Oświatowy PORADNIK. Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy. Nr 8 (47)/2013. Magdalena RYPIŃska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświatowy PORADNIK. Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy. www.po.infor.pl. Nr 8 (47)/2013. Magdalena RYPIŃska"

Transkrypt

1 PO Nr 8(47)/2013 MAJĄTEK SZKOŁY: EWIDENCJA, GOSPODAROWANIE, WYCENA WYBRANE PROBLEMY MIESIĘCZNIK ISSN NUMER INDEKSU sierpień 2013 Cena 39,90 zł (w tym 5% VAT) Nr 8 (47)/2013 PORADNIK Oświatowy Magdalena RYPIŃska Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy

2 J INFORLEX.PL SZKOŁA Wypełnij krótki formularz i odbierz 14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU do pełnej wersji P R O M CAŁKOWICIE ZA DARMO O C A Największy zbiór porad z wybranych czasopism INFOR PL SA oraz z Gazety Prawnej Eksperci na telefon Prosta i szybka wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa Wybór nauczyciela do zwolnienia jak to zrobić? Czy można przedłużyć umowę na zastępstwo do dnia porodu? Jak zaksięgować wydatki związane z podróżą służbową nauczyciela na szkolenie zawodowe finansowane ze środków unijnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Szkoła. W ramach bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL Wejdź i korzystaj:

3 Spis treści Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 1. Charakterystyka majątku szkoły Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Pomoce dydaktyczne Zbiory biblioteczne Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w szkole Formy własności i ich wpływ na sposób zarządzania majątkiem szkoły Własność Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Majątek obcy w szkole Dokumentacja majątku szkoły Ewidencja majątkowa inwentarz. Ewidencja ilościowowartościowa i ilościowa Dokumenty związane z obrotem środkami trwałymi OT, LT, PT Inne dokumenty stanowiące podstawę ujęcia lub wypisania z ewidencji majątku Ewidencja majątku szkolnego Przychód i rozchód środków trwałych Ewidencja pomocy dydaktycznych wybrane problemy Księgowanie operacji na zbiorach bibliotecznych Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych PO nr 8 sierpnień

4 5. Inwentaryzacja majątku szkoły Spis z natury inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych Wybrane problemy z zakresu ewidencji różnic inwentaryzacyjnych w majątku szkoły Gospodarowanie majątkiem szkoły Ogólne zasady gospodarowania majątkiem w szkole Majątek szkoły w pytaniach i odpowiedziach Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych raz w roku Które składniki majątku szkoły podlegają amortyzacji Prawidłowa ewidencja szczegółowa majątku Odpis amortyzacyjny od zlikwidowanych środków trwałych Wymiana monitora i jej wpływ na wartość początkową zestawu Niedobór pomocy dydaktycznych ujęcie w księgach rachunkowych i dokumentacji inwentaryzacyjnej Inwentaryzacja programów komputerowych w szkole, które nie są pomocami dydaktycznymi Wpływ inwestycji realizowanej przez gimnazjum na zamknięcie roku Obowiązki szkoły w zakresie ewidencji majątku Kto powinien podpisać dokument PT Czy pozostałe środki trwałe należy wykazywać w sprawozdaniu F Jak zaksięgować PT na ulepszenie Dwie szkoły w jednym budynku Inwentaryzacja nieruchomości a gminny zasób nieruchomości Środek trwały wymagający montażu Jak zaksięgować zawiniony niedobór Co zrobić ze zbędnym majątkiem

5 Magdalena Rypińska Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 5d95b655-ce6d-449d-95e6-a05c502bc46e Wstęp Na problemy w zarządzaniu majątkiem placówek oświatowych wpływa przede wszystkim to, że występują tu rodzaje majątku, które są charakterystyczne tylko dla sektora finansów publicznych. Nie bez znaczenia jest również specyfika oświaty i to, że w szkołach występuje majątek charakterystyczny tylko dla nich, taki jak środki dydaktyczne. Poza tym majątek ten jest bardzo rozbudowany. Niniejszy Poradnik zawiera usystematyzowany opis struktury majątku szkoły oraz omawia najważniejsze problemy związane z zarządzaniem nim. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów majątku występującego w każdej szkole, ze wskazaniem przepisów, które regulują jego istotę, oraz szczególnym uwzględnieniem majątku występującego tylko w szkołach, czyli środków dydaktycznych i zbiorów gromadzonych w bibliotekach szkolnych. Rozdział drugi poświęcony jest formom własności, jakie występują w jednostkach sektora finansów publicznych. Szczegółowo opisano formy powierzenia majątku, które dotyczą tylko sektora budżetowego, takie jak trwały zarząd czy powierzenie w nieodpłatne używanie. Majątek w placówkach oświatowych musi zostać odpowiednio zaewidencjonowany, a operacje na nim przeprowadzane właściwie udokumentowane. W rozdziale trzecim opisano zasady prowadzenia ksiąg inwentarzowych oraz zasady sporządzania dokumentów typowych dla operacji na majątku. PO nr 8 sierpnień

6 PORADNIK Oświatowy Rozdział czwarty dotyczy ewidencji majątku. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono w nim złożone operacje powodujące zmiany w majątku, które w zależności od okoliczności mogą powodować różne skutki w księgach rachunkowych. Istotnym elementem w gospodarowaniu majątkiem szkoły jest inwentaryzacja, którą szkoła ma obowiązek przeprowadzać zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W rozdziale piątym wskazano zasady przeprowadzania prawidłowego spisu z natury rzeczowych składników majątku, a także prawidłowe zapisy księgowe różnic w majątku stwierdzonych podczas inwentaryzacji, w zależności od tego, jakiego rodzaju majątku i jakiej sytuacji dotyczą. Szczególną uwagę zwrócono na sposób rozliczania różnic. Rozdział szósty Poradnika poświęcony jest ogólnym zasadom gospodarowania mieniem w szkole oraz regulacjom wewnętrznym opisującym te zasady (przykład instrukcji gospodarowania mieniem). Ostatnią część Poradnika wypełniają odpowiedzi na pytania, jakie trafiają do naszej redakcji od prenumeratorów. Te konkretne przykłady z praktyki pomagają w lepszym zrozumieniu zagadnień będących treścią numeru sierpniowego. 4

7 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 1. Charakterystyka majątku szkoły Szkoły i placówki oświatowe gospodarują specyficznym majątkiem, zarówno ze względu na fakt, że są podmiotami sektora finansów publicznych, jak i ze względu na charakter swojej działalności. Na podstawie szczególnych przepisów i zasad zarządza się w szkołach środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi czy pozostałymi środkami trwałymi. Część majątku generuje problemy charakterystyczne tylko dla szkół, ponieważ jego składniki, takie jak np. pomoce dydaktyczne, występują tylko w oświacie. Poniżej przedstawiono rodzaje majątku, jakie występują w placówkach oświatowych, z podaniem ich definicji, wyceny, zasad gospodarowania oraz przepisów prawa, które się do nich odnoszą Środki trwałe Podstawą majątku każdej jednostki, również szkoły, są środki trwałe. Ich istotę określa art. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), zgodnie z którym środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Jak widać, z punktu widzenia uor nie ma tu znaczenia kwestia własności. Tak więc w szkole środkami trwałymi będą rzeczowe aktywa trwałe spełniające kryteria ustawowe stanowiące własność szkoły, a także powierzone jej w trwały zarząd lub nieodpłatne używanie. W szkołach, tak jak we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, definicja środków trwałych wynikająca z uor dotyczy zarówno środków trwałych tzw. podstawowych lub wysokocennych (ewidencjonowanych na koncie 011), jak i pozostałych środków trwałych (ewidencjono- PO nr 8 sierpnień

8 PORADNIK Oświatowy wanych na koncie 013). Różnica między tymi dwoma rodzajami majątku wynika z przepisów szczególnych. Podstawowym kryterium odróżniającym środki trwałe od pozostałych środków trwałych jest kryterium wartości początkowej, ponieważ do środków trwałych zalicza się te, których wartość początkowa jest wyższa niż 3500 zł (kwota wynikająca z ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; dalej: updop), gdzie dla środków trwałych nieprzekraczających tej wartości można dokonywać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia takiego środka trwałego do używania). Środki trwałe w szkole ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane w czasie, w odróżnieniu od pozostałych środków trwałych, które są umarzane jednorazowo (o czym będzie jeszcze mowa). Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bud żetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont), środki trwałe umarza się i amortyzuje na zasadach wskazanych w uor. Zastosowanie mają tu stawki określone w updop. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont daje też możliwość określenia tych stawek przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego dla podległych sobie jednostek organizacyjnych. W ten sposób dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, czyli składników majątku o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 3500 zł. W zakresie amortyzacji środków trwałych rozporządzenie dopuszcza zastosowanie uproszczenia w jednostkach zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych. Wśród jednostek sektora finansów publicznych są to przede wszystkim jednostki budżetowe. Mogą one umarzać i amortyzować środki trwałe (dotyczy to również wartości niematerialnych i prawnych) jednorazowo za cały rok, zamiast za okresy miesięczne. 6

9 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy ZAPAMIĘTAJ! Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynikające z uor obowiązują także jednostki sektora finansów publicznych. Odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego zaczyna się więc dokonywać od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia go do używania, a przestaje w następnym miesiącu po wycofaniu z ewidencji (np. z powodu likwidacji, niedoboru, kradzieży itp.). Amortyzacja środka trwałego kończy się również w chwili zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego (czyli kiedy zamortyzuje się on w całości). Dlatego też ustalenie odpisów amortyzacyjnych w szkołach i innych jednostkach zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych będzie polegało na obliczeniu na koniec roku odpisów amortyzacyjnych jako iloczynu wartości początkowej i stopy amortyzacji, z uwzględnieniem okresu użytkowania. PRZYKŁAD Szkoła podstawowa zakupiła 15 maja 2013 r. specjalistyczny zestaw komputerowy o wartości 5000 zł, który od razu został przyjęty do użytkowania. Stopa amortyzacji zgodnie z updop 30%. Odpis amortyzacyjny za 2013 r. tego środka trwałego ustalić należy następująco: 5000 zł 30% = 1500 zł odpis roczny, 1500 zł : 12 = 125 zł odpis miesięczny, 125 zł 7 miesięcy (rozpoczęcie amortyzowania od czerwca) = 875 zł odpis za 2013 r. Do środków trwałych w placówkach oświatowych zaliczają się również grunty, których zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont nie amortyzuje się. SCHEMAT. Ewidencja amortyzacji środków trwałych 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 400 Amortyzacja 860 Wynik finansowy 1 2 Objaśnienia do schematu: 1. Amortyzacja środków trwałych za dany okres (np. miesiąc, rok) Wn 400, Ma Przeksięgowanie amortyzacji na wynik finansowy w końcu roku Wn 860, Ma 400 PO nr 8 sierpnień

10 PORADNIK Oświatowy W przypadku ustalania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych należy oprócz okresu użytkowania uwzględnić również zmiany ich wartości początkowej, które najczęściej następują wskutek ulepszeń środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego ulega podwyższeniu w przypadku dokonania jego ulepszenia. Należy je sfinansować z wydatków inwestycyjnych, w przeciwieństwie do remontu, który finansowany jest z wydatków bieżących i nie powoduje zwiększenia wartości początkowej środka. Pojęcie ulepszenia uregulowane zostało w uor. Zgodnie z art. 31 ust. 1 uor, wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Przepis wskazuje, że ową wartość użytkową mierzyć można: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji, innymi miarami. Natomiast istota remontu uregulowana została w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane). Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zasadniczą różnicą pomiędzy ulepszeniem środka trwałego a jego remontem jest cel, w jakim dokonuje się określonych działań (robót) na środku trwałym. Jeśli celem jest podniesienie wartości użytkowej środka trwałego, np. poprzez wydłużenie okresu jego używania czy też znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, to mamy do czynienia z ulepszeniem. Jeśli jednak dane działanie podjęte jest w celu przywrócenia pierwotnej wartości użytkowej, którą środek trwały utracił w wy- 8

11 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy niku zużycia, to jest to niewątpliwie remont, nawet jeśli użyte materiały budowlane są innej generacji i znacznie wyższej jakości (np. wymiana zużytej stolarki okiennej). Pewną wskazówką może być też kwota poniesionych nakładów, ponieważ o ulepszeniu mówimy dopiero wtedy, kiedy koszty podjętych działań na środku trwałym są wyższe niż 3500 zł. Jeśli poniesione nakłady nie przekraczają tej kwoty, to jest to remont. Nie zmienia to jednak faktu, że działania o znacznej wartości (np. kilkuset tysięcy złotych) nadal mogą być wydatkami o charakterze remontowym, finansowanymi z 427. Jak już wspomniano, decydujący jest cel ich poniesienia. Mimo przytoczonych wyżej uregulowań prawnych ulepszenie środków trwałych sprawia w praktyce problem, ponieważ w pewnej części jest to kwestia uznaniowa osób podejmujących decyzję w jednostce bud żetowej (czyli co według nich podwyższa wartość użytkową danego środka trwałego, a co nie). W tabeli przedstawiono przykłady remontów i ulepszeń. TABELA. Przykłady remontów i ulepszeń DZIAŁANIE CHARAKTER DZIAŁANIA UWAGI W gimnazjum zaadaptowano dotychczasowe pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 10 m 2 na składnicę akt (koszty 5820 zł) remont Działanie spowodowało powstanie pomieszczenia o nowej funkcjonalności, jednak trudno tu mówić o wzroście z tego powodu wartości użytkowej całego środka trwałego, jakim jest budynek. W szkole zaadaptowano dotychczasowe pomieszczenie gospodarcze na salę lekcyjną (koszty 2250 zł) Położono sieć komputerową w skrzydle budynku dotychczas niezinformatyzowanym (koszt zł) remont ulepszenie Jak wyżej. Ponadto decydująca jest tutaj wysokość poniesionych nakładów. W przypadku kwoty niższej niż 3500 zł nie mamy do czynienia z ulepszeniem. Działanie dotyczy znacznej części budynku. Dostępność sieci komputerowej w całym skrzydle budynku niewątpliwie dodatnio wpływa na wartość użytkową obiektu. PO nr 8 sierpnień

12 PORADNIK Oświatowy Wymieniono stolarkę okienną w części budynku ze względu na zużycie dotychczasowej (przestała spełniać swoje podstawowe funkcje). Koszt zł remont Mimo kosztów wyższych niż 3500 zł podjęte działania miały na celu przywrócenie stanu pierwotnego. Przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły (koszt zł) ulepszenie Niewątpliwie działanie to wpłynie na wydłużenie okresu używania budynku oraz na koszty jego eksploatacji. Wartość użytkowa budynku wzrośnie, mamy więc ulepszenie. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nad salą gimnastyczną (koszt zł) ulepszenie lub remont W tym przypadku istotny jest cel, w jakim dokonano wymiany. Jeśli dach zmieniany jest w związku ze zużyciem i niespełnianiem swojej funkcji przez poprzednie pokrycie, to będzie to remont. Jeśli jednak pokrycie dachowe wymieniane jest np. w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku, może być również ulepszeniem. Ewidencyjnie również jest istotna różnica pomiędzy ulepszeniem a remontem, ponieważ ulepszenie ewidencjonowane jest jak inwestycje, natomiast remont jak wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono przykładowe ewidencje ulepszenia i remontu. PRZYKŁAD Szkoła podstawowa wykonała termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu budynku, wykonaniu elewacji i wymianie stolarki okiennej. Koszt termomodernizacji zł. Wykonawca zgodnie z umową wystawił 2 faktury częściowe: na zł i zł. SCHEMAT. Ewidencja ulepszenia 080 Środki trwałe 201 Rozrachunki z odbiorcami w budowie (inwestycje) i dostawcami 011 Środki trwałe 1) (3 4) (1 3) ) (2 10

13 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 810 Dotacje budżetowe płatności z budżetu środków 130 Rachunek europejskich oraz środki bieżący jednostki z budżetu na inwestycje 800 Fundusz jednostki (4 5) (6 6) (5 Objaśnienia do schematu: 1. Faktura częściowa za wykonane prace termomodernizacji Wn 080, Ma Faktura częściowa za wykonane prace termomodernizacji Wn 080, Ma Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (budynku) wskutek ulepszenia Wn 011, Ma Zapłata za wykonaną termomodernizację Wn 201, Ma Równowartość wydatków dokonanych na sfinansowanie inwestycji Wn 810, Ma 800 (księgowanie równoległe do księgowania zapłaty za zakupiony środek trwały) Przeksięgowanie na koniec roku salda konta 810 na fundusz jednostki (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach) Wn 800, Ma PRZYKŁAD Jednostka budżetowa wykonała remont elewacji ze względu na całkowite jej zniszczenie. Koszt robót to zł. SCHEMAT. Ewidencja remontu 201 Rozrachunki 402 Usługi obce z odbiorcami i dostawcami 130 Rachunek bieżący 1 2 Objaśnienia do schematu: 1. Faktura za wykonane prace remontowe Wn 402, Ma Zapłata za wykonane prace remontowe Wn 201, Ma PRZYKŁAD Ustalenie odpisu amortyzacyjnego ulepszonego środka trwałego Gimnazjum posiada budynek o wartości początkowej zł, stopa amortyzacji 2,5%. W 2013 r. przeprowadzono modernizację (wymiana dachu i docieplenie budynku), której koszty wyniosły zł, a którą zakończono we wrześniu. W tym też miesiącu zwiększono wartość początkową środka trwałego o koszty tej modernizacji (księgowanie: Wn 011, Ma 080). PO nr 8 sierpnień

14 PORADNIK Oświatowy Odpis amortyzacyjny za 2013 r. wyniesie: zł 2,5% = 8750 zł odpis roczny przed ulepszeniem, 8750 zł : 12 = 729 zł odpis miesięczny przed ulepszeniem, 729 zł 9 miesięcy = 6561 zł amortyzacja za okres przed ulepszeniem, zł 2,5% = zł odpis roczny po ulepszeniu, zł : 12 = 969 zł odpis miesięczny po ulepszeniu, 969 zł 3 miesiące = 2907 zł amortyzacja za okres po ulepszeniu. Odpis amortyzacyjny budynku za 2013 r. wyniesie: 6561 zł zł = 9468 zł Pozostałe środki trwałe Pozostałe środki trwałe są specyficzną kategorią majątku, występującą tylko w sektorze finansów publicznych. Jak już wspomniano, są to również środki trwałe w rozumieniu uor, należy więc stosować do nich te same zasady ewidencji i inwentaryzacji wynikające z prawa bilansowego, które stosuje się do podstawowych środków trwałych. Kategoria pozostałych środków trwałych została określona w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Pozostałymi środkami trwałymi są: środki dydaktyczne w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, odzież i umundurowanie, inwentarz żywy. Co istotne powyższe kategorie majątku zaliczane są do pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość początkową. Do pozostałych środków trwałych zalicza się także te środki trwałe, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w updop, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (obecnie wartość ta wynosi 3500 zł). PRZYKŁAD Gimnazjum zakupiło tablicę multimedialną o wartości początkowej 9820 zł. Tablica ta została zakwalifikowana do pozostałych środków trwałych, mimo że jej wartość jest wyższa niż 3500 zł, ponieważ jest pomocą dydaktyczną, 12

15 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy a te zaliczane są do pozostałych środków trwałych niezależnie od ich wartości początkowej. PRZYKŁAD W szkole podstawowej zakupiono komputer do księgowości o wartości początkowej 2450 zł. Komputer zaksięgowano jako pozostały środek trwały, ponieważ jego wartość początkowa jest niższa niż 3500 zł (nie może więc być uznany za podstawowy środek trwały). PRZYKŁAD W szkole fotograficznej zakupiono 2 aparaty fotograficzne o wartości 3600 zł każdy. Jeden z nich przeznaczony jest do prowadzenia zajęć z fotografii, drugi jest używany do tworzenia potrzebnej w szkole dokumentacji fotograficznej (budynku, prowadzonych zajęć itp.). Pierwszy aparat zaksięgowany został jako pozostały środek trwały, ponieważ stanowi pomoc dydaktyczną. Drugi jako środek trwały (podstawowy), ponieważ nie jest pomocą dydaktyczną, a jego wartość jest wyższa niż 3500 zł. Niezależnie od wartości początkowej, również pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo w momencie (miesiącu) przyjęcia do używania Pomoce dydaktyczne Pomoce dydaktyczne stanowią, obok wyposażenia, znaczną część pozostałych środków trwałych, przy czym warto zauważyć, że ta kategoria majątku może wystąpić tylko w szkołach i placówkach oświatowych. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont wskazuje bowiem wyraźnie, że do pozostałych środków trwałych zalicza się środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych. We wcześniejszym stanie prawnym przepisy wymieniały środki dydaktyczne jako pozostałe środki trwałe nie precyzując, w jakich jednostkach mogą się one znajdować. Środki dydaktyczne były więc kategorią, która mogła występować również w innych podmiotach sektora finansów publicznych, nawet jeśli istotą ich działalności nie była działalność edukacyjna. W obowiązującym rozporządzeniu doprecyzowano, że środki PO nr 8 sierpnień

16 PORADNIK Oświatowy dydaktyczne służą procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, co oznacza, że z pomocami dydaktycznymi można się spotkać tylko w tego rodzaju jednostkach. Najważniejsze z punktu widzenia klasyfikacji zdarzeń jest to, że pomoce dydaktyczne są zaliczane do pozostałych środków trwałych (a więc księgowane na koncie 013), bez względu na ich wartość. ZAPAMIĘTAJ! Jeśli wartość początkowa danego środka trwałego przekracza kwotę 3500 zł, a zakupiony został do celów dydaktycznych, to zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont zalicza się go do pozostałych środków trwałych (konto 013), a nie do środków trwałych (konto 011). Ma to również swoje odzwierciedlenie w planie finansowym szkoły. Zakupy takie będą ujmowane i finansowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a nie z paragrafów inwestycyjnych (w przypadku kiedy wartość przekracza 3500 zł) czy bieżących (jeśli wartość jest niższa niż 3500 zł). PRZYKŁAD W gimnazjum zakupiono dwa laptopy o wartości 4700 zł każdy. Przeznaczone są do pracowni komputerowej, w której służyć mają do celów edukacyjnych. Ponieważ zakupione laptopy przeznaczone są do celów dydaktycznych i ich wartość początkowa nie ma tu znaczenia, zakup zostanie sfinansowany z 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. PRZYKŁAD W gimnazjum zakupiono komputer do sekretariatu szkoły w cenie 2700 zł. Komputer ten będzie stanowić pozostałe środki trwałe (zostanie zaksięgowany na koncie 013), ze względu na wartość początkową niższą niż 3500 zł. Zakup zostanie sfinansowany z 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Jeśli cena komputera przekraczałaby kwotę 3500 zł, a nie byłby on przeznaczony do celów dydaktycznych, stanowiłby środki trwałe (konto 011), a jego zakup w planie finansowym zostałby ujęty w 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 14

17 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 1.4. Zbiory biblioteczne Kolejnym charakterystycznym składnikiem majątku w jednostkach oświatowych są zbiory biblioteczne (czyli książki i inne zbiory biblioteczne). Zbiory biblioteczne stanowią zbiory bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności przy szkołach funkcjonują biblioteki szkolne. Zbiory biblioteczne jako składnik majątku (także w rozumieniu ewidencji) występują więc tylko w tych jednostkach, które w ramach swojej działalności posiadają biblioteki (a takimi jednostkami są szkoły). Materiałami bibliotecznymi są zgodnie z art. 5 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach przede wszystkim dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne. Nie stanowią zbiorów bibliotecznych publikacje fachowe nabywane w celu używania ich przez określone komórki lub pracowników jako pomoc w pracy (czyli nieprzeznaczone do wypożyczania ). PRZYKŁAD Dyrektor szkoły zakupił komplet publikacji pt. Awans zawodowy nauczyciela, który nie został przekazany konkretnemu nauczycielowi, a przeznaczony do biblioteki szkolnej po to, aby mogli go wypożyczać wszyscy zainteresowani. Publikacje te stanowią zbiory biblioteczne. PRZYKŁAD Dyrektor szkoły zakupił książkę pt. Prawidłowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej i przekazał ją nauczycielowi, któremu powierzył bezterminowo obowiązki prowadzenia księgi protokołów rady. Publikacja ta stanowi publikację fachową, nie jest zbiorem bibliotecznym. Nie stanowią również zbiorów bibliotecznych pomoce dydaktyczne. PO nr 8 sierpnień

18 PORADNIK Oświatowy PRZYKŁAD W szkole podstawowej zakupiono komplet książek pt. Życie na ziemi, które przekazano do pracowni przyrodniczej. W tym przypadku książki są pomocą dydaktyczną i nie stanowią zbiorów bibliotecznych. Do ewidencji zbiorów bibliotecznych służy konto 014. Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwłaszcza przychody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych oraz nadwyżki zbiorów. Na stronie Ma tego konta ewidencjonuje się rozchód zbiorów bibliotecznych w związku z ich likwidacją, sprzedażą lub nieodpłatnym przekazaniem oraz niedobory zbiorów. W przypadku zbiorów bibliotecznych istotny jest również sposób prowadzenia ewidencji analitycznej zbiorów, który wynika z odrębnych przepisów. Należy ją prowadzić według zasad rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, ujmując wpływy i ubytki w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów, oraz w ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian. Ewidencja zbiorów bibliotecznych powinna obejmować: sumaryczną ewidencję wpływów polegającą na wstępnym ujęciu ewidencyjnym wszystkich materiałów wpływających do biblioteki, bez względu na źródło ich wpływu, szczegółową ewidencję wpływów obejmującą materiały włączane do zbiorów, prowadzoną w księdze inwentarzowej, szczegółową i sumaryczną ewidencję ubytków obejmującą materiały wyłączane ze zbiorów na podstawie protokołów ubytków prowadzoną w rejestrze ubytków, finansowo-księgową ewidencję wpływów i ubytków (w jednostkach sektora finansów publicznych prowadzoną na koncie 014). Poleć znajomemu 16

19 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy W szkołach ewidencję analityczną do konta 014 stanowić będzie szczegółowa ewidencja wpływów, czyli księga inwentarzowa, według wzoru: ZAPAMIĘTAJ! Zbiory biblioteczne (oraz konto 014 w planie kont) funkcjonują tylko w tych szkołach, w których funkcjonuje zorganizowana biblioteka szkolna. Jeśli takiej biblioteki nie ma, nie funkcjonuje rodzaj majątku, jakim są zbiory biblioteczne, a kupowane publikacje księgowane są bezpośrednio w koszty Wartości niematerialne i prawne Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych również reguluje uor (w art. 3), według której są nimi nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. PO nr 8 sierpnień

20 PORADNIK Oświatowy W szkołach (tak jak i w większości jednostek sektora finansów publicznych) nie wystąpią takie rodzaje wartości niematerialnych i prawnych jak patenty, znaki towarowe czy kontrakty know-how. Przede wszystkim na tę kategorię majątku składać się będą programy komputerowe. Warto tu zwrócić uwagę na określony w uor warunek przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok (jest to kryterium potraktowania danego składnika majątku jako trwały, a wartości niematerialne i prawne zaliczają się do majątku trwałego szkoły). Zdarzają się bowiem programy komputerowe (licencje) na okresy krótsze niż rok bądź też dokładnie na rok (np. licencje na programy antywirusowe, licencje na czasowy dostęp do zasobów wiedzy czy portalu). Należy pamiętać, że tego typu licencje nie mogą być traktowane jako wartości niematerialne i prawne (ze względu na to, że nie wyczerpują znamion określonych dla tego rodzaju majątku w uor). Ewidencjonuje się je bezpośrednio w koszty (nie stanowią one składnika majątku w szkole). Wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią również programy komputerowe stanowiące pomoce dydaktyczne. PRZYKŁAD W szkole podstawowej zakupiono licencję na korzystanie z internetowego portalu wiedzy na okres 3 miesięcy oraz licencję na program antywirusowy na rok. Licencja ta nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej, ponieważ jej okres ekonomicznej użyteczności jest krótszy niż rok, a ustawa wskazuje wyraźnie, że wartości niematerialne i prawne stanowią prawa majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. PRZYKŁAD Do szkoły zakupiono licencje na pakiet Microsoft Office w celu zainstalowania ich w pracowni komputerowej i wykorzystywania w nauczaniu informatyki. Licencje te nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, tylko pomoce dydaktyczne, czyli powinny zostać zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych należy pamiętać, że amortyzuje się je tak jak środki trwałe, ale na nieco innych zasadach. 18

Zarządzenie Nr 3309/2013

Zarządzenie Nr 3309/2013 Zarządzenie Nr 3309/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia,,zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36 /2014 z dnia: 30 lipca 2014r. INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Ciechanowie Ciechanów 2014 Spis treści Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl

Aktywa trwałe. dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Aktywa trwałe dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Dokumentacja Dokumentacja przyjęcia rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 Za³¹cznik nr 2 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ 1. 1. Zakładowy plan kont dla KGSG określa zasady grupowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r.

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. w sprawie zmiany do Zarzdzenia Dyrektora BA EO w Zdzieszowicach nr 15 z dnia 29.11.2010 r

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo