a) Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z obciążonego gruntu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z obciążonego gruntu."

Transkrypt

1 1. INFORMACJA DLA WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, na których ulokowane są lub też przebiegają przez ich teren urządzenia przesyłowe dostarczające prąd, wodę, gaz, linie telefoniczne itp. o możliwości dochodzenia roszczeń od przedsiębiorstw przesyłowych. Pismo Radcy prawnego Dolnośląskiej Izby Rolniczej Czesława Kubackiego zostało rozwinięte o przykłady i komentarze Właściciele, jak również użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których usytuowane są, jak i przebiegają przez ich teren urządzenia takie jak: linie energetyczne, telefoniczne, slupy, wodociągi, gazociągi itd. mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za te utrudnienia. Urządzenia, o których mowa powyżej, a szczególnie linie energetyczne zaraz po wojnie przez kilkadziesiąt lat zamieszczano na nieruchomościach bez zgody właścicieli, jak tez bez przeprowadzenia wykupu lub dzierżawy niezbędnej dla ich funkcjonowania części nieruchomości w ramach tzw. powszechnej elektryfikacji. Właściciele jak i użytkownicy wieczyści w/w nieruchomości mogą wystąpić z roszczeniami wobec przedsiębiorstw przesyłowych żądając od nich: wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z obciążonego gruntu usunięcia lub przesunięcia urządzeń wykupu przez przedsiębiorstwo nieruchomości lub jej części a) Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z obciążonego gruntu. Zajmowanie części gruntu przez firmę przesyłową (np. zakład energetyczny), do której należą slupy, transformatory itd. upoważnia właściciela nieruchomości do żądania wynagrodzenia za bezumownie zajęty grunt. Podstawą prawną w/w roszczenia jest art. 225 kodeksu cywilnego wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (sygn. akt: II CK 32 / 03). Zakład energetyczny (prawie jak właściciel) zajmuje częściowo nieruchomość jako samoistny posiadacz, nawet w zlej wierze, jeśli nie posiada dokumentu potwierdzającego jego prawo do korzystania z tej części działki. W związku tym zobowiązany jest do zwrotu równowartości pożytków np. zbiorów jej

2 właścicielowi, których ten nie uzyskał, jak również odpowiada za pogorszenie rzeczy, jak tez jest zobowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z zajętej części nieruchomości. Podczas dochodzenia roszczenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości obowiązuje 10 letni okres przedawnienia. Chodzi o to, że wynagrodzenia można żądać za ostatnie 10 lat przed wytoczeniem powództwa przeciw przedsiębiorstwu korzystającemu z zajętej części działki. b) Usunięcie lub przesunięcie urządzeń Możliwe jest żądanie przesunięcia niniejszych instalacji, jak i urządzeń w miejsca, które będą powodowały eliminacje uciążliwych sytuacji. Można żądać przesunięcia w/w instalacji i urządzeń nawet, gdy firma przesyłowa miała zgodę poprzedniego właściciela gruntu na umieszczenie tych urządzeń na danej działce. Chodzi o to, że z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków pozostawienie uprzednio wspomnianych instalacji, jak również urządzeń na danym gruncie równoznaczne jest z rażącą stratą i / lub połączone będzie z nadmiernymi trudnościami, czego nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy przez poprzedniego właściciela gruntu. Wskazane tu będzie przytoczenie przykładu, gdy np. w latach 1980 zawarto umowę, gdzie na gruntach rolnych pracowały maszyny o dużo mniejszych rozmiarach niż latach współczesnych. W związku tym obecne maszyny ( opryskiwacze, kombajny i inne) mają bardzo zawężone pole do manewrowania, a zatem producent rolny, którego problem ten dotyczy ponosi rażące straty i / lub nadmierne trudności. Podstawą prawną tego żądania jest art kodeksu cywilnego w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego z r. (sygn. akt II CK 594/04). c) Wykupu przez przedsiębiorstwo nieruchomości lub jej części Jeśli urządzenia, o których mowa jak na wstępie utrudniają bądź ograniczają prawowitym właścicielom sposób racjonalnego korzystania ze swej nieruchomości, jak i zmniejszają jej wartość, to właściciel gruntu może żądać od właściciela urządzeń przesyłowych wykupienia obciążonego gruntu. Warto pamiętać o tym, że dotyczy to również faktu, gdy instalacje nie mają fizycznej styczności z daną działką gruntu. Jako przykład można podać sytuacje, gdzie zbyt nisko zawieszone kable energetyczne uniemożliwiają planowaną prace maszyn, jak również urządzeń rolniczych o znacznych gabarytach. Podstawą

3 prawną tego żądania jest art kodeksu cywilnego (wyrok Sądu Najwyższego z r., sygn. akt I CK 26/04). Podstawą prawną żądania wykupienia danej nieruchomości jest też art. 124 ust. 5 ustawy z dnia roku o gospodarce nieruchomościami (wyrok Sądu Najwyższego z dnia r., sygn. akt III CZP 1/02). Najczęściej wykupywana jest ta część działki, na której usytuowane jest uciążliwe urządzenie. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, gdy wzglądy społeczno gospodarcze za tym przemawiają możliwe jest żądanie wykupu większej części gruntu. Żądanie wykupu gruntu nie ulega przedawnieniu. d) Dochodzenie swoich roszczeń należy zacząć od ugody Właściciele nieruchomości przed wystąpieniem do sądu powinni zacząć od pisma, w którym będą określone żądania. Pismo to należy wysłać listem poleconym lub własnoręcznie złożyć za potwierdzeniem odbioru w przedsiębiorstwie użytkującym sporne urządzenie. Gdy stanowisko ze strony przedsiębiorstwa będzie pozytywne, należy udać się na rozmowę w celu wynegocjowania warunków, jak też o ile to będzie możliwe zawrzeć stosowną umowę. W przypadku negatywnego stanowiska odmowy uznania roszczenia właściciela obciążonej nieruchomości przez zakład będący użytkownikiem urządzenia, uzasadnione będzie wystąpienie z powództwem do sądu. To z kolei wiążę się z kosztami sądowymi wpis sądowy, który zazwyczaj wynosi od 5 do 8% wartości żądania (np. przesunięcie instalacji, cena nieruchomości). Sąd może zwolnić z uiszczenia kosztów właściciela nieruchomości, gdy ten ma złą sytuacje materialną. W zależności od przebiegu sprawy należy też skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym z wyboru lub ustanowionym z urzędu w związku ze złą sytuacja materialną właściciela gruntu. Koszty związane z wytoczeniem powództwa, jak również wynagrodzenie radcy prawnego, bądź adwokata zostaną zwrócone przez przedsiębiorstwo będące użytkownikiem urządzeń właścicielowi nieruchomości, jeżeli wygra sprawę w sądzie. Modyfikację pisma wraz z przykładami i komentarzem sporządził: Tomasz Adam

4 2. Wzór pisma do przedsiębiorstwa użytkującego urządzenia przesyłowe. imię, nazwisko właściciela nieruchomości dokładny adres miejscowość i data Nazwa zakładu użytkującego urządzenia przesyłowe, dokładny adres np. Zakład Energetyczny S.A. w. ul. Jestem właścicielem (i / lub użytkownikiem wieczystym) nieruchomości położonej w miejscowości.. ( przy ulicy). Na nieruchomości tej znajduje się urządzenie przesyłowe służące do (opis urządzenia), które jest własnością (nazwa zakładu, dokładny adres)... Urządzenie to zajmuje około. metrów powierzchni mojej działki. Zamieszczono je na niniejszej nieruchomości około.. roku. Uniemożliwia mi ono.... Zakład (nazwa zakładu, dokładny adres) (ani jego poprzednik prawny) nie zawarł za mną żadnej umowy, na mocy której otrzymywałbym wynagrodzenie za korzystanie przez (nazwa zakładu, dokładny adres)... z mojej nieruchomości. Na podstawie art. 225 kodeksu cywilnego żądam od (nazwa zakładu, dokładny adres) wynagrodzenia w kwocie złotych ( oraz podać żądaną

5 kwotę słownie w złotych) za bezumowne korzystanie z mojej nieruchomości w okresie od roku, to jest w okresie 10 lat poprzedzających datę niniejszego pisma. Kwotę żądanego wynagrodzenia ustaliłem na podstawie. Daje to kwotę. złotych rocznie, czyli złotych za okres ostatnich 10 lat. W przypadku nie otrzymania od Państwa pozytywnej odpowiedzi na niniejsze pismo, wystąpię w celu dochodzenia moich roszczeń na drogę sądową. Z poważaniem

6 3. Wzór służący obliczeniu roszczenia za urządzenia przesyłowe, które usytuowane zostały na gruntach właścicieli, jak i użytkowników wieczystych odnośnie pól uprawnych. Metry kwadratowe * przelicznik = plon * przelicznik = cena plonu * 10 lat = za utracone plony Za utrudnienia w manewrowaniu tj. ilość godzin * cena za godzinę * 10 lat = za utracone godziny pracy Przelicznikiem w stosunku do plonu jest średnia wielkość uzyskiwanego plonu z 1 metra kwadratowego. W związku z tym dzielimy średni plon na danym terenie przez metrów kwadratowych czyli przez ha, w celu otrzymania wyniku plonu, jaki otrzymuje się z 1 metra kwadratowego. Przelicznikiem w stosunku do ceny jest średnia wielkość ceny uzyskiwanej w skupie na danym terenie. W związku z tym dzielimy cenę przez 1000 kg, w wyniku czego otrzymujemy cenę za 1 kg zboża. Ilość straconych godzin pracy obliczamy następująco: Na jedno urządzenie przesyłowe (np. słup) przyjmuje się odpowiednią ilość minut np. 20. Minuty przemnażamy przez ilość zabiegów agrotechnicznych rocznie, a następnie przemnażamy przez ilość urządzeń przesyłowych. Wynik dzielimy przez 60 minut w celu sprowadzenia wyniku do godzin pracy sprzętem rolniczym.

7 Przykład 1. Stosowany odnośnie urządzeń na polach uprawnych. Na nieruchomości gruntowej są usytuowane trzy urządzenia przesyłowe (np. słupy), które zajmują powierzchnię 20 metrów kwadratowych. Ilość zabiegów wykonywanych w gospodarstwie wynosi 14, gospodarstwo posiada uprawy zbożowe. Średni plon z ha wynosi 50 dt. Średnia cena w skupie wynosi 750 zł za tonę kg / m kwadratowych = 0,5 kg z 1 m kwadratowego 750 zł / 1000 kg = 0,75 zł za 1 kg Za utracone plony 20m * 0,5 = 10 kg x 0,75 = 7,50 zł * 10 lat =75 zł Za utracone godziny pracy 20 minut x 3 słupy x 14 zabiegów = 840 minut / 60 minut = 14 godzin x 150 zł / godz. = 2100 zł x 10 lat = zł Suma za utracone plony i utracone godziny wynosi zł ( 75 zł za utracone plony zł za utracone godziny pracy) Opracował: Tomasz Adam

8 4. Wzór służący obliczeniu roszczenia za urządzenia przesyłowe, które usytuowane zostały na gruntach właścicieli, jak i użytkowników wieczystych odnośnie posesji. Równowartość pozycji na fakturze za przesył prądu x ilość miesięcy płatnych w roku x 10 lat W pierwszej kolejności należy zapoznać się z fakturą ( rachunkiem ) za prąd. Każda faktura (rachunek) powinna zawierać pozycje dotyczące płatności. W następnej kolejności wziąć należy pod uwagę termin płatności tzn. czy płatność za prąd występuje np. miesięcznie czy np. co dwa miesiące. Podstawą wyliczenia kwoty jest średnia równowartość pozycji na fakturze ( rachunku ) np. usługa przesyłowa i/lub za przesył prądu i/lub zmienne składniki przesyłowe i/lub stałe składniki przesyłowe. Wszystkie pozycje, które są związane z przesyłem prądu należy zsumować, jak również dodać do nich VAT jeśli są to kwoty netto. Po dodaniu pozycji związanych z przesyłem mnożymy daną kwotę przez ilość płatnych miesięcy w roku, czyli mnożymy przez 12 miesięcy jeśli płatności są regulowane co miesiąc, lub mnożymy przez 6 miesięcy jeśli płatność występuje co dwa miesiące. Wynik, który uzyskamy z obliczeń należy przemnożyć przez 10 lat, ponieważ wynagrodzenia można żądać za ostatnie 10 lat, chyba że tytuł własności jest krótszy niż 10 lat, wtedy przemnożyć należy przez tyle lat ile jest się posiadaczem danego gruntu. Wyjątkiem jest forma darowizny, gdzie pomimo krótszego formalnego okresu tytułu własności jest zachowana ciągłość, która daje możliwość

9 dochodzenia roszczeń za ostatnie 10 lat, czyli mnożymy przez 10 lat, pomimo że właścicielem notarialnie jest się od lat np. pięciu. Przykład 1. Stosowany odnośnie urządzeń na posesjach. Założono, że średnia wartość wszystkich pozycji związanych z przesyłem na fakturze za prąd wynosi 50 zł netto czyli 61zł brutto. Płatności za prąd są regulowane co dwa miesiące. czyli: 61 zł x 6 miesięcy = 366 zł x 10 lat = 3660 zł Opracował: Tomasz Adam

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015)

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015) Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. +61 847 84 80, fax +61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE - poradnik dla rolników (aktualizacja lipiec

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Nazwy aktów prawnych: k.c. k.p.c. k.p. k.r.o. k.k. k.p.k. k.p.w. - dalej k.w.u.

Spis treści  Nazwy aktów prawnych: k.c. k.p.c. k.p. k.r.o. k.k. k.p.k. k.p.w. - dalej k.w.u. Spis treści Dział I. Artykuły prawne.... 2 Sprawy cywilne.... 2 I. Zalegalizowanie samowoli budowlanej (budowa obiektu zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r.).... 2 II. Podwyżka czynszu lokalu mieszkalnego....

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

najem powierzchni użytkowych

najem powierzchni użytkowych najem powierzchni użytkowych Warszawa, kwiecień 2013 Spis treści Wstęp. Przedsięwzięcia gospodarcze na Ziemi... 3 Zasady najmu lokali użytkowych m.st. Warszawy... 4 Uprawnienia najemcy w razie wad rzeczy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez:

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: UMOWA PRZESYŁOWA Nr zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo