Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 50/2008 z r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Urzędu oraz gminnych jednostek budżetowych w Regiminie. Działając w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (Dz.U. Nr 142 poz. 1020) oraz Ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z poźn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z poźn. zm.) oraz: - rozporządzenie Ministra Finansów z dn.21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat nie opodatkowanych należności budżetowych dla organów budżetowych, dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761), - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115. poz. 781)zmienionego rozporządzenia Ministra finansów z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 100), w związku z realizacją projektu zarejestrowanego pod: SE1-COM ze środków programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół wprowadza się dodatkowe zapisy w polityce rachunkowości Gminy Regimin dla Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie. 1. Zostaje wprowadzona wyodrębniona ewidencja dla celów projektu poprzez wyodrębnienie dodatkowych kont analitycznych w powiązaniu z już istniejącymi kontami syntetycznymi. 2. W planie kont dla Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie do realizacji projektu ustala się odrębny Dziennik Główny pn. COMENIUS oraz plan kont zgodnie z załącznikiem nr 1. W uzasadnionych przypadkach będą wprowadzone dodatkowe konta syntetyczne dotyczące wyłącznie projektu. 3. Zasady organizacji rachunkowości, obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej w zakresie realizowanego projektu określono w załączniku nr 2 do Zarządzenia 4. Faktury dotyczące projektu oraz inne dokumenty będące podstawą wydatków księgowane są bezpośrednio w koszty w korespondencji z kontem 137 z uwzględnieniem ewidencji na koncie 201 na koniec okresu sprawozdawczego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia r. Plan kont utworzony na potrzeby programu Comenius, projektu I Can Do It dla Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie I. Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA Zespół 0 Majątek trwały Pozostałe środki trwałe O Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Inwestycje (środki trwałe w budowie) Zespół 1- Środki pieniężne i rachunki bankowe Kasa Rachunek bieżący jednostek budżetowych (WYDATKI) Analityka konta zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków Rachunki Środków funduszy pomocowych (WYDATKI) Analityka konta zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków Rachunki środków funduszy pomocowych (DOCHODY) Analityka konta zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki Pieniężne Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych Rozrachunki z budżetami Podatki od wynagrodzeń pracowników Podatki od usług z tytułu umowy-zlecenie Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne Składka na ubezpieczenie społeczne płatnika Składka na ubezpieczenie spoleczne ubezpieczonego Składka na ubezp. zdrowotne Fundusz Pracy-składka płatnika Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2

3 Pozostałe rozrachunki Inne potrącenia Zespół 4 - Koszty rodzajowe i ich rozliczenie Analityka konta zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków. Rozdziały: Koszty wg rodzajów Miejsce powstania kosztów: Urząd Gminy w Regiminie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubez. społ. od wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup materiałów Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Amortyzacja Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół 6 - produkty Rozliczenie międzyokresowe kosztów Rozdziały Zespół 7- Przychody i koszty ich uzyskania Przychody i koszty finansowe Pozostałe przychody i koszty Pozostałe przychody Pokrycie amortyzacji Pozostałe odsetki Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Zespół 8 -Fundusze,rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Fundusz jednostki w środkach obrotowych Fundusz jednostki w środkach trwałych Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Wynik finansowy 3

4 II. Konta pozabilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA Konto techniczne do wydatków (Jego wprowadzenie wynika z konieczności zachowania podwójnego zapisu) Konto techniczne do wydatków strukturalnych (Jego wprowadzenie wynika z konieczności zachowania podwójnego zapisu) Wydatki strukturalne analityka zgodnie z klasyfikacją wydatków strukturalnych Plan finansowy wydatków budżetowych Analityka prowadzona zgodnie z klasyfikacją budżetową Plan finansowy niewygasających wydatków Analityka prowadzona zgodnie z klasyfikacją budżetową Konta bilansowe ANALITYKA KONT Zespół 0 Majątek trwały 013- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych nie podlegających ujęciu na kontach 011 wydanych na potrzeby realizacji projektów systemowych jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania ( wyposażenie o wartości określonej w polityce rachunkowości, do kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych). Struktura konta 013-xx gdzie x oznacza numer kolejny projektu poczynając od 1, 072-UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWALYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Konto służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w miesiącu oddania do używania. Struktura konta 072 xx Gdzie x kod oznaczający, czy jest to środek trwały czy wartości niematerialne i prawne x = 01 środki trwałe x = 02 wartości niematerialne i prawne ZESPÓŁ -1 -,,Środki pieniężne i rachunki bankowe 137- Rachunek środków funduszy pomocowych dla dotacji rozwojowych Konto służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydzielonych na odrębnych rachunkach bankowych. Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z 4

5 czym zachodzi pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku. Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływ środków, a na stronie Ma - wypłaty środków. Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. ZESPÓŁ 2-,,Rozrachunki i roszczenia 201 ROZRZCHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI Konto służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Analityka do konta prowadzona jest według przyporządkowania do poszczególnych kontrahentów i przedziałek klasyfikacji dochodów i wydatków. 225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z Urzędem Skarbowym. Struktura konta 225 xx gdzie xx kod wg poszczególnych tytułów Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, Podatek dochodowy od osób od usług z tytułu umów zlecenia ROZLICZENIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH Konto służy do ewidencji rozliczania zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomocowych. W ramach realizowanych projektów systemowych PO KL odsetki bankowe stanowią dochód własny gminy. Księgowania na koncie 227 są prowadzone z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów ROZLICZENIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH Konto służy do ewidencji rozliczania wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych. Księgowania na koncie 228 są prowadzone z uwzględnieniem klasyfikacji wydatków POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE Konto służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Struktura konta 229 -xx gdzie: Księgowania na koncie 229 uwzględniają klasyfikację wydatków. 231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ Konto służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i z innymi osobami fizycznymi z tytułu świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjno prowizyjnej. Struktur konta 231 xx gdzie xx dwucyfrowy kod tytułu rozrachunku: gdzie poczynając od 01 do 99 tworzony dla potrzeb rozrachunku księgowych. 5

6 240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach Konto może być również używane do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych. Struktura konta 240 xx gdzie xx = to tytuł numer rozrachunku gdzie poczynając od 01 do 99 tworzony dla potrzeb rozrachunku księgowych. ZESPÓŁ - 4 -,,Koszty według rodzajów i ich rozliczenie służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczeniach KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Konto służy do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość kosztów poniesionych. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Ewidencja szczegółowa konta prowadzona jest zgodnie z klasyfikacją budżetową 401 AMORTYZACJA Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne są dokonywane stopniowo wg stawek amortyzacyjnych ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW Konto 640 służy do rozliczenia kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych (rozliczeń międzyokresowych czynnych). Rezygnuje się z rozliczeń międzyokresowych kosztów, nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. ZESPÓŁ -7-,,Przychody i koszty uzyskania. 750 PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych. 760 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY Konto służy do ewidencji przychodów i kosztu ich uzyskania, które nie podlegają ewidencji na kontach 400, 700, 750. Do pozostałych przychodów zalicza się w szczególności przychody z tytułu sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, otrzymane grzywny i kary oraz odszkodowania i darowizny. 761 POKRYCIE AMORTYZACJI Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z klasyfikacją budżetową. 6

7 800 FUNDUSZ JEDNOSTKI Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. 860 STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE ORAZ WYNIK FINANSOWY Konto 860 służy do bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych oraz na ustalenie na koniec roku wyniku finansowego jednostki. W ciągu roku obrotowego na stronie Wn księguje się poniesione straty nadzwyczajne, a na stronie Ma zrealizowane (wpłacone) zyski nadzwyczajne z działalności operacyjnej. Konta pozabilansowe 900 KONTO TECHNICZNE dla wydatków Konto 900 to konto techniczne. Jego wprowadzenie wynika z konieczności zachowania podwójnego zapisu. 905 KONTO TECHNICZNE dla wydatków strukturalnych Konto 900 to konto techniczne. Jego wprowadzenie wynika z konieczności zachowania podwójnego zapisu. 950 WYDATKI STRUKTURALNE Konto 950 służy do ewidencji wydatków strukturalnych wg klasyfikacji wydatków strukturalnych wprowadzonej rozporządzeniem. Analityka do konta powinna jasno wskazywać obszar i kategorię działania na jakie wydatek strukturalny został poniesiony. 980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto nie wykazuje na koncie roku salda. 7

8 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia r. Zasady organizacji rachunkowości, obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej dla lepsze perspektywy Projekt,, I Can Do It realizowany w ramach Programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest projektem realizowanym przez Gminny Zespół Szkół w Regiminie. W ewidencji księgowej projekt ten jest oznaczony jako projekt numer 3. Zostaje wprowadzona odrębna ewidencja księgowa w obszarze ksiąg rachunkowych realizowanych projektów poprzez założenie nowego dziennika o nazwie tożsamej z nazwą projektu i otwartego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu,, I Can Do It. Na rachunku środków funduszy pomocowych dokonuje się księgowań na podstawie wyciągów bankowych. Numer PK nadawany jest automatycznie przez system księgowy. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach projektu znajdują się pod wyciągiem bankowym w momencie ich zapłaty. W przypadku gdy zapłata jest realizowana w m-cu innym niż data wystawienia dokumentu będącego podstawą płatności dokument (fakturę, notę księgujemy w miesiącu wystawienia (lub wpływu) poprzez uznanie konta rozrachunkowego. Numer kolejny dokumentu księgowego jest odnotowany każdorazowo w ewidencji księgowości komputerowej. Środki na rachunku podlegają ewidencji w walucie EURO każdorazowo przeliczanej na PLN wg. kursu NBP dla dnia dokonania wydatku. Wkład krajowy do projektu,, I Can Do It realizowany jest w dziale 801 rozdziale paragrafie o czwartej cyfrze równej 9 i realizowany jest z rachunku wyodrębnionego dla projektu. Zmiany w zakresie obiegu i kontroli dokumentów Opracowanie procedur w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzanie projektem. Dokumentację projektową można dzielimy na dwie podstawowe kategorie: 1) dokumentację wewnętrzną tworzoną na wewnętrzne potrzeby danego projektu, niezbędną do dokumentowania działań i rezultatów w nim założonych (np.: ankiety, notatki robocze, sprawozdania ze spotkań itp.) 2) dokumentację zewnętrzną powstającą w trakcie komunikacji jednostki ze światem zewnętrznym i dotyczącą: Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w projekcie są wszystkie dokumenty finansowo- księgowe, na podstawie których ewidencjonuje się koszty w systemie księgowym jednostki realizującej projekt i dokonuje płatności w związku z realizacją tego projektu. W zależności od rodzaju wydatku projektowego, dokumentami potwierdzającymi jego poniesienie są: 1) w przypadku wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: a) umowa o dzieło lub umowa zlecenie wraz z rachunkiem 2) pozostałe wydatki na zakup usług prawnych, audytorskich, gastronomicznych, promocyjnych czy zakupu towarów (materiałów biurowych, sprzętu) oraz inne opłaty ponoszone w ramach realizacji projektu (czynsze, opłaty za konferencję, uczestnictwo w szkoleniu, prowadzenie 8

9 rachunku bankowego): a) faktury VAT, b) rachunki, c) polecenia księgowania, d) wyciągi bankowe, e) umowy zawarte z dostawcami usług lub towarów, f) dokumenty przetargowe, jeśli dany wydatek został poniesiony zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokumenty finansowo - księgowe poukładane są według kryterium rzeczowego (zgodnie z kategoriami budżetowymi we wniosku o dofinansowanie) oraz czasowego, Oryginały dokumentów po opisaniu ich w zakresie kwalifikowalności, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, przekazywane są do księgowości, gdzie podlegają dekretacji i ewidencji w systemie księgowym. Kopie dokumentów dotyczących wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków projektu przechowywane są w odrębnym segregatorze, wyodrębnionym na cele tego projektu, zgodnie z kryterium rzeczowym i czasowym. W celu zapewnienia odpowiedniego dokumentowania operacji związanych z realizowanym projektem jednostka prowadzi odrębną ewidencję zdarzeń w tym celu założonym Dzienniku Głównym. Jest to niezbędne dla możliwości jednoznacznego określenia poniesionych kosztów, przychodów uzyskiwanych na skutek jego realizacji czy powiązania innych transakcji jakie odbywają się w ramach projektu. Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w ramach projektu I Can Do Poniesione wydatki powinny być odpowiednio dokumentowane, zgodnie z przepisami krajowymi oraz opłacone w całości (dotyczy wszystkich wydatków wykazywanych we wniosku o płatność). Dokumenty księgowe powinny być również odpowiednio opisane, aby widoczny był związek wydatku z projektem. Lp. Rodzaj wydatku Dokument Uwagi 1. Dojazd uczestników Zestawienie wydatków projektu - Koszty organizacji dojazdu zbiorowego 2 Zakup materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych związanych z dojazdem poszczególnych uczestników na zajęcia z potwierdzeniem otrzymania przez nich refundacji kosztów dojazdu. Dokumenty: -umowa -faktura VAT/rachunek; - inne dokumentujące poniesione wydatki Faktura, rachunek,dokument potwierdzający przyjęcie na stan (OT, Wpis do ewidencji wyposażenia) Zwrot kosztów delegacji dotyczy tylko uczestników projektu, w kraju gdzie realizowana jest dana forma współpracy. Dokumentem poświadczającym dokonanie wydatku będzie w takiej sytuacji faktura wystawiona przez firmę przewozową za usługę transportową. Ponadto Beneficjent powinien posiadać listę obecności na zajęciach (z podpisami uczestników). 9

10 3 Wynagrodzenia osób Rachunek za wykonane zaangażowanych w zlecenie lub dzieło na realizację projektu na podstawie umowy podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 4 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika od wynagrodzeń personelu zaangażowanego realizacje projektu - 5 Ubezpieczenie uczestników projektu 6 Materiały szkoleniowe Faktura 7 Koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty operacji bankowych -dokument w cywilnoprawnej - umowa cywilno prawna -deklaracja ZUS DRA - nota księgowa informująca o kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - karta czasu pracy (jeśli umowa przewiduje stawkę godzinową) -oświadczenie zleceniobiorcy do umowy zlecenia/dzieło dla potrzeb ubezpieczeń ZUS Deklaracja rozliczeniowa składek na ubezpieczenie społeczne ZUS P DRA Polisa ubezpieczeniowa+ lista ubezpieczonych uczestników Wyciąg bankowy -umowa o prowadzeniu rachunku bankowego potwierdzający zaksięgowanie opłat w ewidencji projektu - wyciąg bankowy 10 Rachunek umieszczany we wniosku o płatność za okres w którym zostały odprowadzone ostatnie i wszystkie składniki z nim związane np. wynagrodzenie netto zostało wypłacone w styczniu zaś składki ZUS i zaliczka na podatek w lutym, więc lista płac oraz deklaracja ZUS P DRA wykazywane są we wniosku za luty. - Zawsze rachunek do umowy cywilnoprawnej (w kwocie kwalifikowanej brutto), - Deklaracja ZUS P DRA (jeśli wystąpiły składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika). Deklaracja wykazywana jest tylko we wniosku o płatność w którym został również przedstawiony dokument z nią powiązany (lista płac, rachunek do umowy cywilnoprawnej). Na podstawie dokumentu Beneficjent wykazuje składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika od wynagrodzeń. We wniosku o płatność jako datę zapłaty należy wskazać datę przekazania składek do ZUS. Należy dołączyć odpowiednie dowody opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości czyli potwierdzające odprowadzenie kwoty wskazanej w poz. IX deklaracji ZUS P DRA. Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek jest wyciąg bankowy, w ramach którego zsumowana opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłat za operacje bankowe przedstawiana jest we

11 potwierdzający opłaty za dokonane operacje lub prowadzenie rachunku bankowego wniosku o płatność w jednej pozycji Obieg dokumentów finansowo ksiegowych potwierdzających poniesienie wydatków w projekcie I Can Do It Czynność Podmiot Miejsce Sposób Czas Wystawienie Osoba Upoważniony Wystawienie dokumentu Zgodnie z dokumentu upoważniona do podmiot (zewnętrznego lub przepisami prawa potwierdzającego wystawiania wewnętrznego) w związku w tym zakresie. poniesienie dokumentu z ponoszonym kosztem; w konkretnego przypadku dokumentu wydatku zewnętrznego przekazanie go odbiorcy. Akceptacja merytoryczna Koordynator Projektu I Can GZS w Regiminie Sprawdzenie dokumentu pod względem Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu Do It merytorycznym (zgodność z realizowanym projektem) i akceptacja kosztów w nim Opisanie dokumentu zgodnie z wytycznymi Weryfikacja formalno - rachunkowa Koordynator Projektu I Can Do It Księgowa /Skarbnik GZS w Regiminie GZS w Regiminie lub Referat finansowo księgowy UG ujętych Opisanie dokumentu zgodnie z wytycznymi (nr umowy, nr i nazwa projektu, nazwa wydatku zgodnie z budżetem projektu itp..), Kompletowanie dokumentów (w tym załączników niezbędnych do udokumentowania wydatku np. umowy, karty pracy, pokwitowania i inne) Weryfikacja dokumentu pod względem formalnorachunkowym, dekretacja i ewidencja na wyodrębnionym dla projektu księgowym koncie kosztów; dokonanie płatności (przelew) z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Niezwłocznie po otrzymaniu W określonych przez prawo i przyjętych przez Urząd Gminy w Regiminie terminach 11

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 61 nr 11 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ,.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3 Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie ~ k,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv z dnia Q... ;.\M~ :3 w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla Sadu Okregowego w Warszawie I I Na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m, co następuje:

u s t a l a m, co następuje: PISMO OKÓLNE Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 listopada 2008 roku zmieniające Pismo Okólne Nr 18/2002 w sprawie przyjętych zasad /polityki rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r.

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. w sprawie zmiany do Zarzdzenia Dyrektora BA EO w Zdzieszowicach nr 15 z dnia 29.11.2010 r

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 Za³¹cznik nr 2 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ 1. 1. Zakładowy plan kont dla KGSG określa zasady grupowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo