Curriculum Vitae. Regina Renz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Curriculum Vitae. Regina Renz"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae Regina Renz Regina Renz, urodzona 17 X 1948 r. w Siemiradzu ( powiat radomski). Studia ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku historia w 1974 r. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, w którym pracuje do dziś. W Instytucie tym przeszłam kolejne szczeble awansu od asystenta do profesora. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii uzyskałam w Instytucie Historii PAN w Warszawie 25 lutego 1982 r. na podstawie rozprawy: Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze napisanej pod kierunkiem prof. Ryszarda Kołodziejczyka. Recenzentami byli: prof. Irena Pietrzak Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Andrzej Ajnenkiel z Polskiej Akademii Nauk. W latach osiemdziesiątych nawiązałam współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie 28 czerwca 1990 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego na podstawie całokształtu dorobku i pracy; Społeczeństwo małomiasteczkowe w województwie kieleckim Recenzentami przewodu habilitacyjnego byli :prof. Ryszard Kołodziejczyk ( Instytut Historii PAN w Warszawie), prof. Stefan Kowal ( Instytut Historii UAM), prof. Marian Eckert ( Instytut Historii WSP w Zielonej Górze). Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskałam 24 stycznia 1997 r.

2 Główne kierunki badań Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są stosunki społeczno gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki drobnotowarowej, społeczności małomiasteczkowych i problematyki kobiecej. Badania naukowe rozpoczęłam od problematyki gospodarczej XIX i XX w. W dalszej kolejności objęłam badaniami społeczności małomiasteczkowe, problem metodologicznie złożony, słabo rozpoznany w nauce polskiej. Ostatnio prowadzę badania dotyczące problematyki obyczajowo kulturowej. Drukiem ukazały się prace dotyczące kobiet, modelu rodziny, mniejszości narodowych i życia religijnego, kwestii społeczno gospodarczych w dobie kapitalizmu. Współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi Współpraca naukowa ze wszystkimi ważniejszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce zajmującymi się w/w problematyką badawczą, a szczególnie z: Polską Akademią Nauk w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Akademią Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytutem Biografistyki Polonijnej we Francji i Brandeis University w USA. Promotor rozpraw doktorskich, recenzent na stopnie naukowe i tytuły, recenzent wydawniczy Wypromowałam 5 doktorów, którzy stopnień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskali w latach broniąc rozprawy doktorskie na Wydziale Humanistycznym WSP/AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3 Recenzent 15 prac doktorskich i 2 rozpraw habilitacyjnych bronionych w latach na Uniwersytecie Jagiellońskim,Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Recenzent dorobku i 2 rozpraw habilitacyjnych, recenzent 5 wniosków o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych, recenzent kilkunastu prac naukowych do wydawnictw uczelnianych w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Lublina, Krakowa, Kielc, Warszawy, Częstochowy. Organizator życia naukowego Wniosłam trwały wkład w organizowanie i popularyzowanie życia naukowego w swoim środowisku. Z mojej inicjatywy i przy dużym udziale organizowane były konferencje i sympozja ogólnopolskie o charakterze interdyscyplinarnym, poświęcone społecznościom małomiasteczkowym, kulturze Żydów polskim, społeczno kulturalnej działalności kościołów i grup wyznaniowych w Polsce w XIX i XX w. Materiały z tych konferencji pod moją redakcją, a także prof. Marty Meduckiej ukazały się drukiem. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego od 1975 r. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego od 1982 r. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN na kadencję Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Pełnione funkcje prodziekan Wydziału Humanistycznego prorektor ds. dydaktycznych i studenckich prorektor ds. ogólnych dziekan Wydziału Humanistycznego 2005 rektor Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, a obecnie Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

4 Nagrody i wyróżnienia 1993 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2000 r. Złoty Krzyż Zasługi 2007 r. Nagroda Miasta Kielce Ogólna liczba publikacji Mój dorobek naukowy wynosi łącznie 134 publikacje, w tym 3 samodzielne książki, czwarta przyjęta do druku, dwie z moim znaczącym udziałem oraz 2 tomy wyboru źródeł do historii powszechnej Ważniejsze publikacje to: 1. Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze, Warszawa Kraków 1984, ss Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim , Kielce 1990, ss Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego , Kielce 1994, ss Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec 1996, ss.154 ( wspólnie z Adamem Penkallą) 5. Drobnomieszczaństwo województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, w: Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku pod. red. S.Kowalskiej Glikman, t. III, Warszawa 1992, s Wizerunek drobnego przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX w., pod red. R.Kołodziejczyka, Warszawa 1993, s Aktywność społeczno kulturalna żydowskich gmin wyznaniowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, w: Aktywność społeczno kulturalna kościołów i grup wyznaniowych w Polsce w XIX i XX w. pod red. R. Renz i M.Meduckiej,Kielce 1995, s Ostrowiec w międzywojniu, w : Ostrowiec Świętokrzyski monografia historyczna miasta,ostrowiec Świętokrzyski 1997, s

5 9. Provincial family in Poland between the Wars on the basis of the district of Kielce, Polish Population Review 1997, no 10, s Mniejszości wyznaniowo narodowościowe w wojewóztwie kieleckim w latach międzywojnia ( ) w: Wizja i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce, Poznań 2002, s Polki i Żydówki w małych miastach międzywojennej Kielecczyzny w: Społeczeństwo w dobie przemian wiek XIX i XX, Warszawa 2003, s Small towns in intern war Poland, in: Polin Studiem in Polish Jegry. Volumene seventeen.the Shtetl : Myth and Reality. Edited by A. Polonsky, Oxford 2004, s Drogi karier naukowych wybitnych Polek we Francji w XIX i XX wieku,w: Polacy we Francji : Historia i Współczesność, pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Warszawa 2004, s artykuł po polsku i po francusku 14.Z życia religijnego kobiet katoliczek w międzywojennej diecezji kieleckiej, w : Kobiety i kultura religijna, pod red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s Przyjęta do druku praca : Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom, praca aktywność społeczna, w wydawnictwie Akademii Świętokrzyskiej 16 aa wydawniczych

6 PROGRAM WYBORCZY RAZEM DLA UNIWERSYTETU Program rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata Regina Renz W nadchodzącej kadencji nasza uczelnia obchodzić będzie 40-lecie swojego powstania. Czterdzieści lat to okres długi w życiu człowieka, krótki dla realizacji tak złożonego procesu, jakim jest dorastanie uczelni do poziomu uniwersyteckiego. Jest to szczególnie trudne zadanie w sytuacji, gdy uczelnia ta wyrasta od podstaw w regionie, w którym nie było tradycji akademickich. Wymaga ono woli, zaangażowania i współpracy całego środowiska oraz wsparcia ze strony władz państwowych i samorządowych. Cieszę się, że jako rektorowi mijającej kadencji było mi dane doświadczyć wielkiej determinacji i zaangażowania całego środowiska akademickiego, które w konsekwencji doprowadziło do uzyskania przez uczelnię statusu Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego, którego patronem jest Jan Kochanowski. Rozpoczynaliśmy obecną kadencję z trzema uprawnieniami do doktoryzowania: w zakresie historii, językoznawstwa i fizyki oraz z jednym uprawnieniem do habilitowania w zakresie historii. Dzisiaj Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy posiada siedem uprawnień do nadawania stopnia doktora w ciągu dwóch ostatnich lat przybyło ich cztery w zakresie pedagogiki, geografii, biologii i sztuk pięknych. Każde z nadanych uprawnień to swoisty certyfikat potwierdzający wysoki poziom badań naukowych i kształcenia. Staramy się sprostać nowym wyzwaniom przez pozyskiwanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej kampusu uniwersyteckiego, ciągłą aktualizację i poszerzanie oferty kształcenia dostosowaną do wymagań społecznych i potrzeb rynku pracy, rozwój badań naukowych i twórczości artystycznej w powiązaniu z potrzebami gospodarczymi i kulturowymi regionu i kraju. Przedstawiony poniżej program wyborczy obejmuje jedynie najważniejsze z wyzwań, z jakimi, winniśmy się zmierzyć w najbliższych latach. Zadania te są ambitne, ale możliwe do zrealizowania pod jednym warunkiem zaangażowania i zgodnego współdziałania całej wspólnoty uniwersyteckiej RAZEM DLA UNIWERSYTETU. Status Uczelni Spełnienie warunków i wymogów formalnych do przekształcenia w Uniwersytet Jana Kochanowskiego Infrastruktura Uczelni a) zakończenie rozbudowy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, w tym Instytutu Chemii i Centrum Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych, b) wyposażenie i uruchomienie zespołu 14 specjalistycznych laboratoriów naukowobadawczych na Wydziale Matematyczo-Przyrodniczym, c) budowa Biblioteki Głównej wraz z Uczelnianym Centrum Danych, d) budowa Centrum Języków Obcych,

7 e) rozbudowa Wydziału Zarządzania i Administracji, budowa Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości f) rozbudowa Wydziału Pedagogiczno Artystycznego, budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej, g) modernizacja i uruchomienie biblioteki Wydziału Nauk o Zdrowiu, h) modernizacja bazy dydaktycznej i przygotowanie budowy Biblioteki Filii w Piotrkowie Trybunalskim, i) przygotowanie budowy Akademickiego Centrum Sportowego. Środki na inwestycje budowlane: a) fundusze pomocowe Unii Europejskiej (w mijającej kadencji zabezpieczono środki na rozbudowę i wyposażenie specjalistyczne obiektów campusu uniwersyteckiego w wysokości 40 mln Euro, w ramach listy indykatywnej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach listy indykatywnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu związanego z uruchomieniem zintegrowanego zespołu laboratorium badawczych na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. 12,2 mln Euro oraz w ramach środków pomocowych na poziomie regionalnym) b) budżet państwa, c) środki własne Uczelni (w tym pochodzące ze sprzedaży nieruchomości) Informatyzacja Uczelni j) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią, k) rozbudowa sieci szkieletowej Uczelni wraz z telefonią IP, l) budowa i wdrożenie platformy cyfrowej do kształcenia zdalnego, m) zapewnienie bezprzewodowego dostępu do zasobów Internetu we wszystkich budynkach dydaktycznych Uczelni, n) integracja zasobów informatycznych Uczelni w Uczelnianym Centrum Danych, o) zwiększenie dostępu do elektronicznych baz danych wspierających prowadzenie badań naukowych, p) utworzenie elektronicznego archiwum prac dyplomowych, q) zakończenie budowy katalogu elektronicznego zasobów bibliotecznych, r) rozpoczęcie procesu digitalizacji zbiorów bibliotecznych Środki na inwestycje w zakresie informatyzacji: fundusze pomocowe Unii Europejskiej (w mijającej kadencji zabezpieczono środki na kompleksową informatyzację Uczelni w ramach projektu wpisanego na listę indykatywną Programu Operacyjnego Polska Wschodnia), budżet państwa, środki własne Uczelni. Polityka kadrowa Uczelni wdrożenie motywującego systemu oceny i awansu nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni, prowadzenie aktywnej polityki kadrowej w obszarach uznanych za strategiczne z punku widzenia rozwoju Uczelni, związanych z utrzymaniem i pozyskaniem nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych (w tym literaturoznawstwo, nauki o zdrowiu, matematyka, chemia, politologia, ekonomia, fizyka), tworzenia nowych kierunków studiów i badań naukowych,

8 wdrożenie systemu premiowania pracowników wyróżniających się zaangażowaniem w realizację przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym w szczególności finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, stymulowanie rozwoju młodej kadry przez motywujący system stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, podwyżki wynagrodzeń we wszystkich grupach pracowników i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników w oparciu o pozabudżetowe środki finansowe, rozbudowa jednostki wspierającej działania związane z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych na inwestycje, edukację i badania naukowe, stymulowanie wymiany kadry naukowo-dydaktycznej z uczelniami zagranicznymi i zwiększenie zatrudnienia cudzoziemców zwłaszcza na stanowisku profesorów wizytujących Nauka wsparcie infrastrukturalne, finansowe i organizacyjne przedsięwzięć uznanych za strategiczne w tym Centrum Nowoczesnych Technologii, Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości, Uniwersyteckie Centrum Edukacji Oświatowej i Artystycznej, Centrum Języków Obcych, wspieranie badań w dziedzinach uznanych za priorytetowe z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć Uczelni i określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, realizacja programów rozwojowych wydziałów w zakresie badań naukowych umożliwiających awans naukowy jednostek do wyższej kategorii według zasad określonych przez ministra właściwego ds. nauki, wspomaganie działań integrujących środowiska naukowe w realizacji tematów badawczych uznanych za wiodące, wspieranie współpracy naukowej zespołów badawczych i jednostek organizacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym, wspieranie działalności jednostek prowadzących kształcenie na kierunkach artystycznych, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych wspierających inicjatywy kulturalno-artystyczne, zwiększenie dostępu do informacji naukowej, w tym wydawnictw elektronicznych i baz danych, umożliwiającego szybszy rozwój naukowy, systematyczny rozwój współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, realizowanej w ramach umów dwustronnych, konsorcjów, programów ramowych Unii Europejskiej, pozyskiwanie środków na stypendia doktoranckie i staże podoktorskie, włączanie studentów w realizację projektów badawczych. Kształcenie aktualizacja i rozszerzenie oferty kształcenia uwzględniająca zapotrzebowanie społeczne, uwarunkowania wewnętrzne i potrzeby rynku pracy, systematyczna poprawa jakości kształcenia, opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, aktualizacja i poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego: studiów podyplomowych i kursów dokształcających, w tym form kształcenia finansowanych ze środków UE, rozszerzanie oferty kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, w tym makrokierunków,

9 zwiększenie zakresu przedmiotów obieralnych i elastyczności studiowania, rozwój systemu praktyk studenckich, w tym wdrożenie koncepcji szkół praktyk w związku z praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela, nawiązywanie bliskiej współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami przez wprowadzenie systemu praktyk i staży promowanie realizacji prac dyplomowych przy współudziale instytucji naukowych gospodarczych i społecznych, wdrożenie dziekanatowego systemu obsługi toku studiów, wprowadzenie metody kształcenia zdalnego jako uzupełniającej formy prowadzenia zajęć oraz przygotowanie kompleksowej oferty kształcenia w formie zdalnej na wybranych kierunkach studiów, zwiększenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych i oferty studiów podyplomowych i studiów prowadzonych w językach obcych, zwiększenie zakresu wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów i stworzenie warunków do podejmowania studiów przez cudzoziemców w Uczelni na zasadach komercyjnych. uzyskanie pozytywnych wyników akredytacji prowadzonych kierunków studiów, Studenci rozbudowa i zwiększenie zakresu działania Biura Karier, ulokowanie w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i stworzenie warunków funkcjonowania powołanych w nim firm prowadzonych przez studentów i pracowników Uczelni, dostosowanie budynków, wyposażenia sal i laboratoriów oraz organizacji kształcenia do potrzeb studentów niepełnosprawnych, dbałość o warunki mieszkaniowe na terenie miasteczka studenckiego: kompleksowy remont domu studenckiego Melodia, zróżnicowanie opłat za korzystanie z domów studenta w zależności od oferowanego standardu, wspomaganie rozwoju studenckiego ruchu naukowego i działalności sportowej, wspomaganie inicjatyw studentów w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej. wspieranie aktywności studentów, w tym w prowadzeniu klubu studenckiego WSPAK, radiowęzła DECYBEL na terenie miasteczka studenckiego, wydawania gazety studenckiej PRESIK. Doktoranci rozszerzenie oferty studiów doktoranckich, indywidualizacja procesu kształcenia doktorantów, rozwój systemu stypendiów doktoranckich, w tym w oparciu o środki pozyskiwane z funduszy UE, zwiększenie udziału doktorantów w życiu Uczelni, Relacje z otoczeniem poszukiwanie partnerów instytucjonalnych i wspólne występowanie o fundusze na badania naukowe, edukację i rozwój bazy naukowo-badawczej, wspieranie działalności uczelni w zakresie działań na rzecz rozwoju innowacyjności i transferu technologii,

10 wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarki, nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości w regionie Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Kielecki Inkubator Technologiczny, współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, społecznymi inaukowymi regionu i kraju, zaangażowanie w przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym i ponadregionalnym realizowane we współpracy z partnerami zewnętrznymi, sprawowanie patronatu nad Kieleckim Festiwalem Nauki. Zarządzanie Uczelnią usprawnienie funkcjonowania administracji przez wsparcie zintegrowanym systemem informatycznym zarządzania Uczelnią, wdrożenie systemu zarządzania jakością, współdziałanie ze związkami zawodowymi w zakresie rozwiązywania spraw pracowniczych na ogólnie obowiązujących zasadach, kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni. Miniona kadencja upłynęła pod znakiem wielu zmian związanych między innymi z nowymi zasadami funkcjonowania szkół wyższych w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nowych standardów kształcenia, zmianą zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Kolejnych reform w tym zakresie możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Są one nieuniknione, wymuszone koniecznością funkcjonowania uczelni w warunkach otwartego rynku edukacyjnego w skali zjednoczonej Europy, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, stymulowania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Będą wymagały one nowych rozwiązań w zakresie organizacji uczelni i realizowania przez nią podstawowych zadań statutowych kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Jednocześnie warunki te stwarzają nowe perspektywy rozwojowe związane z dopływem dodatkowych środków, a tym samym możliwość lepszego finansowania nauki i edukacji, jak i wzrostu uposażeń pracowników. Wyzwania, przed jakimi stanie Uczelnia w najbliższych latach realizowane będą w znacznym stopniu na wydziałach. Ich potencjał naukowy, dydaktyczny decydować będzie o sile i pozycji naszego Uniwersytetu! Istotnym zadaniem będzie integracja potencjałów na szczeblu Uczelni, aby mogła ona współpracować i rywalizować na zasadach równorzędnych z innymi uniwersytetami w kraju i za granicą. Dlatego też Uniwersytet potrzebuje rektora, który zna i rozumie specyfikę Uczelni, ma doświadczenie organizacyjne, a nade wszystko potrafi integrować środowisko akademickie by wspólnie realizować ambitne zadania. Uważam, że spełniam te kryteria i dlatego zdecydowałam się na ponowne kandydowanie na funkcję rektora, której sprawowanie traktuję w kategoriach służby na rzecz całej społeczności akademickiej. W działalności organizacyjnej Uczelni uczestniczę od momentu uzyskania stopnia doktora habilitowanego w latach pełniłam funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego. Przez kolejne dwie kadencje byłam prorektorem do spraw dydaktycznych i studenckich oraz do spraw ogólnych. W 2002 r. zostałam wybrana na dziekana Wydziału Humanistycznego. W 2005 r. powierzono mi najwyższa funkcję na Uczelni. Przez 10 lat byłam też opiekunem Studenckiego Koła Historyków. Od wielu lat przewodniczę Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym i Okręgowej Olimpiadzie o Unii

11 Europejskiej. Od 2007 r. jestem członkiem Komitetu Nauk Historycznych. Mając długoletnie doświadczenie w zarządzaniu Uczelnią oraz liczne kontakty z przedstawicielami nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i kultury, gospodarki będę mogła dobrze służyć społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu. Proszę o poparcie w głosowaniu

W kierunku uniwersytetu europejskiego

W kierunku uniwersytetu europejskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca Zakład Mikrobiologii Instytut Biologii Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego adres elektroniczny: wkaca@pu.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI Załącznik do Uchwały Nr 4 Senatu Akademickiego PP z dnia 5 grudnia 200 r. STRATEGIA NA STULEIE UZELNI Strategia rozwoju POLITEHNIKI POZNAŃSKIEJ do roku 2020. Wstęp 2. Misja i wizja. Strategia i cele strategiczne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia 2014-2020 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

Misja i Strategia 2014-2020 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Misja i Strategia 20142020 Wydział Nauk Historycznych i Społecznych jest jednym z dziesięciu Wydziałów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MISJA WYDZIAŁU 4 3. WIZJA WYDZIAŁU 5 4. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 6

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Załącznik do uchwały nr 44/2013 z dnia 22.11.2013 r. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju UMW

Strategia rozwoju UMW Strategia rozwoju UMW 2014 2020 1 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Założenia Strategii... 4 2.1 Potencjał Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu... 4 2.2 Analiza SWOT... 7 3 Model Strategii... 9 4 Misja,

Bardziej szczegółowo