Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od r. do r. na XV Zebranie Przedstawicieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na XV Zebranie Przedstawicieli"

Transkrypt

1 Lublin, dnia r. 1 Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od r. do r. na XV Zebranie Przedstawicieli SYTUACJA SKOK W ROKU 2008 Rok 2008, pomimo kryzysu, jaki ujawnił si na wiatowych rynkach finansowych w trzecim kwartale, sprzyjał dynamicznemu rozwojowi naszej Kasy. Wzmocnienie pozycji rynkowej SKOK było efektem dwóch istotnych czynników wyróniajcych działalno SKOK na rynku usług finansowych - korzystnej oferty, wzbogaconej o nowe produkty zwikszajce atrakcyjno i funkcjonalno wiadczonych usług jak i inwestowania wolnych rodków finansowych wyłcznie w bezpieczne instrumenty finansowe, co uchroniło nas od strat wynikajcych z inwestycji w instrumenty obarczone znacznym ryzykiem. W dalszym cigu koncentrujemy swoj działalno przede wszystkim na udzielaniu poyczek, kredytów, przyjmowaniu lokat terminowych, prowadzeniu rachunków biecych czy te dokonywaniu przelewów. W roku 2008 szczególnie w segmencie lokat terminowych utrzymalimy istotn dynamik wzrostu (22,3% wzgldem roku 2007), co było efektem zarówno podniesienia od 15 padziernika 2008 r. w SKOK-ach - jako pierwszej instytucji, kwoty ubezpieczenia depozytów, gwarantujcej ich wypłat w 100 % do równowartoci Euro, jak i wspomnianego wyej ograniczonego ryzyka inwestycyjnego. Utrzymało si take wysokie zainteresowanie ofert poyczkow i kredytow SKOK ilo udzielonych poyczek i kredytów wzrosła wzgldem roku 2007 o 18,9%. W roku 2008 odnotowalimy dalszy przyrost bazy członkowskiej, zwikszeniu uległa take liczba placówek prowadzcych obsług członków bdca efektem realizowania planu zwikszania dostpnoci do usług oferowanych przez Kas. Znaczca dynamika przyrostu portfela poyczek i kredytów została osignita głównie poprzez rozwój segmentu kredytów długoterminowych oraz kredytów i poyczek hipotecznych. 1

2 Kredyty/ Poyczki i Depozyty w zł w latach Lata Poyczki w tys. zł. Depozyty w tys. zł Istotnemu zwikszeniu uległy take aktywa naszej Kasy, osigajc kwot ,75 zł, co oznacza przyrost wzgldem roku ubiegłego o 22,5%. Aktywa w zł w latach Lata 2

3 W roku 2008 wdroylimy nowe rozwizania poszerzajce funkcjonalno rachunków biecych prowadzonych w SKOK zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsibiorców. Moliwo korzystania z dostpu do rodków zdeponowanych w Kasie na odległo, poza placówk SKOK, zapewniaj: usługa e-skok, która daje dostp do rachunku przez internet, w tym take moliwo dokonywania przelewów i zakładania lokat terminowych oraz karta Visa, dziki której mona płaci za towary i usługi w miejscach oznaczonych logo Visa, w tym za zakupy dokonywane przez internet oraz wypłaca gotówk przy okazji zakupów w placówkach handlowych oznaczonych logo VISA Cahback oraz w 128 bankomatach sieci nalecej do systemu SKOK o nazwie SKOK24 w tym w trzech zamontowanych w naszych placówkach. Celem uatrakcyjnienia oferty kartowej wdroylimy specjalny produkt - Preferencyjn Lini Poyczkow (LPP), która przewiduje moliwo zadłuania si w rachunku do wysokoci przyznanego przez SKOK limitu, którego cz jest nieoprocentowana. Produkty te zwikszaj atrakcyjno rachunków prowadzonych w naszej Kasie, a take pozwalaj zwikszy sprzeda linii poyczkowych. W roku 2008 spółdzielcze kasy oszczdnociowo kredytowe zostały uwzgldnione w szeregu projektowanych (nowelizowanych) i uchwalonych aktach prawnych: 1. W ustawie o zmianie ustawy o słubie wojskowej ołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - znowelizowane przepisy umoliwiaj przekazanie rent i emerytur wojskowych take na rachunek uposaonego w Spółdzielczej Kasie Oszczdnociowo-Kredytowej. Zmiana ta była postulowana nie tylko przez same SKOK-i, lecz take przez emerytowanych ołnierzy - członków SKOK, którzy po przejciu na emerytur nie mogli otrzymywa swoich wiadcze na rachunki w SKOK. Kasa Krajowa zgłosiła take stosowne poprawki do projektów ustaw przewidujcych wypłaty wiadcze emerytalno-rentowych dla pracowników innych bran lub grup społecznych (rzdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Słuby Kontrwywiadu Wojskowego, Słuby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Słuby Wiziennej oraz ich rodzin, projekt ustawy o Stray Kolejowej, poselski projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat , działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych). Ustawy te bd przedmiotem prac legislacyjnych w roku W ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów pojciem bank kredytujcy" objto take Spółdzielcz Kas Oszczdnociowo-Kredytow. 3. W ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - w myl nowelizacji zabezpieczeniem wykonania decyzji podatkowej moe by take pisemne, nieodwołalne upowanienie organu podatkowego, potwierdzone przez Spółdzielcz Kas Oszczdnociowo-Kredytow, do wyłcznego dysponowania rodkami pieninymi zgromadzonymi na rachunku lokaty 3 3

4 terminowej; ustawa ta przewiduje take moliwo uregulowania podatków stanowicych dochód gminy kart płatnicz, w takim przypadku za termin zapłaty uznaje si dat obcienia rachunku w SKOK. 4. W ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - zmienione przepisy przewiduj moliwo otrzymywania zwrotów rónic podatku VAT bd kwot wydanych na zakup kas rejestrujcych na rachunek w SKOK, a take uznanie dokumentu potwierdzajcego wpłat na rachunek SKOK jako dowodu potwierdzajcego zapłat za towar lub usług. 5. W ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - nowelizacja przewiduje moliwo odliczenia od podatku odsetek od kredytu zacignitego w SKOK na spłat kredytu zacignitego na cele mieszkaniowe. 6. W ustawie o szczególnych rozwizaniach dla podatników uzyskujcych niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziki zmienionym przepisom zwrot podatku bdzie mógł nastpi na rachunek w SKOK. Istot wszystkich wprowadzanych zmian jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby projektowane akty prawne (lub ich nowelizacje), niezalenie od ich rangi uwzgldniały, obok innych instytucji finansowych, take Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo- Kredytowe, przeciwdziałajc tym samym dyskryminowaniu osób korzystajcych z usług Kas, jak i samych Kas. Kasa Krajowa z zwizku z przedłoonym w Sejmie projektem ustawy o udzielaniu przez Skarb Pastwa wsparcia instytucjom finansowym wystosowała list do premiera Donalda Tuska o objcie kas spółdzielczych, jako istotnego elementu rynku finansowego, przepisami tej ustawy. Dziki tej interwencji Kasy znalazły si w gronie podmiotów, które w przypadku zachwiania płynnoci bd mogły skorzysta ze rodków Skarbu Pastwa. Ustawa ta została przyjta przez Sejm w lutym 2009 roku - istotnie wzmacnia ona bezpieczestwo działalnoci SKOK. Przygotowany jako inicjatywa prezydenta projekt ustawy Prawo Spółdzielcze został odrzucony przez Sejm po pierwszym czytaniu. W kwietniu został wniesiony do Sejmu, przez grup posłów Platformy Obywatelskiej, projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczdnociowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten został negatywnie oceniony przez SKOK im. Unii Lubelskiej i Kas Krajow jako wysoce niekorzystny dla systemu SKOK oraz poddany krytycznej ocenie przez autorytety z rónych dziedzin prawa. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, które do dnia przygotowania niniejszego sprawozdania nie uległy zakoczeniu. DZIAŁALNO SZKOLENIOWA 4 W roku 2008, tak jak w latach ubiegłych, Zarzd działalno szkoleniow oparł przede wszystkim na współpracy z Wysz Szkoł Finansów i Administracji z siedzib w Gdasku. Korzystalimy z oferty szkoleniowej dla osób, które przygotowywały si do pełnienia nowej funkcji w Kasie jak i dla osób, które pogłbiały lub aktualizowały wiedz. Łcznie w rónorodnych formach działa edukacyjnych wzili udział niemal 4

5 wszyscy pracownicy. Na kilkudniowych szkoleniach i warsztatach specjalistycznych przeszkoleni zostali kluczowi pracownicy (m.in. z Działu Ksigowoci). W cyklicznych szkoleniach wewntrznych z zakresu tzw. przeciwdziałania praniu pienidzy udział wzili pracownicy nowo zatrudniani i te osoby, którym szkolenia były niezbdne do pracy na Oddziałach/Punktach Kasowych. W szkoleniach prowadzonych przez firmy zewntrzne z zakresu BHP, szkoleniach kasjer złotówkowy, kursie z zakresu pierwszej pomocy uczestniczyli pracownicy, którzy nie posiadali wymaganych szkole. Dua liczba pracowników naszej SKOK wziła udział w szkoleniu nt. kredytów długoterminowych oraz skutecznej sprzeday usług finansowych. Nasi pracownicy uczestniczyli take w konferencji dotyczcej przestpczoci kredytowej w SKOK. Ponadto, uczestniczylimy w kilku konferencjach, seminariach i warsztatach zorganizowanych przy współpracy Kasy Krajowej, TU SKOK ycie S.A. i H&S. SYSTEM JAKOCI W roku 2008 kontynuowalimy proces przedłuenia certyfikatu Systemu Zarzdzenia Jakoci ISO, weryfikujc procedury zarzdzania jakoci. Potwierdzeniem wysokiego poziomu jakoci realizowanych usług oraz działalnoci Kasy zgodnie z wymogami normy i przepisów prawa powszechnego był audyt nadzoru przeprowadzony na pocztku lutego 2008 przez firm KEMA Quality Polska. Na audycie nie stwierdzono adnych niezgodnoci. REGULACJE WIADCZONYCH USŁUG Zmianom uległo szereg norm dopuszczalnego ryzyka okrelonych przez organ nadzoru - Kas Krajow. W listopadzie dokonalimy zmiany normy dopuszczalnego ryzyka w zakresie udzielania kredytów i poyczek długoterminowych (zwanych dalej kredytami) wydłuylimy do 6 lat termin, powyej którego kredyty maj charakter wierzytelnoci długoterminowych. Z uwagi na kryzys finansowy zmniejszeniu uległy limity zaangaowania SKOK w kredyty długoterminowe, w tym w szczególnoci udzielane powyej 10 lat oraz dopuszczalny limit kredytu długoterminowego, jaki moe zosta udzielony jednemu członkowi, a take maksymalna warto kredytu zabezpieczonego hipotek. Jednoczenie spod działania normy zostały wyłczone linie poyczkowe. Charakter prewencyjny miała take wprowadzona na podstawie uchwały listopadowej Kasy Krajowej norma dopuszczalnego ryzyka w zakresie ustalania minimalnej zdolnoci kredytowej członków Spółdzielczych Kas Oszczdnociowo-Kredytowych. Norma ta wprowadziła zasady ustalania minimalnej zdolnoci kredytowej członków SKOK celem uniknicia ryzyka udzielania kredytów osobom o zbyt niskiej zdolnoci kredytowej. Z uwagi na powysze w grudniu zmianie uległa take norma dopuszczalnego ryzyka dotyczca zgodnoci działania SKOK z zasadami prowadzenia rachunkowoci 5 5

6 (zobowizujca Kasy do przeprowadzania bada lub ekspertyz sprawozda finansowych) wprowadzone zmiany zapewniły zgodno tej normy z norm dotyczc udzielania poyczek i kredytów długoterminowych oraz uaktualniono załcznik okrelajcy dodatkowe obszary, które obowizkowo powinny zosta uwzgldnione podczas badania sprawozdania finansowego SKOK. W grudniu zmianie uległy normy dopuszczalnego ryzyka dotyczce udzielania przez Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe poyczek i kredytów na cele zwizane z działalnoci gospodarcz prowadzon przez przedsibiorców tre normy została uaktualniona, wprowadzono zalecenie, aby pracownicy, do obowizków, których nalee bdzie rozpatrywanie wniosków o udzielenie takich poyczek i kredytów posiadali odpowiednio udokumentowane kwalifikacje i wiedz fachow. W grudniu wprowadzilimy na podstawie normy dotyczcej obowizków sprawozdawczych nowe raporty, dokonalimy nowelizacji czci dotychczas przesyłanych raportów. W kwietniu wprowadzilimy zmiany do procedury Instrukcja obsługi kasowej w Spółdzielczej Kasie Oszczdnociowo-Kredytowej poprzez wprowadzenie nowych rozdziałów dotyczcych dofinansowania punktów kasowych poprzez konwój oraz zasad wpłat i wypłat gotówki do banku. W zwizku z rozszerzeniem wachlarza usług o nowe produkty wprowadzilimy w lipcu wzory umów wraz z Regulaminem Preferencyjnej Linii Poyczkowej (LPP) celem uatrakcyjnienia wydawanych kart Visa. W grudniu przyjlimy Regulamin oraz wzory umów usługi e-skok. W lipcu przyjlimy uchwał program SKOKCom 3.x jako jednolity program informatyczny dla Kasy, który wdroylimy własnymi słubami informatycznymi. DZIAŁALNO OPERACYJNA I ROZLICZENIOWA W 2008 r. Członkowie zacignli kredyty i poyczki na łczn kwot: ,50 zł, to stanowi 19 % wzrost wzgldem roku ubiegłego i oznacza, e akcja kredytowa utrzymała si na poziomie podobnym jak w roku Oprócz działalnoci kredytowej zgromadzone rodki Członków Kas, lokowalimy w postaci depozytów - lokat obowizkowych oraz lokat dobrowolnych w Kasie Krajowej. Na koniec 2008 r. zgromadzono z tego tytułu ,47 zł. Nadwyka rodków zgromadzonych przez Kas była konsekwentnie lokowana na rynku finansowym głównie w bony i obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe do wysokoci gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny a take w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W 2008 r. kontynuowalimy polityk utrzymywania wysokiej płynnoci portfela inwestycyjnego Kasy poprzez nabywanie instrumentów łatwo zbywalnych lub 6 6

7 o krótkich terminach zapadalnoci, co skutecznie zabezpiecza SKOK przed ryzykiem utraty płynnoci finansowej w sytuacji zakłóce przepływu rodków pieninych. Przestrzeganie stosownych regulacji zewntrznych i wewntrznych pozwoliło na ograniczenie ryzyka kredytowego poprzez odpowiedni dywersyfikacj portfela aktywów. W cigu roku 2008 wzrosła warto funduszy Kasy. Warto funduszu udziałowego na dzie r. wyniosła ,50 zł, warto funduszu zasobowego ,23 zł, natomiast warto funduszu wkładów członkowskich ,47 zł. Znakomicie rozwija si usługa zlece płatniczych zarówno krajowych jak i transgranicznych realizowanych za pomoc WESTERN UNION. Kontynuowalimy wydawanie własnych kart identyfikacyjnych IKM oraz kart płatniczych Visa. Zakoczylimy w grudniu 2008 wydawanie kart VISA Elektron oraz bankomatowych SKOKCard. W cigu roku 2008 ilo wydanych kart wzrosła o ok. 30%. NADZÓR Jednym z głównych celów działania jest zapewnienie bezpieczestwa zgromadzonych w SKOK oszczdnoci. Dla realizacji tego celu stosujemy system kontroli, której podlegaj placówki obsługi i działy oraz analizujemy miesiczn sprawozdawczo. W cigu całego roku 2008, w oparciu o comiesiczn sprawozdawczo przesyłan do Działu Monitoringu i Kontroli Kasy Krajowej, prowadzony był stały monitoring i analiza sytuacji finansowej Kasy. Monitoring ten został wzmocniony poprzez wprowadzenie od listopada obowizku przesyłania, co 10 dni do Kasy Krajowej dodatkowych raportów dotyczcych płynnoci. Na potrzeby biecej analizy sytuacji finansowej Kasy stosowany jest System Analizy Wskanikowej KAPER, który stanowi podstawowe narzdzie umoliwiajce weryfikacj sytuacji finansowej. Wyniki analiz wskaników słu do biecej oceny sytuacji finansowej i realizowanego planu budowy kapitału. Realizacji opisanego wyej celu słu take czynnoci sprawdzajce podejmowane w miejscu prowadzenia działalnoci: kontrole oraz inne czynnoci zwizane z potrzeb wyjaniania pojawiajcych si problemów. Celem tych działa jest take weryfikacja przestrzegania przepisów prawa oraz norm stanowionych przez Kas Krajow. W roku 2008 przeprowadzilimy: 74 kontroli w Oddziałach / Punktach Kasowych, 11 kontroli w Działach i na stanowiskach samodzielnych, 1 postpowanie wyjaniajce. PROMOCJA I REKLAMA W 2008 roku działania reklamowe prowadzone przez Zarzd SKOK im. Unii Lubelskiej realizowane były przede wszystkim ze składki przekazanej do Kasy Krajowej w wysokoci zł. Działania reklamowo-promocyjne prowadzone 7 7

8 przez Kas Krajow w roku 2008 realizowane były przez spółk systemu SKOK - Media SKOK Sp. z o.o. Podejmowane działania, w tym równie z zakresu PR, skupiały si głównie na dwóch mediach o najszerszym odbiorze społecznym: telewizji i prasie. W roku 2008 po raz pierwszy przeprowadzone zostały a trzy kampanie reklamowe. Pierwsza kampania, przeprowadzona w marcu miała głównie charakter produktowy. Przeprowadzona została pod hasłem Tylko w SKOK lokaty nr 1 w Polsce". Dla realizacji kampanii wykorzystano głównie pras (dzienniki ogólnopolskie) i portal internetowy dziennik.pl. Promocji lokat towarzyszyły działania o charakterze edukacyjnym i wizerunkowym. W czerwcu 2008 roku została zaplanowana i przeprowadzona druga reklamowa kampania prasowa Spółdzielczych Kas Oszczdnociowo-Kredytowych zwizana przede wszystkim z XVI Krajow Konferencj SKOK, która odbyła si w Warszawie 19 czerwca. Podczas kampanii wykorzystano powierzchnie reklamowe w 9 najwikszych, ogólnopolskich dziennikach i 5 tygodnikach. Trzecia, jesienna kampania reklamowa miała charakter głównie wizerunkowy została przeprowadzona z duym rozmachem. Hasłem kampanii było Ich banki - Twoja Kasa". W zwizku z pierwszymi sygnałami o postpujcym pocztkowo wyłcznie w sektorze bankowym kryzysie na rynkach wiatowych, przygotowano kampani, w której wykorzystano głównie telewizj. Po raz pierwszy w reklamie spółdzielczych kas skorzystano z krótkiej formy teaserów (10-sekundowych spotów zagadek) emitowanych we wrzeniu i dłuszego, 30-sekundowego wyjanienia emitowanego w padzierniku, bezporednio po zakoczeniu pierwszej czci kampanii. W reklamach podkrelono wyjtkowy charakter SKOK, w tym: przyjazno klientowi, blisko oraz fakt, e system SKOK opiera si na wyłcznie polskim kapitale. Była to szczególnie wana informacja, która wzmocniła wizerunek SKOK jako instytucji w znacznie mniejszym stopniu naraonej na niekorzystne zjawiska zachodzce na rynkach finansowych. Łcznie we wrzeniu i padzierniku w ramach tej kampanii spoty zostały wyemitowane ponad 500 razy. Kampania telewizyjna spotkała si z bardzo dobrym przyjciem i duym zainteresowaniem ze strony zarówno odbiorców indywidualnych, jak i branowych mediów reklamowych, dziennikarzy oraz specjalistów public relations. Analiza osignitych wyników wykazuje ponadto, e kampania SKOK była znakomicie zaplanowana, i w efekcie oszczdna stosunkowo niewielkim kosztem osignito rezultaty, dla osignicia, których inne instytucje wydały znacznie wiksze kwoty. W wyniku realizacji umowy zawartej w dniu 3 listopada 2008 roku z Telewizj Polsk S.A. z siedzib w Warszawie, Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe stały si sponsorem programów z okazji Dnia Niepodległoci. Omiosekundowy zwiastun Nasz sił czerpiemy z polskiej tradycji" w formie billboardu sponsorskiego został wyemitowany na antenie TYP 1 w dniu obchodów wita narodowego. 8 8

9 W 2008 roku podpisano umow z producentem filmu Popiełuszko", co pozwoliło Kasom uywa tytułu Oficjalnego Sponsora Filmu. Z powodu przesunicia daty premiery na 2009 rok, wikszo wiadcze na rzecz SKOK ze strony producenta i dystrybutora oraz aktywno spółdzielczych kas w promocji filmu bdzie miała miejsce w 2009 roku. Równie w 2008 roku Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe uzyskały tytuł Sponsora wieloletniego programu Encyklopedia Solidarnoci" realizowanego we współpracy z IPN. Ponadto opracowalimy i przygotowalimy do druku szereg okolicznociowych ulotek i plakatów z ofert informujc o danym produkcie a take ulotki o ogólnym charakterze informacyjno-reklamowym. KADRY Zatrudnienie na koniec 2008 r. w porównaniu do roku 2007 wzrosło o 18 % i wyniosło 85 osób (bez urlopów wychowawczych i bezpłatnych). Wzrost zatrudnienia zwizany jest głównie z coraz wikszym zakresem realizowanych przez SKOK zada oraz ich wiksz złoonoci. Pracownicy naszej Kasy to głównie ludzie młodzi - rednia wieku nie przekracza 33,3 lat. S to take ludzie bardzo dobrze wykształceni. Pracownicy z wyszym wykształceniem stanowi 68% osób zatrudnionych. Kobiety stanowi 87,05% zatrudnionych. Pracowników SKOK motywujemy do rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Prowadzona polityka szkoleniowa sprzyja rozwijaniu umiejtnoci zawodowych i personalnych pracowników. Potwierdzeniem skutecznoci realizowanej polityki personalnej jest niewielka fluktuacja kadry. W roku 2008 prac w naszym SKOK zakoczyło 15 osób. Prowadzimy stał współprac z Wysz Szkoł Finansów i Administracji w zakresie szkole pracowników, zazwyczaj dofinansowujemy studiujcych i przyjmujemy uczniów szkół rednich do odbycia praktyk zawodowych w placówkach Kasy. WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2008 Wynik finansowy SKOK im. Unii Lubelskiej za rok 2008 osignł kwot netto ponad 750 tys. zł. Przychody ze sprzeday produktów zwikszyły si o, ponad 23 % co w duej mierze jest efektem zwikszonej sprzeday oferowanych Członkom kredytów długoterminowych. Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek wzrosły o ponad 58 % wzgldem roku Takie zwikszenie jest skutkiem polityki inwestycyjnej Zarzdu Kasy w zakresie inwestowania wikszoci rodków w instrumenty finansowe o moliwie duej rentownoci przy krótkich terminach zapadalnoci (bony skarbowe, obligacje). Zwikszeniu o 21% w odniesieniu do roku 2007 uległy koszty finansowe i operacyjne - wzrost sumy bilansowej o zł, wzrost zatrudnienia i placówek obsługi klienta o 1 nowy Punkt Kasowy. 9 9

10 Zainstalowalimy w placówkach naszej Kasy w listopadzie 3 bankomaty SKOK24 w Oddziałach: UMCS, ródmiecie i Czechów. PRZEWIDYWANE WARUNKI REALIZACJI WYNIKU FINANSOWEGO W ROKU 2009 Na osigniecie przez SKOK zaplanowanego wyniku finansowego w roku 2009 bd miały wpływ nastpujce czynniki: dalsza dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, wdroenie modelu zarzdzenia ryzykiem kredytowym, który bdzie sprzyjał prowadzeniu ostronej polityki kredytowej i tym samym utrzymaniu niewielkiego portfela wierzytelnoci przeterminowanych, dalszy rozwój akcji depozytowej skutkujcy wzrostem aktywów, ograniczenie i monitorowanie wysokoci ponoszonych kosztów, w szczególnoci zwizanych z realizacj nowych przedsiwzi Na potencjalne zmniejszenie wyniku mog wpływa nastpujce okolicznoci: kryzys finansowy, którego pogłbianie jest prognozowane w roku 2009, a który moe mie negatywny wpływ na sytuacj gospodarstw domowych, co znajdzie odzwierciedlenie w sytuacji naszej Kasy, niestabilna sytuacja prawna, mogca skutkowa zasadnicz zmian działalnoci podmiotów systemu SKOK przy jednoczesnym ograniczeniu ródeł przychodów oraz wzrocie obcie finansowych, konkurencja ze strony pozostałych podmiotów rynku usług finansowych, konkurujcych o istotnie zmniejszon na skutek recesji grup dobrych klientów, tzn. osób posiadajcych prac i tym samym stały dochód. INFORMACJA DOTYCZCA RYZYKA W działalnoci Kasy Zarzd i Rada Nadzorcza zwracaj uwag na dwa obszary ryzyka: ryzyko wewntrzne", zwizane bezporednio z jej działalnoci oraz ryzyko systemowe, wynikajce z charakteru instytucji. Oba obszary przenikaj si wzajemnie poniewa Kasa jest równoczenie obiektem nadzoru, a co za tym idzie norm, regulacji i działa nadzorczych oraz partnerem i kontrahentem Kasy Krajowej z racji stosunku członkostwa, przepisów ustawy oraz norm stanowionych przez Kas Krajow. W roku 2008 system SKOK kontynuował budow zintegrowanego systemu zarzdzania ryzykiem (SZR) rozumianego jako zbiór mechanizmów pozwalajcych na systematyczn identyfikacj, analiz (szacowanie) i monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyk, których celem jest wspomoenie procesu podejmowania decyzji zarówno w obszarze strategicznym jak i operacyjnym. Model zarzdzania ryzykiem w dotychczasowej praktyce w zakresie dotyczcym działalnoci kas koncentrował si na analizie poszczególnych obszarów działania SKOK - w szczególnoci analiza obejmowała aktywa finansowe oraz jako zarzdzania i opierała si na prewencji zwizanej ze stratami, zgodnie z definicj ryzyka, jako moliwo wystpienia szkody

11 Filozofia działania w zakresie zarzdzania ryzykiem w SKOK w przewaajcej mierze wynika z dyspozycji ustawy o SKOK, która nakłada na Kas Krajow obowizek okrelania norm dopuszczalnego ryzyka w działalnoci Kas. Std w zdecydowanej wikszoci przypadków działania wynikaj z postanowie regulacji (norm) przygotowanych przez Kas Krajow a mniejszym zakresie z regulacji wewntrznych poszczególnych Kas. SKOK-i i Kasa Krajowa rozpoczły kolejny etap budowania modelu zarzdzania ryzykiem, tworzenia polityk i procedur odpowiadajcych zmieniajcej si sytuacji rynkowej kas ich strukturze i zakresowi usług. Rok 2008 był bardzo szczególnym rokiem dla instytucji finansowych. Kryzys wiatowych rynków finansowych zapocztkowany kryzysem amerykaskiego systemu kredytów hipotecznych oraz papierów wartociowych zabezpieczonych tymi kredytami rozprzestrzenił si przede wszystkim na Europ. Przeniósł si take na inne brane: przemysł motoryzacyjny, budownictwo, przemysł ciki. System spółdzielczych kas pozostaje poza bezporednim oddziaływaniem kryzysu: nie wystpuje problem inwestycji w toksyczne papiery wartociowe, udział kredytów hipotecznych i mieszkaniowych nie tworzy zagroenia dla płynnoci naszej Kasy. W roku 2008 rozwijalimy si bardzo dobrze; nastpiła poprawa tempa wzrostu w stosunku do lat poprzednich, jak te poprawa rentownoci. Zauwaamy istnienie ryzyka makroekonomicznego, które zapewne nasili si w roku 2009, szczególnie w zwizku z rosncym bezrobociem i ju nastpujcym spowolnieniem gospodarczym. W przypadku naszej Kasy udział osób prowadzcych działalno gospodarcz jest niewielki, w zwizku z kryzysem zaostrzona została norma dotyczca kredytów hipotecznych oraz prowadzony jest dekadowy monitoring koncentracji kredytów. CIAŁA STATUTOWE KASY Zarzd Spółdzielczej Kasy Oszczdnociowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w roku 2008 pracował w nastpujcym składzie: Ryszard Prus Prezes Beata Maj Wiceprezes Anna Tarkowska Wiceprezes Zarzd Kasy działa na postawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczdnociowokredytowych, ustawy prawo spółdzielcze, innych obowizujcych przepisów prawa, Statutu SKOK im. Unii Lubelskiej oraz Regulaminu Zarzdu uchwalonego przez Rad Nadzorcz. Regulamin okrela szczegółowy tryb działania Zarzdu, podejmowania uchwał. Do kompetencji Zarzdu naley podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeonych w ustawie prawo spółdzielcze i Statucie SKOK im. Unii Lubelskiej do kompetencji innych organów. W strukturze SKOK im Unii Lubelskiej funkcj organu nadzoru pełni Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza od r. do 17 czerwca 2008 działała w nastpujcym składzie: 11 11

12 1. Boena Duda - Przewodniczca 2. Mirosław Ciesielski - Wiceprzewodniczcy 3. Danuta Olech - Sekretarz 4. Ryszard Gruszka - Członek 5. Józef Kaczor - Członek 6. Jadwiga Piotrowicz - Członek 7. Krzysztof Radko - Członek 8. Michał Wójcik - Członek W dniu 17 czerwca 2008 r. XIV Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK im. Unii Lubelskiej dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej, która do dnia r. działała w składzie: 1. Wiktor Bojar Przewodniczcy 2. Maciej Duszejko - Wiceprzewodniczcy 3. Elbieta Szyba Sekretarz 4. Antoni Dudek Członek 5. Marek Aftyka Członek 6. Zbigniew Mikołajczyk - Członek Ciałem opiniodawczym Zarzdu w zakresie podejmowania decyzji kredytowych jest Komisja Kredytowa, której głównym zadaniem jest opiniowanie wniosków Członków Kasy o udzielenie poyczek i kredytów, propozycji w przedmiocie wyboru zabezpiecze poyczek i kredytów, propozycji warunków, na jakich mona udzieli poyczek i kredytów. Na dzie r. Komisja pracowała w nastpujcym składzie : 1. Elbieta Winiowiecka - Przewodniczca 2. Beata Krysiak Wiceprzewodniczca 3. Monika Szymczak - Sekretarz PODSUMOWANIE Zarzd SKOK im. Unii Lubelskiej z satysfakcj moe stwierdzi, i cele i zamierzenia Kasy na rok 2008 zostały w pełni zrealizowane, o czym wiadczy zarówno dobry wynik finansowy jak i stabilna sytuacja Kasy. Wypracowany w roku 2008 wynik finansowy zasili fundusz zasobowy, przyczyniajc si do umocnienia pozycji naszej SKOK wród inny instytucji finansowych. Członkom Rady Nadzorczej, Komisji Kredytowej oraz wszystkim pracownikom Zarzd SKOK im. Unii Lubelskiej składa szczególne podzikowania za współprac

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011 RADA MINISTRÓW ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011 Warszawa lipiec 2010 r. Spis treci WSTP... 2 OCENA BIECEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 6 SYTUACJA BUDETU PASTWA W OKRESIE I-IV 2010 R. (Z WYŁCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo