Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Podstawowe zasady funkcjonowania kont 1. Zespół 0 - Aktywa trwałe Aktywa trwałe są to kontrolowane przez Uczelnię zasoby majątkowe ( nie zaliczane do obrotowych ) o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe to aktywa, których przewidywany okres zaangażowania w działalność Uczelni jest dłuższy niż rok. Do ich ewidencji służą konta zespołu 0 Aktywa trwałe, obejmującego: 1/ środki trwałe, 2/ zbiory biblioteczne, 3/ środki trwałe w magazynie, 4/ wartości niematerialne i prawne, 5/ długoterminowe aktywa finansowe, 6/ odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe, 7/ umorzenie środków trwałych, 8/ umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, 9/ umorzenie księgozbiorów, 10/środki trwałe w budowie. Zadaniem kont zespołu 0 Aktywa trwałe jest odzwierciedlenie wartości początkowej poszczególnych składników aktywów trwałych oraz korygujących tę wartość odpisów umorzeniowych lub aktualizujących Konto Środki trwałe służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, do których zalicza się aktywa rzeczowe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Uniwersytetu. Do środków trwałych zalicza się zarówno aktywa trwałe własne, jak i ulepszenia w obcych środkach trwałych oddanych do użytkowania Uczelni na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej o podobnym charakterze, jeżeli Uczelnia na mocy przepisów jest uprawniona do amortyzowania tych obiektów. Pozostałe środki trwałe obce objęte są ewidencją pozabilansową, a ich wartość nie jest wykazywana w bilansie Uczelni. Środki trwałe wprowadza się do ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych. 1

2 Po stronie Wn konta 011 księguje się wszelkie zwiększenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności: 1/ przyjęcie środków trwałych lub ich ulepszeń po zakończeniu ich budowy, montażu lub ulepszenia, 2/ zakupy środków trwałych nie wymagających montażu lub doposażenia, 3/ przychody z własnej produkcji nie wymagających montażu względnie doposażenia, 4/ aporty, 5/ darowizny i nieodpłatne przejęcie środków trwałych, 6/ środki trwałe przejęte na podstawie umowy leasingu, 7/ nadwyżki środków trwałych ( ujawnione ), 8/ zwiększenie wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, 9/ inne zwiększenia. Po stronie Ma konta 011 księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych ( z wyjątkiem odpisów umorzeniowych i aktualizacji wartości początkowej na skutek trwałej jej utraty), a w szczególności: 1/ rozchody środków trwałych spowodowane ich sprzedażą, przewłaszczeniem, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem, darowizną, 2/ wniesienie aportu, 3/ przekazanie środków trwałych na podstawie umowy leasingu, 4/ niedobory środków trwałych, 5/ zmniejszenia wartości początkowej na skutek aktualizacji wyceny, 6/ inne zmniejszenia. Ewidencję szczegółową do konta 011 prowadzi się w sposób umożliwiający : - ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych, a w odniesieniu do środków o niskiej wartości - grup tego rodzaju środków, - identyfikację poszczególnych środków trwałych lub ich grup oraz miejsc ich znajdowania się, - grupowanie w układzie wymaganym dla potrzeb sprawozdawczości ( finansowej, statystycznej ), - ustalenie odpisów aktualizujących wartość poszczególnych środków z tytułu trwałej jej utraty, - ustalenie różnic z tytułu aktualizacji wyceny zarządzanej odrębnymi przepisami, Ewidencja szczegółowa prowadzona jest przy użyciu komputera z wykorzystaniem systemu HMS/este. Księgi inwentarzowe prowadzone są oddzielnie przez poszczególne jednostki organizacyjne tj. wydziały, instytuty, katedry, jednostki pozawydziałowe, domy studenckie, itp. dla wszystkich środków trwałych, z jednoczesnym nadaniem przez te jednostki numeru inwentarzowego. Konto 011 może wykazywać tylko saldo debetowe ( Wn ) Konto Zbiory biblioteczne służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych, tj. biblioteki głównej, bibliotek wydziałowych i instytutowych. Ewidencja zbiorów bibliotecznych polega na ujęciu wpływów i ubytków w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych zbiorów oraz na ujęciu ilościowym oraz wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian. Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów ( z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 073 Umorzenie księgozbiorów ). 2

3 Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności: 1. przychód zbiorów pochodzących z zakupu, 2. nieodpłatnie otrzymane, 3. nadwyżki zbiorów bibliotecznych. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1. rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji i darowizny, 2. rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek sprzedaży, 3. nieodpłatne przekazanie, 4. niedobory ( Wn 232 Rozrachunki z pracownikami z tytułu niedoborów i szkód lub 249 Inne rozrachunki z pozostałymi osobami ). Przychód i rozchód zbiorów bibliotecznych wycenia się wg cen nabycia. Przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia szacunkowo kierownik biblioteki. Zbiory biblioteczne umarza się w 100 % w momencie wprowadzenia ich do ewidencji księgowej. Szczegółowa ewidencja wpływów, polega na rejestrowaniu każdej jednostki ewidencyjnej w księdze inwentarzowej oraz w systemie finansowo- księgowym. Każdy egzemplarz zbioru w ramach grupy posiada nadany kolejny numer w momencie nanoszenia do księgi inwentarzowej. Dział zakupujący wpisuje także ten numer na fakturze lub rachunku. Ewidencję zbiorów bibliotecznych prowadzi się w układzie: 1. Dzieła zwarte - księgozbiory, 2. Czasopisma, 3. Mapy, 4. Fotografie, 5. Zbiory muzyczne, 6. Stare druki, 7. Rękopisy, 8. Prace doktorskie, 9. Mikrodruki, 10. Zbiory graficzne, 11. Oddział informacyjno - rzeczowy CD-ROM, 12. Podręczniki, 13. Archiwum Emigracji, 14. Muzeum Uniwersyteckie w rozbiciu na Bibliotekę Główną i biblioteki specjalistyczne. Konto 012 może wykazywać tylko saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych będących własnością Uczelni. Podstawę ewidencji ubytków stanowi księga ubytków, na podstawie której sporządza się tzw. wykaz likwidowanych zbiorów podając grupę oraz numer inwentarzowy. Każdy wykaz likwidowanych zbiorów oraz jego przyczynę zatwierdza kierownik biblioteki. Zbiory biblioteczne wykazane w wykazie likwidowanych zbiorów przekazywane są do Biblioteki Głównej w celu wykorzystania jako dublety lub zniszczenia. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych ( skontrum ) przeprowadza się według zatwierdzonego przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej na piśmie wieloletniego planu. 3

4 Braki wynikające z przeprowadzonego skontrum ujmuje się w oddzielnych wykazach, z podziałem na : 1. braki względne ( do dwóch lat), to jest takie, których odnalezienie jest prawdopodobne, 2. braki bezwzględne, to jest takie, o których wiadomo, że nie zostaną odnalezione. Jako braki bezwzględne traktuje się również braki uznane w czasie poprzedniego skontrum za względne i nieodnalezione do czasu skontrum. W systemie finansowo-księgowym braki względne nie są ewidencjonowane, ujmuje się jedynie braki bezwzględne. W stosunku do braków bezwzględnych osoby odpowiedzialne za gospodarkę zbiorami bibliotecznymi ( określoną część zbiorów ) zobowiązane są do pisemnego uzasadnienia niedoborów. Roszczenia z tytułu braków określa się w oparciu o rzeczywistą wartość zbioru bibliotecznego. Wysokość wyceny roszczenia określają regulaminy, wydane odrębnym trybem i zatwierdzone przez Rektora Konto 014 Środki trwałe w magazynie służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń środków trwałych znajdujących się w magazynie uczelni. Na koncie tym księguje się środki trwałe znajdujące się w magazynie, które podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w miesiącu, w którym zostały wydane do używania Konto 020 Wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji nabytych przez Uczelnię na własne potrzeby lub do oddania w najem praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, zaliczanych do aktywów trwałych, a nie zakwalifikowanych do środków trwałych lub inwestycji, o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż 1 rok. W szczególności są to: 1. autorskie prawa majątkowe, koncesje, 2. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub zdobniczych, 3. know-how, 4. nabyte na potrzeby jednostek organizacyjnych Uczelni licencje do programów komputerowych. Po stronie Wn księguje się wszelkie zwiększenia stanu i wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności zakupy. Po stronie Ma księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych ( z wyjątkiem odpisów umorzeniowych), a w szczególności: -rozchody wartości niematerialnych i prawnych spowodowane ich sprzedażą, likwidacją czy darowizną, -wyksięgowanie wartości niematerialnych i prawnych całkowicie umorzonych, do których wygasły prawa czy stały się nieprzydatne. 4

5 Zgodnie z zasadą istotności tytuły o cechach praw, zakupione licencje do programów komputerowych o niskiej cenie jednostkowej. Konto 020 może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych. 1.5.Konto 030 Długoterminowe aktywa finansowe służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności: - udziałów i akcji w innych jednostkach, - innych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych Po stronie Wn konta 030 księguje się wszelkie zwiększenia stanu długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności: 1/ nabycie udziałów w innych jednostkach lub ich podwyższenie ( Ma konta 131, 101 ), 2/ zakup innych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych. Po stronie Ma konta 030 księguje się wszelkie zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych, ( Wn konto 131), a zwłaszcza: 1/ wycofanie udziałów z innych jednostek, 2/ sprzedaż innych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych, Wartość długoterminowych aktywów finansowych w ciągu roku wykazuje się w cenach nabycia. Ewidencję szczegółową do konta 030 prowadzi się w sposób zapewniający ustalenie wartości poszczególnych długoterminowych aktywów finansowych według tytułów, rodzajów i waluty, w układzie wymaganym dla potrzeb sprawozdawczości. Konto 030 może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża stan długoterminowych aktywów finansowych. W bilansie saldo konta 030 koryguje się saldem konta 035 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Konto 035 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe służy do ewidencji skutków trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych. Zmniejszenie wartości z tytułu trwałej jej utraty, jak też jej przywrócenie należy ujmować odrębnie dla poszczególnych długoterminowych aktywów finansowych. Konto 035 może wykazywać saldo kredytowe, oznaczające korektę wartości długoterminowych aktywów finansowych, 1.7. Konto 071 Umorzenie środków trwałych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych na skutek planowej amortyzacji, a także z tytułu trwałej jej utraty. Po stronie MA konta 071 księguje się wszelkie zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności: 5

6 1. odpisy umorzeniowe środków trwałych ( Wn konto 800 Fundusz zasadniczy ), 2. zwiększenia umorzenia na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych ( Wn konto 801 ). Po stronie Wn konta 071 księguje się wszelkie zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, a zwłaszcza: 1. umorzenie sprzedanych, zlikwidowanych lub nieodpłatnie przekazanych środków trwałych - do wysokości dotychczasowych odpisów umorzeniowych ( Ma konto 011), w części nie umorzonej zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych ( Wn konto 762), lub strat nadzwyczajnych ( Wn konto 772), jeżeli likwidacja następuje na skutek zdarzenia losowego. 2. zmniejszenie umorzenia na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych ( Ma konto 801 Fundusz z przeceny majątku ). Ewidencję szczegółową do konta 071 należy prowadzić w układzie zgodnym z ewidencją szczegółową do konta 011 w sposób zapewniający ustalenie dotychczasowego umorzenia poszczególnych środków trwałych. Stawki umorzeniowe ustalane są według zasad określonych przy omawianiu amortyzacji. Konto 071 Umorzenie środków trwałych może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe, które wyraża stan dotychczasowego umorzenia środków trwałych Konto 072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej tych wartości na skutek planowej amortyzacji, a także trwałej jej utraty ( np. na skutek nieprzydatności). Po stronie Ma konta 072 księguje się wszelkie zwiększenia umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. Po stronie Wn konta 072 księguje się wszelkie zmniejszenia umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, tj. umorzenie sprzedanych, zlikwidowanych lub darowanych (nieodpłatnie przekazanych) - do wysokości dotychczasowych odpisów umorzeniowych ( Ma konto 020); w części nie umorzonej zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych ( Wn konto 762), lub strat nadzwyczajnych ( Wn konto 772), jeżeli następuje likwidacja na skutek zdarzenia losowego. Ewidencje szczegółową do konta 072 należy prowadzić w układzie zgodnym z ewidencją do konta 020, w sposób zapewniający ustalenie dotychczasowego umorzenia poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja ta powinna również zapewnić kontrolę prawidłowości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych na właściwe stanowiska kosztów i do właściwych okresów sprawozdawczych. Wartości niematerialne i prawne umarzane są w sposób określony w Zasadach rachunkowości UMK w Toruniu. Konto 072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych może wykazywać tylko saldo kredytowe, które wyraża stan dotychczasowego umorzenia wartości niematerialnych i prawnych Konto 073 Umorzenie księgozbiorów 6

7 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej księgozbiorów. Umorzenia księgozbiorów dokonuje się w 100 % w momencie wprowadzenia księgozbioru do ewidencji księgowej. Po stronie Ma konta 073 księguje się wszelkie zwiększenia umorzenia, a po stronie Wn konta 073 wszelkie zmniejszenia umorzenia. Konto 073 może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe, które wyraża stan umorzenia księgozbiorów. Saldo 073 winno być zgodne z saldem Konto 080 Środki trwałe w budowie przeznaczone jest do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie, a zwłaszcza: 1/ kosztów budowy środków trwałych wykonywanych zarówno przez Uczelnię we własnym zakresie, jak i siłami obcymi, pozostających w bezpośrednim związku, z nie zakończoną jeszcze budową lub montażem nowych środków trwałych, 2/ kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego, 3/ rozliczenia tych kosztów na uzyskane efekty. Zasadą przyjętą przez Uczelnię jest ujmowanie na koncie 080 wszystkich zakupów środków trwałych, również tych nie wymagających montażu. Po stronie Wn konta 080 księguje się poniesione koszty zakupu, budowy (montażu) nowych środków trwałych i ulepszenia już istniejących środków trwałych, a w szczególności: 1/ inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców (Ma konto 208), jak i we własnym zakresie ( zespół 5), 2/ odsetki, prowizje i ujemne różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych, 3/ jeszcze nie przekazanych do montażu lub nie przyjętych w używanie maszyn, urządzeń itp. zakupionych środków trwałych. Po stronie Ma konta 080 księguje się rozchody i zmniejszenia wartości środków trwałych w budowie, a w szczególności: 1/ wartość uzyskanych z zakupu, budowy, ulepszenia efektów ( Wn konta 011, 012, 020 ), 2/ dodatnie różnice kursowe, 3/ odpisanie inwestycji lub ulepszenia, które nie dały efektu ( Wn konto 772), 4/ nieodpłatne przekazanie inwestycji rozpoczętych ( Wn konto 762), 5/ zdarzenia losowe ( Wn konto 772), 6/ materiały odzyskane w toku procesu inwestycyjnego ( Wn konto 310) itp. Ewidencję szczegółową do konta 080 prowadzi się według poszczególnych tytułów realizowanych środków trwałych w budowie lub ulepszeń oraz w sposób umożliwiający: - wyodrębnienie kosztów zakupu, budowy środków trwałych i ulepszeń wg poszczególnych rodzajów efektów, -ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych środków trwałych w budowie lub ulepszeń. 7

8 Do środków trwałych w budowie zaliczyć należy również koszty ewentualnej budowy budynków lub budowli, które po zakończeniu budowy zaliczone zostaną do inwestycji, ( zgodnie z ustawą o rachunkowości), a nie do środków trwałych. Konto 080 może wykazywać wyłącznie saldo debetowe, które wyraża wartość kosztów środków trwałych w budowie. 2. Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe Konta zespołu 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe służą do ewidencji : 1. przechowywanych w kasach Uczelni krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, 2. przeznaczonych do obrotu papierów wartościowych, 3. środków pieniężnych krajowych i zagranicznych lokowanych na rachunkach bankowych, 4. kredytów udzielanych przez banki w krajowych i zagranicznych środkach płatniczych, 5. środków pieniężnych w drodze, 6. wszelkich innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. Zadaniem zespołu 1 jest odzwierciedlenie operacji pieniężnych i stanu gotówki, weksli i czeków obcych oraz obrotów i stanów rachunków bankowych wyrażających należności lub zobowiązania z tytułu lokat lub kredytów bankowych. Uczelnia może dokonywać wypłat gotówkowych zarówno ze środków podjętych na określony cel z rachunków bankowych, z zachowaniem górnej granicy rozliczeń gotówkowych przewidzianych do jej jednorazowej transakcji pomiędzy jednostkami gospodarczymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z tym że zasadą winno być rozliczanie się z klientami w formie bezgotówkowej. 2.1.Konto Kasa krajowych środków pieniężnych przeznaczone jest do ewidencji gotówki w walucie polskiej znajdującej się w kasach Uniwersytetu. Po stronie Wn konta 101 księguje się wpływy gotówki do kas, w tym także nadwyżki kasowe. Po stronie Ma konta 101 księguje się wypłaty gotówki z kas, w tym również niedobory kasowe. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 winna umożliwić ustalenie: 1. stanu gotówki w walucie polskiej w poszczególnych kasach, 2. wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Konto 101 może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża stan gotówki w kasach. Stan ten na koniec roku obrotowego powinien być potwierdzony spisem z natury Konto Kasa zagranicznych środków pieniężnych 8

9 przeznaczone jest do ewidencji zagranicznych środków pieniężnych znajdujących się w kasach Uczelni. Po stronie Wn księguje się wpływy do kasy, w tym również nadwyżki kasowe, po stronie Ma księguje się wypłaty z kasy, w tym również niedobory. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 111 powinna umożliwić ustalenie: - stanu gotówki w obcych walutach, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty, - wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Konto 111 może wykazywać tylko saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie Konto Bieżące rachunki bankowe służy do ewidencji środków pieniężnych w walucie polskiej i walutach obcych znajdujących się na bieżących rachunkach bankowych Uczelni. Na tym koncie dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych ( wyciągów bankowych i dołączonych dowodów ). Po stronie Wn konta 131 księguje się wszelkie wpływy na bieżące rachunki bankowe. Po stronie Ma konta 131 księguje się wszelkie wypłaty środków z bieżących rachunków bankowych w walucie polskiej i walutach obcych. Ewidencję szczegółową do konta 131 należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie obrotów i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych prowadzonych przez bank obsługujący Uczelnię. Saldo Wn oznacza stan środków na bieżących rachunkach bankowych Konto Rachunki bankowe lokat służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych jako lokaty terminowe. Po stronie Wn konta 132 księguje się wpływ środków na rachunek bankowy danej lokaty w korespondencji ze stroną Ma rachunku środków pieniężnych, z którego dana lokata jest tworzona i odsetki przypisane od środków na tym rachunku bankowym ( Ma konto 751 lub odpowiedni fundusz, o ile zasady gospodarowania określonym funduszem tak przewidują ). Po stronie Ma konta 132 księguje się likwidację lokat w korespondencji ze stroną Wn konta rachunku, na które przelewane są środki. Analityka do konta 132 prowadzona jest w podziale na poszczególne rodzaje lokat bankowych. Saldo Wn oznacza stan środków zdeponowanych na rachunkach lokat bankowych. 9

10 2.5. Konto Rachunki bieżące środków na inwestycje służy do ewidencji środków finansowych ujmowanych na kontach bankowych związanych z realizacją zadań związanych ze środkami trwałymi w budowie. Po stronie Wn konta 133 księguje się wpływ środków na rachunek bankowy i odsetki przypisane od środków na rachunku bankowym, natomiast po stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego finansujące poszczególne tytuły realizowanych środków trwałych w budowie lub refundujące przelane środki wydatkowane na finansowanie środków trwałych w budowie z innych rachunków bankowych. Zasadą winno być wyodrębnianie środków na poszczególne tytuły realizowanych środków trwałych w budowie i bezpośrednie finansowanie wydatków z tych rachunków. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków na rachunku z przeznaczeniem na poszczególne tytuły Konto Akredytywy służy do wyodrębnienia środków na realizację określonych zakupów jako upoważnienie wydane bankowi do pokrywania zobowiązań Uniwersytetu z tytułu realizacji zakupów po spełnieniu przez dostawcę warunków określonych przez UMK. Stanowi dla dostawcy zabezpieczenie płatności po zrealizowaniu dostawy. Konto obciąża się za wyodrębnienie środków na rachunku akredytywy zgodnie z wnioskiem złożonym przez UMK do banku, a uznaje zapłatą zobowiązania wobec kontrahenta po dostarczeniu przez niego dokumentów świadczących o realizacji dostawy zgodnie z umową. Saldo Wn konta 134 oznacza stan wyodrębnionych środków na rachunku z przeznaczeniem na poszczególne dostawy Konto Rachunek bieżący wyodrębnionych środków służy do wyodrębnienia środków Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które zgodnie z zasadami gospodarki finansowej danego funduszu winny być wyodrębnione. Na stronie Wn księguje się wpływ środków na rachunek, a na stronie Ma wypłaty. Odsetki od rachunku UFŚS wpływają zgodnie z ustawą na ten fundusz, (Ma konto 851).Zasady gospodarowania środkami uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych ( UFŚS) określa Regulamin świadczeń socjalnych stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora. Saldo Wn oznacza stan środków UFŚS na bieżącym rachunku bankowym Konto Rachunek bieżący środków na pomoc materialną dla studentów i doktorantów służy do wyodrębnienia, zgodnie dyspozycją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. 10

11 Na stronie Wn księguje się wpływ środków dotacji na rachunek, kwoty odsetek od zgromadzonych środków (zwiększają one fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów). Na stronie Ma księguje się wydatki na : - świadczenia pomocy materialnej, - remonty domów studenckich, - poniesione przez Uczelnię koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg. Saldo Wn oznacza stan środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na bieżącym rachunku bankowym Konto Kredyty bankowe długoterminowe służy do ewidencji otrzymanych (wykorzystywanych) kredytów, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz ich spłatę. Konto prowadzi się w następującym układzie analitycznym: 1/. kredyty na inwestycje realizowane 2/. kredyty inwestycyjne w okresie spłaty 3/. przeterminowane kredyty inwestycyjne 4/. pozostałe kredyty inwestycyjne Konto obciąża się za wpłaty na rachunek kredytu, a uznaje za wydatki z tego rachunku. Rozliczenia końcowe związane z zakwalifikowaniem kredytu do spłaty winny być księgowane pod datą zamknięcia rachunku finansowania w ciężar konta Kredyty na inwestycje realizowane w korespondencji ze stroną Ma konta Kredyty inwestycyjne w okresie spłaty. W przypadku nie spłacania kredytów w terminie, bank przenosi kredyt na rachunek przeterminowanych kredytów inwestycyjnych. Ewidencję szczegółową prowadzić należy według poszczególnych zadań inwestycyjnych (rachunków bankowych ). Odsetki od kredytów na inwestycje w okresie realizacji obciążają konto 080 Środki trwałe w budowie, a odsetki w okresie spłaty kredytu obciążają koszty finansowe ( konto 752 Koszty finansowe ). Na koncie Pozostałe kredyty długoterminowe księguje się kredyty z terminem spłaty powyżej 1 roku. Udzielenie kredytu przez bank w zależności od umowy- polegać może na: 1. sukcesywnym pokrywaniu przez bank dyspozycji Uniwersytetu z tytułu wykorzystania kredytu, do wysokości ustalonej w umowie z rachunku kredytu, 2. przekazania na rachunek bieżący całej kwoty kredytu lub części po potrąceniu odsetek i prowizji. 11

12 Konto 138 Kredyty bankowe długoterminowe może wykazywać wyłącznie saldo Ma - wyrażające stan zadłużenia z tytułu kredytu długoterminowego Konto Kredyty bankowe krótkoterminowe służy do ewidencji otrzymanych / wykorzystywanych kredytów, których okres poniżej 1 roku. Konto uznaje się w momencie wykorzystania kredytu, a obciąża w momencie spłaty. spłaty wynosi Konto 139 Kredyty bankowe krótkoterminowe może wykazywać wyłącznie saldo Ma - wyrażające stan zadłużenia z tytułu kredytu krótkoterminowego Konto Krótkoterminowe papiery wartościowe służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się: - przeznaczone do obrotu instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, takie jak: udziały, akcje, obligacje, i inne papiery wartościowe, - zobowiązania finansowe innych jednostek w postaci: bonów, certyfikatów, listów zastawnych. - aktywa pieniężne mające postać czeków i weksli obcych, - inne krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym także odsetki od papierów wartościowych, których zapłata nastąpi w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy od dnia bilansowego. Na tym koncie ujmuje się również różnice z tytułu aktualizacji wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych. Po stronie Wn konta 140 księguje się zwiększenia stanu papierów wartościowych ( Ma konto 101, 131, 209), natomiast po stronie Ma zmniejszenia stanu papierów wartościowych z tytułu sprzedaży, obniżenia wartości ( konto przeciwstawne - 752). Na koncie tym księguje się również w korespondencji z kontem 752, 845 lub m.in. różnice z tytułu dyskonta weksli oraz różnice kursowe papierów wartościowych wyrażonych w walutach obcych. Ewidencję szczegółową do konta 140 należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie rodzaju, wartości i odpowiedzialności za poszczególne rodzaje krótkoterminowych papierów wartościowych. Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe może wykazywać tylko saldo debetowe, które oznacza stan przeznaczonych do obrotu papierów wartościowych i innych środków pieniężnych. 12

13 1.12. Konto Środki pieniężne w drodze przeznaczone jest do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Do środków pieniężnych w drodze mogą być zaliczone wyłącznie środki znajdujące się między kasami Uczelni a jej rachunkami bankowymi ( np. jeżeli wpłata do banku nastąpiła w jednym dniu, a potwierdzenie wpłaty bank wystawił w innym dniu), środki pieniężne znajdujące się między rachunkami bankowymi prowadzonymi przez różne banki, środki pieniężne znajdujące się między kasami Uczelni, utargi domów studenckich i Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej. Po stronie Wn konta 149 księguje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a po stronie Ma - zmniejszenia ich stanu. Ewidencję analityczną do konta 149 należy prowadzić w sposób zapewniający ustalenie środków pieniężnych w drodze z podziałem na rodzaje. Konto 149 może wykazywać wyłącznie saldo debetowe (Wn), oznaczające stan środków pieniężnych w drodze. 3. Zespół 2- Rozrachunki i roszczenia Konta zespołu 2 - Rozrachunki i roszczenia służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków i roszczeń, tj. należności kwestionowanych przez kontrahentów w całości lub częściowo, w tym także uznanych za sporne wobec skierowania roszczenia na drogę postępowania sądowego ( łącznie z postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym). W szczególności są to rozrachunki i roszczenia dotyczące: 1. należności i zobowiązań z tytułu kupna i sprzedaży towarów, materiałów i usług, zobowiązań wekslowych, zaliczek udzielonych i otrzymanych na poczet tych dostaw, 2. należności i zobowiązań z tytułu zakupu i sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątkowych, zaliczek udzielonych na poczet tych zakupów, 3. rozrachunków z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych rozrachunków publicznoprawnych, 4. rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, 5. rozrachunków z pracownikami z innych tytułów niż wynagrodzenia, 6. rozrachunków z tytułu pożyczek, 7. rozrachunków z tytułu niedoborów i nadwyżek, 8. rozrachunków wewnątrz-branżowych, 9. należności dochodzonych na drodze sądowej, 10. pozostałych rozrachunków, 11. odpisów aktualizujących należności. Ewidencje szczegółową do kont zespołu 2 należy prowadzić w sposób umożliwiający wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, roszczeń i zobowiązań z podziałem na poszczególnych kontrahentów i w sposób niezbędny dla celów sprawozdawczych oraz - jeżeli 13

14 wyrażone są w walutach obcych - wg poszczególnych walut, a także ustalenie ich wartości w walucie polskiej Konto Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi służy do ewidencji wszelkich należności zagranicznych z tytułu dostaw towarów i usług. Ewidencję szczegółową do konta 200 należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie należności według poszczególnych kontrahentów zagranicznych. Konto 200 może wykazywać saldo - saldo debetowe wyrażające stan należności Konto 206 Należności od studentów służy do ewidencji nieuiszczonych przez studentów, doktorantów oraz uczestników innych zajęć dydaktycznych opłat za usługi dydaktyczne prowadzone przez Uczelnię. Konto obciąża się za powstałe należności, a uznaje się z tytułu spłaty należności w korespondencji z kontem 706 Przychody z tytułu odpłatności za usługi dydaktyczne, 751-odsetki z tytułu opłat za usługi dydaktyczne Konto Rozrachunki z odbiorcami służy do ewidencji krajowych rozrachunków z odbiorcami z tytułu sprzedaży rzeczowych składników aktywów, praw majątkowych i usług, wynikających z wystawionych dla nich faktur. Konto 207 obciąża się za powstałe należności łącznie z podatkiem VAT, należności od odbiorców orzeczone przez sąd prawomocnym wyrokiem, należności z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę; natomiast uznaje się z tytułu spłaty należności przez odbiorców, zmniejszenie należności z tytułu bonifikat, rabatów, skont oraz uznanych reklamacji, odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych, przeniesienie należności dochodzonych na drodze sądowej ( na konto 255). Ponadto na koncie 207 ujmować należy ewentualną sprzedaż wierzytelności. Ewidencję szczegółową do konta 207 należy prowadzić w sposób umożliwiający: - ustalenie kontrahentów i stanu należności wg poszczególnych kontrahentów, - wyodrębnienie na dzień bilansowy należności długo- i krótkoterminowych. Konto 207 wykazuje saldo debetowe wyrażające stan należności Konto Rozrachunki i roszczenia z tytułu inwestycji służy do ewidencji wszelkich zobowiązań i roszczeń z tytułu usług i dostaw na rzecz realizowanych tytułów środków trwałych w budowie. 14

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 Za³¹cznik nr 2 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ 1. 1. Zakładowy plan kont dla KGSG określa zasady grupowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont Załącznik Nr 3 I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - jątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 014 - Zbiory biblioteczne 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek 016 - Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r.

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. w sprawie zmiany do Zarzdzenia Dyrektora BA EO w Zdzieszowicach nr 15 z dnia 29.11.2010 r

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ,.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3 Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie ~ k,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv z dnia Q... ;.\M~ :3 w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla Sadu Okregowego w Warszawie I I Na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 61 nr 11 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Nr 1/2009 z dnia 02.02.2009 Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa.

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości ustala się, iż

Bardziej szczegółowo

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej Aneta Englot Rachunkowość spółdzielni socjalnej druk 978-83-62744-61-9 pdf 978-83-64496-03-5 epub 978-83-64496-04-2 mobi 978-83-64496-05-9 I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnie socjalne to jednostki

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 24 maja 2013 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYKAZ KONT dla projektu pn.: Energia słoneczna partnerem gmin Wólka, Rybczewice, Ludwin,

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo