Rachunkowość finansowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość finansowa"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak

2 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Wycena składników majątku zasady Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

3 Program zajęć I.Zakres tematyczny zajęć 1) Wycena składników majątku - zasady 2) Rzeczowe aktywa trwałe - Definicja środków trwałych, środków trwałych w budowie - Wycena środków trwałych, środków trwałych w budowie - Ewidencja zakupu i sprzedaży środków trwałych - Ewidencja likwidacji środków trwałych - Aktualizacja wyceny i trwała utrata wartości - Amortyzacja 2) Wartości niematerialne i prawne (WNiP) - Definicja - Wycena i ujęcie w bilansie - Amortyzacja - Ewidencja zakupu - Ewidencja likwidacji

4 Wycena majątku podstawowe zasady Wycena majątku: - Bieżąca (na dzień powstania) - Bilansowa (na dzień bilansowy) Kategorie cen składników majątku: - Cena zakupu - Cena nabycia - Skorygowana cena nabycia - Cena sprzedaży netto - Wartość godziwa - Koszt wytworzenia produktu

5 Wycena majątku - podstawy Cena zakupu składnika aktywów: - kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym.

6 Wycena majątku - podstawy Cena nabycia składnika aktywów: - cena zakupu składnika aktywów (jw.) powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. (art. 28 ust. 8 UoR)

7 Wycena majątku - podstawy Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. (art. 28 ust. 8a UoR)

8 Wycena majątku - podstawy Cena sprzedaży netto składnika aktywów: możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena jego sprzedaży, - bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, - pomniejszona o - rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz - koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a - powiększona o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy. (art. 28 ust. 5 UoR)

9 Wycena majątku - podstawy Wartość godziwa: - kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. (art. 28 ust. 6 UoR)

10 Wycena majątku - podstawy Koszt wytworzenia produktu: - obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. (art. 28 ust. 3 UoR). (szerzej przy temacie o ewidencji wyrobów gotowych)

11 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) Rzeczowe aktywa trwałe

12 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe W bilansie: II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

13 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Definicja środków trwałych (art. 3 ust.1 pkt 15 UoR) Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy*.

14 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Środki trwałe d) inwentarz żywy - przede wszystkim zwierzęta hodowlane, nieprzeznaczone do sprzedaży, wchodzące w skład tzw. stada podstawowego. Od zwierząt tych nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. ( ) uwzględniając kryterium istotności celowe jest do środków trwałych zaliczyć: konie i inne zwierzęta pociągowe, konie hodowlane (klacze i ogiery), bydło hodowlane (krowy i buhaje), trzodę (maciory i knury) oraz owce (matki i tryki-skopy). Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się pozostałe zwierzęta: młode w odchowie (cielęta, jałówki i buhajki, źrebaki, prosięta, warchlaki, maciorki i knurki, jagnięta i jarlaki), zwierzęta w tuczu (opasy, konie rzeźne, bekony i tuczniki, drób w tuczu), tucz hodowlany (nioski i kurczęta), roje pszczół, zwierzęta udomowione (psy, koty, świnki morskie, ryby w akwarium i inne), zwierzęta futerkowe raz zwierzęta będące przedmiotem obrotu handlowego ( ) (za: Zamknięcie roku 2010, s. 57).

15 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Wycena środków trwałych: 1) bieżąca - w momencie przyjęcia do użytkowania 2) na dzień bilansowy

16 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Wycena środków trwałych 1) w momencie przyjęcia do użytkowania - według wartości początkowej, tj.: cenie nabycia* lub koszcie wytworzenia* środka trwałego, powiększonych o koszty jego ulepszenia, Ulepszenie - przebudowa, rozbudowa, modernizacja lub rekonstrukcja, powodujące, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (art. 31 ust.1 UoR).

17 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Wycena środków trwałych - bieżąca c.d. * Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje: - ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy; 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. (art. 28 ust.8 UoR)

18 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Bieżąca wycena środków trwałych - ustalenie wartości początkowej Rodzaj zdarzenia gospodarczego Odpłatne nabycie środka trwałego Wytworzenie we własnym zakresie Nabycie w formie darowizny lub inny nieodpłatny sposób Środki trwałe wniesione w formie aportu za udziały (akcje) Łączenie się spółek metodą nabycia Podstawowe kategorie wartości początkowej Cena nabycia Koszt wytworzenia Wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa określa tę wartość w kwocie niższej Wartość ustalona przez wnoszącego nie wyższa od wartości rynkowej Wartość godziwa, którą jest wartość rynkowa środków trwałych lub wartość według niezależnej wyceny

19 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Wycena środków trwałych 2) na dzień bilansowy wg wartości netto, czyli: - cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub - wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o: - odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. (art. 28 ust. 1 pkt 1 UoR)

20 Rzeczowe aktywa trwałe Dokumentacja środków trwałych 1) dokumentacja obrotu środkami trwałymi OT - przyjęcie środka trwałego PT - protokół przekazania/przyjęcia środka trwałego MT - zmiana miejsca użytkowania LT - likwidacja środka trwałego protokół fizycznej likwidacji środka trwałego; 2) dokumentacja ksiąg pomocniczych - książka inwentarzowa środków trwałych - karty szczegółowe środków trwałych - tabele amortyzacyjne; 3) dokumentacja aktualizacji środków trwałych.

21 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe w budowie Definicja środków trwałych w budowie Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (art. 3 ust.1 pkt 16 UoR)

22 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe w budowie Wycena środków trwałych w budowie: 1) w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych: w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, obejmującą ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy; 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. (art. 28 ust. 8 UoR)

23 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe w budowie Wycena środków trwałych w budowie: 2) na dzień bilansowy: w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o: - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. (art. 28 ust. 1 pkt 2 UoR) (nie amortyzuje się)

24 Rzeczowe aktywa trwałe Zaliczki na środki trwałe - to środki pieniężne przekazywane dostawcom na poczet przyszłych dostaw środków trwałych, - wykazywane w wartości nominalnej, czyli kwot przekazanych dostawcy zamówienia.

25 Rzeczowe aktywa trwałe Zwiększenia środków trwałych: zakup środków trwałych, wytworzenie we własnym zakresie, otrzymanie w formie wniesionych aportów, otrzymanie jako darowizny, przyjęcie na podstawie umowy leasingu finansowego, ujawnienie nadwyżek w wyniku inwentaryzacji, aktualizacja wyceny. (przyjęcie składników majątkowych do ewidencji według podziału na grupy i rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych - Dz.U nr 112 poz. 1317, z późn. zm.)

26 Rzeczowe aktywa trwałe Zmniejszenia środków trwałych: zużycie środków trwałych, odsprzedaż środków trwałych, przekazanie w formie aportu, przekazanie jako darowizny, likwidacja środków trwałych, przekazanie na podstawie umowy leasingu, ujawnienie niedoboru.

27 Rzeczowe aktywa trwałe obce Rzeczowe aktywa trwałe: - własne (gdy w myśl prawa amortyzuje korzystający) - obce Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4 (Art. 3 ust. 1 pkt 14 i 15 UoR) Ewidencja pozabilansowa konta pozabilnansowe: - Środki trwałe dzierżawione - Środki twałe w likwidacji - Niskocenne składniki rzeczowe długoterminowego użytkowania (przy temacie amortyzacji)

28 Rzeczowe aktywa trwałe Przykład - zakup środka trwałego, którego przyjęcie nie wymaga budowy/montażu/instalowania) Jednostka gospodarcza zakupiła maszynę i otrzymała fakturę VAT na kwotę brutto 4392 zł (VAT 22%). Jednostka rozliczyła podatek VAT i oddała maszynę do użytkowania (OT). Konto pomocnicze - rozliczeniowe Rozliczenie zakupu :

29 Rzeczowe aktywa trwałe Przykład - zakup środka trwałego, którego przyjęcie wymaga budowy/montażu/instalowania) Jednostka gospodarcza zakupiła maszynę i otrzymała fakturę VAT na kwotę brutto 4392 zł (VAT 22%). Maszyna wymagała montażu - otrzymano fakturę za montaż zakupionej maszyny na kwotę brutto 1220 zł (VAT 22%). Po montażu oddano maszynę do użytkowania (OT).

30 Rzeczowe aktywa trwałe Ewidencja sprzedaży środka trwałego moment rzeczowy Środki trwałe Umorzenie środków trwałych b a Pozostałe koszty operacyjne a) Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego b) Przeksięgowanie wartości księgowej netto Pozostałe koszty i przychody operacyjne - związane pośrednio z działalnością operacyjną, a w szczególności koszty i przychody związane: b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNiP, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz WNiP, zaliczanych do inwestycji (art. 3. ust. 1 pkt 32 UoR)

31 Rzeczowe aktywa trwałe Ewidencja sprzedaży środka trwałego moment prawnofinansowy Pozostałe przychody operacyjne 1b Rozrachunki z odbiorcami / Inne rozrachunki 1a VAT należny 1c Zaksięgowanie faktury za sprzedany środek trwały a) łączna kwota faktury (cena brutto) b) cena sprzedaży netto c) ujęty w fakturze VAT

32 Rzeczowe aktywa trwałe Przykład sprzedaż ŚT: Jednostka gospodarcza sprzedała maszynę o wartości początkowej zł i dotychczasowym umorzeniu 6600 zł, wystawiając fakturę VAT na kwotę brutto 4428 zł (VAT 23%). Jednostka poniosła koszty transportu sprzedanej maszyny do odbiorcy i otrzymała od przewoźnika fakturę na kwotę 800 zł netto (VAT 23%). 1) Moment rzeczowy 2) Moment prawno-finansowy

33 Rzeczowe aktywa trwałe Przykład likwidacja środka trwałego Jednostka gospodarcza postawiła w stan likwidacji magazyn (LT) o wartości początkowej zł i dotychczasowym umorzeniu zł (przyczyny ekonomiczne). Jednostka zleciła rozbiórkę magazynu, za którą otrzymała od usługodawcy fakturę na 1353 zł brutto (VAT 23%).

34 Rzeczowe aktywa trwałe Ewidencja przekazania środka trwałego w formie darowizny Środki trwałe Umorzenie środków trwałych b a Pozostałe koszty operacyjne a) Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego b) Przeksięgowanie wartości księgowej netto

35 Rzeczowe aktywa trwałe Ewidencja otrzymania środka trwałego w formie darowizny Rozliczenie międzyokresowe przychodów Środki trwałe 1 Pozostałe przychody operacyjne 2 Umorzenie środków trwałych Amortyzacja 1) PT/OT wartość początkowa równa wartości brutto (wartości rynkowej) otrzymanego w formie darowizny środka trwałego. 2) PK rozliczenie przychodów z tytułu darowizny co okres - równoległe do amortyzacji (3). 3

36 Rzeczowe aktywa trwałe Ewidencja aktualizacji wyceny środka trwałego oraz trwałej utraty jego wartości

37 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Wycena środków trwałych - na dzień bilansowy według wartości netto, tj. 1) według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub 2) wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych: - o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także - o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. (art. 28 ust. 1 pkt 1 UoR)

38 Rzeczowe aktywa trwałe Aktualizacja wyceny środków trwałych (art. 31 UoR) Wartość początkowa i dotychczasowe umorzenie środków trwałych mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Aktualizacja wyceny tylko w przypadku: - rozporządzenia MF (urzędowa aktualizacja wyceny*); - zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego lub komunalnego, tj. przekształcenia ich w spółkę akcyjną lub z o.o., a także w przypadku łączenia się spółek metodą nabycia (aktualizacja przeprowadzona się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej) * Tzw. urzędowa aktualizacja wyceny na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów ostatnie rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz.U. Nr 7, poz. 34 ze zm.), obecnie regulują to ustawy o podatku dochodowym 15.5/22o/

39 Rzeczowe aktywa trwałe Przykład aktualizacja wyceny środka trwałego Jednostka posiada magazyn o wartości początkowej zł umorzony w wys zł. W celu urealnienia wyceny dokonano zwiększenia wartości magazynu o 50 % (na podstawie Rozporządzenia MF). Środki trwałe Sp (1) Umorzenie ŚT Sp (1) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny (1)

40 Rzeczowe aktywa trwałe Trwała utrata wartości środków trwałych - zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, - uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składników aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej (art. 28 ust. 7 UoR).

41 Rzeczowe aktywa trwałe Trwała utrata wartości ŚT(art. 32 ust. 4 i 5 UoR) dotyczy w szczególności : - zmiany technologii produkcji, - przeznaczenia do likwidacji, - wycofania z używania, - innych przyczyn uzasadnia dokonanie odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. => z wyjątkiem wcześniej przeszacowanych środków trwałych - odpis aktualizacyjny księguje się po stronie debetowej konta: kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości różnicy powstałej z wcześniejszego przeszacowania, pozostałe koszty operacyjne nadwyżkę odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości.

42 Rzeczowe aktywa trwałe Przykład - trwała utrata wartości Jednostka posiada magazyn o wartości początkowej zł umorzony na kwotę zł. Z powodu trwałej utraty wartości dokonano odpisu aktualizującego w wysokości zł. Podać wartość magazynu wykazywaną w bilansie.

43 Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Amortyzacja środków trwałych Wycena środków trwałych - na dzień bilansowy według wartości netto, tj. 1) według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub 2) wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych: - o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także - o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. (art. 28 ust. 1 pkt 1 UoR)

44 Rzeczowe aktywa trwałe Wartość początkową środków trwałych z wyjątkiem gruntów* niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu. (Art. 31 ust. 2 UoR) * grunty posiadają nieograniczony okres użytkowania i dlatego nie są amortyzowane. * prawo użytkowania wieczystego gruntu jest amortyzowane z uwagi na ograniczony okres użytkowania (według prawa podatkowego nie)

45 Rzeczowe aktywa trwałe Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. (Art. 32 ust. 1 UoR)

46 Rzeczowe aktywa trwałe Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności* środka trwałego (ŚT), na określenie którego wpływa w szczególności: 1) liczba zmian, na których pracuje ŚT; 2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego; 3) wydajność ŚT mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą produktów albo innym właściwym miernikiem; 4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania ŚT; 5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości ŚT. (Art. 32 ust. 2 UoR) * okres ekonomicznej użyteczności ŚT określa kierownik jednostki i może uznać, że okres ten pokrywa się z okresem amortyzacji wynikającym z zastosowania stawek podatkowych, co wymaga odpowiedniego zapisu w polityce rachunkowości jednostki.

47 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Amortyzacja a umorzenie środków trwałych

48 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Amortyzacja a umorzenie środków trwałych - Umorzenie to księgowe odzwierciedlenie procesu zużywania się środków trwałych poprzez sukcesywne dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności jednostki. - Amortyzacja to zużycie kosztowe, jej wartość jest odnoszona na wynik finansowy danego roku obrotowego => Skumulowana suma odpisów amortyzacyjnych stanowi umorzenie środków trwałych. - W bilansie środki trwałe ujmowane są w wartości netto.

49 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Metody amortyzacji 1) metoda amortyzacji równomiernej (liniowej) założenie: środek trwały zużywa się jednakowo w każdej jednostce czasu, przez cały przewidywany okres j ego używania 2) metoda amortyzacji nierównomiernej: - amortyzacja degresywna (założenie: wydajność pracy środka trwałego maleje), - amortyzacja progresywna (założenie: starzenie się obiektu powoduje wzrost kosztów), - amortyzacja naturalna (założenie: zużycie środka trwałego jest jednakowe na każdą jednostkę pracy, zużycie nie jest proporcjonalne do czasu.

50 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Środki trwałe odpisane jednorazowo w koszty - często przyjmowana zasada ustalona w przepisach podatkowych dotycząca dolnej granicy wartości środków trwałych (3 500 zł netto), co wymaga odpowiedniego zapisu w polityce rachunkowości, - przedmioty o małej wartości początkowej, spełniające kryteria środków trwałych, można wówczas: spisać w momencie oddania ich do używania w ciężar kosztów zużycia materiałów (w ewidencji pozabilansowej Niskocenne składniki rzeczowe długoterminowego użytkowania ), przyjąć na środki trwałe i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego; składniki te będą w ewidencji środków trwałych, lecz w momencie przyjęcia do ewidencji zostaną całkowicie umorzone.

51 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Ujęcie odpisu amortyzacyjnego Umorzenie środków trwałych Amortyzacja X 1 X

52 Rzeczowe aktywa trwałe amortyzacja liniowa Amortyzacja liniowa Stawka umorzeniowa roczna Wart pocz Przewidywany okres ekonomicznej uż Stawka Wart.pocz.x Stopa umorzeniow a umorzeniow roczna a roczna Stopa umorzeniowa roczna = 100% Lata

53 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Przykład amortyzacja liniowa i degresywna (degresywno-liniowa) Jednostka gospodarcza zakupiła w dniu X r. maszynę produkcyjną o wartości zł; oddała ją do użytkowania X r. Wartość odpisów rocznych przy wykorzystaniu metody amortyzacji: - liniowej przy stawce 15%, - degresywnej przy podstawowej stawce 15% i współczynniku podwyższającym 2,0. (zał. jednostka rozpoczyna naliczanie amortyzacji w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania)

54 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Przykład - metoda liniowa przy stawce 15% Rok Wartość ŚT na początek roku Podstawa obliczenia amortyzacji Stopa amortyzacji Stawka amortyzacji Miesięczny odpis Wartość ŚT na koniec roku zł zł 15% zł 150 zł zł

55 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Przykład - metoda degresywno-liniowa przy stawce 15%, współ. 2 Wartość Wartość Podstawa ŚT na Stopa Stawka Miesięczny ŚT na Rok obliczenia początek amortyzacji amortyzacji odpis koniec amortyzacji roku roku zł zł 30% zł 300,00 zł zł

56 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Przykład - metoda degresywno-liniowa przy stawce 15%, współ. 2 Rok Wartość ŚT na początek roku Podstawa obliczenia amortyzacji Stopa amortyzacji Stawka amortyzacji Miesięczny odpis Wartość ŚT na koniec roku zł zł 30% zł 300,00 zł zł zł zł

57 Rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja Przykład - ulepszenie środka trwałego W czerwcu 2009 r. firma zakupiła i przyjęła do używania maszynę o wartości zł. W grudniu 2011 r. dokonano modernizacji, której koszt wyniósł zł. Roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%. Stosowana jest metoda amortyzacji liniowej.

58 Zadania Rzeczowe aktywa trwałe

59 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) Wartości niematerialne i prawne

60 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) Definicja wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,. c) know-how (art. 3 ust.1 pkt 14 UoR)

61 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) W bilansie: I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

62 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) W bilansie: I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

63 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2 UoR) prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli: - produkt lub technologia wytwarzania są ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych są wiarygodnie określone, - techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana, - koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie może przekraczać 5 lat (jako obciążenie kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów lub kosztu sprzedaży). (nie obowiązek, a prawo jednostki)

64 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) *Koszty zakończonych prac rozwojowych => Występują w jednostkach zarówno produkcyjnych jak i usługowych, => przepisy UoR ani KSR, nie określają wprost zasad ujęcia, stąd zgodnie w art. 10 ust. 3 UoR można w tym obszarze stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

65 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) MSR 38 Wartości niematerialne (p. 59) do prac rozwojowych zalicza: - projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej lub użytkowania), - projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc z wykorzystaniem nowej technologii, - projektowanie, wykonanie i działalność linii próbnej, której wielkość nie umożliwia prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaż, - projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.

66 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) Przykład 1. Koszty zakończonych prac badawczo-rozwojowych Jednostka gospodarcza prowadzi prace celem opracowania nowego produktu, który ma zastąpić produkt aktualnie wytwarzany. W 2009 r. poniesione w tym celu koszty wyniosły zł. W 2010 r. prace dotyczyły projektowania rozwiązań technologicznych związanych z nowym produktem i wykonania jego prototypu, których koszt wyniósł zł. W 2010 r. zakończono prace rozwojowe związane z nowym produktem i zarejestrowano go w urzędzie patentowym, ponosząc opłatę zł.

67 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) Przykład 1. Koszty zakończonych prac badawczo-rozwojowych Jednostka gospodarcza prowadzi prace celem opracowania nowego produktu, który ma zastąpić produkt aktualnie wytwarzany. W 2009 r. poniesione w tym celu koszty wyniosły zł. W 2010 r. prace dotyczyły projektowania rozwiązań technologicznych związanych z nowym produktem i wykonania jego prototypu, których koszt wyniósł zł. W 2010 r. zakończono prace rozwojowe związane z nowym produktem i zarejestrowano go w urzędzie patentowym, ponosząc opłatę zł. Rozwiązanie: - Koszty zł w 2009 r. - koszty prac badawczych jako obciążenie wyniku finansowy tego roku (pozostałe koszty operacyjne) - Koszty zł w 2010 roku - koszty zakończonych prac rozwojowych ze skutkiem pozytywnym, gromadzone jako rozliczenie międzyokresowe kosztów, po zakończeniu prac składnikiem WNiP, który pozwoli na uzyskiwanie w przyszłości korzyści ekonomicznych. - Koszty zł podwyższą wartość składnika WNiP.

68 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) W bilansie: I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

69 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) 2. Wartość firmy (dodatnia) - art. 33 ust. 4 UoR - różnica między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto (An). Cena nabycia j. > wartość godziwa An => wartość firmy W pasywach bilansu wykazywana ujemna wartość firmy: Cena nabycia j. < wartość godziwa An => ujemna wartość firmy

70 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) 2. Wartość firmy (dodatnia) - może powstać przy: * nabyciu jednostki lub jej zorganizowanej części, * połączeniu jednostek metodą nabycia. - od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie nie dłuższym niż 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może wydłużyć ten okres do lat 20 (art. 44b ust.10 UoR), co należy wskazać w informacji dodatkowej. - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

71 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) Wartość firmy ujemna (w pasywach) - zaliczana do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych (z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach) do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. - zaliczana w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych (z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach) do przychodów na dzień połączenia. (art. 44b ust. 11)

72 Wartości niematerialne i prawne (WNiP) Przykład 1 - wartość firmy W lipcu 2010 r. nabyto zorganizowaną część jednostki, za którą zapłacono zł. Wartość godziwa przejętych składników wynosiła: środki trwałe zł, zapasy zł, inwestycje krótkoterminowe zł, należności zł, zobowiązania zł. Wyznaczyć wartość firmy i wskazać jej ujęcie w bilansie.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Wycena aktywów i pasywów

Rachunkowość. Wycena aktywów i pasywów Rachunkowość Wycena aktywów i pasywów Wycena aktywów i pasywów Wycena początkowa Moment nabycia lub wytworzenia danego składnika. Wycena bilansowa Wycena na dzień bilansowy. Kategorie wyceny Cena nabycia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe 1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Środki trwałe w budowie 2 Środki trwałe 3 Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi: o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł?

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego, zakupiliśmy

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN ŚRODKI TRWAŁE (1) Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16

Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe określone zostały jako środki trwałe: a) Utrzymywane w następujących celach: wykorzystywane w procesach produkcyjnych, wykorzystywane przy dostawach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część IV Amortyzacja Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnej dokonuje się drogą systematycznego,

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Część I Sprawozdania finansowe

Część I Sprawozdania finansowe Część I Sprawozdania finansowe Marianna Sobolewska Rozdział I. Bilans 1. Zagadnienia ogólne Bilans definicja Bilans jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. W bilansie wykazuje się

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Aby element majątku mógł zostać przyjęty i wykazany jako środek trwały, musi on

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (Załącznik nr 8) OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 1,975,107.41 2,358,969.44

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Gmina, czyli nasz organizator, przekazała nam umową użyczenia budynek w celu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe Inwestycje 1 Inwestycja art. 3 ust 1 pkt 17. aktywa POSIADANE w celu osiągania korzyści ekonomicznych z: (wytworzone) przyrostu wartości odsetek dywidend transakcji handlowych klasyfikacja inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo