g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy"

Transkrypt

1 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy WEZWANIE POMOCY WCZESNA RESUSCYTACJA WCZESNA DEFIBRYLACJA POMOC PRZEDSZPITALNA POMOC SZPITALNA Co trzeba wiedzieç, aby uratowaç ycie? materia y szkoleniowe

2 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy materia y szkoleniowe

3 2 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

4 Spis treêci G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy Rozdzia 1 W czym mi pomo e znajomoêç zasad udzielania pierwszej pomocy?... 4 Rozdzia 2 Chroƒ siebie chroƒ ratowanego... 6 Rozdzia 3 JeÊli masz wàtpliwoêci zawsze dzwoƒ po pomoc... 8 Rozdzia 4 Zanim b dziesz móg pomóc musisz wiedzieç, co si sta o Rozdzia 5 Po zakoƒczeniu akcji Resuscytacja Rozdzia 1 Resuscytacja Stany nag e Rozdzia 1 Aby yç trzeba oddychaç Rozdzia 2 Ból w klatce piersiowej. Zawa serca Rozdzia 3 Omdlenia Rozdzia 4 Cukrzyca i niski poziom cukru we krwi Rozdzia 5 Udar mózgu Rozdzia 6 Drgawki Urazy Rozdzia 1 Krwawienie zewn trzne Rozdzia 2 Wstrzàs. Krwotok wewn trzny Rozdzia 3 Urazy g owy i kr gos upa Rozdzia 4 Urazy koêci, stawów i mi Êni Rozdzia 5 Oparzenia Defibrylacja Rozdzia 1 Automatyczna defibrylacja zewn trzna Zagro enia Êrodowiskowe Rozdzia 1 Ugryzienia i u àdlenia Rozdzia 2 Stany nag e w wyniku dzia ania temperatury Rozdzia 3 Zatrucia g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy 3

5 G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy Rozdzia 1 W czym mi pomo e znajomoêç zasad udzielania pierwszej pomocy? Rozdzia 2 Chroƒ siebie chroƒ ratowanego Rozdzia 3 JeÊli masz wàtpliwoêci zawsze zadzwoƒ po pomoc Rozdzia 4 Zanim b dziesz móg pomóc musisz wiedzieç co si sta o Rozdzia 5 Po zakoƒczeniu akcji Rozdzia 1 W czym mi pomo e znajomoêç zasad udzielania pierwszej pomocy? Masz wziàç udzia w kursie pierwszej pomocy. Zastanawiasz si nad kilkoma rzeczami: Czym w aêciwie jest pierwsza pomoc? Co si stanie, jeêli zrobisz jakiê b àd? Czy b dziesz pami taç, czego si nauczy eê i czy b dziesz umia wykorzystaç to w sytuacji zagro enia ycia? Czym jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc to czynnoêci podejmowane natychmiast w przypadku nag ego zachorowania lub urazu przed pojawieniem si na miejscu zdarzenia kwalifikowanej pomocy medycznej. Cz owiek, który nie oddycha i którego serce nie pracuje, po 4 minutach umrze. Jest to czas, w którym praktycznie nie ma szans na przyjazd karetki. Wtedy pomóc mo esz TY. Dlatego od Ciebie zale eç b dzie ycie tego cz owieka. Zwykle b dziesz udzielaç pierwszej pomocy w przypadkach lekkich zachorowaƒ czy obra eƒ. Mo esz jednak kiedyê znaleêç si w sytuacji, gdy b dziesz musia udzieliç pomocy w przypadku powa nego zachorowania czy urazu, jak np. zawa serca lub obfite krwawienie. Pierwsza pomoc, której udzielisz, mo e wp ynàç na to, czy ratowany prze yje, czy umrze. Albo czy szybko dojdzie do zdrowia, czy czekaç go b dzie d ugi okres niesprawnoêci. To czy b dziesz potrafi udzieliç pierwszej pomocy zale y od tego, czy opanujesz materia tego kursu. Czy musz pomagaç? Zgodnie z art. 162 Kodeksu Karnego: Kto cz owiekowi znajdujàcemu si w po o eniu gro- àcym bezpoêrednim niebezpieczeƒstwem utraty zdrowia lub ycia, ci kiego uszkodzenia cia a lub ci kiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy mogàc jej udzieliç bez nara ania siebie lub innej osoby na niebezpieczeƒstwo utraty ycia lub ci kiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolnoêci do lat 3. Jakie sà moje obowiàzki? Jakie ponosz ryzyko? Zakres czynnoêci, jakie masz obowiàzek wykonaç, nie wychodzi poza ramy tego kursu. Masz prawny obowiàzek zachowaç si tak, jak zrobi aby to rozsàdna osoba na Twoim poziomie wyszkolenia. Nikt od Ciebie nie oczekuje dzia ania na poziomie profesjonalnego medyka jak lekarz, piel gniarka, ratownik medyczny, czy inny pracownik s u by zdrowia. JeÊli b dziesz post powaç zgodnie z wiedzà zdobytà po przeczytaniu tej ksià ki i podczas kursu, nie musisz si obawiaç, e zrobisz krzywd osobie ratowanej i e b dziesz musia ponieêç jakieê konsekwencje. Pami taj: Osoba chora lub ranna ma prawo odmówiç przyj cia pomocy. JeÊli ratowany jest przytomny, przedstaw si zanim go dotkniesz: Nazywam si Jan Kowalski i jestem wyszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Czy mog Panu/Pani pomóc? JeÊli si zgodzi, mo esz udzieliç mu pomocy. JeÊli nie wyrazi zgody, zadzwoƒ pod numer alarmowy 112 lub 999 i zostaƒ przy poszkodowanym do czasu przybycia s u b medycznych. JeÊli jest zdezorientowany lub nie mo e odpowiedzieç, trzeba za o yç, e chcia by aby udzielono mu pomocy. 4 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

6 Czy b d pami taç, czego si nauczy em? Czy b d w stanie dzia aç w sytuacji zagro- enia ycia? Na tym kursie nauczysz si, jak rozpoznawaç sytuacje nag e i dowiesz si, co wtedy robiç. JeÊli jednak nie b dziesz cz sto çwiczyç lub robiç u ytku ze swoich umiej tnoêci stracisz je. Wszyscy zapominamy to, czego cz sto nie u ywamy. Aby byç gotowym na dzia anie w prawdziwej sytuacji zagro enia, musisz opanowaç materia i çwiczyç umiej tnoêci. Potem co miesiàc lub co dwa miesiàce powinieneê powtarzaç i çwiczyç to, czego si nauczy eê. U yj tej ksià ki jako pomocy w powtarzaniu. Apteczka G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy Apteczka zawiera Êrodki, których mo esz potrzebowaç w sytuacji nag ej. Trzymaj je w opakowaniu solidnym, dobrze oznakowanym i wodoodpornym. Zarówno Ty jak i ka dy, kto chcia by u yç apteczki, musi wiedzieç, gdzie si ona znajduje. Za ka dym razem, gdy zu yjesz cokolwiek uzupe nij braki. Po ka dym u yciu upewnij si, czy w apteczce niczego nie brakuje i czy jest gotowa do nast pnego u ycia. Nie wszystkie apteczki majà ten sam sk ad. Poni ej znajduje si wykaz Êrodków, jakie powinny znajdowaç si w apteczce. Przyk adowy sk ad apteczki WYPOSA ENIE sztuk R KAWICZKI LATEKSOWE...10 MASECZKA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA...1 OPASKA ELASTYCZNA 10cm...2 OPASKA DZIANA 15cm...2 OPASKA DZIANA 10cm...4 OPASKA DZIANA 5cm...2 GAZA JA OWA 1m...2 GAZA JA OWA 1/4 m...3 GAZIKI ODKA AJÑCE...5 CHUSTA TRÓJKÑTNA...2 NO YCZKI RATOWNICZE...1 PLASTER NA ROLCE...1 PLASTER Z OPATRUNKIEM 1m...1 PLASTRY WODOODPORNE...1 AGRAFKI...komplet CODOVIX 3 1m...1 CODOVIX 6 1m...1 HYDRO ELE...komplet KOC RATUNKOWY...1 SAM SPLINT...1 ASPIVENIN...1 LATARKA...1 ÂWIAT O CHEMICZNE...1 KAMIZELKA ODBLASKOWA...1 POKROWIEC...1 Rys. 1 Apteczka pierwszej pomocy. g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy 5

7 G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy Rozdzia 2 Chroƒ siebie chroƒ poszkodowanego Pami taj: Martwy ratownik nikogo nie uratuje. Wychodzisz z pracy. egnasz si z kole ankà i podchodzisz do swojego samochodu. Odje d asz ju ulicà, gdy nagle zauwa asz, e kole anka upada na ziemi potràcona przez inny samochód. Czy wiedzia byê, co zrobiç? Ilu jest poszkodowanych? Jakie majà obra enia? Rozejrzyj si dooko a, aby si upewniç, e widzisz ka dego, kto mo e potrzebowaç pomocy. Spróbuj wyobraziç sobie, co si sta o. Gdzie jest najbli szy telefon? Czy ktoê ma telefon komórkowy? PoproÊ kogoê, eby zadzwoni na numer alarmowy 112 lub 999. Gdzie si znajdujesz? Adres, pi tro, lokalizacja w budynku lub na terenie posiad oêci. Bezpieczeƒstwo w miejscu zdarzenia Mo e si zdarzyç, e b dziesz musia udzielaç pierwszej pomocy w miejscu niebezpiecznym. Ratowany mo e znajdowaç si w pomieszczeniu wype nionym trujàcymi oparami, na ruchliwej ulicy lub parkingu przed zak adem pracy. Zarówno Ty jak i inni znajdujàcy si w jego pobli u b dà zdenerwowani i przej ci; zw aszcza, jeêli ratowany to osoba znajoma. B dziesz musia podjàç wa ne decyzje. Mo e si zdarzyç, e zapomnisz o niebezpieczeƒstwie gro àcym Tobie. Pami taj: Pomagajàc innym nie mo esz nara aç siebie na niebezpieczeƒstwo. Starajàc si byç ratownikiem mo esz sam staç si ofiarà. Zawsze rozejrzyj si w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa sobie i poszkodowanemu. Na co masz zwróciç uwag? Zbli ajàc si do miejsca zdarzenia powinieneê zadaç sobie pytania: Czy istnieje jakieê niebezpieczeƒstwo dla ratownika? Zdarza si, e ratownicy udzielajàcy pierwszej pomocy sami doznajà urazu. Obserwuj otoczenie. Patrz dokàd idziesz i po czym stàpasz. Nie próbuj robiç niczego niebezpiecznego! Czy istnieje niebezpieczeƒstwo dla poszkodowanego? G ównà zasadà jest nieprzemieszczanie osoby chorej lub rannej. Sytuacja, w której nale y przemieêciç poszkodowanego, ma miejsce, jeêli obszar nie jest bezpieczny i stanowi zagro enie. JeÊli musisz ewakuowaç poszkodowanego z zagro onego miejsca (po- ar, walàcy si budynek, samochód), u yj jednej z metod zaprezentowanych na rys.1. Czy sà inni ludzie? Wyznacz osob, aby kierowa a ruchem, a drugà, aby zadzwoni a na numer alarmowy 112 (lub 999). W ten sposób mo esz zaczàç udzielaç pomocy poszkodowanemu. Rys. 1 JeÊli ratowany znajduje si w niebezpieczeƒstwie u yj jednej z podanych metod ewakuacji. Ochrona przed chorobami przenoszonymi przez krew P yny ustrojowe takie jak krew, Êlina czy mocz mogà przenosiç zarazki wywo ujàce choroby. Udzielajàc pierwszej pomocy powinieneê zawsze: U ywaç Êrodków ochrony osobistej zapewnionych przez pracodawc. W tej ksià ce zak adamy, e u ywasz Êrodków ochrony osobistej zawsze, gdy sà one dost pne. Zaliczamy do nich: R kawiczki ochronne (rys. 2), których powinieneê u ywaç zawsze, kiedy udzielasz pierwszej pomocy Okulary ochronne, których powinieneê u ywaç, jeêli ratowany krwawi Maseczk do resuscytacji, której powinieneê u ywaç za ka dym razem, kiedy wykonujesz sztuczne oddychanie (patrz dzia o resuscytacji) UmieÊç ca y sprz t jednorazowego u ytku, który mia stycznoêç z p ynami ustrojowymi, w torbie plastikowej na odpady medyczne i zaklej jà (rys. 3). Nie wyrzucaj torby z odpadami medycznymi do Êmieci. Post puj zgodnie z obowiàzujàcym w Twoim zak adzie pracy regulaminem pozbywania si odpadów medycznych. Po w aêciwym zdj ciu r kawiczek (rys.4) dok adnie umyj r ce wodà z myd em (rys. 5). 6 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

8 G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy JeÊli b dziesz mia kontakt z krwià lub p ynami ustrojowymi JeÊli pomimo staraƒ b dziesz mia kontakt z krwià lub innym p ynem ustrojowym wykonaj nast pujàce czynnoêci: Rys. 2 Zawsze, gdy udzielasz pierwszej pomocy, na ó r kawiczki ochronne; w przypadku, gdy ratowany krwawi na ó tak e okulary ochronne. 1. JeÊli masz na sobie r kawiczki zdejmij je. Przy u yciu r cznika papierowego odkr ç kran i wyciênij myd o z pojemnika (tak, aby nie zostawiç zarazków). Natychmiast umyj dok adnie wodà z myd em r ce i obszar, który mia stycznoêç z materia em zakaênym. Wcieraj, a zrobi si piana i myj jeszcze przez co najmniej 15 sekund, po czym sp ucz dok adnie wodà. Osusz r ce r cznikiem papierowym. JeÊli nie mo esz od razu umyç ràk, wytrzyj je nasàczonà chusteczkà higienicznà i umyj, jak tylko to b dzie mo liwe. JeÊli p yny ustrojowe poszkodowanego prysn y Ci do oczu, nosa albo ust, musisz dok adnie przemyç te okolice wodà. 2. Jak najszybciej poinformuj o tym, co si sta o, osob odpowiedzialnà za pierwszà pomoc w Twoim zak adzie pracy. Nast pnie skontaktuj si z lekarzem. Zarazki i choroby Rys. 3 UmieÊç ca y sprz t jednorazowego u ytku, który mia stycznoêç z p ynami ustrojowymi, w torbie plastikowej na odpady medyczne i zaklej jà. Alergia na lateks Niektórzy ratownicy i poszkodowani mogà byç uczuleni na lateks. JeÊli masz alergi na lateks poinformuj o tym osob odpowiadajàcà za pierwszà pomoc w Twoim zak adzie pracy oraz instruktora przed rozpocz ciem kursu. Zarazki mogàce si znajdowaç w krwi lub innych p ynach ustrojowych osoby ratowanej mogà wywo ywaç ró ne choroby. Ratownik mo e zaraziç si takà chorobà, jeêli zarazki te przedostanà si do jego organizmu. Mo e si to staç przez usta, oko lub przerwanà ciàg oêç skóry (skaleczenie, otarcie). W celu zabezpieczenia si przed kontaktem z krwià lub p ynami ustrojowymi, ratownik powinien u ywaç Êrodków ochrony osobistej r kawiczek i okularów ochronnych. Jak zdejmowaç r kawiczki ochronne Podczas udzielenia pierwszej pomocy zewn trzna strona r kawiczek mog a mieç stycznoêç z krwià lub innymi p ynami ustrojowymi poszkodowanego. Dlatego nale y zdjàç r kawiczki tak, aby nie dotykaç do ich zewn trznej strony. Nale y to zrobiç w nast pujàcy sposób (rys. 5): g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy 7

9 G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy Jak zdejmowaç r kawiczki ochronne Chwyç jednà r kawiczk po jej zewn trznej stronie blisko mankietu i Êciàgnij jà do koƒca tak, aby by a obrócona na lewà stron. W ó 2 palce go ej r ki w mankiet r kawiczki, która wcià jest na Twojej d oni. Âciàgnij jà tak, aby zosta a wywrócona na lewà stron z pierwszà r kawiczkà w Êrodku. Wyrzuç r kawiczki do torby na odpady medyczne. Rozdzia 3 JeÊli masz wàtpliwoêci zawsze zadzwoƒ po pomoc aƒcuch prze ycia Amerykaƒskiego Towarzystwa Kardiologicznego aƒcuch prze ycia dla doros ych Amerykaƒskiego Towarzystwa Kardiologicznego (rys. 6) przedstawia najwa niejsze dzia ania, jakie trzeba podjàç, gdy osoba doros a znajdzie si w stanie zagro enia ycia. Pierwsze ogniwo aƒcucha obejmuje zadzwonienie pod numer alarmowy w celu uzyskania pomocy. Z tego rozdzia u nauczysz si, jak i kiedy dzwoniç. Umyj dok adnie r ce wodà z myd em. Rys. 6 aƒcuch prze ycia dla doros ych Amerykaƒskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 5 ogniw aƒcucha obejmuje (1) telefon po pomoc, (2) rozpocz cie resuscytacji, (3) wczesne u ycie defibrylatora, (4,5) kwalifikowanà pomoc medycznà. Plan dzia ania na wypadek nag ego zdarzenia Ka dy zak ad pracy powinien mieç opracowany plan dzia ania na wypadek nag ego zdarzenia. Plan ten obejmuje informacje dla pracowników takie jak kogo, jak i kiedy nale y poinformowaç telefonicznie o tym, e potrzebna jest pomoc. Kiedy i jak dzwoniç po pomoc Rys. 4 Prawid owy sposób zdejmowania r kawiczek bez dotykania ich zewn trznej strony. Rys. 5 Od razu po zdj ciu r kawiczek umyj dok adnie r ce wodà z myd em. W Twoim miejscu pracy mogà obowiàzywaç okre- Êlone zasady odnoênie u ycia numeru alarmowego. G ównà zasada mówi, e pod numer alarmowy 112 lub 999 powinieneê dzwoniç za ka dym razem, kiedy ktoê jest powa nie ranny lub jeêli nie wiesz, co powinieneê zrobiç. JeÊli na miejscu zdarzenia b dà obecni inni ludzie, lepiej jest poprosiç kogoê, aby zadzwoni pod numer alarmowy i przyniós apteczk, podczas gdy Ty b dziesz udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu. JeÊli b dziesz sam, krzycz, eby ktoê przyszed Ci z pomocà, podczas gdy sam b dziesz zajmowa si ratowanym. JeÊli nikt nie odpowie na Twój krzyk, zostaw poszkodowanego, eby zadzwoniç pod numer alarmowy 112 lub 999. Zadzwoƒ, weê apteczk i wróç do poszkodowanego. JeÊli nie b dziesz pewien, czy zadzwoniç pod numer alarmowy zrób to! Lepiej jest zadzwoniç po pomoc nawet, jeêli oka e si ona niepotrzebna, ni nie zadzwoniç, kiedy ktoê b dzie tej pomocy potrzebowa! 8 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

10 G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy (ciàg dalszy) JeÊli masz wàtpliwoêci zadzwoƒ pod numer alarmowy 112 lub 999 Kiedy dzwoniç pod numer alarmowy 112 lub 999 Dzwoƒ pod numer alarmowy 112 lub 999 zawsze, gdy ktoê jest ci ko chory lub ranny. Oto kilka przyk adów: JeÊli nie jesteê pewien, co zrobiç JeÊli ratowany jest nieprzytomny JeÊli ma ból w klatce piersiowej JeÊli ma trudnoêci z oddychaniem JeÊli ma ci ki uraz lub oparzenie JeÊli ma drgawki JeÊli nagle przestaje móc poruszaç cz Êcià cia a (ma parali ) JeÊli by pora ony pràdem JeÊli mia kontakt z truciznà JeÊli próbuje pope niç samobójstwo lub zosta zaatakowany niezale nie od stanu poszkodowanego Na poczàtku drugiego rozdzia u tej sekcji zamieszczony by krótki opis przypadku: Wychodzisz z pracy. egnasz si z kole ankà i podchodzisz do swojego samochodu. Odje d asz ju ulicà gdy nagle zauwa asz, e kole anka upada na ziemi potràcona przez inny samochód. Teraz wiesz, co zrobiç. Zatrzymujesz si w bezpiecznym miejscu. Zaciàgasz hamulec r czny, bierzesz apteczk, trójkàt bezpieczeƒstwa. Zamykasz swój samochód, rozstawiasz trójkàt. Oceniasz, czy miejsce jest bezpieczne (czy nie potràci Ci inny pojazd, na ziemi nie ma rozlanego paliwa, kabli elektrycznych itp). Zak adasz kamizelk odblaskowà. Podchodzisz do poszkodowanej kole anki. G oêno do niej mówisz, wk adasz r kawiczki. Odpowiada, e boli jà noga i g owa. Uspokajasz jà, prosisz eby si nie rusza a i dzwonisz pod numer alarmowy 112 lub 999. (Przeçwicz na g os zawiadomienie s u b ratowniczych o zaistnia ym zdarzeniu). Dzwoniàc po pomoc: Przedstaw si Powiedz, co si sta o (osoba nieprzytomna, wypadek komunikacyjny) Powiedz ilu osobom trzeba udzieliç pomocy (karetka pogotowia przystosowana jest do transportu jednej osoby; jeêli np. w wypadku komunikacyjnym poszkodowanych b dzie 5 osób, nale y zg osiç to dyspozytorowi pogotowia, który wyêle odpowiednià liczb karetek). Podaj adres wraz z opisem dojazdu (charakterystyczny punkt np. na przeciwko koêcio a, wjazd od ulicy..., ewentualne trudnoêci z dojazdem remont, zamkni ta brama itp.). Najlepiej b dzie, je- Êli b dziesz móg wys aç kogoê na spotkanie karetki (m czyzna w zielonej kurtce b dzie czeka na was przy kiosku i doprowadzi karetk na miejsce). Podaj zwrotny numer telefonu (mo e si on okazaç przydatny w razie trudnoêci z dojazdem). Nie roz àczaj si dopóki dyspozytor nie powie ebyê to zrobi!!! (dyspozytor mo e chcieç potwierdziç któràê z informacji lub zadaç dodatkowe pytania). g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy 9

11 G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy Rozdzia 4 Zanim b dziesz móg pomóc musisz wiedzieç, co si sta o Jak dowiedzieç si, co si sta o Po upewnieniu si, e jest bezpiecznie, musisz dowiedzieç si co si sta o. Dopiero potem mo esz zaczàç udzielaç pierwszej pomocy. Naucz si oceniaç sytuacj wed ug odpowiedniego schematu. Po pierwsze oceƒ, czy istnieje coê, co mog oby zagra aç yciu. Nast pujàce kroki pozwolà Ci dowiedzieç si, co si sta o. CzynnoÊci te u o one sà wed ug wa noêci (pierwsza jest najwa niejsza). 1. Na miejscu zdarzenia upewnij si, e mo esz bezpiecznie zbli yç si do poszkodowanego. Podchodzàc do niego postaraj si oceniç, co mog o byç przyczynà zdarzenia. 2. Sprawdê, czy jest przytomny. Delikatnie potrzàênij jego ramieniem i g oêno powiedz Co si Panu sta- o? (rys. 7). Cz owiek przytomny to taki, który w jakiê sposób odpowie. Pami taj jednak, e cz owiek, który w danym momencie jest przytomny, mo e straciç przytomnoêç. Dlatego nie mo esz poprzestaç na jednokrotnym sprawdzeniu. Cz owiek przytomny to taki, który jest w stanie odpowiedzieç na Twoje pytanie. Przedstaw si, poproê go o zgod na udzielenie mu pomocy, spytaj co si sta o. Cz owiek przytomny ale podsypiajàcy, b dzie w stanie jedynie poruszyç si lub j czeç, kiedy potrzàêniesz jego ramieniem i g oêno spytasz. Zadzwoƒ pod numer alarmowy 112 lub 999 i przynieê apteczk lub poproê, eby ktoê to zrobi. Cz owiek nieprzytomny nie porusza si ani nie reaguje w aden sposób na potrzàsanie. Zadzwoƒ pod numer alarmowy 112 lub 999, przynieê apteczk i defibrylator, jeêli Twój zak ad pracy go posiada a Ty lub Twój wspó pracownik mo ecie go u yç. 3. Nast pnie popatrz, czy poszkodowany oddycha prawid owo. U cz owieka przytomnego, który nie Êpi mo esz po prostu spojrzeç, aby oceniç, czy oddycha prawid owo. U przytomnego, ale podsypiajàcego mo e zaistnieç koniecznoêç udro nienia dróg oddechowych w celu sprawdzenia prawid owoêci oddechu. JeÊli cz owiek jest nieprzytomny, musisz udro niç drogi oddechowe przed sprawdzeniem, czy oddycha. Udro nij drogi oddechowe odginajàc mu g ow do ty u i unoszàc jego brod (rys. 8). Jednà r k oprzyj na czole i delikatnie odegnij g ow do ty u. Palcami drugiej r ki unieê brod. Teraz sprawdê oddech. Utrzymaj dro noêç dróg oddechowych. Przysuƒ ucho do nosa i ust poszkodowanego. Popatrz, czy unosi si klatka piersiowa. Pos uchaj, czy oddycha. Sprawdê, czy czujesz oddech na policzku. 4. Sprawdê, czy nie ma widocznego krwawienia. Niedro noêç dróg oddechowych u poszkodowanych nieprzytomnych i przytomnych podsypiajàcych Mi Ênie tylnej Êciany gard a u poszkodowanego nieprzytomnego rozluêniajà si. Mogà si tak e rozluêniç u poszkodowanych przytomnych podsypiajàcych. W rezultacie j zyk opada i blokuje drogi oddechowe. Poszkodowany z zablokowanymi drogami oddechowymi nie mo e oddychaç. Odchylanie g owy do ty u i unoszenie podbródka podnosi j zyk z tylnej Êciany gard a i udra nia drogi oddechowe. Musisz udro niç drogi oddechowe poszkodowanego nieprzytomnego zanim sprawdzisz, czy oddycha. Mo e si zdarzyç, e b dziesz musia udro niç drogi oddechowe poszkodowanego przytomnego podsypiajàcego. Rys. 7 Sprawdê, czy ratowany jest przytomny. Delikatnie potrzàênij jego ramieniem i g oêno spytaj Co si Panu sta o?. 10 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

12 G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy Rozdzia 5 Po zakoƒczeniu akcji Udzielasz poszkodowanemu pierwszej pomocy. Po kilku minutach przyje d a zespó pogotowia i przejmuje dzia ania. Zdajesz im relacj z tego, co si sta- o. Przynoszà sprz t i robià wszystko, eby ocaliç poszkodowanemu ycie. Stoisz z boku. Zespó zabiera poszkodowanego do karetki i odje d a do szpitala. Po kilku dniach dowiadujesz si, e pacjent zmar. Denerwujesz si i nie mo esz przestaç myêleç o wypadku. Ca y czas zastanawiasz si, czy nie mog eê zrobiç nic wi cej. Rys. 8 Udro nij drogi oddechowe odginajàc g ow poszkodowanego do ty u i unoszàc jego brod. Czy poszkodowany jest przytomny? PotrzàÊnij lekko ramieniem poszkodowanego i spytaj g oêno: Co si Panu sta o? JeÊli odpowie, jest przytomny Czy poszkodowany wie, co si sta o? Tak Nie, jest podsypiajàcy Spytaj poszkodowanego, co si sta o Tak, oddycha prawid owo JeÊli nie odpowie, jest nieprzytomny Zadzwoƒ pod numer alarmowy lub 999 PrzynieÊ defibrylator (o ile jest dost pny) i apteczk Udro nij drogi oddechowe Obserwuj, s uchaj, staraj si wyczuç, czy oddycha prawid owo Czy poszkodowany oddycha prawid owo? Nie, nie oddycha prawid owo Opieka medyczna nad poszkodowanym Jako osoba udzielajàca pierwszej pomocy nie b dziesz musia podejmowaç decyzji o tym, czy poszkodowany potrzebuje dalszej opieki medycznej. Decyzja zostanie podj ta przez niego samego, w oparciu o procedury zak adu pracy lub przez s u by medyczne za zgodà poszkodowanego. Emocje ratownika Po emocjach zwiàzanych z wypadkiem mo esz si czuç zawiedziony, jeêli wynik nie b dzie dobry. Ostatecznie w pierwszych chwilach po wypadku wiele zale a o od Ciebie. Po tym jak zespó pogotowia przejmie dzia ania mo esz poczuç si odepchni ty, opuszczony i niedoceniony. Mo esz czuç si winny i oskar- aç si o z y wynik dzia aƒ. Odczucia te cz ste sà u wszystkich ratowników niezale nie od ich wiedzy czy doêwiadczenia. PoufnoÊç Jako osoba udzielajàca pierwszej pomocy b dziesz mieç dost p do prywatnych informacji dotyczàcych Twoich wspó pracowników, takich jak ich stan zdrowia. O ile masz obowiàzek przekazania wszystkich danych na temat poszkodowanego zespo owi pogotowia ratunkowego i osobie odpowiedzialnej za pierwszà pomoc w Twoim zak adzie pracy, nie wolno ujawniaç Ci tych informacji wspó pracownikom. Sprawy prywatne muszà takimi pozostaç. Sprawdê, czy poszkodowany krwawi Zatamuj krwawienie Utrzymaj dro noêç dróg oddechowych Kontynuuj resuscytacj U yj defibrylatora (jeêli to konieczne i o ile jest dost pny) Kontynuuj ocen przytomnoêci g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy 11

13 Resuscytacja Rozdzia 1 Resuscytacja Rozdzia 1 Resuscytacja Spotykasz si ze znajomym. Wyglàda na przem czonego. Widzisz, e jest os abiony i jest mu duszno. Mówi te, e czuje, jakby coê ci kiego le a o na jego klatce piersiowej. Po chwili osuwa si na pod og. Czy wiedzia byê, co zrobiç? Po przeczytaniu tego rozdzia u b dziesz potrafi : Powiedzieç jak nale y sprawdziç, czy ratowany oddycha prawid owo. Sprawdziç, czy jest przytomny, ostro nie potrzàsajàc jego ramionami i g oêno pytajàc Co si Panu sta o? (rys. 1). JeÊli ratowany jest nieprzytomny: JeÊli jest ktoê w pobli u, poproê go, aby zadzwoni pod numer alarmowy 112 lub 999 oraz przyniós defibrylator i apteczk. PowinieneÊ natychmiast rozpoczàç resuscytacj. Je eli jesteê sam, zostaw ratowanego, aby zadzwoniç pod numer alarmowy lub 999 oraz przynieêç defibrylator i apteczk. Wróç do niego i rozpocznij resuscytacj. Ukl knij obok niego w pobli u jego g owy. Ratowany powinien le eç na plecach. Aby obróciç Opisaç i zademonstrowaç: Jak nale y zadzwoniç pod numer alarmowy 112 lub 999 Jak nale y wykonaç sztuczne oddychanie usta- -usta i usta-maska Jak nale y wykonywaç resuscytacj (1 ratownik) Czym jest resuscytacja? Resuscytacja krà eniowo-oddechowa to zespó czynnoêci ratujàcych ycie wykonywanych w przypadku, gdy ratowany jest nieprzytomny. Resuscytacja umo liwia przep yw krwi z tlenem do mózgu i serca, przed u a szanse na prze ycie ratowanemu przed u yciem defibrylatora lub przyjazdem karetki pogotowia. Im szybciej przystàpisz do resuscytacji u osoby z zatrzymaniem krà enia, tym wi ksze ma ona szanse prze yç. Kolejne kroki w resuscytacji Wiesz ju, jakie sà pierwsze czynnoêci resuscytacyjne (dzia G ówne zasady udzielania pierwszej pomocy). JeÊli zobaczysz kogoê, kto nagle upad na ziemi, po pierwsze musisz: Rys. 1 Sprawdê, czy poszkodowany jest przytomny, ostro nie potrzàsajàc jego ramionami i g oêno pytajàc Co si Panu sta o?. 12 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

14 Resuscytacja osob z podejrzeniem urazu g owy lub kr gos upa szyjnego potrzeba 2 ratowników (aby zabezpieczyç g ow i szyj przed zginaniem i przekr caniem; dzia o urazach). Mo esz teraz przystàpiç do resuscytacji. Kolejne czynnoêci resuscytacyjne sà proste jak A, B, C. 1. A (ang. Airway) Drogi oddechowe: najpierw udro nij drogi oddechowe. Odchyl g ow ratowanego do ty u (rys. 2). Udro nij jego drogi oddechowe odchylajàc jego g ow do ty u. Aby to zrobiç, oprzyj d oƒ na jego czole i ostro nie odegnij g ow. Palcami drugiej r ki unieê podbródek. Drogi oddechowe Pierwszà czynnoêcià resuscytacyjnà jest udro nienie dróg oddechowych. Przez drogi oddechowe powietrze dostaje si do p uc. U ratowanego nieprzytomnego lub przytomnego ale podsypiajàcego j zyk opada na tylnà Êcian gard a i mo e zablokowaç drogi oddechowe. J zyk po àczony jest z dolnà szcz kà ( uchwà). Dlatego podczas odginania g owy do ty u i unoszenia podbródka j zyk podnosi si z tylnej Êciany gard a i drogi oddechowe sà dro ne (rys. 2). 2. B (ang. Breathing) Oddychanie: sprawdê, czy ratowany oddycha prawid owo. Utrzymujàc dro noêç dróg oddechowych ratowanego pochyl si nad nim tak, eby Twoje ucho znalaz o si tu nad jego ustami i nosem. Popatrz, czy klatka piersiowa ratowanego normalnie si Rys. 3 Pochyl si nad poszkodowanym tak, eby Twoje ucho znalaz o si tu nad ustami i nosem poszkodowanego. Popatrz, czy klatka piersiowa poszkodowanego normalnie si unosi. Pos uchaj, czy poszkodowany normalnie oddycha. Wyczuj na policzku, czy oddycha prawid owo. unosi. Pos uchaj, czy normalnie oddycha. Wyczuj na policzku, czy oddycha prawid owo (rys. 3). JeÊli ratowany nie dozna urazu i oddycha prawid owo, nale y przewróciç go na bok, aby w tej pozycji czeka na przyjazd karetki pogotowia. 3. JeÊli poszkodowany nie oddycha prawid owo (nie oddycha w ogóle lub ledwie oddycha) wykonaj dwa wdechy ratownicze (rys. 4). Mo esz to zrobiç u ywajàc maseczki do sztucznego oddychania zawierajàcej filtr zastawkowy chroniàcy Ci przed tym, co ratowany wydycha. Mo esz tak- e wykonaç sztuczne oddychanie bez maseczki. Dyszenie nie jest prawid owym oddechem Rys. 2 Udro nij drogi oddechowe ratowanego odchylajàc jego g ow do ty u. Aby to zrobiç, oprzyj d oƒ na jego czole i ostro nie odegnij g ow. Palcami drugiej r ki unieê podbródek. Po tym jak serce przestaje biç, zatrzymuje si te oddech. Niektórzy mogà jeszcze przez kilka minut po zatrzymaniu krà enia wykonywaç p ytkie, gwa towne oddechy. Mo e to zmyliç ratownika i sprawiç, e b dzie on myêla, e ratowany oddycha i nie potrzebuje resuscytacji. Nie jest to jednak prawid owy oddech. Osoba taka nie oddycha. g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy 13

15 Resuscytacja JeÊli u ywasz foliowej maseczki do sztucznego oddychania: Foliowa maseczka do sztucznego oddychania to kawa ek folii, który k adziesz na twarzy poszkodowanego, aby swoimi ustami nie dotykaç jego ust. Powietrze przechodzi do ust poszkodowanego przez otwór albo filtr. Maseczka taka jest elastyczna i atwa do przenoszenia. Z o onà atwo zmieêciç w specjalnym breloczku. Wyjmij maseczk z pojemnika lub torebki. Roz ó jà. Po ó jà na twarzy ratowanego. Otwór maseczki po ó na ustach. Niektóre maseczki majà rurk, którà nale y w o yç do ust ratowanego. Udro nij drogi oddechowe odginajàc jego g ow do ty u. Zatkaj nos ratowanego palcami d oni, którà opierasz na jego czole. JeÊli u ywasz maseczki kieszonkowej: Maseczka kieszonkowa obejmuje usta i nos ratowanego. Jest twardsza i bardziej sztywna ni maseczka foliowa. U ycie jej jest atwiejsze ni maseczki foliowej. Jest jednak wi ksza, mniej wygodnie si jà przenosi i wi cej kosztuje. Wi kszoêç maseczek kieszonkowych przechowuje si w plastikowym etui lub torebce. Mo e si okazaç, e b dziesz musia z o yç maseczk przed u yciem. Musisz jednak byç w stanie zrobiç to w kilka sekund. Trzymaj maseczk na twarzy ratowanego u ywajàc obu ràk. Palcami jednej d oni unieê jego podbródek. PrzyciÊnij brzegi maseczki do twarzy ratowanego. Maseczka musi przylegaç szczelnie. Wykonaj 2 wdechy ratownicze (ka dy oko o 1 sekundy). Mi dzy wdechami sam weê oddech. Obserwuj, czy klatka piersiowa unosi si z ka dym wdechem. JeÊli si nie unosi oznacza to, e najprawdopodobniej nie udro ni eê odpowiednio dróg oddechowych ratowanego, e maseczka nie przylega a szczelnie do twarzy ratowanego (powietrze wydosta o si na zewnàtrz) lub, e wykona eê za ma e wdechy. PowinieneÊ wówczas: Ponownie udro niç drogi oddechowe. U o yç maseczk na twarzy ratowanego w odpowiedni sposób. Przycisnàç maseczk do twarzy ratowanego. Spróbowaç wykonaç oddech. Sztuczne oddychanie usta-usta bez u ycia maseczki: Rys. 4 Udro nij drogi oddechowe ratowanego. ZaciÊnij mu nos. Przy- ó swoje usta do maseczki tak, eby nie by o adnej szpary, którà powietrze mog oby si wydostaç na zewnàtrz. Powoli wykonaj wdechy. Pochyl si nad maseczkà i wykonaj 2 wdechy ratownicze (ka dy oko o 1 sekundy). Pomi dzy tymi wdechami weê oddech. Obserwuj, czy klatka piersiowa ratowanego unosi si przy ka dym wdechu. JeÊli si nie unosi oznacza to, e najprawdopodobniej nie udro ni eê odpowiednio dróg oddechowych ratowanego, e nie objà eê swoimi ustami dok adnie ust poszkodowanego przez maseczk (powietrze wydosta o si na zewnàtrz) lub e wykona eê za ma e wdechy. PowinieneÊ wówczas: Ponownie udro niç drogi oddechowe ratowanego. Zatkaç mu nos. Objàç szczelnie swoimi ustami jego usta przez maseczk. Postaraç si wykonywaç wdechy powoli, z wi kszà si à. Umiej tnoêç wykonania sztucznego oddychania usta-usta jest wa na w przypadku, jeêli kiedykolwiek b dziesz musia resuscytowaç kogoê w domu bez u ycia maseczki. Udro nij drogi oddechowe ratowanego odginajàc jego g ow do ty u. Obejmij swoimi ustami jego usta i zatkaj mu nos palcami r ki, którà odginasz mu g ow. Wykonaj 2 powolne wdechy ratownicze. Obserwuj, czy klatka piersiowa unosi si z ka dym wdechem. JeÊli si nie unosi oznacza to, e wdechy nie sà efektywne. Udro nij ponownie drogi oddechowe, obejmij szczelnie swoimi ustami usta ratowanego i spróbuj ponownie. 14 g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Dzieci chronià Êrodowisko

Dzieci chronià Êrodowisko Dzieci chronià Êrodowisko CO ROBI, ABY CHRONIå ÂRODOWISKO? Cele Dziecko: wymienia i rysuje ró ne czynnoêci zwiàzane z ochronà Êrodowiska, wyra a za pomocà rysunku swoje zachowania proekologiczne. Metoda:

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy

Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy Witamy w wirtualnym szkoleniu z pierwszej pomocy D&S Rescue System. Drogi Czytelniku! Jest nam niezwykle miło gościć Cię na stronach naszego Wirtualnego Podręcznika

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I Spis treêci Od t umacza... 3 O autorze... 3 Dzwoniàcy cedr... 3 ANASTAZJA - ksi ga I... 8 Spotkanie... 8 Zwierz czy cz owiek? /... 10 Kim oni sà?... 11 LeÊna sypialnia...

Bardziej szczegółowo

LUX MED. Wirtualna. przychodnia str. 8. Cukrzyca podst pna choroba. Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien. medycyna jest sztukà. str. 7. str.

LUX MED. Wirtualna. przychodnia str. 8. Cukrzyca podst pna choroba. Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien. medycyna jest sztukà. str. 7. str. magazyn pacjentów klinik medycznych medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 2/38 ROK X KWARTALNIK CZERWIEC 2008 www.luxmed.pl Cukrzyca podst pna choroba str. 7 Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien str. 12

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo