Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną"

Transkrypt

1 Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną, używającą nazwy skróconej: PSE S.A., z siedzibą w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, Konstancin Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał w całości wpłacony, NIP: , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: i.. z siedzibą w., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez... w pod numerem KRS, NIP:., o kapitale zakładowym w wysokości.., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: zwanymi dalej łącznie Stronami a odrębnie Stroną. 1 Definicje Następujące pojęcia użyte w Umowie będą miały poniższe znaczenie: 1. System zintegrowany System Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną, będący przedmiotem, dostaw, wdrożenia i wsparcia, określonych w Umowie; 2. Produkty Dokumentacja, Oprogramowanie, Sprzęt dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę i będące wynikiem realizacji Umowy; 3. Usługi usługi projektowe, wdrożeniowe, gwarancyjne lub inne usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy; 4. Dokumentacja Systemu Plan Wdrożenia Systemu, Dokumentacja projektowa, Dokumentacja wdrożeniowa, Dokumentacja użytkowa, Dokumentacja powykonawcza, Model eksploatacji i rozwoju Systemu oraz pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy; 5. Plan wdrożenia Systemu - dokument opisujący sposób realizacji prac określonych w niniejszej Umowie, których celem jest wdrożenie Systemu u Zamawiającego; 6. Dokumentacja projektowa dokumentacja opisująca projekt Systemu, w tym jego funkcjonalność, sposób implementacji i działania w środowisku Zamawiającego; 7. Dokumentacja wdrożeniowa instrukcje instalacji, plany i scenariusze testowe, raporty wdrożeniowe oraz pozostała dokumentacja wdrożenia Systemu u 1

2 Zamawiającego; 8. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja opisująca System i jego konfigurację po jego wdrożeniu i przekazaniu do eksploatacji, obejmująca również zmiany w Dokumentacji projektowej i kody źródłowe oprogramowania; 9. Dokumentacja eksploatacyjna podręczniki, instrukcje, procedury oraz wszelkie inne opracowania opisujące System oraz sposób jego działania, użytkowania, konfiguracji, rozwijania i administrowania, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz eksploatacji Systemu; 10. Model eksploatacji i rozwoju Systemu dokumentacja opisująca zasady, role i odpowiedzialności osób uczestniczących w eksploatacji i rozwoju Systemu; 11. Oprogramowanie - programy komputerowe wchodzące w skład Systemu, dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, które dzieli się na: 1) Oprogramowanie standardowe standardowe moduły Oprogramowania (COTS), 2) Oprogramowanie dedykowane moduły lub modyfikacje Oprogramowania wykonane przez Wykonawcę dla Zamawiającego; 12. Oprogramowanie systemowe - System operacyjny i związane z nim programy zarządzania zasobami Systemu; 13. Oprogramowanie narzędziowe - oprogramowanie wspierające administrowanie i eksploatację Systemu, systemy zarządzania bazami danych, oraz inne oprogramowanie którego uruchomienie jest niezbędne do prawidłowego działania Systemu; 14. Oprogramowanie użytkowe - oprogramowanie przeznaczone do realizacji określonych zadań biznesowych użytkownika, oferujące bezpośredni kontakt i interakcję z użytkownikiem; 15. Platforma sprzętowo-systemowa - Sprzęt i Oprogramowanie systemowe niezbędne do prawidłowego działania Systemu; 16. Platforma sprzętowo-narzędziowa - Sprzęt, Oprogramowanie systemowe i Oprogramowanie narzędziowe niezbędne do prawidłowego działania Systemu; 17. Sprzęt - urządzenia i sprzęt komputerowy lub sieciowy niezbędny do uruchomienia Systemu, w tym dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy; 18. Wada uszkodzenie lub inne nieprawidłowe działanie Produktów dostarczonych przez Wykonawcę; 19. Czas naprawy czas od przyjęcia zgłoszenia do momentu naprawy lub wymiany uszkodzonego Sprzętu lub usunięcia Awarii; 20. Rozwiązanie Zastępcze - tymczasowa funkcjonalność Systemu, zapewniająca możliwość korzystania z Systemu w przypadku wystąpienia Wady; 21. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy; 22. Grupa Kapitałowa PSE PSE S.A. oraz spółki, w których PSE S.A. posiada ponad 50% udziałów lub akcji oraz - na potrzeby realizacji niniejszej Umowy - Kancelaria Prawnicza Energo-Lex S.C.; 23. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną. (nr postępowania: ); 24. Oferta oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu publicznym prowadzonym w 2

3 trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną (nr postępowania: ), której rezultatem wyboru przez Zamawiającego jest niniejsza Umowa. 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną, dalej nazywanego również Systemem, w tym wykonanie prac polegających na zinwentaryzowaniu zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego, zaprojektowaniu Systemu, dostawie Oprogramowania i licencji oraz przetestowaniu i uruchomieniu Systemu, zgodnie z opisem przedmiotu Umowy zawartym w SIWZ Część II: Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 9 do Umowy. 2. Szczegółowy zakres prac oraz sposób realizacji przedmiotu Umowy określa Załącznik nr1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia). 3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ramach następujących etapów: 1) Etap I - Projektowanie, w tym między innymi: a) opracowanie Planu Wdrożenia Systemu, b) opracowanie Projektu Funkcjonalnego Wdrożenia, c) opracowanie Projektu Technicznego Wdrożenia; 2) Etap II Wdrożenie pilotażowe Systemu, w tym między innymi: a) opracowanie Koncepcji i Planu Wdrożenia Pilotażowego, b) dostawa i wdrożenie Systemu w wersji pilotażowej, c) opracowanie Raportu końcowego z wdrożenia pilotażowego; 3) Etap III Wdrożenie produkcyjne Systemu, w tym między innymi: a) opracowanie Koncepcji i Planu Wdrożenia Produkcyjnego, b) wdrożenie Systemu w wersji produkcyjnej, c) opracowanie Raportu Końcowego z Wdrożenia Produkcyjnego, d) opracowanie Dokumentacji użytkownika, e) opracowanie Dokumentacji administratora, f) opracowanie Dokumentacji powykonawczej; 4. W ramach każdego z ww. Etapów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Produkty zgodnie ze specyfikacją i zakresem określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru). 5 Po odebraniu Dokumentacji projektowej, prace będą realizowane w oparciu o projekty opracowane w ramach Dokumentacji projektowej. Podstawą do dokonania odbioru jakościowego Systemu będzie należyte wykonanie prac zgodnie z odebranymi projektami. 6. Zakres dostaw i prac niezbędnych do realizacji Umowy oraz Produktów wdrożeniowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może być doprecyzowany na etapie opracowania Planu wdrożenia Systemu, przy czym 3

4 powyższe doprecyzowanie nie stanowi zmiany przedmiotu Umowy, o ile nie spowoduje zmiany zakresu określonego w niniejszym paragrafie. 7. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą także dostawy i prace, które nie zostały wprost określone w Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia), a których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a które doświadczony wykonawca powinien był przewidzieć w toku postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie SIWZ oraz informacji udzielonych przez Zamawiającego, a także te prace, których konieczność wykonania wynika z obowiązujących w dacie zawarcia umowy przepisów. 3 Termin realizacji Umowy 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do r., przy czym z zachowaniem terminów określonych poniżej: 1) Etap I zostanie zrealizowany w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 2) Etap II zostanie zrealizowany w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 3) Etap III zostanie zrealizowany w terminie do r. 2. Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia, przedstawiający terminy rozpoczęcia i zakończenia wszystkich Etapów realizowanych przez Wykonawcę oraz Produktów tych Etapów, wraz z terminami ich zgłaszania do odbioru, będzie stanowić element Planu wdrożenia Systemu. 3. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Plan wdrożenia Systemu w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty wejścia w życie Umowy. Plan wdrożenia Systemu podlega zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący Umowy. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do czasu wykonania wszystkich postanowień z niej wynikających. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki organizacyjne, aby zrealizować przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą starannością umożliwiającą spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych i funkcjonalnych określonych w Umowie. 2. Wykonawca oświadcza, że: 1) cel, dla jakiego zostało mu powierzone wykonanie przedmiotu Umowy, jak też sposób jego wykorzystania przez Zamawiającego, jest Wykonawcy wiadomy, 2) realizacja przedmiotu Umowy nie będzie naruszać w jakikolwiek sposób majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich (fizycznych i prawnych). 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osiągnięcie możliwie najlepszych dla Zamawiającego rezultatów świadczonych na podstawie Umowy usług, poprzez zorganizowanie odpowiednich zespołów realizacyjnych (własnych lub zespołów złożonych z podwykonawców) i zapewnienie bieżącego nadzoru wykonywanych przez nie prac, w tym kontroli jakości, przy czym Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni wszelkie narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 4

5 5. Wykonawca, dla zapewnienia wymaganej przez Zamawiającego wydajności i pojemności Systemu, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia), jest zobowiązany, własnym staraniem i na własny koszt, do rozbudowy Platformy sprzętowoprogramowej, udostępnionej dla potrzeb Systemu przez Zamawiającego. 6. W przypadku, określonym w ust. 5 powyżej, Wykonawca dostarczy w ramach Umowy i wynagrodzenia umownego fabrycznie nowy Sprzęt w ilości i o parametrach, które zapewnią osiągnięcie wymaganej przez Zamawiającego wydajności i pojemności Systemu, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia). Wraz ze Sprzętem Wykonawca: 1) dostarczy niezbędne licencje na Oprogramowanie systemowe, które pozwoli w pełni wykorzystać nowe składniki sprzętowe i dokonać ich pełnej integracji z istniejącą zbudowaną przez Zamawiającego Platformą sprzętowo-systemową, 2) dostarczy niezbędne licencje na Oprogramowanie narzędziowe oraz usługi instalacji i konfiguracji Platformy sprzętowo-narzędziowej, w zakresie niezbędnym do prawidłowej, zgodnej z Umową, pracy Systemu. 7. Dostarczony przez Wykonawcę w ramach Umowy Sprzęt będzie fabrycznie nowy oraz będzie posiadał co najmniej 3-letnią gwarancję producenta. Pozostałe warunki gwarancji określa W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do użycia takiego Sprzętu i Oprogramowania do realizacji przedmiotu Umowy, dla którego producenci i dostawcy gwarantują wsparcie techniczne i możliwość rozbudowy zakupionego Sprzętu w okresie co najmniej 5 (pięciu) lat od daty Odbioru Końcowego. 9. Całą korespondencję z Zamawiającym dotyczącą realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie uzgodnienia ustne i pisemne, Wykonawca będzie prowadził w języku polskim. 10. Wykonawca realizując Umowę zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego zasad, regulaminów i procedur, które to na wniosek Wykonawcy zostaną mu niezwłocznie udostępnione. 11. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonaniem Umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane osobie wskazanej w 6 ust. 3 Umowy. Zamawiający podejmie działania w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych przez Wykonawcę. 12. Przedstawiciele Wykonawcy, posiadający odpowiednie do przedmiotu spraw uprawnienia, są zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach projektowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, na każde wezwanie przedstawicieli Zamawiającego. Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do udzielania informacji nt. realizowanego przedmiotu Umowy zgodnie ze stanem faktycznym oraz swoją najlepszą wiedzą. 13. Wykonawca jest zobowiązany przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych swoich pracowników i/lub innych osób, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy na terenie obiektu w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165, do przekazywania w formie pisemnej pracownikom i/lub innym osobom, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy na terenie obiektu w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165, następującej informacji: Dane osobowe pracowników Wykonawcy i/lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy na terenie obiektu w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165, w zakresie: imię i 5

6 nazwisko, fotografia, nazwa firmy, zostaną udostępnione PSE S.A. do przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165 oraz zabezpieczenia mienia będącego własnością użytkowników obiektu przed utratą bądź uszkodzeniem. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. PSE S.A. nie przewiduje udostępnienia ww. danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu powyższej ustawy.. 5 Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy Platformę sprzętowo-systemową, zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia), w terminie określonym w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia. 2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do eksploatowanych i administrowanych systemów teleinformatycznych oraz specjalistycznego sprzętu Zamawiającego w zakresie i w terminach wymaganych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy, w tym w uzasadnionych i uzgodnionych między Stronami przypadkach, również poza godzinami pracy Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia prac na minimum 24 godziny przed ich wykonaniem. 3. Zamawiający zapewni, że Wykonawca będzie mógł przy realizacji Umowy współpracować z delegowanymi pracownikami Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym między Stronami i na zasadach określonych w Planie Wdrożenia Systemu. 4. Z zastrzeżeniem ust. 2. niniejszego paragrafu, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do opracowań tematycznych, materiałów, danych i innych informacji niezbędnych dla realizacji Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego, w terminach wymaganych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o każdej istotnej zmianie w dokumentach powołanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminach wymaganych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy. 6. W ramach współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zapewni udział w pracach projektowych pracowników Zamawiającego lub pracowników Grupy Kapitałowej PSE, na zasadach określonych w Planie wdrożenia Systemu. 6 Przedstawiciele Stron. Zespół realizacyjny 1. Dla celów zarządzania pracami realizowanymi w ramach Umowy, lecz bez prawa dokonywania zmian Umowy, Strony powołują strukturę organizacyjną, składającą się z: a) Kierowników Projektów każdej ze Stron, b) Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdej ze Stron, c) Zespołów Realizacyjnych każdej ze Stron. 2. Ustalenia podejmowane na posiedzeniach Komitetu Sterującego będą wiążące dla obu Stron w zakresie określonym Umową. 3. Zamawiający powołuje na Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego (KPZ) p.., tel., który w imieniu Zamawiającego będzie prowadzić sprawy związane z realizacją niniejszej Umowy. 6

7 4. Wykonawca powołuje na Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy (KPW) p.., tel., który w imieniu Wykonawcy będzie prowadzić sprawy związane z realizacją niniejszej Umowy. 5. Zamawiający powołuje w skład Komitetu Sterującego następujących przedstawicieli: a) p.., tel. Przewodniczący Komitetu Sterującego, b) p.., tel. Członek Komitetu Sterującego. 6. Wykonawca powołuje w skład Komitetu Sterującego następujących przedstawicieli: a) p.., tel. Członek Komitetu Sterującego, b) p.., tel. Członek Komitetu Sterującego. 7. Każda ze Stron ma prawo zmienić osoby wymienione w ust. 3, 4, 5 lub 6 powiadamiając drugą Stronę na piśmie na 3 dni robocze przed planowaną zmianą, bez wymogu sporządzania Aneksu do niniejszej Umowy. 8. Kierownicy Projektów wzajemnie zobowiązani są udzielać niezbędnych wyjaśnień oraz przekazywać informacje konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 2 Dni Roboczych liczonych od dnia otrzymania pisemnego wniosku o złożenie wyjaśnień lub informacji. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Kierowników Projektów nie jest możliwe dotrzymanie ww. terminu, zobowiązani są oni do niezwłocznego ustalenia nowego, możliwe najkrótszego terminu tak, by nie zakłócić procesu realizacji Umowy. 9. Zakres uprawnień Kierowników Projektu: 1) KPZ - odpowiada za realizację projektu ze strony Zamawiającego. Nadzoruje udział pracowników Zamawiającego w pracach, oraz koordynuje działania związane z realizacją Umowy z KPW. KPZ jest głównym pośrednikiem pomiędzy strukturą organizacyjną Zamawiającego, a strukturą projektu po stronie Zamawiającego oraz organizuje współpracę na tej linii. KPZ odpowiada za współpracę z przyszłymi użytkownikami Systemu i nadzoruje przepływ informacji oraz uzyskiwanie niezbędnych danych z organizacji Zamawiającego; 2) KPW - odpowiada za realizację projektu ze strony Wykonawcy w obszarze określonym przedmiotem Umowy i wynikających z niego zadań. Nadzoruje wszystkie prace zespołów Wykonawcy oraz koordynuje działania z KPZ oraz strukturą projektową Zamawiającego. Jego rolą jest dbanie o poprawność metodyczną, poprawne działanie procedur projektowych, planowanie pracy, opracowywanie harmonogramów szczegółowych, nadzór nad dokumentacją projektową, zarządzanie ryzykami w obszarze przedmiotu Umowy. 10. KPZ oraz KPW mają prawo wnosić o posiedzenie Komitetu Sterującego, składając informację o przyczynie, zakresie spraw i wymaganym terminie podjęcia decyzji przez Komitet Sterujący. 11. Komitet Sterujący jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do: 1) wydłużenia, bądź skrócenia terminu realizacji poszczególnych Zadań określonych w Umowie, 2) przesunięcia części zakresu rzeczowego pomiędzy Etapami określonymi w Umowie, w formie pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy, oraz pod warunkiem, że takie zmiany nie spowodują łącznie: 1) zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapów I, II, III, 2) zmiany wartości lub przedmiotu Umowy. 7

8 12. Skład (wykaz osób) Zespołu realizacyjnego Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie osób wchodzących w jego skład, stanowią łącznie Załącznik nr 4 do Umowy (Skład i kompetencje Zespołu Realizacyjnego Wykonawcy). Zmiana osób wchodzących w skład Zespołów realizacyjnych Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego, na zasadach określonych w Planie Wdrożenia Systemu. 13. Zespoły realizacyjne Zamawiającego będą powoływane w celu udziału w realizacji prac projektowych na zasadach określonych w Planie Wdrożenia Systemu. 14. Szczegółowe kompetencje i zasady współpracy zespołów w ramach struktury organizacyjnej dedykowanej do realizacji niniejszej Umowy mogą zostać określone w Planie Wdrożenia Systemu. 7 Dokumentacja 1. Dokumentacja Systemu zostanie dostarczona przez Wykonawcę wraz z Produktami zrealizowanymi w ramach poszczególnych Etapów, zgodnie z Tabelą nr 2 Załącznika nr 2 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru). 2. Wszystkie dokumenty projektowe przekazane Zamawiającemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania będą sporządzone w języku polskim i przekazane przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, w formacie umożliwiającym ich edycję. 3. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu do odbioru, będzie sporządzona w języku polskim i przekazana przez Wykonawcę w postaci wydrukowanej (1 egzemplarz) oraz w postaci elektronicznej na dyskach DVD lub CD, w formacie umożliwiającym jej edycję oraz w formacie PDF. 4. Materiały instruktażowe, służące do przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych, będą dostarczone w formie wydrukowanej i w ilości zgodnej z liczbą uczestników instruktażu, oraz w postaci elektronicznej, w formacie umożliwiającym ich edycję. 5. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej, nie może posiadać żadnych zabezpieczeń przed drukowaniem i kopiowaniem treści. 6. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zostanie opracowana zgodnie ze standardami dokumentacji rozwiązań IT, obowiązującymi u Zamawiającego. 8 Wdrożenie użytkowników 1. Wykonawca przeprowadzi instruktaże dla użytkowników Systemu, określone w Załączniku nr 2 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru). 2. Instruktaże odbędą się w następujących obszarach: 1) obszar I prezentacje ogólne Systemu wszystkim użytkownikom Systemu, 2) obszar II instruktaże dla administratorów w zakresie konfigurowania i administrowania Systemem, 3) obszar III instruktaże dla użytkowników zaawansowanych w zakresie projektowania i modelowania raportów. 3. W ramach obszaru I Wykonawca przygotuje i przeprowadzi prezentację Systemu w sali głównej Zamawiającego dla wszystkich użytkowników Systemu. Liczba prezentacji zostanie ustalona w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia. 4. Warunkiem przeprowadzenia instruktaży w obszarach II i III będzie uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego zakresu tematycznego instruktaży wraz z liczbą 8

9 uczestników poszczególnych instruktaży, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem instruktaży użytkowników. 5. Wykonawca oświadcza, iż instruktaże będą przeprowadzone w zakresie samodzielnego użytkowania, konfigurowania, administrowania oraz projektowania i modelowania w dostarczonym Systemie w zakresie użytkowym i eksploatacyjnym, a także, iż instruktaże będą przeprowadzone w sposób profesjonalny, przez odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów. 6. Instruktaże odbędą się w języku polskim w obrębie Warszawy lub Konstancina-Jeziorny i w terminach przewidzianych w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, stanowiącym element Planu wdrożenia Systemu. 7. Na zakończenie każdego instruktażu Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi świadectwo ukończenia instruktażu o określonej tematyce (certyfikat). 8. Wykonawca oświadcza, iż cała logistyka instruktaży, w tym, choć niewyłącznie, zapewnienie: miejsca instruktaży, sprzętu komputerowego dla uczestników instruktaży, materiałów i pomocy instruktażowych, cateringu itp., obciąża Wykonawcę i została uwzględniona w wynagrodzeniu za wykonanie Umowy, określonym w Procedury odbiorowe 1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu do odbioru Etapy i Produkty określone w Załączniku nr 2 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru) w terminach określonych w 3 oraz w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, stanowiącym integralny element Planu wdrożenia Systemu, w formie pisemnej do Kierownika Projektu Zamawiającego (KPZ), zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do Umowy. 2. Każdy zgłaszany przez Wykonawcę do odbioru przez Zamawiającego Produkt musi spełniać kryteria określone w Załączniku nr 2 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru). 3. Warunkiem odbioru Etapu III (Wdrożenie produkcyjne Systemu) jest przekazanie Zamawiającemu kodów Oprogramowania dedykowanego i podpisanie Protokołu przekazania (wydania) kodu źródłowego. 4. Każdorazowo dostawa Sprzętu lub nośników oprogramowania podlega potwierdzeniu przez Zamawiającego, na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez Wykonawcę, którego wzór zawiera Załącznik nr 6 do Umowy (Wzory dokumentów). 5. Zamawiający dokona czynności odbioru poszczególnych Etapów lub Produktów w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Odbioru zgłoszonego Etapu lub Produktu dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Odbioru z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. O dacie rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę. Za dzień dokonania odbioru uznaje się dzień zatwierdzenia Protokołu Odbioru Etapu/Produktu przez Zamawiającego. Komisja Odbioru dokona odbioru Etapu/Produktu i podpisze Protokół Odbioru Etapu/Produktu bez wad i zastrzeżeń, oraz przekaże go do zatwierdzenia upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego albo zawiadomi Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych wadach. Wzór protokołu Odbioru Etapu/Produktu określa Załącznik nr 5 do Umowy. 6. W przypadku stwierdzenia Wad lub konieczności wprowadzenia uwag i zaleceń, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do usunięcia Wad lub wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego, dotyczących prawidłowej realizacji przez Wykonawcę zobowiązań istniejących na gruncie niniejszej Umowy, na własny koszt i powtórzenia 9

10 procedury odbioru opisanej w niniejszym ustępie. Termin usunięcia Wad lub wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego nie jest nowym terminem wykonania prac i stanowi podstawę do naliczenia kar umownych na podstawie 13 Umowy. 7. Odbiór wszystkich Produktów z Tabeli 2 Załącznika nr 2 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru) i Etapów będzie stanowił podstawę zgłoszenia przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Warunkiem przystąpienia Komisji Odbioru do Odbioru Końcowego będzie pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia realizacji całości prac objętych przedmiotem Umowy, do którego Wykonawca załączy zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru bez wad lub zastrzeżeń, wszystkich Etapów oraz Produktów, określonych w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia oraz przekazanie Zamawiającemu kodów Oprogramowania dedykowanego i podpisanie Protokołu przekazania (wydania) kodu źródłowego. 8. Zakończenie Odbioru Końcowego, potwierdzające należyte wykonanie całości prac objętych przedmiotem Umowy, poświadczone zostanie Protokółem Odbioru Końcowego. 9. Wykonawca, na 30 dni przed upływem terminu gwarancji, jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do Odbioru Pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do Umowy. Do zawiadomienia załączone będzie oświadczenie Wykonawcy o usunięciu wszystkich Wad lub wykaz Wad stwierdzonych na dzień zawiadomienia. 10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca usunął wszystkie Wady stwierdzone na dzień zawiadomienia, to nie później niż w ciągu 7 dni od upływu terminu gwarancji jakości podpisze Protokół Odbioru Pogwarancyjnego. W przeciwnym przypadku Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych Wadach, nie później niż w dniu upływu terminu gwarancji jakości. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych Wad na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego i ponownego zgłoszenia gotowości do Odbioru Pogwarancyjnego, zgodnie z ust. 9. Wzór Protokółu Odbioru Pogwarancyjnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 11. Nie usunięcie przez Wykonawcę Wad do dnia upływu terminu gwarancji uprawnia Zamawiającego do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu. 12. W przypadku, gdy Strony uzgodnią pisemnie, iż usunięcie Wad stwierdzonych do momentu upływu gwarancji jakości lub stwierdzonych w trakcie Odbioru Pogwarancyjnego nastąpi po upływie terminu gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości, która będzie niezbędna do pokrycia kosztów związanych z usuwaniem Wad. Niezwłocznie po usunięciu Wad zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy. 13. Jeżeli Zamawiający nie podpisze w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego i zarazem nie poinformuje Wykonawcy o stwierdzonych Wadach lub Zamawiający nie zgłosi Wad do momentu upływu gwarancji, wówczas będzie to równoznaczne z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy, co oznacza, iż nastąpią skutki, jakie Umowa wiąże z podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego. 14. Dokonanie odbioru jakiegokolwiek Etapu lub Produktu w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za tę część lub cały przedmiot Umowy. 10

11 10 Wynagrodzenie. Warunki płatności 1. Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości [...] zł (słownie: [...] ), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie [...] zł (słownie złotych: [...] tj. łącznie brutto: [...] zł (słownie złotych: [...]). 2. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie prace, usługi, dostawy oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z określonymi w 2 wymaganiami, w tym, choć niewyłącznie: zinwentaryzowanie zasobów, projektowanie, dostawy sprzętu, oprogramowania, oraz instalacje urządzeń, oprogramowania, testowanie i pełne uruchomienie Systemu, instruktaże, a także opłaty za dostarczone licencje na oprogramowanie, gwarancje jakości, ubezpieczenia, podatki, cła oraz dostawy i instalacje realizowane zgodnie z 4 ust Tabela cenowa stanowiąca Załącznik nr 3 (Tabela cenowa) do Umowy zawiera ceny Produktów realizowanych i dostarczanych przez Wykonawcę w ramach Umowy. 4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone w ust. 1, w częściach, płatnych na następujących zasadach: 1) za wykonanie prac Etapu I kwotę stanowiącą 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 2) za wykonanie prac Etapu II kwotę stanowiącą 35% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 3) za wykonanie prac Etapu III kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 5. Płatności wynagrodzenia, w częściach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą dokonywane na podstawie faktur VAT, wystawionych na podstawie protokołów odbioru bez wad i zastrzeżeń wszystkich Etapów i kończących się w ramach poszczególnych Etapów prac i Produktów, przeprowadzonych zgodnie z 9 Umowy, przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Niezrealizowanie w terminie któregokolwiek z kończących się w ramach Etapu prac lub Produktów, z zastrzeżeniem postanowień 13 Umowy, skutkuje wstrzymaniem płatności za cały Etap do czasu zakończenia realizacji tego Etapu, potwierdzonego protokołem jego odbioru bez wad i zastrzeżeń przeprowadzonego zgodnie z 9 Umowy. 6. Podstawą zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest doręczenie Zamawiającemu faktury VAT zawierającej szczegółową specyfikację Produktów danego Etapu wraz z ich cenami zgodnie z treścią Tabeli 1 w Załączniku nr 3 (Tabela cenowa). 11 Gwarancja jakości 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany System jako całość, w tym dostarczony Sprzęt i Oprogramowanie oraz Dokumentację, na okres 36 miesięcy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy gwarancja producenta sprzętu lub oprogramowania przewiduje okres dłuższy (wtedy w zakresie gwarancji w przedłużonym okresie obowiązują warunki gwarancji producenta sprzętu lub oprogramowania). Powyższe okresy gwarancji jakości liczone są od daty protokolarnego Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zapewnia: 11

12 1) funkcjonowanie Systemu jako całości zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 (Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II)) do Umowy oraz zgodnie z Dokumentacją Systemu, 2) wydajność i pojemność Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 (Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II)) do Umowy, 3) usuwanie Wad w terminach i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, 4) że realizacja prac mających na celu usuwanie Wad nie zakłóci pozostałej funkcjonalności Systemu oraz innych systemów Zamawiającego powiązanych z Systemem, 5) przekazywanie kolejnych wersji Oprogramowania Systemu (Upgrade), lub ich uzupełnień (Update, Service Pack, Patch), bezzwłocznie po ich wejściu do obrotu (udostępnienia na rynku), 5) udzielanie pomocy technicznej dotyczącej: instalacji, konfiguracji i funkcjonowania Oprogramowania Systemu między innymi w postaci konsultacji telefonicznych i mailowych, 6) udzielanie pomocy technicznej dotyczącej zasad tworzenia nowych aplikacji i rozwijania funkcjonalności Systemu przez Zamawiającego w ramach dostępnych interfejsów i metod, jak również integracji Systemu z innymi programami i platformami sprzętowymi, 7) udzielenie pomocy technicznej w zakresie analizowania, optymalizowania i modelowania dostarczonego Systemu, w wymiarze 500 roboczogodzin programisty developera, 8) dostęp poprzez Internet do bazy wiedzy producenta Oprogramowania Systemu, zawierającej m.in. informacje i porady techniczne, wykazy najczęściej spotykanych problemów i sposoby ich rozwiązywania. 2. Wady, zgłoszone w okresie gwarancji jakości, Wykonawca będzie usuwał na własny koszt, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym paragrafie, również po upływie terminu gwarancji jakości. 3. Jeśli dostarczone Produkty nie nadają się do uzgodnionego celu lub zawierają Wady, to wówczas Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej poprzez usunięcie Wady lub w uzgodnionych przypadkach poprzez podanie procedury pozwalającej na jej wyeliminowanie, lub poprzez wymianę Produktu na nowy, przy czym wybór sposobu usunięcia Wady należy do Zamawiającego. 4. Wykonawca gwarantuje usuwanie Wad dla uruchomionych funkcjonalności od dnia ich uruchomienia w środowisku produkcyjnym Systemu. 5. Jeżeli dostarczony System nie będzie spełniał wymaganej wydajności lub pojemności, to sytuacja taka będzie uważana za Wadę Systemu i usuwana na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale. 6. Po upływie okresu gwarancji jakości Oprogramowanie Systemu będzie licencjonowane bez jakichkolwiek dalszych gwarancji w takim stanie, w jakim ono będzie ( as is ). 7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Sprzęt dostarczony w ramach Umowy jest fabrycznie nowy. Wykonawca udziela gwarancji jakości obejmującej usuwanie Wad sprzętu, które mogą ujawnić się w trakcie normalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji jakości wymienionym w ustępie 1 niniejszego paragrafu. W przypadku sprzętu, gdy warunki gwarancji jakości producenta sprzętu są korzystniejsze dla Zamawiającego, niż warunki gwarancji jakości opisane w niniejszej Umowie, obowiązują warunki gwarancji producenta sprzętu. 12

13 8. Wykonawca gwarantuje, że nośniki, na których przekazane zostanie Oprogramowanie Systemu będą wolne od jakichkolwiek wad, zarówno prawnych, jak i fizycznych. Jeżeli w okresie gwarancji jakości zostanie stwierdzona wada nośników, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić wadliwy nośnik na nośnik wolny od wad. 9. Części uszkodzone i wymienione w ramach gwarancji jakości przechodzą na własność Wykonawcy z wyłączeniem nośników zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. Ustala się następujące priorytety i maksymalne czasy usunięcia Wad (Czasy naprawy) w okresie gwarancji jakości, liczone od momentu zgłoszenia Wady przez Zamawiającego: 1) dla zgłoszeń o priorytecie Krytycznym, oznaczającym przerwę w pracy Systemu lub jego wdrożonej funkcjonalności, uniemożliwiającą obsługę części lub całości procesu biznesowego w Systemie lub w systemach połączonych interfejsami: 24 godziny; 2) dla zgłoszeń o priorytecie Wysokim, oznaczającym ograniczenie wydajności Systemu lub jego funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą obsługę procesu biznesowego w Systemie oraz w systemach połączonych interfejsami: 5 Dni Roboczych; 3) dla pozostałych zgłoszeń, określonych jako zgłoszenia o priorytecie Niskim: 21 dni kalendarzowych. 11. W przypadku wystąpienia Wad o priorytetach Krytycznym lub Wysokim, niemożliwych do usunięcia w terminach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym na piśmie Zamawiającego, proponując Rozwiązanie Zastępcze. Pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej, przesłanej faksem, na zaproponowane Rozwiązanie Zastępcze, Wykonawca wdroży Rozwiązanie Zastępcze w czasach odpowiednio jak dla Wad o priorytetach krytycznym oraz wysokim, określonych w ust. 10, od dnia otrzymania Zgłoszenia Wady. W przypadku takiego rozwiązania czas całkowitego usunięcia Wad o priorytecie Wysokim oraz Krytycznym nastąpi w terminie określonym jak dla Wad o priorytecie Niskim. Jeżeli usunięcie Wady będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgodnią termin i tryb postępowania. Korespondencja w zakresie określonym w niniejszym ustępie może odbywać się w drodze elektronicznej ( ), jednakże dla wywołania skutków prawnych wymaga potwierdzenia w formie pisemnej nadanej do adresata w tym samym dniu, co wiadomość wysłana drogą elektroniczną. 12. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wady lub nie usunie Wad w terminach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo podjąć niezbędne działania mające na celu usunięcie Wad, na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w Umowie. 13. W przypadku Wady spowodowanej winą Zamawiającego, przez korzystanie z Systemu przez Zamawiającego niezgodnie z Dokumentacją Systemu lub działanie Siły Wyższej, Wykonawca dokona naprawy w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu za dodatkową opłatą, której wysokość zostanie uzgodniona pisemnie pomiędzy Stronami. Postanowienia 11 ust. 11 stosuje się odpowiednio, z tym, że Zamawiający nie może odmówić zgody na Rozwiązanie Zastępcze bez uzasadnionej przyczyny. 14. Wady będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres [...] lub telefonicznie na numer [...], wraz z krótkim opisem zaistniałej Wady, opisem warunków w których Wada wystąpiła oraz w zakresie, w jakim będzie to możliwe, dostarczeniem próbki reprezentatywnej wprowadzonych danych dla celów powtórzenia oraz analizy Wady. O każdej zmianie danych, o których mowa powyżej, Wykonawca jest 13

14 zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego nie później niż 7 dni przed jej wprowadzeniem. 15. Każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia Wady o priorytecie Krytycznym, Wykonawca w czasie nie dłuższym, niż określony w ust.10 niniejszego paragrafu poinformuje Zamawiającego o sposobie usunięcia Wady, uzgadniając możliwy termin usunięcia Wady, przy czym czas uzgadniania nie wydłuża terminu usunięcia Wady określonego w ust W ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, jest obowiązany do złożenia, w każdym czasie w okresie gwarancji jakości, lecz nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, czy na rynku polskim więcej, niż jeden podmiot jest uprawniony do i czy świadczy usługi serwisowe dla Oprogramowania standardowego. W przypadku, gdy na rynku polskim mniej, niż dwa podmioty są uprawnione do i świadczą usługi serwisowe dla Oprogramowania standardowego, to Wykonawca obowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, w terminie nie później, niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości, odrębną umowę w sprawie złożenia na przechowanie (zdeponowania) kodów źródłowych dostarczonego Oprogramowania standardowego u uzgodnionego przez Strony przechowawcy (którym może być Zamawiający), w szczególności zawierającą upoważnienie dla Zamawiającego do wydobycia i dalszego wykorzystania kodów źródłowych Oprogramowania standardowego (w tym zlecenia świadczenia usług serwisowych Oprogramowania standardowego osobie trzeciej) w określonych przypadkach, a w szczególności: 1) zagrożenia niewypłacalnością lub otwarciem likwidacji przez Wykonawcę, 2) zaprzestania świadczenia usług wsparcia dla Oprogramowania standardowego przez Wykonawcę, 3) zaniechania rozwoju Oprogramowania standardowego przez Wykonawcę, 4) w sytuacji, w której Wykonawca lub osoba trzecia stanie się jedynym podmiotem, uprawnionym do świadczenia na rynku polskim usług serwisowych Oprogramowania standardowego. 12 Własność intelektualna 1. Wykonawca, niniejszą Umową stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90. poz. 631 z późn. zm.), zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego najpóźniej w dniu protokolarnego Odbioru Końcowego całości autorskich praw majątkowych, wraz z kodami źródłowymi, do wykonanego w ramach realizacji niniejszej Umowy Oprogramowania dedykowanego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 74 ust. 4 powyższej ustawy. 2. W zakresie dotyczącym Dokumentacji Systemu oraz dokumentacji powstającej w trakcie prac projektowych i realizacji Systemu, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego w dniu protokolarnego odbioru Etapu III (Opracowanie Dokumentacji powykonawczej) autorskich praw majątkowych do rozporządzania ww. dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy powołanej w ust. 1, a w szczególności do: 1) korzystania z pracy na własny użytek, 2) wielokrotnego publikowania pracy, 3) rozpowszechniania, 14

15 4) wielokrotnej modyfikacji wedle potrzeb własnych, 5) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 6) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera. 3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia ww. autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 4. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. 5. Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1, 2, 3 i 4 nie tylko w kraju, ale również zagranicą. 6. Wynagrodzenie określone w 10 Umowy zawiera wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Zapłata wynagrodzenia umownego określonego w 10 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia paw autorskich na Zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do pracy będącej przedmiotem Umowy. 8. Wykonawca niniejszą Umową stosownie do ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. nr90, poz. 631 z późń. zm) zobowiązuje się do udzielenia lub dostarczenia Zamawiającemu prawa do używania i korzystania z licencji: licencji na Oprogramowanie standardowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie systemowe i Oprogramowanie narzędziowe dostarczonych w ramach niniejszej Umowy. 9. Wykonawca uzyska i dostarczy Zamawiającemu niezbędnie do wdrożenia i korzystania z Systemu licencje, w tym licencje na dostarczone Oprogramowanie standardowe Oprogramowanie użytkowe, licencje na dostarczone Oprogramowanie narzędziowe oraz licencje na Oprogramowanie systemowe dostarczane wraz ze Sprzętem. Wszelkie opłaty za licencje oprogramowania dostarczone przez Wykonawcę uwzględnione są w wynagrodzeniu, określonym w 10 Umowy. Licencje będą co najmniej udzielone na okres pięciu lat od dnia protokolarnego Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy (Okres Wstępny). Po upływie Okresu Wstępnego licencje, określone powyżej stają się licencjami udzielonymi na czas nieokreślony, przy czym w takim wypadku Licencjodawca może ją wypowiedzieć za pięcioletnim okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec roku kalendarzowego, a jeżeli wypowiedzenie licencji nastąpi w okresie 10 lat po upływie Okresu Wstępnego, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania wedle wyboru Zamawiającego: w wysokości równej wynagrodzeniu za udzielenie licencji, które wypowiedziano, zapłaconemu uprzednio przez Zamawiającego Wykonawcy, lub w wysokości równej aktualnej cenie sprzedaży licencji, które zastąpią licencje wypowiedziane. Odszkodowanie jest płatne w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania w tym przedmiocie. Licencje będą nadto zawierały prawo Zamawiającego, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Licencjodawcy, do przeniesienia całości praw licencyjnych na podmiot z Grupy Kapitałowej PSE. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na inne, niż powyższe, warunki określonych licencji na Oprogramowanie systemowe dostarczane wraz ze Sprzętem lub określonych licencji na dostarczone Oprogramowanie narzędziowe i Oprogramowanie użytkowe. 10. Wykonawca dostarczy licencje oprogramowania niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy i korzystania z Systemu najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru Etapu lub Produktu/Produktów, w ramach którego Wykonawca zrealizował dostawę oprogramowania lub sprzętu. 11. Wszelkie licencje dostarczone przez Wykonawcę będą udzielone przez oficjalny kanał dystrybucji licencjodawcy. 15

16 12. Kody źródłowe Oprogramowania dedykowanego zostaną przekazane (wydane) Zamawiającemu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego kodu źródłowego, podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, w terminie nie później niż w dacie Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w: 13 Kary umowne, ograniczenie odpowiedzialności 1) opracowaniu Planu Wdrożenia Systemu określonego w 3 ust. 3 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia netto należnego za realizacje tego Planu, określonego w Tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy, nie więcej jednak niż 30% tego wynagrodzenia, 2) wykonaniu któregokolwiek z Etapów lub Produktów, określonych w Załączniku nr 2 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru), za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w Umowie lub w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia netto należnego za realizacje tego Etapu lub Produktu, określonego w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, nie więcej jednak niż 30% tego wynagrodzenia; 3) usuwaniu Wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów, określonych jako maksymalny czas usunięcia Wady, przewidzianych w 11 ust. 10 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia netto określonego w 10 ust. 4 pkt. 3), łącznie nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia netto określonego w 10 ust Jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w okresie od rozpoczęcia realizacji Umowy do Odbioru Końcowego - spowoduje istotne zakłócenie systemów informatycznych Zamawiającego trwające dłużej niż 4 godziny i rozumiane jako zakłócenie uniemożliwiające realizację funkcji systemu i polegające na: przerwie w pracy systemu lub ograniczeniu wydajności systemu lub ograniczeniu funkcjonalności systemu, to Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w kwocie ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) za każde istotne zakłócenie. Łączna wysokość kary umownej z tego tytułu jest ograniczona do 30% wynagrodzenia netto określonego w 10 ust. 1 Umowy. Warunkiem powstania obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej jest zgłoszenie powstania szkody w formie pisemnej, zawierającego opis przyczynowo-skutkowy. W przypadku naliczenia opłaty gwarancyjnej, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w 16 ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni od odstąpienia, zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w 10 ust. 1 Umowy. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy. 5. Niezależenie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem poniższych zasad. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym, szkody na osobie, szkody z tytułu naruszenia praw autorskich przez Dokumentację, która to odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach 16

17 ogólnych prawa cywilnego, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy związana z Umową, włączywszy w to kary umowne, nie przekroczy wysokości łącznego wynagrodzenia netto określonego w 10 ust. 1 Umowy. Jednakże Wykonawca: 1) nie będzie odpowiedzialny za utracone korzyści, szkody nie pozostające w bezpośrednim normalnym związku przyczynowym z jego działaniem lub zaniechaniem, ani utratę lub uszkodzenie danych, 2) nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń regresowych, które mógłby zgłosić Zamawiający w stosunku do Wykonawcy na skutek roszczeń zgłoszonych do Zamawiającego przez inne podmioty, za wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw autorskich przez Dokumentację. 6. Całkowita suma kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów na podstawie 13 Umowy nie przekroczy łącznie 100 % wysokości wynagrodzenia netto, określonego w 10 ust. 1 Umowy. 7. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą sytuacji, gdy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności ograniczyć nie można, np. gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa a nadto odpowiedzialności za wady prawne przedmiotu Umowy oraz odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czynu niedozwolonego, jak również odpowiedzialności, której granic nie można prawnie skutecznie ograniczyć w drodze czynności prawnej. 14 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustalono w wysokości 10% ceny podanej w Ofercie tj.(.) zł.(słownie złotych:..), zwane dalej Zabezpieczeniem. Do określenia wysokości Zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT. 2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:..(jedna z form określona w Rozdziale.pkt..Części SIWZ). Zamawiający potwierdza, że Zabezpieczenie spełnia wymagania odnośnie osoby wystawcy (gwaranta) oraz treści określonej w ( Rozdziale pkt..części SIWZ).(Nr odpowiedniego rozdziału, punktu i części SIWZ. do uzupełnienia w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). 3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 4. Część Zabezpieczenia w wysokości 70 (słownie: siedemdziesięciu) % zostaje zwolniona w ciągu 30 dni po Odbiorze Końcowym Systemu wolnego od wad, potwierdzonym podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Pozostała część Zabezpieczenia w wysokości 30 (słownie: trzydziestu)% kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie 36 miesięcy okresu rękojmi za wady prawne, z zastrzeżeniem, że jeżeli Odbiór Pogwarancyjny wykaże wady prawne, zabezpieczenie zostanie zwolnione po ich usunięciu. 5. W przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu rękojmi, Zabezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone i przedłożone Zamawiającemu. 6. Zabezpieczenie służy Zamawiającemu pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z Zabezpieczenia, jak również z innych 17

18 kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. 7. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę. 8. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian w treści Zabezpieczenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego wzoru Zabezpieczenia wskazanego w Załączniku nr do Części III SIWZ (nr Załącznika do uzupełnienia). 9. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych powinno spełniać następujące wymagania : 1) wystawca (gwarant) posiada siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2) wystawca (gwarant) posiada ostatnio opublikowaną, długoterminową ocenę ratingową na poziomie BBB lub wyższym, nadaną przez: Standard & Poor s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadany przez Moody s Investors Service Ltd. Wykonawca dostarcza oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy (gwaranta) potwierdzające, że wystawca (gwarant) posiada wymaganą ocenę ratingową. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zaakceptować gwarancję wystawioną przez podmiot nieposiadający oceny ratingowej, o której mowa powyżej oraz określić warunki takiej akceptacji, 3) treść gwarancji będzie zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej wskazanej w SIWZ, a projekt gwarancji przed jej wystawieniem będzie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 10. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż określony w ustępie 9 w pkt. 1), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego. 11. Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom, o których mowa w niniejszym 14, stanowi naruszenie postanowień Umowy w sposób istotny i uprawnia Zamawiającego do: 1) zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy należnych Wykonawcy od Zamawiającego na poczet Zabezpieczenia, 2) dopóki Wykonawca nie zaoferuje innej formy Zabezpieczenia, wstrzymania płatności wynikających z Umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia Zabezpieczenia, 3) wystąpienia z żądaniem zapłaty z Zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż środki pieniężne celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy, 4) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej na podstawie Umowy. 15 Rękojmia za wady prawne 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Produktów dostarczonych lub wykonanych w związku z realizacją Umowy co najmniej przez okres 10-ciu lat licząc od daty Odbioru Końcowego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne wykonanego przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 18

19 autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu. 3. Niezależnie od powyższego, Wykonawca w każdym przypadku i czasie - zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw patentowych, znaku towarowego lub podobnych praw własności stron trzecich, które to roszczenia mogłyby powstać w rezultacie dostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji, oprogramowania i sprzętu oraz ich używania przez Zamawiającego na podstawie Umowy. Ponadto Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z roszczeniami z tytułu naruszenia wyżej opisanych praw. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powyższych roszczeniach oraz udzieli mu wszelkich znanych Zamawiającemu informacji niezbędnych do prowadzenia obrony przed nimi oraz odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego. W przypadku, gdy wskutek wad prawnych dostarczonej Dokumentacji, Oprogramowania lub sprzętu brak jest po stronie Zamawiającego możliwości legalnego korzystania z Systemu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia na swój koszt takich przeszkód poprzez dostarczenie stosownych licencji lub przedsięwzięcie innych środków zaradczych. 4. Strony niniejszym wyłączają instytucję rękojmi za wady fizyczne Produktów dostarczonych w ramach realizacji Umowy. 16 Odstąpienie od Umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, powiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. 2. Z chwilą otrzymania powiadomienia Wykonawca przerwie realizację Umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowanie prace i dostawy do chwili ich przerwania, w wysokości ustalonej proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, w oparciu o udokumentowane nakłady pracy z uwzględnieniem postanowień Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich produktów wykonanych do chwili przerwania realizacji prac, w tym sprzętu, oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych i dostarczenia licencji w adekwatnym zakresie. 3. Zamawiający pokryje również udokumentowane i uzgodnione przez Strony zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich, związane bezpośrednio z realizacją Umowy. 4. Poza przypadkami określonymi w pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca naruszy jej postanowienia w sposób istotny. 5. Odstąpienie od Umowy musi być dokonane na piśmie i jest skuteczne w dniu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drugiej Stronie. 6. Z chwilą otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca wstrzyma wszelkie realizowane prace i dostawy. 7. Naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę w sposób istotny obejmuje, choć nie wyłącznie, następujące przypadki: 1) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy w terminie umownym albo przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach przekształcenia lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, jest zagrożony niewypłacalnością lub został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub dokonał ogłoszenia o wszczęciu postępowania naprawczego; 19

20 2) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia Wady, a Wykonawca nie usunął Wady w terminie określonym w 11 ust. 10 Umowy, z zastrzeżeniem przypadku kiedy usunięcie Wady w powyższym terminie nie będzie możliwe z powodów technicznych lecz nie dłuższym niż 15 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o konieczności usunięcia Wady, z wyłączeniem przypadków, gdy Wada jest niemożliwa do usunięcia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub jest nieusuwalna przy stanie technologii informatycznej na dzień powstania Wady (jednakże wyłączenie nie dotyczy Wad, które powodują brak możliwości realizacji funkcji biznesowych Systemu); 3) wydane zostało zarządzenie tymczasowe dotyczące mienia oraz praw Wykonawcy, mające na celu zabezpieczenie roszczeń osób trzecich lub wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne, które uniemożliwiają Wykonawcy realizację Umowy; 4) Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie Projekt Funkcjonalny lub Projekt Techniczny, tj. wykonał je niezgodnie z SIWZ lub niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie, lub niezgodnie z obowiązującymi normami, lub niezgodnie ze sztuką inżynierską oraz najlepszą wiedzą; 5) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy lub któregokolwiek z Etapów lub Produktów przekroczy 60 (sześćdziesiąt) dni w stosunku do terminów określonych w Umowie. 8. W razie odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania pisemnej informacji o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół stopnia zaawansowania prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt. 9. W wypadku odstąpienia od Umowy z powodu naruszenia jej postanowień w sposób istotny przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w wysokości zgodnej z postanowieniami Umowy, za zrealizowane i odebrane do daty odstąpienia prace, w tym za sprzęt po jego odebraniu przez Zamawiającego, jeżeli w dacie odstąpienia od Umowy Wykonawca dokonał jego zakupu. 10. Niezależnie od postanowień ust. 1 9 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w formie pisemnej ze skutkiem na datę doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w następujących przypadkach: 1) nie później, niż do 30-go dnia po dokonaniu odbioru Planu wdrożenia Systemu - bez podania przyczyn, 2) nie później, niż do 30 go dnia po dokonaniu odbioru Dokumentacji projektowej - bez podania przyczyn, a postanowienia ust. 8 9 powyżej stosuje się odpowiednio. 11. O ile Umowa nie określa innego terminu dla wykonania prawa odstąpienia, prawo odstąpienia w każdym przypadku może być wykonane w terminie do 60-ciu dni od daty powzięcia wiadomości przez uprawnionego do odstąpienia o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od Umowy. 12. Postanowienia niniejszego 16 Umowy nie wyłączają przepisów kodeksu cywilnego w zakresie ustawowego prawa odstąpienia. 20

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

1 Definicje Następujące pojęcia użyte w Umowie będą miały poniższe znaczenie:

1 Definicje Następujące pojęcia użyte w Umowie będą miały poniższe znaczenie: Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania licencjami i oprogramowaniem (SAM) w PSE S.A. wraz ze wsparciem zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP.

Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Wdrożenie w GK PSE systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. Zamówienie niepubliczne,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 na:

UMOWA NR... / 2016 na: Załącznik nr 9 UMOWA NR... / 2016 na: WZÓR Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 Zawarta dnia... r. pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo