I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29"

Transkrypt

1 I RDO Telefon: Telefax: Internet: BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow Wotomin Raport niezaleznego bieg{ego rewidenta z audytu zewnqtrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszczqdnokiowo-kredytowych 800 Sp. z 0.0. Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy, Xlll Wydzial Gospodarczy KRS: , Kapital zakladowy: PLN.. NIP Biura regionalne BDO: Katowlce al. Korfantego 2, tel: , Krakow , ul. Wadowicka 8a, tel: t , krakownbdo.pl; Poznan , ul. Wal-tzaw!,ka 43, tel: , Wroclaw ul. Powstancow Slqskich 7a, tel: , wroclawqbdo.pl BDO Sp. z o. o. jest cztonkiem BDO International L~rnited. tlrytyjskiej spolki I czqiclq rni~dzynarodowej sleci BDO, zloronej z nrezalcinych soolek czlonkowskich.

2 Dla Rady Nadzorczej i Zarzqdu Spoidzielczej Kasy Oszcz~dnofciowo-Kredytowej w Woiominie Stosownie do postanowien art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych (dalej zwanej,,ustawq o SKOK") oraz zgodnie z umowqz dnia 15 maja 2012 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2012 roku, przeprowadziliimy prace atestacyjne w Spotdzielczej Kasie Oszcz~dnoiciowo-Kredytowej w Wotominie (dalej zwanq:,,skokm) z siedzibq w Wotominie, ul. Legionow 29. Celem naszych prac byto dokonanie oceny biezqcej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej SKOK. Zakres naszych prac obejmowat nastepujqce zagadnienia: - zgodnoid dziatania SKOK z przepisami prawa, - ryzyko w dziatalnoici SKOK i stosowane mechanizmy kontrolne, - zarzqdzanie, w oparciu o dane finansowe na dzien 31 grudnia 2011 roku oraz na 30 wrzeinia 2012 roku, a takie w oparciu o informacje pozafinansowe od 1 stycznia 2011 roku do dnia wydania niniejszego raportu. Zarzqd SKOK jest odpowiedzialny za prawidtowoit i rzetelnoit przekazanych nam informacji. Prace atestacyjne zwiqzane z wydaniem niniejszego raportu przeprowadzilismy w oparciu o Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3 oraz w kwestiach nieuregulowanych, w oparciu o postanowienia miedzynarodowych zatozen koncepcyjnych ustug atestacyjnych, standardow i wskazowek wydanych przez Miedzynarodowq Federacje Ksiegowych, odnoszqcych sic do innych, niz badanie i przeglqdy sprawozdan finansowych czynnoici rewizji finansowej. Wybor procedur zalezy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnej nieprawidtowoici. Przy wyborze procedur kierowaliimy sic zarowno oczekiwaniami wobec audytorow wykonujqcych audyt otwarcia zgodnie z art.87 ustawy o SKOK, sformutowanymi

3 przez Urzqd Komisji Nadzoru Finansowego w piimie z dnia 8 sierpnia 2012 roku adresowanym do zarzqdow spoldzielczych kas oszcz~dnoiciowo-kredytowych, jak i wtasnym, profesjonalnym osqdem. Uwazamy, ze zastosowane procedury stanowiq wystarczajqcq podstawe do wyrazenia przez nas wnioskow sformulowanych w czeici szczegolowej raportu. Warszawa, dnia 03 grudnia 2012 roku BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych nr 3355 Kluczowy biegiy rewident przeprowadzajqcy audyt: Biegly Rewident nr ewid I

4 Raport niezaleznego biegtego rewidenta z audytu zewnqtrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dno~ciowo-kredytowych 1. DANE IDENTYFIKUJACE SKOK 4 2. OCENA INFORMACJI FINANSOWYCH I POZAFINANSOWYCH 6 3. OCENA PRAWIDCOWOSCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSIEGOWOSCI 4. OCENA OPERACJI UJETYCH W KSIEGACH RACHUNKOWYCH DO DNIA 30 WRZESNIA 2012 ROKU 5. OCENA DANYCH FINANSOWYCH SKOK PRZEKAZANYCH DO TUW SKOK WG STANU NA 31 LlPCA OCENA PROCESOW ZWIAZANYCH Z DZIALALNOSCI~ SKOK OCENA PRZEPROWADZANYCH TRANSAKCI ZBYCIA WIERZMELNOSCI DO SPOCKI ASK INVEST S.A R.L. 8. INFORMACJE NT. OPlNll Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 9. OCENA INNYCH ZAGADNIEN MAJWYH WPCYW NA OCENC OGOLN~ BIGCEGO REWIDENTA 10. DANE IDENTYFIKUJACE BIEGLEGO REWIDENTA PRZEPROWADZAJACEGO AUDYT ZEWNETRZNY 2 3 BDO Sp. z

5 Raport niezaleinego biegtego rewidenta z audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych I. CZESC SZCZEGOLOWA RAPORTU 1. DANE IDENTYFIKUJACE SKOK 1.1. Nazwa i forma prawna Spotdzielcza Kasa Oszcz~dnoiciowo-Kredytowa w Wotominie (SKOK). Kasa moze uiywai skrotu: SKOK w Wotominie Siedziba Wotomin, ul. Legionow Przedmiot dziaialnoici Gtownym przedmiotem dziatalnoici SKOK byto: - gromadzenie irodkow pienieznych wytqcznie swoich cztonkow, udzielanie swoim cztonkom poiyczek i kredytow oraz prowadzenie na ich zlecenie rozliczen finansowych. SKOK prowadzi dziatalnoii niezarobkowg 1.4. Podstawa dziatalnoici Na dzien wydania niniejszego raportu SKOK dziatata na podstawie: - statutu Spotdzielczej Kasy Oszcz~dnoiciowo-Kredytowej w Wotominie sporzqdzonego w formie aktu notarialnego w dniu 23 lutego 1999 roku wraz z poiniejszymi zmianami, - ustawy z dnia 16 wrzeinia 1982 roku Prawo spotdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, z p6in. zm.), - ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych (Dz. U. z 26 lipca 2012 r. nr 855), - rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici spotdzielczych kas oszcz~dnosciowo-kredytowych (Dz. U. z 13 stycznia r. nr 45) Rejestracja w Sqdzie Gospodarczym W dniu 5 listopada 2001 roku SKOK zostata wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym dla Miasta Stotecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS Wczeiniej SKOK zarejestrowana byta w rejestrze spoldzielni pod numerem ARS Rejestracja w Urzqdzie Skarbowym i Wojewodzkim Urzedzie Statystycznym NIP REGON 'I BDO Sp. z

6 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 1.7. Zarzqd SKOK Na dzien 30 wrzeinia 2012 roku cztonkami Zarzqdu byli: - Mariusz Gazda Prezes Zarzqdu - Joanna Przywoina Wiceprezes Zarzqdu - Mateusz Glodek Wiceprezes Zarzqdu Na dzieh 31 ~rudnia 2011 roku cztonkami Zarzqdu byli: - Mariusz Gazda Prezes Zarzqdu - Joanna Przywoina Wiceprezes Zarzqdu - Mateusz Gtodek Wiceprezes Zarzqdu W okresie od 01 stycznia roku do dnia sporzqdzenia raportu sktad Zarzqdu nie ulegt zmianie. 1 I F f BDO Sp. z

7 Raport niezaleznego bieglego rewidenta z audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 2. OCENA INFORMACJI FINANSOWCH I POZAFINANSOWCH Ponizej przedstawiono wybrane wielkoici z bilansu, rachunku zyskow i strat oraz podstawowe wskainiki finansowe. 1. Podstawowe wartoici z bilansu (W zt) AKTYWA Aktywa trwale Wartoici niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwale % sumy % sumy bilansowej (dane zatwierdzone) bilansowej , ~ ,o ,o ,o ,9 Naleinoici dtugoterminowe, w tym: kredyty i poiyczki cztonkowskie lnwestycje dtugoterminowe Dtugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Naleinojci krotkoterminowe, w tym: kredyty i poiyczki cztonkowskie lnwestycje krotkoterminowe Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Fundusz wlasny PASYWA Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania Rezerwy na zobowiqzania Zobowiazania dtugoterminowe, w tym: depozyty cztonkowskle Zobowiazania krotkoterminowe, w tym: depozyty cztonkowskie BDO Sp. z 0.0.

8 Raport niezaleznego bieglego rewidenta z audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 Listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dno~ciowo-kredytowych 2. Podstawowe wielkoici z rachunku zyskow i start (W ~ 1) Wyszczegolnienie % przych. ze % przych. ze sorzedazv sorzedazv Prrychody z dziatalnoici podstawowej ,O ,O Koszty dziatalnoici operacyjnej ( ) (59,7) ( ) (58,9) Wynik z dzialalnoici podstawowej , Wynik na pozostatych przychodach i kosztach operacyjnych ( ) (21,3) ( ) (93) Wynik operacji finansowych , ,o Wynik finansowy brutto , ,3 Podatek dochodowy Wynik finansowy netto ,O ,5

9 Raport niezaleznego bieglego rewidenta z audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spoldzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 3. Podstawowe wskazniki finansowe Przedstawiona analiza wskainikowa,,kapern zostata obliczona na podstawie zalqcznika do Uchwaty nr 4 Zarzqdu Krajowej Kasy z dnia 19 grudnia roku. Adekwatnoit kapitatowa Wskainik wyptacalnoici kapitat instytucjonalny' powiekszony Lub pomniejszony o zysklstrate z Lat ubiegtych, zysklstrate w trakcie zatwierdzania oraz biezqcy wynik finansowy netto i kapitat uzupetniajqcy2 aktywa ogotem Wskaznik kapitatu instytucjonalnego kapitat instytucjonalnyl powiekszony Lub pomniejszony o zysklstratq z [at ubiegtych, zysklstratq w trakcie zatwierdzania oraz bieiqcy wynik finansowy netto aktywa ogotem 1 kapital instytucjonalny obejmuje: fundusz zasobowy, fundusz udzialowy, pomniejszony o zadeklarowane a nie wplacone udzialy, za zgodq Kasy Krajowej, wydanej na wniosek kasy - inne fundusze wtasne SKOK, tworzone na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzeinia 1982 r. Prawo spbtdzielcze (tekst jedn : Dz U., z 2003 r, Nr 188, poz z psn. zm) w czejci w jakiej fundusz ten sklada sie ze irodkow pienieznych uzyskanych z emisji obligacji dlugoterminowych, wyemitowanych na warunkach, o jakich mowa w pkt. 4 Uchwaty nr 2 Zarzqdu Kasy Krajowej z dnia r. z tym zastrzezeniem, ze wartoit irodkow tego funduszu pochodzqcych z emisji obligacji nie moze przekroczyt 50% sumy funduszu udziatowego i zasobowego liczonego na koniec roku obrotowego poprzedzajqcego rok emisji obligacji, 2 kapital uzupelniajqcy obejmuje: wktady czlonkowskie - pomniejszone o wktady zadeklarowane, a nie wplacone i pod warunkiem, ie statut SKOK okreila, iz w wypadku podjecia przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) uchwaly zobowiqzujqcej cztonkow do wczeiniejszego wplacenia udzialow, niz to przewiduje statut - mozliwoit potrqcenia z wktadow czlonkowskich kwot obowiqzkowych doptat do pdnej wysokoici zadeklarowanych udzialow czlonkowskich, irodki zgromadzone na IKS (IKS Standard) w SKOK w wysokoici 50% salda zgromadzonych irodkow - pod warunkiem, ze statut SKOK okreila, iz w przypadku podjecia przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) uchwaty zobowiqzujqcej atonkow do waeiniejszego wptacenia udziatow, niz to przewiduje statut - mozliwoic potrqcenia z ww. irodkow kwot obowiqzkowych doptat do petnej wysokoici zadeklarowanych udziatow czlonkowskich, kapitat z aktualizacji wyceny, za zgodq Kasy Krajowej wydanej na wniosek kasy: a) wysokoit kredytu stabilizacyjnego, przyznanego w kwocie i na zasadach okreilonych w odrebnej uchwale Kasy Krajowej, b) inne pozycje bilansowe kasy, w kwocie i na zasadach okreilonych w odrebnej uchwale Kasy Krajowej. /? BDO Sp. z

10 art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spoldzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych Jakoit aktywow Wskainik udziatu aktywow niedochodowych aktywa niedochodowe3 aktywa ogotem Wskainik obciqienia kredytowego pozyczki i kredyty przeterminowane powyiej 3 miesiecy4 poiyczki i kredyty ogolem brutto5 powiekszone o poiyczki i kredyty scedowane Wskainik obowiqzkowej rezerwy piynnej irodki zgromadzone w gotowce w kasie SKOK, lokaty bezterminowe w Kasie Krajowej z okresem wypowiedzenia nie dluzszym niz 3 miesiqce, ulokowanych na wyodrebnionym rachunku w Kasie Krajowej, Lokaty terminowe w Kasie Krajowej do 3 miesiecy, papiery wartofciowe emitowane przez Kase Krajowq oraz w innych formach, na podstawie zezwolenia Kasy Krajowej fundusz oszcz~dnoiciowo-pozyczkowy Wskainik catkowitej efektywnofci operacyjnej aktywa przynoszge dochod6 pasywa tworzqce koszt7 Efektywnoit i rentownoit Wskainik rentownofci netto wynik finansowy netto wartoit frednich aktywow Wskainik efektywnofci aktywow przychody ogolem aktywa ogolem 3 aktywa niedochodowe obejmujq: rzeaowy majqtek trwaly i wartoici niematerialne i prawne, irodki pieniezne na nieoprocentowanych rachunkach, wklad na fundusz stabilizacyjny, poiyczki i kredyty przeterminowane powyiej 3 miesiecy wraz z odsetkami pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujqce na te poiyczki i kredyty przeterminowane i scedowane, 4 poiyczki i kredytach przeterminowane powyiej 3 miesiecy uwzgledniajq pozyczki i kredyty przeterminowane nie oddane na droge postepowania sqdowego, na drodze sqdowej, zasqdzone i scedowane, 5 poiyczki i kredyty ogolem brutto - udzielone przez SKOK pozyaki i kredyty (kapitat) nie pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujqce, 6 aktywa dochodowe obejmujq: inwestycje w lokaty, papiery wartoiciowe i inne rachunki oprocentowane, udzielone poiyczki i kredyty ogotem brutto (kapitat) pomniejszone o pozyczki i kredyty przeterminowane powyiej 3 miesiecy uwzgledniajqce poiyczki nie oddane na droge postepowania sqdowego, na drodze sqdowej i zasqdzone, 7 pasywa tworzge koszt obejmujq: depozyty i wktady oszczednoiciowe, kredyty z KSKOK (z wylqczeniem otrzymanych kredytow stabilizacyjnych), wyemitowane przez SKOK obligacje dlugoterminowe. 1.1 BDO Sp. z i '

11 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku Spotdzielcza Kasa Oszcz~dnoiciowo- Kredytowa w Wotominie osiqgneta zysk netto w wysokoici ,57 zt. Zysk netto za wyiej wymieniony okres uksztaltowaty nastepujqce wyniki: - zysk z dziatalnoici podstawowej w kwocie - strata z dzialalnoici operacyjnej w wysokoici - zysk z dziatalnoici finansowej w wysokoici - podatek dochodowy Fundusz udziatowy na dzien 30 wrzeinia roku wynosit ,OO zt ,90 zt, ( ,ll) zt, ,78 zt, ( ,OO) zt. Kazdy cztonek SKOK w Wotominie zgodnie ze statutem jest zobowiqzany do zadeklarowania i wniesienia do SKOK wpisowego w wysokoici 39,OO zt, udziatu w wysokoici 30,OO zt oraz wktadu cztonkowskiego w wysokoici 1,00 zt. Na dzien 30 wrzeinia roku SKOK w Wotominie prowadzita obstuge cztonkow. SKOK w Wotominie rozszerzyta swojq dziatalnoik w 2012 roku. Na dzien 30 wrzeinia 2012 roku SKOK prowadzita swojq dziatalnoit statutowq w 95 oddziatach, a wiec nastapil wzrost w stosunku do konca roku o 13 oddziatbw. Zysk brutto za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku wyniost ,57 zt. Na wartoii tego wyniku ztoiyty sic przede wszystkim: wynik z tytutu odsetek w kwocie ,74 zt, wynik z tytulu prowizji i optat w kwocie ,97 zl, wynik operacji finansowych w kwocie ,78 zt oraz pozostate przychody operacyjne w kwocie ,27 zt. Jednoczeinie wynik brutto pomniejszaly koszty dziatalnoici operacyjnej w kwocie ,81 zt, odpisy z tytutu aktualizacji wartoici kredytow, po iyczek i innych aktywow w wysokoici ,22 zt oraz inne koszty operacyjne w kwocie ,16 zt. Wynik odsetkowy za 9 miesiecy 2012 roku wyniost ,74 zl i byt o ,89 zt wyiszy niz osiqgniety za 12 miesiecy 2011 roku. Gtownq przyczynq wzrostu byt przede wszystkim przyrost portfela kredytow i poiyczek (wzrost o ,54 zt, tj. 29,5%). Za 9 miesiecy 2012 roku maria odsetkowa, liczona jako stosunek wyniku odsetkowego do przychodow odsetkowych wyniosta 48,2% i ulegta zwiekszeniu o 2,6 punktu procentowego w porownaniu od mariy za okres 12 miesiecy roku. Wynik z tytutu prowizji i optat za 9 miesiecy 2012 roku wyniosl ,97 zt. Odpisy z tytutu aktualizacji wartoici kredytow, poiyczek i innych aktywow wyniosty za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku ,22 zl. Rentownoit brutto (liczona jako zysk brutto do przychodow ogotem) wyniosta za 9 miesiecy 2012 roku 22,7% i zmniejszyta sie w porownaniu do okresu 12 miesiecy 2011 roku o 10,6 punktu procentowego. Na dzieh 30 wrzeinia 2012 roku suma aktywow wynosita ,69 zt i ulegta zwiekszeniu o ,22 zt (tj. 28,0%) w porownaniu ze stanem na dzien 31 grudnia roku. Wzrost ten zostat sfinansowany gtownie zwiekszeniem zobowiqzan wobec cztonkow SKOK o ,78 zt, przede wszystkim w wyniku przyrostu depozytow w SKOK oraz przyrostem funduszy wtasnych o ,57 zt. Podstawowym irodtem finansowania aktywow na 30 wrzeinia 2012 roku byty zobowiqzania wobec cztonkow SKOK (podobnie w roku ubiegtym). Saldo zobowiqzan wobec cztonkow SKOK wyniosto na dzien 30 wrzeinia 2012 roku ,64 zt i stanowito 90,6% sumy bilansowej (spadek o 0,1 punktu procentowego w porownaniu do stanu na dzien 31 grudnia 2011 roku). # BDO Sp. z

12 art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych W zwiqzku ze zmianq prezentacji kredytow i poiyczek powyzej 12 miesiecy, ktore na dzien 30 wneinia 2012 roku prezentowane sq w naleznoiciach dtugoterminowych, nastqpita zasadnicza zmiana struktury aktywbw. Kredyty i poiyczki cztonkowskie dtugo i krotkoterminowe wynosity ,13 zt i stanowity 82,9% sumy bilansowej. W porownaniu do stanu na dzien 31 grudnia roku udziat ten nie ulegt zmianie. Saldo zobowiqzan z tytutu kredytow i poiyczek na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wyniosto ,OO zt ( ,OO zt na dzien 31 grudnia roku) i dotyczyto kredytu stabilizacyjnego otrzymanego od Krajowej Spotdzielczej Kasy Oszcz~dno~ciowo-Kredytowej. Wartoit funduszy wtasnych na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wyniosta ,37 zt ( ,80 zt na dzieli 31 grudnia 2011 roku) i byta wyisza o ,57 zt (tj. 32,9%). Na wzrost salda wplynqt przede wszystkim zysk wygenerowany za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku przez SKOK w kwocie ,57 zt oraz zwiekszenie funduszu udziatowego o ,OO zt. Na dzien 31 grudnia roku wszystkie naleznoici z tytutu kredytow i poiyczek byty prezentowane w naleznoiciach krotkoterrninowych, z czego wartoit kredytow i poiyczek o okresie sptaty powyiej 12 rniesiecy wynosita ,78 zt. Z analizy pasywow wynika, ze dziatalnoit gospodarcza SKOK w Wotominie byla w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku finansowana w 91,896 funduszem obcym i w 8,2% funduszem wlasnym. Udziat funduszu obcego w strukturze finansowania w porownaniu do stanu na 31 grudnia roku spadl o 0,3 punktu procentowego. Wskainiki wyptacalnoici i kapitalu instytucjonalnego wynoszq odpowiednio 8,3% i 8,296 spetniajqc norme dla tych wskainikow, ktora wynosi 8,0% dla wskainika wyptacalnoici i 4,0% dla wskainika kapitatu instytucjonalnego. Zalecenia Krajowej Kasy odnoinie wskainikow jakoici aktywow, ktore powinny by6 ponizej poziomu 10,0% zostaty spetnione. Wskaznik udziatu aktywow niedochodowych wynosit 0,5%, natomiast wskainik obciqzenia kredytowego wynosit 2,096. Na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wskainik obowiqzkowej rezerwy ptynnej wynosit 9,1% i byt nieznacznie ponizej wymaganej stopy okreilonej w art. 38 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o sp6ldzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych. Wskainik catkowitej efektywnoici operacyjnej spetnia zalecanq wielkoit, ktora powinna bye rowna lub wieksza 100,0% i wynosil 108,0%. Wskainik rentownoici netto wynosil 2,0% i osiqgnqt zalecany poziom dla tego wskainika, ktory nie powinien byt nizszy niz 0,8%. Wskainik efektywnoici aktywow wynosit 11,2% i jego wartoit ksztattowata sic na poziomie nizszym od postulowanego. Wzorcowy poziom wskainika powinien wynosit co najmniej 15,0%. Osiqgniete wyniki jak i ogolna sytuacja finansowa Spotdzielczej Kasy Oszcz~dnoiciowo-Kredytowej w Wotominie nie wskazujq na zagrozenie kontynuacji dziatalnoici w okresie kolejnych 12 rniesiecy liczqc od daty 30 wrzeinia 2012 roku. BDO Sp. z I '

13 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczvch kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 3. OCENA PRAWIDLOWOSCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSI~GOWOSCI 3.1. Zasady (polityka) rachunkowoici Na podstawie uchwaty nr 5 Zarzqdu Kasy Krajowej z dnia 12 grudnia 2011 roku Zarzqd SKOK w Wotominie jednogtoinie uchwatq nr z dnia 12 listopada 2012 roku postanowit zaktualizowad polityke rachunkowoici przyjmujqc do stosowania wzorzec bilansu oraz wzorzec rachunku zyskow i strat. Uchwatq nr 1864Al12 z dnia 12 listopada 2012 roku Zarzqd SKOK w Wotominie postanowit zmienid zasady dokonywania odpisow aktualizujqcych wartoid naleznoici przeterminowanych i nieiciqgalnych zgodnie z normami dopuszczalnego ryzyka, ustalonymi zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 30 grudnia roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici kas oszcz~dnokiowo-kredytowych. Na podstawie przeprowadzonych procedur stwierdzono zgodnoit prowadzonej rachunkowoici przez SKOK z przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowoici oraz z rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici sp6tdzielczych kas oszcz~dno~ciowo-kredytowych. Stosowany przez SKOK Zaktadowy Plan Kont jest zgodny z wzorcowym planem kont przygotowanym przez Kase Krajowq oraz istnieje zgodnoic dekretow ksiegowych z szablonami dekretow ustalonymi przez Kase Krajowq, a take zgodnoit z przepisami prawa bilansowego. Wszystkie aktualizacje planu kont przeprowadzane sq w formie uchwat Zarzqdu SKOK w Wotominie. Zaktadowy Plan Kont dostosowany jest do aktualnych wytycznych i kont znajdujqcych sie w systemie SkokCom Zasadnoii i ciqgtoii stosowanych zasad (polityki) rachunkowoici Podstawq otwarcia ksiqg rachunkowych SKOK na 01 stycznia roku byto sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzieli 31 grudnia 2010 roku, a podstawq otwarcia ksiqg rachunkowych SKOK na 01 stycznia 2012 roku byto sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzieri 31 grudnia 2011 roku. Zachowana jest ciqgtoii bilansowa w sumach ogolnych i w poszczegolnych pozycjach bilansu. Naszym zdaniem zasady (polityki) rachunkowoici stosowane sq w sposob ciqgty i wlaiciwy PrawidtowoiC operacji gospodarczych Zapisy w ksiegach rachunkowych odzwierciedlajq stan rzeczywisty operacji gospodarczych. Dane sq wprowadzane kompletnie i poprawnie na podstawie zakwalifikowanych do zaksiegowania dowodow ksiegowych. Zapewniono ciqgtok zapisow oraz bezbtednoit dziatania stosowanych procedur. Chronologia zdarzeli gospodarczych w SKOK jest przestrzegana. SKOK dokonuje miesiecznych zamkniet ksiqg, sporzqdzajqc zestawienie obrotow i sald kont syntetycznych oraz dziennik umozliwiajqcy uzgodnienie jego obrotow z obrotami zestawienia obrotow i sald kont ksiegi gtownej. Na podstawie wybranej proby i otrzymanych dokumentow sprawdzono prawidtowoii dokumentacji kredytowej i po jczkowej. Uznano, ie przedstawiona dokumentacja kredytowa i pojczkowa jest prawidtowa i kompletna, a takze zgodna z obowiqzujqcymi procedurami RzetelnoiC, bezbtednoic i sprawdzalnofe ksiqg rachunkowych Dowody bedqce podstawq zapisow ksiegowych zawierajq niezbedne dane wymagane ustawq o rachunkowoici. i A BDO Sp. z

14 art. 87 ustawv z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych W toku przeprowadzonego audytu zewnetrznego wykonanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych zweryfikowano powiqzania porniedzy dowodarni ksiegowyrni a zapisami w ksiegach rachunkowych. Prowadzenie ksiqg rachunkowych uznano za rzetelne i sprawdzalne, nie wykryto nieprawidtowoici Zabezpieczenia dostepu do danych i systemu ich przetwarzania Ksiegi rachunkowe sq prowadzone w siedzibie SKOK. Ewidencja ksiegowa jest prowadzona kornputerowo przy uiyciu oprograrnowania SkokCorn. System zabezpieczania dostepu do danych bazujqcy na mechanizrnach kontrolnych systernu SkokCorn wsparty dodatkowyrni narzedziarni oraz kontrolq wewnetrznq uprawnien uznano za wystarczajqcy lnwentaryzacja aktywow i pasywow lnwentaryzacje aktywow i pasywow na dzieh 31 grudnia 2011 roku, przeprowadzonq przez SKOK w zakresie, terrninach i z czestotliwoiciq przewidzianq w ustawie o rachunkowoici rnoina uznac za poprawnq, stwierdzone roznice prawidtowo rozliczono w ksiegach rachunkowych badanego roku Ochrona dokumentacji ksiegowej, ksizlg rachunkowych i sprawozdan finansowych Dokurnenty ksiegowe przechowuje sic w siedzibie SKOK w Wotorninie oraz oddziatach SKOK w zarnknietych pornieszczeniach, w oryginalnej postaci, w ustalonyrn porzqdku dostosowanyrn do prowadzenia ksiqg rachunkowych, w sposob pozwalajqcy ich tatwe odszukanie, w podziale na okresy sprawozdawcze. Zgodnie z obowiqzujqcq w SKOK Politykq Bezpieczenstwa lnforrnacji Administrator Systernu lnforrnatycznego zobowiqzany jest do tworzenia kopii systernu. Wszystkie kopie wykonywane sq w dwoch egzernplarzach przechowywanych w osobnych lokalizacjach. Jeden z nich jest kopiq archiwalnq i przechowywanq przez Adrninistratora Systernu Inforrnatycznego, drugi jest kopiq bezpieczenstwa. Kopie bezpieczenstwa danych przechowywanych na stacjach roboczych wykonuje uiytkownik danej stacji. Kopie bezpieczenstwa i kopie archiwalne tworzone sq na noinikach cyfrowych i rnagnetycznych. Noiniki bedqce kopiarni archiwalnyrni sq opisane i oznakowane datq zapisu oraz nazwq cyklu przetwarzania. Dostep do kopii bezpieczehstwa rnoge rniec jedynie Administrator Bezpieczenstwa lnforrnacji oraz Administrator Systernu Inforrnatycznego. Stwierdzono, iz dane przechowywane sq w sposob wtaiciwy. Ochrone dokurnentacji ksiegowej uznano za wtaiciwq. f, BDO Sp. z

15 art. 87 ustawv z dnia 5 listo~ada 2009 roku o s~otdzielczvch kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych 4. OCENA OPERACJI UJETYCH W KSIEGACH RACHUNKOWYCH DO DNlA 30 WRZESNIA ROKU Na podstawie przeprowadzonych procedur i testow nie stwierdzono istotnych nieprawidtowoici w zakresie ujecia w ksiegach rachunkowych od dnia 01 stycznia roku do dnia 30 wrzeinia 2012 roku operacji dotyczqcych w szczqolnoici nastepujqcych katqorii aktywow i pasywbw Naleinofci z tytutu poiyczek i kredytow Na dzieh 30 wrzeinia 2012 roku saldo kredytow i poiyczek udzielonych brutto (czeid kapitatowa) wynosito ,OO zt i wykazato wzrost w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia roku o 29,9%. 7 Saldo poiyczek udzielonych NaleinoSci brutto Saldo poiyczek przeterminowanych powyzej 30 dni (bez sqdu i zasqdzonych) Wskainik poiyczek przeterminowanych powyiej 30 dni (bez sqdu i zasqdzonych) / saldo poiyczek udzielonych Saldo przeterminowanych poiyczek powyiej 30 dni + sqd, zasqdzone Wskainik poiyczek powyzej 30 dni + sqd, zasqdzone / saldo poiyczek udzielonych Saldo po iyczek sqd, zasqdzone Wskainik poiyczek sqd, zasqdzone / saldo udzielonych poiyczek Saldo poiyczek umorzonych Wskainik poiyczek umorzonych 1 saldo poiyczek udzielonych 30 wrzeinia ,OO ,OO 2,27% ,OO 3,06% ,OO 0,79% ,OO 0,07% 31 grudnia ,OO ,OO 0,51% ,OO 1,39% ,OO 0,88% ,OO 0,07% 4.2. Naleinofci z tytutu po jczek i kredytow przeterminowanych Struktura przeterminowania poiyczek i kredytow na dzien 30 wrzeinia 2012 roku oraz na dzien 31 grudnia roku przedstawiata sie nastepujqco: a przete rminowe rnia poiyczek i kredyt6w ~kresu (t,ez sqdol wych i zasqdzonych) Poiyczki przeterminowane do 30 dni Poiyczki przeterminowane od 30 do 120 dni Po iyczki przeterminowane od 121 do 180 dni Poiyczki przeterminowane od 181 do 365 dni Poiyczki przeterminowane powyiej 365 dni RAZEM PRZETERMINOWANE 30 WI ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO 31grudnia ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO Udziat kredytow i poiyczek przeterminowanych powyiej 30 dni razem z poiyczkami znajdujqcymi sie w sqdzie i zasqdzonymi na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wyniost ,OO zt i wzrost w stosunku do 31 grudnia roku o ,OO zt. BDO Sp. z

16 art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowo-kredytowych Analizujqc strukture przeterminowania poiyczek i kredytow mozna zaobserwowad wyrainy wzrost w kazdym przedziale przeterminowania. Najwiekszy wzrost mozna zaobserwowad w przeterminowaniu poiyczek i kredytow do 30 dni. Wzrost ten wyniost ,OO zt w stosunku do 31 grudnia roku NaleinoSci z tytutu pojrczek i kredytow odzyskiwanych na drodze sqdowej oraz naleinoici zasqdzonych Saldo naleznoici zasqdzonych oraz dochodzonych na drodze sqdowej na dzieh 30 wrzeinia roku wynosito ,OO zt, co stanowita 0,79% udziatu salda udzielonych poiyczek Wielkoit, struktura i jakoit poiyczek i kredytow udzielonych cztonkorn rady nadzorczej, zarzqdu i komisji kredytowej SKOK w Wotominie udzielita poiyczek cztonkom rady nadzorczej, zarzqdu i komisji kredytowej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spotdzielczych kasach oszcz~dnoiciowokredytowych. Saldo poiyczek i kredytow udzielone tym cztonkom na dzien 30 wrzeinia 2012 roku wyniosto ,47 zt, co stanowito 0,03% funduszu oszcz~dnoiciowo-poiyczkowego i nie przekracza limitow w zakresie poiyczek dla osob okreilonych w wyzej wymienionym artykule. Na saldo to sktadajq sie nastepujqce pozycje: Rodzaj poiyaki remontowa mieszkaniowa linia poiyczkowa konsumencka chwilowka RAZEM Saldo do splaty na 30 wrzeinia 2012 roku , , , , , ,47 Organ SKOK Rada Nadzorcza Zarzqd Komisja Kredytowa Komisja Kredytowa Komisja Kredytowa Komisja Kredytowa 4.5. Wysokoit odpisow aktualizujqcych naleinoici z tytutu poiyczek i kredytow przeterrninowanych Na dzieli 30 wrzeinia 2012 roku SKOK w Wolominie posiadata wartoit odpisow aktualizujqcych naleznoici z tytutu po iyczek i kredytow przeterminowanych w wysokoici ,43 zt, w tym utworzone w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 wrzeinia 2012 roku w kwocie ,22 zt. Zgodnie z 4 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 30 grudnia roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoici spotdzielczych kas oszcz~dnoiciowo-kredytowych wartoit odpisow powinna wynosit co najmniej ,OO zt. Zarzqd SKOK w Wotominie po wnikliwej analizie poiyczek przeterminowanych i prowadzonych dziatan windykacyjnych, a takze w zwiqzku z potencjalnym ryzykiem kredytowym postanowit zwiekszyd saldo odpisow aktualizujqcych do wy-iej wymienionej kwoty. 1 1 Q ' > BDO Sp. z

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak DBSIWSKOK/075111l6/ JZM Warszawa, 2012-08- ag Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczednościowo-Kredytowej Informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 26.07.2012r.,

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA Rozdział VII - Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE Raport roczny SA-R 2004 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo