Problem zaczyna się w zbiorniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problem zaczyna się w zbiorniku"

Transkrypt

1 Problem zaczyna się w zbiorniku Autor: Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 7/2013) Od kilku lat trwa dyskusja na temat interpretacji wymogów przedstawianych przez dostawców urządzeń kotłowych, turbin i projektantów, dotyczących jakości wody dodatkowej zdemineralizowanej kierowanej do obiegu wodno-parowego, a także na temat lokalizacji punktów pomiarowych, w których jakość powinna być mierzona. Problem polega na tym, że nie ma wyraźnych wytycznych, jakim parametrom powinna odpowiadać woda zdemineralizowana kierowana do uzupełniania strat w kotłach wytyczne obejmują tylko jakość wody zasilającej, wody kotłowej czy też pary. Należy pamiętać, że w wodzie zasilającej parametrem kontrolnym jest przewodność elektryczna kwasowa i to do niej odnoszą się akty normatywne takie jak PN-EN oraz często stosowane wytyczne VGB-R450 L. Mając na uwadze współczesne techniki demineralizacji, można powiedzieć, że woda zdemineralizowana po wymiennikach dwujonitowych lub po jednostkach EDI, którą stosujemy jako wodę dodatkową, znajduje się na takim poziomie demineralizacji, iż może spełnić najostrzejsze warunki stawiane przez dostawców kotłów i turbin. Często wymaga to stosowania bardzo rozbudowanych układów uzdatniania, coraz częściej hybrydowych. Najlepiej, gdyby taka jakość utrzymywała się aż do momentu wejścia wody dodatkowej do obiegu wodno-parowego. Nie należy jednak zapominać o zbiornikach wody zdemineralizowanej, często o bardzo dużych pojemnościach. Jakość wody zdemineralizowanej, w szczególności długo przechowywanej lub przechowywanej w warunkach dużego wahania poziomów w zbiornikach, ulega pogorszeniu. Charakter tego zjawiska zależy od rodzaju przemysłu w danym rejonie, warunków meteorologicznych, czy też charakteru szaty roślinnej, a jego nasilenie od poziomu zanieczyszczenia atmosfery wokół zbiorników magazynowych oraz konstrukcji i sposobu eksploatacji zbiorników. Zresztą pogarszanie jakości wody następuje nie tylko w zbiornikach retencyjnych (przeważnie zlokalizowanych przy stacjach demineralizacji wody), ale również wzdłuż trasy rurociągów prowadzących wodę do bloku oraz w zbiornikach magazynowych zlokalizowanych przy bloku. Przyrost przewodności wody zdemineralizowanej w zbiornikach retencyjnych o ile woda ta ma bardzo dobrą jakość na wlocie do zbiorników w świetle doświadczeń ENERGOPOMIARU nie jest znaczącym problemem w aspekcie klasycznej pracy bloku. Może mieć jednak znaczenie przy niewłaściwej pracy odgazowywaczy oraz urządzeń kondensacji pary, przy nietrafionym sposobie korekcji obiegu wodno-parowego, w układzie znaczącej bezzwrotnej produkcji pary na potrzeby technologiczne, przy pracy kotłów z lokalną gęstością strumienia cieplnego przekraczającego 250 kw/m 2 itp. Bieżąca kontrola jakości po zbiornikach sprowadza się przeważnie do ciągłego pomiaru przewodności elektrycznej wody zdemineralizowanej kierowanej na bloki. Inne parametry, charakterystyczne dla wody zdemineralizowanej, takie jak zawartość sodu, żelaza, krzemionki jonowej i niejonowej, OWO, stopień zakażenia bakteryjnego, zawartość mikrozawiesin, są sprawdzane jedynie sporadycznie. Odbywa się to zwykle w trakcie bardzo rzadkich pomiarów eksploatacyjnych SUW lub w sytuacjach awaryjnych, kiedy analizowane są przyczyny pogarszania reżimów w obiegach wodno-parowych, a zachodzi podejrzenie, że może to być związane z gospodarką wodną. Strona 1 z 7

2 Przewodność elektryczna Na pogorszenie jakości wody, przejawiające się wzrostem przewodności elektrycznej i zmianami ph wody w zbiornikach wody zdemineralizowanej, może mieć wpływ szereg czynników. Za jeden z podstawowych uznawane jest rozpuszczanie się gazów zawartych w powietrzu, takich jak dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu. Na rys. 1 i 2 zamieszczono wykresy dotyczące rozpuszczalności CO 2 i SO 2 w wodzie dla warunków, kiedy nad wodą znajduje się tylko rozpuszczany gaz pod ciśnieniem 1 bara. W zwykłych warunkach takie nasycenie nie jest osiągalne, przykładowo ze względu na to, że wymienionego uprzednio CO 2 jest w powietrzu zaledwie 0,04%. Rys.1. Rozpuszczalność dwutlenku węgla - CO 2 - w wodzie Rys. 2. Rozpuszczalność dwutlenku siarki - SO 2 - w wodzie Ze względu na niewielki przyrost przewodności elektrycznej w wodzie zdemineralizowanej, identyfikacja gazu z dominującym wpływem jest trudna. Zwykle przypisuje się ją dwutlenkowi węgla. Strona 2 z 7

3 Również zasysane pyły mogą być źródłem wzrostu przewodności. Istotne jest, aby nie tylko jak najlepiej zabezpieczyć magazynowaną wodę przed dostępem zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, ale także w odpowiedni sposób eksploatować zbiorniki retencyjne. Dla przykładu podajemy, że obserwowano przyrost przewodności wody zdemineralizowanej w badanych przez nas obiektach do wartości 0,25 0,68 µs/cm, przy zasilaniu ich wodą o przewodności poniżej 0,10 µs/cm. Zakładając, że głównym czynnikiem pogarszającym jakość wody zdemineralizowanej w zbiornikach jest CO 2, to dla przywołanych przewodności elektrycznych na poziomie 0,25 i 0,68 µs/cm, odpowiadające im stężenie CO 2 w wodzie zdemineralizowanej będzie wynosiło <0,10 i 0,45 mg/l. O ile nie wystąpią inne czynniki, taka ilość CO 2 nie powinna być groźna dla pracy bloku. Są to niewielkie stężenia CO 2, które jeszcze w odgazowywaczu lub skraplaczu ulegają obniżeniu. Będzie to zależeć nie tylko od konstrukcji skraplacza czy odgazowywacza termicznego, ale też warunków termicznych panujących w odgazowywaczu, jakości pary stosowanej do podgrzewu i barbotażu, jakości kondensatów kierowanych do odgazowywacza oraz udziału wody zdemineralizowanej w całkowitym strumieniu wody poddawanej odgazowywaniu. Doświadczania ENERGOPOMIARU wskazują, że przy niewielkich uzupełnieniach oraz przy wyjściowej jakości wody zdemineralizowanej kierowanej do zbiorników magazynowych o przewodności w zakresie do 0,1 µs/cm, wpływ pogorszenia jakości wody dodatkowej na wodę zasilającą w związku z podniesieniem się przewodności wody dodatkowej zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym nie jest znaczący. Niewielka ilość CO 2 wprowadzana z wodą zdemineralizowaną może mieć znaczenie dla kotłów, dla których z różnych względów nie można prowadzić korekcji pary lotnymi środkami alkalizującymi, np. w sytuacji, kiedy kotły pracują jako wytwornice pary technologicznej w sposób bezzwrotny. Należy zaznaczyć, że większość największych polskich elektrowni nie posiada zabezpieczeń skutecznie chroniących przed dostępem niepożądanych zanieczyszczeń zawartych w powietrzu do zbiorników retencyjnych wody zdemineralizowanej. Sód Obserwowane przyrosty zawartości sodu zwykle są niewielkie, w granicach błędu analitycznego. Jedyny znaczący, znany autorowi przypadek zanotowano podczas prób nad zastosowaniem płuczki alkalicznej do zatrzymywania CO 2, dostającego się przez odpowietrzenie do zbiornika magazynowego. Żelazo Obserwowane przyrosty zawartości żelaza również są niewielkie, w granicach błędu analitycznego. Znaczący przyrost żelaza występuje jedynie w przypadku poważnych uszkodzeń powłok chemoodpornych zabezpieczających wewnętrzne powierzchnie zbiornika. Woda zdemineralizowana ma ph zwykle poniżej 7, które w miarę podwyższania temperatury jeszcze maleje. Przykładowo, ph w czystej wodzie zdemineralizowanej w temperaturze 60 0 C spada poniżej 6,5. Stąd też zjawisko przyrostu żelaza szczególnie wyraźnie można zaobserwować, kiedy do zbiorników kierowana jest natleniona ciepła woda. Należy zauważyć, że zbiornik retencyjny jest także doskonałym miejscem do sedymentacji produktów korozji i utleniania resztek żelaza jonowego przedostającego się poza dwujonity. W określonych warunkach zawiesiny zawierające żelazo mogą być porywane do strumienia wody zdemineralizowanej kierowanej na bloki. Krzemionka Zwykle nie obserwuje się przyrostu krzemionki jonowej. Natomiast zaobserwowano nieznaczny przyrost krzemionki ogólnej, co może świadczyć o zanieczyszczeniu się wody zdemineralizowanej pyłami krzemionkowymi zawartymi w atmosferze otaczającej zbiorniki magazynowe. Strona 3 z 7

4 Substancje organiczne OWO Substancje organiczne określane jako OWO stanowią na ogół mieszaninę wielu różnych związków. Skład takich mieszanin i zachowanie się ich w warunkach eksploatacyjnych kotła są trudne do przewidzenia. Substancje organiczne mogą ulegać rozkładowi do CO 2 lub tworzyć inne kwaśne produkty rozpadu, niekorzystnie stymulujące procesy korozyjne czy też powstawanie osadów eksploatacyjnych. Mogą również prowadzić do pienienia się wody kotłowej. Dlatego też zawartość substancji organicznych powinna być maksymalnie niska. W dotychczasowych pracach nie zaobserwowano przyrostu OWO w wodzie po zbiornikach retencyjnych. OWO jest charakterystyczny dla jakości wody dopływającej do zbiorników. Należy jednak pamiętać o możliwej obecności mikrozawiesin pochodzących z wody zdemineralizowanej, takich jak spylone jonity, ścier z wykładzin chemoodpornych, pochodzący również ze zbiornika magazynowego ich obecność w znakomity sposób może podwyższyć wynik OWO. Zbiornik wody zdemineralizowanej także i w tym przypadku jest doskonałym miejscem do sedymentacji tego rodzaju zanieczyszczeń i kierowania ich w niekontrolowany sposób na bloki. Również wstępna faza eksploatacji nowych zbiorników, jak i okresy po znaczących remontach wykładzin chemoodpornych mogą być źródłem dodatkowego wzrostu OWO. Zdaniem specjalistów ENERGOPOMIARU, znacznie większą uwagę należy przywiązywać do zawartości substancji organicznych, które ulegają rozkładowi już w kotłach z wytworzeniem CO 2 i innych kwasów organicznych mogących mieć istotny wpływ na niszczenie warstw pasywnych i przebieg procesów korozyjnych w kotle, niż dwutlenkowi węgla mogącemu dostać się do wody zdemineralizowanej poprzez zbiorniki magazynowe. Zakażenia bakteryjne Badania kontrolne pokazują, że woda zdemineralizowana może być także zakażona bakteryjnie. Notowane ilości bakterii zawierają się przeważnie w zakresie 10 2 /l 10 3 /l. Zjawisko pokrywania się śluzem bakteryjnym powierzchni zbiornika ponad linią wody, stropów, wyposażenia wewnętrznego, świadczy o konieczności wykonania czyszczenia zbiornika oraz przeprowadzenia zabiegu dezynfekcji. Niekontrolowany przebieg tego zjawiska może doprowadzić do znacznego przyrostu stężenia substancji organicznych przedostających się do obiegu wodno-parowego. Mikrozawiesiny Obecność mikrozawiesin w wodzie po zbiornikach wody zdemineralizowanej stanowi problem bardziej ogólny. Jest to zjawisko nie dość skutecznie kontrolowane. Przez mikrozawiesinę rozumiemy tutaj rozdrobnione zawiesiny o charakterze mineralnym oraz organicznym, zatrzymywane na sączku o gradacji 0,45 m. Zanieczyszczenia tego typu obecne są na wszystkich etapach uzdatniania i dostają się również do kotła. Czasem notuje się wręcz przyrost zawartości mikrozanieczyszczeń po desorberach CO 2, wymiennikach anionitowych, po wymiennikach dwujonitowych, a także po zbiornikach wody zdemineralizowanej. Zanieczyszczenia te, po dostaniu się do kotłów, osadzają się, a pod wpływem panujących w nich wysokich ciśnień i temperatur ulegają mineralizacji. Są przyczyną nietypowych przyrostów przewodności elektrycznej w parze, wahań ph i zwiększonej ilości osadów eksploatacyjnych, zwłaszcza na powierzchniach ogrzewalnych kotłów, w przegrzewaczach oraz turbinach. W celu zobrazowania zjawiska migracji zawiesin i mikrozawiesin przez całe ciągi technologiczne SUW w tablicy 1 przytoczono wyniki oznaczeń z jednej z elektrowni. Tablica 1. Mikrozawiesina w ciągach technologicznych SUW Rodzaj wody SDI 15 Zawiesina g/l Charakter zawiesiny Woda surowa 6, Drobny piasek, iły, produkty korozji, glony głównie okrzemki, części roślinne Strona 4 z 7

5 Rodzaj wody SDI 15 Zawiesina g/l Charakter zawiesiny Po akcelatorze 3,52 6, Po filtrze żwirowym 6, Po kationicie 2,85 3, Po anionicie As 3,24 4,06 0,0 42 Po desorberze CO 2 Po anionicie Am 3,09 3,92 0,1 68 2,47 3,47 0,0 38 Po dwujonicie 3,34 3,80 0,0 36 Po zbiorniku wody DEMI Rozdrobniony osad pokoagulacyjny, iły, produkty korozji, glony głównie okrzemki Bardzo drobny piasek, iły, produkty korozji, pojedyncze glony Produkty korozji, pojedyncze glony, drobiny startego jonitu i gumy Produkty korozji, pojedyncze glony, drobiny startego jonitu i gumy Produkty korozji, drobiny startego jonitu i gumy, pojedyncze glony Produkty korozji, drobiny startego jonitu i gumy Produkty korozji, drobiny startego jonitu i gumy 3,60 4,24 0,0 30 Produkty korozji, starty jonit i guma z powłok, pojedyncze niezidentyfikowane włókna Przedstawione w tablicy 1 wyniki są charakterystyczne raczej dla lepiej pracujących SUW produkujących wodę zdemineralizowaną. Zdarzają się przypadki, kiedy wskaźnik SDI 15 w wodzie zdemineralizowanej po zbiornikach retencyjnych sięga 6,17, a ilość mikrozawiesiny 570 g/l. Stanowi to nie lada problem dla projektantów urządzeń, które doczyszczają taką wodę do obowiązujących wymagań. Proponowana przez ENERGOPOMIAR skala do oceny stopnia zanieczyszczenia danego rodzaju wody czy kondensatu mikrozawiesinami w obrębie urządzeń do demineralizacji wody i doczyszczania kondensatu została pokazana w tablicy 2. Tablica 2. Skala do oceny stopnia zanieczyszczenia wody mikrozawiesinami Zawartość mikrozawiesiny w wodzie po badanym urządzeniu Stan czystości wody Do 5 µg/l Bardzo czysta Stan pożądany Sposób postępowania Od 6 do 15 µg/l Czysta Nie wymaga interwencji Od 16 do 50 µg/l Od 51 do 100 µg/l Zanieczyszczona Mocno zanieczyszczona Wymaga stałej obserwacji urządzenia i przy utrzymywaniu się takiego stanu interwencji technologicznej Wymaga interwencji technologicznej Strona 5 z 7

6 Zawartość mikrozawiesiny w wodzie po badanym urządzeniu Powyżej 100 µg/l Stan czystości wody Bardzo mocno zanieczyszczona Sposób postępowania Stan awaryjny, konieczne działania naprawcze Należy zauważyć, że skala ta nie dotyczy urządzeń do wstępnego przygotowania wody oraz układów filtracji kondensatu przed urządzeniami jonitowymi. Obecnie podstawowym dokumentem regulującym jakość wody zasilającej jest Polska Norma PN- EN :2006 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej. Najwyższe wymagania zgodnie z normą musi spełniać woda zasilająca i woda wtryskowa do schładzaczy dla kotłów przepływowych. Wymagania tej normy podano w tablicy 3. Tablica 3. Wymagania dla wody zasilającej i wtryskowej do schładzaczy kotłów przepływowych Parametr Jednostka Woda pozbawiona soli Ciśnienie robocze Bar Cały zakres Wygląd - Przejrzysta, wolna od zawiesin Przewodność właściwa w temp C µs/cm Nie określa się Przewodność kwasowa w temp C µs/cm < 0,2 Wartość ph w temp C - Od 7 do 10* Zawartość sodu + potasu ( Na + K) mg/l < 0,010 Zawartość żelaza (Fe) mg/l < 0,010 Zawartość miedzi (Cu) mg/l < 0,003 Zawartość krzemionki (SiO 2 ) mg/l < 0,020 Zawartość tlenu (O 2 ) mg/l 0,250* Zawartość substancji organicznych (jako TOC) mg/l < 0,2 * - w zależności od stosowanego reżimu od 20 do 250 µg/l Parametrami wymagającymi rozbudowanych urządzeń do produkcji wody dodatkowej zdemineralizowanej w celu ich dotrzymania są: zawartość sodu i potasu, zawartość krzemionki, a przede wszystkim zawartość substancji organicznych (TOC, DOC). Najlepiej, gdyby woda dodatkowa odpowiadała jakościowym wymaganiom wody zasilającej lub lepszym. Jednak wyprodukowanie wody zdemineralizowanej o takiej jakości jest trudne, zwłaszcza, kiedy do jej produkcji używa się wody surowej pochodzącej ze źródeł powierzchniowych. W tym przypadku szczególnie trudnym do spełnienia warunkiem jest zagwarantowanie w wodzie zdemineralizowanej odpowiednio niskiej zawartości rozpuszczonego węgla organicznego. Kłopotliwym do dotrzymania parametrem jest również zawartość krzemionki. Należy zwrócić uwagę na zawartość krzemionki ogólnej, a nie jak to się powszechnie praktykuje, Strona 6 z 7

7 tylko krzemionki jonowej. W tym kontekście pogarszanie się jakości wody w zbiornikach wody zdemineralizowanej nie jest pożądane. Mając na uwadze powyższe, specjaliści ENERGOPOMIARU stoją na stanowisku, że bazowe parametry wody po stacjach demineralizacji wody, to jest po zbiornikach wody zdemineralizowanej kierowanej na bloki, powinny kształtować się tak jak podano w tablicy 4. Sugerowana jakość wody zdemineralizowanej nie powinna nastręczać kłopotów w prowadzeniu bloków. Jeżeli woda zdemineralizowana po zbiornikach posiada jakość gorszą niż przedstawiona w tablicy 4, należy zastosować jej doczyszczanie. Tablica 4. Bazowe parametry wody zdemineralizowanej (dodatkowej) Parametr Jednostka Woda zdemineralizowana kierowana na bloki Przewodność właściwa w temp C µs/cm < 0,2 Wartość ph w temp C - wynikowa Zawartość żelaza (Fe) mg/l < 0,010 Zawartość krzemionki ogólnej (SiO 2 ) w tym krzemionki jonowej Zawartość substancji organicznych (jako DOC) Zawartość substancji organicznych (jako TOC) mg/l < 0,010 < 0,010 mg/l < 0,25* mg/l <0,4* Zawartość mikrozawiesin mg/l < 0,010 * - zalecane możliwie jak najniższe Literatura [1] PN-EN :2006: Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej. [2] Degremont Water Treatment Handbook, 6th ed.,1991. [3] Litwinowicz A.: Ochrona zbiornika wody zdemineralizowanej przed dostępem dwutlenku węgla, Energetyka 1984, nr 8. [4] Litwinowicz A.: Zanieczyszczenia niejonowe w stacjach demineralizacji wody, IV Forum Dyskusyjne Chemia i diagnostyka dla energetyki, Ustroń Strona 7 z 7

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz 1 Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie Sposób na wodę Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki J - - - Prawo o wodzie - Fot. Zasoby własne autora Korozja tlenowa w rurociągach wody ciepłowniczej 28 Energetyka Cieplna

Bardziej szczegółowo

Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych

Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych i współpracujących z nimi kotłach wodnych Antoni Litwinowicz 6 maj, Zakopane i współpracujących z nimi kotłach wodnych Dobrze przygotowana woda dodatkowa musi spełniać dwa podstawowe zadania: w obiegach

Bardziej szczegółowo

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A.

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. Lublin 26.09.2012 Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie SUW w ZAK S.A. Budowa instalacji trwała 2 lata. Głównym wykonawcą zadania był Polimex-Mostostal S.A., natomiast

Bardziej szczegółowo

Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym. Maj 2015

Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym. Maj 2015 Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym Maj 2015 Działalność EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER to 3 segmenty: Urządzenia przemysłowe Środki chemiczne Serwis techniczny projektowanie instalacji dobór, kompletacja

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH A/OCH/KOR/P Produkt przeznaczony do ochrony przemysłowych systemów chłodzących przed korozją i odkładaniem się kamienia. Odpowiednio dobrane związki

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 357972 (51) Int.Cl. F22D 5/00 (2006.01) F22D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015

Związek Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015 Raport z przeprowadzonych badań na wodzie dla Związku Międzygminnego "NIDA 2000" z ujęcia wody na rzece Nidzie i stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie. Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn,

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Przyczyny korozji wysokotemperaturowej przegrzewaczy pary kotłów rusztowych Podstawowe parametry kotła OR-50. Wydajność pary - 50 t/h Ciśnienie pary - 5,6 MPa Temperatura

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI XI Forum Dyskusyjne DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI Szczyrk, 24 26 maja 2017 r. Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zakłady Pomiarowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy

B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy Użytkowanie wytwornic pary z punktu widzenia technologii wody B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy Użytkowanie wytwornic pary z punktu widzenia technologii wody Spis

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 8 Układy cieplne elektrowni kondensacyjnych 2 Elementy układów cieplnych Wymienniki ciepła Wymiennik ciepła - element w którym występują najczęściej dwa

Bardziej szczegółowo

WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE

WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej DWUKOLUMNOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY SERII MX PRZEZNACZONE DO PRACY CIĄGŁEJ Wydajność produkcji wody miękkiej uzależniona jest od typu stacji i odpowiada

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE. 26 marca 2010 Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym - Białystok 2010

UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE. 26 marca 2010 Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym - Białystok 2010 UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania wody Małe przepływy Średnie przepływy Duże

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUROWCA NA JAKOŚĆ KONDENSATÓW doświadczenia z kampanii

WPŁYW SUROWCA NA JAKOŚĆ KONDENSATÓW doświadczenia z kampanii WPŁYW SUROWCA NA JAKOŚĆ KONDENSATÓW doświadczenia z kampanii 214-215 Bożena Kwiatkowska Łódź 24-25.6.215 Jaki wpływ ma wskaźnik ChZT na jakość wody zasilającej kotły? Wysoka zawartość ChZT powoduje: Pogorszenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

Stacje odwróconej osmozy Technika membranowa

Stacje odwróconej osmozy Technika membranowa Stacje odwróconej osmozy Technika membranowa Przemysłowe stacje odwróconej osmozy Watersystem. Działając od przeszło 20 lat na rynku uzdatniania wody, oferujemy klientom sprawdzone jednostki odwróconej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach

Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach Najtańsze sprawdzone technologie mgr inż. Jan Marjanowski CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsku Forum Technologii Browarniczych Cieszyn, 5-7 październik

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH UZDATNIANIA WODY Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie 1 Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody przeprowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie CEL BADAŃ PILOTAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody kotłowej. Produkty serii Chemkomplex 200. Para Woda zasilająca kotły Woda ciepła Woda gorąca

Uzdatnianie wody kotłowej. Produkty serii Chemkomplex 200. Para Woda zasilająca kotły Woda ciepła Woda gorąca Uzdatnianie wody kotłowej Produkty serii Chemkomplex 200 Para Woda zasilająca kotły Woda ciepła Woda gorąca Zalety stosowania serii Chemkomplex 200 zapewniają wiązanie tlenu i twardości resztkowej wody

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 5 Projektowanie układów regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej 2 Układ regeneracji Układ regeneracyjnego podgrzewu wody układ łączący w jedną wspólną

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi

Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi Watersystem Sp. z o.o. Sp.K. ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt 05-077 Warszawa. tel.: 022 773-23-80, 022 795-77-93, 022 425-78-99 fax: 022 773-23-80,

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199495 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 362360 (51) Int.Cl. F22D 11/00 (2006.01) C02F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

BADANIE SOLOMIERZY INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

BADANIE SOLOMIERZY INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO POLITECHNIKA Ł ÓDZKA INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW W ELEKTROWNIACH BADANIE SOLOMIERZY INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO I. Wprowadzenie teoretyczne Woda, obok

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami.

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami. Cillit -Neutra Cillit-Neutra przeznaczony jest do neutralizacji zużytych roztworów Cillit (patrz: karta katalogowa L 06), szczególnie przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, jak również do podwyższania

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 317-41-05 tel. kom. 519-501-625 agnieszka.misko@grupaazoty.com

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185682 (2 1) Numer zgłoszenia: 317784 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C02F 1/44 B01D

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów PREPARATY CHEMICZNE

Katalog Produktów PREPARATY CHEMICZNE Katalog Produktów PREPARATY CHEMICZNE Preparaty do kondycjonowania wody Ciepła woda użytkowa Obiegi parowe Obiegi ciepłownicze Obiegi chłodnicze Biocydy i dezynfekcja Urządzenia i akcesoria Ciepła woda

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 6 Projektowanie układów pompowania i odgazowania wody zasilającej 2 Pompowanie wody Przepływ wody w obiegu głównym jest wymuszany przez: Pompę wody zasilającej

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

FRIDURIT Neutralizatory powietrza

FRIDURIT Neutralizatory powietrza FRIDURIT Neutralizatory powietrza 1 FRIDURIT Neutralizatory powietrza są w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, skonstruowanymi specjalnie do zastosowania bezpośrednio nad dygestorium lub jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach

Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach Jasiński Artur ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach Orurowanie podgrzewacza

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych. Moduł 1 Zastosowanie wody. Rozdział 3b. Zmiękczanie wody

Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych. Moduł 1 Zastosowanie wody. Rozdział 3b. Zmiękczanie wody Projekt Leonardo da Vinci Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 3b Zmiękczanie wody Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 3 Zmiękczanie wody 1 Treść Twardość

Bardziej szczegółowo

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe.

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe. Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe. Krzysztof Szałucki 1. Wstęp Jeżeli szklankę napełnimy zimną wodą surową i pozostawimy ją w ciepłym miejscu, to po chwili - nie dłuższej niż ta, którą

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH 1/11 I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Książka eksploatacji - jakość wody. dla kotłów z wymiennikiem aluminiowym SUPRAPUR. KBR 65-3 do 98-3 KBR do (2010/02) PL

Książka eksploatacji - jakość wody. dla kotłów z wymiennikiem aluminiowym SUPRAPUR. KBR 65-3 do 98-3 KBR do (2010/02) PL Książka eksploatacji - jakość wody dla kotłów z wymiennikiem aluminiowym SUPRAPUR KBR 65-3 do 98-3 KBR 120-3 do 280-3 6 720 643 384 (2010/02) PL Informacje dotyczące tego dokumentu Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma za zadanie zapoznanie się z wybranymi metodami określania wskaźników

Bardziej szczegółowo

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail:

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail: 1 FERMAWAY AB Adres: Gyllerogatan 4 SE-233 51 SVEDALA, SZWECJA Tel. Polska 022 219 57 33 (Warszawa) Tel. com + 46 736 77 58 55 (Anna Izdebski) uzdatnia wodę przyjaznymi środowisku metodami napowietrzania,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Hospitacja diagnozująca Źródła informacji chemicznej Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Opracowała: mgr Lilla Zmuda Matyja Arkusz Hospitacji Diagnozującej nr

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

METODA USUWANIA JONU AMONOWEGO ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN

METODA USUWANIA JONU AMONOWEGO ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN METODA USUWANIA JONU AMONOWEGO ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN ZAKŁAD CHEMII I DIAGNOSTYKI Dział Technologii Wody i Ścieków METODA USUWANIA JONU AMONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Jakość danych pomiarowych. Michalina Bielawska, Michał Sarafin Szkoła Letnia Gdańsk

Jakość danych pomiarowych. Michalina Bielawska, Michał Sarafin Szkoła Letnia Gdańsk Jakość danych pomiarowych Michalina Bielawska, Michał Sarafin Szkoła Letnia 22.09.2011 Gdańsk Weryfikacja wyników pomiarowych Celem weryfikacji wyników jest potwierdzenie poprawności wyników pomiarów.

Bardziej szczegółowo

Regulacja dopływu wody zasilającej do kotła parowego podczas gwałtownych zmian poboru pary.

Regulacja dopływu wody zasilającej do kotła parowego podczas gwałtownych zmian poboru pary. Regulacja dopływu wody zasilającej do kotła parowego podczas gwałtownych zmian poboru pary. Krzysztof Szałucki Wstęp. Podczas pracy instalacji technologicznych zasilanych parą bardzo często, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 2. Przykładowe rozwiązania zadania egzaminacyjnego wraz z komentarzem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab

Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab Demineralizatory serii HLP to idealne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie

Bardziej szczegółowo

22 marca - Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody 22 marca - Światowy Dzień Wody Bez wody nie ma życia... Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H 2 O) w przyrodzie nie występuje. Jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku WYTWORNICE PARY CZYSTEJ FLOWSERVE Gestra XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej 08-10 maja 2013 roku Hasło przewodnie: Edukacja zawodowa kluczem do sukcesu FLOWSERVE

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody i jej ponowne użycie w Gazie. NFO igw, Forum XXVII 18/11/2011

Oczyszczanie wody i jej ponowne użycie w Gazie. NFO igw, Forum XXVII 18/11/2011 Oczyszczanie wody i jej ponowne użycie w Gazie niekonwencjonalnym NFO igw, Forum NFOŚiGW, Forum XXVII 18/11/2011 Gospodarka wodna w szczelinowaniu ciśnieniowym Warianty procesów wodnych wybrane przypadki

Bardziej szczegółowo

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 W tabeli zostały wyróżnione y z doświadczeń zalecanych do realizacji w szkole podstawowej. Temat w podręczniku Tytuł Typ

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań. 6,0 458,82 zł. 2,0 152,94 zł. 2,5 191,18 zł. 2,0 152,94 zł

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań. 6,0 458,82 zł. 2,0 152,94 zł. 2,5 191,18 zł. 2,0 152,94 zł Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań L.p. Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, osady, materiał roślinny cena jednostkowa Powietrze- imisja Powietrze- emisja cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1)

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1) Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1) Autor: dr inż. Robert Cholewa ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka nr 9/2012) Regeneracyjny

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

Część I. TEST WYBORU 18 punktów

Część I. TEST WYBORU 18 punktów Część I TEST WYBORU 18 punktów Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A), B), C), D). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. W razie

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Najnowsze technologie MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Materiał ceramiczny jest bardzo odporny na ciśnienie, ciepło, i korozją, ceramiczny element

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r.

Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r. Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa Łódź, 25-26 czerwiec 2013r. 1 Badania fizyko-chemiczne wód i ścieków wykonywane są w różnych celach i w zależności

Bardziej szczegółowo

UZDATNIANIE WODY ZASILAJĄCEJ DLA WYTWORNIC PARY WODNEJ CLAYTONA:

UZDATNIANIE WODY ZASILAJĄCEJ DLA WYTWORNIC PARY WODNEJ CLAYTONA: RIJKSWEG 30, B-2800 Bornem, Belgium UZDATNIANIE WODY ZASILAJĄCEJ DLA WYTWORNIC PARY WODNEJ CLAYTONA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odpowiedzialność za uzdatnianie wody zasilającej jest całkowicie ponoszona przez użytkownika.

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Jak działamy dla dobrego klimatu?

Jak działamy dla dobrego klimatu? Jak działamy dla dobrego klimatu? Utrzymanie stanu czystości powietrza Zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób wpływają na społeczeństwo. Grupy najbardziej narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

System RO osmoza

System RO osmoza System RO 5 - osmoza Cena 554,51 PLN Kategorie Filtry wody / Osmoza odwrócona Systemy Nawadniające GROWSHOP Marka Growmax Water Technologia filtrowania osmotycznego z zastosowaniem wydajnych filtrów wstępnych

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody technologicznej w chłodniach kominowych bez chemikaliów - Technologia PATHEMA- Krzysztof Potaczek

Uzdatnianie wody technologicznej w chłodniach kominowych bez chemikaliów - Technologia PATHEMA- Krzysztof Potaczek Uzdatnianie wody technologicznej w chłodniach kominowych bez chemikaliów - Technologia PATHEMA- Krzysztof Potaczek Blue Fifty i Pathema Jako Blue Fifty specjalizujemy się w zakresie wykorzystania innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): 1. Obecnie odbiór ciepła ze skraplacza oraz układu olejowego i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle na stan wód powierzchniowych w Polsce Andrzej KRÓLIKOWSKI

Wpływ gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle na stan wód powierzchniowych w Polsce Andrzej KRÓLIKOWSKI Wpływ gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle na stan wód powierzchniowych w Polsce Andrzej KRÓLIKOWSKI Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Podstawową zasadą stosowaną w krajach Unii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo