Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 862 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 1. Wprowadzenie Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) działające w Polsce są odpowiednikiem funkcjonujących w innych państwach unii kredytowych (credit unions) należących do spółdzielczych, niebankowych instytucji depozytowo-kredytowych. Celem artykułu jest przedstawienie historii rozwoju i ewolucji prawnych ram działania SKOK na tle tendencji światowych oraz wskazanie podstawowych Tabela 1. Podstawowe dane na temat unii kredytowych na świecie (według stanu na 31 grudnia 2006 r.) Charakterystyka Wartość Liczba państw, w których znajdują się unie kredytowe 97 Liczba unii kredytowych Liczba członków Udział/zasięg działania na rynku w % ogółem 7,36% Oszczędności USD Kredyty USD Rezerwy USD Aktywa USD Źródło: WOCCU 2006 Statistical Report, (12 grudnia 2007 r.).

2 6 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak konsekwencji wprowadzenia dyrektywy w sprawie usług płatniczych dla przyszłego miejsca tych instytucji w architekturze polskiego systemu finansowego. Obecnie w 97 krajach istnieje ponad 46 tysięcy unii kredytowych, świadczących podstawowe usługi depozytowe, kredytowe i rozliczeniowe 170 mln swoich członków (tabela 1). Są to głównie osoby niezamożne, do których nie jest skierowana oferta bankowa. Działalność unii nie jest nastawiona na zysk, lecz na pomoc finansową swoim członkom. Zgromadzone wkłady stanowią w ich przypadku źródło finansowania nisko oprocentowanych kredytów konsumpcyjnych i pożyczek hipotecznych zaciąganych przez osoby prywatne. Czasowo wolne środki inwestowane są jedynie w bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego bądź kapitałowego (bony i obligacje skarbowe), co służy minimalizacji ryzyka upadłości. 2. Historia rozwoju unii kredytowych na świecie Pierwsze unie kredytowe, wzorowane na funkcjonujących już w tym czasie w Europie spółdzielczych bankach Raiffeisena, powstały w 1900 r. w okręgu Levis w Kanadzie z inicjatywy A. Desjardinsa, który był zwolennikiem oparcia funkcjonowania organów kasy, a nawet jej działalności operacyjnej, na pracy społecznej członków. Stworzony przez niego model, stanowiący odpowiedź na szczególnie dotkliwe dla warstw najuboższych zjawisko lichwy, opierał się na następujących zasadach: nabyciu przez każdego członka kasy przynajmniej jednego udziału o wartości 5 dolarów (płatność za udział mogła być rozłożona na raty), udzielaniu kredytów tylko członkom nieposiadającym zaległości finansowych w kasie, rozpatrywaniu i akceptacji wniosków kredytowych przez komitet kredytowy wyłoniony spośród członków, prawie do wykonywania przez każdego z członków tylko jednego głosu w organach kasy, niezależnie od liczby posiadanych udziałów, przeznaczaniu nadwyżki finansowej na kapitał rezerwowy, ewentualnie dywidendę dla członków. Kilka lat później unie kredytowe powstały w Stanach Zjednoczonych, a ramy prawne ich funkcjonowania i kontroli stworzył Massachusetts Credit Union Act z 1909 r. Główne zapisy wspomnianej ustawy, stanowiące do dziś podstawę funkcjonowania unii kredytowych w wielu krajach, były następujące: unię kredytową może utworzyć co najmniej 7 osób stanowiących lokalną grupę inicjatywną, minimalny udział członkowski wynosi 5 dolarów i może być wpłacony w ratach,

3 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 7 unie kredytowe udzielają swoim członkom kredytów przy uwzględnieniu kapitału udziałowego i pozyskanych wkładów oszczędnościowych, unie kredytowe zarządzane są w sposób demokratyczny, przy czym każdy członek dysponuje tylko jednym głosem, każda unia kredytowa musi posiadać radę nadzorczą i komitet kredytowy, który poufnie decyduje o udzieleniu kredytu poszczególnej osobie, członkowie kierownictwa kasy i komitetu kredytowego za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Obecnie w Stanach Zjednoczonych unie kredytowe traktowane są jak banki i dlatego działają na podstawie licencji federalnej lub stanowej (około 60% unii posiada w tym kraju licencję federalną). Unie federalne podlegają nadzorowi Narodowej Administracji Unii Kredytowych, która to instytucja zarządza funduszem gwarantującym depozyty do USD. Unie stanowe podlegają nadzorowi ze strony władz danego stanu. W niektórych stanach władze (lub specjalnie powołane do tego celu instytucje) gwarantują również depozyty 1. W latach 60. XX w. powstała silna sieć unii kredytowych w Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii. Wszystkie unie irlandzkie stosują jednolite zasady operacyjne, a wiążące je normy ostrożnościowe zostały uregulowane w ustawie The Credit Union Act z 1997 r. Instytucją zrzeszającą opisywane podmioty jest Irlandzka Unia Kredytowa (Irish League of Credit Unions; ILCU), która prowadzi na ich rzecz działalność organizacyjną i doradczą oraz świadczy względem swoich członków usługi finansowe poprzez wyspecjalizowane agendy i fundusze. Do jej zadań należy także inwestowanie wolnych środków poprzez Centralną Agencję Inwestycyjną (Central Investment Agency CIA) i zapewnienie płynności systemu znajdująca się w jej strukturach Centrala Usług Finansowych (Central Financial Service CFS) udziela pożyczek zrzeszonym instytucjom. Od 1 kwietnia 2003 r. funkcje regulacyjne i nadzorcze spełnia Registrar of Credit Unions (RCU, wcześniej Registry of Friendly Societies RFS), podmiot działający w strukturach Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA, inaczej: Financial Regulator) 2. W świetle obowiązującego prawa RCU może dokonywać również inspekcji w siedzibach unii 3. 1 M. Smółko, Model nadzoru bankowego w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, s. 10 (27 grudnia 2007 r.). 2 IFSRA jest częścią Central Bank and Financial Services Authority of Ireland; por. A. Stennett, Inquiry into Credit Union Regulation, Services, Funding and Recommendations, Research and Library Services, Northern Ireland Assembly, Research Paper, September 2007 oraz www. citizensinformation.ie/categories/consumer-affairs/financial-services/financial-products/financial_regulator (27 grudnia 2007 r.). 3 M. Konkiet, Dwa tygrysy i kasa, Gazeta Bankowa 2006, nr 25.

4 8 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak W Wielkiej Brytanii, zgodnie ze zmianami do ustawy o uniach kredytowych z 1979 r., które weszły w życie od 1 czerwca 2002 r., kompetencje dotychczasowego organu nadzoru Registry for Friendly Societes, przejął Financial Services Authority (FSA) zintegrowany organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Unie kredytowe mogą prowadzić swoją działalność po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców oraz po uzyskaniu zgody FSA na przyjmowanie depozytów od swoich członków. Regulacje ostrożnościowe dla unii kredytowych wydaje FSA, który ma także prawo do przeprowadzania inspekcji w uniach kredytowych 4. Procesy transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej pod koniec XX i na początku XXI w. były czynnikiem sprzyjającym powstawaniu unii kredytowych również w tej części świata. Omawiane instytucje rozpoczęły działalność m.in. w Polsce, Rosji, Rumunii, Łotwie, Macedonii, Gruzji oraz na Ukrainie i Litwie (tabela 2). Tabela 2. Unie kredytowe w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na koniec 2006 r.) Kraj Liczba kas (centrale) Członkowie (tys.) Depozyty (mln USD) Pożyczki i kredyty (mln USD) Aktywa (mln USD) Polska , , , ,33 Rumunia ,48 20,51 21,28 26,24 Rosja ,82 208,28 246,10 Ukraina ,41 528,95 493,41 615,79 Estonia 010 2,69 2,63 7,32 10,45 Łotwa ,60 11,69 11,82 13,98 Litwa ,84 156,44 114,32 173,00 Macedonia 001 6,11 2,73 3,88 4,61 Mołdawia ,40 7,74 0,70 24,83 Źródło: WOCCU 2006 Statistical Report... Współcześnie najwięcej unii kredytowych funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Kanadzie, natomiast w Europie największą rolę odgrywają one w Irlandii (tabela 3), gdzie z ich usług korzysta około 70% dorosłych obywateli. 4 M. Wesołowska, K. Pietrasik, Jeszcze skok i czy już banki? analiza aktualnych poselskich propozycji zmiany ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, (27 grudnia 2007 r.).

5 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 9 Tabela 3. Kraje o największej liczbie członków unii kredytowych na świecie (stan na 31 grudnia 2006 r.) Kraj Liczba unii Liczba członków (tys.) Depozyty (mln USD) Kredyty (mln USD) Aktywa (mln USD) USA , , ,57 Indie , , ,59 Kanada , , ,53 Korea Pd , , ,03 Australia , , ,98 Kenia , , ,77 Irlandia , , ,37 Tajlandia , , ,12 Meksyk , , ,10 Brazylia , , ,59 Źródło: WOCCU 2006 Statistical Report... Instytucją zrzeszającą unie kredytowe z całego świata jest Światowa Rada Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions WOCCU) z siedzibą w Madison (USA), do której należą zrzeszenia unii kredytowych z 31 krajów. WOCCU stanowi nie tylko płaszczyznę spotkań i wymiany poglądów, ale udziela również pomocy (głównie legislacyjnej) przy tworzeniu kas oszczędnościowo- -kredytowych w krajach, które zdecydowały się na wzbogacenie swego rynku finansowego o tego typu instytucje. W 2005 r., który przez ONZ został ogłoszony rokiem mikrokredytów, WOCCU opracowała specjalny przewodnik dla polityków w różnych krajach, informujący ich o przedsięwzięciach, które należy podjąć, aby nie dopuścić do wykluczenia ekonomicznego i społecznego uboższych warstw społeczeństwa Rozwój sieci SKOK w Polsce Tempo rozbudowy sieci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (tabela 4) pozwala pozytywnie ocenić podjęte w 1990 r. wysiłki w celu odbudowy polskiej spółdzielczości finansowej 6, tym bardziej że przykład naszego kraju 5 Opracowano na podstawie: E. Gostomski, Unie kredytowe na świecie, Gazeta Bankowa 2007, nr 5. 6 Inicjatywa wspierana m.in. przez PHARE.

6 10 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak został uznany za największe osiągnięcie w historii istnienia WOCCU. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi omawianych instytucji były przepisy podatkowe, na mocy których działalność statutowa SKOK, jako organizacji non-profit, zwolniona była do końca 2006 r. z podatku CIT 7. Tabela 4. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce w latach Rok Liczba placówek (z oddziałami) Liczba członków (w tys.) Aktywa (w mln PLN) Depozyty (w mln PLN) Kredyty (w mln PLN) a 14 4, 28 3, 56 2, a , , , a , , , a , , , a , , , 30 a liczba placówek większa niż charakteryzująca PKO BP SA Źródło: SKOK w liczbach, (26 grudnia 2007 r.). Na koniec 2006 r. (tabela 2 i 4) w Polsce funkcjonowało 70 kas oszczędnościowo-kredytowych z siecią 1589 placówek. Do największych SKOK działających w naszym kraju należą: SKOK im. Franciszka Stefczyka, SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, Opolska SKOK, SKOK Piast, PZ SKOK, Wielkopolska SKOK, SKOK Wesoła, SKOK Jaworzno (tabela 5). Zasadniczo w ofercie wszystkich tego typu instytucji znajdują się usługi zbieżne z produktami bankowymi, jednak warunki członkostwa w kasach wymagają wniesienia wielu opłat, których nie przewiduje np. umowa o prowadzenie rachunku bankowego. Wszystkie kasy żądają regularnych, comiesięcznych wpłat na Indywidualne Konto Spółdzielcze w wysokości uzależnionej od zarobków brutto, decyzji zarządu lub postanowień zawartych w regulaminach. Średnia wartość oszczędności członkowskich to 2700 zł, podczas gdy przeciętna pożyczka wynosi 2250 zł. Świadczy to o tym, że większość członków SKOK stanowią osoby niezamożne 8. 7 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, art. 17, ust. 1, pkt W. Kamiński, SKOK jako przedsiębiorstwo gospodarki społecznej [w:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, red. E. Leś, M. Ołdak, t. 1, Collegium Civitas, Warszawa 2006, s. 134.

7 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 11 Tabela 5. Największe spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce według liczby placówek (stan na 23 sierpnia 2007 r.) Nazwa SKOK SKOK im. F. Stefczyka SKOK im. Z. Chmielewskiego Liczba placówek Główny obszar działania 240 Trójmiasto Pożyczki (w tym hipoteczne), kredyty mieszkaniowe, konta osobiste, lokaty, rachunki bieżące oraz pożyczki i kredyty dla przedsiębiorców, indywidualne konta emerytalne, przekazy pieniężne Western Union, opłaty za prąd w oddziałach, produkty ubezpieczeniowe; oferta najbardziej rozbudowana, m.in. dostęp do rachunku przez internet i możliwość korzystania z bankomatów Euronetu. 122 Województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Oferta Warunki członkostwa Pożyczki, kredyty (w tym mieszkaniowe), lokaty, rachunki i kredyty dla przedsiębiorców. wypełnienie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i opłacenie składki za członkostwo (roczna opłata 4 PLN), wypełnienie deklaracji przystąpienia do SKOK Stefczyka i wpłata wpisowego (25 PLN), wykupienie co najmniej jednego udziału (25 PLN), wniesienie wkładu członkowskiego (1 PLN), comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze w wysokości określonej w Regulaminie indywidualnych kont spółdzielczych. wypełnienie deklaracji członkowskie, wpłata wpisowego (30 PLN), wpłata udziału (30 PLN), przystąpienie do Stowarzyszenia Horyzont Wspierania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego (składki członkowskie) a, comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze a.

8 12 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak cd. tabeli 5 Nazwa SKOK Liczba placówek Główny obszar działania Oferta Warunki członkostwa Opolska SKOK 97 Południe Polski Pożyczki i lokaty dla osób fizycznych. wypełnienie deklaracji członkowskiej, wpłata wpisowego (10 PLN), wykupienie co najmniej jednego udziału (96 PLN), wniesienie wkładu członkowskiego (1 PLN) w przypadku wystąpienia z kasy wkład jest zwracany, comiesięczne wpłaty (co najmniej 5 PLN) na Indywidualne Konto Spółdzielcze, przystąpienie do Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera (roczna składka 1 PLN). SKOK Piast 66 Południowo- -zachodnia Polska Pożyczki (w tym hipoteczne), lokaty, konta osobiste, rachunki i pożyczki dla przedsiębiorców, produkty ubezpieczeniowe. wypełnienie deklaracji członkowskie, oplata wpisowego (20 PLN), wniesienie wkładu członkowskiego (5 PLN), wykupienie co najmniej jednego udziału (60 PLN), przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności Finansowej SKOKOWICZ (roczna składka w wysokości ustalanej przez zarząd stowarzyszenia) comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze w zadeklarowanej wysokości, nie mniejszej jednak niż określona uchwałą zarządu kasy.

9 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 13 Nazwa SKOK Wielkopolska SKOK Liczba placówek Główny obszar działania 65 Wielkopolska Pożyczki (w tym mieszkaniowe), lokaty, konta osobiste i a vista, produkty ubezpieczeniowe, indywidualne konta emerytalne, przekazy pieniężne krajowe i zagraniczne. SKOK Wesoła 54 Rejon Śląska Pożyczki, lokaty, rachunki a vista i oszczędnościowe, przekazy Western Union, przelewy z zagranicy, produkty ubezpieczeniowe. Oferta Warunki członkostwa wypełnienie deklaracji członkowskiej, wpłata wpisowego (10 PLN), wykupienie co najmniej jednego udziału (30 PLN), wniesienie wkładu członkowskiego (10 PLN), przystąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolska 2000 (miesięczna składka 1 PLN), comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze w zadeklarowanej wysokości, nie mniej jednak niż 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto lub nie mniej niż 10 PLN. wypełnienie deklaracji członkowskiej, opłacenie wpisowego (29 PLN), opłacenie udziału (70 PLN), wniesienie wkładu członkowskiego (1 PLN), przystąpienie do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (miesięczna składka 1 PLN), comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze zadeklarowanej kwoty (2% wynagrodzenia brutto kwoty ustalonej przez zarząd dla danej grupy).

10 14 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak cd. tabeli 5 Nazwa SKOK Liczba placówek Główny obszar działania SKOK Jaworzno 53 Śląsk, Małopolska i Wielkopolska Oferta Warunki członkostwa Pożyczki, kredyty (w tym mieszkaniowe) lokaty, rachunki osobiste i a vista, rachunki i kredyty dla przedsiębiorców, produkty ubezpieczeniowe, indywidualne konta emerytalne. wypełnienie deklaracji członkowskiej, opłacenie wpisowego (60 PLN), zakup co najmniej jednego udziału (60 PLN), wniesienie wkładu członkowskiego (1 PLN), przystąpienie do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (składka roczna w wysokości 3 PLN), comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze w wysokości określonej przez Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych. a brak powszechnie dostępnych danych na temat wysokości składek i minimalnych wpłat na konto Źródło: K. Żelazek, Moje pieniądze, Rzeczpospolita, 23 sierpnia 2007 r. oraz strony internetowe, statuty i wewnętrzne regulaminy poszczególnych SKOK.

11 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK Regulacje wewnętrzne a zakres działania SKOK Historia funkcjonowania nowoczesnych spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych w Polsce sięga XIX w., kiedy to na wzór niemieckich kas Raiffeisena, w Wielkopolsce powstały banki ludowe tworzone przez księdza P. Wawrzyniaka, na Podolu kasy włościańskie zakładane przez M. Darowską, a w Galicji kasy F. Stefczyka. W okresie międzywojennym instytucje te przeżywały okres rozkwitu. Po II wojnie światowej, korzystne warunki do rozwoju podobnych form działalności pojawiły się dopiero po przeprowadzeniu reformy ustrojowej 9. Z inicjatywy i środków Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU) powstała wówczas (1990 r.) Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, której zadaniem była odbudowa w Polsce systemu spółdzielczości finansowej 10. Jej prezesem został G. Bierecki, w latach 80. działacz opozycyjny, na początku lat 90. Dyrektor Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 11. Z inicjatywy Solidarności, w 1992 r. do ustawy o związkach zawodowych 12 wprowadzono zapis, zgodnie z którym w zakładach pracy, prócz kas zapomogowo-pożyczkowych, mogły powstawać spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe. Wspomniana ustawa nadała SKOK osobowość prawną i podporządkowała je w kwestiach ogólnych regulacjom prawa spółdzielczego. Zgodnie z jego przepisami, spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą 13. Pierwsza kasa funkcjonująca na bazie opisanych regulacji, założona przez pracowników Zespołu Elektrociepłowni Gdańsk, rozpoczęła działalność 31 sierpnia 1992 r. W 1995 r. sejm przyjął ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- -kredytowych 14, która nadała kasom formę prawną spółdzielni osób fizycznych, dlatego też w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 15 (art. 2 ustawy o SKOK). W zakresie zawieranych umów kredytu zastosowanie mają przepisy prawa bankowego lub ustawy o kredycie konsumenckim 9 Por. SKOK-Historia, (16 grudnia 2007 r.). 10 Por. Fundacja PZK-Misja, (26 listopada 2007 r.). 11 B. Mikołajewska, Wielki SKOK, Polityka 2004, nr Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. z 1991 r. nr 55, poz. 234 z późn. zm., art Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz z późn. zm., art Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. z 1996 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm. 15 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze...

12 16 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak (art. 29, ust. 2 i 3 ustawy o ustawy o SKOK). W pozostałych kwestiach znajdują zastosowanie inne akty prawne, np. kodeks cywilny w zakresie pożyczki i poręczenia. Wspomniana ustawa z 1995 r. (art. 33) wprowadziła obowiązek przynależności kas lokalnych do Kasy Krajowej (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- -Kredytowa KSKOK). Instytucja ta została powołana w celu zapewnienia stabilności finansowej kas; przyznano jej również kompetencje nadzorcze. O przyjętych rozwiązaniach zadecydowały z pewnością względy bezpieczeństwa, ale warto podkreślić, że dzięki centralizacji nadzoru nad kasami w Kasie Krajowej automatycznie wykluczono możliwość powstania konkurencyjnej sieci SKOK w opisywanych strukturach 16. KSKOK jest jedynym w prawie polskim obowiązkowym związkiem rewizyjnym wobec zrzeszonych w niej spółdzielni. Obowiązek zrzeszania kas spółdzielczych zagrożony jest sankcją likwidacji i wykreślenia kasy spółdzielczej z rejestru sądowego. Kasa Krajowa jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i podlega kontroli na zasadach określonych w ustawie, a sprawowanej przez organy administracji publicznej, np. Państwową Inspekcję Pracy. Przyjęta forma prawna determinuje podstawowy cel funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jakim jest samopomoc członków spółdzielni. Spółdzielcy wzajemnie kredytują się ze zgromadzonych przez siebie środków, przy czym koszty funkcjonowania kas powinny być jak najniższe. Z usług kas mogą korzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz będący członkami SKOK przedsiębiorcy, którzy na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostali uprawnieni do realizowania obowiązku dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku poprzez rachunek utrzymywany w SKOK 17. Członkowie kas mogą także uzyskać pożyczkę lub kredyt na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 18. Kwoty przyznawanych kredytów są jednak stosunkowo niewielkie, a terminy spłat krótkie, co ogranicza rozmiary potencjalnych strat kas i ich wymagania co do jakości przedstawionych zabezpieczeń (najczęściej zabezpieczenie stanowi poręczenie osób fizycznych, lecz większe kasy mogą wykorzystywać weksel własny, zabez- 16 Por. B. Mikołajewska, op. cit. 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz z późn. zm., art. 22, ust. 2. Artykuł ten zezwala przedsiębiorcy będącemu członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej realizować obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku firmowego otwartego w kasie. Obowiązek ten dotyczy transakcji, których stroną jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro. Por. W. Filipkowski, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe a proceder prania pieniędzy, Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 2004, nr Pośrednio wynika to z art. 24, ust. 2 ustawy o SKOK.

13 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 17 pieczenie na środkach transportu lub nieruchomościach). Wyjątek stanowią w tym zakresie kredyty i pożyczki hipoteczne, które mogą być udzielane przez omawiane instytucje dzięki przyjęciu przez sejm ustawy o finansowym wsparciu rodzin przy zakupie mieszkań 19. Zgodnie z porządkiem prawnym funkcjonującym przed wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy SKOK mogły udzielać kredytów i pożyczek na okres nie dłuższy niż 3 lata lub w przypadku kredytów na cele mieszkaniowe 5 lat (art. 21 ustawy o SKOK w poprzednim brzmieniu). Po jej wprowadzeniu wspomniane ograniczenia zniesiono. Konstrukcję ustawy o SKOK podporządkowano realizacji idei samopomocy: kasy powinny zajmować się wyłącznie gromadzeniem środków pieniężnych swoich członków, udzielaniem im pożyczek i kredytów, przeprowadzaniem na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośrednictwem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych (art. 3, ust. 2) 20, a ich działalność, podobnie jak działalność Kasy Krajowej, ma charakter niezarobkowy (art. 3 i 38 ust. 1). Konsekwencją tak sformułowanego charakteru działalności jest zamknięta lista czynności, jakie mogą być podejmowane przez kasy (art. 3); czynności wykraczające poza ten katalog są nieważne z mocy prawa jako sprzeczne z nim 21. Jako instytucje non-profit kasy lokalne i Kasa Krajowa w całości przeznaczają nadwyżkę bilansową odpowiednio na zwiększenie funduszu zasobowego SKOK i stabilizacyjnego Kasy Krajowej (odpowiednio art. 16, ust. 1 i 38, ust. 2). W ustawie ponadto stwierdzono, że środki pieniężne, które nie zostały wykorzystane na kredyty i pożyczki dla członków z zachowaniem najwyższej staranności mogą być inwestowane: w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej, jako lokaty w bankach do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego 22 (art. 30). 19 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Dz.U. z 2006 r. nr 183, poz. 1354, art Art. 5 ust. 1 Ustawy prawo bankowe zalicza niektóre z wymienionych operacji do czynności stricte bankowych, jednak w tym samym artykule w ust. 5 zaznaczono, że czynności zastrzeżone dla banków mogą być wykonywane przez inne niż banki jednostki organizacyjne, jeżeli uprawniają je do tego przepisy odrębnych ustaw. W przypadku SKOK wskazanie przytoczonego art. 3 ustawy o SKOK stanowi wystarczające prawne umocowanie obszaru działalności wspomnianych instytucji. 21 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm., art. 58, Zob. art. 178 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz z późn. zm.

14 18 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak Środki finansowe Kasy Krajowej mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności w: papiery wartościowe oraz lokaty w instytucjach finansowych, obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, w których Kasa Krajowa posiada większość udziałów lub akcji, albo we wnoszenie udziałów do spółdzielni (art. 37), przy czym wolne środki pochodzące z funduszu stabilizacyjnego jedynie w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (art. 36). Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych, SKOK mogą też udzielać poręczeń podmiotom gospodarczym ubiegającym się o takie zamówienia 23. Organami SKOK są rada nadzorcza, zarząd oraz komisja kredytowa (art ustawy o SKOK). Członkami rady nadzorczej i zarządu mogą być osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciw mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe. Krajowa SKOK określa wymogi kwalifikacyjne członków zarządu, dając rękojmię prowadzenia działalności kasy z zachowaniem bezpieczeństwa środków pieniężnych i wkładów w niej zgromadzonych. W skład zarządu wchodzi nie mniej niż 3 członków kasy. Do zadań komisji kredytowej należy w szczególności przedstawienie zarządowi opinii w sprawie wniosków o udzielanie pożyczek i kredytów, propozycji warunków udzielania i zabezpieczania pożyczek i kredytów oraz projektów wniosków w sprawie przedłużenia terminu ich spłaty czy też przymusowego ściągnięcia kwot niespłaconych zobowiązań wobec kasy. Do przekształcenia pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wymagana jest uchwała walnego zebrania członków (delegatów) pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Gospodarka finansowa SKOK polega na tworzeniu i wykorzystywaniu funduszy określonych w ustawie. Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach (art. 15 ust. 1, pkt 1). Fundusz zasobowy powstaje z wpłat przez członków wpisowego, nadwyżki bilansowej, wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie, przedawnionych roszczeń majątkowych oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach (art. 15, ust. 1, pkt 2). Kasa tworzy również fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy, którego źródłem są wkłady członkowskie, zgromadzone oszczędności członków oraz środki pieniężne otrzymane od Kasy Krajowej (art. 15, ust. 2). Jak wcześniej wspomniano, nadwyżka bilansowa zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowego, natomiast pokryciu strat bilansowych służy fundusz zasobowy (lub fundusz udziałowy, gdy suma strat przewyższa wartość funduszu zasobowego; art. 16, ust. 2). 23 Por. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 551.

15 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 19 Zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności systemu kas oszczędnościowo- -kredytowych ma służyć fundusz stabilizacyjny tworzony przez Kasę Krajową z wkładów zrzeszonych kas w wysokości co najmniej 1% rocznie (art. 34 i 36). Prócz tego funkcjonuje obowiązkowe ubezpieczenie wspomnianych podmiotów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK (TUW SKOK). Jest to kolejne zabezpieczenie oszczędności członków (oszczędności te są objęte ubezpieczeniem do wysokości równowartości 22,5 tys. euro). Składka wynosi od 0,24% do 0,72% wartości depozytów rocznie i zależy od klasy ryzyka (kapitałów i struktury portfela kredytowego). Gdy ryzyko spada, stawka jest obniżana. Na mocy klasyfikacji wprowadzonej przepisami ustawy prawo bankowe 24, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie są bankami, lecz instytucjami finansowymi. Status niebankowych instytucji finansowych rodzi określone konsekwencje w zakresie wykonywania w stosunku do kas kompetencji nadzorczych. SKOK nie podlegają nadzorowi finansowemu, nie dotyczą ich bankowe regulacje ostrożnościowe, takie jak konieczność tworzenia rezerw celowych czy wymogi kapitałowe, a obowiązujące je normy koncentracji kapitałowej i kredytowej są bardziej liberalne niż w przypadku banków (tabela 6). Jako niebankowe instytucje finansowe, kasy spółdzielcze muszą jednak przy realizacji np. przelewów korzystać z pośrednictwa banków i utrzymywać w nich swoje rachunki. Podobne rozwiązanie wpływa na określone koszty funkcjonowania systemu. Ich ograniczeniu służyć miało powołanie w ramach istniejących struktur specjalnego, wzorowanego na rozwiązaniach amerykańskich i kanadyjskich stricte korporacyjnego Banku Oszczędnościowo-Kredytowego, pośredniczącego w rozliczaniu operacji dokonywanych przez spółki z systemu SKOK, nieobsługującego jednak klientów SKOK (tego typu działalność pozostawiono programowo kasom). Powstanie Banku Oszczędnościowo-Kredytowego uniezależniłoby kasy od pośrednictwa innych podmiotów, uprościłoby rozliczenia przelewów (obecnie przy przelewach kasy muszą korzystać z pośrednictwa banków, co zwiększa koszty transakcji), kart płatniczych i pozwoliłoby np. na oferowanie kredytów hipotecznych. We wrześniu 2004 r. Kasa Krajowa, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz Towarzystwo Ubezpieczeń SKOK Życie złożyły wniosek w sprawie wydania licencji bankowej, jednak w sierpniu 2008 r. zapadła w tej sprawie odmowna decyzja. Wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego budziły m.in. następujące kwestie: czy KSKOK, która dążyła do objęcia 51% udziałów w nowo tworzonym banku, może zgodnie z prawem wnieść ponad 15 mln zł kapitału założycielskiego (pomysł sfinansowania kapitału funduszem stabilizacyjnym oceniono negatywnie); czy założyciele BOK dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania tworzonym bankiem (np. niepowodzeniem zakończył się sejmowy lobbing przed- 24 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm., art. 3 i 4.

16 20 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak Tabela 6. Podstawowe regulacje ostrożnościowe w bankach i SKOK Rodzaj regulacji Banki SKOK brak minimalnych wymogów kapitałowych Minimalny kapitał własny Uczestnictwo w systemie gwarantowania depozytów co najmniej 5 mln EUR dla banków w formie spółek akcyjnych i państwowych a, 1 mln EUR dla banków spółdzielczych, które podpisały umowę zrzeszenia b oraz 20 mln EUR dla banków zrzeszających obowiązkowe, składki odprowadzane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (środki gwarantowane w 100% do wartości 50 tys. euro p Płynność dostosowana do rozmiarów banku i rodzaju prowadzonej działalności c ; prócz tego banki zobowiązane są do przestrzegania wielu ustalonych indywidualnie wskaźników płynności konstruowanych zgodnie z zaleceniami nadzoru bankowego zamieszczonymi w odpowiedniej uchwale KNB r brak systemu gwarantowania depozytów; bezpieczeństwo oszczędności zapewnia fundusz stabilizacyjny, tworzony przez Kasę Krajową w wysokości 1% aktywów poszczególnych kas g oraz obowiązkowe ubezpieczenie oszczędności w TUW SKOK (środki gwarantowane w 100% do wartości 50 tys. euro) rezerwa płynna nie mniej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego, utrzymywana w formie gotówki lub w innych formach ustalonych przez Kasę Krajową h Współczynniki koncentracji wierzytelności, zobowiązań pozabilansowych i koncentracji kapitałowej z pewnymi wyjątkami unormowanymi prawnie: limit koncentracji wierzytelności, zobowiązań pozabilansowych i koncentracji kapitałowej 20% lub 25% funduszy regulacyjnych w zależności od powiązań kapitałowych banku z danym podmiotem d limit dużych zaangażowań (łączna kwota wierzytelności i zobowiązań pozabilansowych przekraczających 10% funduszy regulacyjnych banku) 800% funduszy regulacyjnych e limit jednostkowy 10% aktywów kasy i, w przypadku kredytów i pożyczek udzielanych na cele gospodarcze 15% funduszy zasadniczych kasy j łączny limit kredytów i pożyczek udzielanych członkom organów kas 20% aktywów kasy k łączny limit kredytów i pożyczek udzielanych członkom organów kas na cele związane z działalnością gospodarczą 150% funduszy zasadniczych kasy l saldo wzajemnych zobowiązań kasy i Kasy Krajowej 40% aktywów kasy m limit koncentracji dla wkładów, udziałów, jednostek uczestnictwa lub papierów wartościowych jednego rodzaju (poza papierami wartościowymi emitowanymi przez NBP lub Skarb Państwa oraz lokatami w Kasie Krajowej) 8% aktywów kasy n

17 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 21 Rodzaj regulacji Banki SKOK łączny limit zakupionych środków trwałych 5% aktywów na dzień zakupu (za zgodą Kasy Krajowej 10% aktywów) o Współczynnik wypłacalności współczynnik wypłacalności na poziomie nie niższym niż 8% oraz 15% i 12% odpowiednio w pierwszym i drugim roku działalności f ; prócz tego obowiązek wyznaczania i utrzymywania indywidualnych wymogów kapitałowych i całkowitego wymogu kapitałowego s nieuregulowany Rezerwy celowe tworzone obowiązkowo t brak obowiązku tworzenia rezerw celowych, jednak obowiązują ogólne zasady tworzenia rezerw przewidziane ustawą o rachunkowości u Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.: a art. 32 ust. 1, b art. 32 ust. 2, c art. 8, d art. 71 ust. 1, e art. 71 ust. 2, f art. 128 ust. 1; Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 14 grudnia 1995 r., Dz.U. z 1996 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm.: g art. 36 ust. 2, h art. 31 ust. 1, i art. 24 ust. 1, j art. 24 ust. 2, k art. 25 ust. 2, l art. 25 a, m art. 30 ust. 4, n art. 30 ust. 2, o art. 30 ust. 3; p Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 474 z późn. zm., art. 23 ust. 1; r Uchwała nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Dz.Urz. NBP z 2007 nr 3, poz. 9; s Uchwała nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania zakresu działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania, Dz.Urz. NBP z 2007 r. nr 2, poz. 3; t Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. z 2003 r. nr 218, poz. 2147; u Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.

18 22 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak stawicieli kas w sprawie wyłączenia ich spod ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 25, określającej maksymalne oprocentowanie odsetek z czynności prawnej do czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego); czy system SKOK jest wystarczająco przejrzysty, by można było ocenić jego wypłacalność (chodzi zwłaszcza o sieć powiązanych kapitałowo i personalnie spółek, towarzystw i fundacji, powstałych wokół Kasy Krajowej SKOK, które nie muszą przestrzegać zasad działania instytucji non profit. Niektóre z tych instytucji pełnią funkcje usługowe dla kas: przeprowadzają ich komputeryzację czy szkolenia pracowników, inne prowadzą własne szkoły, hotele i restauracje lub wynajmują powierzchnie biurowe. Kontrowersje budzą także powiązania kapitałowe i personalne pomiędzy Kasą Krajową a Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) oraz uzależnienie przynależności do SKOK im. Stefczyka od przynależności do SKEF i opłacenia rocznej składki w wysokości 4 PLN). 5. SKOK a regulacje unijne Unie kredytowe działające na terytorium Wspólnoty zaliczane są do instytucji kredytowych, które muszą przestrzegać przepisów dyrektywy 2006/48/WE, definiującej instytucję kredytową jako przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od ludności oraz na przyznawaniu kredytów na swój własny rachunek lub instytucję pieniądza elektronicznego w rozumieniu dyrektywy 2000/46/WE 26. Jak wspomniano w punkcie 2, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, mimo że świadczą wiele usług zbliżonych do usług bankowych, nie są bankami i nie podlegają ustawie Prawo bankowe. Nie dotyczą ich również regulacje unijne, co zostało wyraźnie zaznaczone we wspomnianej dyrektywie 2006/48/WE 27. W świetle polskich regulacji instytucjami kredytowymi nie są też banki mające siedzibę na terytorium Polski, gdyż prawo bankowe za instytucję kredytową uznaje podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej [...] prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, 25 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. nr 157, poz. 1316, potocznie zwana ustawą antylichwiarską. 26 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.Urz. UE nr L 177 z dnia 30 czerwca 2006 r., art Ibidem, art. 2. Wśród podmiotów nieobjętych przepisami dyrektywy w tym samym miejscu wymieniono Bank Gospodarstwa Krajowego.

19 Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK 23 działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego 28. Ze względu na zakres działania banki polskie są jednak instytucjami kredytowymi w świetle regulacji wspólnotowych. Niespójność definicji instytucji kredytowej w prawie polskim i dyrektywach unijnych ma jednak znikome znaczenie praktyczne, gdyż większość norm ostrożnościowych obowiązujących instytucje kredytowe działające na terytorium Unii Europejskiej została implementowana do polskiego prawa bankowego. Tymczasem umieszczenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na liście podmiotów nieobjętych dyrektywą 2006/48/WE wyraźnie zwalnia je z obowiązku adaptacji norm unijnych. Przywilej ten ze względu na szczególne względy społeczne został przyznany Polsce podczas negocjacji akcesyjnych kwietnia 2007 r. Parlament Europejski przyjął jednak projekt dyrektywy w sprawie usług płatniczych 30, której celem jest utworzenie wspólnego systemu płatności SEPA (Single Euro Payments Area), jaki miałby obowiązywać w krajach członkowskich najpóźniej od 1 listopada 2009 r. 31 Oznacza to ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie świadczenia usług płatniczych we wszystkich krajach członkowskich oraz ochronę interesów konsumentów w ramach unijnego rynku wewnętrznego. Ustawodawstwo europejskie do tej pory opierało się na regulacji poszczególnych instrumentów płatniczych (np. dyrektywa w sprawie pieniądza elektronicznego, zalecenie dotyczące transakcji z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych). Wspomniany akt prawny proponuje całkowicie odmienne podejście w tym zakresie, odchodząc od regulacji instrumentu na rzecz uregulowania usługi. Po wejściu w życie przepisów implementujących dyrektywę usługę płatniczą z użytkownikiem usług płatniczych zawierać będzie mógł dostawca usług płatniczych wywodzący się z zamkniętego kręgu podmiotów. Należą do nich: instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, pocztowe instytucje żyro, instytucje płatnicze, w pewnych szczególnych przypadkach i zakresie Europejski Bank Centralny, krajowe banki centralne, państwa członkowskie UE i ich samorządy terytorialne. Szczególnie istotne dla funkcjonowania niebędących bankami ani instytucjami kredytowymi SKOK, jest pojęcie instytucji płatniczej, 28 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 4 ust. 1 pkt W. Kamiński, op. cit., s Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywę 97/7/WE, 2000/12/ WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz.Urz. UE nr L 319 z dnia 5 grudnia 2007 r. 31 Implementacja rozwiązań wynikających z dyrektywy powinna zakończyć się do 1 listopada 2009 r. w całej Unii Europejskiej, niezależnie od faktycznego przystąpienia poszczególnych państw członkowskich do strefy euro.

20 24 Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak zdefiniowanej w art. 4, pkt 4 jako osoba prawna, której zgodnie z art. 10 udzielono zezwolenia na świadczenie i wykonywanie usług płatniczych na terenie całej Wspólnoty. Pełny katalog usług płatniczych zawiera załącznik do dyrektywy; zasadniczo zaliczono do nich operacje związane z wpłatami na rachunek płatniczy, wypłatami lub transferem środków z tego rachunku i realizacją szeroko rozumianych transakcji płatniczych. Należy zwrócić uwagę, że instytucja płatnicza nie może przyjmować depozytów ani udzielać długoterminowych kredytów (art. 16, ust. 2, 3 i 4), co spowoduje znaczne ograniczenie zakresu działania SKOK, chyba że po spełnieniu odpowiednich wymogów kapitałowych przekształcą się w banki. Także przyjęcie alternatywnego statusu instytucji płatniczej oznacza konieczność rewizji obecnych zasad działania. Art. 10 zobowiązuje bowiem państwa członkowskie do nałożenia wymogu uzyskania zezwolenia na działalność w charakterze instytucji płatniczej, określa szczegółowe warunki uzyskania zezwolenia i przypadki, w których można zezwolenie cofnąć lub odmówić jego wydania. Zgodnie z omawianą dyrektywą instytucje płatnicze powinny podlegać nadzorowi, jednak nie wskazano jednoznacznie, kto ma go sprawować ani gdzie powinien być zlokalizowany tego typu decyzje pozostawiono w gestii państw członkowskich (art. 20). Ponadto regulacja wprowadza minimalne wymogi kapitałowe oraz ochronne (art. 6 9), co formalnie oznacza zaostrzenie warunków działalności niebankowych instytucji świadczących usługi finansowe. Chociaż wciąż wyrazem szczególnego statusu instytucji wymienionych w art. 2 dyrektywy 2006/48/WE (w Polsce są to SKOK i Bank Gospodarstwa Krajowego) jest wprowadzenie do dyrektywy o usługach płatniczych możliwości zwolnienia tych instytucji z konieczności dostosowania się do niektórych lub wszystkich jej przepisów (art. 2, pkt 3), to wyłączenie pozostaje jednak w większości nieskuteczne, gdy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy lub też jedyny dostawca usług płatniczych w transakcji płatniczej znajdują się na terytorium Wspólnoty (art. 2, pkt 1) i gdy usługi płatnicze dokonywane są w euro lub w oficjalnej walucie państwa członkowskiego spoza obszaru euro (art. 2, pkt 2). Tak więc w przypadku wyłączenia takie brzmienie przepisów skazuje wyżej wymienione instytucje na jedynie lokalny zasięg działania. Trwające obecnie w Sejmie prace zmierzające do objęcia SKOK nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego pozwalają jednak przypuszczać, że intencją ustawodawcy jest raczej zaostrzenie przepisów krajowych niż wprowadzanie kolejnych precedensowych rozwiązań. 6. Podsumowanie Obowiązujące w Polsce regulacje prawne umożliwiają spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym podejmowanie większości czynności właściwych bankom, jednak instytucje te nie są objęte nadzorem finansowym (tabela 6),

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce październik 2008 Spis treści 1. Wstęp podstawowe informacje o działalności

Bardziej szczegółowo

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Prawa i obowiązki członków SKOK analiza prawna Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW Preparation of the publication CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMICS STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Adam Strzelecki

Wprowadzenie. Adam Strzelecki t. 3 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Adam Strzelecki Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w polskim systemie bankowym Słowa kluczowe: SKOK, bank, nadzór bankowy, depozyty,

Bardziej szczegółowo

Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne)

Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne) Arkadiusz Kawulski Bernard Smykla Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne) 1 Wykaz skrótów * KNB - Komisja Nadzoru Bankowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej 1. Uwagi ogólne Budowa nowoczesnego sektora finansowego, odpowiadającego zasadom gospodarki rynkowej, rozpoczęła się w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 231. Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Informacja. Nr 231. Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych Lipiec 1994 Zofia Szpringer Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea 3 (32) 2006 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca, dr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE Firma Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Forma prawna spółka akcyjna Kraj siedziby Rzeczpospolita Siedziba Adres ul. Puławska 15, 02-515 Numer telefonu (+48 22)

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Strona1 Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Jarosław Hornowski Adam Janiszewski Ewa Karkowska Paweł Rudolf Katarzyna Seweryniak KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI Warszawa 2014 Publikacja została wydana

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postę pu 15 www.fortisbank.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu 1.693.480 Akcji Serii K będzie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r.

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r. 30.6.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo