Curriculum Vitae. Regina Renz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Curriculum Vitae. Regina Renz"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae Regina Renz Regina Renz, urodzona 17 X 1948 r. w Siemiradzu ( powiat radomski). Studia ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku historia w 1974 r. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, w którym pracuje do dziś. W Instytucie tym przeszłam kolejne szczeble awansu od asystenta do profesora. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii uzyskałam w Instytucie Historii PAN w Warszawie 25 lutego 1982 r. na podstawie rozprawy: Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze napisanej pod kierunkiem prof. Ryszarda Kołodziejczyka. Recenzentami byli: prof. Irena Pietrzak Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Andrzej Ajnenkiel z Polskiej Akademii Nauk. W latach osiemdziesiątych nawiązałam współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie 28 czerwca 1990 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego na podstawie całokształtu dorobku i pracy; Społeczeństwo małomiasteczkowe w województwie kieleckim Recenzentami przewodu habilitacyjnego byli :prof. Ryszard Kołodziejczyk ( Instytut Historii PAN w Warszawie), prof. Stefan Kowal ( Instytut Historii UAM), prof. Marian Eckert ( Instytut Historii WSP w Zielonej Górze). Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskałam 24 stycznia 1997 r.

2 Główne kierunki badań Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są stosunki społeczno gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki drobnotowarowej, społeczności małomiasteczkowych i problematyki kobiecej. Badania naukowe rozpoczęłam od problematyki gospodarczej XIX i XX w. W dalszej kolejności objęłam badaniami społeczności małomiasteczkowe, problem metodologicznie złożony, słabo rozpoznany w nauce polskiej. Ostatnio prowadzę badania dotyczące problematyki obyczajowo kulturowej. Drukiem ukazały się prace dotyczące kobiet, modelu rodziny, mniejszości narodowych i życia religijnego, kwestii społeczno gospodarczych w dobie kapitalizmu. Współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi Współpraca naukowa ze wszystkimi ważniejszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce zajmującymi się w/w problematyką badawczą, a szczególnie z: Polską Akademią Nauk w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Akademią Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytutem Biografistyki Polonijnej we Francji i Brandeis University w USA. Promotor rozpraw doktorskich, recenzent na stopnie naukowe i tytuły, recenzent wydawniczy Wypromowałam 5 doktorów, którzy stopnień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskali w latach broniąc rozprawy doktorskie na Wydziale Humanistycznym WSP/AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3 Recenzent 15 prac doktorskich i 2 rozpraw habilitacyjnych bronionych w latach na Uniwersytecie Jagiellońskim,Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Recenzent dorobku i 2 rozpraw habilitacyjnych, recenzent 5 wniosków o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych, recenzent kilkunastu prac naukowych do wydawnictw uczelnianych w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Lublina, Krakowa, Kielc, Warszawy, Częstochowy. Organizator życia naukowego Wniosłam trwały wkład w organizowanie i popularyzowanie życia naukowego w swoim środowisku. Z mojej inicjatywy i przy dużym udziale organizowane były konferencje i sympozja ogólnopolskie o charakterze interdyscyplinarnym, poświęcone społecznościom małomiasteczkowym, kulturze Żydów polskim, społeczno kulturalnej działalności kościołów i grup wyznaniowych w Polsce w XIX i XX w. Materiały z tych konferencji pod moją redakcją, a także prof. Marty Meduckiej ukazały się drukiem. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego od 1975 r. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego od 1982 r. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN na kadencję Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Pełnione funkcje prodziekan Wydziału Humanistycznego prorektor ds. dydaktycznych i studenckich prorektor ds. ogólnych dziekan Wydziału Humanistycznego 2005 rektor Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, a obecnie Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

4 Nagrody i wyróżnienia 1993 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2000 r. Złoty Krzyż Zasługi 2007 r. Nagroda Miasta Kielce Ogólna liczba publikacji Mój dorobek naukowy wynosi łącznie 134 publikacje, w tym 3 samodzielne książki, czwarta przyjęta do druku, dwie z moim znaczącym udziałem oraz 2 tomy wyboru źródeł do historii powszechnej Ważniejsze publikacje to: 1. Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze, Warszawa Kraków 1984, ss Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim , Kielce 1990, ss Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego , Kielce 1994, ss Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec 1996, ss.154 ( wspólnie z Adamem Penkallą) 5. Drobnomieszczaństwo województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, w: Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku pod. red. S.Kowalskiej Glikman, t. III, Warszawa 1992, s Wizerunek drobnego przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX w., pod red. R.Kołodziejczyka, Warszawa 1993, s Aktywność społeczno kulturalna żydowskich gmin wyznaniowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, w: Aktywność społeczno kulturalna kościołów i grup wyznaniowych w Polsce w XIX i XX w. pod red. R. Renz i M.Meduckiej,Kielce 1995, s Ostrowiec w międzywojniu, w : Ostrowiec Świętokrzyski monografia historyczna miasta,ostrowiec Świętokrzyski 1997, s

5 9. Provincial family in Poland between the Wars on the basis of the district of Kielce, Polish Population Review 1997, no 10, s Mniejszości wyznaniowo narodowościowe w wojewóztwie kieleckim w latach międzywojnia ( ) w: Wizja i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce, Poznań 2002, s Polki i Żydówki w małych miastach międzywojennej Kielecczyzny w: Społeczeństwo w dobie przemian wiek XIX i XX, Warszawa 2003, s Small towns in intern war Poland, in: Polin Studiem in Polish Jegry. Volumene seventeen.the Shtetl : Myth and Reality. Edited by A. Polonsky, Oxford 2004, s Drogi karier naukowych wybitnych Polek we Francji w XIX i XX wieku,w: Polacy we Francji : Historia i Współczesność, pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Warszawa 2004, s artykuł po polsku i po francusku 14.Z życia religijnego kobiet katoliczek w międzywojennej diecezji kieleckiej, w : Kobiety i kultura religijna, pod red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s Przyjęta do druku praca : Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom, praca aktywność społeczna, w wydawnictwie Akademii Świętokrzyskiej 16 aa wydawniczych

6 PROGRAM WYBORCZY RAZEM DLA UNIWERSYTETU Program rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata Regina Renz W nadchodzącej kadencji nasza uczelnia obchodzić będzie 40-lecie swojego powstania. Czterdzieści lat to okres długi w życiu człowieka, krótki dla realizacji tak złożonego procesu, jakim jest dorastanie uczelni do poziomu uniwersyteckiego. Jest to szczególnie trudne zadanie w sytuacji, gdy uczelnia ta wyrasta od podstaw w regionie, w którym nie było tradycji akademickich. Wymaga ono woli, zaangażowania i współpracy całego środowiska oraz wsparcia ze strony władz państwowych i samorządowych. Cieszę się, że jako rektorowi mijającej kadencji było mi dane doświadczyć wielkiej determinacji i zaangażowania całego środowiska akademickiego, które w konsekwencji doprowadziło do uzyskania przez uczelnię statusu Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego, którego patronem jest Jan Kochanowski. Rozpoczynaliśmy obecną kadencję z trzema uprawnieniami do doktoryzowania: w zakresie historii, językoznawstwa i fizyki oraz z jednym uprawnieniem do habilitowania w zakresie historii. Dzisiaj Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy posiada siedem uprawnień do nadawania stopnia doktora w ciągu dwóch ostatnich lat przybyło ich cztery w zakresie pedagogiki, geografii, biologii i sztuk pięknych. Każde z nadanych uprawnień to swoisty certyfikat potwierdzający wysoki poziom badań naukowych i kształcenia. Staramy się sprostać nowym wyzwaniom przez pozyskiwanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej kampusu uniwersyteckiego, ciągłą aktualizację i poszerzanie oferty kształcenia dostosowaną do wymagań społecznych i potrzeb rynku pracy, rozwój badań naukowych i twórczości artystycznej w powiązaniu z potrzebami gospodarczymi i kulturowymi regionu i kraju. Przedstawiony poniżej program wyborczy obejmuje jedynie najważniejsze z wyzwań, z jakimi, winniśmy się zmierzyć w najbliższych latach. Zadania te są ambitne, ale możliwe do zrealizowania pod jednym warunkiem zaangażowania i zgodnego współdziałania całej wspólnoty uniwersyteckiej RAZEM DLA UNIWERSYTETU. Status Uczelni Spełnienie warunków i wymogów formalnych do przekształcenia w Uniwersytet Jana Kochanowskiego Infrastruktura Uczelni a) zakończenie rozbudowy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, w tym Instytutu Chemii i Centrum Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych, b) wyposażenie i uruchomienie zespołu 14 specjalistycznych laboratoriów naukowobadawczych na Wydziale Matematyczo-Przyrodniczym, c) budowa Biblioteki Głównej wraz z Uczelnianym Centrum Danych, d) budowa Centrum Języków Obcych,

7 e) rozbudowa Wydziału Zarządzania i Administracji, budowa Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości f) rozbudowa Wydziału Pedagogiczno Artystycznego, budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej, g) modernizacja i uruchomienie biblioteki Wydziału Nauk o Zdrowiu, h) modernizacja bazy dydaktycznej i przygotowanie budowy Biblioteki Filii w Piotrkowie Trybunalskim, i) przygotowanie budowy Akademickiego Centrum Sportowego. Środki na inwestycje budowlane: a) fundusze pomocowe Unii Europejskiej (w mijającej kadencji zabezpieczono środki na rozbudowę i wyposażenie specjalistyczne obiektów campusu uniwersyteckiego w wysokości 40 mln Euro, w ramach listy indykatywnej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach listy indykatywnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu związanego z uruchomieniem zintegrowanego zespołu laboratorium badawczych na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. 12,2 mln Euro oraz w ramach środków pomocowych na poziomie regionalnym) b) budżet państwa, c) środki własne Uczelni (w tym pochodzące ze sprzedaży nieruchomości) Informatyzacja Uczelni j) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią, k) rozbudowa sieci szkieletowej Uczelni wraz z telefonią IP, l) budowa i wdrożenie platformy cyfrowej do kształcenia zdalnego, m) zapewnienie bezprzewodowego dostępu do zasobów Internetu we wszystkich budynkach dydaktycznych Uczelni, n) integracja zasobów informatycznych Uczelni w Uczelnianym Centrum Danych, o) zwiększenie dostępu do elektronicznych baz danych wspierających prowadzenie badań naukowych, p) utworzenie elektronicznego archiwum prac dyplomowych, q) zakończenie budowy katalogu elektronicznego zasobów bibliotecznych, r) rozpoczęcie procesu digitalizacji zbiorów bibliotecznych Środki na inwestycje w zakresie informatyzacji: fundusze pomocowe Unii Europejskiej (w mijającej kadencji zabezpieczono środki na kompleksową informatyzację Uczelni w ramach projektu wpisanego na listę indykatywną Programu Operacyjnego Polska Wschodnia), budżet państwa, środki własne Uczelni. Polityka kadrowa Uczelni wdrożenie motywującego systemu oceny i awansu nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni, prowadzenie aktywnej polityki kadrowej w obszarach uznanych za strategiczne z punku widzenia rozwoju Uczelni, związanych z utrzymaniem i pozyskaniem nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych (w tym literaturoznawstwo, nauki o zdrowiu, matematyka, chemia, politologia, ekonomia, fizyka), tworzenia nowych kierunków studiów i badań naukowych,

8 wdrożenie systemu premiowania pracowników wyróżniających się zaangażowaniem w realizację przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym w szczególności finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, stymulowanie rozwoju młodej kadry przez motywujący system stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, podwyżki wynagrodzeń we wszystkich grupach pracowników i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników w oparciu o pozabudżetowe środki finansowe, rozbudowa jednostki wspierającej działania związane z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych na inwestycje, edukację i badania naukowe, stymulowanie wymiany kadry naukowo-dydaktycznej z uczelniami zagranicznymi i zwiększenie zatrudnienia cudzoziemców zwłaszcza na stanowisku profesorów wizytujących Nauka wsparcie infrastrukturalne, finansowe i organizacyjne przedsięwzięć uznanych za strategiczne w tym Centrum Nowoczesnych Technologii, Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości, Uniwersyteckie Centrum Edukacji Oświatowej i Artystycznej, Centrum Języków Obcych, wspieranie badań w dziedzinach uznanych za priorytetowe z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć Uczelni i określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, realizacja programów rozwojowych wydziałów w zakresie badań naukowych umożliwiających awans naukowy jednostek do wyższej kategorii według zasad określonych przez ministra właściwego ds. nauki, wspomaganie działań integrujących środowiska naukowe w realizacji tematów badawczych uznanych za wiodące, wspieranie współpracy naukowej zespołów badawczych i jednostek organizacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym, wspieranie działalności jednostek prowadzących kształcenie na kierunkach artystycznych, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych wspierających inicjatywy kulturalno-artystyczne, zwiększenie dostępu do informacji naukowej, w tym wydawnictw elektronicznych i baz danych, umożliwiającego szybszy rozwój naukowy, systematyczny rozwój współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, realizowanej w ramach umów dwustronnych, konsorcjów, programów ramowych Unii Europejskiej, pozyskiwanie środków na stypendia doktoranckie i staże podoktorskie, włączanie studentów w realizację projektów badawczych. Kształcenie aktualizacja i rozszerzenie oferty kształcenia uwzględniająca zapotrzebowanie społeczne, uwarunkowania wewnętrzne i potrzeby rynku pracy, systematyczna poprawa jakości kształcenia, opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, aktualizacja i poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego: studiów podyplomowych i kursów dokształcających, w tym form kształcenia finansowanych ze środków UE, rozszerzanie oferty kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, w tym makrokierunków,

9 zwiększenie zakresu przedmiotów obieralnych i elastyczności studiowania, rozwój systemu praktyk studenckich, w tym wdrożenie koncepcji szkół praktyk w związku z praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela, nawiązywanie bliskiej współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami przez wprowadzenie systemu praktyk i staży promowanie realizacji prac dyplomowych przy współudziale instytucji naukowych gospodarczych i społecznych, wdrożenie dziekanatowego systemu obsługi toku studiów, wprowadzenie metody kształcenia zdalnego jako uzupełniającej formy prowadzenia zajęć oraz przygotowanie kompleksowej oferty kształcenia w formie zdalnej na wybranych kierunkach studiów, zwiększenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych i oferty studiów podyplomowych i studiów prowadzonych w językach obcych, zwiększenie zakresu wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów i stworzenie warunków do podejmowania studiów przez cudzoziemców w Uczelni na zasadach komercyjnych. uzyskanie pozytywnych wyników akredytacji prowadzonych kierunków studiów, Studenci rozbudowa i zwiększenie zakresu działania Biura Karier, ulokowanie w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i stworzenie warunków funkcjonowania powołanych w nim firm prowadzonych przez studentów i pracowników Uczelni, dostosowanie budynków, wyposażenia sal i laboratoriów oraz organizacji kształcenia do potrzeb studentów niepełnosprawnych, dbałość o warunki mieszkaniowe na terenie miasteczka studenckiego: kompleksowy remont domu studenckiego Melodia, zróżnicowanie opłat za korzystanie z domów studenta w zależności od oferowanego standardu, wspomaganie rozwoju studenckiego ruchu naukowego i działalności sportowej, wspomaganie inicjatyw studentów w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej. wspieranie aktywności studentów, w tym w prowadzeniu klubu studenckiego WSPAK, radiowęzła DECYBEL na terenie miasteczka studenckiego, wydawania gazety studenckiej PRESIK. Doktoranci rozszerzenie oferty studiów doktoranckich, indywidualizacja procesu kształcenia doktorantów, rozwój systemu stypendiów doktoranckich, w tym w oparciu o środki pozyskiwane z funduszy UE, zwiększenie udziału doktorantów w życiu Uczelni, Relacje z otoczeniem poszukiwanie partnerów instytucjonalnych i wspólne występowanie o fundusze na badania naukowe, edukację i rozwój bazy naukowo-badawczej, wspieranie działalności uczelni w zakresie działań na rzecz rozwoju innowacyjności i transferu technologii,

10 wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarki, nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości w regionie Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Kielecki Inkubator Technologiczny, współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, społecznymi inaukowymi regionu i kraju, zaangażowanie w przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym i ponadregionalnym realizowane we współpracy z partnerami zewnętrznymi, sprawowanie patronatu nad Kieleckim Festiwalem Nauki. Zarządzanie Uczelnią usprawnienie funkcjonowania administracji przez wsparcie zintegrowanym systemem informatycznym zarządzania Uczelnią, wdrożenie systemu zarządzania jakością, współdziałanie ze związkami zawodowymi w zakresie rozwiązywania spraw pracowniczych na ogólnie obowiązujących zasadach, kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni. Miniona kadencja upłynęła pod znakiem wielu zmian związanych między innymi z nowymi zasadami funkcjonowania szkół wyższych w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nowych standardów kształcenia, zmianą zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Kolejnych reform w tym zakresie możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Są one nieuniknione, wymuszone koniecznością funkcjonowania uczelni w warunkach otwartego rynku edukacyjnego w skali zjednoczonej Europy, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, stymulowania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Będą wymagały one nowych rozwiązań w zakresie organizacji uczelni i realizowania przez nią podstawowych zadań statutowych kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Jednocześnie warunki te stwarzają nowe perspektywy rozwojowe związane z dopływem dodatkowych środków, a tym samym możliwość lepszego finansowania nauki i edukacji, jak i wzrostu uposażeń pracowników. Wyzwania, przed jakimi stanie Uczelnia w najbliższych latach realizowane będą w znacznym stopniu na wydziałach. Ich potencjał naukowy, dydaktyczny decydować będzie o sile i pozycji naszego Uniwersytetu! Istotnym zadaniem będzie integracja potencjałów na szczeblu Uczelni, aby mogła ona współpracować i rywalizować na zasadach równorzędnych z innymi uniwersytetami w kraju i za granicą. Dlatego też Uniwersytet potrzebuje rektora, który zna i rozumie specyfikę Uczelni, ma doświadczenie organizacyjne, a nade wszystko potrafi integrować środowisko akademickie by wspólnie realizować ambitne zadania. Uważam, że spełniam te kryteria i dlatego zdecydowałam się na ponowne kandydowanie na funkcję rektora, której sprawowanie traktuję w kategoriach służby na rzecz całej społeczności akademickiej. W działalności organizacyjnej Uczelni uczestniczę od momentu uzyskania stopnia doktora habilitowanego w latach pełniłam funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego. Przez kolejne dwie kadencje byłam prorektorem do spraw dydaktycznych i studenckich oraz do spraw ogólnych. W 2002 r. zostałam wybrana na dziekana Wydziału Humanistycznego. W 2005 r. powierzono mi najwyższa funkcję na Uczelni. Przez 10 lat byłam też opiekunem Studenckiego Koła Historyków. Od wielu lat przewodniczę Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym i Okręgowej Olimpiadzie o Unii

11 Europejskiej. Od 2007 r. jestem członkiem Komitetu Nauk Historycznych. Mając długoletnie doświadczenie w zarządzaniu Uczelnią oraz liczne kontakty z przedstawicielami nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i kultury, gospodarki będę mogła dobrze służyć społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu. Proszę o poparcie w głosowaniu

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata 2008-2012 Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka UNIWERSYTET - EDUKACJA UNIWERSYTET - BADANIA UNIWERSYTET - TECHNOLOGIE/INNOWACJE DLA GOSPODARKI Trójkąt wiedzy Badania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji PO Kapitał Ludzki - Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

W kierunku uniwersytetu europejskiego

W kierunku uniwersytetu europejskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca Zakład Mikrobiologii Instytut Biologii Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego adres elektroniczny: wkaca@pu.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie R-0161/31/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UW w dniu 29 listopada 2011r. Warszawa, 2011-11-29 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r. Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

7. KARTY STRATEGICZNE

7. KARTY STRATEGICZNE 7. KARTY STRATEGICZNE LEGENDA Dz Dziekan PDzKS Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów PDzNiWG - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką WK ds. WSZJK Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku Kielce, 27.10.2015 r. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla studentów III stopnia w dyscyplinie BIOLOGIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16 JAN SZMIDT Kandydat na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej Kadencja 2012 2016 1/16 Dlaczego kandyduję? Widzę szanse rozwoju Politechniki Warszawskiej Mam dostateczne doświadczenie i wiedzę, aby podjąć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/97/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Historycznego UW na kierunku Historia. Postanowienia ogólne

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Historycznego UW na kierunku Historia. Postanowienia ogólne Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Historycznego UW na kierunku Historia Postanowienia ogólne 1. Wydział Historyczny UW, zwany dalej Wydziałem, organizuje w ramach programu

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku

Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. do 2016 roku Misja i strategia Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do 2016 roku Kraków, 2013 Misja i strategia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie: ADIUNKTA (j. polski) Wykształcenie kierunkowe: filologia polska Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej a) kopię dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora 1 ASYSTENTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. www.tylikowska.pl - 1 -

PROGRAM WYBORCZY. www.tylikowska.pl - 1 - PROGRAM WYBORCZY 2008 www.tylikowska.pl - 1 - Doświadczenie i kompetencje 5 Studenci i doktoranci 7 USOS 7 Program studiów 7 Rekrutacja 8 Wymiana międzynarodowa studentów i doktorantów 8 Praktyki 8 Procedury/Instrukcje

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu załącznik do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. ANKIETA okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. ANKIETA okresowej oceny nauczyciela akademickiego Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ANKIETA okresowej oceny nauczyciela akademickiego za okres od.. do (dd.mm.rrrr) (dd.mm.rrrr) Część A (wypełnia nauczyciel akademicki) I. Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku.

Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku. Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku. U C H W A Ł A Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo