Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych"

Transkrypt

1 w [}]IJ' Danutą Krzywda Katedra Rachunkowości FInansowaJ Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych 1. Wprowadzenie Wartości niematerialne i prawne to, w odróżnieniu od rzeczowego maj'ltku trwałego, a więc aktywów "uchwytnych", aktywa "nieuchwytne". Teoria i praktyka rozpoznawania, ewidencji oraz wyceny wartości niematerhhnych i prawnych napotyka wiele problemów. Problemy te nie doczekały się dotąd un,i~~r s.a lnego, jedn9litego,rozwiązal1ia, mimo że znaczenie tych elementów majątku, jak również ich udział w aktywach pr ze dsiębiorstw na świecie. r.ośnie wraz z rozwojem życia gospodarczego. Praktyka rachunkowości w krajach zachodnich określiła kryteria rozpoznawania wartości niematerialnych i prawnych,. Są nimi: - prawdopodobieństwo wytwarzania korzyści ekonomicznych przez dany aktyw, ' o,, o - możliwość Wiarygódnegoustałenia wultośei aktywu poprzez jego wycenę I.,...,..,,-".". "_,, \. ' 2. istota" klasyfikacia, Wartości niematerialne i prawne definiuje się w prawie polskim' jako nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności: - prawo u ży tkowania wieczystego gruntu (w tym również nadwyżka pierwszej opłaty nad roczną opłatą), - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, I Accounting Standnrcls 1994/ the fuli tcxls of ali UK cxposurc drnfts and accollllting stnndards cxtant at 30 April 1994, The Institutc ar Chartered Accountants in Enghmd and Wnlcs, Ustawa z dnia 29 wrzcśnial994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121,I}Ol. 591.

2 I Danuta Krzywda - prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, licencji oraz nie będące prawami majątkowymi koncesje i programy komputerowe, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się także: - koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, - wartość firmy, - koszty zakończonych prac rozwojowych, przez które rozumie się badania lub w inny sposób uzyskiwaną wiedzę, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych określonych produktów lub technologii. Definicja wartości niematerialnych i prawnych określona przez prawo podatkowe nie ujmuje nadwyżki pierwszej opłaty nad roczną opłatą prawa wieczystego użytkowania gruntów'. Prawo podatkowe wyznacza granice wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, przyjmowane w praktyce dla celów rachunkowości'. Jak wynika z przytoczonych definicji, wartości niematerialne i prawne obejmują w istocie dwie grupy tytułów, a mianowicie: - nabyte prawa majątkowe, - długotrwałe rozliczenia międzyokresowe szczególnego rodzaju kosztów, stanowiące wartości niematerialne. 3. Charakterystyka Prawo użytkowania wieczystego gruntu, polega na korzystaniu z gruntu państwowego albo komunalnego zazwyczaj od 40 do 99 lat. W ciągu ostatnich lat przed upływem określonego w umowie terminu, użytkownik może wystąpić o jego przedłużenie na dalszy okres'. Po wygaśnięciu prawa teren wraca we władanie państwa wraz ze wzniesionymi na nim obiektami. Obiekty wzniesione przez użytkownika stanowią odrębną własność, która wygasa z chwilą wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego. Za utratę tej własności użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie, które w wypadku braku ustalenia w umowie wynosi 1/4 wartości obiektów 6 Użytkowanie wieczyste jest prawem odpłatnym. W przypadku państwowych nieruchomości gruntowych, użytkownik wieczysty uiszcza pierwszą opłatę jednorazową oraz opłaty roczne - zależne od ceny przedmiotu tego prawa. W przypadku nieruchomości rolnych, użytkownik wieczysty płaci jedynie opłatę roczną, obliczoną jako iloczyn hektarów fizycznych przez przeliczniki powierzchni 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środ M k6w trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Dz.U. nr 6, poz, 35; nr 14, poz Obecnie granica ta wynosi 2500 zł. 5 Odmowa przedłużenia jest dopuszczalna ze względu na ważny interes społeczny. 6 W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

3 Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych I u żytków rolnych podane w ustawie z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i średnią cenę skupu ł q żyta ustaloną przez GUS'. Uzyskanie prawa użytkowania wieczystego gruntu bezpośrednio od rejonowego organu administracji zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomości nie stanowi nabycia prawa majątkowego, nie może być zatem ujęte jako wartość niematerialna i prawna. Wartością niematerialną i prawną jest natomiast nadwyżka pierwszej opłaty nad opłatą roczną. Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowi wartość niematerialną i prawną jedynie wówczas, gdy zostało uzyskane poprzez: - zakup od innej jednostki gospodarczej, która uprzednio takie prawo uzyskała, - wniesienie do spółki jako aportu przez udziałowca, który uprzednio uzyskał takie prawo. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem używania lokalu i dysponowania nim w granicach określonych przez ustawę' i statut. Jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości spółdzielni. Prawo to jest zbywalne. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi wartość niematerialną i prawną uzyskiwaną poprzez: - zakup od spółdzielni bąd ź od innej jednostki, która je uprzednio nabyła, - wniesienie do spółki jako aportu przez udziałowca mającego to prawo. Wartościami niematerialnymi i prawnymi o charakterze praw majątkowych są także: - zapłacony za kilka lat z góry czynsz za najem lokalu lub wniesiony w postaci aportu, - skapitalizowana równowartość najmu lub dzierżawy postawionych do dyspozycji jednostki środków, - prawa uzyskane za środki wydatkowane na wspólną inwestycję. Często występującymi prawami majątkowymi w bilansach jednostek gospodarczych są: - prawa użytkowania praw autorskich, praw do filmów kinematograficznych, taśm filmowych lub magnetofonowych dla radia i telewizji, - koncesje', - prawa do wykorzystania odpowiednio udokumentowanych doświadczeń przemysłowych, handłowych łub naukowych (kllow-how)", - programy komputerowe. 7 R. Waśniewski, Własność a użytkowanie wieczyste, "Rzeczpospolita" 1995, nr Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz. U, nr 30 z 1991 r. z późno zm., paz, 127 oraz ustawn 7. dnia 29 września 1990 I'. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz.U, nr 79, poz. 464 z późno zm. 9 Ustawa z dnia 16 września 1982 r" Prawo spółdzielcze, Dz,U, nr 30, poz. 210 z późno zm. 10 Koncesja definiowana jest jako "akt, nn mocy którego wyrażono zgodę na podjęcie przez inny podmiot działalności zastrzeżonej dla pntlslwa", M. Szubiakowski, Koncesje, zezwole1lia, ewide1lcja, "Firma" 1990, nr 12, I J KII,OW./IOW definiuje się jako wiadomości poufne dotyczące techniki, leclmologii i OI'gani zncji przcdsiebiol'stwa, Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 47, poz. 211.

4 I Danuta Krzywda Drugą grupą wartości niematerialnych i prawnych poza nabytymi prawami majątkowymi są wartości niematerialne. Pierwszym tytułem wartości niematerialnych są koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej. Tytuł ten obejmuje w szczególności wydatki związane z założeniem spółki akcyjnej Uej wewnętrzną i zewnętrzną organizacją) powstające w fazie jej zakładania lub znacznego rozszerzenia, takie jak koszty uruchomienia i rozszerzenia działalności techniczno-handlowo-zarządczej obejmujące koszty pierwszej rekrutacji i szkolenia załogi, rozpoznania rynku, pierwszej akcji reklamowej, rozbudowy sieci zaopatrzenia, zbytu, doradztwa organizacyjnego itp. Należy zwrócić uwagę, że do kosztów organizacji nie zalicza się kosztów zgromadzania kapitału poniesionych przed uzyskaniem osobowości prawnej przez spółkę akcyjną, takich jak: koszty zebrań założycielskich, doradztwa prawnego, opracowania prospektów emisyjnych i wielu innych. Taka interpretacja kosztów organizacji poniesionych przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej 12. Zgodnie z prawem podatkowym, koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej obejmują koszty poniesione na utworzenie spółki, które nie służą nabyciu rzeczy (w szczególności na doradztwo oraz na opłaty notarialne, skarbowe i sądowe), wyposażenie spółki w kapitał akcyjny lub późniejsze jego podwyższenie, a więc opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, giełdowe, opłaty ponoszone w regnlowanym, pozagiełdowym, wtórnym obrocie publicznymi papierami wartościowymi, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzania, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego, koszty oferowania papierów wartościowych. Nie zalicza się do kosztów organizacji kosztów rozszerzenia profilu lub zdolności spółki poprzez uruchomienie nowych wydziałów, jak również pozyskania inwestora strategicznego. Wymienione elementy są w większości kosztami zgromadzenia kapitału, których nie wolno aktywować w krajach Unii Europejskiej. Omawiana pozycja aktywów spółki akcyjnej nie oznacza dającego się zbyć składnika majątkowego. Nie ma zatem żadnej wartości dla wierzycieli w wypadku likwidacji spółki. Z ekonomicznego punktu widzenia ujęcie tej pozycji w aktywach bilansu opiera się na przewidywaniu osiągania zysków z przyszłej działalności utworzonej lub rozszerzonej spółki akcyjnej. Nie aktywowanie tych często bardzo wysokich kosztów i księgowanie ich w ciężar kaszlów bieżącego okresu może powodować powstanie strat jako skutku działań organizacyjnych o charakterze jednorazowym, a nie rezultatu działalności bieżącej. Tak więc nastąpiłoby zakłócenie w pomiarze wyniku finansowego i jego porównywalności w kolejnych okresach. Drugim tytułem wartości niematerialnych są koszty prac rozwojowych. Są to prace zakończone, przez które rozumie się badania lub w inny sposób uzy- " Zasada ogólna znalazla wyraz wart. 34 IV Dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spólek o określonych formach prawnych (78/660IEWG).

5 Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych I skaną wiedzę, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii. Są to więc koszty prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby prac rozwojowych, które mogą być aktywowane pod warunkiem spełnienia następujących wymogów!3: - ścisłe ustalenie przyszlego produktu lub technologii wytwarzania, a także wiarygodne ustalenie kosztów poniesionych na dotyczące ich prace rozwojowe, - stwierdzenie i udokumentowanie technicznej przydatności produktu lub technologii oraz podjęcie decyzji wytwarzania tych produktów lub stosowania technologii, - pokrycie kosztów prac rozwojowych z przewidywanych przychodów ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. Innymi słowy, aktywowane mogą być tylko poniesione koszty tych prac rozwojowych, które poprzedzają produkcję na rynek (nie zaś badawczych), a których zwrot jest wielce prawdopodobny po podjęciu produkcji nowych łub istotnie ulepszonych produktów lub technologii, powstałych w rezultacie prac!'. Prawo podatkowe nie określa warunków uznawania kosztów zakończonych prac badawczo-rozwojowych za wartości niematerialne i prawne. Z ekonomicznego punktu widzenia koszty prac rozwojowych - podobnie jak koszty organizacji poniesione przy założeniu lub póżniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej -nie stanowią dającego się zbyć składnika majątku i nie mają żadnej wartości dla wierzycieli w przypadku likwidacji jednostki gospodarczej. W przypadkach gdy koszty te są znaczne, ich nieaktywowanie spowodowałoby zniekształcenie wyniku finansowego, gdyż odniesienie znacznych kwot w koszty roku ich poniesienia zakłóciłoby współmierność przychodów i kosztów!5. Na szczególną uwagę wśród wartości niematerialnych zasługuje wartość firmy, a ściślej wartość renomy firmyl'. Zanim wartość firmy stała się aktywem rozpoznawanym w rachunkowości, rozumiana była najczęściej jako korzyść czerpana z życzliwej opinii wśród klientów. Wartość omawianego aktywu wynika z różnorodnych czynników i okoliczności, takich jak: powszechna akceptacja produktów danej firmy, skład osobowy zaiządu,jego umiejętności i przedsiębiorczość, stosunki międzyludzkie, skuteczne funkcjonowanie komórek badawczo-rozwojowych!7. Wymienione czynniki mające dodatni wpływ na wartość jednostki gospodarczej są trudne do wyceny i nie mogą przybrać postaci samodzielnie zbywalnych składników majątkowych. Dlatego też w rachunkowości nie dopuszcza się do uznawania wartości filmy jako 13 Art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 14 Z. Fedak, Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku fillollsowego, "Rachunkowaść", Zeszyt Specjalny. Zamknięcie roku IS Ibit/em. 16 W języku angielskim termin tcn jest okrcślany słowem goodwill, czyli dobra reputacja firmy. l7 R. Ignatowski, Clymjesr wartoj<!firmy, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stow.rzys","ie Księgowych w Polsce, Warszawa nr 21, s. 14.

6 I Danuta Krzywda aktywu, chyba że został on nabyty". Nabycie wartości firmy związane jest z szeroko rozumianymi przekształceniami własnościowymi, których typowym przykładem jest transakcja nabycia jednostki gospodarczej lub jej zorganizowanej części. W taksacji tej dochodzi do powstania nabytej wartości firmy, która musi być wykazana w sprawozdaniu finansowym podmiotu nabywającego. Nabycie wartości firmy ma miejsce również w transakcjach przyjęcia do odpłatnego korzystania lub wniesienia do spółki jednostki bądżjej zorganizowanej części. Wartość finny jest różnicą między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej wartością rynkową składników majątkowych tejże jednostki lub zorganizowanej jej części l9. Prawo podatkowe nieco inaczej definiuje wartość firmy, a mianowicie jako nadwyżkę ceny nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części nad wartością rynkową środków trwałych wchodzących w skład nabytej, przyjętej do odpłatnego korzystania lub wniesionej do spółki jednostki, lub jej zorganizowanej części odpowiednio z dnia nabycia, przyjęcia do korzystania lub wniesienia do spółki, powiększoną o łączną wartość składników mienia nie będących środkami trwałymi ani waltościami niematerialnymi i prawnymi, wynikającą z ksiąg jednostki lub zorganizowanej części jej mienia zbywanego, oddawanego do odpłatnego korzystania albo wnoszonego do spółki. Oprócz dodatniej wartości firmy, polska ustawa o rachunkowości wprowadziła pojęcie ujemnej wartości firmy (badwill). Ujemna wartość firmy ma miejsce w sytuacji, gdy cena nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części jest niższa od wartości rynkowej składników majątku. W takim przypadku wartość zakupionych środków trwałych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku obrotowego, ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia, nie niższych jednak niż ceny sprzedaży netto tych składników. Powstała z takiego rozliczenia różnica wartości stanowi przychód przyszłych okresów. 4. Wycena Ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych zależy od ich rodzaju, a mianowicie: - podstawą wyceny praw majątkowych oraz nie będących prawami majątkowymi koncesji i programów komputerowych jest ich cena nabycia. Odmiennie niż w przypadku materialnych składników majątku, nie dopuszcza się aktywowania kosztów wytworzenia samodzielnie stworzonych praw (np. patentów, wzorów użytkowych itp.). Jeśli prawo majątkowe zostało wniesione w formie 18 1.M. Smith, K.F. Skousen, Intermediate Accoullting, Soulh-Western Publ. Co., Cincinati, Ohio 1987, s Art ustawy o rachunkowości. Definicja tajest zgodna z przepisami Unii Europejskiej (art. 37 "st. 21V Dyrektywy Rady).

7 Rozpoznanie i pomiar warlości liiematerialnych i prawnych I wkładu niepieniężnego (aportu),jego wartością początkową jest wartość ustalona przez jednostkę na dzień wniesienia wkladu, nie wyższa jednak od jego wartości rynkowej; - koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej oraz koszty prac rozwojowych ustała się na podstawie udokumentowanych wyników pomiaru poniesionych kosztów, którymi są rz eczywiście poniesione koszty organizacji, a w przypadku prac rozwojowych rzeczywiście poniesione koszty prac, wykonanych silami własnymi łub obcymi po ich pomniejszeniu o ewentualne odzyski; - wartość firmy ustala się jako dodatnią różnicę między ceną nabycia jednostki gospodarczej lub zorganizowanej jej części, a niższ ą od niej wartością rynkową składników majątku netto'o. Wartości początkowej omawianych składników majątku - odmiennie niż w przypadku środków trwałych - nie zwiększa się na skutek aktualizacji, ani z żadnych innych przyczyn. W przypadku programów komputerowych koszty ich modyfikacji i aktualizacji stanowią: - samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, je ś li przewidywany okres przydatności wykonanych zabiegów jest dłuższy niż jeden rok, a ich wartość (poniesione koszty) przekraczają ustałoną granicę wartości początkowej wyznaczoną dła zaliczania obiektów do wartości niematerialnych i prawnych, - koszty bieżącego okresu, jeśli koszty modyfikacji i aktuałizacji są ni ższe od ustalonej granicy wartości. Wartości niematerialne i prawne - analogicznie do innych składników majątku trwałego - zużywają się wraz z upływem czasu. W odróżnieniu jednak od zużycia środków trwałych, zużycie wartościniematerialnych i prawnych ma charakter zużycia jedynie ekonomicznego. Przyczynami tego zu życia m ogą być:. - postęp techniczny, który powoduje, iż nabyta wartość niematerialna i prawna traci swą wartość z upływem czasu wobec nowych wynała zków, pomysłów, rozwiązań itp., - warunki prawne, np. utrata wartości danego składnika majątkowego na skutek wygaśnięcia okresu ochronnego danego prawa majątkowego. Zu życie ekonomiczne nie jest jednak przyczyną zmniejszenia wartości początkowej takich tytułów wartości niematerialnych i prawnych, jak koszty organizacji poniesione przy zalożeniu lub późniejs zym rozszerzeniu spółki akcyjnej, kosztów prac rozwojowych czy też wa rtości firmy. U podstaw zmniejszania w czasie wartości początkowej wymienionych tytułów wartości niematerialnych i prawnych jest dążenie do prawidłowego pomiaru wyniku finansowego w kolejnych okresach obrotowych. 20 Z przedstawionych definicji wartości firmy sformu łowanych w prawic o rachun kow ości oraz w prawie podatkowym wynika, i ż różnica w definiowaniu lego pojęcia dotyczy wyceny innych, aniżeli środki trwale oraz wartości niemntcrinlne i prawne, składników mnjt}tku. W św ietle prawa podatkowego za kł.da się, że jednostka nabywająca (przejmującu) m. wghld w księgi sprzedającego (wnoszącego), co w praktyce nic zdarza się czę sto.

8 I Danuta Krzywda Zużycie wartości niematerialnych i prawnych rozpatruje się z punktu widzenia: majątkowego, kosztowego, finansowego. Wymienione aspekty zużycia wartości niematerialnych i prawnych, podobnie jak w przypadku zużycia środków trwałych, związane są z konieczności ą dokonania odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym, a mianowicie: - w bilansie ujawnia się wartość wartości niematerialnych i prawnych po korekcie o dotychczasowe odpisy, określane mianem umorzenia, - w rachunku zysków i strat ujawnia się koszty amortyzacji stanowiące pieniężny wyraz odpisu wartości niematerialnych i prawnych w okresie za jaki sporządzono ten rachunek, - w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych ujawnia się amortyzację jako koszt nie powodujący wypływu pieniądza - w pozycjach korygujących wynik netto. Amortyzacja wartości niemateriałnych i prawnych - analogicznie do amortyzacji środków trwałych - dzieli się na planową, nieplanową. Amortyzacja planowa dokonywana jest na podstawie aktualnego planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja planowa odpowiada przewidywanemu okresowi: - gospodarczego wykorzystania nabytych praw majątkowych, - oddziaływania kosztów organizacji poniesionych przy założeniu łub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, kosztów prac rozwojowych oraz wartości firmy lub ujemnej wartości firmy (przychody przyszłych okresów) na wynik finansowy. Ustalenie przewidywanego okresu gospodarczego wykorzystania nabytych praw majątkowych, a tym bardziej oddziaływania kosztów rozliczanych w długich okresach na wynik finansowy, jest często niezmiernie trudne. Teoretycznie aktyw trwały powinien być odpisywany tak długo, jak długo warunkuje osiąganie zysków. W prawie o rachunkowości przyjmuje się ograniczenia czasowe w tym zakresie, a mianowicie: - dla nabytych praw majątkowych, prawo o rachunkowoścj21 nie określa górnej granicy czasowej ich umorzenia. Wychodzi jednak ze słusznego założenia, że mają one określoną, możliwą do ustalenia dlugość życia ekonomicznego. W przypadku takich praw, jak licencja czy prawo autorskie, korzyści ekonomiczne determinować będą okres umarzania przez czas ich ochrony prawnej. Długość życia ekonomicznego można ustalić również na podstawie posiadanego doświadczenia,jak również wiedzy technicznej lub ekonomicznej; - w przypadku kosztów organizacji poniesionych przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, kosztów prac rozwojowych prawo o rachunkowości ustaliło górną granicę okresu ich umarzania. Okres ten nie może przekroczyć 5 lat. Podobnie dla wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy (przychody przyszłych okresów) okres umarzania jest nie dłuższy niż 21 Ar!. 33 Ustawy o rachunkowości.

9 Rozpoznanie i pomiar wartości /liematerialllych i prawl/yeh I 5 lat. Jednakże w uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może ten oia'es wydłużyć. Prawo podatkowe oia'eśla ściśłe warunki czasowe amortyzowania poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych, np.: l) koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej muszą być odpisywane w ciągu 5 lat, a więc nie przez oia'es ia'ótszy. Odpisuje sięje zatem, stosując stawkę 20%; 2) koszty prac rozwojowych odpisywane są w ciągu 3 lat, a więc stawką 33%; 3) wartość firmy odpisuje się w ciągu 5 lat stawką 20%; 4) w przypadku innych wartości niematerialnych i prawnych, prawo podatkowe oia'eśla dolną granicę oia'esu ich odpisywania w ciężar kosztów, a mianowicie: - programy komputerowe, prawa autorskie, licencje na wyświetlanie filmów oraz emisję programów radiowych i telewizyjnych,jeżeli oia'es umowy o licencję jest dłuższy niż 2 lata odpisywane są w oia'esie nie ia'ótszym niż 2 lata (50%), - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w okresie minimum 40 lat (2,5%); - pozostałe tytuły w oia'esie minimum 5 łat (20%). Amortyzacja planowa obciąża w zasadzie koszty działałności operacyjnej: konta zespołu 4 i (lub) 5. Wyjątkiem od tej zasady jest amortyzacja wartości firmy, która nie stanowiąc kosztu działalności operacyjnej, obciąża konto 76 "Pozostałe koszty operacyjne". Przyjęte do płanu amortyzacji okresy używania wartości niematerialnych i prawnych powinny być przez jednostkę okresowo weryfikowane, rezultatem czego powinna być odpowiednia korekta rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), stosowanych w roku bieżącym i następujących po weryfikacji łatach obrotowych. Płanowe odpisy amortyzacyjne są dokonywane, poczynając od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została przyjęta do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości dotychczasowego umorzenia z wartością początkową lub w którym wartość niematerialna i prawna jest likwidowana lub sprzedana. Amortyzacja nieplanowa powodowana jest nie przewidzianą utratą wartości nabytych praw majątkowych, co może być spowodowane zmianą techniki produkcji, rezygnacją z dalszego wykorzystywania bądź innymi przyczynami powodującymi trwałą utratę przydatności gospodarczej praw majątkowych. Celem dokonywania odpisów amortyzacji nieplallowej nabytych praw majątkowych jest doprowadzenie wartości księgowej netto tych praw do ich ceny sprzedaży netto. Nieplanowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się - zależnie od okoliczności - w ciężar konta 76 "Pozostałe koszty operacyjne" lub 77 "Straty nadzwyczajne". W przypadku kosztów amortyzacji poniesionych przy założeniu łub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, kosztów prac rozwojowych oraz wartości firmy, celem dokonywania odpisów amortyzacji nieplanowej jest urealnie-

10 Danuta nie wartości tych tytułów. Konieczność taka ma miejsce wówczas, gdy w płanie amortyzacji pr zyjęto zbyt długi okres amortyzacji ich wartości. Odpisy nieplanowe obciążają wówczas konto 76 "Pozostałe koszty operacyjne". W przypadku aktywowanych kosztów prac rozwojowych, amortyzacja nieplanowa może być skutkiem niespodziewanego zaniechania produkcji nowego (ulepszonego) wyrobu, bądź nowej (ulepszonej) technologii. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne dokonywane są wówczas w ciężar konta 77 "Straty nadzwyczajne". 5. Podsumowanie Wartości niemateriałne i prawne mają coraz większe znaczenie w działalności jednostek gospodarczych. Świadczy o tym rozszerzanie się zakresu elementów zaliczanych do lej grupy aktywów trwałych, jak również rosnący udzial ich wartości w bilansach firm. Stanowiąc aktywa "nieuchwytne", wartości niematerialne i prawne są trudne do określenia, jak również problematyczna jest często prawidłowość pomian, ich wartości i dlatego zapewne nie doc zekały się dotąd jednolitego, zadowalającego rozwiązania zarówno w teorii, jak i w praktyce rachunkowości. Różne definiowanie pojęć, czego przykładami są "Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej" i "Wartość firmy" w prawie o rachunkowości i w prawie podatkowym doprowadza do sytuacji, w której jednostki gospodarcze wybierają częściej rozwiązania prawa podatkowego w obawie przed grożącymi sankcjami. Rezultatem takiej praktyki jest ujawnianie w bilansach informacji o wartościach niematerialnych i prawnych, które odbiegają t.reścią od wymogów prawa o rachunkowości, a tym samym od ustaleń europejskich zawartych w IV Dyrektywie. Ujednolicenie pojęć w omawianym zakresie jest zasadniczym warunkiem prawidłowej wyceny wartości niemateriałnych i prawnych. Wartość początkowa elementów składających się na tą grupę aktywów ustalona na podstawie ceny nabycia (poniesione koszty) może bowiem podlegać amortyzacji zgodnie z prawem o rachunkowości (plan amortyzacji) z równoczesnym uwzględnieniem prawa podatkowego. Takie rozwiązanie zapewnia prawidłowość informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz rozliczeń podatkowych. Stąd też problemy identyfikacji i pomiaru wartości niematerialnych i prawnych wymagają prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu dalszego closkonalenia praktyki rachunkowości w tym zakresie. Literatura IV Dyrektywy Rady Z dnia 25 lipca 1978 r, o rocznych zamknięciach rachunkowych spólek o określonych formach prawnych (781660IEWG). Accoullting Standards the fuli texts of all UK exposure drafts and accoullling standards extant 0'30 April 1994, The Inslitute or Chartered Accountants in England and Wales.

11 RozpoZ/lanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych I Fedak Z., Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,.. Rachunkowość", Zeszyt Specjalny. Zamknięcie roku Ignatowski R., Czym jest wartośćfirmy, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992, nr 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, Dz.U. nr 6, poz. 35; nr 14, poz. 78. Siuda W' I Elemelłly prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Smith l.m., Skousen K.F., Intermediate Accounting, South-Western Publ. Co" Cincinati, Ohio 1987, Szubiakowski M., Koncesje.1.ezwolelJia, ewidencja... Firma" 1990, nr 12. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, DZ.U.nr30z 1991 r.,poz.127. Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieru c homości, Dz.U. nr 79, poz, 464. Ustawa z dnia 16 września 1982 r., Prawo spółdzielcze, Dz.U, nr 30, poz. 210 z późno zm. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 47, poz Ustawa z dnia 29 wrze ś nia 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz, 591. Waśniewski R., Wlasność a użytkowanie wieczyste, "Rzeczpospolita"!995, nr 127. Idenlificatlon and Quantlficatlon of Intangible and Legal Assels Intangible and legal assets are not easy lo identify and measure bolh in the Iheory and practice of accounting in businesses. The intangibility af these assets may lead to a situation in which the existing non-materiał and łegai entitlement are not recognized in financial reports ar th.t ficlitious entillemenl are recognized of which a com mon example may be an inlentiona! inclusion of Ihe subjeclively priced entillemenl in the form of know how. AIso, there nre a lot of irregularities concerning the determination of the in iti al value and the redemption and depreciation of the discussed assets. Hence, in the present articje, an auempt is made at carrying out an adequate analysis and ordering nalions and legal requirements in the area af recognition and valuation of intangible and legał assets. The analysis has enabled an identification of the causes of the existing irregularities and set directions Df improvements of accounting theary and practice in the period under discussian.

Rozdział 4. Majątek trwały - Wartości niematerialne i prawne

Rozdział 4. Majątek trwały - Wartości niematerialne i prawne Rozdział 4. Majątek trwały - Wartości niematerialne i prawne Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne nabyte prawa majątkowe programy komputerowe koszty organizacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. I a. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK Data 28 lutego 2017 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 1,975,107.41 2,358,969.44

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł?

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego, zakupiliśmy

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe BILANS REGON:

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe BILANS REGON: BILANS REGON: 222020048 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja AJEDNAK" Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Sprawozdanie finansowe Za rok obrotowy 2012 Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Białystok 2013 Spis treści: - Wprowadzenie do sprawozdania - Bilans na dzień 31.12.2012 - Rachunek zysków i strat za rok 2012

Bardziej szczegółowo