Curriculum Vitae. Regina Renz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Curriculum Vitae. Regina Renz"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae Regina Renz Regina Renz, urodzona 17 X 1948 r. w Siemiradzu ( powiat radomski). Studia ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku historia w 1974 r. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, w którym pracuje do dziś. W Instytucie tym przeszłam kolejne szczeble awansu od asystenta do profesora. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii uzyskałam w Instytucie Historii PAN w Warszawie 25 lutego 1982 r. na podstawie rozprawy: Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze napisanej pod kierunkiem prof. Ryszarda Kołodziejczyka. Recenzentami byli: prof. Irena Pietrzak Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Andrzej Ajnenkiel z Polskiej Akademii Nauk. W latach osiemdziesiątych nawiązałam współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie 28 czerwca 1990 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego na podstawie całokształtu dorobku i pracy; Społeczeństwo małomiasteczkowe w województwie kieleckim Recenzentami przewodu habilitacyjnego byli :prof. Ryszard Kołodziejczyk ( Instytut Historii PAN w Warszawie), prof. Stefan Kowal ( Instytut Historii UAM), prof. Marian Eckert ( Instytut Historii WSP w Zielonej Górze). Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskałam 24 stycznia 1997 r.

2 Główne kierunki badań Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są stosunki społeczno gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki drobnotowarowej, społeczności małomiasteczkowych i problematyki kobiecej. Badania naukowe rozpoczęłam od problematyki gospodarczej XIX i XX w. W dalszej kolejności objęłam badaniami społeczności małomiasteczkowe, problem metodologicznie złożony, słabo rozpoznany w nauce polskiej. Ostatnio prowadzę badania dotyczące problematyki obyczajowo kulturowej. Drukiem ukazały się prace dotyczące kobiet, modelu rodziny, mniejszości narodowych i życia religijnego, kwestii społeczno gospodarczych w dobie kapitalizmu. Współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi Współpraca naukowa ze wszystkimi ważniejszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce zajmującymi się w/w problematyką badawczą, a szczególnie z: Polską Akademią Nauk w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Akademią Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytutem Biografistyki Polonijnej we Francji i Brandeis University w USA. Promotor rozpraw doktorskich, recenzent na stopnie naukowe i tytuły, recenzent wydawniczy Wypromowałam 5 doktorów, którzy stopnień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskali w latach broniąc rozprawy doktorskie na Wydziale Humanistycznym WSP/AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3 Recenzent 15 prac doktorskich i 2 rozpraw habilitacyjnych bronionych w latach na Uniwersytecie Jagiellońskim,Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Recenzent dorobku i 2 rozpraw habilitacyjnych, recenzent 5 wniosków o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych, recenzent kilkunastu prac naukowych do wydawnictw uczelnianych w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Lublina, Krakowa, Kielc, Warszawy, Częstochowy. Organizator życia naukowego Wniosłam trwały wkład w organizowanie i popularyzowanie życia naukowego w swoim środowisku. Z mojej inicjatywy i przy dużym udziale organizowane były konferencje i sympozja ogólnopolskie o charakterze interdyscyplinarnym, poświęcone społecznościom małomiasteczkowym, kulturze Żydów polskim, społeczno kulturalnej działalności kościołów i grup wyznaniowych w Polsce w XIX i XX w. Materiały z tych konferencji pod moją redakcją, a także prof. Marty Meduckiej ukazały się drukiem. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego od 1975 r. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego od 1982 r. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN na kadencję Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Pełnione funkcje prodziekan Wydziału Humanistycznego prorektor ds. dydaktycznych i studenckich prorektor ds. ogólnych dziekan Wydziału Humanistycznego 2005 rektor Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, a obecnie Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

4 Nagrody i wyróżnienia 1993 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2000 r. Złoty Krzyż Zasługi 2007 r. Nagroda Miasta Kielce Ogólna liczba publikacji Mój dorobek naukowy wynosi łącznie 134 publikacje, w tym 3 samodzielne książki, czwarta przyjęta do druku, dwie z moim znaczącym udziałem oraz 2 tomy wyboru źródeł do historii powszechnej Ważniejsze publikacje to: 1. Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze, Warszawa Kraków 1984, ss Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim , Kielce 1990, ss Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego , Kielce 1994, ss Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec 1996, ss.154 ( wspólnie z Adamem Penkallą) 5. Drobnomieszczaństwo województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, w: Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku pod. red. S.Kowalskiej Glikman, t. III, Warszawa 1992, s Wizerunek drobnego przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX w., pod red. R.Kołodziejczyka, Warszawa 1993, s Aktywność społeczno kulturalna żydowskich gmin wyznaniowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, w: Aktywność społeczno kulturalna kościołów i grup wyznaniowych w Polsce w XIX i XX w. pod red. R. Renz i M.Meduckiej,Kielce 1995, s Ostrowiec w międzywojniu, w : Ostrowiec Świętokrzyski monografia historyczna miasta,ostrowiec Świętokrzyski 1997, s

5 9. Provincial family in Poland between the Wars on the basis of the district of Kielce, Polish Population Review 1997, no 10, s Mniejszości wyznaniowo narodowościowe w wojewóztwie kieleckim w latach międzywojnia ( ) w: Wizja i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce, Poznań 2002, s Polki i Żydówki w małych miastach międzywojennej Kielecczyzny w: Społeczeństwo w dobie przemian wiek XIX i XX, Warszawa 2003, s Small towns in intern war Poland, in: Polin Studiem in Polish Jegry. Volumene seventeen.the Shtetl : Myth and Reality. Edited by A. Polonsky, Oxford 2004, s Drogi karier naukowych wybitnych Polek we Francji w XIX i XX wieku,w: Polacy we Francji : Historia i Współczesność, pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Warszawa 2004, s artykuł po polsku i po francusku 14.Z życia religijnego kobiet katoliczek w międzywojennej diecezji kieleckiej, w : Kobiety i kultura religijna, pod red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s Przyjęta do druku praca : Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom, praca aktywność społeczna, w wydawnictwie Akademii Świętokrzyskiej 16 aa wydawniczych

6 PROGRAM WYBORCZY RAZEM DLA UNIWERSYTETU Program rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata Regina Renz W nadchodzącej kadencji nasza uczelnia obchodzić będzie 40-lecie swojego powstania. Czterdzieści lat to okres długi w życiu człowieka, krótki dla realizacji tak złożonego procesu, jakim jest dorastanie uczelni do poziomu uniwersyteckiego. Jest to szczególnie trudne zadanie w sytuacji, gdy uczelnia ta wyrasta od podstaw w regionie, w którym nie było tradycji akademickich. Wymaga ono woli, zaangażowania i współpracy całego środowiska oraz wsparcia ze strony władz państwowych i samorządowych. Cieszę się, że jako rektorowi mijającej kadencji było mi dane doświadczyć wielkiej determinacji i zaangażowania całego środowiska akademickiego, które w konsekwencji doprowadziło do uzyskania przez uczelnię statusu Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego, którego patronem jest Jan Kochanowski. Rozpoczynaliśmy obecną kadencję z trzema uprawnieniami do doktoryzowania: w zakresie historii, językoznawstwa i fizyki oraz z jednym uprawnieniem do habilitowania w zakresie historii. Dzisiaj Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy posiada siedem uprawnień do nadawania stopnia doktora w ciągu dwóch ostatnich lat przybyło ich cztery w zakresie pedagogiki, geografii, biologii i sztuk pięknych. Każde z nadanych uprawnień to swoisty certyfikat potwierdzający wysoki poziom badań naukowych i kształcenia. Staramy się sprostać nowym wyzwaniom przez pozyskiwanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej kampusu uniwersyteckiego, ciągłą aktualizację i poszerzanie oferty kształcenia dostosowaną do wymagań społecznych i potrzeb rynku pracy, rozwój badań naukowych i twórczości artystycznej w powiązaniu z potrzebami gospodarczymi i kulturowymi regionu i kraju. Przedstawiony poniżej program wyborczy obejmuje jedynie najważniejsze z wyzwań, z jakimi, winniśmy się zmierzyć w najbliższych latach. Zadania te są ambitne, ale możliwe do zrealizowania pod jednym warunkiem zaangażowania i zgodnego współdziałania całej wspólnoty uniwersyteckiej RAZEM DLA UNIWERSYTETU. Status Uczelni Spełnienie warunków i wymogów formalnych do przekształcenia w Uniwersytet Jana Kochanowskiego Infrastruktura Uczelni a) zakończenie rozbudowy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, w tym Instytutu Chemii i Centrum Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych, b) wyposażenie i uruchomienie zespołu 14 specjalistycznych laboratoriów naukowobadawczych na Wydziale Matematyczo-Przyrodniczym, c) budowa Biblioteki Głównej wraz z Uczelnianym Centrum Danych, d) budowa Centrum Języków Obcych,

7 e) rozbudowa Wydziału Zarządzania i Administracji, budowa Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości f) rozbudowa Wydziału Pedagogiczno Artystycznego, budowa Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej, g) modernizacja i uruchomienie biblioteki Wydziału Nauk o Zdrowiu, h) modernizacja bazy dydaktycznej i przygotowanie budowy Biblioteki Filii w Piotrkowie Trybunalskim, i) przygotowanie budowy Akademickiego Centrum Sportowego. Środki na inwestycje budowlane: a) fundusze pomocowe Unii Europejskiej (w mijającej kadencji zabezpieczono środki na rozbudowę i wyposażenie specjalistyczne obiektów campusu uniwersyteckiego w wysokości 40 mln Euro, w ramach listy indykatywnej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach listy indykatywnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu związanego z uruchomieniem zintegrowanego zespołu laboratorium badawczych na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. 12,2 mln Euro oraz w ramach środków pomocowych na poziomie regionalnym) b) budżet państwa, c) środki własne Uczelni (w tym pochodzące ze sprzedaży nieruchomości) Informatyzacja Uczelni j) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią, k) rozbudowa sieci szkieletowej Uczelni wraz z telefonią IP, l) budowa i wdrożenie platformy cyfrowej do kształcenia zdalnego, m) zapewnienie bezprzewodowego dostępu do zasobów Internetu we wszystkich budynkach dydaktycznych Uczelni, n) integracja zasobów informatycznych Uczelni w Uczelnianym Centrum Danych, o) zwiększenie dostępu do elektronicznych baz danych wspierających prowadzenie badań naukowych, p) utworzenie elektronicznego archiwum prac dyplomowych, q) zakończenie budowy katalogu elektronicznego zasobów bibliotecznych, r) rozpoczęcie procesu digitalizacji zbiorów bibliotecznych Środki na inwestycje w zakresie informatyzacji: fundusze pomocowe Unii Europejskiej (w mijającej kadencji zabezpieczono środki na kompleksową informatyzację Uczelni w ramach projektu wpisanego na listę indykatywną Programu Operacyjnego Polska Wschodnia), budżet państwa, środki własne Uczelni. Polityka kadrowa Uczelni wdrożenie motywującego systemu oceny i awansu nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni, prowadzenie aktywnej polityki kadrowej w obszarach uznanych za strategiczne z punku widzenia rozwoju Uczelni, związanych z utrzymaniem i pozyskaniem nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych (w tym literaturoznawstwo, nauki o zdrowiu, matematyka, chemia, politologia, ekonomia, fizyka), tworzenia nowych kierunków studiów i badań naukowych,

8 wdrożenie systemu premiowania pracowników wyróżniających się zaangażowaniem w realizację przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym w szczególności finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, stymulowanie rozwoju młodej kadry przez motywujący system stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, podwyżki wynagrodzeń we wszystkich grupach pracowników i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników w oparciu o pozabudżetowe środki finansowe, rozbudowa jednostki wspierającej działania związane z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych na inwestycje, edukację i badania naukowe, stymulowanie wymiany kadry naukowo-dydaktycznej z uczelniami zagranicznymi i zwiększenie zatrudnienia cudzoziemców zwłaszcza na stanowisku profesorów wizytujących Nauka wsparcie infrastrukturalne, finansowe i organizacyjne przedsięwzięć uznanych za strategiczne w tym Centrum Nowoczesnych Technologii, Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości, Uniwersyteckie Centrum Edukacji Oświatowej i Artystycznej, Centrum Języków Obcych, wspieranie badań w dziedzinach uznanych za priorytetowe z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć Uczelni i określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, realizacja programów rozwojowych wydziałów w zakresie badań naukowych umożliwiających awans naukowy jednostek do wyższej kategorii według zasad określonych przez ministra właściwego ds. nauki, wspomaganie działań integrujących środowiska naukowe w realizacji tematów badawczych uznanych za wiodące, wspieranie współpracy naukowej zespołów badawczych i jednostek organizacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym, wspieranie działalności jednostek prowadzących kształcenie na kierunkach artystycznych, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych wspierających inicjatywy kulturalno-artystyczne, zwiększenie dostępu do informacji naukowej, w tym wydawnictw elektronicznych i baz danych, umożliwiającego szybszy rozwój naukowy, systematyczny rozwój współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, realizowanej w ramach umów dwustronnych, konsorcjów, programów ramowych Unii Europejskiej, pozyskiwanie środków na stypendia doktoranckie i staże podoktorskie, włączanie studentów w realizację projektów badawczych. Kształcenie aktualizacja i rozszerzenie oferty kształcenia uwzględniająca zapotrzebowanie społeczne, uwarunkowania wewnętrzne i potrzeby rynku pracy, systematyczna poprawa jakości kształcenia, opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, aktualizacja i poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego: studiów podyplomowych i kursów dokształcających, w tym form kształcenia finansowanych ze środków UE, rozszerzanie oferty kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, w tym makrokierunków,

9 zwiększenie zakresu przedmiotów obieralnych i elastyczności studiowania, rozwój systemu praktyk studenckich, w tym wdrożenie koncepcji szkół praktyk w związku z praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela, nawiązywanie bliskiej współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami przez wprowadzenie systemu praktyk i staży promowanie realizacji prac dyplomowych przy współudziale instytucji naukowych gospodarczych i społecznych, wdrożenie dziekanatowego systemu obsługi toku studiów, wprowadzenie metody kształcenia zdalnego jako uzupełniającej formy prowadzenia zajęć oraz przygotowanie kompleksowej oferty kształcenia w formie zdalnej na wybranych kierunkach studiów, zwiększenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych i oferty studiów podyplomowych i studiów prowadzonych w językach obcych, zwiększenie zakresu wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów i stworzenie warunków do podejmowania studiów przez cudzoziemców w Uczelni na zasadach komercyjnych. uzyskanie pozytywnych wyników akredytacji prowadzonych kierunków studiów, Studenci rozbudowa i zwiększenie zakresu działania Biura Karier, ulokowanie w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i stworzenie warunków funkcjonowania powołanych w nim firm prowadzonych przez studentów i pracowników Uczelni, dostosowanie budynków, wyposażenia sal i laboratoriów oraz organizacji kształcenia do potrzeb studentów niepełnosprawnych, dbałość o warunki mieszkaniowe na terenie miasteczka studenckiego: kompleksowy remont domu studenckiego Melodia, zróżnicowanie opłat za korzystanie z domów studenta w zależności od oferowanego standardu, wspomaganie rozwoju studenckiego ruchu naukowego i działalności sportowej, wspomaganie inicjatyw studentów w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej. wspieranie aktywności studentów, w tym w prowadzeniu klubu studenckiego WSPAK, radiowęzła DECYBEL na terenie miasteczka studenckiego, wydawania gazety studenckiej PRESIK. Doktoranci rozszerzenie oferty studiów doktoranckich, indywidualizacja procesu kształcenia doktorantów, rozwój systemu stypendiów doktoranckich, w tym w oparciu o środki pozyskiwane z funduszy UE, zwiększenie udziału doktorantów w życiu Uczelni, Relacje z otoczeniem poszukiwanie partnerów instytucjonalnych i wspólne występowanie o fundusze na badania naukowe, edukację i rozwój bazy naukowo-badawczej, wspieranie działalności uczelni w zakresie działań na rzecz rozwoju innowacyjności i transferu technologii,

10 wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarki, nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości w regionie Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Kielecki Inkubator Technologiczny, współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, społecznymi inaukowymi regionu i kraju, zaangażowanie w przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym i ponadregionalnym realizowane we współpracy z partnerami zewnętrznymi, sprawowanie patronatu nad Kieleckim Festiwalem Nauki. Zarządzanie Uczelnią usprawnienie funkcjonowania administracji przez wsparcie zintegrowanym systemem informatycznym zarządzania Uczelnią, wdrożenie systemu zarządzania jakością, współdziałanie ze związkami zawodowymi w zakresie rozwiązywania spraw pracowniczych na ogólnie obowiązujących zasadach, kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni. Miniona kadencja upłynęła pod znakiem wielu zmian związanych między innymi z nowymi zasadami funkcjonowania szkół wyższych w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nowych standardów kształcenia, zmianą zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Kolejnych reform w tym zakresie możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Są one nieuniknione, wymuszone koniecznością funkcjonowania uczelni w warunkach otwartego rynku edukacyjnego w skali zjednoczonej Europy, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, stymulowania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Będą wymagały one nowych rozwiązań w zakresie organizacji uczelni i realizowania przez nią podstawowych zadań statutowych kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Jednocześnie warunki te stwarzają nowe perspektywy rozwojowe związane z dopływem dodatkowych środków, a tym samym możliwość lepszego finansowania nauki i edukacji, jak i wzrostu uposażeń pracowników. Wyzwania, przed jakimi stanie Uczelnia w najbliższych latach realizowane będą w znacznym stopniu na wydziałach. Ich potencjał naukowy, dydaktyczny decydować będzie o sile i pozycji naszego Uniwersytetu! Istotnym zadaniem będzie integracja potencjałów na szczeblu Uczelni, aby mogła ona współpracować i rywalizować na zasadach równorzędnych z innymi uniwersytetami w kraju i za granicą. Dlatego też Uniwersytet potrzebuje rektora, który zna i rozumie specyfikę Uczelni, ma doświadczenie organizacyjne, a nade wszystko potrafi integrować środowisko akademickie by wspólnie realizować ambitne zadania. Uważam, że spełniam te kryteria i dlatego zdecydowałam się na ponowne kandydowanie na funkcję rektora, której sprawowanie traktuję w kategoriach służby na rzecz całej społeczności akademickiej. W działalności organizacyjnej Uczelni uczestniczę od momentu uzyskania stopnia doktora habilitowanego w latach pełniłam funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego. Przez kolejne dwie kadencje byłam prorektorem do spraw dydaktycznych i studenckich oraz do spraw ogólnych. W 2002 r. zostałam wybrana na dziekana Wydziału Humanistycznego. W 2005 r. powierzono mi najwyższa funkcję na Uczelni. Przez 10 lat byłam też opiekunem Studenckiego Koła Historyków. Od wielu lat przewodniczę Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym i Okręgowej Olimpiadzie o Unii

11 Europejskiej. Od 2007 r. jestem członkiem Komitetu Nauk Historycznych. Mając długoletnie doświadczenie w zarządzaniu Uczelnią oraz liczne kontakty z przedstawicielami nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i kultury, gospodarki będę mogła dobrze służyć społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu. Proszę o poparcie w głosowaniu

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata 2008-2012 Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka UNIWERSYTET - EDUKACJA UNIWERSYTET - BADANIA UNIWERSYTET - TECHNOLOGIE/INNOWACJE DLA GOSPODARKI Trójkąt wiedzy Badania

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni Pełna nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni: Telefon: Faks: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF.

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ 2016-2020, DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. UG Szanowni Państwo, Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego związany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi.

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi. Strategia Wydziału Historycznego na lata 2012/2013-2018/2019 (na podstawie propozycji przygotowanej przez prof. Ilonę Czamańską i przyjętych przez Radę Wydziału Historycznego 14 lutego 2011 r.) 1. Badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab.

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. Załącznik Nr 12G Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji PO Kapitał Ludzki - Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie R-0161/31/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

W kierunku uniwersytetu europejskiego

W kierunku uniwersytetu europejskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca Zakład Mikrobiologii Instytut Biologii Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego adres elektroniczny: wkaca@pu.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-III-61/0 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo