Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 50/2008 z r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Urzędu oraz gminnych jednostek budżetowych w Regiminie. Działając w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (Dz.U. Nr 142 poz. 1020) oraz Ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z poźn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z poźn. zm.) oraz: - rozporządzenie Ministra Finansów z dn.21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat nie opodatkowanych należności budżetowych dla organów budżetowych, dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761), - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115. poz. 781)zmienionego rozporządzenia Ministra finansów z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 100), w związku z realizacją projektu zarejestrowanego pod: SE1-COM ze środków programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół wprowadza się dodatkowe zapisy w polityce rachunkowości Gminy Regimin dla Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie. 1. Zostaje wprowadzona wyodrębniona ewidencja dla celów projektu poprzez wyodrębnienie dodatkowych kont analitycznych w powiązaniu z już istniejącymi kontami syntetycznymi. 2. W planie kont dla Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie do realizacji projektu ustala się odrębny Dziennik Główny pn. COMENIUS oraz plan kont zgodnie z załącznikiem nr 1. W uzasadnionych przypadkach będą wprowadzone dodatkowe konta syntetyczne dotyczące wyłącznie projektu. 3. Zasady organizacji rachunkowości, obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej w zakresie realizowanego projektu określono w załączniku nr 2 do Zarządzenia 4. Faktury dotyczące projektu oraz inne dokumenty będące podstawą wydatków księgowane są bezpośrednio w koszty w korespondencji z kontem 137 z uwzględnieniem ewidencji na koncie 201 na koniec okresu sprawozdawczego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia r. Plan kont utworzony na potrzeby programu Comenius, projektu I Can Do It dla Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie I. Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA Zespół 0 Majątek trwały Pozostałe środki trwałe O Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Inwestycje (środki trwałe w budowie) Zespół 1- Środki pieniężne i rachunki bankowe Kasa Rachunek bieżący jednostek budżetowych (WYDATKI) Analityka konta zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków Rachunki Środków funduszy pomocowych (WYDATKI) Analityka konta zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków Rachunki środków funduszy pomocowych (DOCHODY) Analityka konta zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki Pieniężne Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych Rozrachunki z budżetami Podatki od wynagrodzeń pracowników Podatki od usług z tytułu umowy-zlecenie Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne Składka na ubezpieczenie społeczne płatnika Składka na ubezpieczenie spoleczne ubezpieczonego Składka na ubezp. zdrowotne Fundusz Pracy-składka płatnika Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2

3 Pozostałe rozrachunki Inne potrącenia Zespół 4 - Koszty rodzajowe i ich rozliczenie Analityka konta zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków. Rozdziały: Koszty wg rodzajów Miejsce powstania kosztów: Urząd Gminy w Regiminie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubez. społ. od wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów Zakup materiałów Zakup pomocy dydaktycznych Zakup pomocy dydaktycznych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Amortyzacja Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół 6 - produkty Rozliczenie międzyokresowe kosztów Rozdziały Zespół 7- Przychody i koszty ich uzyskania Przychody i koszty finansowe Pozostałe przychody i koszty Pozostałe przychody Pokrycie amortyzacji Pozostałe odsetki Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Zespół 8 -Fundusze,rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Fundusz jednostki w środkach obrotowych Fundusz jednostki w środkach trwałych Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Wynik finansowy 3

4 II. Konta pozabilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA Konto techniczne do wydatków (Jego wprowadzenie wynika z konieczności zachowania podwójnego zapisu) Konto techniczne do wydatków strukturalnych (Jego wprowadzenie wynika z konieczności zachowania podwójnego zapisu) Wydatki strukturalne analityka zgodnie z klasyfikacją wydatków strukturalnych Plan finansowy wydatków budżetowych Analityka prowadzona zgodnie z klasyfikacją budżetową Plan finansowy niewygasających wydatków Analityka prowadzona zgodnie z klasyfikacją budżetową Konta bilansowe ANALITYKA KONT Zespół 0 Majątek trwały 013- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych nie podlegających ujęciu na kontach 011 wydanych na potrzeby realizacji projektów systemowych jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania ( wyposażenie o wartości określonej w polityce rachunkowości, do kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych). Struktura konta 013-xx gdzie x oznacza numer kolejny projektu poczynając od 1, 072-UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWALYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Konto służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w miesiącu oddania do używania. Struktura konta 072 xx Gdzie x kod oznaczający, czy jest to środek trwały czy wartości niematerialne i prawne x = 01 środki trwałe x = 02 wartości niematerialne i prawne ZESPÓŁ -1 -,,Środki pieniężne i rachunki bankowe 137- Rachunek środków funduszy pomocowych dla dotacji rozwojowych Konto służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydzielonych na odrębnych rachunkach bankowych. Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z 4

5 czym zachodzi pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku. Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływ środków, a na stronie Ma - wypłaty środków. Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. ZESPÓŁ 2-,,Rozrachunki i roszczenia 201 ROZRZCHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI Konto służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Analityka do konta prowadzona jest według przyporządkowania do poszczególnych kontrahentów i przedziałek klasyfikacji dochodów i wydatków. 225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z Urzędem Skarbowym. Struktura konta 225 xx gdzie xx kod wg poszczególnych tytułów Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, Podatek dochodowy od osób od usług z tytułu umów zlecenia ROZLICZENIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH Konto służy do ewidencji rozliczania zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomocowych. W ramach realizowanych projektów systemowych PO KL odsetki bankowe stanowią dochód własny gminy. Księgowania na koncie 227 są prowadzone z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów ROZLICZENIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH Konto służy do ewidencji rozliczania wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych. Księgowania na koncie 228 są prowadzone z uwzględnieniem klasyfikacji wydatków POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE Konto służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Struktura konta 229 -xx gdzie: Księgowania na koncie 229 uwzględniają klasyfikację wydatków. 231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ Konto służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i z innymi osobami fizycznymi z tytułu świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjno prowizyjnej. Struktur konta 231 xx gdzie xx dwucyfrowy kod tytułu rozrachunku: gdzie poczynając od 01 do 99 tworzony dla potrzeb rozrachunku księgowych. 5

6 240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach Konto może być również używane do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych. Struktura konta 240 xx gdzie xx = to tytuł numer rozrachunku gdzie poczynając od 01 do 99 tworzony dla potrzeb rozrachunku księgowych. ZESPÓŁ - 4 -,,Koszty według rodzajów i ich rozliczenie służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczeniach KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Konto służy do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość kosztów poniesionych. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Ewidencja szczegółowa konta prowadzona jest zgodnie z klasyfikacją budżetową 401 AMORTYZACJA Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne są dokonywane stopniowo wg stawek amortyzacyjnych ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW Konto 640 służy do rozliczenia kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych (rozliczeń międzyokresowych czynnych). Rezygnuje się z rozliczeń międzyokresowych kosztów, nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. ZESPÓŁ -7-,,Przychody i koszty uzyskania. 750 PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych. 760 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY Konto służy do ewidencji przychodów i kosztu ich uzyskania, które nie podlegają ewidencji na kontach 400, 700, 750. Do pozostałych przychodów zalicza się w szczególności przychody z tytułu sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, otrzymane grzywny i kary oraz odszkodowania i darowizny. 761 POKRYCIE AMORTYZACJI Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z klasyfikacją budżetową. 6

7 800 FUNDUSZ JEDNOSTKI Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. 860 STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE ORAZ WYNIK FINANSOWY Konto 860 służy do bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych oraz na ustalenie na koniec roku wyniku finansowego jednostki. W ciągu roku obrotowego na stronie Wn księguje się poniesione straty nadzwyczajne, a na stronie Ma zrealizowane (wpłacone) zyski nadzwyczajne z działalności operacyjnej. Konta pozabilansowe 900 KONTO TECHNICZNE dla wydatków Konto 900 to konto techniczne. Jego wprowadzenie wynika z konieczności zachowania podwójnego zapisu. 905 KONTO TECHNICZNE dla wydatków strukturalnych Konto 900 to konto techniczne. Jego wprowadzenie wynika z konieczności zachowania podwójnego zapisu. 950 WYDATKI STRUKTURALNE Konto 950 służy do ewidencji wydatków strukturalnych wg klasyfikacji wydatków strukturalnych wprowadzonej rozporządzeniem. Analityka do konta powinna jasno wskazywać obszar i kategorię działania na jakie wydatek strukturalny został poniesiony. 980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto nie wykazuje na koncie roku salda. 7

8 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia r. Zasady organizacji rachunkowości, obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej dla lepsze perspektywy Projekt,, I Can Do It realizowany w ramach Programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest projektem realizowanym przez Gminny Zespół Szkół w Regiminie. W ewidencji księgowej projekt ten jest oznaczony jako projekt numer 3. Zostaje wprowadzona odrębna ewidencja księgowa w obszarze ksiąg rachunkowych realizowanych projektów poprzez założenie nowego dziennika o nazwie tożsamej z nazwą projektu i otwartego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu,, I Can Do It. Na rachunku środków funduszy pomocowych dokonuje się księgowań na podstawie wyciągów bankowych. Numer PK nadawany jest automatycznie przez system księgowy. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach projektu znajdują się pod wyciągiem bankowym w momencie ich zapłaty. W przypadku gdy zapłata jest realizowana w m-cu innym niż data wystawienia dokumentu będącego podstawą płatności dokument (fakturę, notę księgujemy w miesiącu wystawienia (lub wpływu) poprzez uznanie konta rozrachunkowego. Numer kolejny dokumentu księgowego jest odnotowany każdorazowo w ewidencji księgowości komputerowej. Środki na rachunku podlegają ewidencji w walucie EURO każdorazowo przeliczanej na PLN wg. kursu NBP dla dnia dokonania wydatku. Wkład krajowy do projektu,, I Can Do It realizowany jest w dziale 801 rozdziale paragrafie o czwartej cyfrze równej 9 i realizowany jest z rachunku wyodrębnionego dla projektu. Zmiany w zakresie obiegu i kontroli dokumentów Opracowanie procedur w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzanie projektem. Dokumentację projektową można dzielimy na dwie podstawowe kategorie: 1) dokumentację wewnętrzną tworzoną na wewnętrzne potrzeby danego projektu, niezbędną do dokumentowania działań i rezultatów w nim założonych (np.: ankiety, notatki robocze, sprawozdania ze spotkań itp.) 2) dokumentację zewnętrzną powstającą w trakcie komunikacji jednostki ze światem zewnętrznym i dotyczącą: Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w projekcie są wszystkie dokumenty finansowo- księgowe, na podstawie których ewidencjonuje się koszty w systemie księgowym jednostki realizującej projekt i dokonuje płatności w związku z realizacją tego projektu. W zależności od rodzaju wydatku projektowego, dokumentami potwierdzającymi jego poniesienie są: 1) w przypadku wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: a) umowa o dzieło lub umowa zlecenie wraz z rachunkiem 2) pozostałe wydatki na zakup usług prawnych, audytorskich, gastronomicznych, promocyjnych czy zakupu towarów (materiałów biurowych, sprzętu) oraz inne opłaty ponoszone w ramach realizacji projektu (czynsze, opłaty za konferencję, uczestnictwo w szkoleniu, prowadzenie 8

9 rachunku bankowego): a) faktury VAT, b) rachunki, c) polecenia księgowania, d) wyciągi bankowe, e) umowy zawarte z dostawcami usług lub towarów, f) dokumenty przetargowe, jeśli dany wydatek został poniesiony zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokumenty finansowo - księgowe poukładane są według kryterium rzeczowego (zgodnie z kategoriami budżetowymi we wniosku o dofinansowanie) oraz czasowego, Oryginały dokumentów po opisaniu ich w zakresie kwalifikowalności, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, przekazywane są do księgowości, gdzie podlegają dekretacji i ewidencji w systemie księgowym. Kopie dokumentów dotyczących wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków projektu przechowywane są w odrębnym segregatorze, wyodrębnionym na cele tego projektu, zgodnie z kryterium rzeczowym i czasowym. W celu zapewnienia odpowiedniego dokumentowania operacji związanych z realizowanym projektem jednostka prowadzi odrębną ewidencję zdarzeń w tym celu założonym Dzienniku Głównym. Jest to niezbędne dla możliwości jednoznacznego określenia poniesionych kosztów, przychodów uzyskiwanych na skutek jego realizacji czy powiązania innych transakcji jakie odbywają się w ramach projektu. Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w ramach projektu I Can Do Poniesione wydatki powinny być odpowiednio dokumentowane, zgodnie z przepisami krajowymi oraz opłacone w całości (dotyczy wszystkich wydatków wykazywanych we wniosku o płatność). Dokumenty księgowe powinny być również odpowiednio opisane, aby widoczny był związek wydatku z projektem. Lp. Rodzaj wydatku Dokument Uwagi 1. Dojazd uczestników Zestawienie wydatków projektu - Koszty organizacji dojazdu zbiorowego 2 Zakup materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych związanych z dojazdem poszczególnych uczestników na zajęcia z potwierdzeniem otrzymania przez nich refundacji kosztów dojazdu. Dokumenty: -umowa -faktura VAT/rachunek; - inne dokumentujące poniesione wydatki Faktura, rachunek,dokument potwierdzający przyjęcie na stan (OT, Wpis do ewidencji wyposażenia) Zwrot kosztów delegacji dotyczy tylko uczestników projektu, w kraju gdzie realizowana jest dana forma współpracy. Dokumentem poświadczającym dokonanie wydatku będzie w takiej sytuacji faktura wystawiona przez firmę przewozową za usługę transportową. Ponadto Beneficjent powinien posiadać listę obecności na zajęciach (z podpisami uczestników). 9

10 3 Wynagrodzenia osób Rachunek za wykonane zaangażowanych w zlecenie lub dzieło na realizację projektu na podstawie umowy podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 4 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika od wynagrodzeń personelu zaangażowanego realizacje projektu - 5 Ubezpieczenie uczestników projektu 6 Materiały szkoleniowe Faktura 7 Koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty operacji bankowych -dokument w cywilnoprawnej - umowa cywilno prawna -deklaracja ZUS DRA - nota księgowa informująca o kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - karta czasu pracy (jeśli umowa przewiduje stawkę godzinową) -oświadczenie zleceniobiorcy do umowy zlecenia/dzieło dla potrzeb ubezpieczeń ZUS Deklaracja rozliczeniowa składek na ubezpieczenie społeczne ZUS P DRA Polisa ubezpieczeniowa+ lista ubezpieczonych uczestników Wyciąg bankowy -umowa o prowadzeniu rachunku bankowego potwierdzający zaksięgowanie opłat w ewidencji projektu - wyciąg bankowy 10 Rachunek umieszczany we wniosku o płatność za okres w którym zostały odprowadzone ostatnie i wszystkie składniki z nim związane np. wynagrodzenie netto zostało wypłacone w styczniu zaś składki ZUS i zaliczka na podatek w lutym, więc lista płac oraz deklaracja ZUS P DRA wykazywane są we wniosku za luty. - Zawsze rachunek do umowy cywilnoprawnej (w kwocie kwalifikowanej brutto), - Deklaracja ZUS P DRA (jeśli wystąpiły składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika). Deklaracja wykazywana jest tylko we wniosku o płatność w którym został również przedstawiony dokument z nią powiązany (lista płac, rachunek do umowy cywilnoprawnej). Na podstawie dokumentu Beneficjent wykazuje składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika od wynagrodzeń. We wniosku o płatność jako datę zapłaty należy wskazać datę przekazania składek do ZUS. Należy dołączyć odpowiednie dowody opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości czyli potwierdzające odprowadzenie kwoty wskazanej w poz. IX deklaracji ZUS P DRA. Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek jest wyciąg bankowy, w ramach którego zsumowana opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłat za operacje bankowe przedstawiana jest we

11 potwierdzający opłaty za dokonane operacje lub prowadzenie rachunku bankowego wniosku o płatność w jednej pozycji Obieg dokumentów finansowo ksiegowych potwierdzających poniesienie wydatków w projekcie I Can Do It Czynność Podmiot Miejsce Sposób Czas Wystawienie Osoba Upoważniony Wystawienie dokumentu Zgodnie z dokumentu upoważniona do podmiot (zewnętrznego lub przepisami prawa potwierdzającego wystawiania wewnętrznego) w związku w tym zakresie. poniesienie dokumentu z ponoszonym kosztem; w konkretnego przypadku dokumentu wydatku zewnętrznego przekazanie go odbiorcy. Akceptacja merytoryczna Koordynator Projektu I Can GZS w Regiminie Sprawdzenie dokumentu pod względem Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu Do It merytorycznym (zgodność z realizowanym projektem) i akceptacja kosztów w nim Opisanie dokumentu zgodnie z wytycznymi Weryfikacja formalno - rachunkowa Koordynator Projektu I Can Do It Księgowa /Skarbnik GZS w Regiminie GZS w Regiminie lub Referat finansowo księgowy UG ujętych Opisanie dokumentu zgodnie z wytycznymi (nr umowy, nr i nazwa projektu, nazwa wydatku zgodnie z budżetem projektu itp..), Kompletowanie dokumentów (w tym załączników niezbędnych do udokumentowania wydatku np. umowy, karty pracy, pokwitowania i inne) Weryfikacja dokumentu pod względem formalnorachunkowym, dekretacja i ewidencja na wyodrębnionym dla projektu księgowym koncie kosztów; dokonanie płatności (przelew) z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Niezwłocznie po otrzymaniu W określonych przez prawo i przyjętych przez Urząd Gminy w Regiminie terminach 11

Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 50/2008 z 16.08.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie:

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu kont

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. w sprawie: polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Lipnik WOj. świętokrzyskie 27-540 lipnik ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości Załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 czerwca 2009 r. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości środków pomocowych Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Wzór dostarczony przez firmę: LH Software

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego

w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Zarządzenie Nr 48/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 113/2009

Zarządzenie nr 113/2009 Zarządzenie nr 113/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie Zał. nr 1 do Zarz. Nr 290/13 Burmistrza Sępopola z dnia 18 września 2013 r. ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Opis procedur księgowych

Opis procedur księgowych Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania 20-05-2015 Opis procedur księgowych Opracowanie Sprawdzenie Zatwierdzenie Stanowisko Kierownik Działu ds. Ewidencji Księgowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI S t r o n a 1 G i m n a zjum i m. O j ca L u dwika W rodarczyka w R a dzionkowie 11 99 00 7 -- - 11 99 44 33 ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/14 Burmistrza Sępopola z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Opis kont pozabilansowych

Opis kont pozabilansowych Opis kont pozabilansowych Na kontach pozabilansowych ewidencjonowane są dane dotyczące: płatności ze środków europejskich, planów finansowych wydatków, zaangażowania poszczególnych rodzajów środków. Konta

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo