WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI/KREDYTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI/KREDYTU"

Transkrypt

1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI/KREDYTU część szarą wypełnia Pracownik SKOK, część białą wypełnia Wnioskodawca WNIOSKODAWCY WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY Cel pożyczki: Kwota: PLN Kwota słownie: Data spłaty pierwszej raty: D D M M R R R R Okres w miesiącach: Wnioskuję także o przyznanie LPP w kwocie: Forma wypłaty: Kasa Przekaz pocztowy na adres stałego zameldowania/korespondencyjny* przelew na konto nr Forma spłaty: transfe r spłata z rachunku IKS Forma zasilenia rachunku: kasa przele w polecenie zapłaty OSOBOWE Kobieta

2 Mężczyzna Data urodzenia: D D M M R R R R PESEL : Miejsce urodzenia: Seria i nr dowodu osobistego: Ważność dowodu osobistego: dokument ważny do: D D M M R R R R bezterminow o Inny dokument tożsamości: Książeczka ubezpieczeniowa Książeczka wojskowa Legitymacja szkolna Ważność innego dok. tożsamości: Paszport Prawo jazdy Inny bezterminow o dokument ważny do: D D M M R R R R P/F/Wn-Poż/1.7 *niepotrzebne skreślić Stan cywilny: Wykształcenie: Mężatka/Żonaty Panna/Kawaler Podstawowe Zawodowe Rozwiedziona/y Separacja sądowa Średnie Policealne Wdowa/Wdowiec Wolny związek Wyższe zawodowe Wyższe magisterskie Rozdzielność majątkowa: tak nie Rodzaj Stosunek do służby wojskowej: zajmowanej uregulowany 1 Ilość osób w gosp. domowym 2 nieruchomości: nieuregulowany Ilość osób niepełnoletnich na utrzymaniu wnioskodawcy Dom

3 nie dotyczy Ilość osób pełnoletnich na utrzymaniu wnioskodawcy Mieszkanie Wydatki gosp. domowego: Dochody gosp. domowego: Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości: PLN PLN Własnościowe Służbowe PLN PLN Spółdzielcze własnościowe U rodziny powyżej 1000 PLN PLN Spółdzielcze lokatorskie powyżej 5000 PLN Umowa najmu/inna cywilnopraw. Decyzja administracyjna (np. lokal komunalny) TELEADRESOWE Adres stałego zameldowania: Inne Ulica: domu mieszkania Województwo: Kod: Miasto: Adres korespondencyjny: Taki sam jak adres stały Inny niż adres stały: Ulica: domu mieszkania Województwo: Kod: Miasto: Telefon kontaktowy (stacjonarny i komórkowy) O ZATRUDNIENIU Źródło dochodu: Umowa o pracę na czas określony - do dnia D D M M R R R R Umowa o pracę na czas nieokreślony Pracownik kontraktowy Działalność gospodarcza Rolnik Emerytura Wolny

4 zawód Renta Zasiłek przedemerytalny Inne Forma prowadzonej działalności 3 osoba fizyczna spółka cywilna Forma opodatkowania 3 karta podatkowa Oficjalna nazwa firmy: Poniższe pola nie dotyczą emerytów i rencistów ryczałt ewidencjonowany księga przychodów i rozchodów Telefon stacjonarny z numerem kierunkowym: księgi rachunkowe 1 Przeniesiony do rezerwy, nie podlega obowiązkowi służby wojskowej, kat. D lub E 2 Gospodarstwo domowe oznacza zespół osób razem mieszkających i utrzymujących się wspólnie. 3 Uzupełnić tylko w przypadku. gdy źródłem dochodu jest działalność gospodarcza lub wolny zawód P/F/Wn-Poż/1.7 Jest to frma : Firma zatrudnia: Branża: państwowa do 3 osób osób Bankowość/Finanse Dyrektor/Menager prywatna 4-10 osób osób Reklama/Marketing Agent ubezpieczeniowy spółdzielnia osób pow. 100 osób Ubezpieczenia Przedsiębiorca Służba zdrowia Służba mundurowa Staż pracy ogółem: Przemysł Handlowiec Dochód netto: Handel Inżynier (średnia z ostatnich 3 miesięcy): Administracja Nauczyciel Szkolnictwo Farmaceuta

5 Budownictwo Rolnik Rolnictwo Prawnik Usługi Księgowy O DOCHODACH WSPÓŁMAŁŻONKA Inne Weterynarz Źródło dochodu: Architekt czasowe - do dnia D D M M R R R R Lekarz stałe Bankowiec Dochód netto: (średnia z ostatnich 3 miesięcy): Pracownik umysłowy Pracownik fzyczny MAJĄTEK RODZAJ OPIS WARTOŚĆ RYNKOWA OBCIĄŻENIA (nieruchomość, samochód, lokata, (rodzaj nieruchomości, adres, marka (kwota, tytuł - zastaw, hipoteka, papiery wartościowe, udziały, polisa i rocznik samochodu itp) przewłaszczenie itp) na życie, inne) ZOBOWIĄZANIA RODZAJ GDZIE SALDO RATA MIESIĘCZNA CZY DO SPŁATY Z ZADŁUŻENIA (kredyt, karta kredytowa, linia (nazwa banku lub innej WNIOSKOWANEJ KWOTY pożyczkowa, debet, alimenty) instytucji) tak nie

6 P/F/Wn-Poż/1.7 ZABEZPIECZENIA Propozycja zabezpieczenia: Weksel Hipoteka Przewłaszczenie Umowa ubezpieczenia Poręczenie Zastaw Inne PORĘCZYCIELA PORĘCZYCIELA PORĘCZYCIELA WSPÓŁWNIOSKODAWCY WSPÓŁWNIOSKODAWCY WSPÓŁWNIOSKODAWCY

7 WSPÓŁWNIOSKODAWCY Prowadzone jest wobec mnie postępowanie egzekucyjne: tak nie Jestem obciążony z tytułu wyroków sądowych: tak nie P/F/Wn-Poż/1.7 Udzieloną pożyczkę/kredyt* zobowiązuję się zwrócić wraz z oprocentowaniem w miesięcznych ratach ustalonych w umowie, skorygowanych o zmiany stopy procentowej, z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, emerytury lub renty, począwszy od najbliższej wypłaty. Akceptuję pobranie opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/kredytowego w wysokości określonej w Tabeli opłat. W przypadku skreślenia mnie z listy członków SKOK, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów oszczędności i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, odpraw i nagród całego zadłużenia wykazanego księgami SKOK. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że współmałżonek wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki/kredytu we wskazanej przeze mnie wysokości* (jeżeli dotyczy).ponadto oświadczam, że wobec mnie jako osoby fizycznej/jako przedsiębiorcy* nie toczy się żadne postępowanie mogące mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową teraz lub w przyszłości. Ja, niżej podpisany(a), działając na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, upoważniam SKOK do wystąpienia do biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Europejski Rejestr Informacji Finansowych Biuro Informacji Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2 oraz za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Canaletta 4 o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o przetwarzaniu przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową "NIKE" z siedzibą w Warszawie przy ul. Teofila Piecyka 27 moich danych osobowych w celu należytego

8 wykonania umowy pożyczki/kredytu* oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom powiązanym osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK jak również współpracującym ze SKOK na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK oraz współpracujące ze SKOK na podstawie umowy w celu promocji i marketingu ich produktów i usług. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie na podany przeze mnie adres lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu/telefonu komórkowego informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów finansowych oferowanych przez SKOK "NIKE" oraz podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK: Krajową SKOK, TU SKOK Życie S.A., TUW SKOK, TFI SKOK S.A., TF SKOK S.A., Asekuracja Sp. z o.o., PTEEIBB (Polskie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Bezpieczeństwa w Biznesie), PTEEIS (Polskie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Spółdzielczości), Brickel Polska Sp. z o.o., Brickel Polska Finance Sp. z o.o. (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). *niepotrzebne skreślić... data i własnoręczny podpis Wnioskodawcy Własnoręczność podpisu wnioskodawcy potwierdzam... data i podpis Pracownika SKOK P/F/Wn-Poż/1.7 lub Przedstawiciela SKOK przyjmującego wniosek

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w BOŚ S.A. wprowadzonych Uchwałą Nr 174/2013 Zarządu BOŚ S.A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH (ROR)

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH (ROR) Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO DLA POSADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCOWO-ROZLCZENOWYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty**

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty** Załącznik Nr 1 D do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓLDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik Nr 1 C do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU CZTERY PORY ROKU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU CZTERY PORY ROKU Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU CZTERY PORY ROKU Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Zał. 1B Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY* Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM* Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Załącznik 1A Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych Numer podmiotu... Data wpływu... Konto. Numer w rejestrze... Oddział w WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. złotych

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS RYBNCK BANK SPÓŁDZELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik 1D.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik nr 1 do Metryki - Kredyt konsolidacyjny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo