OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) poprzez wdrożenie technologii IT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie II. TŁO BADAŃ 2.1. WPROWADZENIE Celem projektu pt. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT jest udoskonalenie systemu zarządzania poprzez zwiększenie efektywności procesu planowania finansowego i kontroli finansowej, podniesienie jakości i efektywności zarządzania kadrami oraz majątkiem uczelni, a także usprawnienie procesu zarządzania zasobami oraz ich udostępniania podmiotom zewnętrznym. Jednym z kluczowych działań w ramach projektu jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, biorąc pod uwagę fakt, iż jedną z głównych cech badania ewaluacyjnego jest podnoszenie jakości i skuteczności obszaru podlegającego ewaluacji oraz elastyczność i dopasowanie do potrzeb, co powinno przełożyć się na wykorzystanie rekomendacji wypracowanych/wypracowywanych w ramach ewaluacji w procesie decyzyjnym, na każdym etapie jego prowadzenia/istnienia, jak również, na udoskonalanie działań podejmowanych w ewaluowanym obszarze. Ewaluacje przeprowadza się w oparciu o kryteria ustalone w następujących dokumentach: 2.1. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Strona1/17

2 Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 2.2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz z późn. zm.); 2.3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata (z dnia 30 maja 2007 r.); 2.4. System ewaluacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ; 2.5. Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce. Poradnik, Krajowa Jednostka Oceny, 2005; 2.6. Plan Oceny PO KL, /Strony/default.aspx#strona=1&zakladka=3&_strona=1&_zakladka=1; 2.7. Zintegrowany system zarządzania wnioskami i rekomendacjami, gov.pl/dokumenty_ewaluacyjne/documents/ rar. Zamawiane badanie ewaluacyjne dotyczy projektu pt.: Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT, w ramach którego jest realizowane Zadanie nr 5, Wdrożenie we współpracy z pracodawcami modelu zarządzania jakością kształcenia w uczelni w zakresie ustalania ścieżki kształcenia oraz procesem dydaktycznym. Badanie polegać ma na ocenie systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pod kątem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, a w szczególności pracodawców z różnych gałęzi gospodarki oraz studentów. Ewaluacja polega także na ocenie efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności systemu zarządzania jakością kształcenia w UPWr w kontekście założonych celów, porównywanie osiągniętych rezultatów ze wstępnymi założeniami. Standardy jakości kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to zbiór procesów wartościowania, z uwzględnieniem aspektu ocennego i kontrolnego oraz ciągłego rozwoju (ulepszania) systemu kształcenia, prowadzonych (zachodzących) w sposób regularny (systematyczny). Procesy te winny przyczyniać się w szczególności do podnoszenia sprawności w osiąganiu misji i celu (celów) rozwoju Uczelni, wzrostu umiejętności dostosowania się Strona2/17

3 do zmieniających się uwarunkowań w otoczeniu (w szczególności poprzez skonfrontowanie wymagań z potrzebami) oraz wzrostu satysfakcji partnerów z współpracy w układzie: Uczelnia (w tym pracowników naukowych) Partnerzy Gospodarczy i Instytucjonalni Studenci i Absolwenci. Bardzo ważnym elementem jest również aspekt finansowy, zarówno po stronie Uniwersytetu (wydatki v. dochody), jak również studentów i absolwentów ( wycena kompetencji). Na wskazany zbiór składa się zatem: a. kreatywne planowanie, organizowanie i realizowanie procesów dydaktycznych i jakości kształcenia; b. stałe monitorowanie/analizowanie/ocena procesów dydaktycznych i jakości kształcenia; c. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej i naukowej oraz pracowników Uczelni; d. podejmowanie działań doskonalących procesy dydaktyczne i jakości kształcenia. W ostatecznym rozrachunku, procesy winny przyczynić się do: a. wzrostu konkurencyjności oferty dydaktycznej Uniwersytetu w ramach prowadzonych form kształcenia oraz wyposażenie absolwentów w kwalifikacje pożądane przez pracodawców (w szczególności współpracujących z Uczelnią), i pożądanych na rynku pracy; b. systematyczne doskonalenie modelu jakości kształcenia poprzez ocenę, analizę i modyfikację procesu dydaktycznego (proces wartościujący); c. powiązanie działalności dydaktycznej ze sferą badawczą oraz rozwojową (w kontekście powiązania działalności dydaktycznej i badawczej [aspekt teoretyczny i badawczorozwojowy] z praktyką funkcjonowania podmiotów i/lub praktycznym stosowaniem rozwiązań z danego obszaru badawczego [aspekt praktyczny-rozwojowy]); d. dostarczenie zainteresowanym wiarygodnych i kompletnych informacji na temat programów studiów, jakości kształcenia i kwalifikacji zdobywanych przez absolwentów (Kierownictwo Uczelni i Wydziałów Pracodawcy Kandydaci na studia Studenci i Absolwenci); e. uzyskiwanie akredytacji np. krajowej i międzynarodowej. Wskazane procesy winny być pochodną działań podejmowanych w ramach rozwiązań wewnętrznych oraz zewnętrznych (w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA Strona3/17

4 oraz w ramach nieobjętej rozwiązaniami wewnętrznymi współpracy z Pracodawcami oraz Absolwentami). Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) jest poddawany systematycznej ewaluacji i doskonaleniu i niniejsze badanie służy właśnie takiej ewaluacji GRUPY DOCELOWE, KTÓRYCH DOTYCZY WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Grupy podstawowe: studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UP we Wrocławiu I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych; kadra dydaktyczna UP we Wrocławiu; potencjalni pracodawcy i pracodawcy zatrudniający absolwentów UP we Wrocławiu. Pozostałe grupy: partnerzy społeczni i gospodarczy UPWr; instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich; instytucje oceniające jakość kształcenia, zwłaszcza Państwowa Komisja Akredytacyjna UZASADNIENIE BADAŃ Podstawowe zadania jakie realizuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia na UPWr są następujące: 1. Ocena przygotowania szczegółowych programów kształcenia w ramach wszystkich przedmiotów/modułów/kursów realizowanych w jednostce, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia i sprawdzanie ich zgodności z kierunkowymi efektami kształcenia. 2. Ocena realizacji procesu dydaktycznego w jednostce w zakresie: organizacji i warunków prowadzenia zajęć, prawidłowego wykorzystania sprzętu i pomocy dydaktycznych, stosowania innowacyjnych metod kształcenia i pobudzania aktywności studentów, stosowania metod oraz dokumentowania wyników walidacji zakładanych dla poszczególnych przedmiotów/modułów/kursów/efektów kształcenia w kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, Strona4/17

5 oceniania studentów przy zaliczaniu ćwiczeń i przeprowadzaniu egzaminów, łączenia tematyki prac dyplomowych z działalnością naukową nauczycieli akademickich, przygotowywania przez nauczycieli akademickich materiałów dydaktycznych dla studentów (podręczniki, skrypty, przewodniki, instrukcje, materiały pomocnicze do ćwiczeń, itp.). 3. Analiza jakości procesu kształcenia w jednostce oraz przygotowanie rocznego raportu dla wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (do 30 października każdego roku). 4. Udział w tworzeniu programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Wyniki planowanego badania ewaluacyjnego, umożliwią sformułowanie wniosków i rekomendacji niezbędnych do uzupełnienia i korekty realizowanych zadań oraz przygotowania skutecznych, trwałych i użytecznych działań w ramach stałego poprawiania systemu jakości kształcenia w UPWr. Wyniki badania ewaluacyjnego pomogą ocenić trafność, skuteczność, efektywność oraz użyteczność systemu zapewnienia jakości realizowanego w UPWr KLUCZOWE DOKUMENTY, Z KTÓRYMI WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ OFERENT Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w aktualnym brzemieniu; Rozporządzenia MNiSZW dotyczące warunków prowadzenia studiów, Krajowych Ram Kwalifikacji, wzorcowych efektach kształcenia, standardów kształcenia i innych związanych z jakością kształcenia (np. dotyczących studiów doktoranckich): Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. (Dz.U. nr 243 poz. 1445Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (Dz.U. 253 poz. 1520) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U nr 253 poz. 1521) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U nr 243 poz. 1445) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Strona5/17

6 dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z poz. 983) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej Standardy kształcenia są dostępne na stornie: www. Nauka.gov.pl/standardy-ksztalcenia-/ w postaci pliku PDF Strona www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dział poświęcony Krajowym Ramom Kwalifikacji ( Strona www Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dział poświęcony jakości kształcenia w szkołach wyższych (http://www.pka.edu.pl/) Szczegółowy opis PO Kapitał Ludzki, w tym Poddziałanie PO RPW (https://www.efs.gov.pl/dokumenty/lists/dokumenty%20programowe/ Attachments/89/SzOP_PO_KL_1_stycznia_2014.pdf) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia: /uczelniany_system_zapewnienia_jakosci_ksztalcenia.html) Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia katalogu źródeł o inne, nowopowstałe podczas realizacji zamówienia lub/i o takie, co do których Zamawiający do dnia zakończenia procedury zamówienia publicznego nie miał jeszcze pełnej wiedzy. Inne opracowania:: Książka Jakość kształcenia w wyższej uczelni (Jerzy Telep, Tomasz Telep, Zdzisław Wojciechowski) ALMAMER Warszawa 2012, Strona projektu Strona European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), tamże zawarte publikacje i raporty dotyczące jakości kształcenia DG Budget (2004): Evaluating EU Activities. A practical Guide for the Commission Services, Brussels, DG Employment & Social Affairs Strona6/17

7 DG Regio: MEANS 1999, Evalsed Update 2003, 2006: EuropeAid: Project Cycle Management (2001, 2005): europeaid/evaluation/index.htm III. OPIS BADAŃ 3.1. CEL OGÓLNY BADANIA Celem badania jest uzyskanie aktualnej informacji na temat sposobu postrzegania i poziomu wiedzy wybranych grup docelowych o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, działaniach realizowanych w jego ramach oraz uzyskanych efektach prowadzonych działań. Dodatkowym celem zamawianego badania jest rozpoznanie potrzeb grup docelowych dotyczących ewentualnych zmian i modyfikacji w tym systemie ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT, określenie treści i formy zmian WSJK, dobór najlepszych narzędzi wdrażania zmian oraz sposobów komunikowania wprowadzanych zmian. Zamawiający oczekuje, iż badanie dostarczy praktycznych wniosków, zaleceń i rekomendacji dotyczących proponowanych zmian w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz sposobów wprowadzania tych zmian tak, aby opracować pożądany model zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu GRUPY DOCELOWE BADANIA EWALUACYJNEGO a. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UP we Wrocławiu I i II stopnia; b. Absolwenci UP we Wrocławiu; c. Studenci studiów podyplomowych UP we Wrocławiu; d. Doktoranci UP we Wrocławiu; e. Kadra akademicka UP we Wrocławiu; f. Pracodawcy potencjalnie zatrudniający absolwentów lub/i pracodawcy, co do których Uczelnia ma wiedzę o zatrudnianiu jej absolwentów. Strona7/17

8 3.3. CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Cele badania ewaluacyjnego uzależnione są od poszczególnych grup docelowych. Cele dotyczące wszystkich grup docelowych: a. Poznanie stanu wiedzy, opinii, przekonań (w tym oczekiwań i potencjalnych zagrożeń) dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UPWr b. Poznanie stanu wiedzy opinii, przekonań, w tym oczekiwań i potencjalnych zagrożeń, na temat zakładanych efektów USZJK w UPWr. c. Rozpoznanie potrzeb informacyjnych respondentów dotyczących USZJK. d. Zdobycie szczegółowych informacji dotyczących procedur i struktury instytucjonalnej USZJK. Cele badania absolwentów UP we Wrocławiu: a. Ocena przydatności USZJK w procesie poszukiwania pracy b. Poznanie proponowanych zmian dotyczących USZJK zmierzających do podniesienia jego użyteczności na rynku pracy Cele badania pracodawców: a. Poznanie opinii i przekonań dotyczących indywidualnych korzyści osiąganych/ mogących zostać do osiągnięcia dzięki USZJK (w tym także w relacji do korzyści osiąganych/mogących zostać osiągniętych przez inne osoby lub instytucje) b. Poznanie przyczyn aktualnej sytuacji w zakresie, o którym mowa w punkcie a) c. Poznanie propozycji zmian w USZJK, które mogą być przydatne dla pracodawców zatrudniających absolwentów UPWr d. Poznanie opinii pracodawców dotyczących działań komunikacyjnych realizowanych przez UPWr a dotyczących USZJK oraz rekomendacji zmian w tym zakresie Cele badania kadry dydaktycznej UP we Wrocławiu: a. Zaangażowanie kadry dydaktycznej w realizację zadań USZJK b. Poznanie źródeł wiedzy na temat obowiązujących procedur i struktury instytucjonalnej USZJK i innych czynników wpływających na sprawne wdrażanie i osiągnięcia w ramach USZJK Strona8/17

9 c. Rozpoznanie potrzeb informacyjnych i szkoleniowych, form i technik ich zaspokajania, postulatów kadry dydaktycznej w zakresie USZJK d. Poznanie poziomu satysfakcji i mechanizmów współpracy ze strukturami instytucjonalnymi USZJK e. Poznanie propozycji zmian i modyfikacji w USZJK oraz metody ich wdrożenia IV. OBSZARY TEMATYCZNE BADANIA Podane niżej obszary tematyczne obejmują całość procesu zarządzania jakością kształcenia. Zadaniem Oferenta jest określenie, które obszary tematyczne będą badane w poszczególnych docelowych obszarach tematycznych: 4.1. Tworzenie i modyfikacja programów kształcenia 4.2. Weryfikacja zgodności programów z misją i wizją uczelni oraz potrzebami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych; 4.3. Ocena przygotowania szczegółowych programów kształcenia w ramach wszystkich przedmiotów/modułów/kursów realizowanych w jednostce, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia i sprawdzanie ich zgodności z kierunkowymi efektami kształcenia Określanie i weryfikacja efektów kształcenia, ich dopasowanie do potrzeb rynku pracy, zatrudnialność absolwentów; 4.5. Sposoby oceniania studentów monitorowanie, analiza i rekomendacje; 4.6. Analiza funkcjonowania systemu ETCS; 4.7. Analiza procesu rekrutacji (trendy, analiza metod pozyskiwania studentów), polityka informowania o studiach (strona internetowa Uczelni, druki, udział w targach edukacyjnych, itp.); 4.8. Tok studiów (organizacja, indywidualny tok studiów, rozpatrywanie spraw studenckich, opieka naukowa i dydaktyczna); zaspokojenie potrzeb studentów niepełnosprawnych; 4.9. System wsparcia (stypendia i pomoc materialna, doradztwo zawodowe, opieka zdrowotna i sprawy bytowe) studentów; Polityka kadrowa i systemy oceny pracowniczej; Baza dydaktyczna (efektywność wykorzystania, jakość, potrzeby inwestycyjnoremontowe); Współpraca międzynarodowa (w aspekcie mobilności studentów oraz pracowników); Strona9/17

10 4.13. Partnerstwa współpraca z biznesem (np. partnerstwa publiczno-prywatne, przedsiębiorczość akademicka, inkubatory przedsiębiorczości, itp.) Partnerstwa współpraca z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi Analiza zjawisk patologicznych (monitorowanie, analiza, zapobieganie, zwalczenie) w aspekcie akademickim (np. plagiaty prac dyplomowych) Wszystkie powyższe obszary problemowe powinny być analizowane pod względem działań zapobiegawczych (np. patologiom), działań naprawczych oraz skuteczności istniejących mechanizmów alarmowania i korygowania (np. badań ankietowych wśród studentów). V. METODYKA BADANIA EWALUACYJNEGO Ze względu na zakres badania i planowane zmiany, niezbędne jest zastosowanie niżej wymienionych metod ilościowych i jakościowych. Wymagane metody badawcze: 5.1. Desk research Zamawiający oczekuje w pierwszym etapie badania analizy wewnętrznych systemów jakości kształcenia co najmniej 3 szkół wyższych, których profil jest w największym stopniu zbliżony do profilu UPWr i obejmujących większość zakresów naukowo badawczo dydaktycznych realizowanych w ramach funkcjonujących na UPWr Wydziałów 3, przy czym co najmniej 2 analizy powinny dotyczyć uczelni z innych niż Polska państw. Kraje to powinny być członkami Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga, aby przeprowadzono analizę takiej dokumentacji w szkołach wyższych, które w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziły badania własnych wewnętrznych systemów jakości kształcenia. 1 Na dzień przygotowania OPZ, liczba podmiotów objętych współpracą z UPWr w okresie wyniosła 49 partnerów. 2 Na dzień przygotowania OPZ, współpracą z UPWr w okresie było objętych 20 podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych. 3 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (http://www.bihz.up.wroc.pl/) Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (http://www.aqua.up.wroc.pl/) Wydział Medycyny Weterynaryjnej (http://www.wet.up.wroc.pl/) Wydział Nauk o Żywności (http://wnoz.ar.wroc.pl/) Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (http://www.wpt.up.wroc.pl/) Strona10/17

11 Zamawiający oczekuje, że wykonawca dokona analizy dokumentów UPWr dotyczących USZJK, w tym w szczególności wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów i absolwentów Uczelni za okres od 2012 r. Wnioski z badania desk research będą podstawą do tworzenia narzędzi badawczych w kolejnych etapach ewaluacji Badanie studentów wszystkich stopni a. Badanie jakościowe, wprowadzające - 2 zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w celu opracowania narzędzia, po jednym dla każdej badanej grupy tj. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; b. Badania ilościowe: technika - ankieta audytoryjna - papierowa, z losowaniem grup. Badanie przeprowadzone na 5 Wydziałach UPWr szczegóły tabela 1. : Tabela 1. Liczba grup audytoryjnych NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UPWR LICENCJAT USM STACJ. NIESTACJ. STACJ. NIESTACJ. RAZEM GRUP Wydział Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydział Przyrodniczo- Technologiczny Wydział Nauk o Żywności Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej Razem 18 Łącznie 18 grup audytoryjnych, co najmniej 5% studentów studiów dziennych (424 osoby) oraz 5% studentów studiów niestacjonarnych (101 osób). Razem 525 respondentów. Ankiety powinny być przeprowadzone na ostatnim (III lub IV) roku studiów licencjackich oraz na ostatnim roku studiów magisterskich. Dodatkowo należy przebadać doktorantów i studentów studiów podyplomowych: Strona11/17

12 doktoranci - minimum 30 osób, ankieta CAPI (Computer Assisted Personal Interview); studenci studiów podyplomowych minimum 100 osób, ankieta CAPI Badanie kadry dydaktycznej a. badanie face-to-face metoda IDI (Indywidualny Wywiad Pogłębiony): Wykonawca przeprowadzi wywiady IDI z następującymi osobami: Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Spraw Studenckich i Kształcenia; Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, pełnomocnik rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia; Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością w UPWr (2 osoby); Koordynator projektu pt.: PI Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy ; Szef Biura Karier UPWr; Łącznie co najmniej 6 wywiadów IDI z osobami związanymi z USZJK w UPWr we Wrocławiu. Wywiady z osobami odpowiedzialnymi za system kształcenia na 5 wydziałach: co najmniej po 1 IDI na każdym wydziale z prodziekanem ds. nauki i rozwoju lub przewodniczącą/ przewodniczącym wydziałowej/ dziekańskiej komisji ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia łącznie co najmniej 5 IDI; b. Badanie metodą FGI (zogniskowany wywiad grupowy): co najmniej 2 FGI wśród promotorów prac magisterskich, doktorskich oraz podyplomowych 5.4. Badania absolwentów Badanie powinno być przeprowadzone techniką ankiety internetowej (CAWI) na próbie celowej członkiniach i członkach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Minimalna wielkość próby 50 osób Badanie pracodawców Badanie metodą IDI wśród pracodawców składających oferty pracy, staży i praktyk skierowanych do studentów i absolwentów UP we Wrocławiu, a także kierujących swoich Strona12/17

13 pracowników na studia podyplomowe na UP we Wrocławiu. Badanie ma na celu pilotaż i sformułowanie narzędzia badawczego. Co najmniej 2 IDI. Badanie ankietowe na próbie celowej jw. łącznie co najmniej 30 wywiadów bezpośrednich metodą CAPI/PAPI (Computer Assisted Personal Interview/Paper And Pencil Interview). VI. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY analiza obowiązujących dokumentów odnoszących się do przedmiotu planowanych badań, w tym poprzednich wyników badań sformułowanie problemu badawczego określenie populacji oraz dobór prób ilościowych i jakościowych przygotowanie narzędzi badawczych realizacja badania opracowanie i analiza wyników przygotowanie raportów cząstkowych po badaniach: 1) desk research, 2) badaniach jakościowych oraz 3) badaniach ilościowych przygotowanie roboczych wersji raportu celem zaopiniowania przez Zamawiającego przygotowanie raportu końcowego uwzględnienie w raporcie końcowym rekomendacji, o których mowa w punkcie III.3.1 przeprowadzenie prezentacji wyników prac podczas spotkań informacyjno promocyjnych związanych z badaniem ewaluacyjnym: 2 w II połowie 2014 r. oraz 1 w I połowie 2015 r. (ok. 50 uczestników w ramach każdego ze spotkań). VII. TERMIN REALIZACJI Zamawiający przewiduje, że całość badania zostanie Zakończona z dniem roku. Podmiot ubiegający się o realizację Zamówienia musi ująć w harmonogramie realizacji daty przekazywania raportów roboczych celem ich zaopiniowania przez Zamawiającego. VIII. INNE UWAGI 8.1. METODOLOGIA BADAŃ Szczegółowy opis prac badawczych wraz z charakterystyką przyjętej przez Oferenta metodologii w oparciu o wskazówki określone w części III niniejszego dokumentu powinien Strona13/17

14 zostać przedstawiony przez Oferenta w ofercie w formie pisemnej. Oferent zobowiązany jest do wskazania stopnia realizacji celów zamawianych badań, zgodnie z założeniami niniejszego dokumentu RAPORTY CZĄSTKOWE I RAPORT KOŃCOWY (WYMAGANIA FORMALNE) Zakłada się, że na podstawie badań sporządzone zostaną raporty cząstkowe i raport końcowy udzielające wyczerpującej odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze. Wykonawca przedstawi 3 raporty cząstkowe: po badaniu 1) desk research, 2) badaniach jakościowych oraz 3) badaniach ilościowych oraz raport końcowy. Raport z każdego z przeprowadzonych badań oraz pełen zbiór danych dotyczących danego badania należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku CD-ROM (w 3 egzemplarzach) i pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego (w plikach.doc,.pdf i.xls) oraz w formie papierowej (w 3 egzemplarzach). Wykonawca, na 30 dni przed wyznaczonym terminem zakończenia realizacji Zamówienia, przedstawi Zamawiającemu projekt raportu celem zaopiniowania. Opinia zostanie przedstawiona Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu. Do każdego z raportów (cząstkowych i końcowego) dołączyć należy elektroniczną wersję prezentacji multimedialnej wyników poszczególnych badań (w pliku.ppt oraz.pdf). Raport końcowy, podsumowujący całość badania, winien zawierać następujące elementy: a. Spis treści b. Streszczenie c. Executive summary (abstrakt po angielsku) d. Wprowadzenie e. Badany problem /Opis przedmiotu ewaluacji / Pytania ewaluacyjne f. Kontekst badania funkcjonowanie uczelnianych systemów jakości kształcenia w UE i w Polsce g. Metoda badań: procedury desk research, dobór próby badań ilościowych, opis metod badań ilościowych i jakościowych; opis zastosowanej metodologii badawczej w ścisłym powiązaniu z pkt V niniejszego dokumentu Strona14/17

15 h. Plan badania (harmonogram, punkty kluczowe, raporty cząstkowe), informacja czy plan został zrealizowany, raport o ewentualnych odstępstwach, ich przyczynach i sposobach przezwyciężenia ryzyk i. Wnioski, rekomendacje, zalecenia wynikające z badania ewaluacyjnego j. Sprawozdanie z realizacji badania, w tym: Harmonogram przebiegu Szczegółowe wyniki i. Charakterystyka badanych (demografia) ii. Charakterystyka badanych (kontekst komunikacyjny) iii. Aneksy metodologiczne (ankiety, scenariusze, wykorzystane narzędzia, źródła danych) iv. Aneksy przedstawiające zestawienia i analizy danych w tym raporty cząstkowe. Dane, wyniki badań winny być zaprezentowane w sposób czytelny i z uwzględnieniem formy tekstowo tabelarycznej, jak również wykresów, map, grafów itp. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia informacji związanych z prowadzonymi pracami badawczymi, w tym proponowanych technik badawczych oraz wyników badań, w trakcie realizacji zamówienia, jak również po jego zakończeniu. Zamawiający przewiduje organizację 2 spotkań w II połowie 2014 r. oraz 1 spotkanie w I połowie 2015 r. dla ok. 50 uczestników w ramach każdego ze spotkań. Terminy i harmonogram spotkań będą przekazane Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed organizacją danego spotkania. IX. WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wesprze Wykonawcę w realizacji badania w następujący sposób: a. Udostępni wszystkie niezbędne dokumenty wewnętrzne i posiadane dane dotyczące studentów, absolwentów i pracowników; b. Powiadomi wszystkie zainteresowane strony o prowadzonym badaniu, powiadomi wewnętrznymi kanałami informacyjnymi kadrę dydaktyczną; c. Umożliwi przeprowadzenie ankiet audytoryjnych w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych; Strona15/17

16 d. W razie konieczności sformułuje list rekomendacyjny dla firmy badawczej wskazujący, że wykonuje ona badanie na zamówienie UPWr; e. Udostępni bazę danych absolwentów, wesprze firmę badawczą w kontakcie ze Stowarzyszeniem Absolwentów; f. Wesprze firmę badawczą w kontaktach z pracodawcami. X. TERMIN REALIZACJI UMOWY Przewidywany termin realizacji całości zamówienia do roku. XI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitoringu procesu badawczego poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli w okresie trwania realizacji zamówienia, np. opiniowania i wnoszenia uwag/propozycji do narzędzi badawczych (ankiet, kwestionariuszy, scenariuszy FGI, scenariuszy IDI i innych narzędzi proponowanych do użycia przez Wykonawcę); uczestnictwa w badaniach w sposób nie naruszający ich integralności i przy zachowaniu obowiązujących w badaniach standardów etycznych Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do schematów realizacyjnych i wyników badań oraz danych i produktów (pliki SPSS lub Statistica, instrukcje kodowania, materiały ze szkoleń, dokumentacja z kontroli ankieterów) niezbędnych do realizacji możliwych do porównania badań ewaluacyjnych w następnych latach przez wybranych w drodze przetargu wykonawców Wykonawca zobowiąże się do wykonania pracy przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i przyrządów Wszystkie materiały (papierowe oraz elektroniczne) związane z realizacją Zamówienia muszą zawierać system identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności, tj. ciąg logotypów (w wersji kolorowej lub czarno białej) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego opisu. Logotypy są dostępne za pośrednictwem strony Ponadto, wszystkie materiały muszą zawierać następujący zapis: Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona16/17

17 XII. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Zamówienie finansowane jest ze środków: Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona17/17

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Dr inż. Dorota Piotrowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Nauk Geograficznych 90-139 Łódź Ul. Narutowicza 88 MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW Załącznik 4. K A L E N D A R Z J A K O Ś C I Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2015 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Od zewnętrznych do wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia

Od zewnętrznych do wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia Od zewnętrznych do wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia Ewa Chmielecka, Ekspert Boloński Seminarium Bolońskie AWF, Warszawa, 18 grudnia 2009 Części prezentacji Proces Boloński a zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Q: Kultura Jakości Uczelni

Q: Kultura Jakości Uczelni Q: Kultura Jakości czelni Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim niwersytecie Medycznym Projekt współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości. programów kształcenia na bazie efektów kształcenia

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości. programów kształcenia na bazie efektów kształcenia Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia uwzględniające ę tworzenie programów kształcenia na bazie efektów kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 21 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ KOSZALIN 2015 Część I Opis systemu 1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych wymagań współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII

UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII Opracowanie: dr Stefan Szary dziekan WSE WSEiT dr inż. Dariusz Kłódka dziekan WZ WSEiT Konsultacja: mec. Waldemar

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 1) Zmiany w Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Rok akademicki 2011/2012 był rokiem przejściowym, jeśli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r.

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUINIU ZARZĄDZENIE Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Maria Próchnicka Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych w odniesieniu do nowych regulacji prawnych ż k ł d i i ji i lk i ł j Wyższa Szkoła Administracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie

PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie 1. Cele Celem procedury jest: stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 542/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 542/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 542/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie oceny programowej na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością kształcenia nowe wyzwanie w świetle wdrażania KRK

Zarządzanie jakością kształcenia nowe wyzwanie w świetle wdrażania KRK Zarządzanie jakością kształcenia nowe wyzwanie w świetle wdrażania KRK SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn, 26-27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością programu kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Zarządzanie jakością programu kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych. Część II Zarządzanie jakością programu kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z 25.05.2015 Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim Procedury dla wdrażanego

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Mirecka ekspertka bolońska Częstochowa 2013

Jadwiga Mirecka ekspertka bolońska Częstochowa 2013 WDRAŻANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA ORAZ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NA WYDZIALE I UCZELNI Jadwiga Mirecka ekspertka bolońska Częstochowa 2013 Plan prezentacji 1. WSZJ i zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr UP/POKL/4.1.1/2014/01

Zapytanie ofertowe nr UP/POKL/4.1.1/2014/01 Poznań, dnia 21/03/2014 r. Zapytanie ofertowe nr UP/POKL/4.1.1/2014/01 1. Zamawiający: Ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań 2. Definicje Ilekroć w niniejszym zamówieniu jest mowa o: - Oferencie oznacza

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uczelniana Rada ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści: Podstawa prawna wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia / 2 Struktura Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale Turystyki i Administracji Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015 Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena 1.1. Realizacja ustawowych zadań PKA. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 1.1. Planowanie i zatwierdzenie programu kształcenia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

RAMY KWALIFIKACJI. Co Uczelniany Koordynator programu Erasmus powinien o nich wiedzieć. Jolanta Urbanikowa, University of Warsaw

RAMY KWALIFIKACJI. Co Uczelniany Koordynator programu Erasmus powinien o nich wiedzieć. Jolanta Urbanikowa, University of Warsaw RAMY KWALIFIKACJI Co Uczelniany Koordynator programu Erasmus powinien o nich wiedzieć Jolanta Urbanikowa, University of Warsaw Po co Ramy? Proces Boloński => Europejski Obszar Szkolnictwa WyŜszego EOSzW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo