Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Nr /2011 z dnia r. dotyczącego przyjęcia Zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Na podstawie art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.330), art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289) zarządzam co następuje : 1 Zmienia się załącznik Nr 3b do Zasad (polityki) rachunkowości z dnia r., Plan kont dla kont księgi głównej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian. 2 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2 1 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia r. PLAN KONT Dla kont księgi głównej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin 011 Środki trwałe Zespół 0 Majątek trwały 013 Pozostałe środki trwałe Mienie zlikwidowanych jednostek 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Długoterminowe aktywa finansowe 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 101- Kasa Zespół 1- Środki pieniężne i rachunki bankowe 130 Rachunek bieżący jednostki dochody, wydatki, dochody opłata za odpady, wydatki - odpady, 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 139 Inne rachunki bankowe 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe 141 Środki pieniężne w drodze Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ustala się analitykę do konta 201 wg kontrahentów, z możliwością rozszerzania 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych Ustala się analitykę do konta 221 wg źródeł dochodów, z możliwością rozszerzania

3 2 224 Rozliczanie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich Ustala się analitykę do konta 224 wg udzielonych dotacji, z możliwością rozszerzania 225 Rozrachunki z budżetami Ustala się analitykę do konta 225 wg potrzeb, z możliwością rozszerzania 226 Długoterminowe należności budżetowe Ustala się analitykę do konta 226 wg potrzeb 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ( analityka wg potrzeb) 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ( analityka wg potrzeb) 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami ( analityka wg potrzeb) 240 Pozostałe rozrachunki ( analityka wg potrzeb) 245 Wpływy do wyjaśnienia ( analityka wg potrzeb) Odpisy aktualizujące należności ( analityka wg potrzeb) 310 Materiały Zespół 3 - Materiały i towary Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenia 400- Amortyzacja 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia ( analityka wg potrzeb) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (analityka wg potrzeb) 409 Pozostałe koszty rodzajowe Zespół 7 Przychody,dochody i koszty 720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych 730 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne

4 3 770 Zysk nadzwyczajny 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 Fundusze,rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na Inwestycje (analityka wg potrzeb z możliwością rozszerzenia) nakłady inwestycyjne dotacja dla ROKiS dotacja dla Biblioteki dotacja dla GOD 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 853 Fundusz celowy 860 Wynik finansowy Konta pozabilansowe 975 Wydatki strukturalne 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 011 Środki trwałe OPIS KONT Zespół 0 Majątek trwały Do środków trwałych zalicza się w szczególności: - nieruchomości : w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 015, Środki trwałe dzieli się na:

5 4 1) podstawowe środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 3 500,00 zł., tj. wartość ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczone są do grupy środków trwałych określonych w Klasyfikacji Środków Trwałych, 2) pozostałe środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł., które umarza się w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Ewidencja szczegółowa do konta 011 jest prowadzona w odrębnej księdze inwentarzowej komputerowo, z uwzględnieniem tabel amortyzacyjnych, w podziale na poszczególne grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem miejsca użytkowania. Po stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) zakup /faktura/ nowych lub używanych środków trwałych, 080/201, 201/130 2) OT przyjęcie zakupionych lub używanych środków trwałych, 011/080 3) OT- przyjęcie środka trwałego z inwestycji, 011/080 4) protokół- zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o poniesione nakłady na ulepszenie lub modernizacje, 011/080 5) otrzymanie środka trwałego w formie darowizny, 011/800 6) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego na podstawie decyzji właściwego organu, 011/800 7) ujawnienie w toku inwentaryzacji środka trwałego nieobjętego ewidencją, 011/800 8) przyjęcie środka trwałego w zamian za zaległości podatkowe, 011/800 9) zwiększenie wartości środków trwałych wskutek urzędowej aktualizacji. 011/800 Po stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) darowizna, likwidacja środka trwałego na skutek zużycia lub zniszczenia: - dotychczasowe umorzenie środka trwałego, 071/011 - wartość nieumorzona środka trwałego, 800/011 2) sprzedaż środka trwałego : - wartość nieumorzona, 130/011 - dotychczasowe umorzenie, 071/011 3) nieodpłatne przekazanie środka trwałego: - nowego wg wartości początkowej, 800/011 - używanego wartość umorzona, 071/011 - używanego wartość nieumorzona 800/011 4) ujawnienie w toku inwentaryzacji niedoboru środka trwałego, 240/011 5) rozliczenie niedoboru niezawinionego : - wartość nieumorzona 240/011 - dotychczasowe umorzenie 071/011 6) rozliczenie niedoboru zawinionego przez pracownika 234/240 7) zmniejszenie wartości środka trwałego w wyniku urzędowej aktualizacji. 800/011 Konto 011 wykazuje saldo Wn, które oznacza wartość początkową środków trwałych. Konto 013 Pozostałe środki trwałe Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości /100% w miesiącu wydania do używania. Ewidencja szczegółowa do konta 013 prowadzona jest w odrębnej księdze inwentarzowej komputerowo w podziale na poszczególne grupy rodzajowe pozostałych środków trwałych. Po stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności : 1) zakup pozostałych środków trwałych /faktura/, 013/201,201/130 2) przyjęcie z inwestycji ( pierwsze wyposażenie), 013/080 3) ujawnienie w toku inwentaryzacji pozostałych środków trwałych, 013/240 4) rozliczenie nadwyżki, 240/072 5) darowizna, nieodpłatne otrzymanie pozostałego środka trwałego, 013/760 Po stronie Ma konta 013 ujmuję się w szczególności :

6 5 1) zdjęcie z ewidencji pozostałych środków trwałych wskutek sprzedaży, zużycia, zniszczenia lub nieodpłatnego przekazania, 072/013 2) zdjęcie z ewidencji pozostałych środków trwałych ujawnionych w toku inwentaryzacji niedobór, 240/013 3) rozliczenie niedoboru / wyksięgowanie umorzenia/, 072/240 Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu w wartości początkowej w jednostce. Konto 015 Mienie zlikwidowanych jednostek Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości mienia przyjętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym. Po stronie Wn konta ujmuje się w szczególności: 1) przyjęcie przez organ założycielski likwidowanej jednostki, na podstawie wartości wynikających z bilansu likwidowanej jednostki, 015/855 2) zwiększenie mienia zlikwidowanej jednostki, przedsiębiorstwa, przekazanego do odpłatnego korzystania ( nadwyżka ponad wartość bilansową), 050/855 3) przyjęcie przez organ założycielski równowartości mienia zwróconego przez spółkę wartość mienia pozostającego po zlikwidowanej jednostce, 015/855 Po stronie Ma konta 015 ujmuje się w szczególności: 1) zmniejszenie wartości mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa ( różnica między wyceną mienia przekazanego, a jego wartością bilansową), 855/015 Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej Jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami. Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Po stronie Wn konta 020 ujmuje się w szczególności : 1) przyjęcie zakupionych wartości niematerialnych i prawnych wg. faktury, 020/201,201/130 2) przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych z inwestycji, 020/080 3) nieodpłatne otrzymanie od innej jednostki na podstawie decyzji właściwego organu, stopniowo umarzanych wartości niematerialnych i prawnych : - wartość nie umorzona, 020/800 - dotychczasowe umorzenie, 020/071 4) otrzymanie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo w drodze darowizny, 020/800 5) otrzymanie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych jednorazowo) w drodze darowizny lub nieodpłatnie. 020/760 Po stronie Ma konta 020 ujmuje się w szczególności : 1) nieodpłatnie przekazanie wartości niematerialnych i prawnych /programu lub licencji / umarzanych stopniowo : - wartość nie umorzona 800/020 - dotychczasowe umorzenie 071/020 2) nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo, 072/020 2) zdjęcie z ewidencji ujawnionych w trakcie inwentaryzacji niedoboru wartości niematerialnych i prawnych, 020/071 Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które przedstawia wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się na stanie jednostki. Konto Długoterminowe aktywa finansowe

7 6 Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych o terminie wykupu dłuższym niż rok. Po stronie Wn konta 030 ujmuje się w szczególności : 1) zakup akcji, obligacji bądź innych papierów wartościowych, 030/130 2) podwyższenie wartości aktywów finansowych w wyniku przeznaczenia kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał udziałowy w jednostce, w której Gmina posiada udziały, 030/130 3) przyjęcie udziałów lub akcji w zamian za zaległości podatkowe, 030/800 Po stronie Ma konta 030 ujmuje się w szczególności : 1) wartość sprzedanych udziałów ( w cenie ewidencyjnej) 750/030 2) przychody ze sprzedaży /przelew/ 130/750 3) wykup długoterminowych papierów wartościowych 751/030 4) przekwalifikowanie aktywów finansowych z długoterminowych do krótkoterminowych 140/030 Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długotrwałych aktywów finansowych. Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Po stronie Wn konta 071 ujmuje się w szczególności: 1) sprzedaż, darowizna, zniszczenia, likwidacja na skutek zużycia środka trwałego - dotychczasowe umorzenie, 071/011 2) zdjęcie z ewidencji ujawnionego w toku inwentaryzacji niedoboru środka trwałego - dotychczasowe umorzenie, 071/240 3) przekazanie umarzanych stopniowo wartości niematerialnych i prawnych dotychczasowe umorzenie, 071/020 4) zdjęcie z ewidencji ujawnionych w trakcie inwentaryzacji niedoboru wartości niematerialnych i prawnych- dotychczasowe umorzenie, 071/240 5) zmniejszenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek urzędowej aktualizacji, 071/800 Po stronie Ma konta 071 ujmuje się w szczególności: 1) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego, 011/071 2) nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych, 020/071 3) umorzenie-amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo, 400/071 4)zwiększenie umorzenia z tytułu urzędowej aktualizacji wartości początkowej środków trwałych, 800/071 Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Po stronie Wn ujmuję się w szczególności:: 1) zdjęcie z ewidencji pozostałych środków trwałych z powodu sprzedaży, zużycia lub nieodpłatnego przekazania, 072/013 2) zdjęcie z ewidencji ujawnionych w trakcie inwentaryzacji niedoborów pozostałych środków trwałych, 072/240 3) zdjęcie z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych z powodu likwidacji, zużycia 072/020 Po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) naliczenie umorzenia wydanych do używania pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 401/072

8 7 2) nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek, 013,020/072 3) przyjęcie na stan ujawnionych w trakcie inwentaryzacji nadwyżki, 240/072 4) umorzenie pozostałych środków trwałych pochodzących z inwestycji ( pierwsze wyposażenie), 800/072 Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej, pozostałych środków, wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. Konto 073 Odpisy aktualizacyjne długoterminowe aktywa finansowe Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizacyjnych długoterminowe aktywa finansowe. Po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji, 073/750 2) korekta wartości długoterminowych o odpis dokonany z tytułu utraty ich wartości w przypadku sprzedaży tych aktywów lub ich przekwalifikowanie na aktywa krótkoterminowe, 073/030 Po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości, 751/073 Konto 073 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe. Konto 080 Inwestycje ( środki trwałe w budowie) Inwestycje środki trwałe w budowie, obejmują ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z niezakończoną jeszcze budową ( koszty nabycia gruntów, badań geologicznych, geodezyjnych i geograficznych, pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu łącznie z kosztami wyrębu i karczowania drzew, nadzór autorski i inwestorski, budowa i rozbiórka tymczasowych obiektów, założenie zieleni, koszty składowania i transportu, koszty montażu urządzeń, ubezpieczenie majątkowe budowanych obiektów, odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje, szkolenia pracowników, inne koszty bezpośrednio związane z prowadzoną inwestycją). Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczania kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) faktura od kontrahenta za roboty, usługi lub dostawy związane z realizacją inwestycji, ulepszeniem, modernizacją, rozbudowę, budową środka trwałego, 080/201, 201/130 2) faktura za zakup gotowych środków trwałych: - urządzeń technicznych, komputerów oraz innych środków trwałych, 080/201, 201/130 3) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego w budowie, 080/800 4) odsetki od zaciągniętego kredytu na środek trwały do momentu przyjęcia środki do używania, 080/130 5) realizacja wydatków niewygasających ( inwestycyjnych), 080/225 6) zakup od innych jednostek inwestycji rozpoczętych, 080/201, 201/130 7) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i innych jednostek powstające w wyniku realizacji środków trwałych w budowie ( inwestycji), 080/240 8) nadzór inspektora- umowa zlecenie, 080/231 9) rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi, 080/800 Po stronie Ma konta 080 ujmuje się: 1) przyjęcie nowego środków trwałych do użytkowania na podstawie PT, 011/080 2) przyjęcie pozostałych środków trwałych ( pierwsze wyposażenie), 013/080 3) rozliczenie kosztów ulepszeń, modernizacji środka trwałego (podwyższenie wartości na podstawie protokołu), 011/080 4) odpisanie kosztów inwestycji niepojętej (np. niewykorzystanie dokumentacji projektowej), 800/080 5) wartość sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie ( inwestycji), 800/080 6) otrzymanie odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych związane z realizowanym

9 8 środkiem trwałym w budowie ( inwestycji), 240/080 7) rozliczenie nadwyżki strat nad zyskami inwestycyjnymi, 800/080 Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Konta zespołu 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe służą do ewidencji: 1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach, 2) krótkoterminowych papierów wartościowych, 3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w banku, 4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych, 5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. Konto 101 Kasa Konto 101 służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie jednostki. Po stronie Wn konta 101 ujmuje się w szczególności: 1) podjęcie gotówki z banku do kasy (na podstawie czeku), 101/141 2) wpłata gotówki do kasy z tytułu różnych należności stanowiące dochody budżetowe, 101/221 3) nadwyżki kasowe ujawnione w trakcie inwentaryzacji, 101/240 4) wpłata z tytułu spłaty pożyczki z ZFŚS, 101/234 5) rozliczenie zaliczki- wpłata pracownika, 101/234 6) wpłaty przez pracownika przypisanej należności z tytułu obciążenia niedoborami ujawnionymi w toku inwentaryzacji, 101/234 7) wpłaty wadium na przetarg, 101/240 Po stronie Ma konta 101 ujmuje się w szczególności: 1) odprowadzenie gotówki kasy na rachunki bankowe, 141/101 2) wypłata wynagrodzenia pracownikom, 231/101 3) wypłata zaliczki pracownikowi, 234/101 4) wypłaty gotówkowe pożyczek z ZFŚS, 234/101 5) wypłata świadczeń z ZFŚS (netto), 851/101 6) wypłata gotówki na podstawie faktury, rachunku za zakupione materiały, 401/101 7) wypłata gotówki na podstawie faktury, rachunku za zakupione usługi, 402/101 8) zwrot kosztów podróży służbowych, 409/101 9) ujawnienie niedoboru w kasie podczas inwentaryzacji, 240/101 10) rozliczenie niedoboru kasowego z winy pracownika, 234/240,101/234 11) wypłata zasiłku chorobowego w kasie, 229/101 12) zwrot nadpłaty podatku. 221/101 Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. Konto 130 Rachunek bieżący jednostki Konto 130 w jednostce służy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu. Saldo Wn konta 130 podlega przeksięgowaniu na koniec roku, na stronę Ma konta 800, a saldo Ma na stronę Wn konto. Po stronie Wn konta 130 ujmuje się w szczególności: 1) wpłaty należności z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, 130/221 2) wpłaty z tytułu rozliczeń przekazywanych dotacji, 130/224 3) wyciąg bankowy ( wpłaty gotówki z kasy), 130/141 4) wpływy sum do wyjaśnienia, 130/245 5) przelew podatku vat do US ( zapis ujemny ) 130/225 6) wpływy udziałów w podatkach z Urzędów Skarbowych i z MF, 130/225 7) wpływy subwencji, dotacji, 130/225 Po stronie Ma konta130 ujmuje się w szczególności: 1) pobranie gotówki z banku do kasy, 141/130,101/141 2) zapłata przelewem za otrzymane faktury, 201/130, 3) zapłata za fakturę w momencie otrzymania, konta zespołu 4 /130 3)zwrot sum do wyjaśnienia, nadpłat, 245/130,221/130

10 9 4) przelew środków- naliczony odpis na ZFŚS, 405/130 5) przelewy wynagrodzeń pracowników, 231/130 6) pobrane z rachunku opłaty za usługi bankowe, 402/130 7) przelew udzielonych dotacji ROKiS, Bibliotece, Orkiestrze, 810/130 8) przelew udzielonych dotacji innym podmiotom np. organizacjom pozarządowym, 224/130 Na koncie 130 obowiązuje zasada czystości zapisów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt stosuje się zapis ujemny (storno czerwonym). Na koniec roku salda konto 130 wynoszą zero. Konto 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka. Po stronie Wn konta 135 ujmuje się w szczególności: 1) wpływy środków naliczony odpis na ZFŚS, 135/851 2) wpływy środków z oprocentowanie rachunku, 135/851 3) wpłaty środków pieniężnych z kasy na rachunek bankowy, 135/141,141/101 4) spłata udzielonych pożyczek z ZFŚS, 135/234 5) wpływy środków funduszy celowych na rachunek bankowy, 135/853,240 Po stronie Ma konta 135 ujmuje się w szczególności: 1) przelew udzielonej pożyczki z ZFŚŚ, 234/135 2) wypłata zapomogi z ZFŚS, inne świadczenia na rzecz pracowników, 851/135 3) zapłata za bony świąteczne z ZFŚS, 851/135 4) opłata naliczona przez bank za przelewy, 851/135 5) wypłaty środków funduszy celowych z rachunku bankowego, 240,853/135 Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy. Konto 139 Inne rachunki bankowe Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach niż rachunki bieżące i rachunkach specjalnego przeznaczenia. Po stronie Wn konta 139 ujmuje się w szczególności: 1) wpłaty wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umów, 139/240 2) wpłata wpłaconego wadium w kasie do banku, 141/101,139/141 3) zarachowanie oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunku, 139/240 4) błędy wyciągach i sprostowania, 139/240 Po stronie Ma konta 139 ujmuje się w szczególności: 1) zwrot wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 240/139 2) koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty bankowe, 402/139 3) przelew wadium w wyniku wygranego przetargu na poczet zapłaty za zakup nieruchomości, 240/139 4) podjęcie gotówki do kasy na zwrot wadium, 141/139,101/141 Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych. Konto Krótkoterminowe aktywa finansowe Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji, udziałów i innych papierów wartościowych ( do jednego roku). Po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) zwiększenia krótkoterminowych aktywów finansowych, Po stronie Ma ujmuje się w szczególności; 1) zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych.

11 10 Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna zapewnić ustalenie obrotów i stanu poszczególnych rodzajów krótkoterminowych aktywów finansowych. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych. Konto 141 Środki pieniężne w drodze Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Po stronie Wn konta 141 ujmuje się w szczególności: 1) wpłata gotówki z kasy na rachunek bankowy, 141/101,130/141 2) należności z US, MF ( za okres sprawozdawczy), 141/225 Po stronie Ma konta 141 ujmuje się w szczególności: 1) podjecie gotówki do kasy ( na podstawie czeku), 101/141, 141/130 2) wpływ udziału w podatkach z US, MF ( za okres sprawozdawczy), 130/141 Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia Konta zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń. Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ewidencja szczegółowa prowadzona jest z podziałem na poszczególnych kontrahentów. Po stronie Wn konta 201 ujmuje się: 1) zapłata faktury z tytułu dostawy materiałów, usług, 201,401,402/101,130 2) należności z tytułu kar umownych, odszkodowań, 201/760 3) sprzedaż środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, 201/760 4) odpisane przedawnione zobowiązania, 201/760 Po stronie Ma konta 201 ujmuje się: 1) przypis zobowiązań za dostawy materiałów i usługi, 013,080,401,402/201 2) zobowiązania wobec dostawców z tytułu kar, odszkodowań, odsetek, 761/201 Na koncie 201 księguje się zobowiązania i należności jeszcze nie zapłacone, Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań. Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych. Po stronie Wn konta 221 ujmuje się w szczególności: 1) przypis podatkowych i niepodatkowych należności publiczno-prawnych, 221/720 2) przypis naliczonych odsetek ( wymagalnych) 221/720 3) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych ( raty za dany rok) 221/226 4) przychody ze sprzedaży środków trwałych, 221/760 Po stronie Ma konta 221 ujmuje się w szczególności: 1) wpłaty przypisanych podatków i opłat, 101,130/221 2) odpis należności podatkowych ( korekta przypisu), 720/221 3) odpisane przedawnione, umorzone i nieściągnięte należności budżetowe, 761/221 4) przeniesienie należności z tytułu dochodów budżetowych z krótkoterminowych na długoterminowe (zajęcia hipoteki), 226/221 5) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, 800/221

12 11 6) ) zwrot nadpłaty dochodów budżetowych, 221/130 7) naliczone odsetki należne podatnikowi z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty 751/221 Ewidencję szczegółową w zakresie podatków i opłat, stanowi ewidencja podatników wg poszczególnych tytułów : podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz ewidencja pozostałych dochodów budżetowych. Przypisy należności dokonuje się na podstawie danych z księgowości podatkowej oraz na podstawie informacji, decyzji z poszczególnych referatów. Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu nadpłat w tych dochodach. Konto 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich Konto 224 służy do ewidencji rozliczania przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich. Po stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności: 1) przelew udzielonych dotacji przez Gminę. 224/130 Po stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności: 1) wartości dotacji uznanych za wykorzystane, 800,810/224 2) zwrot dotacji rozliczonej i niewykorzystanej w tym samym roku, 130/224 3) zwrot dotacji niewykorzystanej w następnym roku, 130/221,221/224 Ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób zapewniający rozliczenie dotacji według podmiotów, którym udzielono dotacji. Konto 225 Rozrachunki z budżetami Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, Nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniu z budżetami. Po stronie Wn konta 225 ujmuje się w szczególności; 1) przypis podatków z Urzędów Skarbowych na podstawie sprawozdań, 225/720 2) zapłata zobowiązań z tytułu podatku dochodowego ( przelew do US), 225/130,135 3) przekazanie środków na wydatki niewygasające, 225/130 4) przypis przyznanej dotacji, która nie wpłynęła na rachunek bankowy do końca roku, 225/810 5) vat naliczony w fakturach dostawców ( służących odliczeniu), 225/201 Po stronie Ma konta 225 ujmuje się w szczególności: 1) wpływy udziałów w podatkach z Urzędów Skarbowych, 130/225 2) wpływy subwencji, dotacji, udziałów w podatku z MF, 130/225 3) naliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń, 231/225 4) zwrot nadpłat podatków otrzymanych z Urzędów Skarbowych ( zapis ujemny), 130/225 5) przypis z faktur podatku vat, 201, 221,240/225 6) przelew podatku vat do Urzędu Skarbowego ( zapis ujemny), 130/225 Ewidencje analityczną prowadzi się odrębnie dla każdego tytułu rozliczeń w szczególności: dotacji, subwencji, podatków z Urzędów Skarbowych i z MF. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań. Konto 226 Długoterminowe należności budżetowe Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetami. Po stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności: 1) ujmuje się długoterminowe należności budżetowe, 226/840 2) przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, 226/221

13 12 3) ustanowienie hipoteki tytułem zabezpieczenia dochodów budżetowych, 226/221 4) wartość mienia przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy lub przekazanego jako udział, 226/015 Po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, 221/226 2) wygaśnięcie hipoteki w związku z przejęciem nieruchomości, 011/226 3) wygaśnięcie hipoteki w związku z umorzeniem należności, 761/226 4) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej 015/226 jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan majątkowy organu założycielskiego Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności. Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Po stronie Wn konta 229 ujmuje się w szczególności: 1) zapłatę należnych składek do ZUS ( przelew), 229/130,135 2) zasiłki chorobowe naliczone w listach płac, 229/231 3) wypłatę świadczeń z ZUS, 229/101,130 4) odpisy zobowiązań przedawnionych (umorzonych), 229/760,851 Po stronie Ma 229 ujmuje się w szczególności: 1) naliczenie składek ZUS, FP zespół 4, 080,851/229 2) składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników, 231/229 3) odpisanie należności przedawnionych ( umorzonych), 761,851/ 229 Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma- stan zobowiązań. Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wyplat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Po stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 1) wypłata wynagrodzeń (netto) w kasie lub na konto pracownika, 231/101,130 2) potrącenia dobrowolne z list płac (wymagana zgoda pracownika), 231/130 3) potrącenie podatku dochodowego od osób fizycznych, 231/225 4) potrącenie z list płac składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika, 231/229 5) składki zdrowotne, 231/231 6) odpis przedawnionych zobowiązań dotyczących wynagrodzeń związanych z działalnością Jednostki, 231/760 Po stronie Ma konta 231 ujmuje się w szczególności: 1) naliczone w listach płac wynagrodzenie brutto, 404/231 2) naliczone z umów zleceń, umów o dzieło wynagrodzenie brutto, 404/231 3) naliczone zasiłki chorobowe, opiekuńcze z ZUS, 229/231 4) naliczone wynagrodzenie z umów zleceń dotyczące inwestycji, 080/231 5) odpisy przedawnionych, umorzonych należności z tytułu wynagrodzeń, 761/231 Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma- stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. Konto 234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. Po stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

14 13 1) wypłacone pracownikom zaliczki do rozliczenia, 234/101,130,135 2) wypłata udzielonej pożyczki z ZFŚS pracownikom, 234/101,135 3) naliczenie odsetek od udzielonej pożyczki, 234/851 4) zwrot kosztów delegacji, 234/101 5) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, 234/240 Po stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 1) rozliczenie pobranej zaliczki przez pracowników, zespół 4, 080/234 2) zwrot środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych zaliczek, 101/234 3) spłata pożyczek przez pracowników z ZFŚŚ, 101, 135/234 4) rozliczenie kosztów delegacji, 409/234 5) potrącenie z listy płac z tytułu nierozliczonej zaliczki, 231/234 6) umorzenie pracownikowi udzielonej pożyczki z ZFŚS, 851/234 Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. Konto 240- pozostałe rozrachunki Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencja na kontach Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych. Po stronie Wn konta 240 ujmuje się w szczególności: 1) zwrot zabezpieczenia (wadia), 240/101,139 2) błędne uznanie rachunku bankowego, 240/130,135,139 3) stwierdzenie niedoboru w kasie, 240/101 4) spłata należności i roszczeń, 240/130,135,139 5) ujawnienie w toku inwentaryzacji niedoborów środków trwałych i wyposażenia, 240/011,013 Po stronie Ma konta 240 ujmuje się w szczególności: 1) wpłaty wadium i zabezpieczenia, 139/240 2) zwrot błędnego uznania przez bank, 139,135,130/240 3) ujawnienie nadwyżki w kasie, 101/240 4) rozliczenie ujawnionych niedoborów w toku inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia ( umorzenie) 071,072/240 Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań. Konto 245 Wpływy do wyjaśnienia Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Po stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności: 1) PK na dochody budżetowe wyjaśnionych kwot, 245/221,225 Po stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności: 1) wpływy kwot do wyjaśnienia, 130/245 2) zwroty kwot wyjaśnionych ( zapis ujemny) 130/245 Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Po stronie Wn konta 290 ujmuje się w szczególności: 1) zmniejszenie odpisu aktualizującego na wskutek zapłaty, 290/760 2) wyksięgowanie uprzednio dokonanego odpisu aktualizacyjnego wartości należności stanowiące odsetki, po ustaniu przyczyn jego dokonania, 290/750

15 14 3) umorzenie należności z tytułu dochodów budżetowych lub ich odpisanie z innych przyczyn na którą dokonano odpisów aktualizacyjnych, 290/221,240 Po stronie Ma konta 290 ujmuje się w szczególności: 1) utworzenie bądź zwiększenie odpisów aktualizacyjnych należności, 761/290 2) utworzenie bądź zwiększenie odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu przychodów finansowych, w tym z tytułu odsetek, 751/290 Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizacyjnych. Konto 310 Materiały Zespół 3 Materiały i towary Na koncie 310 ujmuje się w ciągu roku przychody i rozchody zapasów materiałów ( w momencie prowadzenia magazynu materiałów). Ewidencją na koncie 310 mogą zostać objęte również zapasy pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowej, które w momencie wydania z magazynu do używania księguje się bezpośrednio w koszty Wn 401 Ma 310. Rozchody pozostałych środków trwałych objętych ewidencją ilościowo-wartościową księguje się Wn 013 Ma 310 oraz równoległy zapis naliczenie umorzenia Wn 401 Ma 072. Ujawnienie nadwyżek lub niedoboru materiałów ewidencjonuje się w korespondencji z kontem 240. Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenie zakupu. Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenia służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Ewidencje szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Konto 400 Amortyzacja Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Odpisy dokonywane są raz w roku. Po stronie Wn konta 400 ujmuje się w szczególności: 1) naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stopniowo, 400/071 Po stronie Ma konta 400 ujmuje się w szczególności: 1) zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych, 071/400 2) przeniesienie salda na koniec roku na wynik finansowy, 860/400 Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 401 Zużycie materiałów i energii Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnej zarządu (paragrafy: 4210,4260). Po stronie Wn konta 401 ujmuje się w szczególności: 1) umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo, 401/072 2) faktury za zakup materiałów (materiałów biurowych, książek, czasopism, druków, kwiatów, paliwa, pieczątek, tonerów, tuszy, mebli, aparatów telefonicznych, artykułów czystościowych, części do sprzętu informatycznego, programy oraz inne potrzebne materiały)

16 15 401/201,234,101 3) faktury za zużycie energii, gazu, wody, 401/201,130 4) zużycie materiałów z magazynu ( jeśli jest magazyn), 401/310 5) zmniejszenie kosztów- korekty( księgujemy zapisem ujemnym), 401/201,130 Po stronie Ma konta 401 księgujemy przeniesienie kosztów na koniec roku na wynik finansowy, 860/401 Konto 402 Usługi obce Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki ( paragrafy: 4270, 4300, 4330, 4340, 4350, 4360,4370, 4390). Po stronie Wn konta 402 ujmuje się w szczególności: 1)faktury za usługi obce ( remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, transport, telefony, usługi pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości, utrzymanie zimowe dróg, badania techniczne samochodów, monitoring budynków Urzędu, pełnienie obowiązków administratora bazy danych oraz inne konieczne usługi), 402/201 2) opłaty za usługi bankowe, 402/130,139 3) zmniejszenie kosztów- korekty ( księgujemy zapisem ujemnym) 402/201,130 Po stronie Ma konta 402 księgujemy przeniesienie kosztów na koniec roku na wynik finansowy, 860/402 Konto 403 Podatki i opłaty Konto 403 służy do ewidencji podatków i opłat o charakterze kosztowym (paragrafy: 2850,3240,4430,4530,4590,4600,4610 ). Po stronie Wn kona 403 ujmuje się w szczególności: 1) abonament radiowo-telewizyjne, opłaty komornicze, opłaty za zajęcie pasa na rzecz Starostwa do Powiatowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, opłaty za wpis hipoteki, opłaty sądowe, odszkodowania, ubezpieczenie mienia i budynków Gminy, ubezpieczenia samochodów, składki dla Związku Zalewu Zegrzyńskiego, Mazowiecka Izba Rolnicza, inne opłaty i składki, 2) zmniejszenie kosztów- korekty ( księgujemy zapisem ujemnym) 403/130 Po stronie Ma konta 403 księgujemy przeniesienie kosztów na koniec roku na wynik finansowy, 860/403 Konto 404 Wynagrodzenia Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ( paragrafy: 3030, 4010, 4040, 4170, 4100). Po stronie Wn konta 404 ujmuje się w szczególności: 1) wynagrodzenia naliczone na podstawie list płac, rachunków dotyczących umów zlecenia, umów o dzieło ( brutto), wynagrodzenie inkasentów, 404/231 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne ( tzw. trzynastka), nagrody, 404/231 3) zmniejszenie kosztów- korekty ( księgujemy zapisem ujemnym) 404/231 Po stronie Ma konta 404 księgujemy przeniesienie kosztów na koniec roku na wynik finansowy, 860/404 Konto Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ( paragrafy:3020, 4110, 4120, 4130, 4140, 4280, 4440, 4700,) Po stronie Wn konta 405 ujmuje się w szczególności: 1) naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, PFRON, 405/229

17 16 2) odpis na ZFŚŚ, 405/130 3) faktury za szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki, 405/201,234,130 4) faktury za świadczenia na rzecz pracowników z tytułu przepisów BHP, badania lekarskie, zakup leków, wyżywienie, szkolenie BHP, ubezpieczenie pracowników, nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń, inne, 405/201,130 5) zmniejszenie kosztów- korekty ( księgujemy zapisem ujemnym) 405/201,229,234,130 Po stronie Ma konta 405 księgujemy przeniesienie kosztów na koniec roku na wynik finansowy, 860/405 Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach ( paragrafy: 4410, 4420, 4430), Po stronie Wn konta 409 ujmuje się w szczególności: 1) koszty podróży służbowych, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, 409/234,231 2) inne koszty nie ujęte na innych kontach, 409/101,130,201,240 3) zmniejszenie kosztów- korekty ( księgujemy zapisem ujemnym), 409/ 101,130,201,234,240 Po stronie Ma konta 405 księgujemy przeniesienie kosztów na koniec roku na wynik finansowy, 860/409 Zespół 7 Przychody, dochody i koszty Konto Przychody z tytułu dochodów budżetowych Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. Po stronie Wn konta 720 ujmuje się w szczególności: 1) odpisy z tytułu podatków i opłat, 720/221,201 2) przeniesienie należności z krótkoterminowych na długoterminowe, 720/840 3) przeniesienie w końcu roku obrotowego przychodów na wynik, 720/860 Po stronie Ma konta 720 ujmuje się w szczególności: 1) przypisy należności podatkowych i nie podatkowych ( wynikające z decyzji administracyjnej), 221/720 2) przypis odsetek od zaległości, 221/720 3) przeniesienie należności długoterminowych na krótkoterminowe, 840/720 Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. Konto 750- Przychody finansowe Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych stanowiących dochodów budżetowych. Po stronie Ma konta 750 ujmuje się w szczególności: 1) odsetki od środków na lokatach, 130/750 2) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bieżącym, 130/750 3) dywidendy z tytułu posiadanych akcji, udziałów, 130/750 4) zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych należności dotyczące przychodów fin. 290/750 W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe konta 750 na wynik finansowy, 750/860 Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. Konto 751- Koszty Finansowe Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. Po stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności: 1) odsetki od obligacji, 751/130 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 751/130

18 17 3) odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, 751/130 4) wykup długoterminowych papierów wartościowych, 751/030,030/130 5) odpisy aktualizujące należności dotyczące przychodów finansowych, 751/290 W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe konta 751 na wynik finansowy, 860/751 Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym : wszelkich przychodów nie podlegających ewidencji na kontach: 720 i 750. Po stronie Ma konta 760 ujmuje się w szczególności: 1) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, 2) otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przyjęcie materiałów,pozostałych środków trwałych, 3) pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, darowizny i nieodpłatne otrzymane środki obrotowe, 4) odpisy aktualizacyjne, W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Po stronie Wn konta 761 ujmuje się w szczególności: 1) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągnięte należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe. W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe koszty operacyjne na stronę Wn konta 860, w korespondencji ze stroną Ma konta 761. Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. Konto 770 Zyski nadzwyczajne Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Ma konta 770 ujmuje się wyłącznie niewątpliwe zyski nadzwyczajne, co oznacza, że do wyniku finansowego danego roku zalicza się realizowane zyski. Po stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych ( powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia, itp. zdarzeń), 101,130,240/770 Po stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty ( zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych, 770/240 W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe koszty operacyjne na stronę Wn konta 860, w korespondencji ze stroną Ma konta 770. Na koniec roku konto 770 nie wykazuje salda. Konto 771 Straty nadzwyczajne Konto 771 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Po stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

19 18 1) wyksięgowanie zniszczonych środków trwałych, pozostałych środków trwałych spowodowanych zdarzeniami losowymi trudnymi do przewidzenia ( pożar, powódź, huragan, gradobicie itp. zdarzeń) 771/ 011,013 2) koszty ponoszone w związku z usuwaniem skutków zdarzeń nadzwyczajnych 771/101,201,240 Po stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty ( zmniejszenia) strat nadzwyczajnych, 240/771 W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe koszty operacyjne na stronę Wn konta 860, w korespondencji ze stroną Ma konta 771. Na koniec roku konto 771 nie wykazuje salda. Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Konto 800 Fundusz jednostki Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia. Po stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego, 800/860 2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych, 800/130 3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje, 800/224,810 4) różnice z aktualizacji środków trwałych( zmniejszenie wartości), 800/011 5) różnice z aktualizacji środków trwałych- zwiększenie wartości umorzenia, 800/071 6) wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, 800/011 7) sprzedaż środków trwałych w budowie ( inwestycji), 800/080 8) zaniechanie uprzednio podjętej inwestycji ( środków trwałych w budowie), 800/080 9) wartości pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 800/201,225,231,240 10) rozliczenie niezawinionego niedoboru środka trwałego (decyzja kierownika) w części nieumorzonej. 800/240 Po stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego, 860/800 2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych, 130/800 3) różnice z aktualizacji środków trwałych ( zwiększenia wartości), 011/800 4) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji (darowizny), 011,080/800 5) wartości aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 201,225,231,240/800 6) różnice z aktualizacji- zmniejszenie wartości dotychczasowego umorzenia, 071/800 Konto 800 na koniec roku wykazuje saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. Konto 810 Dotacje budżetowe, opłatności z budżetu środków europejskich oraz z budżetu na inwestycje Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. Po stronie Wn konta 810 ujmuje się w szczególności: 1) równowartość wydatków dokonanych ze środków budżetu na finansowanie środków trwałych w budowie, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 810/800 2) dotacje przekazane do instytucji kultury i sportu ( Biblioteki, GOD, ROKiS ) 810/130 Po stronie Ma konta 810 ujmuje się w szczególności: 1) przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda, 800/810 Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

20 19 Konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego Konto służy do ewidencji rozliczania wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na stronie Wn ujmuje się dokonane lub należne wpłaty nadwyżki dochodów jednostek budżetowych. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienia salda konta w roku następnym na konto 800. Konto 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma konta840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerw, a na stronie Wn ich zmniejszenia lub rozwiązanie. Po stronie Wn konta 840 ujmuje się w szczególności: 1) rozwiązanie lub zmniejszenie rezerw, 840/750,760 2) przeniesienie należności długoterminowych na krótkoterminowe, 840/720 Po stronie Ma konta 840 ujmuje się w szczególności: 1) utworzenie rezerwy na zobowiązania, 750,760/840 2) należności długoterminowe których termin zapłaty ustalony w decyzji, a ich powstanie przypada na lata następne, 226/840 Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Konto 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po stronie Wn konta 851 ujmuje się w szczególności: 1) wypłata świadczeń socjalnych dla uprawnionych osób w tym zapomogi, 851/101,135,234 2) naliczony podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń, 851/225 3) zmniejszenie funduszu z tytułu umorzonych pożyczek, 851/234 Po stronie Ma konta 851 ujmuje się w szczególności: 1) wpływ na rachunek ZFŚŚ naliczonego odpisu, 135/851 2) naliczone odsetki przez bank od środków na rachunku, 135/851 3) naliczenie odsetek od udzielonych pożyczek mieszkaniowych pracownikom, 234/851 4) obciążenie pracowników odpłatnościom za świadczenia, 234/851 5) wpłaty pracowników za świadczenia, 135/234 Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konto 853 Fundusze celowe Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia. Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy. Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia. Konto 855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych,przejętego przez organy założycielskie i nadzorujące. Po stronie Wn konta 855 ujmuje się w szczególności: 1) wartość sprzedanego mienia zlikwidowanych jednostek, 855/015 2) zmniejszenie wartości mienia z powodu braku na nie popytu, 855/015 3) wartość mienia przejętą na potrzeby własnej jednostki założycielskiej, 855/015 Po stronie Ma konta 855 ujmuje się w szczególności:

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont Załącznik Nr 3 I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - jątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 014 - Zbiory biblioteczne 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek 016 - Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r.

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. w sprawie zmiany do Zarzdzenia Dyrektora BA EO w Zdzieszowicach nr 15 z dnia 29.11.2010 r

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ,.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3 Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie ~ k,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv z dnia Q... ;.\M~ :3 w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla Sadu Okregowego w Warszawie I I Na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 61 nr 11 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m, co następuje:

u s t a l a m, co następuje: PISMO OKÓLNE Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 listopada 2008 roku zmieniające Pismo Okólne Nr 18/2002 w sprawie przyjętych zasad /polityki rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 Za³¹cznik nr 2 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ 1. 1. Zakładowy plan kont dla KGSG określa zasady grupowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 24 maja 2013 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYKAZ KONT dla projektu pn.: Energia słoneczna partnerem gmin Wólka, Rybczewice, Ludwin,

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Nr 1/2009 z dnia 02.02.2009 Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2000

Zarządzenie Nr 5/2000 Zarządzenie Nr 5/2000 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 5/2000 Starosty Powiatowego z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo