Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od r. do r. na XV Zebranie Przedstawicieli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na XV Zebranie Przedstawicieli"

Transkrypt

1 Lublin, dnia r. 1 Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od r. do r. na XV Zebranie Przedstawicieli SYTUACJA SKOK W ROKU 2008 Rok 2008, pomimo kryzysu, jaki ujawnił si na wiatowych rynkach finansowych w trzecim kwartale, sprzyjał dynamicznemu rozwojowi naszej Kasy. Wzmocnienie pozycji rynkowej SKOK było efektem dwóch istotnych czynników wyróniajcych działalno SKOK na rynku usług finansowych - korzystnej oferty, wzbogaconej o nowe produkty zwikszajce atrakcyjno i funkcjonalno wiadczonych usług jak i inwestowania wolnych rodków finansowych wyłcznie w bezpieczne instrumenty finansowe, co uchroniło nas od strat wynikajcych z inwestycji w instrumenty obarczone znacznym ryzykiem. W dalszym cigu koncentrujemy swoj działalno przede wszystkim na udzielaniu poyczek, kredytów, przyjmowaniu lokat terminowych, prowadzeniu rachunków biecych czy te dokonywaniu przelewów. W roku 2008 szczególnie w segmencie lokat terminowych utrzymalimy istotn dynamik wzrostu (22,3% wzgldem roku 2007), co było efektem zarówno podniesienia od 15 padziernika 2008 r. w SKOK-ach - jako pierwszej instytucji, kwoty ubezpieczenia depozytów, gwarantujcej ich wypłat w 100 % do równowartoci Euro, jak i wspomnianego wyej ograniczonego ryzyka inwestycyjnego. Utrzymało si take wysokie zainteresowanie ofert poyczkow i kredytow SKOK ilo udzielonych poyczek i kredytów wzrosła wzgldem roku 2007 o 18,9%. W roku 2008 odnotowalimy dalszy przyrost bazy członkowskiej, zwikszeniu uległa take liczba placówek prowadzcych obsług członków bdca efektem realizowania planu zwikszania dostpnoci do usług oferowanych przez Kas. Znaczca dynamika przyrostu portfela poyczek i kredytów została osignita głównie poprzez rozwój segmentu kredytów długoterminowych oraz kredytów i poyczek hipotecznych. 1

2 Kredyty/ Poyczki i Depozyty w zł w latach Lata Poyczki w tys. zł. Depozyty w tys. zł Istotnemu zwikszeniu uległy take aktywa naszej Kasy, osigajc kwot ,75 zł, co oznacza przyrost wzgldem roku ubiegłego o 22,5%. Aktywa w zł w latach Lata 2

3 W roku 2008 wdroylimy nowe rozwizania poszerzajce funkcjonalno rachunków biecych prowadzonych w SKOK zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsibiorców. Moliwo korzystania z dostpu do rodków zdeponowanych w Kasie na odległo, poza placówk SKOK, zapewniaj: usługa e-skok, która daje dostp do rachunku przez internet, w tym take moliwo dokonywania przelewów i zakładania lokat terminowych oraz karta Visa, dziki której mona płaci za towary i usługi w miejscach oznaczonych logo Visa, w tym za zakupy dokonywane przez internet oraz wypłaca gotówk przy okazji zakupów w placówkach handlowych oznaczonych logo VISA Cahback oraz w 128 bankomatach sieci nalecej do systemu SKOK o nazwie SKOK24 w tym w trzech zamontowanych w naszych placówkach. Celem uatrakcyjnienia oferty kartowej wdroylimy specjalny produkt - Preferencyjn Lini Poyczkow (LPP), która przewiduje moliwo zadłuania si w rachunku do wysokoci przyznanego przez SKOK limitu, którego cz jest nieoprocentowana. Produkty te zwikszaj atrakcyjno rachunków prowadzonych w naszej Kasie, a take pozwalaj zwikszy sprzeda linii poyczkowych. W roku 2008 spółdzielcze kasy oszczdnociowo kredytowe zostały uwzgldnione w szeregu projektowanych (nowelizowanych) i uchwalonych aktach prawnych: 1. W ustawie o zmianie ustawy o słubie wojskowej ołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - znowelizowane przepisy umoliwiaj przekazanie rent i emerytur wojskowych take na rachunek uposaonego w Spółdzielczej Kasie Oszczdnociowo-Kredytowej. Zmiana ta była postulowana nie tylko przez same SKOK-i, lecz take przez emerytowanych ołnierzy - członków SKOK, którzy po przejciu na emerytur nie mogli otrzymywa swoich wiadcze na rachunki w SKOK. Kasa Krajowa zgłosiła take stosowne poprawki do projektów ustaw przewidujcych wypłaty wiadcze emerytalno-rentowych dla pracowników innych bran lub grup społecznych (rzdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Słuby Kontrwywiadu Wojskowego, Słuby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Słuby Wiziennej oraz ich rodzin, projekt ustawy o Stray Kolejowej, poselski projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat , działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych). Ustawy te bd przedmiotem prac legislacyjnych w roku W ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów pojciem bank kredytujcy" objto take Spółdzielcz Kas Oszczdnociowo-Kredytow. 3. W ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - w myl nowelizacji zabezpieczeniem wykonania decyzji podatkowej moe by take pisemne, nieodwołalne upowanienie organu podatkowego, potwierdzone przez Spółdzielcz Kas Oszczdnociowo-Kredytow, do wyłcznego dysponowania rodkami pieninymi zgromadzonymi na rachunku lokaty 3 3

4 terminowej; ustawa ta przewiduje take moliwo uregulowania podatków stanowicych dochód gminy kart płatnicz, w takim przypadku za termin zapłaty uznaje si dat obcienia rachunku w SKOK. 4. W ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - zmienione przepisy przewiduj moliwo otrzymywania zwrotów rónic podatku VAT bd kwot wydanych na zakup kas rejestrujcych na rachunek w SKOK, a take uznanie dokumentu potwierdzajcego wpłat na rachunek SKOK jako dowodu potwierdzajcego zapłat za towar lub usług. 5. W ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - nowelizacja przewiduje moliwo odliczenia od podatku odsetek od kredytu zacignitego w SKOK na spłat kredytu zacignitego na cele mieszkaniowe. 6. W ustawie o szczególnych rozwizaniach dla podatników uzyskujcych niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziki zmienionym przepisom zwrot podatku bdzie mógł nastpi na rachunek w SKOK. Istot wszystkich wprowadzanych zmian jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby projektowane akty prawne (lub ich nowelizacje), niezalenie od ich rangi uwzgldniały, obok innych instytucji finansowych, take Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo- Kredytowe, przeciwdziałajc tym samym dyskryminowaniu osób korzystajcych z usług Kas, jak i samych Kas. Kasa Krajowa z zwizku z przedłoonym w Sejmie projektem ustawy o udzielaniu przez Skarb Pastwa wsparcia instytucjom finansowym wystosowała list do premiera Donalda Tuska o objcie kas spółdzielczych, jako istotnego elementu rynku finansowego, przepisami tej ustawy. Dziki tej interwencji Kasy znalazły si w gronie podmiotów, które w przypadku zachwiania płynnoci bd mogły skorzysta ze rodków Skarbu Pastwa. Ustawa ta została przyjta przez Sejm w lutym 2009 roku - istotnie wzmacnia ona bezpieczestwo działalnoci SKOK. Przygotowany jako inicjatywa prezydenta projekt ustawy Prawo Spółdzielcze został odrzucony przez Sejm po pierwszym czytaniu. W kwietniu został wniesiony do Sejmu, przez grup posłów Platformy Obywatelskiej, projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczdnociowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten został negatywnie oceniony przez SKOK im. Unii Lubelskiej i Kas Krajow jako wysoce niekorzystny dla systemu SKOK oraz poddany krytycznej ocenie przez autorytety z rónych dziedzin prawa. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, które do dnia przygotowania niniejszego sprawozdania nie uległy zakoczeniu. DZIAŁALNO SZKOLENIOWA 4 W roku 2008, tak jak w latach ubiegłych, Zarzd działalno szkoleniow oparł przede wszystkim na współpracy z Wysz Szkoł Finansów i Administracji z siedzib w Gdasku. Korzystalimy z oferty szkoleniowej dla osób, które przygotowywały si do pełnienia nowej funkcji w Kasie jak i dla osób, które pogłbiały lub aktualizowały wiedz. Łcznie w rónorodnych formach działa edukacyjnych wzili udział niemal 4

5 wszyscy pracownicy. Na kilkudniowych szkoleniach i warsztatach specjalistycznych przeszkoleni zostali kluczowi pracownicy (m.in. z Działu Ksigowoci). W cyklicznych szkoleniach wewntrznych z zakresu tzw. przeciwdziałania praniu pienidzy udział wzili pracownicy nowo zatrudniani i te osoby, którym szkolenia były niezbdne do pracy na Oddziałach/Punktach Kasowych. W szkoleniach prowadzonych przez firmy zewntrzne z zakresu BHP, szkoleniach kasjer złotówkowy, kursie z zakresu pierwszej pomocy uczestniczyli pracownicy, którzy nie posiadali wymaganych szkole. Dua liczba pracowników naszej SKOK wziła udział w szkoleniu nt. kredytów długoterminowych oraz skutecznej sprzeday usług finansowych. Nasi pracownicy uczestniczyli take w konferencji dotyczcej przestpczoci kredytowej w SKOK. Ponadto, uczestniczylimy w kilku konferencjach, seminariach i warsztatach zorganizowanych przy współpracy Kasy Krajowej, TU SKOK ycie S.A. i H&S. SYSTEM JAKOCI W roku 2008 kontynuowalimy proces przedłuenia certyfikatu Systemu Zarzdzenia Jakoci ISO, weryfikujc procedury zarzdzania jakoci. Potwierdzeniem wysokiego poziomu jakoci realizowanych usług oraz działalnoci Kasy zgodnie z wymogami normy i przepisów prawa powszechnego był audyt nadzoru przeprowadzony na pocztku lutego 2008 przez firm KEMA Quality Polska. Na audycie nie stwierdzono adnych niezgodnoci. REGULACJE WIADCZONYCH USŁUG Zmianom uległo szereg norm dopuszczalnego ryzyka okrelonych przez organ nadzoru - Kas Krajow. W listopadzie dokonalimy zmiany normy dopuszczalnego ryzyka w zakresie udzielania kredytów i poyczek długoterminowych (zwanych dalej kredytami) wydłuylimy do 6 lat termin, powyej którego kredyty maj charakter wierzytelnoci długoterminowych. Z uwagi na kryzys finansowy zmniejszeniu uległy limity zaangaowania SKOK w kredyty długoterminowe, w tym w szczególnoci udzielane powyej 10 lat oraz dopuszczalny limit kredytu długoterminowego, jaki moe zosta udzielony jednemu członkowi, a take maksymalna warto kredytu zabezpieczonego hipotek. Jednoczenie spod działania normy zostały wyłczone linie poyczkowe. Charakter prewencyjny miała take wprowadzona na podstawie uchwały listopadowej Kasy Krajowej norma dopuszczalnego ryzyka w zakresie ustalania minimalnej zdolnoci kredytowej członków Spółdzielczych Kas Oszczdnociowo-Kredytowych. Norma ta wprowadziła zasady ustalania minimalnej zdolnoci kredytowej członków SKOK celem uniknicia ryzyka udzielania kredytów osobom o zbyt niskiej zdolnoci kredytowej. Z uwagi na powysze w grudniu zmianie uległa take norma dopuszczalnego ryzyka dotyczca zgodnoci działania SKOK z zasadami prowadzenia rachunkowoci 5 5

6 (zobowizujca Kasy do przeprowadzania bada lub ekspertyz sprawozda finansowych) wprowadzone zmiany zapewniły zgodno tej normy z norm dotyczc udzielania poyczek i kredytów długoterminowych oraz uaktualniono załcznik okrelajcy dodatkowe obszary, które obowizkowo powinny zosta uwzgldnione podczas badania sprawozdania finansowego SKOK. W grudniu zmianie uległy normy dopuszczalnego ryzyka dotyczce udzielania przez Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe poyczek i kredytów na cele zwizane z działalnoci gospodarcz prowadzon przez przedsibiorców tre normy została uaktualniona, wprowadzono zalecenie, aby pracownicy, do obowizków, których nalee bdzie rozpatrywanie wniosków o udzielenie takich poyczek i kredytów posiadali odpowiednio udokumentowane kwalifikacje i wiedz fachow. W grudniu wprowadzilimy na podstawie normy dotyczcej obowizków sprawozdawczych nowe raporty, dokonalimy nowelizacji czci dotychczas przesyłanych raportów. W kwietniu wprowadzilimy zmiany do procedury Instrukcja obsługi kasowej w Spółdzielczej Kasie Oszczdnociowo-Kredytowej poprzez wprowadzenie nowych rozdziałów dotyczcych dofinansowania punktów kasowych poprzez konwój oraz zasad wpłat i wypłat gotówki do banku. W zwizku z rozszerzeniem wachlarza usług o nowe produkty wprowadzilimy w lipcu wzory umów wraz z Regulaminem Preferencyjnej Linii Poyczkowej (LPP) celem uatrakcyjnienia wydawanych kart Visa. W grudniu przyjlimy Regulamin oraz wzory umów usługi e-skok. W lipcu przyjlimy uchwał program SKOKCom 3.x jako jednolity program informatyczny dla Kasy, który wdroylimy własnymi słubami informatycznymi. DZIAŁALNO OPERACYJNA I ROZLICZENIOWA W 2008 r. Członkowie zacignli kredyty i poyczki na łczn kwot: ,50 zł, to stanowi 19 % wzrost wzgldem roku ubiegłego i oznacza, e akcja kredytowa utrzymała si na poziomie podobnym jak w roku Oprócz działalnoci kredytowej zgromadzone rodki Członków Kas, lokowalimy w postaci depozytów - lokat obowizkowych oraz lokat dobrowolnych w Kasie Krajowej. Na koniec 2008 r. zgromadzono z tego tytułu ,47 zł. Nadwyka rodków zgromadzonych przez Kas była konsekwentnie lokowana na rynku finansowym głównie w bony i obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe do wysokoci gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny a take w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W 2008 r. kontynuowalimy polityk utrzymywania wysokiej płynnoci portfela inwestycyjnego Kasy poprzez nabywanie instrumentów łatwo zbywalnych lub 6 6

7 o krótkich terminach zapadalnoci, co skutecznie zabezpiecza SKOK przed ryzykiem utraty płynnoci finansowej w sytuacji zakłóce przepływu rodków pieninych. Przestrzeganie stosownych regulacji zewntrznych i wewntrznych pozwoliło na ograniczenie ryzyka kredytowego poprzez odpowiedni dywersyfikacj portfela aktywów. W cigu roku 2008 wzrosła warto funduszy Kasy. Warto funduszu udziałowego na dzie r. wyniosła ,50 zł, warto funduszu zasobowego ,23 zł, natomiast warto funduszu wkładów członkowskich ,47 zł. Znakomicie rozwija si usługa zlece płatniczych zarówno krajowych jak i transgranicznych realizowanych za pomoc WESTERN UNION. Kontynuowalimy wydawanie własnych kart identyfikacyjnych IKM oraz kart płatniczych Visa. Zakoczylimy w grudniu 2008 wydawanie kart VISA Elektron oraz bankomatowych SKOKCard. W cigu roku 2008 ilo wydanych kart wzrosła o ok. 30%. NADZÓR Jednym z głównych celów działania jest zapewnienie bezpieczestwa zgromadzonych w SKOK oszczdnoci. Dla realizacji tego celu stosujemy system kontroli, której podlegaj placówki obsługi i działy oraz analizujemy miesiczn sprawozdawczo. W cigu całego roku 2008, w oparciu o comiesiczn sprawozdawczo przesyłan do Działu Monitoringu i Kontroli Kasy Krajowej, prowadzony był stały monitoring i analiza sytuacji finansowej Kasy. Monitoring ten został wzmocniony poprzez wprowadzenie od listopada obowizku przesyłania, co 10 dni do Kasy Krajowej dodatkowych raportów dotyczcych płynnoci. Na potrzeby biecej analizy sytuacji finansowej Kasy stosowany jest System Analizy Wskanikowej KAPER, który stanowi podstawowe narzdzie umoliwiajce weryfikacj sytuacji finansowej. Wyniki analiz wskaników słu do biecej oceny sytuacji finansowej i realizowanego planu budowy kapitału. Realizacji opisanego wyej celu słu take czynnoci sprawdzajce podejmowane w miejscu prowadzenia działalnoci: kontrole oraz inne czynnoci zwizane z potrzeb wyjaniania pojawiajcych si problemów. Celem tych działa jest take weryfikacja przestrzegania przepisów prawa oraz norm stanowionych przez Kas Krajow. W roku 2008 przeprowadzilimy: 74 kontroli w Oddziałach / Punktach Kasowych, 11 kontroli w Działach i na stanowiskach samodzielnych, 1 postpowanie wyjaniajce. PROMOCJA I REKLAMA W 2008 roku działania reklamowe prowadzone przez Zarzd SKOK im. Unii Lubelskiej realizowane były przede wszystkim ze składki przekazanej do Kasy Krajowej w wysokoci zł. Działania reklamowo-promocyjne prowadzone 7 7

8 przez Kas Krajow w roku 2008 realizowane były przez spółk systemu SKOK - Media SKOK Sp. z o.o. Podejmowane działania, w tym równie z zakresu PR, skupiały si głównie na dwóch mediach o najszerszym odbiorze społecznym: telewizji i prasie. W roku 2008 po raz pierwszy przeprowadzone zostały a trzy kampanie reklamowe. Pierwsza kampania, przeprowadzona w marcu miała głównie charakter produktowy. Przeprowadzona została pod hasłem Tylko w SKOK lokaty nr 1 w Polsce". Dla realizacji kampanii wykorzystano głównie pras (dzienniki ogólnopolskie) i portal internetowy dziennik.pl. Promocji lokat towarzyszyły działania o charakterze edukacyjnym i wizerunkowym. W czerwcu 2008 roku została zaplanowana i przeprowadzona druga reklamowa kampania prasowa Spółdzielczych Kas Oszczdnociowo-Kredytowych zwizana przede wszystkim z XVI Krajow Konferencj SKOK, która odbyła si w Warszawie 19 czerwca. Podczas kampanii wykorzystano powierzchnie reklamowe w 9 najwikszych, ogólnopolskich dziennikach i 5 tygodnikach. Trzecia, jesienna kampania reklamowa miała charakter głównie wizerunkowy została przeprowadzona z duym rozmachem. Hasłem kampanii było Ich banki - Twoja Kasa". W zwizku z pierwszymi sygnałami o postpujcym pocztkowo wyłcznie w sektorze bankowym kryzysie na rynkach wiatowych, przygotowano kampani, w której wykorzystano głównie telewizj. Po raz pierwszy w reklamie spółdzielczych kas skorzystano z krótkiej formy teaserów (10-sekundowych spotów zagadek) emitowanych we wrzeniu i dłuszego, 30-sekundowego wyjanienia emitowanego w padzierniku, bezporednio po zakoczeniu pierwszej czci kampanii. W reklamach podkrelono wyjtkowy charakter SKOK, w tym: przyjazno klientowi, blisko oraz fakt, e system SKOK opiera si na wyłcznie polskim kapitale. Była to szczególnie wana informacja, która wzmocniła wizerunek SKOK jako instytucji w znacznie mniejszym stopniu naraonej na niekorzystne zjawiska zachodzce na rynkach finansowych. Łcznie we wrzeniu i padzierniku w ramach tej kampanii spoty zostały wyemitowane ponad 500 razy. Kampania telewizyjna spotkała si z bardzo dobrym przyjciem i duym zainteresowaniem ze strony zarówno odbiorców indywidualnych, jak i branowych mediów reklamowych, dziennikarzy oraz specjalistów public relations. Analiza osignitych wyników wykazuje ponadto, e kampania SKOK była znakomicie zaplanowana, i w efekcie oszczdna stosunkowo niewielkim kosztem osignito rezultaty, dla osignicia, których inne instytucje wydały znacznie wiksze kwoty. W wyniku realizacji umowy zawartej w dniu 3 listopada 2008 roku z Telewizj Polsk S.A. z siedzib w Warszawie, Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe stały si sponsorem programów z okazji Dnia Niepodległoci. Omiosekundowy zwiastun Nasz sił czerpiemy z polskiej tradycji" w formie billboardu sponsorskiego został wyemitowany na antenie TYP 1 w dniu obchodów wita narodowego. 8 8

9 W 2008 roku podpisano umow z producentem filmu Popiełuszko", co pozwoliło Kasom uywa tytułu Oficjalnego Sponsora Filmu. Z powodu przesunicia daty premiery na 2009 rok, wikszo wiadcze na rzecz SKOK ze strony producenta i dystrybutora oraz aktywno spółdzielczych kas w promocji filmu bdzie miała miejsce w 2009 roku. Równie w 2008 roku Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe uzyskały tytuł Sponsora wieloletniego programu Encyklopedia Solidarnoci" realizowanego we współpracy z IPN. Ponadto opracowalimy i przygotowalimy do druku szereg okolicznociowych ulotek i plakatów z ofert informujc o danym produkcie a take ulotki o ogólnym charakterze informacyjno-reklamowym. KADRY Zatrudnienie na koniec 2008 r. w porównaniu do roku 2007 wzrosło o 18 % i wyniosło 85 osób (bez urlopów wychowawczych i bezpłatnych). Wzrost zatrudnienia zwizany jest głównie z coraz wikszym zakresem realizowanych przez SKOK zada oraz ich wiksz złoonoci. Pracownicy naszej Kasy to głównie ludzie młodzi - rednia wieku nie przekracza 33,3 lat. S to take ludzie bardzo dobrze wykształceni. Pracownicy z wyszym wykształceniem stanowi 68% osób zatrudnionych. Kobiety stanowi 87,05% zatrudnionych. Pracowników SKOK motywujemy do rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Prowadzona polityka szkoleniowa sprzyja rozwijaniu umiejtnoci zawodowych i personalnych pracowników. Potwierdzeniem skutecznoci realizowanej polityki personalnej jest niewielka fluktuacja kadry. W roku 2008 prac w naszym SKOK zakoczyło 15 osób. Prowadzimy stał współprac z Wysz Szkoł Finansów i Administracji w zakresie szkole pracowników, zazwyczaj dofinansowujemy studiujcych i przyjmujemy uczniów szkół rednich do odbycia praktyk zawodowych w placówkach Kasy. WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2008 Wynik finansowy SKOK im. Unii Lubelskiej za rok 2008 osignł kwot netto ponad 750 tys. zł. Przychody ze sprzeday produktów zwikszyły si o, ponad 23 % co w duej mierze jest efektem zwikszonej sprzeday oferowanych Członkom kredytów długoterminowych. Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek wzrosły o ponad 58 % wzgldem roku Takie zwikszenie jest skutkiem polityki inwestycyjnej Zarzdu Kasy w zakresie inwestowania wikszoci rodków w instrumenty finansowe o moliwie duej rentownoci przy krótkich terminach zapadalnoci (bony skarbowe, obligacje). Zwikszeniu o 21% w odniesieniu do roku 2007 uległy koszty finansowe i operacyjne - wzrost sumy bilansowej o zł, wzrost zatrudnienia i placówek obsługi klienta o 1 nowy Punkt Kasowy. 9 9

10 Zainstalowalimy w placówkach naszej Kasy w listopadzie 3 bankomaty SKOK24 w Oddziałach: UMCS, ródmiecie i Czechów. PRZEWIDYWANE WARUNKI REALIZACJI WYNIKU FINANSOWEGO W ROKU 2009 Na osigniecie przez SKOK zaplanowanego wyniku finansowego w roku 2009 bd miały wpływ nastpujce czynniki: dalsza dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, wdroenie modelu zarzdzenia ryzykiem kredytowym, który bdzie sprzyjał prowadzeniu ostronej polityki kredytowej i tym samym utrzymaniu niewielkiego portfela wierzytelnoci przeterminowanych, dalszy rozwój akcji depozytowej skutkujcy wzrostem aktywów, ograniczenie i monitorowanie wysokoci ponoszonych kosztów, w szczególnoci zwizanych z realizacj nowych przedsiwzi Na potencjalne zmniejszenie wyniku mog wpływa nastpujce okolicznoci: kryzys finansowy, którego pogłbianie jest prognozowane w roku 2009, a który moe mie negatywny wpływ na sytuacj gospodarstw domowych, co znajdzie odzwierciedlenie w sytuacji naszej Kasy, niestabilna sytuacja prawna, mogca skutkowa zasadnicz zmian działalnoci podmiotów systemu SKOK przy jednoczesnym ograniczeniu ródeł przychodów oraz wzrocie obcie finansowych, konkurencja ze strony pozostałych podmiotów rynku usług finansowych, konkurujcych o istotnie zmniejszon na skutek recesji grup dobrych klientów, tzn. osób posiadajcych prac i tym samym stały dochód. INFORMACJA DOTYCZCA RYZYKA W działalnoci Kasy Zarzd i Rada Nadzorcza zwracaj uwag na dwa obszary ryzyka: ryzyko wewntrzne", zwizane bezporednio z jej działalnoci oraz ryzyko systemowe, wynikajce z charakteru instytucji. Oba obszary przenikaj si wzajemnie poniewa Kasa jest równoczenie obiektem nadzoru, a co za tym idzie norm, regulacji i działa nadzorczych oraz partnerem i kontrahentem Kasy Krajowej z racji stosunku członkostwa, przepisów ustawy oraz norm stanowionych przez Kas Krajow. W roku 2008 system SKOK kontynuował budow zintegrowanego systemu zarzdzania ryzykiem (SZR) rozumianego jako zbiór mechanizmów pozwalajcych na systematyczn identyfikacj, analiz (szacowanie) i monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyk, których celem jest wspomoenie procesu podejmowania decyzji zarówno w obszarze strategicznym jak i operacyjnym. Model zarzdzania ryzykiem w dotychczasowej praktyce w zakresie dotyczcym działalnoci kas koncentrował si na analizie poszczególnych obszarów działania SKOK - w szczególnoci analiza obejmowała aktywa finansowe oraz jako zarzdzania i opierała si na prewencji zwizanej ze stratami, zgodnie z definicj ryzyka, jako moliwo wystpienia szkody

11 Filozofia działania w zakresie zarzdzania ryzykiem w SKOK w przewaajcej mierze wynika z dyspozycji ustawy o SKOK, która nakłada na Kas Krajow obowizek okrelania norm dopuszczalnego ryzyka w działalnoci Kas. Std w zdecydowanej wikszoci przypadków działania wynikaj z postanowie regulacji (norm) przygotowanych przez Kas Krajow a mniejszym zakresie z regulacji wewntrznych poszczególnych Kas. SKOK-i i Kasa Krajowa rozpoczły kolejny etap budowania modelu zarzdzania ryzykiem, tworzenia polityk i procedur odpowiadajcych zmieniajcej si sytuacji rynkowej kas ich strukturze i zakresowi usług. Rok 2008 był bardzo szczególnym rokiem dla instytucji finansowych. Kryzys wiatowych rynków finansowych zapocztkowany kryzysem amerykaskiego systemu kredytów hipotecznych oraz papierów wartociowych zabezpieczonych tymi kredytami rozprzestrzenił si przede wszystkim na Europ. Przeniósł si take na inne brane: przemysł motoryzacyjny, budownictwo, przemysł ciki. System spółdzielczych kas pozostaje poza bezporednim oddziaływaniem kryzysu: nie wystpuje problem inwestycji w toksyczne papiery wartociowe, udział kredytów hipotecznych i mieszkaniowych nie tworzy zagroenia dla płynnoci naszej Kasy. W roku 2008 rozwijalimy si bardzo dobrze; nastpiła poprawa tempa wzrostu w stosunku do lat poprzednich, jak te poprawa rentownoci. Zauwaamy istnienie ryzyka makroekonomicznego, które zapewne nasili si w roku 2009, szczególnie w zwizku z rosncym bezrobociem i ju nastpujcym spowolnieniem gospodarczym. W przypadku naszej Kasy udział osób prowadzcych działalno gospodarcz jest niewielki, w zwizku z kryzysem zaostrzona została norma dotyczca kredytów hipotecznych oraz prowadzony jest dekadowy monitoring koncentracji kredytów. CIAŁA STATUTOWE KASY Zarzd Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w roku 2008 pracował w nastpujcym składzie: Ryszard Prus Prezes Beata Maj Wiceprezes Anna Tarkowska Wiceprezes Zarzd Kasy działa na postawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczdnociowokredytowych, ustawy prawo spółdzielcze, innych obowizujcych przepisów prawa, Statutu SKOK im. Unii Lubelskiej oraz Regulaminu Zarzdu uchwalonego przez Rad Nadzorcz. Regulamin okrela szczegółowy tryb działania Zarzdu, podejmowania uchwał. Do kompetencji Zarzdu naley podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeonych w ustawie prawo spółdzielcze i Statucie SKOK im. Unii Lubelskiej do kompetencji innych organów. W strukturze SKOK im Unii Lubelskiej funkcj organu nadzoru pełni Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza od r. do 17 czerwca 2008 działała w nastpujcym składzie: 11 11

12 1. Boena Duda - Przewodniczca 2. Mirosław Ciesielski - Wiceprzewodniczcy 3. Danuta Olech - Sekretarz 4. Ryszard Gruszka - Członek 5. Józef Kaczor - Członek 6. Jadwiga Piotrowicz - Członek 7. Krzysztof Radko - Członek 8. Michał Wójcik - Członek W dniu 17 czerwca 2008 r. XIV Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK im. Unii Lubelskiej dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej, która do dnia r. działała w składzie: 1. Wiktor Bojar Przewodniczcy 2. Maciej Duszejko - Wiceprzewodniczcy 3. Elbieta Szyba Sekretarz 4. Antoni Dudek Członek 5. Marek Aftyka Członek 6. Zbigniew Mikołajczyk - Członek Ciałem opiniodawczym Zarzdu w zakresie podejmowania decyzji kredytowych jest Komisja Kredytowa, której głównym zadaniem jest opiniowanie wniosków Członków Kasy o udzielenie poyczek i kredytów, propozycji w przedmiocie wyboru zabezpiecze poyczek i kredytów, propozycji warunków, na jakich mona udzieli poyczek i kredytów. Na dzie r. Komisja pracowała w nastpujcym składzie : 1. Elbieta Winiowiecka - Przewodniczca 2. Beata Krysiak Wiceprzewodniczca 3. Monika Szymczak - Sekretarz PODSUMOWANIE Zarzd SKOK im. Unii Lubelskiej z satysfakcj moe stwierdzi, i cele i zamierzenia Kasy na rok 2008 zostały w pełni zrealizowane, o czym wiadczy zarówno dobry wynik finansowy jak i stabilna sytuacja Kasy. Wypracowany w roku 2008 wynik finansowy zasili fundusz zasobowy, przyczyniajc si do umocnienia pozycji naszej SKOK wród inny instytucji finansowych. Członkom Rady Nadzorczej, Komisji Kredytowej oraz wszystkim pracownikom Zarzd SKOK im. Unii Lubelskiej składa szczególne podzikowania za współprac

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2011

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2011 S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2011 --------------------------------------------------------------- Odczuwalne skutki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie

rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie R E GULAMIN rachunków oszczdnociowych z wkładami płatnymi na kade danie (rachunków a vista) Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej w Lublinie I. Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin okrela zasady otwierania,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010 S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010 --------------------------------------------------------------- W roku 2010, osiemnastym

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin okrela zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego im. Jana

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo