie zachodzą przesłanki opisane w art k.c. Sąd stwierdził jednocześnie, że jeżeli zgodę właściciela gruntu na przeprowadzenie przezeo urządzeo przesyłowych traktowad jako zdarzenie administracyjne to przyjąd trzeba, że ma ono charakter trwały i jest w zasadzie nieodwołalne. Oznacza to brak podstaw do zastosowania przepisu art k.c., który wskazywał powód jako podstawę swego żądania, bowiem przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie do zobowiązao wynikających z umowy i dotyczy spełnienia świadczenia, podczas gdy strony nie są związane stosunkiem zobowiązaniowym i nie łączy ich żadna umowa. Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego, w części oddalającej apelację i orzekającej o kosztach procesu, pozwany oparł na obu podstawach. W ramach podstawy pierwszej (art pkt 1 k.p.c.) powód zarzucił błędną wykładnię art k.c. przez bezpodstawne wyłączenie możliwości jego zastosowania do stanu faktycznego będącego przedmiotem procesu oraz błędną wykładnię art. 57, 222, 223 i 233 k.c. przez potraktowanie zgody na wybudowanie magistrali jako zdarzenia administracyjnego (mimo jednoczesnego powołania się na przepisy dotyczące oświadczeo woli), które wyłączyło możliwośd zastosowania przepisów o ochronie własności i użytkowania wieczystego. W ramach podstawy drugiej (art pkt 2 k.p.c.) powód zarzucił naruszenie art. 227, 231 i k.p.c. przez oparcie wyroku na faktach sprzecznych z aktami oraz art. 232 k.p.c. przez nieuzasadnione niedopuszczenie dowodu zgłoszonego w postępowaniu drugoinstancyjnym. W konkluzji skarżący wniósł o zmianę wyroku przez nakazanie pozwanemu zmiany toru przebiegu sieci cieplnej ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji. Sąd Najwyższy zważył, co następuje. Sposób sformułowania wniosku o zmianę zaskarżonego wyroku świadczy o niezrozumieniu przez powoda konsekwencji uznania przez Sąd drugiej instancji niedopuszczalności zmiany przedmiotowej powództwa w postępowaniu apelacyjnym, ze względu na ograniczenie wynikające z art. 383 k.p.c. Wobec tego, że powód w kasacji nie postawił zarzutu naruszenia tego przepisu, kwestia prawidłowości jego zastosowania przez Sąd pozostaje poza

11 rozpoznaniem w instancji kasacyjnej. W rezultacie przedmiotem tego rozpoznania było jedynie oddalenie apelacji od wyroku oddalającego żądanie w wersji pierwotnej, tj. domagającej się nakazania pozwanemu usunięcia odcinka magistrali cieplnej z nieruchomości powoda, przy uwzględnieniu alternatywnego wniosku kasacji o uchylenie zaskarżonego wyroku. Nieuzasadniona jest powołana w kasacji podstawa naruszenia przepisów postępowania. Gdy do odmowy uwzględnienia wniosku dowodowego strony dochodzi w instancji odwoławczej, do jej skutecznego zakwestionowania nie jest wystarczające powołanie się na naruszenie art. 232 k.p.c. Przepis ten zresztą dotyczy innych kwestii - powinności strony postępowania (zdanie pierwsze) oraz możliwości dopuszczenia przez Sąd dowodu nie wskazanego przez strony (zdanie drugie). Zasady przeprowadzania dowodu w drugiej instancji normuje art. 381 k.p.c. Jedynie naruszenie tego przepisu mogłoby prowadzid do uznania trafności zarzutu wadliwej odmowy przeprowadzenia dowodu przez Sąd Apelacyjny. Brak właściwie określonej podstawy zarzutu przesądza o jego bezzasadności. Ocenę kasacyjnej podstawy naruszenia prawa materialnego poprzedzid trzeba uporządkowanym przedstawieniem materii prawnej, na kanwie której podjęte ma byd rozstrzygnięcie. Wyjątki od konstytucyjnej (art. 64) i kodeksowej (art. 140 k.c.) zasady ochrony własności dopuszczalne są tylko w granicach ściśle ustawowo określonych. Do sytuacji uzasadniających ingerencję w prawo własności zalicza się obiektywnie uzasadnione potrzeby społeczne, realizowane przez zakładanie linii przesyłowych (cieplnych, energetycznych) służących zaspokajaniu ważnych potrzeb ogółu. Regulacje w tym zakresie zawierała cytowana ustawa z 1958 r., następnie ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 1991 r., Nr 10, poz. 64 ze zm., art. 70) i zawiera obecnie obowiązująca ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U r., Nr 46, poz. 543 ze zm., art. 124). Niezależnie od zmian w ujęciu przepisów dotyczących omawianej kwestii, ustalona w sposób trwały pozostaje zasada, że priorytetem jest porozumienie pomiędzy właścicielem nieruchomości i przedsiębiorstwem przesyłowym, a dopiero w wyniku jego nieosiągnięcia dochodzi do ingerencji administracyjnej (publicznoprawnej).

12 Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (obowiązującej w dacie realizowania spornej obecnie między stronami sieci) przewidywał zezwolenie (pierwotnie organu do spraw wewnętrznych prezydium rady narodowej) naczelnika gminy na założenie sieci przesyłowych. Był to szczególny rodzaj wywłaszczenia (tak ustawa w rozdziale 5), w którym instytucja przesyłowa mogła wejśd na grunt, po którym miały przebiegad przewody, bez potrzeby postępowania wywłaszczeniowego na zasadach ogólnych (to wchodziło w rachubę tylko w określonych warunkach art. 35 ust. 3). Zezwolenie to miało charakter decyzji administracyjnej. Uzyskanie takiego zezwolenia było konieczne, gdy właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na zajęcie jego nieruchomości pod sied. Zezwolenie takie nie było wymagane, a nawet było niedopuszczalne, gdy roboty były prowadzone na podstawie dobrowolnej zgody właściciela nieruchomości. Podsumowując: regułą była i jest zasada, że ingerencja paostwa może nastąpid tylko wtedy, gdy strony nie zawarły porozumienia, które pozwalałoby na przeprowadzenie sieci (por. m.in. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1992 r., III CZP 71/92, OSNC 1992, nr 12, poz. 226, wydanej pod rządem ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ale w pełni adekwatnej także do regulacji wcześniejszej omawianej ustawy z 1958 r.). Konkretna podstawa zbudowania sieci (porozumienie stron albo decyzja) determinowała rodzaj ewentualnych roszczeo odszkodowawczych oraz drogę, na jakiej można ich było dochodzid - cywilną albo administracyjną (por. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 1982 r., SA/Ka 359/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 103). Różnice w zakresie skutków prawnych każdej z tych sytuacji są doniosłe. Tylko w wypadku wydania decyzji administracyjnej (zezwolenia właściwego organu administracyjnego) tytuł przedsiębiorstwa do korzystania z gruntu można określad jako publicznoprawny. Sytuację tę określa się w literaturze przedmiotu jako służebnośd publiczną. Jedynie wtedy, gdy właściciel nieruchomości został ograniczony w swych prawach właścicielskich w wyniku decyzji administracyjnej, doznaje ograniczenia w zakresie dysponowania cywilnoprawnymi środkami zmierzającymi do usunięcia niekorzystnych skutków wkroczenia na jego nieruchomośd. Zasadniczo przysługują mu wówczas tylko środki

13 przewidziane w ustawach stanowiących podstawę decyzji, i to realizowane w drodze administracyjnej. Zupełnie inna jest sytuacja, w której nie wydawano decyzji administracyjnej (zezwolenia). W takim wypadku właściciel może realizowad roszczenia cywilnoprawne; brak decyzji i wejście na nieruchomośd za zgodą właściciela przenosi spór na drogę cywilnoprawną. Dotyczy to niewątpliwie roszczeo z tytułu wykonania umowy i wynagrodzenia szkody, a także innych (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1999 r., II CKN 441/98, niepublikowany i NSA z dnia 5 listopada 1982 r., wyżej cytowany, a także powołaną wcześniej uchwałę Sądu Najwyższego z 1992 r.). Przy rozstrzyganiu sporu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem przesyłowym zasadnicze znaczenie ma więc jednoznaczne określenie podstawy wkroczenia na nieruchomośd w celu budowy sieci, to bowiem rozstrzyga o charakterze stosunku prawnego istniejącego pomiędzy stronami, a w konsekwencji o podstawie i rodzaju (ewentualnych) roszczeo właściciela. Z uzasadnienia Sądu Apelacyjnego nie wynika jednoznacznie określona podstawa stosunku prawnego łączącego strony, a motywy Sądu dotknięte są po części wewnętrzną sprzecznością. Sąd Apelacyjny stwierdził, że podstawę prawną ograniczenia prawa własności powoda stanowiły przepisy ustawy z 1958 r. Jednakże ustanowienie służebności publicznej nie wynika bezpośrednio z ustawy, bowiem niezbędna jest do tego decyzja administracyjna. Sąd przytoczył dwie decyzje administracyjne, nie jest jednak jasne, z jaką intencją to uczynił. Żadna z tych decyzji, wydanych na podstawie prawa budowlanego przez wydziały gospodarki terenowej, nie jest decyzją zezwoleniem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z 1958 r. Decyzje tego rodzaju są wymagane także przy realizacji budowy na podstawie porozumienia pomiędzy właścicielem, a przedsiębiorstwem przesyłowym. Sąd Apelacyjny, wskazując wymienione decyzje jednocześnie stwierdził, że właściciel wyraził zgodę na ograniczenie swego prawa i porozumiał się z pozwanym co do przebiegu sieci; jak wcześniej wskazywano, istnienie takiej zgody wykluczało możliwośd quasi-wywłaszczenia w drodze administracyjnego zezwolenia (decyzji) o wkroczeniu na cudzą nieruchomośd. Chod zatem Sąd zdaje się przywiązywad istotne znaczenie do wydania wymienionych decyzji administracyjnych, to nie wynika z tego by

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05. Teza:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05. Teza: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05 Teza: 1. Zezwolenie przez właściciela na założenie instalacji przesyłowych i ich eksploatację kształtuje nowy stan prawny, powodując nawiązanie

Bardziej szczegółowo

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 *

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * 84/8/A/2010 WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon

POSTANOWIENIE. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon Sygn. akt V CSK 26/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2015 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku Rejonowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 30/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje...

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje... Uchwały...2 Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7 Glosy...21 OSNC 2003, nr 3...44 Wspomnienia i refleksje...48 Informacje...55 Działalność Izby Cywilnej...57 Statystyka....92 2 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMVIII NR 1 (5) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 91/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 387/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 *

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * 34 WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński przewodniczący Jerzy Ciemniewski Andrzej Mączyński sprawozdawca Marek Safjan Marian Zdyb, protokolant:

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne. Sąd Najwyższy

Prawo Karne. Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 338 k.k.... 5 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) 5 120 2 k.p.k.... 5

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

reprywatyzacja nieruchomości w Polsce

reprywatyzacja nieruchomości w Polsce reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Warszawa, listopad 2012 Spis treści Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce... 3 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z dekretu warszawskiego... 6 Kto może być stroną

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZĘDOWY Seria A Warszawa, dnia 31 maja 2011 r. Nr 4 (141) TREŚĆ poz. WYROKI I POSTANOWIENIA str. 31 wyrok z dnia 5 maja 2011 r., sygn. P 110/08...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. Sygn. akt III CZP 95/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. 1) Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 613/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka:

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka: 41/4/A/2012 WYROK z dnia 19 kwietnia 2012 r. Sygn. akt P 41/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy:

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. PG VIII TK 57/14 P 23/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-750252-IV/13/MC 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ - / kwartalnik Redaguje Kolegium w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Pankowiec Członkowie: SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena Pankowiec

Bardziej szczegółowo

Oceń stan prawny. Czy jego wniosek może być uwzględniony?

Oceń stan prawny. Czy jego wniosek może być uwzględniony? 35-letni Kazimierz kupił na giełdzie samochód osobowy marki Mercedes klasy E za kwotę 150 tys. złotych. W związku z tym, że Kazimierz nie mógł pisać, umowę w jego imieniu podpisała siostra Janina, która

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Magazyn Ubezpieczeniowy

Promocyjny Magazyn Ubezpieczeniowy Wyłączne prawa wydawnicze P.W.ATENA CiMM s.c. Capik M.M. Przedruk, kopiowanie, 1 Nr 1-2013 Promocyjny Magazyn Ubezpieczeniowy Wydawca: P.w. atena c&m.m. s.c. M.M. Capik ul..a.g. Siedleckiego 36/26 85-868

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Artykuł 25 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) nie uprawnia do wyboru prawa dla przelewu wierzytelności. Przelew wierzytelności podlega

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 98/13. Dnia 6 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 98/13. Dnia 6 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2013 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 18/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Anna Owczarek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo