Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9"

Transkrypt

1 chemia

2 PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa materii Cząstki elementarne 11 Lista kontrolna 12 II 5. Izotopy oraz ich wykorzystanie Klasyfikacja pierwiastków chemicznych Charakterystyka cząsteczek, pierwiastków i związków chemicznych Typy wiązań chemicznych a właściwości związków chemicznych 16 Lista kontrolna 17 III 9. Wartościowość, nazwy i wzory sumaryczne prostych związków chemicznych Typy reakcji chemicznych Prawo zachowania masy i stałości składu. Proste obliczenia stechiometryczne 20 Lista kontrolna 21 IV 12. Powietrze i inne gazy Znaczenie i zastosowanie wody w chemii. Rozpuszczalność Stężenie procentowe roztworów 24 Lista kontrolna 25 V 15. Charakterystyka tlenków i wodorotlenków Charakterystyka kwasów Budowa, otrzymywanie i zastosowanie soli Charakterystyka elektrolitów, procesu dysocjacji i znaczenie skali ph Dysocjacja jonowa kwasów, zasad i soli Reakcja zobojętnienia i reakcje strącania osadów 31 Lista kontrolna 32 3

3 VI 21. Charakterystyka węglowodorów. Szereg homologiczny alkanów Paliwa kopalne: węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny Szereg homologiczny alkenów i alkinów 35 Lista kontrolna 36 VII 24. Pochodne węglowodorów. Grupy funkcyjne Wszystko o alkoholach Kwasy karboksylowe Wyższe kwasy karboksylowe 40 Lista kontrolna 41 VIII 28. Tłuszcze jako rezerwuar energii Aminy, aminokwasy i białka Cukry w życiu codziennym 44 Lista kontrolna 45 Odpowiedzi do zadań 46 Zestawy egzaminacyjne 47 Klucze do zestawów egzaminacyjnych 48 4

4 PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi wstęp Gimnazjalisto! Przed Tobą egzamin kończący naukę w gimnazjum. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego. Część matematyczno-przyrodnicza podzielona jest na dwa odrębne arkusze: matematyczny i przyrodniczy. Wiadomości i umiejętności chemiczne sprawdzane są w zadaniach wchodzących w skład arkusza przyrodniczego. Ten etap egzaminu trwa 60 minut, zatem na rozwiązanie zadań z chemii masz około 15 minut. Zadania z chemii Przygotowany zestaw zadań ma sprawdzić, w jakim stopniu potrafisz: korzystać z różnych źródeł informacji identyfikować związki i zależności oraz wyjaśniać zjawiska i procesy chemiczne stosować wiedzę i umiejętności w praktyce. Typy zadań Zadania z chemii mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Polegają najczęściej na dopasowaniu gotowych elementów. Mogą opierać się na informacjach odczytywanych z tabel, tablic i tekstów źródłowych oraz ze schematów i rysunków. Często odwołują się do doświadczeń oraz obliczeń. Zadania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią wybór jednej poprawnej odpowiedzi z kilku możliwych, często na podstawie informacji wprowadzającej do zadania (np. tabeli, tablicy, wykresu, diagramu, tekstu). Zadania wielokrotnego wyboru wybór kilku poprawnych odpowiedzi z kilku zaproponowanych, często na podstawie informacji wprowadzającej do zadania. Zadania z luką uzupełnienie zdania, tekstu, schematu, zestawienia poprzez wstawienie w odpowiednie miejsca wyrazów, określeń, liter czy cyfr wybranych z kilku podanych. Zadania na dobieranie przyporządkowanie lub uporządkowanie w określonej kolejności pary elementów wybranych ze wskazanych zbiorów (np. wyrazów, wyrażeń, rysunków, symboli) według podanych kryteriów. Zadania typu prawda/fałsz ocenienie prawdziwości podanych zadań lub stwierdzeń najczęściej poprzez zaznaczenie odpowiednio P prawda, F fałsz lub T tak, N nie. Strategie egzaminacyjne i kryteria oceniania Pamiętaj, aby przy rozwiązywaniu zadań dokładnie czytać polecenia i zapisywać odpowiedzi w przeznaczonych na to miejscach, w formie wymaganej w treści polecenia. W tym celu podczas czytania polecenia zwróć uwagę na zdania zawierające czasowniki operacyjne (np. wybierz, zaznacz, wstaw, dokończ, dopasuj) precyzyjnie określające właściwy sposób wykonania zadania. Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są oceniane według jednolitych kryteriów. Przy ocenie przyznaje się tylko pełne punkty. Brak odpowiedzi, błędna odpowiedź lub zaznaczenie większej liczby odpowiedzi niż wskazano w poleceniu ocenia się na 0 (zero) punktów. Pamiętaj, aby wybierać tyle elementów, ile wymaga polecenie. Zadania z chemii i punkty, które możesz uzyskać za ich prawidłowe rozwiązanie, stanowią 25% egzaminu przyrodniczego. Bardzo ważne jest kontrolowanie czasu w trakcie pisania egzaminu, zacznij więc od tych zadań, na które znasz odpowiedzi. Zadania zgromadzone w tej książce pomogą Ci powtórzyć i usystematyzować wiedzę chemiczną. Pozwolą Ci też oswoić się ze specyficzną formą zadań egzaminacyjnych i poznać techniki ich rozwiązywania. Życzymy powodzenia na egzaminie. Autorzy i Wydawnictwo 5

5 zadania

6 1 Substancje chemiczne i ich właściwości (0 1) Właściwości substancji chemicznych nie możemy badać za pomocą A. wagi analitycznej. C. dedukcji. B. zmysłu węchu. D. zmysłu dotyku. (0 3) Jakimi narządami zmysłu można dokonać obserwacji podczas wykonywania doświadczeń? Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając narząd zmysłu (A-E), przy pomocy którego można zaobserwować poszczególne efekty towarzyszące reakcjom chemicznym. A. B. C. D. E Zmiana barwy roztworu. A B C D E Wydziela się gaz, który spala 2.2. się z charakterystycznym A B C D E dźwiękiem Powstaje substancja o ostrym, drażniącym zapachu. A B C D E (0 1) Do właściwości chemicznych poznawanych za pomocą zmysłów należy A. palność. C. kowalność. B. zapach. D. barwa. (0 1) Najwolniej zachodzącym procesem chemicznym spośród wymienionych jest A. korozja metali. C. reakcja zobojętniania. B. reakcja spalania. D. wietrzenie skał. (0 1) Połącz w pary modele (1-3) z odpowiadającymi im stanami skupienia (A-C) A. ciało stałe B. gaz C. ciecz (0 2) Wybierz T (tak), jeśli informacja jest prawdziwa, lub N (nie) jeśli jest nieprawdziwa Wszystkie metale mają srebrny metaliczny połysk. T N 7.2. Wszystkie metale w temperaturze pokojowej są ciałami stałymi. T N 7.3. Siarka i węgiel to popularne niemetale. T N 7.4. Mosiądz to stop wykonany z metali. T N (0 1) Jaki jest wpływ rozdrobnienia reagentów na przebieg reakcji chemicznej? A. Przyspiesza reakcję. C. Hamuje reakcję. B. Nie ma wpływu. D. Powstają inne produkty. Materiał do zadań 9-10 Nazwa substancji Gęstość [g/cm 3 ] A B C D E F aceton gliceryna rtęć woda etanol magnez 0,785 1,129 13,534 0,997 0,785 1,742 Na lekcji chemii Wojtek miał za zadanie zidentyfikować substancję umieszczoną w zlewce zajmującą objętość 0,4 dm 3. W tym celu uczeń zważył naczynie z zawartą w nim substancją. Waga wskazała wartość 500 g. Następnie Wojtek przeniósł substancję do innego naczynia, aby przekonać się, ile waży pusta zlewka. Okazało się, że masa naczynia wyniosła 48,4 g. (0 1) Dokończ zdanie. Identyfikowaną przez Wojtka substancją jest A. aceton. C. gliceryna. B. etanol. D. rtęć. (0 1) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając nazwy substancji wybrane spośród A-F tak, aby prawidłowo określić ich stany skupienia w temperaturze pokojowej. 6. (0 1) Mianem katalizatora określa się substancję, która reakcję chemiczną A. przyspiesza. C. hamuje. B. spowalnia. D. inicjuje ciało stałe A B C D E F ciecz A B C D E F 8 liczba punktów możliwa do uzyskania 13 Twoja liczba punktów

7 PeWNiak gimnazjalny chemia zadania 2 Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina (0 1) Pierwiastek chemiczny to zbiór wszystkich atomów o jednakowej liczbie A. neutronów w jądrze. C. masowej. B. protonów w jądrze. D. powłok elektronowych. (0 3) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając substancje wybrane spośród A-H tak, aby zaliczyć je odpowiednio do mieszanin lub związków chemicznych. A. opiłki żelaza z piaskiem B. powietrze C. woda z sokiem D. mąka z wodą E. woda destylowana F. kwas solny G. tlenek glinu 2.1. mieszanina jednorodna A B C D E G 2.2. mieszanina niejednorodna A B C D E G 2.3. związek chemiczny A B C D E G (0 3) Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Mieszaniny jednorodne mogą mieć gazowy stan skupienia Przykładem mieszaniny niejednorodnej jest tlenek magnezu Związek chemiczny to inaczej mieszanina P niejednorodna. F 3.4. Składniki mieszanin zachowują swoje właściwości Trwałe połączenie co najmniej dwóch pierwiastków to związek chemiczny Połączenie co najmniej dwóch substancji zawsze tworzy mieszaninę jednorodną, czyli roztwór. (0 1) Zgodnie z definicją, związkiem chemicznym nazywamy A. substancję o charakterze niejednorodnym złożoną przynajmniej z jednego pierwiastka chemicznego. B. substancję o charakterze jednorodnym złożoną przynajmniej z dwóch różnych pierwiastków chemicznych połączonych wiązaniem lub wiązaniami chemicznymi. C. substancję niedającą się rozdzielić metodami chemicznymi na protony, elektrony i neutrony. D. każdą substancję, która po zmieszaniu staje się związkiem jednorodnym Materiał do zadań 5-7 Poniżej opisano i zilustrowano jedną z metod rozdzielania składników mieszaniny. Metoda rozdzielania składników mieszaniny polega na przelewaniu mieszaniny niejednorodnej przez sączek wykonany z bibuły i umieszczony w szklanym lejku. Sączek powinien szczelnie przylegać do ścianek lejka, a nóżka lejka powinna lekko dotykać ścianki zlewki. (0 1) Wybierz mieszaninę, której składniki można rozdzielić, stosując opisaną wyżej metodę. A. Siarczan(VI) miedzi(ii) i woda. B. Opiłki miedzi i piasek. C. Siarka i woda. D. Ocet. (0 1) Wybierz nazwę opisanej powyżej metody rozdzielania składników mieszaniny. A. Destylacja. C. Chromatografia. B. Sublimacja. D. Sączenie. (0 1) Wybierz zestaw naczyń i sprzętów laboratoryjnych, których użyto do wykonania zestawu zobrazowanego powyższym rysunkiem. X Y Z A. szklany pręcik zlewka lejek B. statyw lejek zlewka C. erlenmajerka szklany pręcik lejek D. statyw lejek erlenmajerka (0 1) Pewna część pierwiastków występuje w przyrodzie w czystej formie. Noszą one nazwę A. pierwiastków czystych. C. złóż rodzimych. B. rud metali i niemetali. D. skał osadowych. liczba punktów możliwa do uzyskania 12 Twoja liczba punktów 9

8 3 Atomistyczna budowa materii (0 1) W których latach żył słynny grecki filozof Demokryt z Abdery? A p.n.e. C p.n.e. B p.n.e. D n.e. (0 1) Kto po raz pierwszy użył słowa atom do opisu najmniejszych, niepodzielnych cząstek, z których zbudowana miała być otaczająca materia? A. John Dalton. C. Niels Bohr. B. Ernest Rutherford. D. Demokryt z Abdery. Materiał do zadań 3-4 W tabeli przedstawiono elementy budowy atomu. jądro chmura elektronowa Nazwa cząstki elementarnej Masa [kg] Symbol cząstki elementarnej proton 1, p neutron 1, n elektron 9, e (0 2) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby były prawdziwe. Zaznacz litery (A-D) przyporządkowane odpowiednim elementom Atomy wszystkich pierwiastków składają się z protonów, neutronów oraz elektronów. Ponieważ atomy są strukturami elektrycznie obojętnymi, liczba A / C i B / C w atomie muszą być sobie równe Praktycznie cała masa atomu skupiona jest w D / E. A. protonów B. elektronów C. neutronów D. chmurze elektronowej E. jądrze (0 1) Dopasuj fragmenty zdań z kolumny I i II tak, aby utworzyć zdania prawdziwe dotyczące cząstek elementarnych. Kolumna I Kolumna II 1. Elektrony A. dodatnim. 2. Neutrony to cząstki elementarne obdarzone B. obojętnym. ładunkiem 3. Protony C. ujemnym. (0 2) Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Budujące jądro atomowe cząstki protony i neutrony nazywane są nukleonami Ładunek jądra jest zawsze ujemny. John Dalton, twórca atomistycznej teorii 6.3. budowy materii, jest tym samym badaczem, któremu zawdzięczamy odkrycie wady wzroku nazywanej daltonizmem Atom to cząstka elementarna elektrycznie obojętna. Materiał do zadania 7 Niels Bohr przyjął wprowadzony przez Ernesta Rutherforda model atomu. Według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany przez jądro siłami elektrostatycznymi. Przez analogię do ruchu planet wokół Słońca model ten nazwano modelem planetarnym atomu. Na podstawie: (0 1) W oparciu o fragment tekstu zaznacz rysunek, który najtrafniej obrazuje koncepcję budowy atomu według Nielsa Bohra. A. B. 4. (0 1) Wybierz zdanie prawdziwe. A. Masa elektronu jest większa od masy protonu. B. Masa neutronu jest większa od masy protonu. C. Masa protonu jest większa od masy neutronu. D. Masa protonu jest mniejsza od masy elektronu. C. D. 10 liczba punktów możliwa do uzyskania 9 Twoja liczba punktów

9 PeWNiak gimnazjalny chemia zadania 4 Cząstki elementarne Materiał do zadań Na symbol pierwiastka liczba atomowa 11 Sód nazwa pierwiastka 23 masa atomowa H Wodór 1 3 Li Lit Na Sód Be Beryl 9 12 Mg Magnez 24 5 B Bor Al Glin 27 6 C Węgiel Si Krzem 28 7 N Azot P Fosfor 31 8 O Tlen S Siarka 32 9 F Fluor Cl Chlor 35,5 2 He Hel 4 10 Ne Neon Ar Argon 40 (0 3) Uzupełnij zdania tak, aby były poprawne, zaznaczając właściwą odpowiedź (A-H) Atom pierwiastka ma 16 protonów w jądrze atomowym. Pierwiastkiem tym jest A / B Beryl i magnez wykazują C / D właściwości, gdyż posiadają E / F ilość elektronów walencyjnych Atom pierwiastka opisanego symbolem He na ostatniej powłoce posiada G / H elektronów walencyjnych. A. tlen B. siarka C. podobne D. różne E. taką samą F. różną G. 8 H. 2 (0 1) Korzystając z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków, oblicz masę cząsteczkową związku chemicznego o wzorze sumarycznym H 2 SO 4. Wybierz prawidłową odpowiedź. A. 164 u C. 89 u B. 82 u D. 98 u (0 2) Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Atom azotu zawiera 7 protonów, 14 neutronów i 7 elektronów. Atom pierwiastka o konfiguracji elektronowej K 2 L 8 M 2 to magnez. Atom pierwiastka oznaczony symbolem Ar znajduje się w 18 okresie i 3 grupie układu okresowego pierwiastków. Atom fosforu zawiera 15 protonów, które są obdarzone ładunkiem dodatnim. P P P P F F F F (0 1) Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie kationy. A. Ca 2+, K +, Cl, S,Fe 3+. C. Mg 2+, Na +, K +, Fe 2+. B. Cu 2+, Na +, Br, Fe 2+. D. Cl, S, Br. (0 1) Maksymalną liczbę elektronów na danej powłoce można obliczyć, korzystając z wzoru: 2n 2, gdzie n to numer okresu, w którym umieszczony jest atom danego pierwiastka. Na podstawie powyższej informacji oblicz maksymalną ilość elektronów, jaka znajdować się może na powłoce oznaczonej symbolem M. Wybierz poprawną odpowiedź. A. 81 B. 18 C. 12 D. 21 (0 1) Połącz w pary pojęcia (1-3) z odpowiadającymi im definicjami (A-C). 1. liczba atomowa (Z) A. suma protonów i neutronów w jądrze atomowym 2. masa atomowa B. masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy [u] 3. liczba masowa (A) C. liczba protonów równa liczbie neutronów w atomie obojętnym (0 1) Podaj poprawne liczby cząstek elementarnych dla atomów pierwiastków oznaczonych literami X, Y, Z. Atom pierwiastka Al Ar Zn P 45 21Sc liczba neutronów liczba protonów liczba elektronów Wybierz odpowiedź spośród A-D. X X Y Z A B C D (0 1) Cztery pierwsze powłoki elektronowe oznaczane są w chemii symbolami A. a, b, c, d. C. P1, P2, P3, P4. B. K, L, M, N. D. N1, N2, N3, N4. Y Z liczba punktów możliwa do uzyskania 11 Twoja liczba punktów 11

10 Lista kontrolna moduły 1 4 Potrafię... próba 1 próba 2 próba 3 1. opisać właściwości substancji będących głównym składnikiem spotykanych na co dzień produktów. 2. wykonać doświadczenie pozwalające zbadać proste właściwości wybranych substancji. 3. obliczać wielkości fizyczne, takie jak: masa, gęstość, objętość. 4. opisać ziarnistą budowę materii oraz zaplanować doświadczenie potwierdzające taką jej budowę. 5. przedstawić, na czym polega zjawisko dyfuzji, i zaplanować doświadczenie wyjaśniające to zjawisko. 6. wyjaśnić różnicę pomiędzy pierwiastkiem chemicznym a mieszaniną chemiczną. 7. wyjaśnić, czym jest przemiana fizyczna, i podać jej przykłady. 8. wyjaśnić, czym jest przemiana chemiczna, i podać jej przykłady. 9. wyjaśnić pojęcie mieszaniny i podać jej przykłady. 10. dobrać odpowiednią metodę rozdzielania składników mieszaniny, wykorzystując ich różne właściwości fizyczne. 11. wyjaśnić pojęcie atomu. 12. opisać skład atomu. 13. wymienić składniki jądra atomowego oraz chmury elektronowej. 14. podać liczbę elektronów walencyjnych w oparciu o położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków. 15. ustalić liczbę protonów, neutronów i elektronów w oparciu o liczbę masową i atomową. 16. wyjaśnić związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów. Znam i stosuję symbole wybranych pierwiastków chemicznych (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg). 18. i wymieniam cechy mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej. 19. proste metody rozdzielania mieszanin. 20. definicję elektronów walencyjnych. 16

11 odpowiedzi do zadań

12 1 1. C A; 2.2. A, B; 2.3. D 3. B 4. D B; 2. C; 3. A 6. A N; 7.2. N; 7.3. T; 7.4. T 8. A 9. C F; A, B, C, D, E 2 1. B B, C; 2.2. A, D; 2.3. E, F, G P; 3.2. F; 3.3. F; 3.4. P; 3.5. P; 3.6. F 4. B 5. B 6. D 7. B 8. C 3 1. C 2. D A, B; 3.2. E 4. B C; 2. B; 3. A P; 6.2. F; 6.3. P; 6.4. F 7. A B; 1.2. C, E; 1.3. H 2. D F; 3.2. P; 3.3. F; 3.4. P 4. C 5. B C; 2. B; 3. A 7. C 8. B 20

13 zestawy egzaminacyjne

14 1 zestaw zadanie 1. (0 1) Wybierz poprawne stwierdzenie 1 albo 2 oraz jego uzasadnienie A albo B. Mieszaninę wody z alkoholem możemy rozdzielić za pomocą 1. rozdzielacza A. należy do mieszanin jednorodnych, a jej składniki różnią się temperaturą wrzenia. 2. destylacji ponieważ B. należy do mieszanin niejednorodnych, a jej składniki nie mieszają się i różnią się gęstością. zadanie 2. (0 1) Określ typy wiązań chemicznych występujących w podanych związkach. Wybierz wiersz A, B, C lub D zawierający wyłącznie prawdziwe informacje. KCl O 2 HBr A. kowalencyjne spolaryzowane B. kowalencyjne spolaryzowane kowalencyjne atomowe jonowe C. jonowe kowalencyjne atomowe D. kowalencyjne atomowe kowalencyjne spolaryzowane jonowe kowalencyjne atomowe kowalencyjne spolaryzowane jonowe 4.3. Związek o wzorze sumarycznym C 5 H 8 należy do szeregu homologicznego alkanów Produktem całkowitego spalania węglowodorów jest tlenek węgla(ii) i woda. zadanie 5. (0 3) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając substancje (A-F) wchodzące w skład podanych złożonych węglowodorów. A. fruktoza B. glicerol C. glukoza D. kwas stearynowy E. kwas oleinowy F. mieszanina aminokwasów 5.1. białko jaja kurzego A B C D E F 5.2. tłuszcz nasycony A B C D E F 5.3. sacharoza A B C D E F P P Materiał do zadania 6. Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane poniższym rysunkiem. F F Materiał do zadania 3. Do zlewki zawierającej wodę z dodatkiem fenoloftaleiny wprowadzono niewielki kawałek sodu. Zaobserwowano, że sód gwałtownie reagował z wodą, a roztwór przybrał barwę malinową. W każdym etapie doświadczenia użyto takiej samej ilości magnezu, a reakcje przebiegały gwałtownie do momentu całkowitego przereagowania metalu. zadanie 3. (0 1) Które z podanych równań prawidłowo ilustruje przebieg tej reakcji? A. 2 Na + 2 H 2 O 2 NaOH + H 2 B. 2 Na + H 2 O Na 2 O + H 2 C. Na 2 O + H 2 O 2 NaOH D. 2 Na + H 2 O 2 NaOH zadanie 4. (0 2) Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Alkany to węglowodory nasycone, ponieważ w ich cząsteczce pomiędzy atomami węgla wszystkie wiązania są pojedyncze Węglowodory nienasycone identyfikujemy za pomocą wody bromowej, która zmienia zabarwienie z żółtobrązowego na bezbarwne. zadanie 6. (0 3) Na podstawie powyższej informacji uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A-I Reakcje zachodzące w zestawach I, II i III przebiegały z A / B szybkością Najszybszy przebieg reakcji odnotowano dla zestawu C / D / E, a najwolniejszy w zestawie C / D / E Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia wnioskować można, że im F / G stężenie jednego z reagentów, tym reakcja przebiega H / I. A. taką samą B. różną C. I D. II E. III F. mniejsze G. większe H. wolniej I. szybciej

15 PeWNiak gimnazjalny chemia zestawy zestaw2 zadanie 1. (0 2) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących obserwacji podczas identyfikacji gazów. Wybierz T (tak), jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub N (nie) jeśli jest nieprawdziwe Po włożeniu rozżarzonego łuczywka do probówki zawierającej tlen, łuczywko rozpala się jasnym płomieniem. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z azotem, łuczywko pali się nadal. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z dwutlenkiem węgla, łuczywko natychmiast gaśnie. Wprowadzenie gazu z probówki do wody wapiennej powoduje jej mętnienie. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z wodorem, słychać charakterystyczny trzask. zadanie 2. (0 1) Wiedząc, że liczba atomowa Z = 20, a liczba masowa A = 40, określ poprawną ilość cząstek elementarnych w atomie wapnia. Ca 20 Wapń 40 A. 20 protonów, 18 elektronów, 20 neutronów. B. 20 protonów, 20 elektronów, 20 neutronów. C. 40 protonów, 40 elektronów, 40 neutronów. D. 20 protonów, 40 elektronów, 20 neutronów. T T T T N N N N 4.1. kwas karboksylowy A A A 4.2. alkohol B B B 4.3. ester C C C zadanie 5. (0 2) Uzupełnij poniższe zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A-H tak, aby zdania były prawdziwe Etan należy do węglowodorów A / B. C / D to węglowodory nienasycone W cząsteczce pentanu wszystkie wiązania pomiędzy atomami węgla są E / F. Węglowodory nienasycone G / H KMnO 4. A. nasyconych B. nienasyconych C. Alkany D. Alkiny E. podwójne F. pojedyncze G. odbarwiają roztwór H. nie odbarwiają roztworu Materiał do zadania 6. Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane poniższym rysunkiem. Materiał do zadania 3. Aby otrzymać tlenek wapnia (wapno palone), należy poddać prażeniu węglan wapnia według poniższego równania reakcji. T CaCO 3 CaO + CO 2 zadanie 3. (0 1) Wiedząc, że: masy cząsteczkowe substancji biorących udział w tej reakcji M CaCO3 = 100 u, M CaO = 56 u, odpowiedz, ile kilogramów CaCO 3 należy poddać prażeniu, aby otrzymać 112 kg CaO. A. 20 kg C. 200 kg B. 111 kg D. 222 kg zadanie 6. (0 1) Uzupełnij zdania, wybierając właściwą odpowiedź spośród A-E. W wyniku reakcji wydzielił się bezbarwny gaz, który spala się z charakterystycznym dźwiękiem. Jest to A / B / C. W trakcie reakcji wydzieliła się odpowiednia ilość energii w postaci ciepła. Jest to reakcja D / E. A. tlen B. wodór C. chlor D. egzoenergetyczna E. endoenergetyczna zadanie 4. (0 3) Na podstawie oznaczeń literowych podanych substancji przyporządkuj je do odpowiednich grup związków. A. etanol C. etanian etylu B. kwas etanowy 25

16 zestawy Klucz odpowiedzi i punktowania zadań Zestaw egzaminacyjny 1. Numer zadania Poprawna odpowiedź Punktacja 1. 2, A C A P P 4.3. P F 5.1. F B, D A, C 6.1. B E, C G, I Zasady przyznawania punktów każda poprawna odpowiedź 1 p. każda błędna odpowiedź lub jej brak 0 p. wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. za każdą poprawną odpowiedź po 1 p. błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi 0 p. Zestaw egzaminacyjny 2. Numer zadania Poprawna odpowiedź T 1.2. N 1.3. T 1.4. T Punktacja 0-2 Zasady przyznawania punktów wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. 2. B 0-1 poprawna odpowiedź 1 p. 3. C 0-1 błędna odpowiedź lub jej brak 0 p B 4.2. A 4.3. C A, D 5.2. F, G 0-3 za każdą poprawną odpowiedź po 1 p. błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi 0 p. 0-2 wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. 6. B, D 0-1 poprawna odpowiedź 1 p. błędna odpowiedź lub jej brak 0 p.

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII KLASA I GIMNAZJUM. PYTANIA ZAMKNIĘTE.

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII KLASA I GIMNAZJUM. PYTANIA ZAMKNIĘTE. BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII KLASA I GIMNAZJUM. PYTANIA ZAMKNIĘTE. 1. Którą mieszaninę można rozdzielić na składniki poprzez filtrację; A. Wodę z octem. B. Wodę z kredą. C. Piasek z cukrem D. Wodę

Bardziej szczegółowo

Układ okresowy pierwiastków chemicznych, budowa atomu. Na podstawie fragmentu układu okresowego pierwiastków odpowiedz na pytania:

Układ okresowy pierwiastków chemicznych, budowa atomu. Na podstawie fragmentu układu okresowego pierwiastków odpowiedz na pytania: Układ okresowy pierwiastków chemicznych, budowa atomu zestaw I Na podstawie fragmentu układu okresowego pierwiastków odpowiedz na pytania: Zad 1 (0-1pkt)Wskaż nazwę pierwiastka, który leży w drugiej grupie

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 I. Substancje i ich przemiany 1. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej zaliczam chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE wskazuje w środowisku substancje chemiczne nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne opisuje podstawowe właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Chemia. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz!

Egzamin gimnazjalny. Chemia. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz! Egzamin gimnazjalny 1 Chemia TRENING PRZED EGZAMINEM Także w wersji online Sprawdź, czy zdasz! Spis treści Zestaw 1: Substancje i ich właściwości 5 Zestaw 2: Wewnętrzna budowa materii 9 Zestaw 3: Reakcje

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji:

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji: Zadanie 1. [0-3 pkt] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Suma protonów i elektronów anionu X 2- jest równa 34. II. Stosunek masowy

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje szkolne I stopień POUFNE Pieczątka szkoły 9 listopada 2015 r. Imię Czas pracy 60 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje szkolne I stopień Informacje: 1. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne klasa 7 Niepełnosprawność intelektualna oraz obniżenie wymagań i dostosowanie ich do możliwości ucznia I. Substancje i ich przemiany stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna budowa materii

Wewnętrzna budowa materii Atom i układ okresowy Wewnętrzna budowa materii Atom jest zbudowany z jądra atomowego oraz krążących wokół niego elektronów. Na jądro atomowe składają się protony oraz neutrony, zwane wspólnie nukleonami.

Bardziej szczegółowo

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Zadanie 1 (0 1) W poniższych zdaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach. Które to tlenki? Wybierz je spośród podanych A

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA etap: data: czas pracy: szkolny 28 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2009/2010 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 1 ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MCH P1 MARZEC ROK 2012 POZIOM podstawowy Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4)

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4) Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie I Uczeń: I. Substancje i ich właściwości stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej (2) zalicza chemię do nauk przyrodniczych (2)

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Chemia przed egzaminem część II

Chemia przed egzaminem część II Chemia przed egzaminem część II Wykonaj podane zadania powtórzeniowe, na ich podstawie zdefiniuj podane na końcu pojęcia poznane w gimnazjum podczas lekcji chemii. Zadanie 1 Na schemacie układu okresowego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena niedostateczna Uczeń nie potrafi: Nazwać wybranych elementów szkła i sprzętu laboratoryjnego; Nie potrafi opisać właściwości

Bardziej szczegółowo

Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia

Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Osiągnięcia podstawowe Rodzaje i przemiany materii wymienia powtarzające się elementy podręcznika i wskazuje rolę, jaką odgrywają;

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii zaliczam chemię do nauk przyrodniczych stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 W tabeli zostały wyróżnione y z doświadczeń zalecanych do realizacji w szkole podstawowej. Temat w podręczniku Tytuł Typ

Bardziej szczegółowo

Część I. TEST WYBORU 18 punktów

Część I. TEST WYBORU 18 punktów Część I TEST WYBORU 18 punktów Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A), B), C), D). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. W razie

Bardziej szczegółowo

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne):

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): CHEMIA kl. I Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): Dział I Substancje i ich przemiany. UCZEŃ: zna regulamin szkolnej pracowni chemicznej i konsekwencje nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A.

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. 1. Atomy to: A- niepodzielne cząstki pierwiastka B- ujemne cząstki materii C- dodatnie cząstki materii D- najmniejsze cząstki pierwiastka, zachowujące jego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ SZKOLNY 16.11.2012 KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.1 I. Substancje chemiczne i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 18 STYCZNIA 2016 R. 1. Test konkursowy zawiera 19 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Maksymalna liczba punktów: 40. Czas rozwiązywania zadań: 90 minut.

Maksymalna liczba punktów: 40. Czas rozwiązywania zadań: 90 minut. Pieczęć KONKURS CHEMICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 20 stycznia 2011 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Chemicznego. Przed przystąpieniem do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: Ia, Ib Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków strona 1/8 Układ okresowy pierwiastków Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Teoria atomistyczno-cząsteczkowa, nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków

Bardziej szczegółowo

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy podręcznika

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM

CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM 2016-09-01 CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Tom I podręcznika Chemia wyd. Operon Tom pierwszy obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 1. Substancje i ich właściwości. 2. Wewnętrzna budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni j nazywa

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 21 stycznia 2013 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: Rejonowy 17 stycznia 2014 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII KOD UCZNIA... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII Termin: 16.03. 2010 r. godz. 10 00 Czas pracy: 90 minut ETAP III Ilość punktów za rozwiązanie zadań Część I Część II Część III numer zadania numer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Lucyna Krupa Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

PRACA KONTROLNA Z CHEMII NR 1 - Semestr I 1. (6 pkt) - Krótko napisz, jak rozumiesz następujące pojęcia: a/ liczba atomowa, b/ nuklid, c/ pierwiastek d/ dualizm korpuskularno- falowy e/promieniotwórczość

Bardziej szczegółowo

Chemia. Cele kształcenia wymagania ogólne

Chemia. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 150 152 i 252)

Bardziej szczegółowo

Przemiany substancji

Przemiany substancji Przemiany substancji Poniżej przedstawiono graf pokazujący rodzaje przemian jaki ulegają substancje chemiczne. Przemiany substancji Przemiany chemiczne Przemiany fizyczne Objawy: - zmiania barwy, - efekty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopada 2014 r. 60 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna budowa materii - zadania

Wewnętrzna budowa materii - zadania Poniższe zadania rozwiąż na podstawie układu okresowego. Zadanie 1 Oceń poprawność poniższych zdań, wpisując P, gdy zdanie jest prawdziwe oraz F kiedy ono jest fałszywe. Stwierdzenie Atom potasu posiada

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY DOPUSZCZAJĄCĄ DZIAŁ SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY -zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej -nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne używane w pracowni chemicznej -wie, że substancje charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u]

3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u] 1. Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 56 [u]. Masa atomowa tlenu wynosi 16 [u]. Ustal jaki to metal i podaj jego nazwę. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku. 2. Ile razy masa atomowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2.

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2. Zadanie 1. (0 1) W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie. W probówce I wybrany odczynnik zmienił zabarwienie.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności! Substancje i ich właściwości oraz wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Budowa atomu. Wiązania chemiczne

Budowa atomu. Wiązania chemiczne strona /6 Budowa atomu. Wiązania chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Budowa atomu; jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Hospitacja diagnozująca Źródła informacji chemicznej Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Opracowała: mgr Lilla Zmuda Matyja Arkusz Hospitacji Diagnozującej nr

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 2002 BYŁA DZISIAJ CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY ARKUSZ EGZAMINACYJNY I

MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 2002 BYŁA DZISIAJ CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY ARKUSZ EGZAMINACYJNY I MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 00 BYŁA DZISIAJ OKRĘ GOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY Informacje ARKUSZ EGZAMINACYJNY I 1. Przy każdym zadaniu podano

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 7 lutego 2011r 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Propozycje przydziału godzin na poszczególne bloki tematyczne przy założeniu:

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 1. W kórym punkcie zapisano wyłącznie węglowodory odbarwiające wodę bromową: a) C 2 H 6 ; C 4 H 10 ; C 6 H 14 b) C 9 H 20 ; C 8 H 16 ; C 2 H 4 c) C 2 H 2 ; C 3 H 6 ;

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 (3 pkt) Przyporządkuj substancje oznaczone numerami od 1 do 8 odpowiednim kategoriom (A-C). Wstaw znak X we właściwe miejsca tabeli.

Zadanie 3 (3 pkt) Przyporządkuj substancje oznaczone numerami od 1 do 8 odpowiednim kategoriom (A-C). Wstaw znak X we właściwe miejsca tabeli. SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY Zadanie 1 (2 pkt) Tabela obok przedstawia wyznaczone przez uczniów koła chemicznego objętości i masy różnych próbek metali. Określ, który metal ma najmniejszą (a), a który największą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ]

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ] Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7 Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [1+2+3+4] Uczeń większość poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela:

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 4. Mrówczan metylu ma taki sam wzór sumaryczny jak: A. octan etylu. C. kwas mrówkowy. B. octan metylu. D. kwas octowy.

Zadanie 4. Mrówczan metylu ma taki sam wzór sumaryczny jak: A. octan etylu. C. kwas mrówkowy. B. octan metylu. D. kwas octowy. Pieczęć KONKURS CHEMICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 3 marca 2011 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Chemicznego. Przed przystąpieniem do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Anna Grych Test z budowy atomu i wiązań chemicznych

Anna Grych Test z budowy atomu i wiązań chemicznych Anna Grych Test z budowy atomu i wiązań chemicznych 1. Uzupełnij tabelkę wpisując odpowiednie dane: Nazwa atomu Liczba nukleonów protonów neutronów elektronów X -... 4 2 Y -... 88 138 Z -... 238 92 W -...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA Informacje dla ucznia 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Imię Nazwisko Czas pracy: 60 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Informacje: Uzyskane punkty 1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 7 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii!

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Chciałabym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi poziomu wiedzy z chemii uczniów rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Co

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia. Klasa VII. Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

ocena dobra: uczeń opanował wymagania na ocenę dostateczną oraz:

ocena dobra: uczeń opanował wymagania na ocenę dostateczną oraz: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii w klasie 1 wynikające z realizowanego programu nauczania ocena dopuszczająca: uczeń wymienia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ATOMU KRYSTYNA SITKO

BUDOWA ATOMU KRYSTYNA SITKO BUDOWA ATOMU KRYSTYNA SITKO Ziarnista budowa materii Otaczająca nas materia to świat różnorodnych substancji np. woda, powietrze, drewno, metale. Sprawiają one wrażenie, że mają budowę ciągłą, to znaczy

Bardziej szczegółowo

Szkolny konkurs chemiczny Grupa B. Czas pracy 80 minut

Szkolny konkurs chemiczny Grupa B. Czas pracy 80 minut Szkolny konkurs chemiczny Grupa B Czas pracy 80 minut Piła 1 czerwca 2017 1 Zadanie 1. (0 3) Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie: elektrony rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji i treści nauczania Termin Wymagania

Bardziej szczegółowo

V Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

V Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów strona 1/5 V Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) Poniżej podano treść sześciu zadań problemowych, za rozwiązanie których możesz uzyskać 55 pkt. Rozwiązując zadania rachunkowe,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MCH-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna. Doświadczenie 1 Tytuł: Badanie właściwości sodu Odczynnik: Sód metaliczny Szkiełko zegarkowe Metal lekki o srebrzystej barwie Ma metaliczny połysk Jest bardzo miękki, można kroić go nożem Inne właściwości

Bardziej szczegółowo

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

IX Powiatowy Konkurs z Chemii. dla uczniów gimnazjum. w roku szkolnym 2011/2012. pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

IX Powiatowy Konkurs z Chemii. dla uczniów gimnazjum. w roku szkolnym 2011/2012. pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. IX Powiatowy Konkurs z Chemii dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. KOD UCZNIA. Etap szkolny Data: 19. 03. 2012 Czas pracy- 90

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopad 2010 90 minut Informacje dla ucznia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru

1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru 1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru 2. Na podstawie struktury cząsteczek wyjaśnij dlaczego N 2 jest bierny a Cl 2 aktywny chemicznie? 3. Które substancje posiadają budowę

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Rodzaje i przemiany materii

Dział 1. Rodzaje i przemiany materii Dział 1. Rodzaje i przemiany materii podaje przykłady obecności chemii w swoim życiu; wymienia podstawowe narzędzia pracy chemika; zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy w pracowni chemicznej; wie, na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo