I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29"

Transkrypt

1 I RDO Telefon: Telefax: Internet: BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow Wotomin Raport niezaleznego bieg{ego rewidenta z audytu zewnqtrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszczqdnokiowo-kredytowych 800 Sp. z 0.0. Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy, Xlll Wydzial Gospodarczy KRS: , Kapital zakladowy: PLN.. NIP Biura regionalne BDO: Katowlce al. Korfantego 2, tel: , Krakow , ul. Wadowicka 8a, tel: t , krakownbdo.pl; Poznan , ul. Wal-tzaw!,ka 43, tel: , Wroclaw ul. Powstancow Slqskich 7a, tel: , wroclawqbdo.pl BDO Sp. z o. o. jest cztonkiem BDO International L~rnited. tlrytyjskiej spolki I czqiclq rni~dzynarodowej sleci BDO, zloronej z nrezalcinych soolek czlonkowskich.

2 Dla Rady Nadzorczej i Zarzqdu Spoidzielczej Kasy Oszcz~dnofciowo-Kredytowej w Woiominie Stosownie do postanowien art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych (dalej zwanej,,ustawq o SKOK") oraz zgodnie z umowqz dnia 15 maja 2012 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2012 roku, przeprowadziliimy prace atestacyjne w Spotdzielczej Kasie Oszcz~dnoiciowo-Kredytowej w Wotominie (dalej zwanq:,,skokm) z siedzibq w Wotominie, ul. Legionow 29. Celem naszych prac byto dokonanie oceny biezqcej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej SKOK. Zakres naszych prac obejmowat nastepujqce zagadnienia: - zgodnoid dziatania SKOK z przepisami prawa, - ryzyko w dziatalnoici SKOK i stosowane mechanizmy kontrolne, - zarzqdzanie, w oparciu o dane finansowe na dzien 31 grudnia 2011 roku oraz na 30 wrzeinia 2012 roku, a takie w oparciu o informacje pozafinansowe od 1 stycznia 2011 roku do dnia wydania niniejszego raportu. Zarzqd SKOK jest odpowiedzialny za prawidtowoit i rzetelnoit przekazanych nam informacji. Prace atestacyjne zwiqzane z wydaniem niniejszego raportu przeprowadzilismy w oparciu o Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3 oraz w kwestiach nieuregulowanych, w oparciu o postanowienia miedzynarodowych zatozen koncepcyjnych ustug atestacyjnych, standardow i wskazowek wydanych przez Miedzynarodowq Federacje Ksiegowych, odnoszqcych sic do innych, niz badanie i przeglqdy sprawozdan finansowych czynnoici rewizji finansowej. Wybor procedur zalezy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnej nieprawidtowoici. Przy wyborze procedur kierowaliimy sic zarowno oczekiwaniami wobec audytorow wykonujqcych audyt otwarcia zgodnie z art.87 ustawy o SKOK, sformutowanymi

3 przez Urzqd Komisji Nadzoru Finansowego w piimie z dnia 8 sierpnia 2012 roku adresowanym do zarzqdow spoldzielczych kas oszcz~dnoiciowo-kredytowych, jak i wtasnym, profesjonalnym osqdem. Uwazamy, ze zastosowane procedury stanowiq wystarczajqcq podstawe do wyrazenia przez nas wnioskow sformulowanych w czeici szczegolowej raportu. Warszawa, dnia 03 grudnia 2012 roku BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych nr 3355 Kluczowy biegiy rewident przeprowadzajqcy audyt: Biegly Rewident nr ewid I

4 Raport niezaleznego biegtego rewidenta z audytu zewnqtrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dno~ciowo-kredytowych 1. DANE IDENTYFIKUJACE SKOK 4 2. OCENA INFORMACJI FINANSOWYCH I POZAFINANSOWYCH 6 3. OCENA PRAWIDCOWOSCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSIEGOWOSCI 4. OCENA OPERACJI UJETYCH W KSIEGACH RACHUNKOWYCH DO DNIA 30 WRZESNIA 2012 ROKU 5. OCENA DANYCH FINANSOWYCH SKOK PRZEKAZANYCH DO TUW SKOK WG STANU NA 31 LlPCA OCENA PROCESOW ZWIAZANYCH Z DZIALALNOSCI~ SKOK OCENA PRZEPROWADZANYCH TRANSAKCI ZBYCIA WIERZMELNOSCI DO SPOCKI ASK INVEST S.A R.L. 8. INFORMACJE NT. OPlNll Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 9. OCENA INNYCH ZAGADNIEN MAJWYH WPCYW NA OCENC OGOLN~ BIGCEGO REWIDENTA 10. DANE IDENTYFIKUJACE BIEGLEGO REWIDENTA PRZEPROWADZAJACEGO AUDYT ZEWNETRZNY 2 3 BDO Sp. z

5 Raport niezaleinego biegtego rewidenta z audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych I. CZESC SZCZEGOLOWA RAPORTU 1. DANE IDENTYFIKUJACE SKOK 1.1. Nazwa i forma prawna Spotdzielcza Kasa Oszcz~dnoiciowo-Kredytowa w Wotominie (SKOK). Kasa moze uiywai skrotu: SKOK w Wotominie Siedziba Wotomin, ul. Legionow Przedmiot dziaialnoici Gtownym przedmiotem dziatalnoici SKOK byto: - gromadzenie irodkow pienieznych wytqcznie swoich cztonkow, udzielanie swoim cztonkom poiyczek i kredytow oraz prowadzenie na ich zlecenie rozliczen finansowych. SKOK prowadzi dziatalnoii niezarobkowg 1.4. Podstawa dziatalnoici Na dzien wydania niniejszego raportu SKOK dziatata na podstawie: - statutu Spotdzielczej Kasy Oszcz~dnoiciowo-Kredytowej w Wotominie sporzqdzonego w formie aktu notarialnego w dniu 23 lutego 1999 roku wraz z poiniejszymi zmianami, - ustawy z dnia 16 wrzeinia 1982 roku Prawo spotdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, z p6in. zm.), - ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych (Dz. U. z 26 lipca 2012 r. nr 855), - rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici spotdzielczych kas oszcz~dnosciowo-kredytowych (Dz. U. z 13 stycznia r. nr 45) Rejestracja w Sqdzie Gospodarczym W dniu 5 listopada 2001 roku SKOK zostata wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym dla Miasta Stotecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS Wczeiniej SKOK zarejestrowana byta w rejestrze spoldzielni pod numerem ARS Rejestracja w Urzqdzie Skarbowym i Wojewodzkim Urzedzie Statystycznym NIP REGON 'I BDO Sp. z

6 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 1.7. Zarzqd SKOK Na dzien 30 wrzeinia 2012 roku cztonkami Zarzqdu byli: - Mariusz Gazda Prezes Zarzqdu - Joanna Przywoina Wiceprezes Zarzqdu - Mateusz Glodek Wiceprezes Zarzqdu Na dzieh 31 ~rudnia 2011 roku cztonkami Zarzqdu byli: - Mariusz Gazda Prezes Zarzqdu - Joanna Przywoina Wiceprezes Zarzqdu - Mateusz Gtodek Wiceprezes Zarzqdu W okresie od 01 stycznia roku do dnia sporzqdzenia raportu sktad Zarzqdu nie ulegt zmianie. 1 I F f BDO Sp. z

7 Raport niezaleznego bieglego rewidenta z audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 2. OCENA INFORMACJI FINANSOWCH I POZAFINANSOWCH Ponizej przedstawiono wybrane wielkoici z bilansu, rachunku zyskow i strat oraz podstawowe wskainiki finansowe. 1. Podstawowe wartoici z bilansu (W zt) AKTYWA Aktywa trwale Wartoici niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwale % sumy % sumy bilansowej (dane zatwierdzone) bilansowej , ~ ,o ,o ,o ,9 Naleinoici dtugoterminowe, w tym: kredyty i poiyczki cztonkowskie lnwestycje dtugoterminowe Dtugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Naleinojci krotkoterminowe, w tym: kredyty i poiyczki cztonkowskie lnwestycje krotkoterminowe Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Fundusz wlasny PASYWA Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania Rezerwy na zobowiqzania Zobowiazania dtugoterminowe, w tym: depozyty cztonkowskle Zobowiazania krotkoterminowe, w tym: depozyty cztonkowskie BDO Sp. z 0.0.

8 Raport niezaleznego bieglego rewidenta z audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 Listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dno~ciowo-kredytowych 2. Podstawowe wielkoici z rachunku zyskow i start (W ~ 1) Wyszczegolnienie % przych. ze % przych. ze sorzedazv sorzedazv Prrychody z dziatalnoici podstawowej ,O ,O Koszty dziatalnoici operacyjnej ( ) (59,7) ( ) (58,9) Wynik z dzialalnoici podstawowej , Wynik na pozostatych przychodach i kosztach operacyjnych ( ) (21,3) ( ) (93) Wynik operacji finansowych , ,o Wynik finansowy brutto , ,3 Podatek dochodowy Wynik finansowy netto ,O ,5

9 Raport niezaleznego bieglego rewidenta z audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spoldzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 3. Podstawowe wskazniki finansowe Przedstawiona analiza wskainikowa,,kapern zostata obliczona na podstawie zalqcznika do Uchwaty nr 4 Zarzqdu Krajowej Kasy z dnia 19 grudnia roku. Adekwatnoit kapitatowa Wskainik wyptacalnoici kapitat instytucjonalny' powiekszony Lub pomniejszony o zysklstrate z Lat ubiegtych, zysklstrate w trakcie zatwierdzania oraz biezqcy wynik finansowy netto i kapitat uzupetniajqcy2 aktywa ogotem Wskaznik kapitatu instytucjonalnego kapitat instytucjonalnyl powiekszony Lub pomniejszony o zysklstratq z [at ubiegtych, zysklstratq w trakcie zatwierdzania oraz bieiqcy wynik finansowy netto aktywa ogotem 1 kapital instytucjonalny obejmuje: fundusz zasobowy, fundusz udzialowy, pomniejszony o zadeklarowane a nie wplacone udzialy, za zgodq Kasy Krajowej, wydanej na wniosek kasy - inne fundusze wtasne SKOK, tworzone na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzeinia 1982 r. Prawo spbtdzielcze (tekst jedn : Dz U., z 2003 r, Nr 188, poz z psn. zm) w czejci w jakiej fundusz ten sklada sie ze irodkow pienieznych uzyskanych z emisji obligacji dlugoterminowych, wyemitowanych na warunkach, o jakich mowa w pkt. 4 Uchwaty nr 2 Zarzqdu Kasy Krajowej z dnia r. z tym zastrzezeniem, ze wartoit irodkow tego funduszu pochodzqcych z emisji obligacji nie moze przekroczyt 50% sumy funduszu udziatowego i zasobowego liczonego na koniec roku obrotowego poprzedzajqcego rok emisji obligacji, 2 kapital uzupelniajqcy obejmuje: wktady czlonkowskie - pomniejszone o wktady zadeklarowane, a nie wplacone i pod warunkiem, ie statut SKOK okreila, iz w wypadku podjecia przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) uchwaly zobowiqzujqcej cztonkow do wczeiniejszego wplacenia udzialow, niz to przewiduje statut - mozliwoit potrqcenia z wktadow czlonkowskich kwot obowiqzkowych doptat do pdnej wysokoici zadeklarowanych udzialow czlonkowskich, irodki zgromadzone na IKS (IKS Standard) w SKOK w wysokoici 50% salda zgromadzonych irodkow - pod warunkiem, ze statut SKOK okreila, iz w przypadku podjecia przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) uchwaty zobowiqzujqcej atonkow do waeiniejszego wptacenia udziatow, niz to przewiduje statut - mozliwoic potrqcenia z ww. irodkow kwot obowiqzkowych doptat do petnej wysokoici zadeklarowanych udziatow czlonkowskich, kapitat z aktualizacji wyceny, za zgodq Kasy Krajowej wydanej na wniosek kasy: a) wysokoit kredytu stabilizacyjnego, przyznanego w kwocie i na zasadach okreilonych w odrebnej uchwale Kasy Krajowej, b) inne pozycje bilansowe kasy, w kwocie i na zasadach okreilonych w odrebnej uchwale Kasy Krajowej. /? BDO Sp. z

10 art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spoldzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych Jakoit aktywow Wskainik udziatu aktywow niedochodowych aktywa niedochodowe3 aktywa ogotem Wskainik obciqienia kredytowego pozyczki i kredyty przeterminowane powyiej 3 miesiecy4 poiyczki i kredyty ogolem brutto5 powiekszone o poiyczki i kredyty scedowane Wskainik obowiqzkowej rezerwy piynnej irodki zgromadzone w gotowce w kasie SKOK, lokaty bezterminowe w Kasie Krajowej z okresem wypowiedzenia nie dluzszym niz 3 miesiqce, ulokowanych na wyodrebnionym rachunku w Kasie Krajowej, Lokaty terminowe w Kasie Krajowej do 3 miesiecy, papiery wartofciowe emitowane przez Kase Krajowq oraz w innych formach, na podstawie zezwolenia Kasy Krajowej fundusz oszcz~dnoiciowo-pozyczkowy Wskainik catkowitej efektywnofci operacyjnej aktywa przynoszge dochod6 pasywa tworzqce koszt7 Efektywnoit i rentownoit Wskainik rentownofci netto wynik finansowy netto wartoit frednich aktywow Wskainik efektywnofci aktywow przychody ogolem aktywa ogolem 3 aktywa niedochodowe obejmujq: rzeaowy majqtek trwaly i wartoici niematerialne i prawne, irodki pieniezne na nieoprocentowanych rachunkach, wklad na fundusz stabilizacyjny, poiyczki i kredyty przeterminowane powyiej 3 miesiecy wraz z odsetkami pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujqce na te poiyczki i kredyty przeterminowane i scedowane, 4 poiyczki i kredytach przeterminowane powyiej 3 miesiecy uwzgledniajq pozyczki i kredyty przeterminowane nie oddane na droge postepowania sqdowego, na drodze sqdowej, zasqdzone i scedowane, 5 poiyczki i kredyty ogolem brutto - udzielone przez SKOK pozyaki i kredyty (kapitat) nie pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujqce, 6 aktywa dochodowe obejmujq: inwestycje w lokaty, papiery wartoiciowe i inne rachunki oprocentowane, udzielone poiyczki i kredyty ogotem brutto (kapitat) pomniejszone o pozyczki i kredyty przeterminowane powyiej 3 miesiecy uwzgledniajqce poiyczki nie oddane na droge postepowania sqdowego, na drodze sqdowej i zasqdzone, 7 pasywa tworzge koszt obejmujq: depozyty i wktady oszczednoiciowe, kredyty z KSKOK (z wylqczeniem otrzymanych kredytow stabilizacyjnych), wyemitowane przez SKOK obligacje dlugoterminowe. 1.1 BDO Sp. z i '

11 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku Spotdzielcza Kasa Oszcz~dnoiciowo- Kredytowa w Wotominie osiqgneta zysk netto w wysokoici ,57 zt. Zysk netto za wyiej wymieniony okres uksztaltowaty nastepujqce wyniki: - zysk z dziatalnoici podstawowej w kwocie - strata z dzialalnoici operacyjnej w wysokoici - zysk z dziatalnoici finansowej w wysokoici - podatek dochodowy Fundusz udziatowy na dzien 30 wrzeinia roku wynosit ,OO zt ,90 zt, ( ,ll) zt, ,78 zt, ( ,OO) zt. Kazdy cztonek SKOK w Wotominie zgodnie ze statutem jest zobowiqzany do zadeklarowania i wniesienia do SKOK wpisowego w wysokoici 39,OO zt, udziatu w wysokoici 30,OO zt oraz wktadu cztonkowskiego w wysokoici 1,00 zt. Na dzien 30 wrzeinia roku SKOK w Wotominie prowadzita obstuge cztonkow. SKOK w Wotominie rozszerzyta swojq dziatalnoik w 2012 roku. Na dzien 30 wrzeinia 2012 roku SKOK prowadzita swojq dziatalnoit statutowq w 95 oddziatach, a wiec nastapil wzrost w stosunku do konca roku o 13 oddziatbw. Zysk brutto za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku wyniost ,57 zt. Na wartoii tego wyniku ztoiyty sic przede wszystkim: wynik z tytutu odsetek w kwocie ,74 zt, wynik z tytulu prowizji i optat w kwocie ,97 zl, wynik operacji finansowych w kwocie ,78 zt oraz pozostate przychody operacyjne w kwocie ,27 zt. Jednoczeinie wynik brutto pomniejszaly koszty dziatalnoici operacyjnej w kwocie ,81 zt, odpisy z tytutu aktualizacji wartoici kredytow, po iyczek i innych aktywow w wysokoici ,22 zt oraz inne koszty operacyjne w kwocie ,16 zt. Wynik odsetkowy za 9 miesiecy 2012 roku wyniost ,74 zl i byt o ,89 zt wyiszy niz osiqgniety za 12 miesiecy 2011 roku. Gtownq przyczynq wzrostu byt przede wszystkim przyrost portfela kredytow i poiyczek (wzrost o ,54 zt, tj. 29,5%). Za 9 miesiecy 2012 roku maria odsetkowa, liczona jako stosunek wyniku odsetkowego do przychodow odsetkowych wyniosta 48,2% i ulegta zwiekszeniu o 2,6 punktu procentowego w porownaniu od mariy za okres 12 miesiecy roku. Wynik z tytutu prowizji i optat za 9 miesiecy 2012 roku wyniosl ,97 zt. Odpisy z tytutu aktualizacji wartoici kredytow, poiyczek i innych aktywow wyniosty za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku ,22 zl. Rentownoit brutto (liczona jako zysk brutto do przychodow ogotem) wyniosta za 9 miesiecy 2012 roku 22,7% i zmniejszyta sie w porownaniu do okresu 12 miesiecy 2011 roku o 10,6 punktu procentowego. Na dzieh 30 wrzeinia 2012 roku suma aktywow wynosita ,69 zt i ulegta zwiekszeniu o ,22 zt (tj. 28,0%) w porownaniu ze stanem na dzien 31 grudnia roku. Wzrost ten zostat sfinansowany gtownie zwiekszeniem zobowiqzan wobec cztonkow SKOK o ,78 zt, przede wszystkim w wyniku przyrostu depozytow w SKOK oraz przyrostem funduszy wtasnych o ,57 zt. Podstawowym irodtem finansowania aktywow na 30 wrzeinia 2012 roku byty zobowiqzania wobec cztonkow SKOK (podobnie w roku ubiegtym). Saldo zobowiqzan wobec cztonkow SKOK wyniosto na dzien 30 wrzeinia 2012 roku ,64 zt i stanowito 90,6% sumy bilansowej (spadek o 0,1 punktu procentowego w porownaniu do stanu na dzien 31 grudnia 2011 roku). # BDO Sp. z

12 art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych W zwiqzku ze zmianq prezentacji kredytow i poiyczek powyzej 12 miesiecy, ktore na dzien 30 wneinia 2012 roku prezentowane sq w naleznoiciach dtugoterminowych, nastqpita zasadnicza zmiana struktury aktywbw. Kredyty i poiyczki cztonkowskie dtugo i krotkoterminowe wynosity ,13 zt i stanowity 82,9% sumy bilansowej. W porownaniu do stanu na dzien 31 grudnia roku udziat ten nie ulegt zmianie. Saldo zobowiqzan z tytutu kredytow i poiyczek na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wyniosto ,OO zt ( ,OO zt na dzien 31 grudnia roku) i dotyczyto kredytu stabilizacyjnego otrzymanego od Krajowej Spotdzielczej Kasy Oszcz~dno~ciowo-Kredytowej. Wartoit funduszy wtasnych na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wyniosta ,37 zt ( ,80 zt na dzieli 31 grudnia 2011 roku) i byta wyisza o ,57 zt (tj. 32,9%). Na wzrost salda wplynqt przede wszystkim zysk wygenerowany za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku przez SKOK w kwocie ,57 zt oraz zwiekszenie funduszu udziatowego o ,OO zt. Na dzien 31 grudnia roku wszystkie naleznoici z tytutu kredytow i poiyczek byty prezentowane w naleznoiciach krotkoterrninowych, z czego wartoit kredytow i poiyczek o okresie sptaty powyiej 12 rniesiecy wynosita ,78 zt. Z analizy pasywow wynika, ze dziatalnoit gospodarcza SKOK w Wotominie byla w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku finansowana w 91,896 funduszem obcym i w 8,2% funduszem wlasnym. Udziat funduszu obcego w strukturze finansowania w porownaniu do stanu na 31 grudnia roku spadl o 0,3 punktu procentowego. Wskainiki wyptacalnoici i kapitalu instytucjonalnego wynoszq odpowiednio 8,3% i 8,296 spetniajqc norme dla tych wskainikow, ktora wynosi 8,0% dla wskainika wyptacalnoici i 4,0% dla wskainika kapitatu instytucjonalnego. Zalecenia Krajowej Kasy odnoinie wskainikow jakoici aktywow, ktore powinny by6 ponizej poziomu 10,0% zostaty spetnione. Wskaznik udziatu aktywow niedochodowych wynosit 0,5%, natomiast wskainik obciqzenia kredytowego wynosit 2,096. Na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wskainik obowiqzkowej rezerwy ptynnej wynosit 9,1% i byt nieznacznie ponizej wymaganej stopy okreilonej w art. 38 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o sp6ldzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych. Wskainik catkowitej efektywnoici operacyjnej spetnia zalecanq wielkoit, ktora powinna bye rowna lub wieksza 100,0% i wynosil 108,0%. Wskainik rentownoici netto wynosil 2,0% i osiqgnqt zalecany poziom dla tego wskainika, ktory nie powinien byt nizszy niz 0,8%. Wskainik efektywnoici aktywow wynosit 11,2% i jego wartoit ksztattowata sic na poziomie nizszym od postulowanego. Wzorcowy poziom wskainika powinien wynosit co najmniej 15,0%. Osiqgniete wyniki jak i ogolna sytuacja finansowa Spotdzielczej Kasy Oszcz~dnoiciowo-Kredytowej w Wotominie nie wskazujq na zagrozenie kontynuacji dziatalnoici w okresie kolejnych 12 rniesiecy liczqc od daty 30 wrzeinia 2012 roku. BDO Sp. z I '

13 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczvch kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 3. OCENA PRAWIDLOWOSCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSI~GOWOSCI 3.1. Zasady (polityka) rachunkowoici Na podstawie uchwaty nr 5 Zarzqdu Kasy Krajowej z dnia 12 grudnia 2011 roku Zarzqd SKOK w Wotominie jednogtoinie uchwatq nr z dnia 12 listopada 2012 roku postanowit zaktualizowad polityke rachunkowoici przyjmujqc do stosowania wzorzec bilansu oraz wzorzec rachunku zyskow i strat. Uchwatq nr 1864Al12 z dnia 12 listopada 2012 roku Zarzqd SKOK w Wotominie postanowit zmienid zasady dokonywania odpisow aktualizujqcych wartoid naleznoici przeterminowanych i nieiciqgalnych zgodnie z normami dopuszczalnego ryzyka, ustalonymi zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 30 grudnia roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici kas oszcz~dnokiowo-kredytowych. Na podstawie przeprowadzonych procedur stwierdzono zgodnoit prowadzonej rachunkowoici przez SKOK z przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowoici oraz z rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici sp6tdzielczych kas oszcz~dno~ciowo-kredytowych. Stosowany przez SKOK Zaktadowy Plan Kont jest zgodny z wzorcowym planem kont przygotowanym przez Kase Krajowq oraz istnieje zgodnoic dekretow ksiegowych z szablonami dekretow ustalonymi przez Kase Krajowq, a take zgodnoit z przepisami prawa bilansowego. Wszystkie aktualizacje planu kont przeprowadzane sq w formie uchwat Zarzqdu SKOK w Wotominie. Zaktadowy Plan Kont dostosowany jest do aktualnych wytycznych i kont znajdujqcych sie w systemie SkokCom Zasadnoii i ciqgtoii stosowanych zasad (polityki) rachunkowoici Podstawq otwarcia ksiqg rachunkowych SKOK na 01 stycznia roku byto sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzieli 31 grudnia 2010 roku, a podstawq otwarcia ksiqg rachunkowych SKOK na 01 stycznia 2012 roku byto sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzieri 31 grudnia 2011 roku. Zachowana jest ciqgtoii bilansowa w sumach ogolnych i w poszczegolnych pozycjach bilansu. Naszym zdaniem zasady (polityki) rachunkowoici stosowane sq w sposob ciqgty i wlaiciwy PrawidtowoiC operacji gospodarczych Zapisy w ksiegach rachunkowych odzwierciedlajq stan rzeczywisty operacji gospodarczych. Dane sq wprowadzane kompletnie i poprawnie na podstawie zakwalifikowanych do zaksiegowania dowodow ksiegowych. Zapewniono ciqgtok zapisow oraz bezbtednoit dziatania stosowanych procedur. Chronologia zdarzeli gospodarczych w SKOK jest przestrzegana. SKOK dokonuje miesiecznych zamkniet ksiqg, sporzqdzajqc zestawienie obrotow i sald kont syntetycznych oraz dziennik umozliwiajqcy uzgodnienie jego obrotow z obrotami zestawienia obrotow i sald kont ksiegi gtownej. Na podstawie wybranej proby i otrzymanych dokumentow sprawdzono prawidtowoii dokumentacji kredytowej i po jczkowej. Uznano, ie przedstawiona dokumentacja kredytowa i pojczkowa jest prawidtowa i kompletna, a takze zgodna z obowiqzujqcymi procedurami RzetelnoiC, bezbtednoic i sprawdzalnofe ksiqg rachunkowych Dowody bedqce podstawq zapisow ksiegowych zawierajq niezbedne dane wymagane ustawq o rachunkowoici. i A BDO Sp. z

14 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych W toku przeprowadzonego audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych zweryfikowano powiqzania porniedzy dowodarni ksiegowyrni a zapisami w ksiegach rachunkowych. Prowadzenie ksiqg rachunkowych uznano za rzetelne i sprawdzalne, nie wykryto nieprawidtowoici Zabezpieczenia dostepu do danych i systemu ich przetwarzania Ksiegi rachunkowe sq prowadzone w siedzibie SKOK. Ewidencja ksiegowa jest prowadzona kornputerowo przy uiyciu oprograrnowania SkokCorn. System zabezpieczania dostepu do danych bazujqcy na mechanizrnach kontrolnych systernu SkokCorn wsparty dodatkowyrni narzedziarni oraz kontrolq wewnetrznq uprawnien uznano za wystarczajqcy lnwentaryzacja aktywow i pasywow lnwentaryzacje aktywow i pasywow na dzieh 31 grudnia 2011 roku, przeprowadzonq przez SKOK w zakresie, terrninach i z czestotliwoiciq przewidzianq w ustawie o rachunkowoici rnoina uznac za poprawnq, stwierdzone roznice prawidtowo rozliczono w ksiegach rachunkowych badanego roku Ochrona dokumentacji ksiegowej, ksizlg rachunkowych i sprawozdan finansowych Dokurnenty ksiegowe przechowuje sic w siedzibie SKOK w Wotorninie oraz oddziatach SKOK w zarnknietych pornieszczeniach, w oryginalnej postaci, w ustalonyrn porzqdku dostosowanyrn do prowadzenia ksiqg rachunkowych, w sposob pozwalajqcy ich tatwe odszukanie, w podziale na okresy sprawozdawcze. Zgodnie z obowiqzujqcq w SKOK Politykq Bezpieczenstwa lnforrnacji Administrator Systernu lnforrnatycznego zobowiqzany jest do tworzenia kopii systernu. Wszystkie kopie wykonywane sq w dwoch egzernplarzach przechowywanych w osobnych lokalizacjach. Jeden z nich jest kopiq archiwalnq i przechowywanq przez Adrninistratora Systernu Inforrnatycznego, drugi jest kopiq bezpieczenstwa. Kopie bezpieczenstwa danych przechowywanych na stacjach roboczych wykonuje uiytkownik danej stacji. Kopie bezpieczenstwa i kopie archiwalne tworzone sq na noinikach cyfrowych i rnagnetycznych. Noiniki bedqce kopiarni archiwalnyrni sq opisane i oznakowane datq zapisu oraz nazwq cyklu przetwarzania. Dostep do kopii bezpieczehstwa rnoge rniec jedynie Administrator Bezpieczenstwa lnforrnacji oraz Administrator Systernu Inforrnatycznego. Stwierdzono, iz dane przechowywane sq w sposob wtaiciwy. Ochrone dokurnentacji ksiegowej uznano za wtaiciwq. f, BDO Sp. z

15 art. 87 ustawv z dnia 5 listo~ada 2009 roku o s~otdzielczvch kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 4. OCENA OPERACJI UJETYCH W KSIEGACH RACHUNKOWYCH DO DNlA 30 WRZESNIA ROKU Na podstawie przeprowadzonych procedur i testow nie stwierdzono istotnych nieprawidtowoici w zakresie ujecia w ksiegach rachunkowych od dnia 01 stycznia roku do dnia 30 wrzeinia 2012 roku operacji dotyczqcych w szczqolnoici nastepujqcych katqorii aktywow i pasywbw Naleinofci z tytutu poiyczek i kredytow Na dzieh 30 wrzeinia 2012 roku saldo kredytow i poiyczek udzielonych brutto (czeid kapitatowa) wynosito ,OO zt i wykazato wzrost w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia roku o 29,9%. 7 Saldo poiyczek udzielonych NaleinoSci brutto Saldo poiyczek przeterminowanych powyzej 30 dni (bez sqdu i zasqdzonych) Wskainik poiyczek przeterminowanych powyiej 30 dni (bez sqdu i zasqdzonych) / saldo poiyczek udzielonych Saldo przeterminowanych poiyczek powyiej 30 dni + sqd, zasqdzone Wskainik poiyczek powyzej 30 dni + sqd, zasqdzone / saldo poiyczek udzielonych Saldo po iyczek sqd, zasqdzone Wskainik poiyczek sqd, zasqdzone / saldo udzielonych poiyczek Saldo poiyczek umorzonych Wskainik poiyczek umorzonych 1 saldo poiyczek udzielonych 30 wrzeinia ,OO ,OO 2,27% ,OO 3,06% ,OO 0,79% ,OO 0,07% 31 grudnia ,OO ,OO 0,51% ,OO 1,39% ,OO 0,88% ,OO 0,07% 4.2. Naleinofci z tytutu po jczek i kredytow przeterminowanych Struktura przeterminowania poiyczek i kredytow na dzien 30 wrzeinia 2012 roku oraz na dzien 31 grudnia roku przedstawiata sie nastepujqco: a przete rminowe rnia poiyczek i kredyt6w ~kresu (t,ez sqdol wych i zasqdzonych) Poiyczki przeterminowane do 30 dni Poiyczki przeterminowane od 30 do 120 dni Po iyczki przeterminowane od 121 do 180 dni Poiyczki przeterminowane od 181 do 365 dni Poiyczki przeterminowane powyiej 365 dni RAZEM PRZETERMINOWANE 30 WI ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO 31grudnia ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO Udziat kredytow i poiyczek przeterminowanych powyiej 30 dni razem z poiyczkami znajdujqcymi sie w sqdzie i zasqdzonymi na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wyniost ,OO zt i wzrost w stosunku do 31 grudnia roku o ,OO zt. BDO Sp. z

16 art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych Analizujqc strukture przeterminowania poiyczek i kredytow mozna zaobserwowad wyrainy wzrost w kazdym przedziale przeterminowania. Najwiekszy wzrost mozna zaobserwowad w przeterminowaniu poiyczek i kredytow do 30 dni. Wzrost ten wyniost ,OO zt w stosunku do 31 grudnia roku NaleinoSci z tytutu pojrczek i kredytow odzyskiwanych na drodze sqdowej oraz naleinoici zasqdzonych Saldo naleznoici zasqdzonych oraz dochodzonych na drodze sqdowej na dzieh 30 wrzeinia roku wynosito ,OO zt, co stanowita 0,79% udziatu salda udzielonych poiyczek Wielkoit, struktura i jakoit poiyczek i kredytow udzielonych cztonkorn rady nadzorczej, zarzqdu i komisji kredytowej SKOK w Wotominie udzielita poiyczek cztonkom rady nadzorczej, zarzqdu i komisji kredytowej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowokredytowych. Saldo poiyczek i kredytow udzielone tym cztonkom na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wyniosto ,47 zt, co stanowito 0,03% funduszu oszcz~dnoiciowo-poiyczkowego i nie przekracza limitow w zakresie poiyczek dla osob okreilonych w wyzej wymienionym artykule. Na saldo to sktadajq sie nastepujqce pozycje: Rodzaj poiyaki remontowa mieszkaniowa linia poiyczkowa konsumencka chwilowka RAZEM Saldo do splaty na 30 wrzeinia 2012 roku , , , , , ,47 Organ SKOK Rada Nadzorcza Zarzqd Komisja Kredytowa Komisja Kredytowa Komisja Kredytowa Komisja Kredytowa 4.5. Wysokoit odpisow aktualizujqcych naleinoici z tytutu poiyczek i kredytow przeterrninowanych Na dzieli 30 wrzeinia 2012 roku SKOK w Wolominie posiadata wartoit odpisow aktualizujqcych naleznoici z tytutu po iyczek i kredytow przeterminowanych w wysokoici ,43 zt, w tym utworzone w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku w kwocie ,22 zt. Zgodnie z 4 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 30 grudnia roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici spotdzielczych kas oszcz~dnoiciowo-kredytowych wartoit odpisow powinna wynosit co najmniej ,OO zt. Zarzqd SKOK w Wotominie po wnikliwej analizie poiyczek przeterminowanych i prowadzonych dziatan windykacyjnych, a takze w zwiqzku z potencjalnym ryzykiem kredytowym postanowit zwiekszyd saldo odpisow aktualizujqcych do wy-iej wymienionej kwoty. 1 1 Q ' > BDO Sp. z

17 art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 4.6. Udziat kredytow na finansowanie nieruchomofci oraz ich przeterminowanie Saldo poiyczek i kredytow na finansowanie nieruchomoici (na cele mieszkaniowe oraz hipoteczne) wynioslo ,OO zt, co stanowito 85,2% udziatu w catoici salda udzielonych poiyczek i kredytow, a wartoid przeterminowania wyniosla ,OO zt NaleinoSci z tytutu poiyczek i kredytow wobec cztonkow, ktorzy utracili cztonkostwo w wyniku zgonu Saldo poiyczek i kredytbw wobec cztonkow, ktorzy utracili cztonkostwo w wyniku zgonu wynosito na dzieri 30 wrzeinia 2012 roku ,87 zt. SKOK dokonuje zbiorczych odpisow aktualizujqcych wartoid naleznoici z tytutu poiyczek i kredytow na podstawie okresow przeterminowania. Nie sq prowadzone dodatkowe zestawienia odpisow zwiqzane z innymi podziatami NaleinoSci z tytutu poiyczek i kredytow balonowych Naleznoici z tytutu poiyczek i kredytow balonowych (gdzie wielkoid przynajmniej jednej raty przekracza 30% wartoici kredytu lub poiyczki, a okres umowy jest dtuzszy niz 6 miesiecy) na dzien 30 wrzeinia roku wynosity ,83 zt NaleinoSci z tytutu pojrczek i kredytow posiadajqcych zabezpieczenia (rzeczowe i osobowe) SKOK w Wotominie nie prowadzi rejestru zabezpieczeri, w zwiqzku z powyiszym nie jesteimy w stanie okreilid wielkoici portfela poiyczek i kredytow posiadajqcych zabezpieczenie (rzeczowe i osobowe). Natomiast na podstawie przeprowadzonych procedur (dla wybranej proby) stwierdziliimy zgodnoid ustalania zabezpieczen dla udzielonych poiyczek i kredytow z procedurami obowiqzujqcymi w zakresie udzielania poiyczek i kredytow Rzeczowe aktywa trwate oraz ich umorzenie Na dzien 30 wrzeinia 2012 roku i na dzieh 31 grudnia roku wartoid brutto rzeczowych aktywow trwatych i ich umorzenie oraz wartoid netto wynosita: 3C ia 2012 roku WartolSC brutto Umorzenie WartolSC netto 1. ~rodki trwate a) grunty wtasne (w tym prawo do wieczystego uiytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty iniynierii lqdowej , , , , ,lO , , , ,19 c) urzqdzenia techniczne i maszyny d) irodki transportu e) inne irodki trwate 2. Srodki trwate w budowie , , , , , , , , , , ,52 RZECZOWE AKTYWA TRWALE , , ,38

18 art. 87 ustawv z dnia 5 listo~ada 2009 roku o s~otdzielczvch kasach oszczednoiciowo-kredytowvch 3 1 grudnia roku Wartoje brutto Umorzenie Wartojt netto 1. Srodki trwate , , ,63 a) grunty wtasne (w tym prawo do wieczystego uiytkowania gruntu) ,71 988, ,93 b) budynki, lokale i obiekty iniynierii Lqdowej , , ,35 c) urzqdzenia techniczne i maszyny d) irodki transportu e) inne irodki trwate 2. Srodki trwate w budowie , , , , , , , , , , ,28 RZECZOWE AKTYWA TRWALE , , ,91 Rzeczowe aktywa trwate zostaty ujete w ksiegach w sposob kompletny, a ich suma prawidtowo zostata zaprezentowana w bilansie w wartoici netto ,38 zt na dzien 30 wrzeinia 2012 roku i ulegty zwiekszeniu o 48,4% w porownaniu do stanu na 31 grudnia 2011 roku. Przyjecia irodkow trwatych na majqtek udokumentowano dowodami OT, natomiast likwidacje dowodami LT. Wycena irodkow trwatych dokonywana jest w oparciu o faktury zakupu wedtug cen nabycia. 5rodki trwate sq prawidtowo zakwalifikowane do poszczegolnych grup rodzajowych Zobowiqzania z tytutu lokat przyjqtych przez SKOK Na dzieri 30 wrzeinia 2012 roku saldo depozytow cztonkowskich wynosito ,64 zt i wykazato wzrost w stosunku do 31 grudnia roku o 27,9%. W c i ~ 21 u miesiecy od dnia 1 stycznia 2011 roku saldo depozytow wzrosto tqcznie o 87,1% z poziomu ,31 zt. SKOK w oparciu o funkcjonujqce procedury wewnetrzne, poprawnie ujmuje operacje zawarte w ksiegach dotyczqce depozytow, w szczegolnoici otwieranie i prowadzenie rachunkow. r r I < BDO Sp. z

19 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spoldzielczvch kasach oszczednoiciowo-kredytowvch lnstrumenty finansowe, w tym nabyte i emitowane przez SKOK Wartoii godziwa instrurnentow finansowych, jakie SKOK posiadata na dzieri 30 wrzeinia 2012 roku nie odbiegata istotnie od wartoici prezentowanych w bilansie z nastqpujqcych powodow: - w odniesieniu do instrumentow krotkoterrninowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny. Wartoii bilansowa i wartoit godziwa kategorii instrurnentow finansowych na dzien 30 wrzeinia 2012 roku oraz na dzieri 31 grudnia roku prezentuje ponizsza tabela: Al ktywa fir re - Naleznoici od cztonkbw z tytutu kredytow i poiyczek Fundusz stabilizacyjny Naleznojci z tytutu dostaw i ustug Pozostate naleznoici Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty RAZEM 30 wrzeinia roku , ,OO , , , ,28 31 grudnia roku , ,OO , , , ,81 Zobowiqzania finansowe Zobowiqzania wobec cztonkow z tytutu depozytow Kredyty i poiyczki Zobowiqzania z tytutu dostaw i ustug Zobowiqzania z tytutu leasingu Pozostate zobowiqzania RAZEM 30 wrzejnia roku , ,OO , , , ,OO 31 grudnia roku , ,OO , , ,Ol , Aktywa i zobowiqzania warunkowe Nie wystepujq. Na dzien 30 wrzeinia 2012 roku, ani na dzien 31 grudnia roku nie stwierdzono istnienia aktywow i zobowiqzah warunkowych. BDO Sp. z

20 art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 5. OCENA DANYCH FINANSOWYCH SKOK PRZEKAZANYCH DO TUW SKOK WG STANU NA 3 1 LlPCA Zgodnie z zestawieniem danych finansowych przekazanych w dniu 23 sierpnia 2012 roku do Towarzystwa Ubezpieczen Wzajemnych Spotdzielczych Kas Oszcz~dnokiowo-Kredytowych wartoid poszczegblnych pozycji finansowych na dzien 31 lipca 2012 roku wynosita i byta zgodna z danymi finansowymi wynikajqcymi bezpoirednio z ksiqg rachunkowych: 5.1. Fundusz wtasny SKOK Fundusz wtasny SKOK na dzieri 31 Lipca 2012 roku: 5.2. Kredyty udzielone na nieruchomoici mieszkaniowe Kredyty udzielone na nieruchomoici mieszkaniowe na dzien 31 lipca 2012 roku: 5.3. Kredyty i pojrczki na cele konsumpcyjne Kredyty i poiyczki udzielone na cele konsumpcyjne na dziei 31 lipca 2012 roku: 5.4. Depozyty Depozyty SKOK na dzien 31 lipca 2012 roku: 5.5. Kredyty i po j aki przeterminowane Kredyty i poiyczki przeterminowane na dzien 31 lipca 2012 roku: 5.6. Zysk (strata) netto za ostatnie 12 miesiecy Zysk (strata) netto za ostatnie 12 miesiecy: 5.7. Przychody og6tem za ostatnie 12 miesiecy Przychody og6tem za ostatnie 12 miesiecy:

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo