OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) poprzez wdrożenie technologii IT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie II. TŁO BADAŃ 2.1. WPROWADZENIE Celem projektu pt. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT jest udoskonalenie systemu zarządzania poprzez zwiększenie efektywności procesu planowania finansowego i kontroli finansowej, podniesienie jakości i efektywności zarządzania kadrami oraz majątkiem uczelni, a także usprawnienie procesu zarządzania zasobami oraz ich udostępniania podmiotom zewnętrznym. Jednym z kluczowych działań w ramach projektu jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, biorąc pod uwagę fakt, iż jedną z głównych cech badania ewaluacyjnego jest podnoszenie jakości i skuteczności obszaru podlegającego ewaluacji oraz elastyczność i dopasowanie do potrzeb, co powinno przełożyć się na wykorzystanie rekomendacji wypracowanych/wypracowywanych w ramach ewaluacji w procesie decyzyjnym, na każdym etapie jego prowadzenia/istnienia, jak również, na udoskonalanie działań podejmowanych w ewaluowanym obszarze. Ewaluacje przeprowadza się w oparciu o kryteria ustalone w następujących dokumentach: 2.1. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Strona1/17

2 Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 2.2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz z późn. zm.); 2.3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata (z dnia 30 maja 2007 r.); 2.4. System ewaluacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ; 2.5. Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce. Poradnik, Krajowa Jednostka Oceny, 2005; 2.6. Plan Oceny PO KL, /Strony/default.aspx#strona=1&zakladka=3&_strona=1&_zakladka=1; 2.7. Zintegrowany system zarządzania wnioskami i rekomendacjami, gov.pl/dokumenty_ewaluacyjne/documents/ rar. Zamawiane badanie ewaluacyjne dotyczy projektu pt.: Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT, w ramach którego jest realizowane Zadanie nr 5, Wdrożenie we współpracy z pracodawcami modelu zarządzania jakością kształcenia w uczelni w zakresie ustalania ścieżki kształcenia oraz procesem dydaktycznym. Badanie polegać ma na ocenie systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pod kątem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, a w szczególności pracodawców z różnych gałęzi gospodarki oraz studentów. Ewaluacja polega także na ocenie efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności systemu zarządzania jakością kształcenia w UPWr w kontekście założonych celów, porównywanie osiągniętych rezultatów ze wstępnymi założeniami. Standardy jakości kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to zbiór procesów wartościowania, z uwzględnieniem aspektu ocennego i kontrolnego oraz ciągłego rozwoju (ulepszania) systemu kształcenia, prowadzonych (zachodzących) w sposób regularny (systematyczny). Procesy te winny przyczyniać się w szczególności do podnoszenia sprawności w osiąganiu misji i celu (celów) rozwoju Uczelni, wzrostu umiejętności dostosowania się Strona2/17

3 do zmieniających się uwarunkowań w otoczeniu (w szczególności poprzez skonfrontowanie wymagań z potrzebami) oraz wzrostu satysfakcji partnerów z współpracy w układzie: Uczelnia (w tym pracowników naukowych) Partnerzy Gospodarczy i Instytucjonalni Studenci i Absolwenci. Bardzo ważnym elementem jest również aspekt finansowy, zarówno po stronie Uniwersytetu (wydatki v. dochody), jak również studentów i absolwentów ( wycena kompetencji). Na wskazany zbiór składa się zatem: a. kreatywne planowanie, organizowanie i realizowanie procesów dydaktycznych i jakości kształcenia; b. stałe monitorowanie/analizowanie/ocena procesów dydaktycznych i jakości kształcenia; c. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej i naukowej oraz pracowników Uczelni; d. podejmowanie działań doskonalących procesy dydaktyczne i jakości kształcenia. W ostatecznym rozrachunku, procesy winny przyczynić się do: a. wzrostu konkurencyjności oferty dydaktycznej Uniwersytetu w ramach prowadzonych form kształcenia oraz wyposażenie absolwentów w kwalifikacje pożądane przez pracodawców (w szczególności współpracujących z Uczelnią), i pożądanych na rynku pracy; b. systematyczne doskonalenie modelu jakości kształcenia poprzez ocenę, analizę i modyfikację procesu dydaktycznego (proces wartościujący); c. powiązanie działalności dydaktycznej ze sferą badawczą oraz rozwojową (w kontekście powiązania działalności dydaktycznej i badawczej [aspekt teoretyczny i badawczorozwojowy] z praktyką funkcjonowania podmiotów i/lub praktycznym stosowaniem rozwiązań z danego obszaru badawczego [aspekt praktyczny-rozwojowy]); d. dostarczenie zainteresowanym wiarygodnych i kompletnych informacji na temat programów studiów, jakości kształcenia i kwalifikacji zdobywanych przez absolwentów (Kierownictwo Uczelni i Wydziałów Pracodawcy Kandydaci na studia Studenci i Absolwenci); e. uzyskiwanie akredytacji np. krajowej i międzynarodowej. Wskazane procesy winny być pochodną działań podejmowanych w ramach rozwiązań wewnętrznych oraz zewnętrznych (w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA Strona3/17

4 oraz w ramach nieobjętej rozwiązaniami wewnętrznymi współpracy z Pracodawcami oraz Absolwentami). Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) jest poddawany systematycznej ewaluacji i doskonaleniu i niniejsze badanie służy właśnie takiej ewaluacji GRUPY DOCELOWE, KTÓRYCH DOTYCZY WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Grupy podstawowe: studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UP we Wrocławiu I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych; kadra dydaktyczna UP we Wrocławiu; potencjalni pracodawcy i pracodawcy zatrudniający absolwentów UP we Wrocławiu. Pozostałe grupy: partnerzy społeczni i gospodarczy UPWr; instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich; instytucje oceniające jakość kształcenia, zwłaszcza Państwowa Komisja Akredytacyjna UZASADNIENIE BADAŃ Podstawowe zadania jakie realizuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia na UPWr są następujące: 1. Ocena przygotowania szczegółowych programów kształcenia w ramach wszystkich przedmiotów/modułów/kursów realizowanych w jednostce, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia i sprawdzanie ich zgodności z kierunkowymi efektami kształcenia. 2. Ocena realizacji procesu dydaktycznego w jednostce w zakresie: organizacji i warunków prowadzenia zajęć, prawidłowego wykorzystania sprzętu i pomocy dydaktycznych, stosowania innowacyjnych metod kształcenia i pobudzania aktywności studentów, stosowania metod oraz dokumentowania wyników walidacji zakładanych dla poszczególnych przedmiotów/modułów/kursów/efektów kształcenia w kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, Strona4/17

5 oceniania studentów przy zaliczaniu ćwiczeń i przeprowadzaniu egzaminów, łączenia tematyki prac dyplomowych z działalnością naukową nauczycieli akademickich, przygotowywania przez nauczycieli akademickich materiałów dydaktycznych dla studentów (podręczniki, skrypty, przewodniki, instrukcje, materiały pomocnicze do ćwiczeń, itp.). 3. Analiza jakości procesu kształcenia w jednostce oraz przygotowanie rocznego raportu dla wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (do 30 października każdego roku). 4. Udział w tworzeniu programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Wyniki planowanego badania ewaluacyjnego, umożliwią sformułowanie wniosków i rekomendacji niezbędnych do uzupełnienia i korekty realizowanych zadań oraz przygotowania skutecznych, trwałych i użytecznych działań w ramach stałego poprawiania systemu jakości kształcenia w UPWr. Wyniki badania ewaluacyjnego pomogą ocenić trafność, skuteczność, efektywność oraz użyteczność systemu zapewnienia jakości realizowanego w UPWr KLUCZOWE DOKUMENTY, Z KTÓRYMI WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ OFERENT Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w aktualnym brzemieniu; Rozporządzenia MNiSZW dotyczące warunków prowadzenia studiów, Krajowych Ram Kwalifikacji, wzorcowych efektach kształcenia, standardów kształcenia i innych związanych z jakością kształcenia (np. dotyczących studiów doktoranckich): Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. (Dz.U. nr 243 poz. 1445Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (Dz.U. 253 poz. 1520) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U nr 253 poz. 1521) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U nr 243 poz. 1445) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Strona5/17

6 dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z poz. 983) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej Standardy kształcenia są dostępne na stornie: www. Nauka.gov.pl/standardy-ksztalcenia-/ w postaci pliku PDF Strona www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dział poświęcony Krajowym Ramom Kwalifikacji ( Strona www Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dział poświęcony jakości kształcenia w szkołach wyższych (http://www.pka.edu.pl/) Szczegółowy opis PO Kapitał Ludzki, w tym Poddziałanie PO RPW (https://www.efs.gov.pl/dokumenty/lists/dokumenty%20programowe/ Attachments/89/SzOP_PO_KL_1_stycznia_2014.pdf) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia: /uczelniany_system_zapewnienia_jakosci_ksztalcenia.html) Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia katalogu źródeł o inne, nowopowstałe podczas realizacji zamówienia lub/i o takie, co do których Zamawiający do dnia zakończenia procedury zamówienia publicznego nie miał jeszcze pełnej wiedzy. Inne opracowania:: Książka Jakość kształcenia w wyższej uczelni (Jerzy Telep, Tomasz Telep, Zdzisław Wojciechowski) ALMAMER Warszawa 2012, Strona projektu Strona European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), tamże zawarte publikacje i raporty dotyczące jakości kształcenia DG Budget (2004): Evaluating EU Activities. A practical Guide for the Commission Services, Brussels, DG Employment & Social Affairs Strona6/17

7 DG Regio: MEANS 1999, Evalsed Update 2003, 2006: EuropeAid: Project Cycle Management (2001, 2005): europeaid/evaluation/index.htm III. OPIS BADAŃ 3.1. CEL OGÓLNY BADANIA Celem badania jest uzyskanie aktualnej informacji na temat sposobu postrzegania i poziomu wiedzy wybranych grup docelowych o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, działaniach realizowanych w jego ramach oraz uzyskanych efektach prowadzonych działań. Dodatkowym celem zamawianego badania jest rozpoznanie potrzeb grup docelowych dotyczących ewentualnych zmian i modyfikacji w tym systemie ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT, określenie treści i formy zmian WSJK, dobór najlepszych narzędzi wdrażania zmian oraz sposobów komunikowania wprowadzanych zmian. Zamawiający oczekuje, iż badanie dostarczy praktycznych wniosków, zaleceń i rekomendacji dotyczących proponowanych zmian w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz sposobów wprowadzania tych zmian tak, aby opracować pożądany model zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu GRUPY DOCELOWE BADANIA EWALUACYJNEGO a. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UP we Wrocławiu I i II stopnia; b. Absolwenci UP we Wrocławiu; c. Studenci studiów podyplomowych UP we Wrocławiu; d. Doktoranci UP we Wrocławiu; e. Kadra akademicka UP we Wrocławiu; f. Pracodawcy potencjalnie zatrudniający absolwentów lub/i pracodawcy, co do których Uczelnia ma wiedzę o zatrudnianiu jej absolwentów. Strona7/17

8 3.3. CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Cele badania ewaluacyjnego uzależnione są od poszczególnych grup docelowych. Cele dotyczące wszystkich grup docelowych: a. Poznanie stanu wiedzy, opinii, przekonań (w tym oczekiwań i potencjalnych zagrożeń) dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UPWr b. Poznanie stanu wiedzy opinii, przekonań, w tym oczekiwań i potencjalnych zagrożeń, na temat zakładanych efektów USZJK w UPWr. c. Rozpoznanie potrzeb informacyjnych respondentów dotyczących USZJK. d. Zdobycie szczegółowych informacji dotyczących procedur i struktury instytucjonalnej USZJK. Cele badania absolwentów UP we Wrocławiu: a. Ocena przydatności USZJK w procesie poszukiwania pracy b. Poznanie proponowanych zmian dotyczących USZJK zmierzających do podniesienia jego użyteczności na rynku pracy Cele badania pracodawców: a. Poznanie opinii i przekonań dotyczących indywidualnych korzyści osiąganych/ mogących zostać do osiągnięcia dzięki USZJK (w tym także w relacji do korzyści osiąganych/mogących zostać osiągniętych przez inne osoby lub instytucje) b. Poznanie przyczyn aktualnej sytuacji w zakresie, o którym mowa w punkcie a) c. Poznanie propozycji zmian w USZJK, które mogą być przydatne dla pracodawców zatrudniających absolwentów UPWr d. Poznanie opinii pracodawców dotyczących działań komunikacyjnych realizowanych przez UPWr a dotyczących USZJK oraz rekomendacji zmian w tym zakresie Cele badania kadry dydaktycznej UP we Wrocławiu: a. Zaangażowanie kadry dydaktycznej w realizację zadań USZJK b. Poznanie źródeł wiedzy na temat obowiązujących procedur i struktury instytucjonalnej USZJK i innych czynników wpływających na sprawne wdrażanie i osiągnięcia w ramach USZJK Strona8/17

9 c. Rozpoznanie potrzeb informacyjnych i szkoleniowych, form i technik ich zaspokajania, postulatów kadry dydaktycznej w zakresie USZJK d. Poznanie poziomu satysfakcji i mechanizmów współpracy ze strukturami instytucjonalnymi USZJK e. Poznanie propozycji zmian i modyfikacji w USZJK oraz metody ich wdrożenia IV. OBSZARY TEMATYCZNE BADANIA Podane niżej obszary tematyczne obejmują całość procesu zarządzania jakością kształcenia. Zadaniem Oferenta jest określenie, które obszary tematyczne będą badane w poszczególnych docelowych obszarach tematycznych: 4.1. Tworzenie i modyfikacja programów kształcenia 4.2. Weryfikacja zgodności programów z misją i wizją uczelni oraz potrzebami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych; 4.3. Ocena przygotowania szczegółowych programów kształcenia w ramach wszystkich przedmiotów/modułów/kursów realizowanych w jednostce, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia i sprawdzanie ich zgodności z kierunkowymi efektami kształcenia Określanie i weryfikacja efektów kształcenia, ich dopasowanie do potrzeb rynku pracy, zatrudnialność absolwentów; 4.5. Sposoby oceniania studentów monitorowanie, analiza i rekomendacje; 4.6. Analiza funkcjonowania systemu ETCS; 4.7. Analiza procesu rekrutacji (trendy, analiza metod pozyskiwania studentów), polityka informowania o studiach (strona internetowa Uczelni, druki, udział w targach edukacyjnych, itp.); 4.8. Tok studiów (organizacja, indywidualny tok studiów, rozpatrywanie spraw studenckich, opieka naukowa i dydaktyczna); zaspokojenie potrzeb studentów niepełnosprawnych; 4.9. System wsparcia (stypendia i pomoc materialna, doradztwo zawodowe, opieka zdrowotna i sprawy bytowe) studentów; Polityka kadrowa i systemy oceny pracowniczej; Baza dydaktyczna (efektywność wykorzystania, jakość, potrzeby inwestycyjnoremontowe); Współpraca międzynarodowa (w aspekcie mobilności studentów oraz pracowników); Strona9/17

10 4.13. Partnerstwa współpraca z biznesem (np. partnerstwa publiczno-prywatne, przedsiębiorczość akademicka, inkubatory przedsiębiorczości, itp.) Partnerstwa współpraca z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi Analiza zjawisk patologicznych (monitorowanie, analiza, zapobieganie, zwalczenie) w aspekcie akademickim (np. plagiaty prac dyplomowych) Wszystkie powyższe obszary problemowe powinny być analizowane pod względem działań zapobiegawczych (np. patologiom), działań naprawczych oraz skuteczności istniejących mechanizmów alarmowania i korygowania (np. badań ankietowych wśród studentów). V. METODYKA BADANIA EWALUACYJNEGO Ze względu na zakres badania i planowane zmiany, niezbędne jest zastosowanie niżej wymienionych metod ilościowych i jakościowych. Wymagane metody badawcze: 5.1. Desk research Zamawiający oczekuje w pierwszym etapie badania analizy wewnętrznych systemów jakości kształcenia co najmniej 3 szkół wyższych, których profil jest w największym stopniu zbliżony do profilu UPWr i obejmujących większość zakresów naukowo badawczo dydaktycznych realizowanych w ramach funkcjonujących na UPWr Wydziałów 3, przy czym co najmniej 2 analizy powinny dotyczyć uczelni z innych niż Polska państw. Kraje to powinny być członkami Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga, aby przeprowadzono analizę takiej dokumentacji w szkołach wyższych, które w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziły badania własnych wewnętrznych systemów jakości kształcenia. 1 Na dzień przygotowania OPZ, liczba podmiotów objętych współpracą z UPWr w okresie wyniosła 49 partnerów. 2 Na dzień przygotowania OPZ, współpracą z UPWr w okresie było objętych 20 podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych. 3 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (http://www.bihz.up.wroc.pl/) Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (http://www.aqua.up.wroc.pl/) Wydział Medycyny Weterynaryjnej (http://www.wet.up.wroc.pl/) Wydział Nauk o Żywności (http://wnoz.ar.wroc.pl/) Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (http://www.wpt.up.wroc.pl/) Strona10/17

11 Zamawiający oczekuje, że wykonawca dokona analizy dokumentów UPWr dotyczących USZJK, w tym w szczególności wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów i absolwentów Uczelni za okres od 2012 r. Wnioski z badania desk research będą podstawą do tworzenia narzędzi badawczych w kolejnych etapach ewaluacji Badanie studentów wszystkich stopni a. Badanie jakościowe, wprowadzające - 2 zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w celu opracowania narzędzia, po jednym dla każdej badanej grupy tj. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; b. Badania ilościowe: technika - ankieta audytoryjna - papierowa, z losowaniem grup. Badanie przeprowadzone na 5 Wydziałach UPWr szczegóły tabela 1. : Tabela 1. Liczba grup audytoryjnych NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UPWR LICENCJAT USM STACJ. NIESTACJ. STACJ. NIESTACJ. RAZEM GRUP Wydział Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydział Przyrodniczo- Technologiczny Wydział Nauk o Żywności Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej Razem 18 Łącznie 18 grup audytoryjnych, co najmniej 5% studentów studiów dziennych (424 osoby) oraz 5% studentów studiów niestacjonarnych (101 osób). Razem 525 respondentów. Ankiety powinny być przeprowadzone na ostatnim (III lub IV) roku studiów licencjackich oraz na ostatnim roku studiów magisterskich. Dodatkowo należy przebadać doktorantów i studentów studiów podyplomowych: Strona11/17

12 doktoranci - minimum 30 osób, ankieta CAPI (Computer Assisted Personal Interview); studenci studiów podyplomowych minimum 100 osób, ankieta CAPI Badanie kadry dydaktycznej a. badanie face-to-face metoda IDI (Indywidualny Wywiad Pogłębiony): Wykonawca przeprowadzi wywiady IDI z następującymi osobami: Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Spraw Studenckich i Kształcenia; Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, pełnomocnik rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia; Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością w UPWr (2 osoby); Koordynator projektu pt.: PI Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy ; Szef Biura Karier UPWr; Łącznie co najmniej 6 wywiadów IDI z osobami związanymi z USZJK w UPWr we Wrocławiu. Wywiady z osobami odpowiedzialnymi za system kształcenia na 5 wydziałach: co najmniej po 1 IDI na każdym wydziale z prodziekanem ds. nauki i rozwoju lub przewodniczącą/ przewodniczącym wydziałowej/ dziekańskiej komisji ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia łącznie co najmniej 5 IDI; b. Badanie metodą FGI (zogniskowany wywiad grupowy): co najmniej 2 FGI wśród promotorów prac magisterskich, doktorskich oraz podyplomowych 5.4. Badania absolwentów Badanie powinno być przeprowadzone techniką ankiety internetowej (CAWI) na próbie celowej członkiniach i członkach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Minimalna wielkość próby 50 osób Badanie pracodawców Badanie metodą IDI wśród pracodawców składających oferty pracy, staży i praktyk skierowanych do studentów i absolwentów UP we Wrocławiu, a także kierujących swoich Strona12/17

13 pracowników na studia podyplomowe na UP we Wrocławiu. Badanie ma na celu pilotaż i sformułowanie narzędzia badawczego. Co najmniej 2 IDI. Badanie ankietowe na próbie celowej jw. łącznie co najmniej 30 wywiadów bezpośrednich metodą CAPI/PAPI (Computer Assisted Personal Interview/Paper And Pencil Interview). VI. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY analiza obowiązujących dokumentów odnoszących się do przedmiotu planowanych badań, w tym poprzednich wyników badań sformułowanie problemu badawczego określenie populacji oraz dobór prób ilościowych i jakościowych przygotowanie narzędzi badawczych realizacja badania opracowanie i analiza wyników przygotowanie raportów cząstkowych po badaniach: 1) desk research, 2) badaniach jakościowych oraz 3) badaniach ilościowych przygotowanie roboczych wersji raportu celem zaopiniowania przez Zamawiającego przygotowanie raportu końcowego uwzględnienie w raporcie końcowym rekomendacji, o których mowa w punkcie III.3.1 przeprowadzenie prezentacji wyników prac podczas spotkań informacyjno promocyjnych związanych z badaniem ewaluacyjnym: 2 w II połowie 2014 r. oraz 1 w I połowie 2015 r. (ok. 50 uczestników w ramach każdego ze spotkań). VII. TERMIN REALIZACJI Zamawiający przewiduje, że całość badania zostanie Zakończona z dniem roku. Podmiot ubiegający się o realizację Zamówienia musi ująć w harmonogramie realizacji daty przekazywania raportów roboczych celem ich zaopiniowania przez Zamawiającego. VIII. INNE UWAGI 8.1. METODOLOGIA BADAŃ Szczegółowy opis prac badawczych wraz z charakterystyką przyjętej przez Oferenta metodologii w oparciu o wskazówki określone w części III niniejszego dokumentu powinien Strona13/17

14 zostać przedstawiony przez Oferenta w ofercie w formie pisemnej. Oferent zobowiązany jest do wskazania stopnia realizacji celów zamawianych badań, zgodnie z założeniami niniejszego dokumentu RAPORTY CZĄSTKOWE I RAPORT KOŃCOWY (WYMAGANIA FORMALNE) Zakłada się, że na podstawie badań sporządzone zostaną raporty cząstkowe i raport końcowy udzielające wyczerpującej odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze. Wykonawca przedstawi 3 raporty cząstkowe: po badaniu 1) desk research, 2) badaniach jakościowych oraz 3) badaniach ilościowych oraz raport końcowy. Raport z każdego z przeprowadzonych badań oraz pełen zbiór danych dotyczących danego badania należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku CD-ROM (w 3 egzemplarzach) i pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego (w plikach.doc,.pdf i.xls) oraz w formie papierowej (w 3 egzemplarzach). Wykonawca, na 30 dni przed wyznaczonym terminem zakończenia realizacji Zamówienia, przedstawi Zamawiającemu projekt raportu celem zaopiniowania. Opinia zostanie przedstawiona Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu. Do każdego z raportów (cząstkowych i końcowego) dołączyć należy elektroniczną wersję prezentacji multimedialnej wyników poszczególnych badań (w pliku.ppt oraz.pdf). Raport końcowy, podsumowujący całość badania, winien zawierać następujące elementy: a. Spis treści b. Streszczenie c. Executive summary (abstrakt po angielsku) d. Wprowadzenie e. Badany problem /Opis przedmiotu ewaluacji / Pytania ewaluacyjne f. Kontekst badania funkcjonowanie uczelnianych systemów jakości kształcenia w UE i w Polsce g. Metoda badań: procedury desk research, dobór próby badań ilościowych, opis metod badań ilościowych i jakościowych; opis zastosowanej metodologii badawczej w ścisłym powiązaniu z pkt V niniejszego dokumentu Strona14/17

15 h. Plan badania (harmonogram, punkty kluczowe, raporty cząstkowe), informacja czy plan został zrealizowany, raport o ewentualnych odstępstwach, ich przyczynach i sposobach przezwyciężenia ryzyk i. Wnioski, rekomendacje, zalecenia wynikające z badania ewaluacyjnego j. Sprawozdanie z realizacji badania, w tym: Harmonogram przebiegu Szczegółowe wyniki i. Charakterystyka badanych (demografia) ii. Charakterystyka badanych (kontekst komunikacyjny) iii. Aneksy metodologiczne (ankiety, scenariusze, wykorzystane narzędzia, źródła danych) iv. Aneksy przedstawiające zestawienia i analizy danych w tym raporty cząstkowe. Dane, wyniki badań winny być zaprezentowane w sposób czytelny i z uwzględnieniem formy tekstowo tabelarycznej, jak również wykresów, map, grafów itp. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia informacji związanych z prowadzonymi pracami badawczymi, w tym proponowanych technik badawczych oraz wyników badań, w trakcie realizacji zamówienia, jak również po jego zakończeniu. Zamawiający przewiduje organizację 2 spotkań w II połowie 2014 r. oraz 1 spotkanie w I połowie 2015 r. dla ok. 50 uczestników w ramach każdego ze spotkań. Terminy i harmonogram spotkań będą przekazane Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed organizacją danego spotkania. IX. WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wesprze Wykonawcę w realizacji badania w następujący sposób: a. Udostępni wszystkie niezbędne dokumenty wewnętrzne i posiadane dane dotyczące studentów, absolwentów i pracowników; b. Powiadomi wszystkie zainteresowane strony o prowadzonym badaniu, powiadomi wewnętrznymi kanałami informacyjnymi kadrę dydaktyczną; c. Umożliwi przeprowadzenie ankiet audytoryjnych w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych; Strona15/17

16 d. W razie konieczności sformułuje list rekomendacyjny dla firmy badawczej wskazujący, że wykonuje ona badanie na zamówienie UPWr; e. Udostępni bazę danych absolwentów, wesprze firmę badawczą w kontakcie ze Stowarzyszeniem Absolwentów; f. Wesprze firmę badawczą w kontaktach z pracodawcami. X. TERMIN REALIZACJI UMOWY Przewidywany termin realizacji całości zamówienia do roku. XI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitoringu procesu badawczego poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli w okresie trwania realizacji zamówienia, np. opiniowania i wnoszenia uwag/propozycji do narzędzi badawczych (ankiet, kwestionariuszy, scenariuszy FGI, scenariuszy IDI i innych narzędzi proponowanych do użycia przez Wykonawcę); uczestnictwa w badaniach w sposób nie naruszający ich integralności i przy zachowaniu obowiązujących w badaniach standardów etycznych Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do schematów realizacyjnych i wyników badań oraz danych i produktów (pliki SPSS lub Statistica, instrukcje kodowania, materiały ze szkoleń, dokumentacja z kontroli ankieterów) niezbędnych do realizacji możliwych do porównania badań ewaluacyjnych w następnych latach przez wybranych w drodze przetargu wykonawców Wykonawca zobowiąże się do wykonania pracy przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i przyrządów Wszystkie materiały (papierowe oraz elektroniczne) związane z realizacją Zamówienia muszą zawierać system identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności, tj. ciąg logotypów (w wersji kolorowej lub czarno białej) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego opisu. Logotypy są dostępne za pośrednictwem strony Ponadto, wszystkie materiały muszą zawierać następujący zapis: Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona16/17

17 XII. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Zamówienie finansowane jest ze środków: Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona17/17

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości. programów kształcenia na bazie efektów kształcenia

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości. programów kształcenia na bazie efektów kształcenia Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia uwzględniające ę tworzenie programów kształcenia na bazie efektów kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 21 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo