Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych"

Transkrypt

1 Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r.

2 Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Czym jest ryczałt? Podstawa opodatkowania, rozliczenie i stawki ryczałtu Podmioty uprawnione do korzystania z prawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym Wybór i utrata prawa do opodatkowania ryczałtem Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność Nowi przedsiębiorcy Przychody z najmu, dzierżawy lub umów podobnych Zmiana opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne Sukcesja podatkowa w przypadku ryczałtu Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Od następnego roku Natychmiastowa utrata prawa do rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem a koszty uzyskania przychodów poniesione wcześniej Opłacany ryczałt mimo utraty prawa Przeszkody wykluczające możliwość opodatkowania ryczałtem Pozarolnicza działalność gospodarcza czy na pewno spełnione są warunki? Limit przychodów osiągniętych w roku poprzednim Podatnik opłaca podatek w formie karty podatkowej Wyłączenia ze względu na charakter prowadzonej działalności Zmiana działalności Działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy Korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego Korzyści przysługujące podatnikom ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Odliczenia od podstawy opodatkowania Odliczenia od podatku Ewidencja odliczeń i ulg Ewidencja oraz dokumentacja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych Dowody zakupów Ewidencja przychodów Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja wyposażenia

3 5.5 Karty przychodów Sankcje karne skarbowe Roczne zeznanie podatkowe ryczałtowców Termin złożenia PIT Składanie zeznań PIT-28 przez Internet Jakie obowiązki mają ryczałtowcy na koniec roku? Skutki zawieszenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Przychody podatkowe Zasady i terminy rozliczenia przy zawieszeniu działalności Wznowienie w roku następnym po zawieszeniu Wznowienie dwa lata po roku zawieszenia Składanie deklaracji podatkowych w okresie zawieszenia

4 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 1.1 Czym jest ryczałt? Ryczał od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania podatkiem dochodowym, na którą mogą zdecydować się przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami, korzystać z niego mogą osoby fizyczne: prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, będące osobami duchownymi. Zryczałtowane formy podatku dochodowego podzielić można na dwa typy mianowicie: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą co do zasady opłacać nowi przedsiębiorcy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, bądź też prowadzący już działalność, jeśli w poprzednim roku uzyskali z niej przychody w wysokości nieprzekraczającej równowartości euro (w 2013 roku zł, natomiast w roku zł). Korzystanie z tej formy rozliczenia wiąże się głównie z brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W rozliczeniu pod uwagę bierze się jedynie przychody z prowadzonej działalności. Ramy prawne dotyczące ryczałtu wyznacza Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (ustawa o ryczałcie). 1.2 Podstawa opodatkowania, rozliczenie i stawki ryczałtu Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, który nie jest pomniejszany o koszty jego uzyskania. Ustalając podstawę opodatkowania, podatnicy mogą natomiast odliczyć od przychodu: wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu, wyróżnia się: o składki na ubezpieczenie społeczne (zapłaconą w danym miesiącu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko do wysokości 7,75%), o składki na ubezpieczenie zdrowotne, o ulgę internetową, o ulgę rehabilitacyjną, o kwoty przekazywanych darowizn, 4

5 o ulgę abolicyjną. stratę z lat ubiegłych; może ją odliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Odliczenie przysługuje tylko od przychodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę (podatnik nie będzie mógł jednak odliczyć strat z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz ze źródeł przychodów, które są wolne od podatku dochodowego). Wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W 2013 oraz w 2014 r. obowiązują stawki w wysokości: 20% (m.in. wykonywanie określonych wolnych zawodów), 17% (m.in. wynajem samochodów osobowych lub prowadzenie usług parkingowych), 8,5% (m.in. działalność gastronomiczna obejmująca sprzedaż napojów o zawartości alkoholu wynoszącej powyżej 1,5%), 5,5% (m.in działalność wytwórcza i budowlana) oraz 3% (m.in. usługi w zakresie handlu i gastronomii). Dokładny wykaz stawek znajduje się w art. 12 ustawy o ryczałcie. Gdy podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, wysokość ryczałtu ustala się przy zastosowaniu stawki właściwej dla danego rodzaju działalności. Jeżeli jednocześnie podatnicy korzystają z odliczeń, należy dokonywać ich od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim poszczególne rodzaje przychodów opodatkowane różnymi stawkami pozostają w roku podatkowym w ogólnej kwocie przychodów. Podatnicy zobowiązani są do obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania (czyli do 31 stycznia 2014 za rok 2013, do 31 stycznia 2015 za rok 2014). Gdy wybrane zostało rozliczenie kwartalne, możliwe jest również wpłacanie go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego również w terminie złożenia zeznania. Wybór kwartalnej formy rozliczenia zgłasza się do 20 stycznia nowego roku podatkowego. Kwartalna forma rozliczenia przeznaczona jest dla podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość euro, czyli zł w 2013 roku, a w zł. Ryczałtowcy są również zobowiązani do wpłacania podatku w wysokości 10% uzyskanego przychodu ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości tzw. niemieszkalnych ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nie ujętych w wyżej wymienionym wykazie, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej (bez względu na okres ich zbycia) w terminie do 20 następnego miesiąca, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności (jeżeli nie upłynęło od tego momentu powyżej 6 lat). 5

6 1.3 Podmioty uprawnione do korzystania z prawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym Jak już wskazano, opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym mogą być osoby fizyczne, wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczące usługi najmu (podnajmu, dzierżawy itp.), w tym także w formie spółki cywilnej lub jawnej, oraz osoby duchowne. Przywilej korzystania z ryczałtu dotyczy również osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 2 ust.1a ustawy). Dodatkowo usługi wynajmowania nieruchomości na własny rachunek są wymienione jako wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem. Przepis ten nie dotyczy jednak przychodów z najmu prywatnego (art. 6 ust. 1b). Tak więc osoba fizyczna ma prawo opodatkowania przychodów uzyskanych z prywatnego najmu ryczałtem. Prawo do opodatkowania tych przychodów w formie ryczałtu nie jest uzależnione od uzyskiwania przez podatnika przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej, gdyż traktuje się je jako odrębne źródło przychodów. 6

7 2. Wybór i utrata prawa do opodatkowania ryczałtem Podstawową formą opodatkowania działalności osoby fizycznej są zasady ogólne, wskazane w ustawie o PIT. Natomiast to w gestii przedsiębiorcy leży decyzja, czy chce rzeczywiście zdecydować się na taką metodę, czy też wybrać alternatywę np. w postaci ryczałtu jeśli oczywiście spełnia w tej kwestii wszystkie wymagane warunki. Organ podatkowy nie musi wyrażać zgody na opodatkowanie w formie ryczałtu, a jednocześnie nie może zakazać wyboru takiej formy przez danego przedsiębiorcę. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą (także w formie spółki cywilnej osób fizycznych) jest opodatkowana ryczałtem poprzez skuteczne złożenie oświadczenia o wyborze tej formy. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca nie miał w danej sytuacji prawa do złożenia oświadczenia lub prawa do opodatkowania swoich dochodów ryczałtem, to oświadczenie staje się bezskuteczne i nie wywoła pożądanego skutku. Właściwą formą opodatkowania będą wtedy zasady ogólne. Skuteczność oświadczenia odnosi się do samego prawa opodatkowania ryczałtem danych przychodów (czy np. nie stanowią one przeszkody w wyborze tej formy rozliczenia), a także do terminów oraz formy jego złożenia. Raz dokonany wybór opodatkowania będzie obowiązywał podatnika także w kolejnych latach podatkowych, bez konieczności ponownego składania oświadczenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce do momentu, kiedy przedsiębiorca nie złoży ponownego oświadczenia o zmianie na formę inną (zasady ogólne albo karta podatkowa) bądź też nie utraci prawa do korzystania z ryczałtu. 2.1 Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność Przedsiębiorca, który dotychczas prowadził działalność nieopodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, a chce skorzystać z tej właśnie formy opodatkowania, będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Istotne, aby pamiętać o terminach obowiązek musi zostać dopełniony do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli przedsiębiorca spóźni się z oświadczeniem, przejść na ryczałt będzie mógł dopiero w następnym roku podatkowym. 2.2 Nowi przedsiębiorcy Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych w trakcie roku podatkowego, oświadczenie może złożyć już w momencie jej rejestracji na druku CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie skorzystał z tej możliwości, to oświadczenie może złożyć w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego już po rejestracji. Ważne jednak, że obowiązek musi zostać dopełniony jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności. 7

8 2.3 Przychody z najmu, dzierżawy lub umów podobnych Jak już wskazano, osoby fizyczne, które osiągają przychody z prywatnego wynajmu także mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Termin złożenia oświadczenia jest zależny od tego, w którym momencie roku podatkowego przedsiębiorca rozpoczyna wynajem. I tak jeśli wynajem jest prowadzony: od początku roku oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć do 20 stycznia danego roku podatkowego, nie od początku roku oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu danego roku podatkowego. 2.4 Zmiana opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne Po wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przejście na zasady ogólne może nastąpić zgodnie z jednym z trzech sposobów: po zakończeniu roku podatkowego przez złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania według zasad ogólnych, zgłoszenie w trakcie roku likwidacji działalności gospodarczej i ponowne jej podjęcie bez wyboru opodatkowania w formie ryczałtu, uzyskanie w trakcie roku podatkowego przychodu z takiego rodzaju działalności, który wyklucza możliwość dalszego opodatkowania w formie ryczałtu. Rozwiązanie 1: Złożenie odpowiedniego zawiadomienia o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych oraz o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Konieczne będzie również założenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ryczałtowiec dokonuje tego na podstawie posiadanego przez niego wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W nowo założonej ewidencji należy uwzględnić odpisy amortyzacyjne (jako wartość umorzenia na 1 stycznia nowego roku podatkowego), przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Istotną wadę tego rozwiązania stanowi fakt, że wydatki poniesione w czasie od momentu podjęcia w trakcie roku decyzji o potrzebie zmiany formy opodatkowania do końca roku, a także odpisy amortyzacyjne przypadające na ten okres, są bezpowrotnie pomijane, nie dając żadnych korzyści w zakresie zmniejszenia obciążeń podatkowych. Rozwiązanie 2 Likwidacja działalności i ponowne jej założenie jest rozwiązaniem dość kosztownym i czasochłonnym. Poza skutkami na gruncie podatku dochodowego niesie ze sobą również obciążenia w zakresie VAT. W przypadku zaprzestania przez podatnika (osobę fizyczną) wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, opodatkowaniu podlegają towary własnej 8

9 produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, gdy w stosunku do nich przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prowadzi to do sytuacji, gdy likwidacja działalności spowoduje konieczność opodatkowania posiadanego np. samochodu. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest cena nabycia samochodu (bez podatku), określona na dzień zaprzestania działalności. Zapłacenia podatku nie dałoby się uniknąć nawet wycofując samochód z działalności gospodarczej (bowiem uznane to będzie za dostawę towarów). Przepisy podatkowe mówią ponadto, że w przypadku podjęcia działalności po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata, wartość początkowa samochodu wprowadzonego do założonej ewidencji środków trwałych musi być taka sama jak w wykazie prowadzonym wcześniej (art. 22g ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT) oraz że należy w niej uwzględnić odpisy amortyzacyjne za okres, w którym pojazd wpisany był do wykazu (art. 22n ust. 2 pkt 9 ustawy o PIT). Rozwiązanie 3 Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 8 ust. 3) podatnik traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodu z działalności, która wyklucza korzystanie z ryczałtu (wyłączenia ze względu na charakter prowadzonej działalności oraz działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy). W takim przypadku podatnik również powinien założyć ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz może zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego rozpoczęcie prowadzenia książki przychodów i rozchodów. 2.5 Sukcesja podatkowa w przypadku ryczałtu Przepisy prawa podatkowego przewidują, że w przypadku śmierci osoby fizycznej prawa i obowiązki natury podatkowej (związane z podatkowym statusem takiej osoby) przechodzą na jej spadkobierców. Dotyczy to również spadkobierców podatnika opodatkowanego ryczałtem. Jeśli spadkobiercy zdecydują się na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, wówczas zachowują prawo do opodatkowania tych przychodów w formie ryczałtu do początku następnego roku podatkowego. Wraz z nowym rokiem będzie możliwe podjęcie decyzji o pozostaniu przy opodatkowaniu w tej formie bądź też wyborze innych zasad (ogólnych albo w formie karty podatkowej, o ile będzie to w ich przypadku możliwe). 2.6 Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych W związku z faktem, iż możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym jest ograniczona sporą ilością warunków może się zdarzyć, że przedsiębiorca utraci prawo do korzystania z tej formy. W zależności od sytuacji konieczność zmiany metody opodatkowania nastąpi już w trakcie trwania roku podatkowego bądź też dopiero od rozpoczęcia nowego. 9

10 2.6.1 Od następnego roku Jedynym zdarzeniem, w przypadku którego utrata prawa do wykorzystywania ryczałtu następuje dopiero od początku nowego roku podatkowego, jest przekroczenie ustawowo wskazanych limitów. W takim przypadku przedsiębiorcy powinni zacząć prowadzić stosowne księgi podatkowe (w związku z opodatkowaniem na zasadach ogólnych) lub zgłosić wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (o ile spełniają warunki pozwalające na opodatkowanie w tej formie) od początku roku następującego po roku, w którym osiągnięto wyższe niż przysługujący limit obroty Natychmiastowa utrata prawa do rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego Wszystkie zdarzenia, opisane w rozdziale Przeszkody wykluczające możliwość opodatkowania ryczałtem, poza wspomnianym powyżej przekroczeniem limitu, skutkują koniecznością natychmiastowej rezygnacji z ryczałtu i przejścia na inną formę opodatkowania. Zaistnienie przesłanek utraty prawa do opodatkowania ryczałtem nie powoduje zmian w zakresie opodatkowania za wcześniejszą (tj. przed utratą prawa do ryczałtu) część roku podatkowego, a zatem w takim przypadku podatnik traktowany jest jako rozliczający się przez część roku na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, zaś przez pozostałą część na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji należy pamiętać o konieczności złożenia dwóch osobnych deklaracji rocznych PIT-28 za ryczałt oraz PIT-36 lub PIT-37 za zasady ogólne Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem a koszty uzyskania przychodów poniesione wcześniej W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatek obliczany jest na podstawie przychodów, niepomniejszanych o koszty. Zatem wydatki, nawet jeśli spełniają wszystkie warunki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu, w przypadku ryczałtowca nie mają znaczenia. Jednakże w przypadku, gdy w ciągu roku podatnik będzie zobowiązany do zmiany formy opodatkowania, to jeśli wziąć pod uwagę, że koszt przyczynił się do powstania przychodu w okresie, kiedy u podatnika opodatkowaniu podlegały już nie przychody, ale pochodzące z nich dochody można byłoby zaliczyć ten wydatek do kosztów. Dlatego też jeżeli można jednoznacznie i niewątpliwie powiązać poniesiony koszt z uzyskanym przychodem, który był opodatkowany już na zasadach ogólnych to nie ma przeszkód, aby uznać go za koszt uzyskania przychodu, nawet jeśli poniesiony został jeszcze w okresie opodatkowania ryczałtem Opłacany ryczałt mimo utraty prawa Może się zdarzyć sytuacja, że podatnik nie rozpozna faktu utraty po swojej stronie prawa do ryczałtu. W związku z tym, jeżeli podatnik uiszczał podatek w niewłaściwej formie ryczałtowo, gdy powinien rozliczać się na zasadach ogólnych, uiszczone 10

11 świadczenia podatkowe powinny być zaliczone na należny podatek dochodowy wyliczony według prawidłowych zasad. Zatem podatek uiszczony tytułem podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych powinien być uwzględniony jako uiszczona część należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, mająca wpływ na wysokość zaległości podatkowej. 11

12 3. Przeszkody wykluczające możliwość opodatkowania ryczałtem 3.1 Pozarolnicza działalność gospodarcza czy na pewno spełnione są warunki? Aby przychód powstały z tytułu konkretnych czynności można było opodatkować formie ryczałtu, spełnione muszą zostać warunki kwalifikujące transakcje jako wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Natomiast nie zostaną za takie uznane sytuacje, które zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) cechują się poniższymi aspektami: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. 3.2 Limit przychodów osiągniętych w roku poprzednim Podatnik, który dopiero rozpoczyna własną działalność gospodarczą, nie jest ograniczony żadnymi limitami dotyczącymi uzyskiwanych przychodów. Jednak w przypadku przedsiębiorcy, który już funkcjonuje na rynku i chciałby zdecydować się na rozliczenia w formie ryczałtu, sprawa wygląda nieco inaczej. Podatnik nie będzie miał możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji, gdy: uzyskał przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej euro (2013 rok zł, zł), lub uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę euro (2013 rok zł, zł). W przypadku przychodów z najmu, dzierżawy itp., wykonywanego poza działalnością gospodarczą, wielkość przychodów osiągniętych w roku poprzednim z dowolnego źródła nie ma znaczenia dla możliwości opodatkowania ryczałtem tych przychodów. Warto pamiętać, że w limicie uwzględniane są zarówno przychody uzyskiwane ze sprzedaży towarów czy też świadczenia usług, ale nie tylko. Należy tu bowiem zaliczyć 12

13 także np. odsetki od środków zgromadzonych na firmowych rachunkach bankowych czy też dodatnie różnice kursowe. Limit jest natomiast obliczany nieco inaczej w sytuacji, gdy podatnik osiąga przychody zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie, jak i z takiej w formie spółki cywilnej albo jawnej. W takim przypadku dla każdego z rodzajów działalności ustalany jest osobny limit przychodów, uprawniający do opodatkowania ryczałtem. Odrębne limity wprowadzone są również wtedy, gdy przychody w jednej z form prowadzenia działalności były opodatkowane ryczałtem, natomiast z drugiej na zasadach ogólnych. Wówczas dla celów ustalenia czy podatnik zmieścił się w limicie przychodów bierze się pod uwagę wyłącznie przychody opodatkowane ryczałtem. Nie uwzględnia się natomiast wszystkich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej w różnych formach (art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy o ryczałcie). Także w sytuacji, gdy podatnik w poprzednim roku podatkowym osiągał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub też takie, które za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej, zaś za pozostałą część roku na zasadach ogólnych, limit jest wyliczany nieco inaczej niż standardowo. W takiej sytuacji opodatkowanie ryczałtem za dany rok podatkowy będzie możliwe, jeśli łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty euro. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje tu regulacja szczególna, dotycząca obliczania kwoty przychodów dla podatników opodatkowanych kartą podatkową dokonuje się ich mianowicie wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Wartość sprzedaży bezrachunkowej nie jest natomiast brana pod uwagę, nawet jeśli przedsiębiorca zna jej dokładną wartość. 3.3 Podatnik opłaca podatek w formie karty podatkowej Ryczałt ewidencjonowany służy do wyliczania wartości podatku dochodowego od osiągniętych przez podatnika przychodów. Zatem, jeśli przedsiębiorca w swojej działalności opłaca podatek wyliczany w formie karty podatkowej, to nie może jednocześnie korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Co do zasady, opłacanie podatku w formie karty podatkowej całkowicie wyłącza możliwość opodatkowania w formie ryczałtu jakichkolwiek przychodów podatnika. Istnieje w tym przypadku jeden wyjątek dotyczy on podatników płacących podatek w formie karty od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie prowadzących najem (dzierżawę) prywatny, który może być w takim wypadku opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 6 i 8 ustawy o ryczałcie). 3.4 Wyłączenia ze względu na charakter prowadzonej działalności Kolejną grupą podmiotów wyłączonych z możliwości korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego są przedsiębiorcy osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: 13

14 prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów), działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (z wyłączeniem tych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11), świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (szczegółowa lista z wyróżnionymi numerami PKWiU), działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Co ważne, zadeklarowanie prowadzenia działalności w tym zakresie nie staje się automatycznie przeszkodą do korzystania z ryczałtu. Dopiero osiągnięcie z niej przychodu wyklucza taką możliwość. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się również w przypadku podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o ryczałcie). 3.5 Zmiana działalności Opodatkowania ryczałtem nie mogą stosować przedsiębiorcy, którzy podjęli wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach (art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy o ryczałcie). Oznacza to, że jeżeli będą miały miejsce zmiany, o których mowa w pkt 1 3, ale działalność małżonka lub małżonków była wcześniej opodatkowana ryczałtem lub kartą podatkową, to przytoczone wyłączenie nie będzie ich obowiązywało. W takiej sytuacji nie będzie przeszkód, aby wybrać rozliczanie się w formie ryczałtu. 3.6 Działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy Praca na etacie nie wyklucza ani założenia działalności gospodarczej, ani też co do zasady wybrania dla swojej firmy rozliczeń w formie ryczałtu. Jednakże w tym przypadku także można wskazać pewien wyjątek. Jeśli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej albo spółki, nie może wykonywać w ramach firmy takich samych zadań, jak 14

15 na etacie, na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy. Ryczałt jest też wykluczony, jeśli takich zadań podejmuje się chociaż jeden ze wspólników spółki. Natomiast jeżeli przedsiębiorcy nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warto przy tym pamiętać, że jeśli mimo wszystko zdarzy się wykonywanie zadania na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, prawo do korzystania z ryczałtu zostanie utracone. Tym samym podatnik będzie zobowiązany do zakończenia roku podatkowego opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych (art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o ryczałcie). Wygaśnięcie tej przeszkody następuje po upływie dwóch lat podatkowych od momentu, w którym dany podatnik był związany stosunkiem pracy z pracodawcą (lata liczone bez odnoszenia się do konkretnej dziennej czy miesięcznej daty, a jedynie w stosunku roku). 3.7 Korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego Podmioty korzystające ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 stanowią ostatnią grupę, która nie podlega opodatkowaniu ryczałtem. 15

16 4. Korzyści przysługujące podatnikom ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 4.1 Odliczenia od podstawy opodatkowania Mimo iż w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodów, to przedsiębiorcy mają prawo do dokonywania pewnych odliczeń. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku: składek ZUS: o zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, o potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, przy czym odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, art. 52 i art. 52a ustawy o PIT, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika, wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, darowizn przekazanych na cele: o określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele, o kultu religijnego, o krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew obliczonego zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% przychodu, wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (za 2013 r. 16

17 będą mogli uwzględnić te wydatki jedynie ci podatnicy, którzy albo korzystają z tej ulgi pierwszy raz, albo pierwszy raz korzystali z niej w 2012 r.), składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub Konfederacji Szwajcarskiej; odliczenie przysługuje pod warunkiem, że składki te nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania w tym innym państwie. Nie można odliczyć składek, jeśli będący podstawą ich wymiaru przychód był zwolniony od podatku w Polsce (w ramach metody wyłączenia). 4.2 Odliczenia od podatku Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie w NFZ zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. W związku z tym przed dokonywaniem jakichkolwiek innych odliczeń należy najpierw dokonać odliczenia z tytułu składek zdrowotnych. Może się wówczas okazać, że składka wyniosła tyle co ryczał, a w związku z tym nie będzie już podstawą do dalszych odliczeń. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się ryczałt, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Obecnie można również przeznaczyć 1% swojego podatku na wybrana organizację pożytku publicznego. Wystarczy określić w zeznaniu rocznym uprawnioną do odbioru wpłaty organizacji, którą podatnik zamierza wesprzeć. 4.3 Ewidencja odliczeń i ulg Odliczenia od samego ryczałtu (ulgi i obniżki) powinny być wpisane do ewidencji. Dołączony do rozporządzenia jako załącznik wzór ewidencji przychodów nie posiada jednak żadnych odrębnych rubryk czy też pozycji, do których można by przyporządkować przedmiotowe odliczenia, o których mowa. Możliwe jest więc poszerzenie wzoru o dodatkowe rubryki stworzone indywidualnie przez przedsiębiorcę. W praktyce wpisuje się kwotę odliczenia od przychodów oraz od ryczałtu pod rubrykami ewidencji, etykietując je odpowiednim opisem. Po obliczeniu ryczałtu wypisuje się również odliczenia od niego i wielkość podatku po dokonaniu odliczeń. 17

18 5. Ewidencja oraz dokumentacja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 5.1 Dowody zakupów Mimo iż w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatnicy nie mają obowiązku księgowania kosztów uzyskania przychodu nie oznacza to, że nie muszą przechowywać dowodów zakupu. Na podstawie dowodów zakupów możliwe jest ustalenie kosztowej strony działalności. Ustalenie zakresu poniesionych kosztów ekonomicznych może być niezbędne, np. przy ocenie rzetelności ewidencji prowadzonych przez podatnika. Niewątpliwie dowody zakupu towarów są niezbędne aby prawidłowo przeprowadzić remanent, który powinien być sporządzany na zakończenie i rozpoczęcie każdego roku podatkowego. Dowodami zakupu mogą być faktury, rachunki, dokumenty celne potwierdzające import oraz noty korygujące, a także w szczególnych przypadkach dowody wewnętrzne. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca powinien je przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników jako ich siedziba. Dokumenty mogą być przechowywane również w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji (art. 15 ust. 4 ustawy o PIT). Jednakże w takim przypadku podatnik jest obowiązany w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Czas przechowywania dowodów zakupu nie jest ściśle określony przez ustawę o PIT. Przyjmuje się, że zazwyczaj będzie to okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (ryczałtu). Należy jednak pamiętać, że przepisy ordynacji podatkowej przewidują przypadki, w których bieg przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu, co oznacza, że termin przechowywania się przedłuży. 5.2 Ewidencja przychodów Wyliczenia ryczałtu należnego za poszczególne okresy rozliczeniowe podatnik dokonuje na podstawie ewidencji przychodów. Prawidłowo prowadzona ewidencja jest podstawą rozliczeń m.in. z urzędem skarbowym. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to dzień, w którym podatnik dokonuje wyboru opodatkowania w tej formie początek roku podatkowego albo dzień osiągnięcia pierwszego przychodu w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. 18

19 W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego co do zasady nie jest możliwe zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Jedynie w przypadku osiągania przychodów z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, których wysokość wynika z pisemnej umowy, taki obowiązek jest zniesiony. Jednakże gdyby się okazało, że podatnik uzyskujący takie przychody zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji na innej podstawie gdyż osiąga inne dochody opodatkowane ryczałtem to w takim wypadku musi on ewidencjonować przychody także z najmu (bez względu na to, że wysokość ich wynika z umowy zawartej w formie pisemnej). Należy również pamiętać, że podatnikami ryczałtu są osoby fizyczne, a nie spółki osobowe tych osób. Dotyczy to również małżonków, w przypadku których podatnikiem jest każdy z osobna. Możliwość prowadzenia jednej wspólnej ewidencji istnieje w przypadku, gdy: podatnicy wykonują działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej, małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągają przychody z najmu, dzierżawy (podobnych umów) wspólnego majątku, o ile nie złożyli oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Wszyscy podatnicy ryczałtu powinni dokonywać zapisów w ewidencji w porządku chronologicznym na podstawie dowodów określonych w ustawie o ryczałcie, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ponadto wymagane jest, żeby ewidencja była prowadzona rzetelnie i niewadliwie. Dopuszcza się niewpisanie lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczającej 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok. Podatnik może również uzupełniać zapisy lub dokonywać korekty błędnych zapisów w ewidencji podatkowej. 5.3 Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie dokonują odpisów amortyzacyjnych. Pomimo tego mają obowiązek ewidencjonowania wykorzystywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wynika to z odrębnego opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych składników majątku. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji wykazu majątku określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( 14 i 15). 5.4 Ewidencja wyposażenia Jako wyposażenie traktuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1500 zł. W związku z posiadaniem wyposażenia przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia jego ewidencji. Powinny się w niej znaleźć co najmniej następujące dane: 19

20 numer kolejny wpisu, data nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwa wyposażenia, cena zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, data likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia). Wyłączeni z obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia są podatnicy, którzy opodatkowują ryczałtem wyłącznie przychody z najmu (dzierżawy itp.) jako odrębnego źródła przychodów. Z kolei podatnicy, którzy jednocześnie osiągają przychody z najmu (dzierżawy itp.) jako odrębnego źródła przychodów i równocześnie osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ewidencją wyposażenia obejmują wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. 5.5 Karty przychodów Poza obowiązkami związanymi z samym opodatkowaniem ryczałtem, podatnicy korzystający z tej formy rozliczenia mają obowiązek prowadzenia ewidencji związanej z przychodami wypłacanymi zatrudnianym pracownikom. Podatnicy ryczałtowi prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia kart przychodów. Omawiany obowiązek dotyczy tych podatników, którzy wypłacają należności ze stosunku pracy (w rozumieniu przepisów art. 12 ustawy o PIT). Może on dotyczyć także przychodów wypłacanych nakładcom ( chałupnikom"). Karty przychodów są to indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników prowadzone przez podatników, którzy to dokonują wypłat wynikających ze stosunku pracy (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o ryczałcie). Zgodnie z przepisami, karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko pracownika, Numer Identyfikacji Podatkowej pracownika, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) pracownika, kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów w gotówce i w naturze, koszty uzyskania przychodu, potrącone przez płatnika w danym miesiącu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, dochód osiągnięty w danym miesiącu, dochód narastająco od początku roku, kwotę zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy, 20

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wszystko o ryczałcie ewidencjonowanym

Wszystko o ryczałcie ewidencjonowanym Wszystko o ryczałcie ewidencjonowanym stan prawny na styczeń 2014 roku Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to nadana przez prawo możliwość przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Jonas 1

Dr Krzysztof Jonas 1 Dr Krzysztof Jonas 1 Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 2012 ROK Lp. temat Strona 1. FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 1.1. Podstawa prawna 2 1.2. Definicja działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, sierpień 2015 r. www.mf.gov.pl I. Wstęp Ryczałt

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dla prawidłowej likwidacji działalności gospodarczej nie wystarczy, że przedsiębiorca po prostu przestanie świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Potrzebna jest także

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Informator PIT 2009. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

Informator PIT 2009. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: Informator PIT 2009 Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych

Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych Aleksandra Szelągowska Warszawa, 4 listopada 2015 r. Art. 20 ust. 1 c 1 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT I. Rozpoczęcie działalności: 1. Rejestracja działalności gospodarczej Zarejestrowanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów......................................... 15 Wprowadzenie......................................... 17 Rozdział I. Zagadnienia wstępne............................. 19 1. Rys historyczny........................................

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467. rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467. rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Księgowość w przypadku firm rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu ogranicza się w większości przypadków do prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne Rodzaje ewidencji podatkowej, jaką obowiązany jest prowadzić podatnik, zależą od wybranej przez niego formy opodatkowania. Jakie są te ewidencje w praktyce? Działalność gospodarcza wiąże się z obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo