Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9"

Transkrypt

1 chemia

2 PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa materii Cząstki elementarne 11 Lista kontrolna 12 II 5. Izotopy oraz ich wykorzystanie Klasyfikacja pierwiastków chemicznych Charakterystyka cząsteczek, pierwiastków i związków chemicznych Typy wiązań chemicznych a właściwości związków chemicznych 16 Lista kontrolna 17 III 9. Wartościowość, nazwy i wzory sumaryczne prostych związków chemicznych Typy reakcji chemicznych Prawo zachowania masy i stałości składu. Proste obliczenia stechiometryczne 20 Lista kontrolna 21 IV 12. Powietrze i inne gazy Znaczenie i zastosowanie wody w chemii. Rozpuszczalność Stężenie procentowe roztworów 24 Lista kontrolna 25 V 15. Charakterystyka tlenków i wodorotlenków Charakterystyka kwasów Budowa, otrzymywanie i zastosowanie soli Charakterystyka elektrolitów, procesu dysocjacji i znaczenie skali ph Dysocjacja jonowa kwasów, zasad i soli Reakcja zobojętnienia i reakcje strącania osadów 31 Lista kontrolna 32 3

3 VI 21. Charakterystyka węglowodorów. Szereg homologiczny alkanów Paliwa kopalne: węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny Szereg homologiczny alkenów i alkinów 35 Lista kontrolna 36 VII 24. Pochodne węglowodorów. Grupy funkcyjne Wszystko o alkoholach Kwasy karboksylowe Wyższe kwasy karboksylowe 40 Lista kontrolna 41 VIII 28. Tłuszcze jako rezerwuar energii Aminy, aminokwasy i białka Cukry w życiu codziennym 44 Lista kontrolna 45 Odpowiedzi do zadań 46 Zestawy egzaminacyjne 47 Klucze do zestawów egzaminacyjnych 48 4

4 PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi wstęp Gimnazjalisto! Przed Tobą egzamin kończący naukę w gimnazjum. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego. Część matematyczno-przyrodnicza podzielona jest na dwa odrębne arkusze: matematyczny i przyrodniczy. Wiadomości i umiejętności chemiczne sprawdzane są w zadaniach wchodzących w skład arkusza przyrodniczego. Ten etap egzaminu trwa 60 minut, zatem na rozwiązanie zadań z chemii masz około 15 minut. Zadania z chemii Przygotowany zestaw zadań ma sprawdzić, w jakim stopniu potrafisz: korzystać z różnych źródeł informacji identyfikować związki i zależności oraz wyjaśniać zjawiska i procesy chemiczne stosować wiedzę i umiejętności w praktyce. Typy zadań Zadania z chemii mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Polegają najczęściej na dopasowaniu gotowych elementów. Mogą opierać się na informacjach odczytywanych z tabel, tablic i tekstów źródłowych oraz ze schematów i rysunków. Często odwołują się do doświadczeń oraz obliczeń. Zadania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią wybór jednej poprawnej odpowiedzi z kilku możliwych, często na podstawie informacji wprowadzającej do zadania (np. tabeli, tablicy, wykresu, diagramu, tekstu). Zadania wielokrotnego wyboru wybór kilku poprawnych odpowiedzi z kilku zaproponowanych, często na podstawie informacji wprowadzającej do zadania. Zadania z luką uzupełnienie zdania, tekstu, schematu, zestawienia poprzez wstawienie w odpowiednie miejsca wyrazów, określeń, liter czy cyfr wybranych z kilku podanych. Zadania na dobieranie przyporządkowanie lub uporządkowanie w określonej kolejności pary elementów wybranych ze wskazanych zbiorów (np. wyrazów, wyrażeń, rysunków, symboli) według podanych kryteriów. Zadania typu prawda/fałsz ocenienie prawdziwości podanych zadań lub stwierdzeń najczęściej poprzez zaznaczenie odpowiednio P prawda, F fałsz lub T tak, N nie. Strategie egzaminacyjne i kryteria oceniania Pamiętaj, aby przy rozwiązywaniu zadań dokładnie czytać polecenia i zapisywać odpowiedzi w przeznaczonych na to miejscach, w formie wymaganej w treści polecenia. W tym celu podczas czytania polecenia zwróć uwagę na zdania zawierające czasowniki operacyjne (np. wybierz, zaznacz, wstaw, dokończ, dopasuj) precyzyjnie określające właściwy sposób wykonania zadania. Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są oceniane według jednolitych kryteriów. Przy ocenie przyznaje się tylko pełne punkty. Brak odpowiedzi, błędna odpowiedź lub zaznaczenie większej liczby odpowiedzi niż wskazano w poleceniu ocenia się na 0 (zero) punktów. Pamiętaj, aby wybierać tyle elementów, ile wymaga polecenie. Zadania z chemii i punkty, które możesz uzyskać za ich prawidłowe rozwiązanie, stanowią 25% egzaminu przyrodniczego. Bardzo ważne jest kontrolowanie czasu w trakcie pisania egzaminu, zacznij więc od tych zadań, na które znasz odpowiedzi. Zadania zgromadzone w tej książce pomogą Ci powtórzyć i usystematyzować wiedzę chemiczną. Pozwolą Ci też oswoić się ze specyficzną formą zadań egzaminacyjnych i poznać techniki ich rozwiązywania. Życzymy powodzenia na egzaminie. Autorzy i Wydawnictwo 5

5 zadania

6 1 Substancje chemiczne i ich właściwości (0 1) Właściwości substancji chemicznych nie możemy badać za pomocą A. wagi analitycznej. C. dedukcji. B. zmysłu węchu. D. zmysłu dotyku. (0 3) Jakimi narządami zmysłu można dokonać obserwacji podczas wykonywania doświadczeń? Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając narząd zmysłu (A-E), przy pomocy którego można zaobserwować poszczególne efekty towarzyszące reakcjom chemicznym. A. B. C. D. E Zmiana barwy roztworu. A B C D E Wydziela się gaz, który spala 2.2. się z charakterystycznym A B C D E dźwiękiem Powstaje substancja o ostrym, drażniącym zapachu. A B C D E (0 1) Do właściwości chemicznych poznawanych za pomocą zmysłów należy A. palność. C. kowalność. B. zapach. D. barwa. (0 1) Najwolniej zachodzącym procesem chemicznym spośród wymienionych jest A. korozja metali. C. reakcja zobojętniania. B. reakcja spalania. D. wietrzenie skał. (0 1) Połącz w pary modele (1-3) z odpowiadającymi im stanami skupienia (A-C) A. ciało stałe B. gaz C. ciecz (0 2) Wybierz T (tak), jeśli informacja jest prawdziwa, lub N (nie) jeśli jest nieprawdziwa Wszystkie metale mają srebrny metaliczny połysk. T N 7.2. Wszystkie metale w temperaturze pokojowej są ciałami stałymi. T N 7.3. Siarka i węgiel to popularne niemetale. T N 7.4. Mosiądz to stop wykonany z metali. T N (0 1) Jaki jest wpływ rozdrobnienia reagentów na przebieg reakcji chemicznej? A. Przyspiesza reakcję. C. Hamuje reakcję. B. Nie ma wpływu. D. Powstają inne produkty. Materiał do zadań 9-10 Nazwa substancji Gęstość [g/cm 3 ] A B C D E F aceton gliceryna rtęć woda etanol magnez 0,785 1,129 13,534 0,997 0,785 1,742 Na lekcji chemii Wojtek miał za zadanie zidentyfikować substancję umieszczoną w zlewce zajmującą objętość 0,4 dm 3. W tym celu uczeń zważył naczynie z zawartą w nim substancją. Waga wskazała wartość 500 g. Następnie Wojtek przeniósł substancję do innego naczynia, aby przekonać się, ile waży pusta zlewka. Okazało się, że masa naczynia wyniosła 48,4 g. (0 1) Dokończ zdanie. Identyfikowaną przez Wojtka substancją jest A. aceton. C. gliceryna. B. etanol. D. rtęć. (0 1) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając nazwy substancji wybrane spośród A-F tak, aby prawidłowo określić ich stany skupienia w temperaturze pokojowej. 6. (0 1) Mianem katalizatora określa się substancję, która reakcję chemiczną A. przyspiesza. C. hamuje. B. spowalnia. D. inicjuje ciało stałe A B C D E F ciecz A B C D E F 8 liczba punktów możliwa do uzyskania 13 Twoja liczba punktów

7 PeWNiak gimnazjalny chemia zadania 2 Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina (0 1) Pierwiastek chemiczny to zbiór wszystkich atomów o jednakowej liczbie A. neutronów w jądrze. C. masowej. B. protonów w jądrze. D. powłok elektronowych. (0 3) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając substancje wybrane spośród A-H tak, aby zaliczyć je odpowiednio do mieszanin lub związków chemicznych. A. opiłki żelaza z piaskiem B. powietrze C. woda z sokiem D. mąka z wodą E. woda destylowana F. kwas solny G. tlenek glinu 2.1. mieszanina jednorodna A B C D E G 2.2. mieszanina niejednorodna A B C D E G 2.3. związek chemiczny A B C D E G (0 3) Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Mieszaniny jednorodne mogą mieć gazowy stan skupienia Przykładem mieszaniny niejednorodnej jest tlenek magnezu Związek chemiczny to inaczej mieszanina P niejednorodna. F 3.4. Składniki mieszanin zachowują swoje właściwości Trwałe połączenie co najmniej dwóch pierwiastków to związek chemiczny Połączenie co najmniej dwóch substancji zawsze tworzy mieszaninę jednorodną, czyli roztwór. (0 1) Zgodnie z definicją, związkiem chemicznym nazywamy A. substancję o charakterze niejednorodnym złożoną przynajmniej z jednego pierwiastka chemicznego. B. substancję o charakterze jednorodnym złożoną przynajmniej z dwóch różnych pierwiastków chemicznych połączonych wiązaniem lub wiązaniami chemicznymi. C. substancję niedającą się rozdzielić metodami chemicznymi na protony, elektrony i neutrony. D. każdą substancję, która po zmieszaniu staje się związkiem jednorodnym Materiał do zadań 5-7 Poniżej opisano i zilustrowano jedną z metod rozdzielania składników mieszaniny. Metoda rozdzielania składników mieszaniny polega na przelewaniu mieszaniny niejednorodnej przez sączek wykonany z bibuły i umieszczony w szklanym lejku. Sączek powinien szczelnie przylegać do ścianek lejka, a nóżka lejka powinna lekko dotykać ścianki zlewki. (0 1) Wybierz mieszaninę, której składniki można rozdzielić, stosując opisaną wyżej metodę. A. Siarczan(VI) miedzi(ii) i woda. B. Opiłki miedzi i piasek. C. Siarka i woda. D. Ocet. (0 1) Wybierz nazwę opisanej powyżej metody rozdzielania składników mieszaniny. A. Destylacja. C. Chromatografia. B. Sublimacja. D. Sączenie. (0 1) Wybierz zestaw naczyń i sprzętów laboratoryjnych, których użyto do wykonania zestawu zobrazowanego powyższym rysunkiem. X Y Z A. szklany pręcik zlewka lejek B. statyw lejek zlewka C. erlenmajerka szklany pręcik lejek D. statyw lejek erlenmajerka (0 1) Pewna część pierwiastków występuje w przyrodzie w czystej formie. Noszą one nazwę A. pierwiastków czystych. C. złóż rodzimych. B. rud metali i niemetali. D. skał osadowych. liczba punktów możliwa do uzyskania 12 Twoja liczba punktów 9

8 3 Atomistyczna budowa materii (0 1) W których latach żył słynny grecki filozof Demokryt z Abdery? A p.n.e. C p.n.e. B p.n.e. D n.e. (0 1) Kto po raz pierwszy użył słowa atom do opisu najmniejszych, niepodzielnych cząstek, z których zbudowana miała być otaczająca materia? A. John Dalton. C. Niels Bohr. B. Ernest Rutherford. D. Demokryt z Abdery. Materiał do zadań 3-4 W tabeli przedstawiono elementy budowy atomu. jądro chmura elektronowa Nazwa cząstki elementarnej Masa [kg] Symbol cząstki elementarnej proton 1, p neutron 1, n elektron 9, e (0 2) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby były prawdziwe. Zaznacz litery (A-D) przyporządkowane odpowiednim elementom Atomy wszystkich pierwiastków składają się z protonów, neutronów oraz elektronów. Ponieważ atomy są strukturami elektrycznie obojętnymi, liczba A / C i B / C w atomie muszą być sobie równe Praktycznie cała masa atomu skupiona jest w D / E. A. protonów B. elektronów C. neutronów D. chmurze elektronowej E. jądrze (0 1) Dopasuj fragmenty zdań z kolumny I i II tak, aby utworzyć zdania prawdziwe dotyczące cząstek elementarnych. Kolumna I Kolumna II 1. Elektrony A. dodatnim. 2. Neutrony to cząstki elementarne obdarzone B. obojętnym. ładunkiem 3. Protony C. ujemnym. (0 2) Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Budujące jądro atomowe cząstki protony i neutrony nazywane są nukleonami Ładunek jądra jest zawsze ujemny. John Dalton, twórca atomistycznej teorii 6.3. budowy materii, jest tym samym badaczem, któremu zawdzięczamy odkrycie wady wzroku nazywanej daltonizmem Atom to cząstka elementarna elektrycznie obojętna. Materiał do zadania 7 Niels Bohr przyjął wprowadzony przez Ernesta Rutherforda model atomu. Według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany przez jądro siłami elektrostatycznymi. Przez analogię do ruchu planet wokół Słońca model ten nazwano modelem planetarnym atomu. Na podstawie: (0 1) W oparciu o fragment tekstu zaznacz rysunek, który najtrafniej obrazuje koncepcję budowy atomu według Nielsa Bohra. A. B. 4. (0 1) Wybierz zdanie prawdziwe. A. Masa elektronu jest większa od masy protonu. B. Masa neutronu jest większa od masy protonu. C. Masa protonu jest większa od masy neutronu. D. Masa protonu jest mniejsza od masy elektronu. C. D. 10 liczba punktów możliwa do uzyskania 9 Twoja liczba punktów

9 PeWNiak gimnazjalny chemia zadania 4 Cząstki elementarne Materiał do zadań Na symbol pierwiastka liczba atomowa 11 Sód nazwa pierwiastka 23 masa atomowa H Wodór 1 3 Li Lit Na Sód Be Beryl 9 12 Mg Magnez 24 5 B Bor Al Glin 27 6 C Węgiel Si Krzem 28 7 N Azot P Fosfor 31 8 O Tlen S Siarka 32 9 F Fluor Cl Chlor 35,5 2 He Hel 4 10 Ne Neon Ar Argon 40 (0 3) Uzupełnij zdania tak, aby były poprawne, zaznaczając właściwą odpowiedź (A-H) Atom pierwiastka ma 16 protonów w jądrze atomowym. Pierwiastkiem tym jest A / B Beryl i magnez wykazują C / D właściwości, gdyż posiadają E / F ilość elektronów walencyjnych Atom pierwiastka opisanego symbolem He na ostatniej powłoce posiada G / H elektronów walencyjnych. A. tlen B. siarka C. podobne D. różne E. taką samą F. różną G. 8 H. 2 (0 1) Korzystając z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków, oblicz masę cząsteczkową związku chemicznego o wzorze sumarycznym H 2 SO 4. Wybierz prawidłową odpowiedź. A. 164 u C. 89 u B. 82 u D. 98 u (0 2) Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Atom azotu zawiera 7 protonów, 14 neutronów i 7 elektronów. Atom pierwiastka o konfiguracji elektronowej K 2 L 8 M 2 to magnez. Atom pierwiastka oznaczony symbolem Ar znajduje się w 18 okresie i 3 grupie układu okresowego pierwiastków. Atom fosforu zawiera 15 protonów, które są obdarzone ładunkiem dodatnim. P P P P F F F F (0 1) Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie kationy. A. Ca 2+, K +, Cl, S,Fe 3+. C. Mg 2+, Na +, K +, Fe 2+. B. Cu 2+, Na +, Br, Fe 2+. D. Cl, S, Br. (0 1) Maksymalną liczbę elektronów na danej powłoce można obliczyć, korzystając z wzoru: 2n 2, gdzie n to numer okresu, w którym umieszczony jest atom danego pierwiastka. Na podstawie powyższej informacji oblicz maksymalną ilość elektronów, jaka znajdować się może na powłoce oznaczonej symbolem M. Wybierz poprawną odpowiedź. A. 81 B. 18 C. 12 D. 21 (0 1) Połącz w pary pojęcia (1-3) z odpowiadającymi im definicjami (A-C). 1. liczba atomowa (Z) A. suma protonów i neutronów w jądrze atomowym 2. masa atomowa B. masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy [u] 3. liczba masowa (A) C. liczba protonów równa liczbie neutronów w atomie obojętnym (0 1) Podaj poprawne liczby cząstek elementarnych dla atomów pierwiastków oznaczonych literami X, Y, Z. Atom pierwiastka Al Ar Zn P 45 21Sc liczba neutronów liczba protonów liczba elektronów Wybierz odpowiedź spośród A-D. X X Y Z A B C D (0 1) Cztery pierwsze powłoki elektronowe oznaczane są w chemii symbolami A. a, b, c, d. C. P1, P2, P3, P4. B. K, L, M, N. D. N1, N2, N3, N4. Y Z liczba punktów możliwa do uzyskania 11 Twoja liczba punktów 11

10 Lista kontrolna moduły 1 4 Potrafię... próba 1 próba 2 próba 3 1. opisać właściwości substancji będących głównym składnikiem spotykanych na co dzień produktów. 2. wykonać doświadczenie pozwalające zbadać proste właściwości wybranych substancji. 3. obliczać wielkości fizyczne, takie jak: masa, gęstość, objętość. 4. opisać ziarnistą budowę materii oraz zaplanować doświadczenie potwierdzające taką jej budowę. 5. przedstawić, na czym polega zjawisko dyfuzji, i zaplanować doświadczenie wyjaśniające to zjawisko. 6. wyjaśnić różnicę pomiędzy pierwiastkiem chemicznym a mieszaniną chemiczną. 7. wyjaśnić, czym jest przemiana fizyczna, i podać jej przykłady. 8. wyjaśnić, czym jest przemiana chemiczna, i podać jej przykłady. 9. wyjaśnić pojęcie mieszaniny i podać jej przykłady. 10. dobrać odpowiednią metodę rozdzielania składników mieszaniny, wykorzystując ich różne właściwości fizyczne. 11. wyjaśnić pojęcie atomu. 12. opisać skład atomu. 13. wymienić składniki jądra atomowego oraz chmury elektronowej. 14. podać liczbę elektronów walencyjnych w oparciu o położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków. 15. ustalić liczbę protonów, neutronów i elektronów w oparciu o liczbę masową i atomową. 16. wyjaśnić związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów. Znam i stosuję symbole wybranych pierwiastków chemicznych (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg). 18. i wymieniam cechy mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej. 19. proste metody rozdzielania mieszanin. 20. definicję elektronów walencyjnych. 16

11 odpowiedzi do zadań

12 1 1. C A; 2.2. A, B; 2.3. D 3. B 4. D B; 2. C; 3. A 6. A N; 7.2. N; 7.3. T; 7.4. T 8. A 9. C F; A, B, C, D, E 2 1. B B, C; 2.2. A, D; 2.3. E, F, G P; 3.2. F; 3.3. F; 3.4. P; 3.5. P; 3.6. F 4. B 5. B 6. D 7. B 8. C 3 1. C 2. D A, B; 3.2. E 4. B C; 2. B; 3. A P; 6.2. F; 6.3. P; 6.4. F 7. A B; 1.2. C, E; 1.3. H 2. D F; 3.2. P; 3.3. F; 3.4. P 4. C 5. B C; 2. B; 3. A 7. C 8. B 20

13 zestawy egzaminacyjne

14 1 zestaw zadanie 1. (0 1) Wybierz poprawne stwierdzenie 1 albo 2 oraz jego uzasadnienie A albo B. Mieszaninę wody z alkoholem możemy rozdzielić za pomocą 1. rozdzielacza A. należy do mieszanin jednorodnych, a jej składniki różnią się temperaturą wrzenia. 2. destylacji ponieważ B. należy do mieszanin niejednorodnych, a jej składniki nie mieszają się i różnią się gęstością. zadanie 2. (0 1) Określ typy wiązań chemicznych występujących w podanych związkach. Wybierz wiersz A, B, C lub D zawierający wyłącznie prawdziwe informacje. KCl O 2 HBr A. kowalencyjne spolaryzowane B. kowalencyjne spolaryzowane kowalencyjne atomowe jonowe C. jonowe kowalencyjne atomowe D. kowalencyjne atomowe kowalencyjne spolaryzowane jonowe kowalencyjne atomowe kowalencyjne spolaryzowane jonowe 4.3. Związek o wzorze sumarycznym C 5 H 8 należy do szeregu homologicznego alkanów Produktem całkowitego spalania węglowodorów jest tlenek węgla(ii) i woda. zadanie 5. (0 3) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając substancje (A-F) wchodzące w skład podanych złożonych węglowodorów. A. fruktoza B. glicerol C. glukoza D. kwas stearynowy E. kwas oleinowy F. mieszanina aminokwasów 5.1. białko jaja kurzego A B C D E F 5.2. tłuszcz nasycony A B C D E F 5.3. sacharoza A B C D E F P P Materiał do zadania 6. Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane poniższym rysunkiem. F F Materiał do zadania 3. Do zlewki zawierającej wodę z dodatkiem fenoloftaleiny wprowadzono niewielki kawałek sodu. Zaobserwowano, że sód gwałtownie reagował z wodą, a roztwór przybrał barwę malinową. W każdym etapie doświadczenia użyto takiej samej ilości magnezu, a reakcje przebiegały gwałtownie do momentu całkowitego przereagowania metalu. zadanie 3. (0 1) Które z podanych równań prawidłowo ilustruje przebieg tej reakcji? A. 2 Na + 2 H 2 O 2 NaOH + H 2 B. 2 Na + H 2 O Na 2 O + H 2 C. Na 2 O + H 2 O 2 NaOH D. 2 Na + H 2 O 2 NaOH zadanie 4. (0 2) Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Alkany to węglowodory nasycone, ponieważ w ich cząsteczce pomiędzy atomami węgla wszystkie wiązania są pojedyncze Węglowodory nienasycone identyfikujemy za pomocą wody bromowej, która zmienia zabarwienie z żółtobrązowego na bezbarwne. zadanie 6. (0 3) Na podstawie powyższej informacji uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A-I Reakcje zachodzące w zestawach I, II i III przebiegały z A / B szybkością Najszybszy przebieg reakcji odnotowano dla zestawu C / D / E, a najwolniejszy w zestawie C / D / E Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia wnioskować można, że im F / G stężenie jednego z reagentów, tym reakcja przebiega H / I. A. taką samą B. różną C. I D. II E. III F. mniejsze G. większe H. wolniej I. szybciej

15 PeWNiak gimnazjalny chemia zestawy zestaw2 zadanie 1. (0 2) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących obserwacji podczas identyfikacji gazów. Wybierz T (tak), jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub N (nie) jeśli jest nieprawdziwe Po włożeniu rozżarzonego łuczywka do probówki zawierającej tlen, łuczywko rozpala się jasnym płomieniem. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z azotem, łuczywko pali się nadal. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z dwutlenkiem węgla, łuczywko natychmiast gaśnie. Wprowadzenie gazu z probówki do wody wapiennej powoduje jej mętnienie. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z wodorem, słychać charakterystyczny trzask. zadanie 2. (0 1) Wiedząc, że liczba atomowa Z = 20, a liczba masowa A = 40, określ poprawną ilość cząstek elementarnych w atomie wapnia. Ca 20 Wapń 40 A. 20 protonów, 18 elektronów, 20 neutronów. B. 20 protonów, 20 elektronów, 20 neutronów. C. 40 protonów, 40 elektronów, 40 neutronów. D. 20 protonów, 40 elektronów, 20 neutronów. T T T T N N N N 4.1. kwas karboksylowy A A A 4.2. alkohol B B B 4.3. ester C C C zadanie 5. (0 2) Uzupełnij poniższe zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A-H tak, aby zdania były prawdziwe Etan należy do węglowodorów A / B. C / D to węglowodory nienasycone W cząsteczce pentanu wszystkie wiązania pomiędzy atomami węgla są E / F. Węglowodory nienasycone G / H KMnO 4. A. nasyconych B. nienasyconych C. Alkany D. Alkiny E. podwójne F. pojedyncze G. odbarwiają roztwór H. nie odbarwiają roztworu Materiał do zadania 6. Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane poniższym rysunkiem. Materiał do zadania 3. Aby otrzymać tlenek wapnia (wapno palone), należy poddać prażeniu węglan wapnia według poniższego równania reakcji. T CaCO 3 CaO + CO 2 zadanie 3. (0 1) Wiedząc, że: masy cząsteczkowe substancji biorących udział w tej reakcji M CaCO3 = 100 u, M CaO = 56 u, odpowiedz, ile kilogramów CaCO 3 należy poddać prażeniu, aby otrzymać 112 kg CaO. A. 20 kg C. 200 kg B. 111 kg D. 222 kg zadanie 6. (0 1) Uzupełnij zdania, wybierając właściwą odpowiedź spośród A-E. W wyniku reakcji wydzielił się bezbarwny gaz, który spala się z charakterystycznym dźwiękiem. Jest to A / B / C. W trakcie reakcji wydzieliła się odpowiednia ilość energii w postaci ciepła. Jest to reakcja D / E. A. tlen B. wodór C. chlor D. egzoenergetyczna E. endoenergetyczna zadanie 4. (0 3) Na podstawie oznaczeń literowych podanych substancji przyporządkuj je do odpowiednich grup związków. A. etanol C. etanian etylu B. kwas etanowy 25

16 zestawy Klucz odpowiedzi i punktowania zadań Zestaw egzaminacyjny 1. Numer zadania Poprawna odpowiedź Punktacja 1. 2, A C A P P 4.3. P F 5.1. F B, D A, C 6.1. B E, C G, I Zasady przyznawania punktów każda poprawna odpowiedź 1 p. każda błędna odpowiedź lub jej brak 0 p. wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. za każdą poprawną odpowiedź po 1 p. błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi 0 p. Zestaw egzaminacyjny 2. Numer zadania Poprawna odpowiedź T 1.2. N 1.3. T 1.4. T Punktacja 0-2 Zasady przyznawania punktów wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. 2. B 0-1 poprawna odpowiedź 1 p. 3. C 0-1 błędna odpowiedź lub jej brak 0 p B 4.2. A 4.3. C A, D 5.2. F, G 0-3 za każdą poprawną odpowiedź po 1 p. błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi 0 p. 0-2 wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. 6. B, D 0-1 poprawna odpowiedź 1 p. błędna odpowiedź lub jej brak 0 p.

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów)

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów) Związki kompleksowe Podstawy chemii kompleksów stworzył Alfred Werner na początku XX wieku, gdy zajmował się grupą bardzo trwałych związków, jakie tworzy amoniak z CoCl 3. - Zaproponował dla nich poprawne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo