KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził Stanowisko: POIN, ABI Imię i nazwisko: Robert Szauman Data: Podpis... Stanowisko: Pełnomocnik ds. SZJ - Sekretarz Powiatu Imię i nazwisko: Tadeusz Ler Data: Podpis... Stanowisko: Starosta Stargardzki Imię i nazwisko: Waldemar Gil Data: Podpis...

2 SPIS TREŚCI - 1/2 Spis treści 0. Deklaracja kierownictwa 1. Prezentacja Powiatu i Starostwa Powiatowego 1.1. Prezentacja Powiatu Stargardzkiego 1.2. Najistotniejsze dokumenty wyznaczające kierunki działania Powiatu 1.3. Prezentacja Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim 1.4. Struktura organizacyjna Urzędu 2. Korzystanie z Księgi Jakości 2.1. Postanowienia ogólne 2.2. Przedmiot i zakres Księgi Jakości 2.3. Zarządzanie Księgą Jakości 3. Dokumenty związane 4. System Zarządzania Jakością 4.1. Wymagania ogólne 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. Zaangażowanie kierownictwa 5.2. Orientacja na Klienta 5.3. Polityka i cele jakości 5.4. Planowanie 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.6. Przegląd zarządzania 6. Zarządzanie zasobami 6.1. Zapewnienie zasobów 6.2. Zasoby ludzkie 6.3. Infrastruktura 6.4. Środowisko pracy 7. Realizacja wyrobu/usługi 7.1. Planowanie realizacji wyrobu / usługi 7.2. Procesy związane z Klientem 7.3. Projektowanie i rozwój 7.4. Zakupy 7.5. Produkcja i dostarczanie usługi 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 8. Pomiary, analiza, doskonalenie 8.1. Postanowienia ogólne 8.2. Monitorowanie i pomiary 8.3. Nadzór nad produktem niezgodnym 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie 9. Definicje i określenia 8.6. Podstawowe definicje i określenia 8.7. Dodatkowe definicje i określenia 10. Procedury obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim

3 SPIS TREŚCI - 2/2 11. Wykaz załączników w Księdze Jakości 12. Tabela zmian

4 DEKLARACJA KIEROWNICTWA 0 1/2 KSIĘGA JAKOŚCI 0. DEKLARACJA KIEROWNICTWA

5 DEKLARACJA KIEROWNICTWA 0 2/2 0. DEKLARACJA KIEROWNICTWA Deklaruję osobiste zaangażowanie w realizację przyjętej Polityki Jakości oraz kierowanie Starostwem Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim w sposób umożliwiający osiągnięcie przyjętych celów. Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa do zaangażowania się w realizację Polityki Jakości, postępowanie w sposób zgodny z zasadami określonymi w Księdze Jakości oraz aktywny udział w doskonaleniu wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wszystkimi wymogami normy. Zobowiązuję wszystkich pracowników biorących bezpośredni lub pośredni udział w wykonywaniu zadań będących przedmiotem działania Starostwa do przestrzegania zapisów określonych w Księdze Jakości. Przedstawicielem kierownictwa jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Jest on odpowiedzialny za nadzór i utrzymanie systemu zarządzania jakości oraz jego nieustanne doskonalenie oraz zapewnienie zgodności systemu zarządzania jakości z wymaganiami zawartymi w normie. Starosta Stargardzki Waldemar Gil

6 Październik 2011 Nr 1.2 PREZENTACJA POWIATU I STAROSTWA POWIATOWEGO 1 1/3 KSIĘGA JAKOŚCI 1. PREZENTACJA POWIATU I STAROSTWA POWIATOWEGO

7 Październik 2011 Nr 1.2 PREZENTACJA POWIATU I STAROSTWA POWIATOWEGO 1 2/3 1. PREZENTACJA POWIATU I STAROSTWA POWIATOWEGO 1.1. Prezentacja powiatu Powiat Stargardzki położony jest w województwie zachodniopomorskim. Jego powierzchnia wynosi 1519 km 2. Powiat jest jednym z największych w Polsce i najbardziej zaludnionym wśród powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi: Miasto Stargard Szczeciński; Gmina Stargard Szczeciński, Gmina Dolice, Gmina Chociwel, Gmina Marianowo, Gmina Kobylanka, Gmina Stara Dąbrowa, Gmina Suchań, Gmina Ińsko, Gmina Dobrzany. Powiat usytuowany jest na południe od stolicy województwa zachodniopomorskiego - Szczecina. Przez Stargard Szczeciński i teren Powiatu Stargardzkiego biegnie droga krajowa nr 10, prowadząca ze Szczecina do Bydgoszczy i dalej Torunia i Warszawy. Stolicę powiatu dzieli odległość 40 km od granicy państwa, 36 km od Szczecina, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowym w Świnoujściu. W odległości około 40 km od Stargardu Szczecińskiego znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Goleniów, z którego dogodne połączenia umożliwiają komunikację lotniczą ze światem. W Stargardzie Szczecińskim zbiega się pięć linii kolejowych, które zapewniają bezpośrednie połączenie z Wrocławiem, Krakowem, Gdańskiem, Poznaniem, Szczecinem i Warszawą jak również swobodne przemieszczanie się po terenie powiatu i szybkie dotarcie do wszystkich miast i gmin Najistotniejsze dokumenty wyznaczające kierunki działania powiatu: Kierunki działania Powiatu Stargardzkiego wyznaczają: Strategia Rozwoju Powiatu Stargardzkiego do roku 2015 stanowiąca załącznik do Uchwały Nr L/627/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2010 r.,. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata stanowiąca załącznik do Uchwały Nr III/30/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r Prezentacja Starostwa Powiatowego Starostwo jest jednostką organizacyjną powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, przy pomocy której Zarząd Powiatu i Starosta wykonują zadania powiatu. Siedzibą Starostwa jest miasto Stargard Szczeciński ul. Skarbowa 1. Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonania przez Powiat: zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym powiatowym jednostkom organizacyjnym, zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych,

8 Październik 2011 Nr 1.2 PREZENTACJA POWIATU I STAROSTWA POWIATOWEGO 1 3/3 zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, które nie należą do zakresu działania innych powiatowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Starostwa należy także kompleksowa obsługa organów Powiatu umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach swoich kompetencji Struktura organizacyjna. Organizację Starostwa określa Regulamin Organizacyjny ustanowiony uchwałą Nr XXVI/251/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 sierpnia 2008 r. z późniejszymi zmianami. Struktura organizacyjna dostosowana jest do jak najlepszego wykonywania zadań obsługi Klientów. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników jest Starosta Stargardzki, który kieruje jego pracą przy pomocy Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika. Podległość komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim przedstawia Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Księgi Jakości. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy został określony w Wewnętrznych Regulaminach Organizacyjnych poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim ustanowionych odpowiednimi zarządzeniami Starosty Stargardzkiego. Regulamin organizacyjny Starostwa dostępny jest dla Klientów zewnętrznych na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

9 KORZYSTANIE Z KSIĘGI JAKOŚCI 2 1/2 KSIĘGA JAKOŚCI 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI JAKOŚCI

10 KORZYSTANIE Z KSIĘGI JAKOŚCI 2 2/2 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI JAKOŚCI 2.1. Postanowienia ogólne. Zasady i ustalenia zawarte w niniejszej Księdze Jakości Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim mają zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz na samodzielnych stanowiskach pracy, wchodzących w skład procesów realizowanych w Starostwie Przedmiot i zakres Księgi Jakości Niniejsza Księga Jakości prezentuje Politykę Jakości Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz sposób jej realizacji w warunkach aktualnej organizacji Starostwa. Opisuje ona System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz określa dokumentację SZJ. Księga Jakości obowiązuje na wszystkich stanowiskach pracy uczestniczących w realizacji procesów wyszczególnionych w niniejszej Księdze Jakości. Księga Jakości jest przeznaczona do użytku wewnętrznego, ale może być udostępniana zainteresowanym Klientom na pisemną prośbę z uzasadnieniem przeznaczenia w wersji egzemplarzy informacyjnych oznaczonych napisem KOPIA NIENADZOROWANA Zarządzanie Księgą Jakości Wydawane są dwa rodzaje Księgi Jakości: egzemplarze podlegające aktualizacji, które są nadzorowane, egzemplarze informacyjne (nie podlegające aktualizacji), które nie są nadzorowane Każdy podlegający aktualizacji egzemplarz Księgi Jakości jest numerowany i zgodnie z rozdzielnikiem udostępniany komórkom organizacyjnym Starostwa. Oryginał Księgi Jakości jest przechowywany przez Pełnomocnika ds. SZJ Egzemplarze informacyjne Księgi Jakości są oznaczone napisem KOPIA NIENADZOROWANA i są aktualne w momencie ich wydruku Przegląd i ewentualną aktualizację Księgi Jakości przeprowadza się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku Zmiany wprowadzone do podlegających aktualizacji egzemplarzy Księgi Jakości są rejestrowane. Każda zmiana powoduje nowe wydanie odpowiednich stron Księgi Jakości. Szczegółowe zasady aktualizacji i udostępniania Księgi Jakości są uregulowane procedurą PS-1 Nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością Księgę Jakości oraz zmiany w niej zatwierdza Starosta. Odpowiedzialnym za formułowanie treści, aktualizację i dystrybucję Księgi Jakości jest Pełnomocnik ds. SZJ Pracownicy Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim są zobowiązani do zapoznania się z treścią/ zmianami Księgi Jakości i jej stosowania. Dysponujący podlegającym aktualizacji egzemplarzem Księgi są zobowiązani do: przechowywania kompletnego i aktualnego egzemplarza w warunkach zapewniających jego ochronę przed zniszczeniem, zgubieniem i dostępem osób trzecich, jego zwrotu w przypadku zmiany stanowiska lub zakończenia pracy w Starostwie, jego zwrotu na żądanie Pełnomocnika ds. SZJ.

11 DOKUMENTY ZWIĄZANE 3 1/2 KSIĘGA JAKOŚCI 3. DOKUMENTY ZWIĄZANE

12 DOKUMENTY ZWIĄZANE 3 2/2 1. DOKUMENTY ZWIĄZANE System Zarządzania Jakością opisany w niniejszej Księdze Jakości Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim jest oparty na wymaganiach normy Systemy Zarządzania Jakością Wymagania. Podstawę Systemu Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim stanowią również normy: - PN-EN ISO 9000:2006 Systemy Zarządzania Jakością Podstawy i terminologia, - PN-EN ISO 9004:2001 Systemy Zarządzania Jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, - PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne do auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.

13 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4 1/6 KSIĘGA JAKOŚCI 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

14 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4 2/6 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ustanowiło, udokumentowało, wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009. Starosta Stargardzki usankcjonował wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zarządzeniami: - Nr 35/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, - Nr 36/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim, - Nr 38/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim. Z Systemu Zarządzania Jakością wyłączono stosowanie wymagań normy w zakresie: - pkt 7.3 Projektowanie i rozwój Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim nie prowadzi prac związanych z projektowaniem nowych wyrobów lub prac rozwojowych związanych z wyrobami. Starostwo wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy prawa materialnego i procesowego. - pkt Walidacja procesów produkcji i dostarczania usług procesy zachodzące w Starostwie są na bieżąco weryfikowane w ramach nadzoru sprawowanego przez osoby upoważnione, kontroli wewnętrznej, prowadzonego postępowania administracyjnego oraz nadzoru prawnego i kontroli zewnętrznej dokonywanej przez wyspecjalizowane instytucje kontroli. Nie zachodzi, więc potrzeba dokonywania walidacji dostarczanych usług. Zastosowanie ww. wyłączeń nie wpływa na zdolność Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim do dostarczenia wyrobu, który spełnia wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie przepisów prawnych W działalności Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim wyróżniono 3 grupy procesów, którymi Starostwo zarządza zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009: I. Główne: a) Planowanie Strategia Programy Budżet b) Realizacja Wydawanie decyzji Wydawanie zaświadczeń Wydawanie zezwoleń Wydawanie opinii Wydawanie uprawnień

15 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4 3/6 Stanowienie aktów prawnych Udzielanie dotacji Zamówienia publiczne Zawierania umów Ochrona praw konsumenta Udzielanie informacji publicznej oraz informacji o środowisku c) Ocena i weryfikacja. Audyty wewnętrzne Monitorowanie i pomiary Nadzorowanie podległych organów II. Pomocnicze: a) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników b) Ocena pracowników c) Szkolenia d) Zakupy e) Nadzorowanie infrastruktury IT f) Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego g) Nadzorowanie stanu technicznego budynku III. Zarządzania: a) nadzorowanie i doskonalenie SZJ, Kolejność i wzajemne oddziaływanie tych procesów przedstawia Mapa procesów stanowiąca załącznik Nr 2 do Księgi Jakości Przyjęty SZJ zapewnia odpowiednie środki i daje pracownikom niezbędne kompetencje do: - nadzorowania świadczonych usług, - inicjowania działań zapobiegających i korygujących niezgodności, - identyfikowania i rejestrowania problemów jakościowych, - weryfikowania wprowadzonych rozwiązań, - nadzorowania usług niezgodnych z wymogami, - rozpatrywania skarg i wniosków Klientów, - spełnienia wymagań Klientów Powiązania pomiędzy poszczególnymi procesami, dokumenty na wejściu i wyjściu procesu oraz mierniki służące monitorowaniu prawidłowej realizacji zostały przedstawione w załączniku Nr 4 do Księgi Jakości Opis procesów Systemu Zarządzania Jakością Wszyscy pracownicy Starostwa zostali zaznajomieni z Systemem Zarządzania Jakością System podlegać będzie przeglądom dokonywanym przez Starostę i auditom wewnętrznym. Bieżąca analiza wyników tych przeglądów oraz podejmowanie działań korygujących lub zapobiegawczych, pozwoli na stałe doskonalenie usług świadczonych przez Starostwo.

16 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4 4/ Wszyscy pracownicy, którzy biorą udział w zarządzaniu, kierowaniu, wykonywaniu lub kontroli prac mających wpływ na jakość wykonywanych usług są odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu jakości. Aktualne dokumenty stanowiące elementy Systemu Zarządzania Jakością dostępne są we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz na samodzielnych stanowiskach pracy. W Starostwie jako źródło aktów prawnych wykorzystywany jest zbiór przepisów prawnych i komputerowy System Informacji Prawnej LEX dla Samorządu Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim sprawuje nadzór nad: realizacją, weryfikacją wykonania i odbiorami prac związanych z ustawowymi obowiązkami zlecanymi jednostkom organizacyjnym powiatu oraz zlecanymi innym podmiotom. Zlecanie zakupu, realizacja i nadzór nad realizowanymi zakupami i usługami przebiega zgodnie z procedurą: PP 9 Zakupy, wybór i ocena dostawców - przy zamówieniach publicznych poniżej EURO oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zadania powiatu realizują następujące jednostki organizacyjne: 1. I Liceum Ogólnokształcące, 2. II Liceum Ogólnokształcące, 3. Zespół Szkół nr 1, 4. Zespół Szkół nr 2, 5. Zespół Szkół nr 5 CKP, 6. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, 7. Centrum Kształcenia Praktycznego, 8. Zespół Szkół Specjalnych, 9. Dom Dziecka nr 1, 10. Dom Dziecka nr 2, 11. Dom Pomocy Społecznej, 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 13. Bursa Szkolna, 14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 15. Zarząd Dróg Powiatowych, 16. Powiatowy Urząd Pracy, 17. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 20. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 21. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, 22. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Łobzie Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne.

17 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4 5/6 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim zawiera: 1. politykę jakości, cele dotyczące jakości, 2. księgę jakości, 3. udokumentowane procedury systemowe, 4. udokumentowane procedury procesowe, 5. zapisy oraz dokumenty potrzebne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów. Dokumentacja poddawana jest nadzorowi i systematycznej kontroli. Dokumentacja SZJ w połączeniu z aktami normatywnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi opisuje procesy i czynności administracyjne w Starostwie. Wersja elektroniczna dokumentacji SZJ dostępna jest na wszystkich stanowiskach pracy wyposażonych w sprzęt komputerowy pracujący w sieci wewnętrznej Starostwa. Nadzór nad wersją papierową oraz elektroniczną sprawuje Pełnomocnik ds. SZJ. Starostwo realizując swoje zadania działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz unormowania wewnętrzne. W związku z tym, istotną sprawą jest zapewnienie merytorycznym pracownikom dostępu do aktualnych wersji tych dokumentów. Dlatego Starostwo objęło nadzorem: - akty normatywne zewnętrzne: 1. ustawy, 2. rozporządzenia, 3. pozostałe akty prawne, 4. normy. - akty normatywne wewnętrzne: 1. uchwały Zarządu Powiatu, 2. zarządzenia Starosty, 3. uchwały Rady Powiatu. - dokumenty wewnętrzne: 1. Księgę Jakości, 2. procedury. Dokumenty takie jak instrukcje, regulaminy stanowiące wewnętrzne akty prawne Starostwa, omawiające w sposób szczegółowy organizację pracy Starostwa są w zależności od potrzeb i ich stosowania przywoływane w obowiązujących procedurach lub w poszczególnych rozdziałach Księgi Jakości Księga Jakości. Księga Jakości jest opisem opracowanego, wdrożonego, utrzymywanego i ciągle doskonalonego Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim, zgodnie z obowiązującymi wymogami normy. Nadzór nad Księgą Jakości pełni Pełnomocnik ds. SZJ. Odpowiada on za zgodność zapisów w Księdze Jakości z wymaganiami normy, wdrożenie przyjętych postanowień, monitorowanie i doskonalenie. Wszystkie nadzorowane egzemplarze Księgi Jakości wydane w formie papierowej są oznaczone KOPIA NADZOROWANA NR i przekazywane użytkownikom

18 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4 6/6 zgodnie z Rozdzielnikiem dokumentów Systemu Zarządzania Jakością, stanowiącym załącznik Nr 3 do Księgi Jakości. Potrzebę zmiany istniejącego dokumentu Księgi Jakości procedury lub powstanie nowego dokumentu mogą zgłaszać wszyscy pracownicy Starostwa do Pełnomocnika ds. SZJ zgodnie z procedurą PS 1 Nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością. Zmiany są rejestrowane w Tabeli zmian znajdującej się w dokumentach Nadzór nad dokumentami. W Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim dokumenty wymagane w Systemie Zarządzania Jakością są nadzorowane. Została opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura PS 1 Nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością. Procedura nadzoru nad dokumentacją obejmuje: - tworzenie i akceptację dokumentów, - rozpowszechnianie dokumentów, - redagowanie, zatwierdzanie i aktualizację dokumentacji, - przechowywanie dokumentów. Dokumentacja Systemu Jakości służy umacnianiu działalności Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz zapewnia konsekwentną realizację procesów w sposób ustalony i znany wszystkim uczestnikom procesu. Bezpośredni nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością sprawuje Pełnomocnik ds. SZJ. Aktualizację dokumentacji przygotowują kierownicy referatów organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy i przedkładają Pełnomocnikowi do weryfikacji. Pełnomocnik przedstawia dokumentację Staroście do zatwierdzenia. Każda zmiana jest rejestrowana w Tabeli zmian załączonych do opracowanych i wdrożonych procedur oraz Księgi Jakości Nadzór nad zapisami. W Starostwie ustanowiono i utrzymuje się zapisy w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymogami normy i dowodów skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością. Zapisy tworzone są we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz na samodzielnych stanowiskach, uczestniczących w Systemie Zarządzania Jakością. Poszczególne procedury obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim oraz postanowienia niniejszej Księgi Jakości określają wymagane zapisy. W Starostwie ustanowiono procedurę PS 3 Nadzór nad zapisami. Nadzór nad zapisami obejmuje: - identyfikację zapisu, - formę zapisu, - osobę odpowiedzialną za sporządzenie zapisów, - zakres rozpowszechniania i udostępniania zapisów, - miejsce i okres przechowywania zapisów.

19 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5 1/5 KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

20 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5 2/5 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5.1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009. W trakcie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie odbywały się szkolenia i spotkania informacyjne mające przybliżyć pracownikom ważność znaczenia spełnienia wymagań Klienta zewnętrznego i wewnętrznego, jakim są sami pracownicy. W Starostwie została ustanowiona Polityka Jakości, w której określone są cele dotyczące jakości. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z jej treścią, która jest dostępna we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa i stronie internetowej. Starosta przeprowadza raz w roku Przegląd Kierowniczy Systemu Zarządzania Jakością (pkt 5.6), podczas którego jest bezpośrednio zaangażowany w sprawy i problemy związane z jakością świadczonych usług wraz z zapewnieniem odpowiednich zasobów Orientacja na Klienta. Kierownictwo Starostwa zapewnia identyfikację oraz spełnienie potrzeb i oczekiwań Klienta poprzez zbieranie i analizę informacji zewnętrznych i wewnętrznych. Zbieranie i analizowanie informacji od Klienta w Starostwie realizowane jest poprzez opracowywanie i analizowanie ankiet adresowanych do Klientów Starostwa, badających ich oczekiwania i satysfakcję oraz analizowanie wpływających do Starostwa skarg i wniosków. Dążymy do tego, aby Klient w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim był obsługiwany z najwyższą starannością, fachowością i w możliwie najkrótszym czasie Polityka i cele jakości. Polityka Jakości została zatwierdzona i wprowadzona w życie Zarządzeniem Starosty Stargardzkiego Nr 36/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim. Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim jest skuteczna realizacja zadań określonych w przepisach prawa, świadczenie usług o wysokim poziomie jakości poprzez zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz ciągłe doskonalenie tego procesu z uwzględnieniem potrzeb i zmian sygnalizowanych przez Klientów.

21 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5 3/5 POLITYKA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczeciński jest stworzenie w Powiecie Stargardzkim warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju opartego na przedsiębiorczej, mobilnej i wykształconej społeczności lokalnej. Realizację powyższego celu zamierzamy osiągnąć poprzez skuteczną realizację zadań określonych w przepisach prawa, świadczenie usług o wysokim poziomie jakości poprzez zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz ciągłe doskonalenie tego procesu z uwzględnieniem potrzeb i zmian sygnalizowanych przez Klientów. W szczególności określony cel zamierzamy osiągnąć przez: 1) wykonywanie zadań Starostwa w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami, 2) zapewnienie pełnej informacji o sposobie załatwiania spraw w Starostwie, 3) dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania wymagań i oczekiwań Klientów przez wykorzystanie wiedzy o potrzebach Klientów do ciągłego doskonalenia świadczonych usług, 4) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji pracowników zatrudnionych w Starostwie, 5) usprawnianie wewnętrznego i zewnętrznego przepływu informacji, 6) zatrudnianie pracowników posiadających niezbędna wiedzę teoretyczną, kwalifikacje oraz wysokie umiejętności praktyczne, 7) zaangażowanie wszystkich pracowników Starostwa na każdym poziomie organizacyjnym, 8) wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzenia Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001 : Utrzymując i ciągle doskonaląc system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez Starostwo działań w celu uzyskania zadowolenia klienta. Jako Starosta Stargardzki deklaruję zapewnienie zasobów oraz powszechne zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości. Stargard Szczeciński, dnia 1 czerwca 2009 r.

22 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5 4/5 Polityka Jakości została udostępniona i jest zrozumiała dla wszystkich pracowników Starostwa. Podstawowe założenia Polityki Jakości umieszczono na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń i stronie internetowej. Szczegółowe zasady przeglądu i przydatności Polityki Jakości zostały omówione w procedurze PS 1 Nadzór nad dokumentacją Sytemu Zarządzania Jakością Planowanie. Starosta Stargardzki zarządzeniem Nr 36/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim poprzez ustanowienie Polityki Jakości Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim zaakceptował wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim. Starosta uznał, że opracowanie zasad odpowiadających wymaganiom Systemu Zarządzania Jakością wpłynie na poprawę funkcjonowania Starostwa i jest wyjściem naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom Klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Wdrażając system przygotowano odpowiednie procedury, instrukcje, cele i Politykę Jakości. Z Polityki Jakości wynikają dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz dla pracowników pracujących na samodzielnych stanowiskach pracy Starostwa konkretne cele. Aby je doprecyzować (dopasować do specyfiki pracy poszczególnych stanowisk) Starostwo podjęło starania zmierzające do określenia efektywności poszczególnych procesów. Uzyskane w ten sposób wyniki służą jako podstawa do określenia wymiernych i możliwych do zrealizowania celów i standardów. W związku z tym postanowiono określić cele ogólne, które będą realizować wszyscy pracownicy Starostwa, pozostawiając jednocześnie możliwość wyboru celów dodatkowych, specyficznych w pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Cele ogólne umieszczono w Polityce Jakości. Cele szczegółowe określone zostały w załączniku nr 5 do Księgi Jakości. Zbiorcze zestawienia sporządzane będą raz w roku do 31 stycznia za dany rok i przekazywane Pełnomocnikowi. W przypadku zmiany Polityki Jakości zmianie ulegają również cele z niej wynikające. W czasie tworzenia projektów zmian uwzględnia się w miarę możliwości opinię zainteresowanych stron. Te elementy zapewniają planowanie Systemu Zarządzania Jakością w celu spełnienia wymagań podanych w punkcie 4.1 normy oraz jego integralność podczas planowania i wdrażania w nim zmian Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Kierownikiem Starostwa jest Starosta Stargardzki, który jest równocześnie przewodniczącym organu wykonawczego Powiatu. Starosta kieruje Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika. Komórkami organizacyjnymi kierują Dyrektorzy. Starosta na podstawie odpowiednich przepisów pisemnie upoważnia pracowników Starostwa do wykonywania czynności administracyjnych w jego imieniu. Zasady organizacji, funkcjonowania Starostwa oraz uprawnienia i odpowiedzialności pracowników są określone w Regulaminie organizacyjnym, zarządzeniach Starosty,

23 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5 5/5 procedurach i instrukcjach, a także zakresach obowiązków znajdujących się w aktach osobowych pracowników. Zakresy obowiązków są przypisane dla każdego stanowiska. Wzajemne powiązania organizacyjne i funkcjonalne zawiera schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Księgi Jakości W celu zapewnienia wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą Starosta Stargardzki Zarządzeniem Nr 35/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością powołał Sekretarza na Pełnomocnika ds. SZJ W Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim zapewniono odpowiednie narzędzia do komunikowania się tj.: - narady kierownictwa Starostwa, - sieć komputerowa, - pocztę elektroniczną, - przepływ dokumentów zgodny z Instrukcją kancelaryjną, - wewnętrzną i zewnętrzną sieć telefoniczną. W/w narzędzia umożliwiają szybki przebieg informacji pomiędzy najwyższym Kierownictwem, kierownikami komórek organizacyjnych oraz pracownikami Przegląd zarządzania. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, Kierownictwo dokonuje jego przeglądu. Przegląd systemu jakości dokonywany jest przez Starostę w okresach rocznych. Pełnomocnik ds. SZJ przygotowuje materiały wejściowe do przeglądu poprzez przedłożenie Staroście danych dotyczących: - wyników auditów, - informacji zwrotnej od Klientów, - funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu, - działań zapobiegawczych i korygujących, - działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, - zmian, które mogą wpłynąć na System Zarządzania Jakością, - zaleceń dotyczących doskonalenia. Z każdego przeglądu są sporządzane sprawozdania omawiające nieprawidłowości, jakie zostały spostrzeżone w czasie przeglądu. Raport sporządza Pełnomocnik ds. SZJ. Wnioski i zalecenia wynikające z przeglądu, dotyczące kierunków doskonalenia systemu jakości Starostwa oraz świadczonych usług stanowią między innymi dane wejściowe i są podstawą do przeprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych oraz do planowania auditów wewnętrznych. Dane wyjściowe z przeglądu obejmują decyzje i działania związane z: - doskonaleniem skuteczności Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów, - doskonaleniem wyrobu/usługi w powiązaniu z wymaganiami Klienta, - potrzebnymi zasobami. Sposób przeprowadzania przeglądów zarządzania przedstawiony został w procedurze PS 8 Przeprowadzanie przeglądów kierowniczych.

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1 z 5 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Urząd Miejski w NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Spis treści 1. Cel procedury.. 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania.. 2 4. Tryb postępowania. 2 5. Odpowiedzialność i uprawnienia.. 4 6. Zapisy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa. PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA PG-PS-ISO-3 1 / 2 Data 2006-08-10 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego i skutecznego działania Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo