Kształcenie psychologów transportu w świetle projektów nowych aktów prawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie psychologów transportu w świetle projektów nowych aktów prawnych"

Transkrypt

1 Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Kształcenie psychologów transportu w świetle projektów nowych aktów prawnych Adam Tarnowski

2 Stan rzeczy 2 Ustawa o kierujących pojazdami z dn weszła w Ŝycie z 2-letnim vacatio legis. Stare rozporządzenia wg Ustawy mogą obowiązywać do 18 miesięcy od jej wejścia w Ŝycie, a zatem realne vacatio legis to 3 i pół roku. Obecnie nadal brak rozporządzenia Ministra Zdrowia, a psychologowie wykonują badania według sprzecznych przepisów.

3 Psycholog uprawniony 3 Ustawa o kierujących pojazdami z , nowelizowana 11 razy stwierdza (Art. 87 p.2.): Uprawnionym psychologiem jest osoba, która: 1. Posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia; 2. Ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyŝsze na kierunku psychologia 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów; 4. Została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.

4 Projekt Rozporządzenia 4 Pomimo szeregu błędów i nieścisłości projekt Rozporządzenia jest rewolucyjny, nie tylko w zakresie psychologii transportu- ale moŝe stanowić punkt wyjścia do dyskusji o regulacji ram diagnozy psychologicznej. Projekt nie zawiera dodatkowych wymogów dotyczących kompetencji diagnosty Zawiera natomiast metodykę badań- jako pierwszy w polskim prawie dokument określający warunki badań psychologicznych.

5 Obszary kompetencji 5 Znajomość prawa, zasad dokumentacji itp. CO badamy- kompetencje w zakresie róŝnic indywidualnych i psychologii klinicznej JAK badamy- kompetencje w zakresie metod diagnostycznych. PO CO badamy- cel diagnozy.

6 Kategorie badanych osób (CO badamy) 6 Kierowcy zawodowi (ogólna selekcja negatywna) Osoby przekraczające 24 PK (zab. osobowości, deficyty poznawcze) Zatrzymani za jazdę w stanie po uŝyciu alkoholu (uzaleŝnienia, zab. osobowości, braki kompetencji społecznych) Uczestniczący w wypadkach drogowych (ogólna selekcja negatywna, zab. posttraumatyczne) Skierowani przez lekarza (deficyty poznawcze- szczególnie zab. organiczne, zab. afektywne) Osoby popełniające wykroczenia w pierwszym roku posiadania PJ (od 2016)- prawdopodobnie niedojrzałość, słabe funkcje kontrolne

7 Obszary diagnozy (wg projektu rozporządzenia) 7 przyjmuje się listę kluczowych cech i zdolności podlegąjących badaniu psychologicznemu: sprawność intelektualna i procesy poznawcze. osobowość i temperament warunkujące zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres i radzenie sobie w sytuacjach stresowych, impulsywność, skłonność do ryzyka i poszukiwanie stymulacji). Sprawność psychomotoryczna: szybkość i adekwatność reakcji. koordynacja wzrokowo-ruchowa.

8 Badania poszerzone 8 Badanie moŝe być rozszerzone o ocenę poziomu empatii. poziomu lęku. poziomu wypalenia zawodowego. ewentualnego występowania uzaleŝnień. ewentualnego występowania zaburzeń stresu pourazowego lub innych.

9 JAK badamy- kompetencje w zakresie metod 9 Zestaw metod i urządzeń badawczych Uprawniony psycholog dobiera metody i urządzenia badawcze weryfikujące kluczowe cechy i zdolności istotne dla kierujących pojazdami w zakresie: urządzeń- posiada co najmniej jedno narzędzie do oceny kaŝdej ze sprawności: narzędzi testowych posiadu co najmniej dwa narzędzia do oceny kaŝdej z cech (sprawności).

10 Przebieg badania 10 na badanie psychologiczne składąją się następujące elementy: wywiad bezpośredni i obserwacja. badania testowe i aparaturowe. analiza. interpretacja, przekazanie informacji osobie badanej o wynikach badań psychologicznych i wydanie orzeczenia psychologicznego.

11 Standardy badania 11 Uprawniony psycholog stosuje: metody badawcze i urządzenia spełniające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności; metody posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach kierowców. szczególowe procedury prowadzenia i interpretacji badań testowych są wskazane w podręczniku testowym i stanowią jego integralną część (dotyczy to równieŝ urządzeń): procedury diagnostyczne, które róŝnicuje się ze względu na rodzaj badania i treść wydawanego orzeczenia psychologicznego:

12 psycholog stosuje 12 standardy etyczne. w tym bezstronność i naleŝytą staranność prowadzonej diagnozy: ocenę sposobu funkcjonowania badanego. będącą podstawą wydania orzeczenia psychologicznego, która powinna być rzetelna, kompetentna i obiektywna: jeŝeli występują okoliczności, które uniemoŝliwiają wydanie takiej opinii. psycholog odmawia prowadzenia badania: informacje zwrotne dla badanego. które są formułowane w sposób jasny i czytelny, językiem zrozumiałym, dostosowanym do rozmówcy.

13 Cel badania (PO CO badamy) 13 Wg Ustawy, celem badania jest ustalenie braku bądź istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdami (lub wykonywania zawodu) Ustalenie przeciwwskazań wymaga w istocie prognozy ryzyka popełnienia powaŝnego błędu w zakresie prowadzenia pojazdu. Jeśli wyobraŝę sobie 100 osób o podobnej charakterystyce, ile z nich spowoduje wypadek w ciągu najbliŝszego roku? Czy diagnoza moŝe ograniczać się do prognozy, tj. szacować ryzyko bez odwoływania się do mechanizmów dysfunkcji?

14 14 Ryzyko w diagnozie zorientowanej na prognozę Wnioskowanie odbywa się w schemacie:! ObniŜone wyniki testu -> osłabiona funkcja (przyczyny-róŝnice ind., zmiany chorobowe) -> osłabione moŝliwości adaptacyjne -> ryzyko błędu Na kaŝdym etapie wnioskowania moŝe pojawić się błąd niepełnej reprezentatywności (test moŝe nie w pełni reprezentować funkcję, funkcja nie determinować moŝliwości adaptacyjnych, obniŝone moŝliwości mogą być kompensowane np. przez realistyczną samoocenę i ostroŝność) MoŜna mówić o kompensacji zaburzeń uwagi- ale nie moŝna mówić o kompensacji słabych wyników testu d2!!

15 Kompetencje psychologa (CO) 15 CO badamy? Psychologia róŝnic indywidualnych Osobowość, intelekt, funkcje motoryczne Psychologia kliniczna uzaleŝnienia, zab. osobowości, zab. emocjonalne, neuropsychologia

16 Kompetencje psychologa (JAK) 16 Psychometria Wywiad i obserwacja Umiejętność znajdowania wspólnych mianowników - znajdowania wskaźników w róŝnorodnym materiale

17 Kompetencje psychologa (PO CO) 17 Psychologia transportu: wiedza o wpływie poszczególnych zmiennych na bezpieczeństwo na drodze, i czynnikach modyfikujących ten wpływ Znajomość teoretycznych podstaw diagnozy opartej na faktach

18 Przykład 18 Kierowca skierowany z powodu przekroczenia 24 PK, lat 22, studiuje zarządzanie (wcześniej politologię). Liczne kontakty towarzyskie. Prosi o szybkie przeprowadzenie badań. Wyniki testów- inteligencja przeciętna, w teście uwagi przeciętna dokładność bardzo duŝa szybkość działania. Kwestionariusz osobowości ekstrawertyk, niski neurotyzm i psychotyzm, niskie kłamstwo. Bardzo dobra koordynacja i czas reakcji. Komentuje zasadność testów, dysforyczny w czasie badana- w czasie rozmowy spokojny, kontrolujący się wielomówny.

19 Kompetencje psychologa 19 Etap Wiedza Umiejętności Postawa i kompetencje społeczne Określenie problemu Postawienie hipotez diagnostycznych Weryfikacja hipotez Sformułowanie charakterystyki psychologicznej i decyzji orzeczniczej Udzielanie informacji zwrotnej Najczęstsze przyczyny naruszeń przepisów Psychopatologia (zab. Osobowości) RóŜnice ind. (style poznawcze) Znajomość psychometrii i charakterystyki narzędzi, zasad prowadzenia wywiadu Zasady formułowania charakterystyki psychologicznej, sporządzania dokumentacji Znajomość procedur Wywiad- eksploracja Dobór wskaźników, planowanie badania i wywiadu Umiejętność badania testowego, wywiadu diagnostycznego i obserwacji Myślenie analityczne, umiejętność syntezy wniosków WyraŜanie informacji językiem dostosowanym do wiedzy i wglądu badanego Krytycyzm wobec treści wypowiedzi, akceptacja badanego jako osoby. Unikanie błędów myślenia potocznego (schematów) Podejście empiryczne Spostrzegawczość, postawa ciekawości poznawczej Krytycyzm i obiektywizm Obiektywizm, Akceptacja osoby Asertywność i pewność siebie

20 Kształcenie 20 Oczekiwania wobec studiów magisterskich (i poszczególnych specjalizacji) Oczekiwania wobec studiów podyplomowych Swobodne kształtowanie programów studiów Ustalenie konkretnych efektów kształcenia wraz z metodami weryfikacji ich osiągnięcia.

21 21 Dziękuję za uwagę

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.151.1469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI. 3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI. 3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI Spis treści: 1. Kryteria przyjęć do służby w Policji 2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne 3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego 3.1. Wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo