Oświatowy PORADNIK. Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy. Nr 8 (47)/2013. Magdalena RYPIŃska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświatowy PORADNIK. Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy. www.po.infor.pl. Nr 8 (47)/2013. Magdalena RYPIŃska"

Transkrypt

1 PO Nr 8(47)/2013 MAJĄTEK SZKOŁY: EWIDENCJA, GOSPODAROWANIE, WYCENA WYBRANE PROBLEMY MIESIĘCZNIK ISSN NUMER INDEKSU sierpień 2013 Cena 39,90 zł (w tym 5% VAT) Nr 8 (47)/2013 PORADNIK Oświatowy Magdalena RYPIŃska Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy

2 J INFORLEX.PL SZKOŁA Wypełnij krótki formularz i odbierz 14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU do pełnej wersji P R O M CAŁKOWICIE ZA DARMO O C A Największy zbiór porad z wybranych czasopism INFOR PL SA oraz z Gazety Prawnej Eksperci na telefon Prosta i szybka wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa Wybór nauczyciela do zwolnienia jak to zrobić? Czy można przedłużyć umowę na zastępstwo do dnia porodu? Jak zaksięgować wydatki związane z podróżą służbową nauczyciela na szkolenie zawodowe finansowane ze środków unijnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Szkoła. W ramach bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL Wejdź i korzystaj:

3 Spis treści Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 1. Charakterystyka majątku szkoły Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Pomoce dydaktyczne Zbiory biblioteczne Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w szkole Formy własności i ich wpływ na sposób zarządzania majątkiem szkoły Własność Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Majątek obcy w szkole Dokumentacja majątku szkoły Ewidencja majątkowa inwentarz. Ewidencja ilościowowartościowa i ilościowa Dokumenty związane z obrotem środkami trwałymi OT, LT, PT Inne dokumenty stanowiące podstawę ujęcia lub wypisania z ewidencji majątku Ewidencja majątku szkolnego Przychód i rozchód środków trwałych Ewidencja pomocy dydaktycznych wybrane problemy Księgowanie operacji na zbiorach bibliotecznych Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych PO nr 8 sierpnień

4 5. Inwentaryzacja majątku szkoły Spis z natury inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych Wybrane problemy z zakresu ewidencji różnic inwentaryzacyjnych w majątku szkoły Gospodarowanie majątkiem szkoły Ogólne zasady gospodarowania majątkiem w szkole Majątek szkoły w pytaniach i odpowiedziach Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych raz w roku Które składniki majątku szkoły podlegają amortyzacji Prawidłowa ewidencja szczegółowa majątku Odpis amortyzacyjny od zlikwidowanych środków trwałych Wymiana monitora i jej wpływ na wartość początkową zestawu Niedobór pomocy dydaktycznych ujęcie w księgach rachunkowych i dokumentacji inwentaryzacyjnej Inwentaryzacja programów komputerowych w szkole, które nie są pomocami dydaktycznymi Wpływ inwestycji realizowanej przez gimnazjum na zamknięcie roku Obowiązki szkoły w zakresie ewidencji majątku Kto powinien podpisać dokument PT Czy pozostałe środki trwałe należy wykazywać w sprawozdaniu F Jak zaksięgować PT na ulepszenie Dwie szkoły w jednym budynku Inwentaryzacja nieruchomości a gminny zasób nieruchomości Środek trwały wymagający montażu Jak zaksięgować zawiniony niedobór Co zrobić ze zbędnym majątkiem

5 Magdalena Rypińska Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 5d95b655-ce6d-449d-95e6-a05c502bc46e Wstęp Na problemy w zarządzaniu majątkiem placówek oświatowych wpływa przede wszystkim to, że występują tu rodzaje majątku, które są charakterystyczne tylko dla sektora finansów publicznych. Nie bez znaczenia jest również specyfika oświaty i to, że w szkołach występuje majątek charakterystyczny tylko dla nich, taki jak środki dydaktyczne. Poza tym majątek ten jest bardzo rozbudowany. Niniejszy Poradnik zawiera usystematyzowany opis struktury majątku szkoły oraz omawia najważniejsze problemy związane z zarządzaniem nim. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów majątku występującego w każdej szkole, ze wskazaniem przepisów, które regulują jego istotę, oraz szczególnym uwzględnieniem majątku występującego tylko w szkołach, czyli środków dydaktycznych i zbiorów gromadzonych w bibliotekach szkolnych. Rozdział drugi poświęcony jest formom własności, jakie występują w jednostkach sektora finansów publicznych. Szczegółowo opisano formy powierzenia majątku, które dotyczą tylko sektora budżetowego, takie jak trwały zarząd czy powierzenie w nieodpłatne używanie. Majątek w placówkach oświatowych musi zostać odpowiednio zaewidencjonowany, a operacje na nim przeprowadzane właściwie udokumentowane. W rozdziale trzecim opisano zasady prowadzenia ksiąg inwentarzowych oraz zasady sporządzania dokumentów typowych dla operacji na majątku. PO nr 8 sierpnień

6 PORADNIK Oświatowy Rozdział czwarty dotyczy ewidencji majątku. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono w nim złożone operacje powodujące zmiany w majątku, które w zależności od okoliczności mogą powodować różne skutki w księgach rachunkowych. Istotnym elementem w gospodarowaniu majątkiem szkoły jest inwentaryzacja, którą szkoła ma obowiązek przeprowadzać zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W rozdziale piątym wskazano zasady przeprowadzania prawidłowego spisu z natury rzeczowych składników majątku, a także prawidłowe zapisy księgowe różnic w majątku stwierdzonych podczas inwentaryzacji, w zależności od tego, jakiego rodzaju majątku i jakiej sytuacji dotyczą. Szczególną uwagę zwrócono na sposób rozliczania różnic. Rozdział szósty Poradnika poświęcony jest ogólnym zasadom gospodarowania mieniem w szkole oraz regulacjom wewnętrznym opisującym te zasady (przykład instrukcji gospodarowania mieniem). Ostatnią część Poradnika wypełniają odpowiedzi na pytania, jakie trafiają do naszej redakcji od prenumeratorów. Te konkretne przykłady z praktyki pomagają w lepszym zrozumieniu zagadnień będących treścią numeru sierpniowego. 4

7 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 1. Charakterystyka majątku szkoły Szkoły i placówki oświatowe gospodarują specyficznym majątkiem, zarówno ze względu na fakt, że są podmiotami sektora finansów publicznych, jak i ze względu na charakter swojej działalności. Na podstawie szczególnych przepisów i zasad zarządza się w szkołach środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi czy pozostałymi środkami trwałymi. Część majątku generuje problemy charakterystyczne tylko dla szkół, ponieważ jego składniki, takie jak np. pomoce dydaktyczne, występują tylko w oświacie. Poniżej przedstawiono rodzaje majątku, jakie występują w placówkach oświatowych, z podaniem ich definicji, wyceny, zasad gospodarowania oraz przepisów prawa, które się do nich odnoszą Środki trwałe Podstawą majątku każdej jednostki, również szkoły, są środki trwałe. Ich istotę określa art. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), zgodnie z którym środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Jak widać, z punktu widzenia uor nie ma tu znaczenia kwestia własności. Tak więc w szkole środkami trwałymi będą rzeczowe aktywa trwałe spełniające kryteria ustawowe stanowiące własność szkoły, a także powierzone jej w trwały zarząd lub nieodpłatne używanie. W szkołach, tak jak we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, definicja środków trwałych wynikająca z uor dotyczy zarówno środków trwałych tzw. podstawowych lub wysokocennych (ewidencjonowanych na koncie 011), jak i pozostałych środków trwałych (ewidencjono- PO nr 8 sierpnień

8 PORADNIK Oświatowy wanych na koncie 013). Różnica między tymi dwoma rodzajami majątku wynika z przepisów szczególnych. Podstawowym kryterium odróżniającym środki trwałe od pozostałych środków trwałych jest kryterium wartości początkowej, ponieważ do środków trwałych zalicza się te, których wartość początkowa jest wyższa niż 3500 zł (kwota wynikająca z ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; dalej: updop), gdzie dla środków trwałych nieprzekraczających tej wartości można dokonywać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia takiego środka trwałego do używania). Środki trwałe w szkole ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane w czasie, w odróżnieniu od pozostałych środków trwałych, które są umarzane jednorazowo (o czym będzie jeszcze mowa). Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bud żetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont), środki trwałe umarza się i amortyzuje na zasadach wskazanych w uor. Zastosowanie mają tu stawki określone w updop. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont daje też możliwość określenia tych stawek przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego dla podległych sobie jednostek organizacyjnych. W ten sposób dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, czyli składników majątku o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 3500 zł. W zakresie amortyzacji środków trwałych rozporządzenie dopuszcza zastosowanie uproszczenia w jednostkach zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych. Wśród jednostek sektora finansów publicznych są to przede wszystkim jednostki budżetowe. Mogą one umarzać i amortyzować środki trwałe (dotyczy to również wartości niematerialnych i prawnych) jednorazowo za cały rok, zamiast za okresy miesięczne. 6

9 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy ZAPAMIĘTAJ! Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynikające z uor obowiązują także jednostki sektora finansów publicznych. Odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego zaczyna się więc dokonywać od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia go do używania, a przestaje w następnym miesiącu po wycofaniu z ewidencji (np. z powodu likwidacji, niedoboru, kradzieży itp.). Amortyzacja środka trwałego kończy się również w chwili zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego (czyli kiedy zamortyzuje się on w całości). Dlatego też ustalenie odpisów amortyzacyjnych w szkołach i innych jednostkach zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych będzie polegało na obliczeniu na koniec roku odpisów amortyzacyjnych jako iloczynu wartości początkowej i stopy amortyzacji, z uwzględnieniem okresu użytkowania. PRZYKŁAD Szkoła podstawowa zakupiła 15 maja 2013 r. specjalistyczny zestaw komputerowy o wartości 5000 zł, który od razu został przyjęty do użytkowania. Stopa amortyzacji zgodnie z updop 30%. Odpis amortyzacyjny za 2013 r. tego środka trwałego ustalić należy następująco: 5000 zł 30% = 1500 zł odpis roczny, 1500 zł : 12 = 125 zł odpis miesięczny, 125 zł 7 miesięcy (rozpoczęcie amortyzowania od czerwca) = 875 zł odpis za 2013 r. Do środków trwałych w placówkach oświatowych zaliczają się również grunty, których zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont nie amortyzuje się. SCHEMAT. Ewidencja amortyzacji środków trwałych 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 400 Amortyzacja 860 Wynik finansowy 1 2 Objaśnienia do schematu: 1. Amortyzacja środków trwałych za dany okres (np. miesiąc, rok) Wn 400, Ma Przeksięgowanie amortyzacji na wynik finansowy w końcu roku Wn 860, Ma 400 PO nr 8 sierpnień

10 PORADNIK Oświatowy W przypadku ustalania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych należy oprócz okresu użytkowania uwzględnić również zmiany ich wartości początkowej, które najczęściej następują wskutek ulepszeń środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego ulega podwyższeniu w przypadku dokonania jego ulepszenia. Należy je sfinansować z wydatków inwestycyjnych, w przeciwieństwie do remontu, który finansowany jest z wydatków bieżących i nie powoduje zwiększenia wartości początkowej środka. Pojęcie ulepszenia uregulowane zostało w uor. Zgodnie z art. 31 ust. 1 uor, wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Przepis wskazuje, że ową wartość użytkową mierzyć można: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji, innymi miarami. Natomiast istota remontu uregulowana została w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane). Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zasadniczą różnicą pomiędzy ulepszeniem środka trwałego a jego remontem jest cel, w jakim dokonuje się określonych działań (robót) na środku trwałym. Jeśli celem jest podniesienie wartości użytkowej środka trwałego, np. poprzez wydłużenie okresu jego używania czy też znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, to mamy do czynienia z ulepszeniem. Jeśli jednak dane działanie podjęte jest w celu przywrócenia pierwotnej wartości użytkowej, którą środek trwały utracił w wy- 8

11 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy niku zużycia, to jest to niewątpliwie remont, nawet jeśli użyte materiały budowlane są innej generacji i znacznie wyższej jakości (np. wymiana zużytej stolarki okiennej). Pewną wskazówką może być też kwota poniesionych nakładów, ponieważ o ulepszeniu mówimy dopiero wtedy, kiedy koszty podjętych działań na środku trwałym są wyższe niż 3500 zł. Jeśli poniesione nakłady nie przekraczają tej kwoty, to jest to remont. Nie zmienia to jednak faktu, że działania o znacznej wartości (np. kilkuset tysięcy złotych) nadal mogą być wydatkami o charakterze remontowym, finansowanymi z 427. Jak już wspomniano, decydujący jest cel ich poniesienia. Mimo przytoczonych wyżej uregulowań prawnych ulepszenie środków trwałych sprawia w praktyce problem, ponieważ w pewnej części jest to kwestia uznaniowa osób podejmujących decyzję w jednostce bud żetowej (czyli co według nich podwyższa wartość użytkową danego środka trwałego, a co nie). W tabeli przedstawiono przykłady remontów i ulepszeń. TABELA. Przykłady remontów i ulepszeń DZIAŁANIE CHARAKTER DZIAŁANIA UWAGI W gimnazjum zaadaptowano dotychczasowe pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 10 m 2 na składnicę akt (koszty 5820 zł) remont Działanie spowodowało powstanie pomieszczenia o nowej funkcjonalności, jednak trudno tu mówić o wzroście z tego powodu wartości użytkowej całego środka trwałego, jakim jest budynek. W szkole zaadaptowano dotychczasowe pomieszczenie gospodarcze na salę lekcyjną (koszty 2250 zł) Położono sieć komputerową w skrzydle budynku dotychczas niezinformatyzowanym (koszt zł) remont ulepszenie Jak wyżej. Ponadto decydująca jest tutaj wysokość poniesionych nakładów. W przypadku kwoty niższej niż 3500 zł nie mamy do czynienia z ulepszeniem. Działanie dotyczy znacznej części budynku. Dostępność sieci komputerowej w całym skrzydle budynku niewątpliwie dodatnio wpływa na wartość użytkową obiektu. PO nr 8 sierpnień

12 PORADNIK Oświatowy Wymieniono stolarkę okienną w części budynku ze względu na zużycie dotychczasowej (przestała spełniać swoje podstawowe funkcje). Koszt zł remont Mimo kosztów wyższych niż 3500 zł podjęte działania miały na celu przywrócenie stanu pierwotnego. Przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły (koszt zł) ulepszenie Niewątpliwie działanie to wpłynie na wydłużenie okresu używania budynku oraz na koszty jego eksploatacji. Wartość użytkowa budynku wzrośnie, mamy więc ulepszenie. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nad salą gimnastyczną (koszt zł) ulepszenie lub remont W tym przypadku istotny jest cel, w jakim dokonano wymiany. Jeśli dach zmieniany jest w związku ze zużyciem i niespełnianiem swojej funkcji przez poprzednie pokrycie, to będzie to remont. Jeśli jednak pokrycie dachowe wymieniane jest np. w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku, może być również ulepszeniem. Ewidencyjnie również jest istotna różnica pomiędzy ulepszeniem a remontem, ponieważ ulepszenie ewidencjonowane jest jak inwestycje, natomiast remont jak wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono przykładowe ewidencje ulepszenia i remontu. PRZYKŁAD Szkoła podstawowa wykonała termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu budynku, wykonaniu elewacji i wymianie stolarki okiennej. Koszt termomodernizacji zł. Wykonawca zgodnie z umową wystawił 2 faktury częściowe: na zł i zł. SCHEMAT. Ewidencja ulepszenia 080 Środki trwałe 201 Rozrachunki z odbiorcami w budowie (inwestycje) i dostawcami 011 Środki trwałe 1) (3 4) (1 3) ) (2 10

13 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 810 Dotacje budżetowe płatności z budżetu środków 130 Rachunek europejskich oraz środki bieżący jednostki z budżetu na inwestycje 800 Fundusz jednostki (4 5) (6 6) (5 Objaśnienia do schematu: 1. Faktura częściowa za wykonane prace termomodernizacji Wn 080, Ma Faktura częściowa za wykonane prace termomodernizacji Wn 080, Ma Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (budynku) wskutek ulepszenia Wn 011, Ma Zapłata za wykonaną termomodernizację Wn 201, Ma Równowartość wydatków dokonanych na sfinansowanie inwestycji Wn 810, Ma 800 (księgowanie równoległe do księgowania zapłaty za zakupiony środek trwały) Przeksięgowanie na koniec roku salda konta 810 na fundusz jednostki (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach) Wn 800, Ma PRZYKŁAD Jednostka budżetowa wykonała remont elewacji ze względu na całkowite jej zniszczenie. Koszt robót to zł. SCHEMAT. Ewidencja remontu 201 Rozrachunki 402 Usługi obce z odbiorcami i dostawcami 130 Rachunek bieżący 1 2 Objaśnienia do schematu: 1. Faktura za wykonane prace remontowe Wn 402, Ma Zapłata za wykonane prace remontowe Wn 201, Ma PRZYKŁAD Ustalenie odpisu amortyzacyjnego ulepszonego środka trwałego Gimnazjum posiada budynek o wartości początkowej zł, stopa amortyzacji 2,5%. W 2013 r. przeprowadzono modernizację (wymiana dachu i docieplenie budynku), której koszty wyniosły zł, a którą zakończono we wrześniu. W tym też miesiącu zwiększono wartość początkową środka trwałego o koszty tej modernizacji (księgowanie: Wn 011, Ma 080). PO nr 8 sierpnień

14 PORADNIK Oświatowy Odpis amortyzacyjny za 2013 r. wyniesie: zł 2,5% = 8750 zł odpis roczny przed ulepszeniem, 8750 zł : 12 = 729 zł odpis miesięczny przed ulepszeniem, 729 zł 9 miesięcy = 6561 zł amortyzacja za okres przed ulepszeniem, zł 2,5% = zł odpis roczny po ulepszeniu, zł : 12 = 969 zł odpis miesięczny po ulepszeniu, 969 zł 3 miesiące = 2907 zł amortyzacja za okres po ulepszeniu. Odpis amortyzacyjny budynku za 2013 r. wyniesie: 6561 zł zł = 9468 zł Pozostałe środki trwałe Pozostałe środki trwałe są specyficzną kategorią majątku, występującą tylko w sektorze finansów publicznych. Jak już wspomniano, są to również środki trwałe w rozumieniu uor, należy więc stosować do nich te same zasady ewidencji i inwentaryzacji wynikające z prawa bilansowego, które stosuje się do podstawowych środków trwałych. Kategoria pozostałych środków trwałych została określona w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. Pozostałymi środkami trwałymi są: środki dydaktyczne w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, odzież i umundurowanie, inwentarz żywy. Co istotne powyższe kategorie majątku zaliczane są do pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość początkową. Do pozostałych środków trwałych zalicza się także te środki trwałe, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w updop, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (obecnie wartość ta wynosi 3500 zł). PRZYKŁAD Gimnazjum zakupiło tablicę multimedialną o wartości początkowej 9820 zł. Tablica ta została zakwalifikowana do pozostałych środków trwałych, mimo że jej wartość jest wyższa niż 3500 zł, ponieważ jest pomocą dydaktyczną, 12

15 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy a te zaliczane są do pozostałych środków trwałych niezależnie od ich wartości początkowej. PRZYKŁAD W szkole podstawowej zakupiono komputer do księgowości o wartości początkowej 2450 zł. Komputer zaksięgowano jako pozostały środek trwały, ponieważ jego wartość początkowa jest niższa niż 3500 zł (nie może więc być uznany za podstawowy środek trwały). PRZYKŁAD W szkole fotograficznej zakupiono 2 aparaty fotograficzne o wartości 3600 zł każdy. Jeden z nich przeznaczony jest do prowadzenia zajęć z fotografii, drugi jest używany do tworzenia potrzebnej w szkole dokumentacji fotograficznej (budynku, prowadzonych zajęć itp.). Pierwszy aparat zaksięgowany został jako pozostały środek trwały, ponieważ stanowi pomoc dydaktyczną. Drugi jako środek trwały (podstawowy), ponieważ nie jest pomocą dydaktyczną, a jego wartość jest wyższa niż 3500 zł. Niezależnie od wartości początkowej, również pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo w momencie (miesiącu) przyjęcia do używania Pomoce dydaktyczne Pomoce dydaktyczne stanowią, obok wyposażenia, znaczną część pozostałych środków trwałych, przy czym warto zauważyć, że ta kategoria majątku może wystąpić tylko w szkołach i placówkach oświatowych. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont wskazuje bowiem wyraźnie, że do pozostałych środków trwałych zalicza się środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych. We wcześniejszym stanie prawnym przepisy wymieniały środki dydaktyczne jako pozostałe środki trwałe nie precyzując, w jakich jednostkach mogą się one znajdować. Środki dydaktyczne były więc kategorią, która mogła występować również w innych podmiotach sektora finansów publicznych, nawet jeśli istotą ich działalności nie była działalność edukacyjna. W obowiązującym rozporządzeniu doprecyzowano, że środki PO nr 8 sierpnień

16 PORADNIK Oświatowy dydaktyczne służą procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, co oznacza, że z pomocami dydaktycznymi można się spotkać tylko w tego rodzaju jednostkach. Najważniejsze z punktu widzenia klasyfikacji zdarzeń jest to, że pomoce dydaktyczne są zaliczane do pozostałych środków trwałych (a więc księgowane na koncie 013), bez względu na ich wartość. ZAPAMIĘTAJ! Jeśli wartość początkowa danego środka trwałego przekracza kwotę 3500 zł, a zakupiony został do celów dydaktycznych, to zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont zalicza się go do pozostałych środków trwałych (konto 013), a nie do środków trwałych (konto 011). Ma to również swoje odzwierciedlenie w planie finansowym szkoły. Zakupy takie będą ujmowane i finansowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a nie z paragrafów inwestycyjnych (w przypadku kiedy wartość przekracza 3500 zł) czy bieżących (jeśli wartość jest niższa niż 3500 zł). PRZYKŁAD W gimnazjum zakupiono dwa laptopy o wartości 4700 zł każdy. Przeznaczone są do pracowni komputerowej, w której służyć mają do celów edukacyjnych. Ponieważ zakupione laptopy przeznaczone są do celów dydaktycznych i ich wartość początkowa nie ma tu znaczenia, zakup zostanie sfinansowany z 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. PRZYKŁAD W gimnazjum zakupiono komputer do sekretariatu szkoły w cenie 2700 zł. Komputer ten będzie stanowić pozostałe środki trwałe (zostanie zaksięgowany na koncie 013), ze względu na wartość początkową niższą niż 3500 zł. Zakup zostanie sfinansowany z 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Jeśli cena komputera przekraczałaby kwotę 3500 zł, a nie byłby on przeznaczony do celów dydaktycznych, stanowiłby środki trwałe (konto 011), a jego zakup w planie finansowym zostałby ujęty w 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 14

17 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy 1.4. Zbiory biblioteczne Kolejnym charakterystycznym składnikiem majątku w jednostkach oświatowych są zbiory biblioteczne (czyli książki i inne zbiory biblioteczne). Zbiory biblioteczne stanowią zbiory bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności przy szkołach funkcjonują biblioteki szkolne. Zbiory biblioteczne jako składnik majątku (także w rozumieniu ewidencji) występują więc tylko w tych jednostkach, które w ramach swojej działalności posiadają biblioteki (a takimi jednostkami są szkoły). Materiałami bibliotecznymi są zgodnie z art. 5 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach przede wszystkim dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne. Nie stanowią zbiorów bibliotecznych publikacje fachowe nabywane w celu używania ich przez określone komórki lub pracowników jako pomoc w pracy (czyli nieprzeznaczone do wypożyczania ). PRZYKŁAD Dyrektor szkoły zakupił komplet publikacji pt. Awans zawodowy nauczyciela, który nie został przekazany konkretnemu nauczycielowi, a przeznaczony do biblioteki szkolnej po to, aby mogli go wypożyczać wszyscy zainteresowani. Publikacje te stanowią zbiory biblioteczne. PRZYKŁAD Dyrektor szkoły zakupił książkę pt. Prawidłowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej i przekazał ją nauczycielowi, któremu powierzył bezterminowo obowiązki prowadzenia księgi protokołów rady. Publikacja ta stanowi publikację fachową, nie jest zbiorem bibliotecznym. Nie stanowią również zbiorów bibliotecznych pomoce dydaktyczne. PO nr 8 sierpnień

18 PORADNIK Oświatowy PRZYKŁAD W szkole podstawowej zakupiono komplet książek pt. Życie na ziemi, które przekazano do pracowni przyrodniczej. W tym przypadku książki są pomocą dydaktyczną i nie stanowią zbiorów bibliotecznych. Do ewidencji zbiorów bibliotecznych służy konto 014. Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwłaszcza przychody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych oraz nadwyżki zbiorów. Na stronie Ma tego konta ewidencjonuje się rozchód zbiorów bibliotecznych w związku z ich likwidacją, sprzedażą lub nieodpłatnym przekazaniem oraz niedobory zbiorów. W przypadku zbiorów bibliotecznych istotny jest również sposób prowadzenia ewidencji analitycznej zbiorów, który wynika z odrębnych przepisów. Należy ją prowadzić według zasad rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, ujmując wpływy i ubytki w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów, oraz w ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian. Ewidencja zbiorów bibliotecznych powinna obejmować: sumaryczną ewidencję wpływów polegającą na wstępnym ujęciu ewidencyjnym wszystkich materiałów wpływających do biblioteki, bez względu na źródło ich wpływu, szczegółową ewidencję wpływów obejmującą materiały włączane do zbiorów, prowadzoną w księdze inwentarzowej, szczegółową i sumaryczną ewidencję ubytków obejmującą materiały wyłączane ze zbiorów na podstawie protokołów ubytków prowadzoną w rejestrze ubytków, finansowo-księgową ewidencję wpływów i ubytków (w jednostkach sektora finansów publicznych prowadzoną na koncie 014). Poleć znajomemu 16

19 Majątek szkoły: ewidencja, gospodarowanie, wycena wybrane problemy W szkołach ewidencję analityczną do konta 014 stanowić będzie szczegółowa ewidencja wpływów, czyli księga inwentarzowa, według wzoru: ZAPAMIĘTAJ! Zbiory biblioteczne (oraz konto 014 w planie kont) funkcjonują tylko w tych szkołach, w których funkcjonuje zorganizowana biblioteka szkolna. Jeśli takiej biblioteki nie ma, nie funkcjonuje rodzaj majątku, jakim są zbiory biblioteczne, a kupowane publikacje księgowane są bezpośrednio w koszty Wartości niematerialne i prawne Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych również reguluje uor (w art. 3), według której są nimi nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. PO nr 8 sierpnień

20 PORADNIK Oświatowy W szkołach (tak jak i w większości jednostek sektora finansów publicznych) nie wystąpią takie rodzaje wartości niematerialnych i prawnych jak patenty, znaki towarowe czy kontrakty know-how. Przede wszystkim na tę kategorię majątku składać się będą programy komputerowe. Warto tu zwrócić uwagę na określony w uor warunek przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok (jest to kryterium potraktowania danego składnika majątku jako trwały, a wartości niematerialne i prawne zaliczają się do majątku trwałego szkoły). Zdarzają się bowiem programy komputerowe (licencje) na okresy krótsze niż rok bądź też dokładnie na rok (np. licencje na programy antywirusowe, licencje na czasowy dostęp do zasobów wiedzy czy portalu). Należy pamiętać, że tego typu licencje nie mogą być traktowane jako wartości niematerialne i prawne (ze względu na to, że nie wyczerpują znamion określonych dla tego rodzaju majątku w uor). Ewidencjonuje się je bezpośrednio w koszty (nie stanowią one składnika majątku w szkole). Wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią również programy komputerowe stanowiące pomoce dydaktyczne. PRZYKŁAD W szkole podstawowej zakupiono licencję na korzystanie z internetowego portalu wiedzy na okres 3 miesięcy oraz licencję na program antywirusowy na rok. Licencja ta nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej, ponieważ jej okres ekonomicznej użyteczności jest krótszy niż rok, a ustawa wskazuje wyraźnie, że wartości niematerialne i prawne stanowią prawa majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. PRZYKŁAD Do szkoły zakupiono licencje na pakiet Microsoft Office w celu zainstalowania ich w pracowni komputerowej i wykorzystywania w nauczaniu informatyki. Licencje te nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, tylko pomoce dydaktyczne, czyli powinny zostać zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych należy pamiętać, że amortyzuje się je tak jak środki trwałe, ale na nieco innych zasadach. 18

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Anna Żyła Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Redaktor merytoryczna Małgorzata Krajewska Kierownik projektu Witold Korczyc Sekretarz redakcji Jadwiga Rzepecka-Makara Projekt

Bardziej szczegółowo

Część I Aktywa trwałe

Część I Aktywa trwałe Część I Aktywa trwałe Izabela Świderek Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym 1. Wyjaśnienie pojęć Środki trwałe (art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniające Załącznik Nr 1, 3, 6, 13 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Gmina, czyli nasz organizator, przekazała nam umową użyczenia budynek w celu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-04-29 w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: gospodarki składnikami majątku trwałego, wyposażenia i materiałami Na podstawie art. 66, ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji gospodarki środkami rzeczowymi Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł?

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego, zakupiliśmy

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Czym jest amortyzacja Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych Ujawnienie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Stosowane przez jednostkę metody wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Stosowane przez jednostkę metody wyceny aktywów i pasywów wynikają z: Załącznik nr 2 Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Stosowane przez jednostkę metody wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Ustawa o rachunkowości w jsfp Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts JSFP prowadzą rachunkowość według przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych. UoR w jsfp JSFP

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE PRACY

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE PRACY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2007 Głównego Inspektora Pracy z dnia 16 października 2007 r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE PRACY Postanowienia

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/2010 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez Jednostkę zasady

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wskazania właściwej ewidencji dotyczą m.in. wydatków ponoszonych przez Starostwo Powiatowe, szkoleń zagranicznych, inwentaryzacji, zakupu komputerów.

Wskazania właściwej ewidencji dotyczą m.in. wydatków ponoszonych przez Starostwo Powiatowe, szkoleń zagranicznych, inwentaryzacji, zakupu komputerów. Wskazania właściwej ewidencji dotyczą m.in. wydatków ponoszonych przez Starostwo Powiatowe, szkoleń zagranicznych, inwentaryzacji, zakupu komputerów. Pytanie 1 Jak prawidłowo zakwalifikować wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 27 grudnia 2010 r. Rzeczowe aktywa trwałe część 4 dr Katarzyna Trzpioła Zmiany wartości początkowej aktualizacja wyceny, ulepszenie polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD Zarządzenie Nr R-0161/8/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/54/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

I. Podstawę prowadzenia rachunkowości budżetu gminy stanowi dokumentacja przyjętych zasad opracowanych na podstawie :

I. Podstawę prowadzenia rachunkowości budżetu gminy stanowi dokumentacja przyjętych zasad opracowanych na podstawie : Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/2006 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Polityka rachunkowości Gminy Radziejów według której prowadzić należy księgi rachunkowe I. Podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2r. I. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę Regulaminu rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina, zwanego dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 91./2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 15 grudnia 2011r. I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rachunkowość instytucji kultury

Rozdział I. Rachunkowość instytucji kultury Ewa Ostapowicz, Marianna Sobolewska Rozdział I. Rachunkowość instytucji kultury 1. Zasady (polityka) rachunkowości Instytucje kultury, podobnie jak wszystkie inne jednostki prowadzące księgi rachunkowe,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować dotację dla tych instytucji i księgować zakup pozostałych środków trwałych?

Jak ewidencjonować dotację dla tych instytucji i księgować zakup pozostałych środków trwałych? Jak ewidencjonować dotację dla tych instytucji i księgować zakup pozostałych środków trwałych? Pytania 1. Czy sporządzając rachunek zysków i strat otrzymana od organizatora dotacja podmiotowa przez instytucję

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.8.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej 1 Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej Rachunkowość budżetowa jest specyficzną odmianą rachunkowości, bazuje na ogólnych zasadach rachunkowości, ale równocześnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (Załącznik nr 8) OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 26 sierpnia 2016 r. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego I. Wycena aktywów i pasywów Aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN ŚRODKI TRWAŁE (1) Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 28/ ) 1. Ogólne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 28/ ) 1. Ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 28/2009 Zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego 1) 1. Ogólne 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo