Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9"

Transkrypt

1 chemia

2 PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa materii Cząstki elementarne 11 Lista kontrolna 12 II 5. Izotopy oraz ich wykorzystanie Klasyfikacja pierwiastków chemicznych Charakterystyka cząsteczek, pierwiastków i związków chemicznych Typy wiązań chemicznych a właściwości związków chemicznych 16 Lista kontrolna 17 III 9. Wartościowość, nazwy i wzory sumaryczne prostych związków chemicznych Typy reakcji chemicznych Prawo zachowania masy i stałości składu. Proste obliczenia stechiometryczne 20 Lista kontrolna 21 IV 12. Powietrze i inne gazy Znaczenie i zastosowanie wody w chemii. Rozpuszczalność Stężenie procentowe roztworów 24 Lista kontrolna 25 V 15. Charakterystyka tlenków i wodorotlenków Charakterystyka kwasów Budowa, otrzymywanie i zastosowanie soli Charakterystyka elektrolitów, procesu dysocjacji i znaczenie skali ph Dysocjacja jonowa kwasów, zasad i soli Reakcja zobojętnienia i reakcje strącania osadów 31 Lista kontrolna 32 3

3 VI 21. Charakterystyka węglowodorów. Szereg homologiczny alkanów Paliwa kopalne: węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny Szereg homologiczny alkenów i alkinów 35 Lista kontrolna 36 VII 24. Pochodne węglowodorów. Grupy funkcyjne Wszystko o alkoholach Kwasy karboksylowe Wyższe kwasy karboksylowe 40 Lista kontrolna 41 VIII 28. Tłuszcze jako rezerwuar energii Aminy, aminokwasy i białka Cukry w życiu codziennym 44 Lista kontrolna 45 Odpowiedzi do zadań 46 Zestawy egzaminacyjne 47 Klucze do zestawów egzaminacyjnych 48 4

4 PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi wstęp Gimnazjalisto! Przed Tobą egzamin kończący naukę w gimnazjum. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego. Część matematyczno-przyrodnicza podzielona jest na dwa odrębne arkusze: matematyczny i przyrodniczy. Wiadomości i umiejętności chemiczne sprawdzane są w zadaniach wchodzących w skład arkusza przyrodniczego. Ten etap egzaminu trwa 60 minut, zatem na rozwiązanie zadań z chemii masz około 15 minut. Zadania z chemii Przygotowany zestaw zadań ma sprawdzić, w jakim stopniu potrafisz: korzystać z różnych źródeł informacji identyfikować związki i zależności oraz wyjaśniać zjawiska i procesy chemiczne stosować wiedzę i umiejętności w praktyce. Typy zadań Zadania z chemii mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Polegają najczęściej na dopasowaniu gotowych elementów. Mogą opierać się na informacjach odczytywanych z tabel, tablic i tekstów źródłowych oraz ze schematów i rysunków. Często odwołują się do doświadczeń oraz obliczeń. Zadania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią wybór jednej poprawnej odpowiedzi z kilku możliwych, często na podstawie informacji wprowadzającej do zadania (np. tabeli, tablicy, wykresu, diagramu, tekstu). Zadania wielokrotnego wyboru wybór kilku poprawnych odpowiedzi z kilku zaproponowanych, często na podstawie informacji wprowadzającej do zadania. Zadania z luką uzupełnienie zdania, tekstu, schematu, zestawienia poprzez wstawienie w odpowiednie miejsca wyrazów, określeń, liter czy cyfr wybranych z kilku podanych. Zadania na dobieranie przyporządkowanie lub uporządkowanie w określonej kolejności pary elementów wybranych ze wskazanych zbiorów (np. wyrazów, wyrażeń, rysunków, symboli) według podanych kryteriów. Zadania typu prawda/fałsz ocenienie prawdziwości podanych zadań lub stwierdzeń najczęściej poprzez zaznaczenie odpowiednio P prawda, F fałsz lub T tak, N nie. Strategie egzaminacyjne i kryteria oceniania Pamiętaj, aby przy rozwiązywaniu zadań dokładnie czytać polecenia i zapisywać odpowiedzi w przeznaczonych na to miejscach, w formie wymaganej w treści polecenia. W tym celu podczas czytania polecenia zwróć uwagę na zdania zawierające czasowniki operacyjne (np. wybierz, zaznacz, wstaw, dokończ, dopasuj) precyzyjnie określające właściwy sposób wykonania zadania. Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są oceniane według jednolitych kryteriów. Przy ocenie przyznaje się tylko pełne punkty. Brak odpowiedzi, błędna odpowiedź lub zaznaczenie większej liczby odpowiedzi niż wskazano w poleceniu ocenia się na 0 (zero) punktów. Pamiętaj, aby wybierać tyle elementów, ile wymaga polecenie. Zadania z chemii i punkty, które możesz uzyskać za ich prawidłowe rozwiązanie, stanowią 25% egzaminu przyrodniczego. Bardzo ważne jest kontrolowanie czasu w trakcie pisania egzaminu, zacznij więc od tych zadań, na które znasz odpowiedzi. Zadania zgromadzone w tej książce pomogą Ci powtórzyć i usystematyzować wiedzę chemiczną. Pozwolą Ci też oswoić się ze specyficzną formą zadań egzaminacyjnych i poznać techniki ich rozwiązywania. Życzymy powodzenia na egzaminie. Autorzy i Wydawnictwo 5

5 zadania

6 1 Substancje chemiczne i ich właściwości (0 1) Właściwości substancji chemicznych nie możemy badać za pomocą A. wagi analitycznej. C. dedukcji. B. zmysłu węchu. D. zmysłu dotyku. (0 3) Jakimi narządami zmysłu można dokonać obserwacji podczas wykonywania doświadczeń? Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając narząd zmysłu (A-E), przy pomocy którego można zaobserwować poszczególne efekty towarzyszące reakcjom chemicznym. A. B. C. D. E Zmiana barwy roztworu. A B C D E Wydziela się gaz, który spala 2.2. się z charakterystycznym A B C D E dźwiękiem Powstaje substancja o ostrym, drażniącym zapachu. A B C D E (0 1) Do właściwości chemicznych poznawanych za pomocą zmysłów należy A. palność. C. kowalność. B. zapach. D. barwa. (0 1) Najwolniej zachodzącym procesem chemicznym spośród wymienionych jest A. korozja metali. C. reakcja zobojętniania. B. reakcja spalania. D. wietrzenie skał. (0 1) Połącz w pary modele (1-3) z odpowiadającymi im stanami skupienia (A-C) A. ciało stałe B. gaz C. ciecz (0 2) Wybierz T (tak), jeśli informacja jest prawdziwa, lub N (nie) jeśli jest nieprawdziwa Wszystkie metale mają srebrny metaliczny połysk. T N 7.2. Wszystkie metale w temperaturze pokojowej są ciałami stałymi. T N 7.3. Siarka i węgiel to popularne niemetale. T N 7.4. Mosiądz to stop wykonany z metali. T N (0 1) Jaki jest wpływ rozdrobnienia reagentów na przebieg reakcji chemicznej? A. Przyspiesza reakcję. C. Hamuje reakcję. B. Nie ma wpływu. D. Powstają inne produkty. Materiał do zadań 9-10 Nazwa substancji Gęstość [g/cm 3 ] A B C D E F aceton gliceryna rtęć woda etanol magnez 0,785 1,129 13,534 0,997 0,785 1,742 Na lekcji chemii Wojtek miał za zadanie zidentyfikować substancję umieszczoną w zlewce zajmującą objętość 0,4 dm 3. W tym celu uczeń zważył naczynie z zawartą w nim substancją. Waga wskazała wartość 500 g. Następnie Wojtek przeniósł substancję do innego naczynia, aby przekonać się, ile waży pusta zlewka. Okazało się, że masa naczynia wyniosła 48,4 g. (0 1) Dokończ zdanie. Identyfikowaną przez Wojtka substancją jest A. aceton. C. gliceryna. B. etanol. D. rtęć. (0 1) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając nazwy substancji wybrane spośród A-F tak, aby prawidłowo określić ich stany skupienia w temperaturze pokojowej. 6. (0 1) Mianem katalizatora określa się substancję, która reakcję chemiczną A. przyspiesza. C. hamuje. B. spowalnia. D. inicjuje ciało stałe A B C D E F ciecz A B C D E F 8 liczba punktów możliwa do uzyskania 13 Twoja liczba punktów

7 PeWNiak gimnazjalny chemia zadania 2 Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina (0 1) Pierwiastek chemiczny to zbiór wszystkich atomów o jednakowej liczbie A. neutronów w jądrze. C. masowej. B. protonów w jądrze. D. powłok elektronowych. (0 3) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając substancje wybrane spośród A-H tak, aby zaliczyć je odpowiednio do mieszanin lub związków chemicznych. A. opiłki żelaza z piaskiem B. powietrze C. woda z sokiem D. mąka z wodą E. woda destylowana F. kwas solny G. tlenek glinu 2.1. mieszanina jednorodna A B C D E G 2.2. mieszanina niejednorodna A B C D E G 2.3. związek chemiczny A B C D E G (0 3) Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Mieszaniny jednorodne mogą mieć gazowy stan skupienia Przykładem mieszaniny niejednorodnej jest tlenek magnezu Związek chemiczny to inaczej mieszanina P niejednorodna. F 3.4. Składniki mieszanin zachowują swoje właściwości Trwałe połączenie co najmniej dwóch pierwiastków to związek chemiczny Połączenie co najmniej dwóch substancji zawsze tworzy mieszaninę jednorodną, czyli roztwór. (0 1) Zgodnie z definicją, związkiem chemicznym nazywamy A. substancję o charakterze niejednorodnym złożoną przynajmniej z jednego pierwiastka chemicznego. B. substancję o charakterze jednorodnym złożoną przynajmniej z dwóch różnych pierwiastków chemicznych połączonych wiązaniem lub wiązaniami chemicznymi. C. substancję niedającą się rozdzielić metodami chemicznymi na protony, elektrony i neutrony. D. każdą substancję, która po zmieszaniu staje się związkiem jednorodnym Materiał do zadań 5-7 Poniżej opisano i zilustrowano jedną z metod rozdzielania składników mieszaniny. Metoda rozdzielania składników mieszaniny polega na przelewaniu mieszaniny niejednorodnej przez sączek wykonany z bibuły i umieszczony w szklanym lejku. Sączek powinien szczelnie przylegać do ścianek lejka, a nóżka lejka powinna lekko dotykać ścianki zlewki. (0 1) Wybierz mieszaninę, której składniki można rozdzielić, stosując opisaną wyżej metodę. A. Siarczan(VI) miedzi(ii) i woda. B. Opiłki miedzi i piasek. C. Siarka i woda. D. Ocet. (0 1) Wybierz nazwę opisanej powyżej metody rozdzielania składników mieszaniny. A. Destylacja. C. Chromatografia. B. Sublimacja. D. Sączenie. (0 1) Wybierz zestaw naczyń i sprzętów laboratoryjnych, których użyto do wykonania zestawu zobrazowanego powyższym rysunkiem. X Y Z A. szklany pręcik zlewka lejek B. statyw lejek zlewka C. erlenmajerka szklany pręcik lejek D. statyw lejek erlenmajerka (0 1) Pewna część pierwiastków występuje w przyrodzie w czystej formie. Noszą one nazwę A. pierwiastków czystych. C. złóż rodzimych. B. rud metali i niemetali. D. skał osadowych. liczba punktów możliwa do uzyskania 12 Twoja liczba punktów 9

8 3 Atomistyczna budowa materii (0 1) W których latach żył słynny grecki filozof Demokryt z Abdery? A p.n.e. C p.n.e. B p.n.e. D n.e. (0 1) Kto po raz pierwszy użył słowa atom do opisu najmniejszych, niepodzielnych cząstek, z których zbudowana miała być otaczająca materia? A. John Dalton. C. Niels Bohr. B. Ernest Rutherford. D. Demokryt z Abdery. Materiał do zadań 3-4 W tabeli przedstawiono elementy budowy atomu. jądro chmura elektronowa Nazwa cząstki elementarnej Masa [kg] Symbol cząstki elementarnej proton 1, p neutron 1, n elektron 9, e (0 2) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby były prawdziwe. Zaznacz litery (A-D) przyporządkowane odpowiednim elementom Atomy wszystkich pierwiastków składają się z protonów, neutronów oraz elektronów. Ponieważ atomy są strukturami elektrycznie obojętnymi, liczba A / C i B / C w atomie muszą być sobie równe Praktycznie cała masa atomu skupiona jest w D / E. A. protonów B. elektronów C. neutronów D. chmurze elektronowej E. jądrze (0 1) Dopasuj fragmenty zdań z kolumny I i II tak, aby utworzyć zdania prawdziwe dotyczące cząstek elementarnych. Kolumna I Kolumna II 1. Elektrony A. dodatnim. 2. Neutrony to cząstki elementarne obdarzone B. obojętnym. ładunkiem 3. Protony C. ujemnym. (0 2) Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Budujące jądro atomowe cząstki protony i neutrony nazywane są nukleonami Ładunek jądra jest zawsze ujemny. John Dalton, twórca atomistycznej teorii 6.3. budowy materii, jest tym samym badaczem, któremu zawdzięczamy odkrycie wady wzroku nazywanej daltonizmem Atom to cząstka elementarna elektrycznie obojętna. Materiał do zadania 7 Niels Bohr przyjął wprowadzony przez Ernesta Rutherforda model atomu. Według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany przez jądro siłami elektrostatycznymi. Przez analogię do ruchu planet wokół Słońca model ten nazwano modelem planetarnym atomu. Na podstawie: (0 1) W oparciu o fragment tekstu zaznacz rysunek, który najtrafniej obrazuje koncepcję budowy atomu według Nielsa Bohra. A. B. 4. (0 1) Wybierz zdanie prawdziwe. A. Masa elektronu jest większa od masy protonu. B. Masa neutronu jest większa od masy protonu. C. Masa protonu jest większa od masy neutronu. D. Masa protonu jest mniejsza od masy elektronu. C. D. 10 liczba punktów możliwa do uzyskania 9 Twoja liczba punktów

9 PeWNiak gimnazjalny chemia zadania 4 Cząstki elementarne Materiał do zadań Na symbol pierwiastka liczba atomowa 11 Sód nazwa pierwiastka 23 masa atomowa H Wodór 1 3 Li Lit Na Sód Be Beryl 9 12 Mg Magnez 24 5 B Bor Al Glin 27 6 C Węgiel Si Krzem 28 7 N Azot P Fosfor 31 8 O Tlen S Siarka 32 9 F Fluor Cl Chlor 35,5 2 He Hel 4 10 Ne Neon Ar Argon 40 (0 3) Uzupełnij zdania tak, aby były poprawne, zaznaczając właściwą odpowiedź (A-H) Atom pierwiastka ma 16 protonów w jądrze atomowym. Pierwiastkiem tym jest A / B Beryl i magnez wykazują C / D właściwości, gdyż posiadają E / F ilość elektronów walencyjnych Atom pierwiastka opisanego symbolem He na ostatniej powłoce posiada G / H elektronów walencyjnych. A. tlen B. siarka C. podobne D. różne E. taką samą F. różną G. 8 H. 2 (0 1) Korzystając z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków, oblicz masę cząsteczkową związku chemicznego o wzorze sumarycznym H 2 SO 4. Wybierz prawidłową odpowiedź. A. 164 u C. 89 u B. 82 u D. 98 u (0 2) Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Atom azotu zawiera 7 protonów, 14 neutronów i 7 elektronów. Atom pierwiastka o konfiguracji elektronowej K 2 L 8 M 2 to magnez. Atom pierwiastka oznaczony symbolem Ar znajduje się w 18 okresie i 3 grupie układu okresowego pierwiastków. Atom fosforu zawiera 15 protonów, które są obdarzone ładunkiem dodatnim. P P P P F F F F (0 1) Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie kationy. A. Ca 2+, K +, Cl, S,Fe 3+. C. Mg 2+, Na +, K +, Fe 2+. B. Cu 2+, Na +, Br, Fe 2+. D. Cl, S, Br. (0 1) Maksymalną liczbę elektronów na danej powłoce można obliczyć, korzystając z wzoru: 2n 2, gdzie n to numer okresu, w którym umieszczony jest atom danego pierwiastka. Na podstawie powyższej informacji oblicz maksymalną ilość elektronów, jaka znajdować się może na powłoce oznaczonej symbolem M. Wybierz poprawną odpowiedź. A. 81 B. 18 C. 12 D. 21 (0 1) Połącz w pary pojęcia (1-3) z odpowiadającymi im definicjami (A-C). 1. liczba atomowa (Z) A. suma protonów i neutronów w jądrze atomowym 2. masa atomowa B. masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy [u] 3. liczba masowa (A) C. liczba protonów równa liczbie neutronów w atomie obojętnym (0 1) Podaj poprawne liczby cząstek elementarnych dla atomów pierwiastków oznaczonych literami X, Y, Z. Atom pierwiastka Al Ar Zn P 45 21Sc liczba neutronów liczba protonów liczba elektronów Wybierz odpowiedź spośród A-D. X X Y Z A B C D (0 1) Cztery pierwsze powłoki elektronowe oznaczane są w chemii symbolami A. a, b, c, d. C. P1, P2, P3, P4. B. K, L, M, N. D. N1, N2, N3, N4. Y Z liczba punktów możliwa do uzyskania 11 Twoja liczba punktów 11

10 Lista kontrolna moduły 1 4 Potrafię... próba 1 próba 2 próba 3 1. opisać właściwości substancji będących głównym składnikiem spotykanych na co dzień produktów. 2. wykonać doświadczenie pozwalające zbadać proste właściwości wybranych substancji. 3. obliczać wielkości fizyczne, takie jak: masa, gęstość, objętość. 4. opisać ziarnistą budowę materii oraz zaplanować doświadczenie potwierdzające taką jej budowę. 5. przedstawić, na czym polega zjawisko dyfuzji, i zaplanować doświadczenie wyjaśniające to zjawisko. 6. wyjaśnić różnicę pomiędzy pierwiastkiem chemicznym a mieszaniną chemiczną. 7. wyjaśnić, czym jest przemiana fizyczna, i podać jej przykłady. 8. wyjaśnić, czym jest przemiana chemiczna, i podać jej przykłady. 9. wyjaśnić pojęcie mieszaniny i podać jej przykłady. 10. dobrać odpowiednią metodę rozdzielania składników mieszaniny, wykorzystując ich różne właściwości fizyczne. 11. wyjaśnić pojęcie atomu. 12. opisać skład atomu. 13. wymienić składniki jądra atomowego oraz chmury elektronowej. 14. podać liczbę elektronów walencyjnych w oparciu o położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków. 15. ustalić liczbę protonów, neutronów i elektronów w oparciu o liczbę masową i atomową. 16. wyjaśnić związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów. Znam i stosuję symbole wybranych pierwiastków chemicznych (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg). 18. i wymieniam cechy mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej. 19. proste metody rozdzielania mieszanin. 20. definicję elektronów walencyjnych. 16

11 odpowiedzi do zadań

12 1 1. C A; 2.2. A, B; 2.3. D 3. B 4. D B; 2. C; 3. A 6. A N; 7.2. N; 7.3. T; 7.4. T 8. A 9. C F; A, B, C, D, E 2 1. B B, C; 2.2. A, D; 2.3. E, F, G P; 3.2. F; 3.3. F; 3.4. P; 3.5. P; 3.6. F 4. B 5. B 6. D 7. B 8. C 3 1. C 2. D A, B; 3.2. E 4. B C; 2. B; 3. A P; 6.2. F; 6.3. P; 6.4. F 7. A B; 1.2. C, E; 1.3. H 2. D F; 3.2. P; 3.3. F; 3.4. P 4. C 5. B C; 2. B; 3. A 7. C 8. B 20

13 zestawy egzaminacyjne

14 1 zestaw zadanie 1. (0 1) Wybierz poprawne stwierdzenie 1 albo 2 oraz jego uzasadnienie A albo B. Mieszaninę wody z alkoholem możemy rozdzielić za pomocą 1. rozdzielacza A. należy do mieszanin jednorodnych, a jej składniki różnią się temperaturą wrzenia. 2. destylacji ponieważ B. należy do mieszanin niejednorodnych, a jej składniki nie mieszają się i różnią się gęstością. zadanie 2. (0 1) Określ typy wiązań chemicznych występujących w podanych związkach. Wybierz wiersz A, B, C lub D zawierający wyłącznie prawdziwe informacje. KCl O 2 HBr A. kowalencyjne spolaryzowane B. kowalencyjne spolaryzowane kowalencyjne atomowe jonowe C. jonowe kowalencyjne atomowe D. kowalencyjne atomowe kowalencyjne spolaryzowane jonowe kowalencyjne atomowe kowalencyjne spolaryzowane jonowe 4.3. Związek o wzorze sumarycznym C 5 H 8 należy do szeregu homologicznego alkanów Produktem całkowitego spalania węglowodorów jest tlenek węgla(ii) i woda. zadanie 5. (0 3) Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając substancje (A-F) wchodzące w skład podanych złożonych węglowodorów. A. fruktoza B. glicerol C. glukoza D. kwas stearynowy E. kwas oleinowy F. mieszanina aminokwasów 5.1. białko jaja kurzego A B C D E F 5.2. tłuszcz nasycony A B C D E F 5.3. sacharoza A B C D E F P P Materiał do zadania 6. Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane poniższym rysunkiem. F F Materiał do zadania 3. Do zlewki zawierającej wodę z dodatkiem fenoloftaleiny wprowadzono niewielki kawałek sodu. Zaobserwowano, że sód gwałtownie reagował z wodą, a roztwór przybrał barwę malinową. W każdym etapie doświadczenia użyto takiej samej ilości magnezu, a reakcje przebiegały gwałtownie do momentu całkowitego przereagowania metalu. zadanie 3. (0 1) Które z podanych równań prawidłowo ilustruje przebieg tej reakcji? A. 2 Na + 2 H 2 O 2 NaOH + H 2 B. 2 Na + H 2 O Na 2 O + H 2 C. Na 2 O + H 2 O 2 NaOH D. 2 Na + H 2 O 2 NaOH zadanie 4. (0 2) Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe Alkany to węglowodory nasycone, ponieważ w ich cząsteczce pomiędzy atomami węgla wszystkie wiązania są pojedyncze Węglowodory nienasycone identyfikujemy za pomocą wody bromowej, która zmienia zabarwienie z żółtobrązowego na bezbarwne. zadanie 6. (0 3) Na podstawie powyższej informacji uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A-I Reakcje zachodzące w zestawach I, II i III przebiegały z A / B szybkością Najszybszy przebieg reakcji odnotowano dla zestawu C / D / E, a najwolniejszy w zestawie C / D / E Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia wnioskować można, że im F / G stężenie jednego z reagentów, tym reakcja przebiega H / I. A. taką samą B. różną C. I D. II E. III F. mniejsze G. większe H. wolniej I. szybciej

15 PeWNiak gimnazjalny chemia zestawy zestaw2 zadanie 1. (0 2) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących obserwacji podczas identyfikacji gazów. Wybierz T (tak), jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub N (nie) jeśli jest nieprawdziwe Po włożeniu rozżarzonego łuczywka do probówki zawierającej tlen, łuczywko rozpala się jasnym płomieniem. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z azotem, łuczywko pali się nadal. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z dwutlenkiem węgla, łuczywko natychmiast gaśnie. Wprowadzenie gazu z probówki do wody wapiennej powoduje jej mętnienie. Po włożeniu rozpalonego łuczywka do probówki z wodorem, słychać charakterystyczny trzask. zadanie 2. (0 1) Wiedząc, że liczba atomowa Z = 20, a liczba masowa A = 40, określ poprawną ilość cząstek elementarnych w atomie wapnia. Ca 20 Wapń 40 A. 20 protonów, 18 elektronów, 20 neutronów. B. 20 protonów, 20 elektronów, 20 neutronów. C. 40 protonów, 40 elektronów, 40 neutronów. D. 20 protonów, 40 elektronów, 20 neutronów. T T T T N N N N 4.1. kwas karboksylowy A A A 4.2. alkohol B B B 4.3. ester C C C zadanie 5. (0 2) Uzupełnij poniższe zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A-H tak, aby zdania były prawdziwe Etan należy do węglowodorów A / B. C / D to węglowodory nienasycone W cząsteczce pentanu wszystkie wiązania pomiędzy atomami węgla są E / F. Węglowodory nienasycone G / H KMnO 4. A. nasyconych B. nienasyconych C. Alkany D. Alkiny E. podwójne F. pojedyncze G. odbarwiają roztwór H. nie odbarwiają roztworu Materiał do zadania 6. Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane poniższym rysunkiem. Materiał do zadania 3. Aby otrzymać tlenek wapnia (wapno palone), należy poddać prażeniu węglan wapnia według poniższego równania reakcji. T CaCO 3 CaO + CO 2 zadanie 3. (0 1) Wiedząc, że: masy cząsteczkowe substancji biorących udział w tej reakcji M CaCO3 = 100 u, M CaO = 56 u, odpowiedz, ile kilogramów CaCO 3 należy poddać prażeniu, aby otrzymać 112 kg CaO. A. 20 kg C. 200 kg B. 111 kg D. 222 kg zadanie 6. (0 1) Uzupełnij zdania, wybierając właściwą odpowiedź spośród A-E. W wyniku reakcji wydzielił się bezbarwny gaz, który spala się z charakterystycznym dźwiękiem. Jest to A / B / C. W trakcie reakcji wydzieliła się odpowiednia ilość energii w postaci ciepła. Jest to reakcja D / E. A. tlen B. wodór C. chlor D. egzoenergetyczna E. endoenergetyczna zadanie 4. (0 3) Na podstawie oznaczeń literowych podanych substancji przyporządkuj je do odpowiednich grup związków. A. etanol C. etanian etylu B. kwas etanowy 25

16 zestawy Klucz odpowiedzi i punktowania zadań Zestaw egzaminacyjny 1. Numer zadania Poprawna odpowiedź Punktacja 1. 2, A C A P P 4.3. P F 5.1. F B, D A, C 6.1. B E, C G, I Zasady przyznawania punktów każda poprawna odpowiedź 1 p. każda błędna odpowiedź lub jej brak 0 p. wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. za każdą poprawną odpowiedź po 1 p. błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi 0 p. Zestaw egzaminacyjny 2. Numer zadania Poprawna odpowiedź T 1.2. N 1.3. T 1.4. T Punktacja 0-2 Zasady przyznawania punktów wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. 2. B 0-1 poprawna odpowiedź 1 p. 3. C 0-1 błędna odpowiedź lub jej brak 0 p B 4.2. A 4.3. C A, D 5.2. F, G 0-3 za każdą poprawną odpowiedź po 1 p. błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi 0 p. 0-2 wszystkie poprawne odpowiedzi 2 p. dwie lub trzy poprawne odpowiedzi 1 p. jedna poprawna odpowiedź lub brak poprawnej odpowiedzi 0 p. 6. B, D 0-1 poprawna odpowiedź 1 p. błędna odpowiedź lub jej brak 0 p.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna budowa materii

Wewnętrzna budowa materii Atom i układ okresowy Wewnętrzna budowa materii Atom jest zbudowany z jądra atomowego oraz krążących wokół niego elektronów. Na jądro atomowe składają się protony oraz neutrony, zwane wspólnie nukleonami.

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne):

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): CHEMIA kl. I Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): Dział I Substancje i ich przemiany. UCZEŃ: zna regulamin szkolnej pracowni chemicznej i konsekwencje nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.1. I. Substancje chemiczne i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.1 I. Substancje chemiczne i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków strona 1/8 Układ okresowy pierwiastków Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Teoria atomistyczno-cząsteczkowa, nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków

Bardziej szczegółowo

Chemia. Cele kształcenia wymagania ogólne

Chemia. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 150 152 i 252)

Bardziej szczegółowo

Przemiany substancji

Przemiany substancji Przemiany substancji Poniżej przedstawiono graf pokazujący rodzaje przemian jaki ulegają substancje chemiczne. Przemiany substancji Przemiany chemiczne Przemiany fizyczne Objawy: - zmiania barwy, - efekty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopada 2014 r. 60 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii!

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Chciałabym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi poziomu wiedzy z chemii uczniów rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Co

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna. Doświadczenie 1 Tytuł: Badanie właściwości sodu Odczynnik: Sód metaliczny Szkiełko zegarkowe Metal lekki o srebrzystej barwie Ma metaliczny połysk Jest bardzo miękki, można kroić go nożem Inne właściwości

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopad 2010 90 minut Informacje dla ucznia:

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji i treści nauczania Termin Wymagania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

CHEMIA GIMNAZJUM. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -opanował co najmniej w 98% treści podstawy programowej,

CHEMIA GIMNAZJUM. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -opanował co najmniej w 98% treści podstawy programowej, CHEMIA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZAWARTEJ W REALIZOWANYM PROGRAMIE NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj w pierwszym etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) Wypełnia komisja konkursowa Zadanie Liczba punktów Podpis oceniającego Liczba punktów po weryfikacji 1. 2. 3. 4. 5. Suma 12 8

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji. test nr 2 Termin zaliczenia zadań: IIIa - 29 października 2015 III b - 28 października 2015 zad.1 Reakcja rozkładu tlenku rtęci(ii) 1. Narysuj schemat doświadczenia, sporządź spis użytych odczynników,

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna z przyrody (chemia) Semestr V

Praca kontrolna z przyrody (chemia) Semestr V Praca kontrolna z przyrody (chemia) Semestr V Poniższa praca składa się z 14 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie zadań można

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009 ...... kod pracy ucznia pieczątka nagłówkowa szkoły Drogi Uczniu, KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009 Witaj na I etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) W tabeli podano rodzaje mieszanin oraz wybrane sposoby ich rozdzielania. Rodzaj mieszaniny Metoda rozdzielania mieszaniny

Zadanie 2. (0 1) W tabeli podano rodzaje mieszanin oraz wybrane sposoby ich rozdzielania. Rodzaj mieszaniny Metoda rozdzielania mieszaniny Zadanie 1. (0 1) Uczniowie obserwowali przebieg doświadczenia, w którym do kolby z wrzącą wodą wprowadzono płonący magnez nad powierzchnię cieczy. Doświadczenie zilustrowali rysunkiem. W czasie doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Wstęp 1. Wprowadzenie chemia jako nauka przyrodnicza Szkło laboratoryjne Sprzęt laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania

Substancje i ich przemiany. Tytuł rozdziału w podręczniku. Wymagania edukacyjne. nauczania 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 (Gimnazjum klasa1) Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich właściwości

Substancje i ich właściwości Pierwsza partia materiału i dobrane do nich zadania typu egzaminacyjnego. Materia jest to wszystko co nas otacza. Materię tworzą substancje, posiadające określony stały skład i określone właściwości. Właściwości

Bardziej szczegółowo

... kod ucznia. Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

... kod ucznia. Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 18 października 2010 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma 10 8 10 5 17 50 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Gra w okręty - scenariusz lekcji chemii w gimnazjum

Gra w okręty - scenariusz lekcji chemii w gimnazjum Gra w okręty - scenariusz lekcji chemii w gimnazjum UKŁAD OKRESOWY BOGATE ŹRÓDŁO WIEDZY O PIERWIASTKACH CHEMICZNYCH Opracowanie: Aneta Karwacka - Kalinowska 1 Temat: Układ okresowy bogate źródło wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Reakcje chemiczne. Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn. Kompendium wiedzy. 1. Reakcje chemiczne i ich symboliczny zapis

Reakcje chemiczne. Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn. Kompendium wiedzy. 1. Reakcje chemiczne i ich symboliczny zapis strona 1/6 Reakcje chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Reakcje chemiczne i równania reakcji chemicznych. Zagadnienia do powtórki 1. 2. 3. Reakcje chemiczne

Bardziej szczegółowo

przedstawia zarys historii

przedstawia zarys historii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM Dział 1. ŚWIAT SUBSTANCJI dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą podaje przykłady obecności chemii w swoim życiu; wymienia

Bardziej szczegółowo

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 1. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia. Wpisz litery (A I) w odpowiednie kratki. 3 p. A. hydraty D. wapno palone G. próchnica B. zaprawa wapienna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych 1. Wielkości i jednostki stosowane do wyrażania ilości materii 1.1 Masa atomowa, cząsteczkowa, mol Masa atomowa Atomy mają

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 pkt) Spośród podanych niżej cech wybierz i podkreśl cztery, charakteryzujące chlor w warunkach normalnych:

Zadanie 1. (2 pkt) Spośród podanych niżej cech wybierz i podkreśl cztery, charakteryzujące chlor w warunkach normalnych: Zadanie 1. (2 pkt) Spośród podanych niżej cech wybierz i podkreśl cztery, charakteryzujące chlor w warunkach normalnych: gaz, ciecz, ciało stałe, ma gęstość mniejszą od gęstości powietrza, ma gęstość większą

Bardziej szczegółowo

Substancje chemiczne Powietrze

Substancje chemiczne Powietrze strona 1/9 Substancje chemiczne Powietrze Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka. Metale i niemetale, mieszaniny,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin XIII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin XIII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin XIII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 I. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania dotyczące organizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z CHEMII. DLA KL I GIMNAZJUM w ZS NR 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z CHEMII. DLA KL I GIMNAZJUM w ZS NR 3 Marzena Pogoda, Aleksandra Konieczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z CHEMII DLA KL I GIMNAZJUM w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I

XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I Katowice, 16.12.2009 XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I ZADANIE 1. KRZYśÓWKA ZWIĄZKI WĘGLA I WODORU (9 punktów) RozwiąŜ krzyŝówkę. Litery z wyszczególnionych pól utworzą hasło nazwę węglowodoru:

Bardziej szczegółowo

Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli.

Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli. Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli. Zadanie 1. (0.1) Które zdanie jest prawdziwe? A. W 100 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. B. W 103,5 g wody morskiej znajduje się

Bardziej szczegółowo

I edycja Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół gimnazjalnych. rok szkolny 2014/2015 ZADANIA.

I edycja Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół gimnazjalnych. rok szkolny 2014/2015 ZADANIA. I edycja Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół gimnazjalnych rok szkolny 2014/2015 ZADANIA ETAP I (szkolny) Zadanie 1 Wapień znajduje szerokie zastosowanie jako surowiec budowlany.

Bardziej szczegółowo

Warszawski konkurs chemiczny KWAS. Etap I szkolny. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Warszawski konkurs chemiczny KWAS. Etap I szkolny. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Warszawa 17 marca 2009r. Warszawski konkurs chemiczny KWAS Etap I szkolny Kod ucznia: Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Maksymalna ilość punktów 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji otwartej z chemii w klasie II gimnazjum.

Scenariusz lekcji otwartej z chemii w klasie II gimnazjum. Scenariusz lekcji otwartej z chemii w klasie II gimnazjum. Opracowała: Marzena Bień Termin realizacji: Czas realizacji: 45 minut. Temat: Chemia a budowa atomów. Cel ogólny: Usystematyzowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP SZKOLNY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP SZKOLNY Imię Nazwisko Czas pracy: 60 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETA SZKOLNY Informacje: Uzyskane punkty 1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 8stron. Ewentualny brak zgłoś

Bardziej szczegółowo

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH 1 REAKCJA CHEMICZNA: TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH REAKCJĄ CHEMICZNĄ NAZYWAMY PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. CHEMIA klasa I. Wymagania podstawowe:

WYMAGANIA PROGRAMOWE. CHEMIA klasa I. Wymagania podstawowe: WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania podstawowe: CHEMIA klasa I 1. Uczeń zna podział substancji, podaje ich przykłady, wie co to są właściwości fizyczne i chemiczne substancji, potrafi je określać. 2. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający z chemii do klasy I LO i technikum z działu Budowa atomu i wiązania chemiczne

Test sprawdzający z chemii do klasy I LO i technikum z działu Budowa atomu i wiązania chemiczne Anna Grych Test sprawdzający z chemii do klasy I LO i technikum z działu Budowa atomu i wiązania chemiczne Informacja do zadań -7 75 Dany jest pierwiastek 33 As. Zadanie. ( pkt) Uzupełnij poniższą tabelkę.

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2011/2012 wylosowany numer uczestnika konkursu Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów KOD UCZNIA :................... Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 22 października 2012 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 suma Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.sqlmedia.pl

pobrano z www.sqlmedia.pl ODPOWIEDZI Zadanie 1. (2 pkt) 1. masy atomowej, ładunku jądra atomowego 2. elektroujemności, masy atomowej, ładunku jądra atomowego Zadanie 2. (1 pkt) 1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Reaguje z

Bardziej szczegółowo

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to... Karta pracy nr 73 Budowa i nazwy soli. 1. Porównaj wzory sumaryczne soli. FeCl 2 Al(NO 3 ) 3 K 2 CO 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 K 2 SO 4 Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 KNO 3 PbSO 4 AlCl 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 AlPO 4

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2014/2015 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracował:

Bardziej szczegółowo

Chemia związków węgla

Chemia związków węgla strona 1/7 hemia związków węgla Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Węgiel i jego związki. Proste węglowodory nasycone i nienasycone, alkohole, kwasy karboksylowe,

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE etap szkolny rok szkolny 2010/2011 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 24 listopada 2014 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z chemii w klasie I gimnazjum Dział 1. ŚWIAT SUBSTANCJI Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA I

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA I Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA I Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie I NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Przedstawiony rozkład

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap II (rejonowy) 10 grudnia 2012 roku Wypełnia rejonowa komisja konkursowa Zadanie Liczba punktów Podpis oceniającego Liczba punktów po weryfikacji

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: CHEMIA C A C C B A B B D B C D A A

KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: CHEMIA C A C C B A B B D B C D A A KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: CHEMIA /etap wojewódzki/ Możliwa do uzyskania liczba punktów: 74 pkt Zadania zamknięte: 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Czas trwania lekcji: 2x 45 minut Cele lekcji: 1. Ogólny zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW Ajsztajn MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW Etap I (szkolny) Uwagi ogólne: Materiały dla nauczycieli Rozwiązania zadań wraz z punktacją - Za prawidłowe rozwiązanie zadań rachunkowych inną

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych

Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych kształcenie ogólne w zakresie podstawowym nr DKOS-4015-46/02 w oparciu o program nauczania wg wydawnictwa Nowa Era Dział I. Budowa atomu.

Bardziej szczegółowo

23 zadania z chemii. Zadanie 1 (0-1) Podstawowymi składnikami substancji zapachowych wielu roślin są estry. Można je przedstawić wzorem ogólnym:

23 zadania z chemii. Zadanie 1 (0-1) Podstawowymi składnikami substancji zapachowych wielu roślin są estry. Można je przedstawić wzorem ogólnym: 23 zadania z chemii Zadanie 1 (0-1) Podstawowymi składnikami substancji zapachowych wielu roślin są estry. Można je przedstawić wzorem ogólnym: Estrem jest związek o wzorze: Zadanie 2 (0-1) Elementy kolejki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4 Zadanie: 1 Do niebieskiego, wodnego roztworu soli miedzi wrzucono żelazny gwóźdź i odstawiono na pewien czas. Opisz zmiany zachodzące w wyglądzie: roztworu żelaznego gwoździa Zadanie 2. Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rodzaje i przemiany materii wymienia powtarzające się elementy podręcznika i wskazuje rolę, jaką odgrywają; wskazuje w swoim najbliższym otoczeniu produkty przemysłu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM -PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Instrukcja dla ucznia 1. 18 stron (zadania 1 24). B nauczycielowi. 2. 3.

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM -PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Instrukcja dla ucznia 1. 18 stron (zadania 1 24). B nauczycielowi. 2. 3. Centralna Komisja Egzaminacyjna CKE 2011 KOD UCZNIA PESEL miejsce z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM -PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Instrukcja dla ucznia 1. 18 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii!

Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii! Chemia klasa II kwasy Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii! Cała Twoja kariera szkolna zależy tak naprawdę od Ciebie. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu chemii lub powtórzyć określoną

Bardziej szczegółowo

wspólny cel... Rok 2010

wspólny cel... Rok 2010 ZADANIA EGZAMINACYJNE badające wiadomości i umiejętności z chemii zamieszczone w arkuszach egzaminacyjnych w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2010 2013 strona 1/14 Rok 2010 Informacje do zadania

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z kl. I

Powtórzenie wiadomości z kl. I Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Powtórzenie wiadomości z kl. I Na początku kl. I po kilku lekcjach przypominających materiał w każdej klasie przeprowadzam mini konkurs chemiczny.

Bardziej szczegółowo

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi:

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi: Stechiometria Każdą reakcję chemiczną można zapisać równaniem, które jest jakościową i ilościową charakterystyką tej reakcji. Określa ono bowiem, jakie pierwiastki lub związki biorą udział w danej reakcji

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki O O O O. I n. I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach.

Wodorotlenki O O O O. I n. I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach. Wodorotlenki I. Wiadomości ogólne o wodorotlenkach. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z atomu metalu i grupy wodorotlenowej. Wzór ogólny wodorotlenków: wartościowość metalu M n ( ) grupa wodorotlenowa

Bardziej szczegółowo

III Warszawski Konkurs Chemiczny KWAS. Etap II

III Warszawski Konkurs Chemiczny KWAS. Etap II Warszawa 21 maja 2011r. III Warszawski Konkurs Chemiczny KWAS Etap II Kod ucznia: Witamy. Masz przed sobą 22 pytania testowe i 8 zadań z dziedziny chemii. Dotyczą one zagadnień na pewno dobrze Ci znanych,

Bardziej szczegółowo

Pracownia chemiczna. miejsce przeprowadzania doświadczeń

Pracownia chemiczna. miejsce przeprowadzania doświadczeń Pracownia chemiczna miejsce przeprowadzania doświadczeń Chemicy to ludzie, którzy przeprowadzają doświadczenia, aby odpowiedzieć na różne pytania, na przykład takie: Dlaczego z lodowych sopli kapie woda?

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z chemii w klasie I gimnazjum. Chemia Nowej Ery, część 1, wydawnictwo: Nowa Era. I. Substancje i ich przemiany

Kryteria ocen z chemii w klasie I gimnazjum. Chemia Nowej Ery, część 1, wydawnictwo: Nowa Era. I. Substancje i ich przemiany Kryteria ocen z chemii w klasie I gimnazjum. Chemia Nowej Ery, część 1, wydawnictwo: Nowa Era I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Dział 1: ŚWIAT SUBSTANCJI

Dział 1: ŚWIAT SUBSTANCJI Dział 1: ŚWIAT SUBSTANCJI Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady metod i form pracy 1. Organizacja pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Metale i niemetale. Krystyna Sitko

Metale i niemetale. Krystyna Sitko Metale i niemetale Krystyna Sitko Substancje proste czyli pierwiastki dzielimy na : metale np. złoto niemetale np. fosfor półmetale np. krzem Spośród 115 znanych obecnie pierwiastków aż 91 stanowią metale

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych

Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych Program nauczania chemii w gimnazjum dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznejo specyficznych trudnościach w uczeniu się kl. I - III mgr Grażyna

Bardziej szczegółowo

Dział: Zadania powtórzeniowe Poziom: Gimnazjum

Dział: Zadania powtórzeniowe Poziom: Gimnazjum Dział: Zadania powtórzeniowe Poziom: Gimnazjum Zadanie 1. (8 pkt) Uzupełnij podane niżej zdania. a. Rodzaj materii o określonych właściwościach... i... to substancje. b. Mieszanina siarki i wody jest mieszaniną...

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne z chemii OKE. Rok 2002

Zadania egzaminacyjne z chemii OKE. Rok 2002 Zadania egzaminacyjne z chemii OKE Rok 2002 Zadanie 10. (0 1) Marta przygotowała prowiant na wycieczkę rowerową. Pakowane przez nią produkty żywnościowe zawierają ważne dla organizmu związki chemiczne.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Świat substancji

Dział 1. Świat substancji Dział 1. Świat substancji Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą podaje przykłady obecności chemii w swoim życiu; wymienia podstawowe narzędzia pracy chemika; zna i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo