O nowszych kierunkach chemoterapii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O nowszych kierunkach chemoterapii"

Transkrypt

1 3 (1948) PRZEMYSŁ CHEMCZNY 143 Wstęp. O nowszych kierunkach chemoterapii Prof. Dr T. Urbański Zagadnienie chemoterapii gruźlicy jest jednym z tych problemów, które dotychczas nie znalazły rozwiązania. Od 1882 r gdy Robert К о с h wykrył prątki gruźlicze, wypróbowano niezliczoną liczbę substancji pod. względem działania na ba bakterie. Zbadano więc np. barwniki syntetyczne, związki arsenu nieorganiczne i organiczne, sole miedzi, srebra i złota, wreszcie różne środki dezynfekcyjne fenole, formaldehyd itp. Duża liczba tych substancji daje wyniki dodatnie in vit r o, natomiast pozostają one bez wyraźnego skutku in v i v o. Do klasycznych już przykładów w tym względzie należy np. błękit metylenowy, w którym przez pewien czas pokładano wielkie nadzieje. W ciągu około 15 lat, poprzedzających wojnę 1939 г., sole z ł o t a były jednym z najpopularniejszych środków przeciwgruźliczych. Jak zwykle w próbach klinicznych leczenia gruźlicy, olbrzymia liczba parametrów i trudność prowadzenia doświadczeń równoległych bardzo utrudnia ocenę wyników'. Ostateczny wniosek z tych doświadczeń nie 1 przemawia na korzyść związków złota, jako środków zwalczających gruźlicę. Dodatnie wyniki w leczeniu gruźlicy <>siągnięto dotychczas tylko stosowaniem к a 1 с i f e r o 1 u (witaminy D>). Kalciferol ułatwia organizmowi przyswojenie wapnia i fosforu, na czym prawdopodobnie polega istota działania leczniczego witaminy D. Substancją bogatą W witaminy D jest, jak wiadomo, tran. Lecznicze działanie tranu na różne postacie gruźlicy jest powszechnie znane. Nie jest wykluczone, źe nie jest ono wynikiem jedynie obecności kalciferołu. Możliwe, że mamy tu do czynienia również z bakteriobójczym działaniem tłuszczów i kwasów tłuszczowych, obecnych w oleju. stotnie o tym, że pewne tłuszcze i kwasy tłuszczowe mają działanie przeciwgruźlicze (i n v i t- r o), wiedziano już od dawna (patrz niżej). Kwasy tłuszczowe rozgałęzione. Jak wiadomo, prątki gruźlicy są otoczone powłoką tłuszczowo - woskową (lipinową). gruźlicy Obecnością tej powłoki tłumaczy się zazwyczaj wielką odporność tych bakterii wobec środków leczniczych. W szczególności liczne substancje nieorganiczne i organiczne, które okazały się skuteczne przeciw prątkom i n v i t r o, zawodzą i n v i v o, gdyż nie mogą dotrzeć w niezmienionym stanie do ogniska choroby. Nie jest wykluczone, że wiele z pośród tych substancji może stać się skutecznymi i n v i v o, jeżeli zastosujemy je w takich warunkach lub w obecności takich substancji, które usuną pancerz ochronny bakterii. W wyniku tego rozumowania dochodzimy do następujących zasad, charakteryzujących jedno z nowszych usiłowań chemoterapii gruźlicy: należy wprowadzić do organizmu substancję rozpuszczalną w wodzie, która bądź wiązałaby się z substancją tłuszczową, chroniącą laseczniki i tworzyła nowy produkt rozpuszczalny, bądź też powodowała hydrolizę substancji tłuszczowej, bądź też wreszcie miała budowę zbliżoną do substancji tłuszczowej laseczników i dzięki temu stanowiła ich rozpuszczalnik. Próba leczenia gruźlicy w myśl tej ostatniej zasady pochodzi jeszcze z czasów, gdy chemiczna natura substancji tłuszczowej prątków nie była znana. Próba ta opierała się na dwóch znanych faktach: 1) leczenia trądu przez ludność tubylczą w ndiach olejem z nasion rośliny miejscowej Hydnocarpus Kurm 2) pokrewieństwa między bakteriami wywołującymi trąd, a bakteriami wywołującymi gruźlicę. Szereg autorów wyjaśnił budowę kwasów tłuszczowych, wchodzących w skład oleju h\4lnokarpowego: kwasu d Chaulmoogrowego () i kwasu d Hydnokarpowego () : Clh C = Cli CH( ) 12 Kwas Chaulmoogrowy

2 144 PRZEMYSŁ CHEMCZNY 3 (1948) CH Ł CH /> С Н - (СН 2 )рсоон Kwas Hydnokavpowy Były to pierwsze spotkane w przyrodzie kwasy o budowie rozgałęzionej, w odróżnieniu od znanych dotychczas kwasów o łańcuchu nierozgałęzionym jak np. stearowy, linolowy itp. W doświadczeniu swym A d a m s ze współpracownikami wykazał, że obydwa kwasy (1) i () działaj;} i n v i t r o zabójczo na prątki gruźlicze, podobnie jak na bakterie trądu. A d а ш s przyrządził syntetycznie szereg kwasów, przeważnie dwupodstawionyeh pochodnych kwasu octowego, zakończonych lub niezakończonych pierścieniami sześcioczłonowymi. Najsilniejsze działanie przeciwgruźlicze in v i tr o wykazują kwasy, zawierające atomów 7 węgla. Szczególnie silne działanie posiada kwas (): Oczywiście, stawało się konieczne systematyczniejsze zbadanie własności i budowy chemicznej substancji tłuszczowej, chroniącej prątki gruźlicze. Pierwsze, niezwykle subtelne prace w tej dziedzinie wykonał amerykański chemik K. J. Anderson ze współpracownikami-). Wyodrębnił on tłuszczową substancję z laseczników przez ekstrakcję. Po shydrolizowaniu rozdzielił kwasy na trzy frakcje, z których jedną zbadał dokładnie, ustalając dla niej wzór 10-metylostearowego kwasu, nazwanego tuberkulo - stearowym (V): ( ) 7 CH (Clio) 8 CHs V Kwas tuberkulostearowy Wzór budowy został ustalony na podstawie identyfikacji produktów utleniania: (str. 145) Kwas tuberkulostearowy jest więc jeszcze jednym przykładem (poza wspomnianymi C1 2 / > CH, XCH> x Tutaj grupa karboksylową znajduje się w pobliżu środka łańcucha cząsteczki. Podobnie silną aktywność anty - tuberkuliczną in v i t r o posiadają kwasy o ogólnej budowie (V): CHa ( )x СИ ( )y СНз gdzie x + у = 11 do 13. V Silną aktywność posiadają te kwasy, w których x jest możliwie równe y, czyli grupa karboksylową jest w pobliżu środka łańcucha. Doświadczenia, wykonywane na organizmach żyjących, zawiodły jednak pokładane nadzieje. CH CH / Cll 2 \ CH. ч >сн 2 kwasami i 11) naturalnego kwasu rozgałęzionego. Z mieszaniny kwasów A n d ę r s o n i inni wyodrębnili prócz kwasu tuberkulostearowego również dwie frakcje o empirycznym wzorze : СгвНбгОг nazwaną kwasem ftionowym (phtioic acid) СзоНво0 2 Kwas ftionowy stał się przedmiotem szczegółowych badań R. li obin sona'). Ostatecznie R. Robinson i N. P o 1- g a r 4 ) ustalili, że kwas ftionowy ma budowę (V) kwasu: 3 : 13 : 19 trimetylo - trikosanowego : Jak się okazało (Cult li a r d i U n- g a r) 5 ), kwas ftionowy jest toksyczny, a zastrzyk tego kwasu może wywołać owrzodze-

3 3 (1948) PRZEMYSŁ CHEMCZNY 145 nie niemal identyczne z owrzodzeniami gruźliczymi. Prawdopodobnie kwas ftionowy jest właśnie toksyną gruźlic y. (CH 8 ) 7 CH ( ) S «kwas tuberkulostearowy R. Robinson i Połga г oraz współpracownicy otrzymali syntetycznie szereg kwasów tłuszczowych, zawierających odgałęzienia metylowe, znajdując, że pozycja ( )s C (СНзЬ СНз kwas ftionowy V grup metylowych jest bardzo ważna dla własności kwasów. Tak więc obecność grupy metylowej przy węglu 3 lub 4 nadaje cechy dużej aktywności, natomiast wydaje się, że grupa metylowa przy węglu 2 daje kwas nietoksyczny. Sulfony. W okresie ostatniej wojny w Niemczech zastał wypuszczony przez. G. Elberfeld nowy środek przeciwgruźliczy pod nazwą tibatin" v). Aktywną częścią tej substancji jest dwuamino-dwufenylo-sulfon (V) : Substancję tę, która jest silnie toksyczna i trudno rozpuszczalna w wodzie, kondensuje się z cukrami takimi, jak galaktoza, mannoza, glukoza lub maltoza, 'ewentualnie w obecności kwaśnego siarczynu sodu, otrzymując glukozyd rozpuszczalny w wodzie. Podobny preparat sulfonian sodowy glukozydu sulfonu (V) jest również wyrabiany w Wielkiej Brytanii pod nazwą promin". Jest rzeczą bardzo ważną, że rozpuszczalne w wodzie połączenia (V) z cukrami są znacznie mniej trujące', niż sam sulfon. Produkty te są czynne jako antybiotyki wobec prątków gruźlicy, podczas gdy preparaty rozpuszczalne tylko w tłuszczach nie są czynne. Może to stać się wskazówką, potwierdzającą jedną z zasad, o której wspomnieliśmy na początku artykułu. nnym preparatem rozpuszczalnym w wodzie, jest produkt kondensacji sulfonu (VT) (O) CH CH, z rongalitem. Otrzymuje się sól sodową formaldehydo - sulfoksylanu, znaną w krajach anglosaskich pod nazwą diason" (V): CHs (CHo) 7 Metylo-n-oktylo-keton СОСНз + ( ) 7 kwas azelainowy Nowością w grupie sulfonów jest t. zw. promisol", wprowadzony w użycie w Stanach Zjednoczonych: (X). Jak widzimy tutaj, jeden z pierścieni zwią- (Clio),, CH CHo zanycli z grupą sulfonową jest pierścieniem tiazolowym, niezmiernie ważnym biologicznie. Według autorów amerykańskich promisol jest skuteczniejszy wobec gruźlicy niż promin. Mimo bardzo obiecujących wyników z tymi preparatami, nie udało się stwierdzić ich skuteczności wobec gruźlicy u ludzi. Na razie nie ulega wątpliwości, że sulfony typu (V), (V) i (X) są skuteczne tylko wobec gruźlicy zwierząt. Próby połączenia sulfonu (V) z kwasem chaulmoogrowym dały wynik ujemny, gdyż Na0 2 S.CH^NH S0 2 -C^ N CH NH..S0 2 Na

4 146 PRZEMYSŁ CHEMCZNY' 3 (1948) produkt okazał się nieczynnym wobec laseczników. Natomiast czynność pewnych preparatów sulfonowych podsunęła В a r r y*e m u myśl wprowadzenia grupy sulfonowej do kwasu bursztynowego, który według badań tego autora okazał się skuteczny in vi t г o. Autor przyrządził szereg związków typu (X) i (X-: R SO o CH - X R S CH COO H Ï0î i ШЩ^ - \ X gdzie R = СцН 2 з do Ci8H 37- stotnie monoestry tych kwasów okazały się silnie aktywnymi in vitro wobec prątków gruźliczych. Dugość łańcucha alkilowego R w granicach Cu Cis nie wpływa w sposób widoczny na aktywność substancji. Substancje zakłócające metabolizm prątków gruźliczych. Szwedzki badacz B. Z e 11 e r b e r g s ) zastosował nową zasadę do zwalczania prątków gruźlicy przez wprowadzenie substancji, któreby działały nie tylko bakteriostatycznie. ale zarazem zakłócały normalne procesy metaboliczne tych bakterii, np. hamowały ich proces oddychania. stotnie według badań Z e 11j e r b e r g' a okazało się, że szereg sulfamidów oraz opisany wyżej sulfon promin zmniejsza ilość tlenu zużytego przez te bakterie, jednak tylko w stężeniach dużych, znacznie przekraczających stężenie terapeutyczne. W poszukiwaniu substancji, działających podobnie w mniejszym stężeniu, autor zwrócił się ku produktom przyrządzonym poprzednio przez H. W i 1 st n ed t a 9 ). ' Dodatnie wyniki osiągnięto z 2-metyloindolein (X, str. 145) i produktem pochodnym tegoż W 134" (X): Okazało się, że obydwie substancje w bardzo małymi stężeniu, np. (X) w stężeniu 1/16000, powodują silne zmniejszenie zużycia tlenu przez las-eczniki (oczywiście in vitro). Szczególnie interesująca jest substancja W 134" (X), zespalająca w swej cząsteczce działanie hamujące oddychanie indolu z działaniem bakteriostatycznym sulfamidów. Z e t t e r b e r g zapowiada dalsze badania z substancjami podobnymi. Antybiotyki. Streptomicyna. Epokowe odkrycie penicyliny pobudziło chemików i biologów do poszukiwania innych antybiotyków, produkowanych przez pleśnie i inne organizmy roślinne. Szczególne zainteresowanie budzą te z pośród nich, które są skuteczne wobec takich bakterii, jak prątki gruźlicy, na które penicylina nie oddziaływa. Substancję antytuberkuliczną istotnie znaleziono. Jest nią s t r e p t o mi. с y n a produkowana przez Streptomyces griseus, znajdujące się w glebie 10 ). Według danych amerykańskich Streptomyces griseus są hodowane w pożywce, zawierającej ekstrakt mięsny i roztwór cukru. Streptomicyna adsorbuje się z pożywki za pomocą węglu aktywowanego. Następnie ekstrahuje się ją kwaśnym alkoholem, zapuszcza w wodzie i usuwa alkohol. Otrzymuje się tą drogą roztwór wod- ' ny poszukiwanej substancji. Przez odparowanie tego roztworu wyodrębnia się trudno rozpuszczalną sól, np. pikrynian, oczyszcza i wreszcie przyrządza eholorowodorek. Streptomicyna okazała się skuteczniejsza wobec prątków gruźliczych, niż sulfony typu tibatiny. Kliniczne doświadczenia dają naj-

5 3 (1948) PRZEMYSŁ CHEMCZNY 147 lepsze wyniki, jeżeli stosuje się obydwa te środki jednocześnie lub naprzemian. Budowa streptonvicynv jest już znana (XV): eiwgruźliezego. Ponieważ substancja ta nie rozpuszcza się w wodzie, przeto B a r r y przyrządził szereg rozpuszczalnych pochodnych, przede wszystkim przez hydrolizę estrowej NH NH-C-NH. CH H0CH(2) wch NH.- C-NH-CHO) (s)choh 2 N>i<f N H USTYNA. Ostatnio J. К u rung") znalazł, że pleśń Aspergillus ustus produkuje substancję, która hamuje in vi t r o rozmnażanie sio prątków gruźliczych. Dalsze doświadczenia wykazały, że substancję można wyekstrahować eterem z pożywki. Okazało się, że jest ona mieszaniną trzech substancji 12 )'. Substancja rozpuszczalna w węglanie sodu najbardziej aktywna została nazwana u s t y n a. Oczyszczenie krystalizacją frakcjonowaną z eteru, kwasu octowego i innych rozpuszczalników daje produkt krystaliczny o temp. topnienia i prawdopodobnym wzorze Ci9]Tir,0 5 Cb. Trudno na razie przewidzieć, jakie znaczenie będzie miała ta substancja in vi v o. Halogenowe pochodne eteru dwufenyl owego. Grupa chemików irlandzkich z N o 1 a n e m na czele w szeregu prac ogłoszonych w okresie r. 1:1 ) opisała nową substancję d i p 1 o i с y n ę wyodrębnioną /. mchów Buelia Canescens. Wedłu gtych badaczy diploicyna ma budowę eteru dwufenyl 1 owego i zarazem fenylowego estru kwasu salicylowego (XV) : Wkrótce potem amerykańscy chemicy В u r g e r, P r i n d 1 e y, Wilson i В o r n li e i m znaleźli,4 ), że chlorowany eter o budowie (XV) posiada tub?rkulostatyczne własności in v i t r o: (str. 148). Spostrzeżenia te poddały innemu chemikowi irlandzkiemu, V. C. Barry 1 '') myśl wypróbowania diploicyny jako środka prze- XV Streptomieyna HCOH 0H grupy i uwolnienie grupy karboksylowej i jednej z grup fenolowych. Otrzymał tą drogą substancję (XV), czynną in v i t r o przeciw prątkom gruźliczym: (str. 148). Substancja ta łatwo traci grupę karboksylową w obecności alkalii, dając połączenie (XV) również czynne, lecz trudno rozpuszczalne: (str. 148). Metylowanie grupy hydroksylowej wp-pozycji do połączenia (XV) daje połączenie (XX), w którym grupa karboksylową jest bardziej trwała, jednak czynność antytuberkuliczna jest znacznie zmniejszona. W dalszym rozwoju swych prac Barry wysunął hipotezę, że t у г о к s y n a (XX), jedyny halogenowany eter dwufenylowy, spotykany w ograniźmie zwierzęcym, winna posiadać własności przeciwgruźlicze, zbliżone do diploicyny dzięki podobnej budowie chemicznej: Niemal jednocześnie argentyńscy badacze E. z z o i V. С i с a r d o ogłosili swe spostrzeżenia 10 ), że zastrzyki tyroksyny przedłużają życie świnek morskich, chorych na gruźlice. Świnki morskie, pozbawione gruczołu tarczykowego, są bardziej podatne na zakażenie gruźlicą, a zastrzykiwanie im tyroksyny z powrotem je uodparnia.

6 148 PRZEMYSŁ CHEMCZNY 3 (1948) Aczkolwiek przedwczesne byłyby dalej idące wnioski z tych spostrzeżeń, należy żywić nadzieję, że mogą one otworzyć nowe drogi w chemoterapii gruźlicy. CL CL ( V N(C,H 9 ) 2 а ХШ określił zawartość witamin w bakteriach gruźlicy, hodowanych na pożywce bezwitaminowej. Spostrzeżenia te mogą otworzyć nowe drogi w znalezieniu substancji przeciwgruźliczych, gdyż, jak wiadomo, istnieje podobieństwo między budową substancji pobudzających i hamujących wzrost drobnoustrojów. Poprzednio E к strand i Sjogren) znaleźli, że prątki gruźlicy produkują kwas p-aminobenzoesowy. Obecnie Bird znalazł w prątkach znaczną ilość kwasu nikotynowego i mniejsze ilości innych witamin B: ryboflawinę, biotynę, kwas pantotenowy, witaminę B 1 kwas p-aminobenzoesowy. CL Х2Ш L E R A T U R A. 1) Adams i współprac. - J. Pharm. and Exp. Thrrapy (1932). 2) R. J. Anderson. J. biol. Chem. 74, 325 (1927) i szereg prac ogłoszonych do chwili obecnej; Chem. Re views 29, 225 (1941). 3) R. Robinson J. Chem. Soe. 505 (1940). 4) N. Polgar i R. Robinson J. Chem. Soc. 389 (1945). 5) według: R. Robinson Nature J58, 815 (1945). 6) COS XXV 54, sr a) Feldman, Hinsbw i Mann Am. Rev. Tuberc. 50, 418 (1944). W. H. Tytler Tubercle 26, 23 (1945). 7) V. С. Barry Nature 158, 863 (1946). 8) 15. Zetterberg Nature J59, 235 (1947). 9) П. Willstaedt Sv<nsk Kem. Tidskrift 54, 233 (1942) 56, 267 (1944). W. Wiihtaedt i Borggard, ibid. 57, 254 (1945) 10) A. Schatz, E. Bugie, S. A. Waksman Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 56, 66 (1944); N. G. Brink, F. A. Kuel, K. Folkers - Science 102, 506 (1945); H. E. Carter, B. K. Clark, S. B. Dickman, Y. 11. Loo, J. S. Meek, P. S. Skell, W. A. Strong Science 103, 53 (1946). 11) J. Kurung Science J02, 11 (1945). 12) G. H. Hogeboom, L. C. Craig J. biol. Chem. 1<> (1946); W. Docring, 68, 725 (1946). 13) Nolan Sci. Proc. Roy. Dub. Soc, 21, 67 (1935); Spillane, Kcane, Nolan, ibid. 21, 333 (1936); Davidson, Keane, Nolan, ibid, 23, 151 (1943). 14) A. Burger, С. O. Bri idley, E. L. Wilton, F. Bernhcim - J. Amer. Chem. Soc. 67, 14)6 (1945). 15) V. C. Barry Nalure 158, 131, 797, 863, ( ) B. E. zzo, V. E. Cicardo Nature, SS, 590 (1946). 17) O.D. Bird Natur-, 159, 33 (1947). 18. T. Ekstraïul, B. Sjorgen Nature, 156, 476 (1945). S u m m a r y. Bakterie gruźlicy a witaminy. Próbą nowego podejścia do tematu jest praca angielskiego chemika Bird a 17 ), który The fillowijig are groups of substances discussed by the author: aliphatic brai (lied chain acids, siilphons, substances disturbing the metabolism of tuberculosis bacteria and antibiotics. Also the relation between tuberculosis bacteria and vitamins is discussed.

Postępy Chemii Organicznej w świetle XI Międzynarodowego Kongresu Chemii Czystej i Stosowanej. Prof. Dr T. Urbański. CHIC СНСООН I I CH I.

Postępy Chemii Organicznej w świetle XI Międzynarodowego Kongresu Chemii Czystej i Stosowanej. Prof. Dr T. Urbański. CHIC СНСООН I I CH I. 11 (1947) PRZEMYSŁ EMCZNY 419 Postępy Chemii Organicznej w świetle X Międzynarodowego Kongresu Chemii Czystej i Stosowanej Prof. Dr T. Urbański. W S T Ę P Zagadnienia chemi organicznej były femafem obrad

Bardziej szczegółowo

ZABŁOCKA SÓL JODOWO BROMOWA

ZABŁOCKA SÓL JODOWO BROMOWA BIBLIOTEKA WIADOMOŚCI UZDROWISKOWYCH NR 3 Prof. Dr med. Julian Papierkowski ZABŁOCKA SÓL JODOWO BROMOWA (Badania doświadczalne w dziedzinie hydrologii eksperymentalnej) PAŃSTWOWY ZAKŁAD WYDAWNICTW LEKARSKICH

Bardziej szczegółowo

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu: Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:.1 Morzycki J.W., Kalinowski S., Łotowski Z., Rabiczko J. Synthesis

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monika Gontarska. Promotor pracy Prof. dr hab. Teresa Kowalska. Instytut Chemii. r Uniwersytet Śląski Katowice

Monika Gontarska. Promotor pracy Prof. dr hab. Teresa Kowalska. Instytut Chemii. r Uniwersytet Śląski Katowice Monika Gontarska Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej z detekcja densytometryczną oraz innych instrumentalnych technik analitycznych do badania reakcji oscylacyjnych wybranych pochodnych kwasu

Bardziej szczegółowo

Zdrowie komórkowe - informacje na temat suplementów diety i preparatów dr. Ratha

Zdrowie komórkowe - informacje na temat suplementów diety i preparatów dr. Ratha Zdrowie komórkowe - informacje na temat suplementów diety i preparatów dr. Ratha Opracowanie: Dr. Aleksandra Niedzwiecki Instytut Naukowy Dr. Ratha, USA Badania naukowe (w tym prowadzone przez nas) przyczyniają

Bardziej szczegółowo

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 83 103 NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA M a r e k P i e s z k a, M a r i u s z P. P i e t r a s Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

OYDEIS NEMO WITAMINY PRAWDA I MITY. Θ Ουδεις MMX

OYDEIS NEMO WITAMINY PRAWDA I MITY. Θ Ουδεις MMX OYDEIS NEMO WITAMINY PRAWDA I MITY Θ Ουδεις MMX Każdy zna słowo witamina, cóż to takiego? Od dawna znane były pewne choroby o niewyjaśnionej etiologii. Na Archipelagu Malajskim występowała przypadłość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów

Bardziej szczegółowo

SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA

SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA Analiza żywności Jolanta Kumirska Marek Gołębiowski Monika Paszkiewicz Anna Bychowska

Bardziej szczegółowo

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy Moduł I 1. Wprowadzenie do nauki o żywieniu człowieka. Podstawowy skład chemiczny żywności 1.1. Żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa 1.2. Rys historyczny nauki o żywieniu 1.3. Podstawowy skład chemiczny

Bardziej szczegółowo

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Jakub Karasiński Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Praca doktorska wykonana w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Transgeniczna soja Roundup Ready

Transgeniczna soja Roundup Ready Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Specjalność: Biotechnologia Żywności Przemysław Łukasz Kowalczewski Nr albumu: 104315 Transgeniczna soja Roundup Ready Praca inżynierska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Nowe Procesy Prowadzące do Utworzenia Wiązania Siloksanowego

Nowe Procesy Prowadzące do Utworzenia Wiązania Siloksanowego General Electric Company, Global Research Center One Research Circle, Niskayuna, NY 12309, USA *************************************************************************** Sławomir Rubinsztajn Nowe Procesy

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku AUTOREFERAT Omówienie cyklu publikacji pt. Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku Jolanta Kumirska Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA

I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA NANOMATERIAŁY I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA NANOTECHNOLOGII 1. Wprowadzenie 1.1. Historia Fizyk Richard P. Feynmanpierwszy opisał koncepcję nanonaukiw czasie wykładu na posiedzeniu American Physical

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Badania frakcji lotnej metabolitów wtórnych wybranych gatunków szałwii (Salvia sp.) metodami chromatograficznymi GC-MS i LC

Badania frakcji lotnej metabolitów wtórnych wybranych gatunków szałwii (Salvia sp.) metodami chromatograficznymi GC-MS i LC Ł ukasz W ojtal Badania frakcji lotnej metabolitów wtórnych wybranych gatunków szałwii (Salvia sp.) metodami chromatograficznymi GC-MS i LC Promotorzy pracy: prof. dr hab. Teresa Kowalska Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 3/2009 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 BIOLUMINESCENCJA W TRANSFORMACJI GENETYCZNEJ ORGANIZMÓW...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MAGAZYN ILUSTROWANY WYDANIE JESIENNO-ZIMOWE

BEZPŁATNY MAGAZYN ILUSTROWANY WYDANIE JESIENNO-ZIMOWE Rok II 16 STRON! Redakcja i administracja Smakovity Kurier Dział Marketingu REGIS Sp. z.o.o. TEMAT Wydania: Badania i rozwój technologie spożywcze... i nie tylko Miasto Królewskie Kraków ul. Walerego Sławka

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

XXVI SEMINARIUM pod hasłem

XXVI SEMINARIUM pod hasłem Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów i Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki uprzejmie informuje, że XXVI SEMINARIUM pod hasłem Chemiczna obróbka włókien teraźniejszość i przyszłość PROGRAM SEMINARIUM:

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

w numerze Grudzieñ w BACK TO NATURE HEALTHY BACK AND SPINE zawiera Zdrowe plecy i kręgosłup - dysk Kuracje z zastosowaniem roślin peruwiańkich

w numerze Grudzieñ w BACK TO NATURE HEALTHY BACK AND SPINE zawiera Zdrowe plecy i kręgosłup - dysk Kuracje z zastosowaniem roślin peruwiańkich Health, Beauty and Life Zdrowie,, UrodU roda i Życie Ajurwedyjski sposób na astmę Astma jest straszną dolegliwością, która może poważnie utrudniać oddychanie i nieoczekiwanie pozbawić człowieka najważniejszego

Bardziej szczegółowo

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS - LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS typu Ion Trap serii MS 500 Spis treści Kiedy sukces naukowy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane?

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane? Spis treści Czego dotyczą badania kliniczne? Przedmowa Strona 1. Czym jest badanie kliniczne? 3 Dlaczego badania kliniczne są ważne? 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5 Faza I, Faza II,

Bardziej szczegółowo

Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata. Abstract

Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata. Abstract 1 Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata Abstract The paper presents main characteristic features of solid rocket propellant compositions as well as their short development history, classification

Bardziej szczegółowo