Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Podstawowe zasady funkcjonowania kont 1. Zespół 0 - Aktywa trwałe Aktywa trwałe są to kontrolowane przez Uczelnię zasoby majątkowe ( nie zaliczane do obrotowych ) o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe to aktywa, których przewidywany okres zaangażowania w działalność Uczelni jest dłuższy niż rok. Do ich ewidencji służą konta zespołu 0 Aktywa trwałe, obejmującego: 1/ środki trwałe, 2/ zbiory biblioteczne, 3/ środki trwałe w magazynie, 4/ wartości niematerialne i prawne, 5/ długoterminowe aktywa finansowe, 6/ odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe, 7/ umorzenie środków trwałych, 8/ umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, 9/ umorzenie księgozbiorów, 10/środki trwałe w budowie. Zadaniem kont zespołu 0 Aktywa trwałe jest odzwierciedlenie wartości początkowej poszczególnych składników aktywów trwałych oraz korygujących tę wartość odpisów umorzeniowych lub aktualizujących Konto Środki trwałe służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, do których zalicza się aktywa rzeczowe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Uniwersytetu. Do środków trwałych zalicza się zarówno aktywa trwałe własne, jak i ulepszenia w obcych środkach trwałych oddanych do użytkowania Uczelni na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej o podobnym charakterze, jeżeli Uczelnia na mocy przepisów jest uprawniona do amortyzowania tych obiektów. Pozostałe środki trwałe obce objęte są ewidencją pozabilansową, a ich wartość nie jest wykazywana w bilansie Uczelni. Środki trwałe wprowadza się do ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych. 1

2 Po stronie Wn konta 011 księguje się wszelkie zwiększenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności: 1/ przyjęcie środków trwałych lub ich ulepszeń po zakończeniu ich budowy, montażu lub ulepszenia, 2/ zakupy środków trwałych nie wymagających montażu lub doposażenia, 3/ przychody z własnej produkcji nie wymagających montażu względnie doposażenia, 4/ aporty, 5/ darowizny i nieodpłatne przejęcie środków trwałych, 6/ środki trwałe przejęte na podstawie umowy leasingu, 7/ nadwyżki środków trwałych ( ujawnione ), 8/ zwiększenie wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, 9/ inne zwiększenia. Po stronie Ma konta 011 księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych ( z wyjątkiem odpisów umorzeniowych i aktualizacji wartości początkowej na skutek trwałej jej utraty), a w szczególności: 1/ rozchody środków trwałych spowodowane ich sprzedażą, przewłaszczeniem, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem, darowizną, 2/ wniesienie aportu, 3/ przekazanie środków trwałych na podstawie umowy leasingu, 4/ niedobory środków trwałych, 5/ zmniejszenia wartości początkowej na skutek aktualizacji wyceny, 6/ inne zmniejszenia. Ewidencję szczegółową do konta 011 prowadzi się w sposób umożliwiający : - ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych, a w odniesieniu do środków o niskiej wartości - grup tego rodzaju środków, - identyfikację poszczególnych środków trwałych lub ich grup oraz miejsc ich znajdowania się, - grupowanie w układzie wymaganym dla potrzeb sprawozdawczości ( finansowej, statystycznej ), - ustalenie odpisów aktualizujących wartość poszczególnych środków z tytułu trwałej jej utraty, - ustalenie różnic z tytułu aktualizacji wyceny zarządzanej odrębnymi przepisami, Ewidencja szczegółowa prowadzona jest przy użyciu komputera z wykorzystaniem systemu HMS/este. Księgi inwentarzowe prowadzone są oddzielnie przez poszczególne jednostki organizacyjne tj. wydziały, instytuty, katedry, jednostki pozawydziałowe, domy studenckie, itp. dla wszystkich środków trwałych, z jednoczesnym nadaniem przez te jednostki numeru inwentarzowego. Konto 011 może wykazywać tylko saldo debetowe ( Wn ) Konto Zbiory biblioteczne służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych, tj. biblioteki głównej, bibliotek wydziałowych i instytutowych. Ewidencja zbiorów bibliotecznych polega na ujęciu wpływów i ubytków w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych zbiorów oraz na ujęciu ilościowym oraz wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian. Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów ( z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 073 Umorzenie księgozbiorów ). 2

3 Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności: 1. przychód zbiorów pochodzących z zakupu, 2. nieodpłatnie otrzymane, 3. nadwyżki zbiorów bibliotecznych. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1. rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji i darowizny, 2. rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek sprzedaży, 3. nieodpłatne przekazanie, 4. niedobory ( Wn 232 Rozrachunki z pracownikami z tytułu niedoborów i szkód lub 249 Inne rozrachunki z pozostałymi osobami ). Przychód i rozchód zbiorów bibliotecznych wycenia się wg cen nabycia. Przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia szacunkowo kierownik biblioteki. Zbiory biblioteczne umarza się w 100 % w momencie wprowadzenia ich do ewidencji księgowej. Szczegółowa ewidencja wpływów, polega na rejestrowaniu każdej jednostki ewidencyjnej w księdze inwentarzowej oraz w systemie finansowo- księgowym. Każdy egzemplarz zbioru w ramach grupy posiada nadany kolejny numer w momencie nanoszenia do księgi inwentarzowej. Dział zakupujący wpisuje także ten numer na fakturze lub rachunku. Ewidencję zbiorów bibliotecznych prowadzi się w układzie: 1. Dzieła zwarte - księgozbiory, 2. Czasopisma, 3. Mapy, 4. Fotografie, 5. Zbiory muzyczne, 6. Stare druki, 7. Rękopisy, 8. Prace doktorskie, 9. Mikrodruki, 10. Zbiory graficzne, 11. Oddział informacyjno - rzeczowy CD-ROM, 12. Podręczniki, 13. Archiwum Emigracji, 14. Muzeum Uniwersyteckie w rozbiciu na Bibliotekę Główną i biblioteki specjalistyczne. Konto 012 może wykazywać tylko saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych będących własnością Uczelni. Podstawę ewidencji ubytków stanowi księga ubytków, na podstawie której sporządza się tzw. wykaz likwidowanych zbiorów podając grupę oraz numer inwentarzowy. Każdy wykaz likwidowanych zbiorów oraz jego przyczynę zatwierdza kierownik biblioteki. Zbiory biblioteczne wykazane w wykazie likwidowanych zbiorów przekazywane są do Biblioteki Głównej w celu wykorzystania jako dublety lub zniszczenia. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych ( skontrum ) przeprowadza się według zatwierdzonego przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej na piśmie wieloletniego planu. 3

4 Braki wynikające z przeprowadzonego skontrum ujmuje się w oddzielnych wykazach, z podziałem na : 1. braki względne ( do dwóch lat), to jest takie, których odnalezienie jest prawdopodobne, 2. braki bezwzględne, to jest takie, o których wiadomo, że nie zostaną odnalezione. Jako braki bezwzględne traktuje się również braki uznane w czasie poprzedniego skontrum za względne i nieodnalezione do czasu skontrum. W systemie finansowo-księgowym braki względne nie są ewidencjonowane, ujmuje się jedynie braki bezwzględne. W stosunku do braków bezwzględnych osoby odpowiedzialne za gospodarkę zbiorami bibliotecznymi ( określoną część zbiorów ) zobowiązane są do pisemnego uzasadnienia niedoborów. Roszczenia z tytułu braków określa się w oparciu o rzeczywistą wartość zbioru bibliotecznego. Wysokość wyceny roszczenia określają regulaminy, wydane odrębnym trybem i zatwierdzone przez Rektora Konto 014 Środki trwałe w magazynie służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń środków trwałych znajdujących się w magazynie uczelni. Na koncie tym księguje się środki trwałe znajdujące się w magazynie, które podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w miesiącu, w którym zostały wydane do używania Konto 020 Wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji nabytych przez Uczelnię na własne potrzeby lub do oddania w najem praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, zaliczanych do aktywów trwałych, a nie zakwalifikowanych do środków trwałych lub inwestycji, o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż 1 rok. W szczególności są to: 1. autorskie prawa majątkowe, koncesje, 2. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub zdobniczych, 3. know-how, 4. nabyte na potrzeby jednostek organizacyjnych Uczelni licencje do programów komputerowych. Po stronie Wn księguje się wszelkie zwiększenia stanu i wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności zakupy. Po stronie Ma księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych ( z wyjątkiem odpisów umorzeniowych), a w szczególności: -rozchody wartości niematerialnych i prawnych spowodowane ich sprzedażą, likwidacją czy darowizną, -wyksięgowanie wartości niematerialnych i prawnych całkowicie umorzonych, do których wygasły prawa czy stały się nieprzydatne. 4

5 Zgodnie z zasadą istotności tytuły o cechach praw, zakupione licencje do programów komputerowych o niskiej cenie jednostkowej. Konto 020 może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych. 1.5.Konto 030 Długoterminowe aktywa finansowe służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności: - udziałów i akcji w innych jednostkach, - innych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych Po stronie Wn konta 030 księguje się wszelkie zwiększenia stanu długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności: 1/ nabycie udziałów w innych jednostkach lub ich podwyższenie ( Ma konta 131, 101 ), 2/ zakup innych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych. Po stronie Ma konta 030 księguje się wszelkie zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych, ( Wn konto 131), a zwłaszcza: 1/ wycofanie udziałów z innych jednostek, 2/ sprzedaż innych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych, Wartość długoterminowych aktywów finansowych w ciągu roku wykazuje się w cenach nabycia. Ewidencję szczegółową do konta 030 prowadzi się w sposób zapewniający ustalenie wartości poszczególnych długoterminowych aktywów finansowych według tytułów, rodzajów i waluty, w układzie wymaganym dla potrzeb sprawozdawczości. Konto 030 może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża stan długoterminowych aktywów finansowych. W bilansie saldo konta 030 koryguje się saldem konta 035 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Konto 035 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe służy do ewidencji skutków trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych. Zmniejszenie wartości z tytułu trwałej jej utraty, jak też jej przywrócenie należy ujmować odrębnie dla poszczególnych długoterminowych aktywów finansowych. Konto 035 może wykazywać saldo kredytowe, oznaczające korektę wartości długoterminowych aktywów finansowych, 1.7. Konto 071 Umorzenie środków trwałych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych na skutek planowej amortyzacji, a także z tytułu trwałej jej utraty. Po stronie MA konta 071 księguje się wszelkie zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności: 5

6 1. odpisy umorzeniowe środków trwałych ( Wn konto 800 Fundusz zasadniczy ), 2. zwiększenia umorzenia na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych ( Wn konto 801 ). Po stronie Wn konta 071 księguje się wszelkie zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, a zwłaszcza: 1. umorzenie sprzedanych, zlikwidowanych lub nieodpłatnie przekazanych środków trwałych - do wysokości dotychczasowych odpisów umorzeniowych ( Ma konto 011), w części nie umorzonej zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych ( Wn konto 762), lub strat nadzwyczajnych ( Wn konto 772), jeżeli likwidacja następuje na skutek zdarzenia losowego. 2. zmniejszenie umorzenia na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych ( Ma konto 801 Fundusz z przeceny majątku ). Ewidencję szczegółową do konta 071 należy prowadzić w układzie zgodnym z ewidencją szczegółową do konta 011 w sposób zapewniający ustalenie dotychczasowego umorzenia poszczególnych środków trwałych. Stawki umorzeniowe ustalane są według zasad określonych przy omawianiu amortyzacji. Konto 071 Umorzenie środków trwałych może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe, które wyraża stan dotychczasowego umorzenia środków trwałych Konto 072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej tych wartości na skutek planowej amortyzacji, a także trwałej jej utraty ( np. na skutek nieprzydatności). Po stronie Ma konta 072 księguje się wszelkie zwiększenia umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. Po stronie Wn konta 072 księguje się wszelkie zmniejszenia umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, tj. umorzenie sprzedanych, zlikwidowanych lub darowanych (nieodpłatnie przekazanych) - do wysokości dotychczasowych odpisów umorzeniowych ( Ma konto 020); w części nie umorzonej zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych ( Wn konto 762), lub strat nadzwyczajnych ( Wn konto 772), jeżeli następuje likwidacja na skutek zdarzenia losowego. Ewidencje szczegółową do konta 072 należy prowadzić w układzie zgodnym z ewidencją do konta 020, w sposób zapewniający ustalenie dotychczasowego umorzenia poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja ta powinna również zapewnić kontrolę prawidłowości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych na właściwe stanowiska kosztów i do właściwych okresów sprawozdawczych. Wartości niematerialne i prawne umarzane są w sposób określony w Zasadach rachunkowości UMK w Toruniu. Konto 072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych może wykazywać tylko saldo kredytowe, które wyraża stan dotychczasowego umorzenia wartości niematerialnych i prawnych Konto 073 Umorzenie księgozbiorów 6

7 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej księgozbiorów. Umorzenia księgozbiorów dokonuje się w 100 % w momencie wprowadzenia księgozbioru do ewidencji księgowej. Po stronie Ma konta 073 księguje się wszelkie zwiększenia umorzenia, a po stronie Wn konta 073 wszelkie zmniejszenia umorzenia. Konto 073 może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe, które wyraża stan umorzenia księgozbiorów. Saldo 073 winno być zgodne z saldem Konto 080 Środki trwałe w budowie przeznaczone jest do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie, a zwłaszcza: 1/ kosztów budowy środków trwałych wykonywanych zarówno przez Uczelnię we własnym zakresie, jak i siłami obcymi, pozostających w bezpośrednim związku, z nie zakończoną jeszcze budową lub montażem nowych środków trwałych, 2/ kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego, 3/ rozliczenia tych kosztów na uzyskane efekty. Zasadą przyjętą przez Uczelnię jest ujmowanie na koncie 080 wszystkich zakupów środków trwałych, również tych nie wymagających montażu. Po stronie Wn konta 080 księguje się poniesione koszty zakupu, budowy (montażu) nowych środków trwałych i ulepszenia już istniejących środków trwałych, a w szczególności: 1/ inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców (Ma konto 208), jak i we własnym zakresie ( zespół 5), 2/ odsetki, prowizje i ujemne różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych, 3/ jeszcze nie przekazanych do montażu lub nie przyjętych w używanie maszyn, urządzeń itp. zakupionych środków trwałych. Po stronie Ma konta 080 księguje się rozchody i zmniejszenia wartości środków trwałych w budowie, a w szczególności: 1/ wartość uzyskanych z zakupu, budowy, ulepszenia efektów ( Wn konta 011, 012, 020 ), 2/ dodatnie różnice kursowe, 3/ odpisanie inwestycji lub ulepszenia, które nie dały efektu ( Wn konto 772), 4/ nieodpłatne przekazanie inwestycji rozpoczętych ( Wn konto 762), 5/ zdarzenia losowe ( Wn konto 772), 6/ materiały odzyskane w toku procesu inwestycyjnego ( Wn konto 310) itp. Ewidencję szczegółową do konta 080 prowadzi się według poszczególnych tytułów realizowanych środków trwałych w budowie lub ulepszeń oraz w sposób umożliwiający: - wyodrębnienie kosztów zakupu, budowy środków trwałych i ulepszeń wg poszczególnych rodzajów efektów, -ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych środków trwałych w budowie lub ulepszeń. 7

8 Do środków trwałych w budowie zaliczyć należy również koszty ewentualnej budowy budynków lub budowli, które po zakończeniu budowy zaliczone zostaną do inwestycji, ( zgodnie z ustawą o rachunkowości), a nie do środków trwałych. Konto 080 może wykazywać wyłącznie saldo debetowe, które wyraża wartość kosztów środków trwałych w budowie. 2. Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe Konta zespołu 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe służą do ewidencji : 1. przechowywanych w kasach Uczelni krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, 2. przeznaczonych do obrotu papierów wartościowych, 3. środków pieniężnych krajowych i zagranicznych lokowanych na rachunkach bankowych, 4. kredytów udzielanych przez banki w krajowych i zagranicznych środkach płatniczych, 5. środków pieniężnych w drodze, 6. wszelkich innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. Zadaniem zespołu 1 jest odzwierciedlenie operacji pieniężnych i stanu gotówki, weksli i czeków obcych oraz obrotów i stanów rachunków bankowych wyrażających należności lub zobowiązania z tytułu lokat lub kredytów bankowych. Uczelnia może dokonywać wypłat gotówkowych zarówno ze środków podjętych na określony cel z rachunków bankowych, z zachowaniem górnej granicy rozliczeń gotówkowych przewidzianych do jej jednorazowej transakcji pomiędzy jednostkami gospodarczymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z tym że zasadą winno być rozliczanie się z klientami w formie bezgotówkowej. 2.1.Konto Kasa krajowych środków pieniężnych przeznaczone jest do ewidencji gotówki w walucie polskiej znajdującej się w kasach Uniwersytetu. Po stronie Wn konta 101 księguje się wpływy gotówki do kas, w tym także nadwyżki kasowe. Po stronie Ma konta 101 księguje się wypłaty gotówki z kas, w tym również niedobory kasowe. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 winna umożliwić ustalenie: 1. stanu gotówki w walucie polskiej w poszczególnych kasach, 2. wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Konto 101 może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża stan gotówki w kasach. Stan ten na koniec roku obrotowego powinien być potwierdzony spisem z natury Konto Kasa zagranicznych środków pieniężnych 8

9 przeznaczone jest do ewidencji zagranicznych środków pieniężnych znajdujących się w kasach Uczelni. Po stronie Wn księguje się wpływy do kasy, w tym również nadwyżki kasowe, po stronie Ma księguje się wypłaty z kasy, w tym również niedobory. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 111 powinna umożliwić ustalenie: - stanu gotówki w obcych walutach, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty, - wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Konto 111 może wykazywać tylko saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie Konto Bieżące rachunki bankowe służy do ewidencji środków pieniężnych w walucie polskiej i walutach obcych znajdujących się na bieżących rachunkach bankowych Uczelni. Na tym koncie dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych ( wyciągów bankowych i dołączonych dowodów ). Po stronie Wn konta 131 księguje się wszelkie wpływy na bieżące rachunki bankowe. Po stronie Ma konta 131 księguje się wszelkie wypłaty środków z bieżących rachunków bankowych w walucie polskiej i walutach obcych. Ewidencję szczegółową do konta 131 należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie obrotów i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych prowadzonych przez bank obsługujący Uczelnię. Saldo Wn oznacza stan środków na bieżących rachunkach bankowych Konto Rachunki bankowe lokat służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych jako lokaty terminowe. Po stronie Wn konta 132 księguje się wpływ środków na rachunek bankowy danej lokaty w korespondencji ze stroną Ma rachunku środków pieniężnych, z którego dana lokata jest tworzona i odsetki przypisane od środków na tym rachunku bankowym ( Ma konto 751 lub odpowiedni fundusz, o ile zasady gospodarowania określonym funduszem tak przewidują ). Po stronie Ma konta 132 księguje się likwidację lokat w korespondencji ze stroną Wn konta rachunku, na które przelewane są środki. Analityka do konta 132 prowadzona jest w podziale na poszczególne rodzaje lokat bankowych. Saldo Wn oznacza stan środków zdeponowanych na rachunkach lokat bankowych. 9

10 2.5. Konto Rachunki bieżące środków na inwestycje służy do ewidencji środków finansowych ujmowanych na kontach bankowych związanych z realizacją zadań związanych ze środkami trwałymi w budowie. Po stronie Wn konta 133 księguje się wpływ środków na rachunek bankowy i odsetki przypisane od środków na rachunku bankowym, natomiast po stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego finansujące poszczególne tytuły realizowanych środków trwałych w budowie lub refundujące przelane środki wydatkowane na finansowanie środków trwałych w budowie z innych rachunków bankowych. Zasadą winno być wyodrębnianie środków na poszczególne tytuły realizowanych środków trwałych w budowie i bezpośrednie finansowanie wydatków z tych rachunków. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków na rachunku z przeznaczeniem na poszczególne tytuły Konto Akredytywy służy do wyodrębnienia środków na realizację określonych zakupów jako upoważnienie wydane bankowi do pokrywania zobowiązań Uniwersytetu z tytułu realizacji zakupów po spełnieniu przez dostawcę warunków określonych przez UMK. Stanowi dla dostawcy zabezpieczenie płatności po zrealizowaniu dostawy. Konto obciąża się za wyodrębnienie środków na rachunku akredytywy zgodnie z wnioskiem złożonym przez UMK do banku, a uznaje zapłatą zobowiązania wobec kontrahenta po dostarczeniu przez niego dokumentów świadczących o realizacji dostawy zgodnie z umową. Saldo Wn konta 134 oznacza stan wyodrębnionych środków na rachunku z przeznaczeniem na poszczególne dostawy Konto Rachunek bieżący wyodrębnionych środków służy do wyodrębnienia środków Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które zgodnie z zasadami gospodarki finansowej danego funduszu winny być wyodrębnione. Na stronie Wn księguje się wpływ środków na rachunek, a na stronie Ma wypłaty. Odsetki od rachunku UFŚS wpływają zgodnie z ustawą na ten fundusz, (Ma konto 851).Zasady gospodarowania środkami uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych ( UFŚS) określa Regulamin świadczeń socjalnych stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora. Saldo Wn oznacza stan środków UFŚS na bieżącym rachunku bankowym Konto Rachunek bieżący środków na pomoc materialną dla studentów i doktorantów służy do wyodrębnienia, zgodnie dyspozycją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. 10

11 Na stronie Wn księguje się wpływ środków dotacji na rachunek, kwoty odsetek od zgromadzonych środków (zwiększają one fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów). Na stronie Ma księguje się wydatki na : - świadczenia pomocy materialnej, - remonty domów studenckich, - poniesione przez Uczelnię koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg. Saldo Wn oznacza stan środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na bieżącym rachunku bankowym Konto Kredyty bankowe długoterminowe służy do ewidencji otrzymanych (wykorzystywanych) kredytów, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz ich spłatę. Konto prowadzi się w następującym układzie analitycznym: 1/. kredyty na inwestycje realizowane 2/. kredyty inwestycyjne w okresie spłaty 3/. przeterminowane kredyty inwestycyjne 4/. pozostałe kredyty inwestycyjne Konto obciąża się za wpłaty na rachunek kredytu, a uznaje za wydatki z tego rachunku. Rozliczenia końcowe związane z zakwalifikowaniem kredytu do spłaty winny być księgowane pod datą zamknięcia rachunku finansowania w ciężar konta Kredyty na inwestycje realizowane w korespondencji ze stroną Ma konta Kredyty inwestycyjne w okresie spłaty. W przypadku nie spłacania kredytów w terminie, bank przenosi kredyt na rachunek przeterminowanych kredytów inwestycyjnych. Ewidencję szczegółową prowadzić należy według poszczególnych zadań inwestycyjnych (rachunków bankowych ). Odsetki od kredytów na inwestycje w okresie realizacji obciążają konto 080 Środki trwałe w budowie, a odsetki w okresie spłaty kredytu obciążają koszty finansowe ( konto 752 Koszty finansowe ). Na koncie Pozostałe kredyty długoterminowe księguje się kredyty z terminem spłaty powyżej 1 roku. Udzielenie kredytu przez bank w zależności od umowy- polegać może na: 1. sukcesywnym pokrywaniu przez bank dyspozycji Uniwersytetu z tytułu wykorzystania kredytu, do wysokości ustalonej w umowie z rachunku kredytu, 2. przekazania na rachunek bieżący całej kwoty kredytu lub części po potrąceniu odsetek i prowizji. 11

12 Konto 138 Kredyty bankowe długoterminowe może wykazywać wyłącznie saldo Ma - wyrażające stan zadłużenia z tytułu kredytu długoterminowego Konto Kredyty bankowe krótkoterminowe służy do ewidencji otrzymanych / wykorzystywanych kredytów, których okres poniżej 1 roku. Konto uznaje się w momencie wykorzystania kredytu, a obciąża w momencie spłaty. spłaty wynosi Konto 139 Kredyty bankowe krótkoterminowe może wykazywać wyłącznie saldo Ma - wyrażające stan zadłużenia z tytułu kredytu krótkoterminowego Konto Krótkoterminowe papiery wartościowe służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się: - przeznaczone do obrotu instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, takie jak: udziały, akcje, obligacje, i inne papiery wartościowe, - zobowiązania finansowe innych jednostek w postaci: bonów, certyfikatów, listów zastawnych. - aktywa pieniężne mające postać czeków i weksli obcych, - inne krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym także odsetki od papierów wartościowych, których zapłata nastąpi w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy od dnia bilansowego. Na tym koncie ujmuje się również różnice z tytułu aktualizacji wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych. Po stronie Wn konta 140 księguje się zwiększenia stanu papierów wartościowych ( Ma konto 101, 131, 209), natomiast po stronie Ma zmniejszenia stanu papierów wartościowych z tytułu sprzedaży, obniżenia wartości ( konto przeciwstawne - 752). Na koncie tym księguje się również w korespondencji z kontem 752, 845 lub m.in. różnice z tytułu dyskonta weksli oraz różnice kursowe papierów wartościowych wyrażonych w walutach obcych. Ewidencję szczegółową do konta 140 należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie rodzaju, wartości i odpowiedzialności za poszczególne rodzaje krótkoterminowych papierów wartościowych. Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe może wykazywać tylko saldo debetowe, które oznacza stan przeznaczonych do obrotu papierów wartościowych i innych środków pieniężnych. 12

13 1.12. Konto Środki pieniężne w drodze przeznaczone jest do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Do środków pieniężnych w drodze mogą być zaliczone wyłącznie środki znajdujące się między kasami Uczelni a jej rachunkami bankowymi ( np. jeżeli wpłata do banku nastąpiła w jednym dniu, a potwierdzenie wpłaty bank wystawił w innym dniu), środki pieniężne znajdujące się między rachunkami bankowymi prowadzonymi przez różne banki, środki pieniężne znajdujące się między kasami Uczelni, utargi domów studenckich i Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej. Po stronie Wn konta 149 księguje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a po stronie Ma - zmniejszenia ich stanu. Ewidencję analityczną do konta 149 należy prowadzić w sposób zapewniający ustalenie środków pieniężnych w drodze z podziałem na rodzaje. Konto 149 może wykazywać wyłącznie saldo debetowe (Wn), oznaczające stan środków pieniężnych w drodze. 3. Zespół 2- Rozrachunki i roszczenia Konta zespołu 2 - Rozrachunki i roszczenia służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków i roszczeń, tj. należności kwestionowanych przez kontrahentów w całości lub częściowo, w tym także uznanych za sporne wobec skierowania roszczenia na drogę postępowania sądowego ( łącznie z postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym). W szczególności są to rozrachunki i roszczenia dotyczące: 1. należności i zobowiązań z tytułu kupna i sprzedaży towarów, materiałów i usług, zobowiązań wekslowych, zaliczek udzielonych i otrzymanych na poczet tych dostaw, 2. należności i zobowiązań z tytułu zakupu i sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątkowych, zaliczek udzielonych na poczet tych zakupów, 3. rozrachunków z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych rozrachunków publicznoprawnych, 4. rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, 5. rozrachunków z pracownikami z innych tytułów niż wynagrodzenia, 6. rozrachunków z tytułu pożyczek, 7. rozrachunków z tytułu niedoborów i nadwyżek, 8. rozrachunków wewnątrz-branżowych, 9. należności dochodzonych na drodze sądowej, 10. pozostałych rozrachunków, 11. odpisów aktualizujących należności. Ewidencje szczegółową do kont zespołu 2 należy prowadzić w sposób umożliwiający wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, roszczeń i zobowiązań z podziałem na poszczególnych kontrahentów i w sposób niezbędny dla celów sprawozdawczych oraz - jeżeli 13

14 wyrażone są w walutach obcych - wg poszczególnych walut, a także ustalenie ich wartości w walucie polskiej Konto Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi służy do ewidencji wszelkich należności zagranicznych z tytułu dostaw towarów i usług. Ewidencję szczegółową do konta 200 należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie należności według poszczególnych kontrahentów zagranicznych. Konto 200 może wykazywać saldo - saldo debetowe wyrażające stan należności Konto 206 Należności od studentów służy do ewidencji nieuiszczonych przez studentów, doktorantów oraz uczestników innych zajęć dydaktycznych opłat za usługi dydaktyczne prowadzone przez Uczelnię. Konto obciąża się za powstałe należności, a uznaje się z tytułu spłaty należności w korespondencji z kontem 706 Przychody z tytułu odpłatności za usługi dydaktyczne, 751-odsetki z tytułu opłat za usługi dydaktyczne Konto Rozrachunki z odbiorcami służy do ewidencji krajowych rozrachunków z odbiorcami z tytułu sprzedaży rzeczowych składników aktywów, praw majątkowych i usług, wynikających z wystawionych dla nich faktur. Konto 207 obciąża się za powstałe należności łącznie z podatkiem VAT, należności od odbiorców orzeczone przez sąd prawomocnym wyrokiem, należności z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę; natomiast uznaje się z tytułu spłaty należności przez odbiorców, zmniejszenie należności z tytułu bonifikat, rabatów, skont oraz uznanych reklamacji, odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych, przeniesienie należności dochodzonych na drodze sądowej ( na konto 255). Ponadto na koncie 207 ujmować należy ewentualną sprzedaż wierzytelności. Ewidencję szczegółową do konta 207 należy prowadzić w sposób umożliwiający: - ustalenie kontrahentów i stanu należności wg poszczególnych kontrahentów, - wyodrębnienie na dzień bilansowy należności długo- i krótkoterminowych. Konto 207 wykazuje saldo debetowe wyrażające stan należności Konto Rozrachunki i roszczenia z tytułu inwestycji służy do ewidencji wszelkich zobowiązań i roszczeń z tytułu usług i dostaw na rzecz realizowanych tytułów środków trwałych w budowie. 14

15 Konto 208 obciąża się za należności powstałe z tytułu sprzedaży składników środków trwałych w budowie ( Ma 761 Przychody operacyjne ), a uznaje za spłatę i zmniejszenie należności ( Wn konta zespołu 1 ). Konto 208 uznaje się za powstałe zobowiązania z tytułu zakupu składników środków trwałych w budowie ( Wn Środki trwałe w budowie ), a obciąża za spłatę i zmniejszenie zobowiązań (Ma konta zespołu 1 ). Należności i zobowiązania umorzone, przedawnione oraz uznane za nieściągalne traktować należy odpowiednio jako pozostałe koszty lub dochody i księgować odpowiednio na kontach 761 lub 762. Różnice kursowe od zobowiązań i przedpłat dotyczących inwestycji w okresie realizacji zwiększają lub zmniejszają wartość realizowanych tytułów środków trwałych w budowie ( konto 080). Ewidencję szczegółową do konta 208 należy prowadzić w sposób zapewniający możliwość ustalenia należności i zobowiązań wg poszczególnych kontrahentów i walut Konto Rozrachunki z dostawcami przeznaczone jest do ewidencji wszelkich krajowych rozrachunków z dostawcami, związanych z zakupem materiałów, towarów i usług. Na koncie tym ujmuje się rozrachunki z tytułu kwoty głównej zobowiązania, a także z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę, kar umownych i odszkodowań. Konto 209 uznaje się za powstałe zobowiązania ( Wn 300, 845 ), a obciąża za spłatę i zmniejszenie zobowiązań ( Ma konta zespołu 1 ). Ewidencje szczegółową do konta 209 należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie: -rodzajów rozrachunków i stanu zobowiązań wg poszczególnych kontrahentów, -wyodrębnienie na dzień bilansowy zobowiązań długo- i krótkookresowych. Konto 209 wykazuje saldo kredytowe, oznaczające sumę wysokości zobowiązań Konto Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi przeznaczone jest do ewidencji wszelkich zagranicznych rozrachunków z dostawcami, związanych z zakupem materiałów, towarów i usług. Na koncie tym ujmuje się rozrachunki z tytułu kwoty głównej zobowiązania, a także z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę, kar umownych i odszkodowań. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przenosi się na konto 751 Przychody finansowe lub 752 Koszty finansowe. W przypadku różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy na niezakończonych rozrachunkach, ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów operacji finansowych ( konto 752 Koszty finansowe ), natomiast dodatnie różnice kursowe do przychodów finansowych ( konto 751 ). 15

16 Zobowiązania umorzone i przedawnione traktuje się pozostałe dochody i księguje na koncie 761. Ewidencję szczegółową do konta 211 należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie: -rodzajów rozrachunków i stanu zobowiązań wg poszczególnych kontrahentów, -wyodrębnienie na dzień bilansowy zobowiązań długo- i krótkookresowych. Konto 211 wykazuje saldo kredytowe, oznaczające stan zobowiązań z tytułu dostaw Konto Rozrachunki z budżetami służy do ewidencji rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku od towarów i usług VAT, ZUS i z innych tytułów, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Konto 220 obciąża się za powstałe należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności. Na stronie Ma konta 220 księguje się m.in. stanowiący zobowiązania podatkowe: -zarachowany podatek dochodowy od osób prawnych w ciężar konta 870, -zarachowany od wynagrodzeń podatek od osób fizycznych, -zarachowane podatki i opłaty obciążające koszty działalności ( w ciężar kont ) lub zwiększające wartość nabycia zakupionych składników majątkowych ( Wn konta 011, 014, 030, 080 ), -rozrachunki z tytułu VAT należnego, -rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, -rozliczenie dotacji z Ministerstwem. Po stronie Wn księguje się dokonane przelewy lub powstanie należności, a po stronie Ma naliczone zobowiązania ( a z ZUS- naliczone składki ). Ewidencję szczegółową do konta 220 należy prowadzić w sposób zapewniający ustalenie stanu należności lub zobowiązań z każdego tytułu rozrachunków oraz instytucji, z którą rozrachunki są dokonywane. Konto 220 może wykazywać dwa salda. Saldo debetowe oznacza stan należności, natomiast saldo kredytowe -stan zobowiązań Konto Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i osobami nie będącymi pracownikami z tytułu należnych im wynagrodzeń ( wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów pieniężnych ) wypłacanych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych i innych. 16

17 Na koncie 231 księguje się należne pracownikom wynagrodzenia niezależnie od źródeł ich finansowania. Na koncie tym ujmuje się również potrącenia z wynagrodzeń dokonywane z mocy prawa lub za zgodą pracownika, zaliczki wypłacone na poczet wynagrodzeń, odpisane przedawnione zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, wypłaty wynagrodzeń netto itp. Po stronie Wn konta 231 księguje się powstałe należności np. z tytułu zaliczek na wynagrodzenia ( Ma konto 101, 131 ), a także potrącenia np. ubezpieczenia osobowe pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych, a także zmniejszenie zobowiązań poprzez ich wypłatę. Po stronie Ma konta 231 księguje się zobowiązania powstałe z tytułu wynagrodzeń ( Wn konto 261 Rozliczenie wynagrodzeń ). Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń powinna zapewnić ustalenie stanu należności ( roszczeń ) lub zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, wymiaru emerytur, rent, zasiłków itp. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo debetowe oznacza stan należności i roszczeń, natomiast saldo kredytowe oznacza stan zobowiązań wobec pracowników i innych osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń, w tym także nie podjętych Konto Rozrachunki z pracownikami z tytułu niedoborów i szkód służy do ewidencji i rozliczania niedoborów i szkód stwierdzonych w rzeczowych i pieniężnych składnikach środków trwałych i obrotowych stanowiących własność Uczelni i znajdujących się pod jego pieczą, jak również w składnikach majątkowych obcych powierzonych Uczelni - z tytułu których mogą wyniknąć rozrachunki z osobami lub kontrahentami. Niedobory to równowartość - powstałych podczas transportu, magazynowania lub użytkowania oraz produkcji i sprzedaży - ujemnych różnic ilościowych i wartościowych, ujawnionych w drodze porównania stanu rzeczywistego środków ze stanem ewidencyjnym. Do szkód księgowanych na tym koncie zalicza się zmniejszenie wartości składników majątkowych powstałe na skutek pogorszenia jakości, a wywołane uszkodzeniem, zniszczeniem częściowym lub całkowitym, bądź innym działaniem ( jak też jego zaniechaniem ). Na koncie 232 ujmuje się także roszczenia dochodzone od osób odpowiedzialnych tzn. pracowników lub innych osób fizycznych z tytułu: 1. niedoborów i szkód rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych uznanych w wyniku rozliczenia inwentaryzacji za zawinione, 2. odszkodowania za kary, grzywny itp. zapłacone oraz za inne szkody poniesione przez Uczelnię, a zawinione przez te osoby. Na koncie 232 nie księguje się: 1. niedoborów i szkód ujawnionych przy odbiorze dostaw rozliczanych z dostawcami w trybie reklamacji, które obciążają konto rozrachunków z dostawcami, 2. roszczeń z tytułu niedoborów i szkód, o których pokrycie wystąpiono do zakładu ubezpieczeń 17

18 ( konto 249 ), 3. niedoborów i szkód powstałych we własnych składnikach majątkowych Uczelni, lecz znajdujących się pod pieczą innych jednostek ( np.. z tytułu powierzenia na przechowanie, oddane do użytkowania czy też przerobu ). Niedobory i szkody należy ujmować w księgach rachunkowych nie później niż w ciągu jednego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały ujawnione, a w przypadku ich ujawnienia w miesiącu kończącym rok sprawozdawczy - nie później niż pod datą ostatniego dnia roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przyczyny powstania niedoboru lub szkody kwalifikuje się je do niedoborów niezawinionych lub zawinionych. Do niedoborów i szkód niezawinionych powstałych w rzeczowych składnikach majątkowych zalicza się w szczególności: 1 niedobory naturalne ( ubytki ) mieszczące się w granicach norm, 2. niedobory i szkody spowodowane wypadkami losowymi, 3. niedobory pozorne, tj. wynikające z błędów ewidencji lub inwentaryzacji oraz błędów pomiaru przychodu lub rozchodu, 4. niedobory przekraczające normy ubytków naturalnych, ale powstałe z przyczyn uzasadniających zwolnienie określonych osób od odpowiedzialności, 5. niedobory, które mogą być skompensowane z nadwyżkami, jeżeli w wyniku badań ustalono, że dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej i zostały stwierdzone w ramach tego samego spisu z natury w podobnych składnikach majątku bądź przechowywanych w podobnych opakowaniach, co może usprawiedliwiać możliwość omyłek ze strony osoby odpowiedzialnej. Wszelkie niedobory niezawinione podlegają odpisaniu na podstawie decyzji Rektora, podjętej na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej zaopiniowany przez Kwestora. Niedobory i szkody zawinione stają się - na podstawie decyzji Rektora, podjętej na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, zaopiniowany przez Kwestora- roszczeniami z tytułu niedoborów i szkód w stosunku do osób wymienionych we wniosku. Roszczenia z tytułu niedoborów i szkód rzeczowych oraz pieniężnych składników majątku księguje się w wysokości ustalonych pretensji według przepisów o pracowniczej odpowiedzialności odszkodowawczej. W ciągu roku saldo Wn konta oznacza stan nie rozliczonych niedoborów i szkód oraz roszczeń. Na koniec roku sprawozdawczego, konto nie powinno wykazywać salda; ewentualne saldo Wn obejmować może jedynie roszczenia, które - ze względu na toczące się postępowanie prowadzone przez organa ścigania - nie mogły być rozliczone Konto Rozliczenie nadwyżek przeznaczone jest do ewidencji i rozliczenia nadwyżek stwierdzonych w rzeczowych i pieniężnych składnikach majątku, stanowiących własność Uczelni, znajdujących się zarówno pod jej pieczą, jak i 18

19 pod pieczą innych jednostek - wobec powierzenia ich na przechowywanie, do użytkowania bądź przerobu. Przez nadwyżki, rozumie się równowartość - występujących w transporcie, w magazynach, kasach itp. - dodatnich różnic ilościowych oraz ewentualnie wartościowych ujawnionych w drodze porównania stanu faktycznego środków ze stanem ewidencyjnym. Na koncie 233 nie należy księgować nadwyżek ujawnionych przy odbiorze dostaw, rozliczanych bezpośrednio z dostawcami w trybie korekt zobowiązań fakturowanych. Konto 233 uznaje się za powstałe nadwyżki, a obciąża za ostateczne przeniesienie nadwyżek po uwzględnieniu ewentualnych kompensat z niedoborami. W ciągu roku saldo Ma konta oznacza stan nie rozliczonych nadwyżek; w końcu roku konto nie powinno wykazywać salda Konto Inne rozrachunki z pracownikami służy do ewidencji należności lub zobowiązań z pracownikami z pozostałych tytułów ( za wyjątkiem świadczeń z ZFŚS ). Po stronie Wn konta 234 księguje się powstałe należności, np. z tytułu sum do rozliczenia ( Ma konto 101, 131 ). Po stronie Ma konta 234 księguje się zobowiązania powstałe w wyniku rozliczenia zaliczek ( Wn konto ), jak też spłatę i zmniejszenie należności ( roszczeń ), np. Wn konto 101, 300, ). Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić ustalenie stanu należności ( roszczeń ) lub zobowiązań wobec poszczególnych pracowników. Saldo debetowe oznacza stan należności i roszczeń, natomiast saldo kredytowe stan zobowiązań Konto Inne rozrachunki z tytułu ZFŚS służy do ewidencji wszelkich rozrachunków z tytułu rozliczeń z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Po stronie Wn konta 235 księguje się powstałe należności z tytułu prowadzenia tej działalności ( Ma konto 101, 131 ). Po stronie Ma konta 235 księguje się powstałe zobowiązania ( Wn konto 851 ), jak też spłatę i zmniejszenie należności ( roszczeń), np. Wn konto 101, 300, ). Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 235 powinna zapewnić ustalenie stanu należności ( roszczeń ) lub zobowiązań wobec poszczególnych kontrahentów i pracowników. 19

20 Saldo debetowe oznacza stan należności i roszczeń, a saldo kredytowe stan zobowiązań Konto Rozliczenia z tytułu delegacji zagranicznych służy do rozliczania środków dewizowych wydatkowanych w związku z delegacjami zagranicznymi osób delegowanych przez UMK. Po stronie Wn konta 236 księguje się wypłacone w walutach obcych środki pieniężne na pokrycie kosztów delegacji za granicę (Ma konta zespołu 1), a po stronie Ma tego konta rozliczenie wydatkowanych środków ( Wn konta zespołu 4, ewentualnie zespołu 1). Różnice kursowe powstałe przy rozliczeniu należności wyrażonych w walutach obcych przenosi się na konto 751 Przychody finansowe lub 752 Koszty finansowe. Należności i ewentualne zobowiązania umorzone, przedawnione oraz uznane za nieściągalne traktuje się odpowiednio jako pozostałe koszty lub dochody i księguje odpowiednio na kontach 761 Przychody operacyjne lub 762 Koszty operacyjne. Suma sald Wn kont analitycznych osób delegowanych oznacza wartość należności, a suma ewentualnych sald Ma kont analitycznych wartość zobowiązań. Ewidencję analityczną do konta 236 należy prowadzić w sposób zapewniający możliwość ustalenia wysokości rozrachunków z tego tytułu w rozbiciu na poszczególne delegowane osoby oraz waluty Konto Rozrachunki z pracownikami z tytułu przedpłat na wyjazdy zagraniczne służy do ewidencji przedpłat (stanowiących równowartość dewiz w PLN) planowanymi wyjazdami za granicę osób delegowanych przez Uczelnię. związanych z Konto 237 obciąża się wysokością dokonanych przedpłat, natomiast uznaje się w momencie rozliczenia delegacji ( Wn konto 408-2). Różnice kursowe powstałe przy dokonywaniu przedpłat czy ich rozliczeniu, należy rozliczać w sposób podany w komentarzu do konta 236. Ewidencję analityczną do konta 237 należy prowadzić w sposób identyczny, jak do konta Konto Rozrachunki sporne z tytułu niedoborów i szkód służy do ewidencji wszelkich roszczeń spornych powstałych w związku z prowadzoną działalnością w stosunku do osób odpowiedzialnych za niedobory i szkody w rzeczowych i pieniężnych składnikach majątkowych dochodzonych na drodze sądowej w procesach cywilnych, np. z tytułu: -różnic w kasie, -różnic materiałowych na składzie i w przerobie, 20

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z 31.07.2012 r. Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku według załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/09 Burmistrza Stąporkowa z dnia 29.09.2009r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKAZ KONT KONTA BILANSOWE ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011 - Środki trwałe 012 - Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej Załącznik Nr 2 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta. Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny 1. 2.

1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta. Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny 1. 2. Załącznik Nr 1 (z dnia 31.03.2007 r.) do Zarządzenia Rektora Nr 30/2008 z dnia 11.07.2008 r. 1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Starosty Rawickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu I. Wykaz kont księgi głównej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice

Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 19/2010 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice I. WYKAZ KONT l. Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI S t r o n a 1 G i m n a zjum i m. O j ca L u dwika W rodarczyka w R a dzionkowie 11 99 00 7 -- - 11 99 44 33 ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku K o n t a b i l a n s o w e Zespół 0 - jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.35.2012 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Konta bilansowe Zespół 0 jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Tabela do załącznika nr 1, pkt 3/ do Zarządzenia Nr 77/2014 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2014 r. 1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Konto do 31.12.2013r NAZWA konta do 31.12.2103r Konta od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont. I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Zakładowy Plan Kont. I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia. Zakładowy Plan Kont Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016 I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia. Konta księgi głównej rozbudowuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób 2. Wykaz kont syntetycznych Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób konta wyceny 1 2 011 Środki trwałe Konto przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń i

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.07.2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora DPS w Machowinie z dnia 03.01.2011 r. Na

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni.

Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni. Strona1 Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012 r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady mi księgi dla Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Konta bilansowe Konto syntetyczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 1 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1.Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA Załącznik nr 6 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA A. Konta bilansowe Symbol konta Nazwa konta Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, typowe

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo