WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015 OPRACOWANE NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA DLA I ETAPU- EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WYDAWNICTWA NOWA ERA GŁÓWNYM KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA BĘDZIE: INDYWIDUALNY WYSIŁEK WŁOŻONY W WYKONYWANĄ PRACĘ AKTYWNOŚĆ OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE OPRACOWAŁY: Janina Ernastowicz Magdalena Pietrula Wiesława Zaremba

2 Edukacja polonistyczna I. Korzystanie z informacji nie zawsze zgodne z oczekiwaniami 5-6 punktów innych, ma nie potrafi skoncentrować się na wypowiedziach trudności ze zrozumieniem przekazywanych treści nie potrafi korzysta z przekazywanych informacji czyta i nie rozumie tekstów przeznaczonych dla I etapu edukacji nie potrafi wyszuka w tekście potrzebnych informacji nie potrafi korzysta ze słowników i encyklopedii nie zna form użytkowych mało uważnie słucha wypowiedzi innych, nie zawsze rozumie co przekazują nie zawsze korzysta z przekazywanych informacji czyta i nie zawsze rozumie teksty przeznaczone dla I etapu edukacji z pomocą wyszukuje w tekście potrzebne informacje z pomocą korzysta ze słowników i encyklopedii zna niektóre formy użytkowe i z pomocą nauczyciela potrafi z nich korzystać słucha wypowiedzi innych i rozumie co przekazują korzysta z przekazywanych informacji czyta i zazwyczaj rozumie teksty przeznaczone dla I etapu edukacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje korzysta ze słowników i encyklopedii zna i korzysta z niektórych form użytkowych uważnie słucha wypowiedzi innych i zawsze rozumie co przekazują zawsze korzysta z przekazywanych informacji czyta i w pełni rozumie teksty przeznaczone dla I etapu edukacji sprawnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje, wyciąga wnioski samodzielnie korzysta ze słowników i encyklopedii zna i korzysta z poznanych form użytkowych

3 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury nie zawsze zgodne z oczekiwaniami czyta krótki tekst (głoskuje, sylabizuje) z pomocą recytuje wiersze z pamięci nie czyta wskazanych przez nauczyciela książek wskazuje postaci w utworze nie potrafi w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowach na różne tematy czyta poprawnie, ale powoli krótkie teksty opracowane podczas zajęć dydaktycznych recytuje wiersze z pamięci, nie uwzględnia interpunkcji i intonacji niechętnie czyta wskazane przez nauczyciela książki wyróżnia postaci i zdarzenia w utworach czytanych pod kierunkiem nauczyciela nie zawsze w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowach na różne tematy czyta płynnie, poprawnie i wyraziście znany tekst recytuje wiersze z pamięci, nie zawsze uwzględnia interpunkcje i intonację czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki rozumie przeczytany tekst, ustala kolejność zdarzeń w opowiedzianej historyjce obrazkowej w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowach na różne tematy poprawnie, płynnie i wyraziście czyta każdy tekst recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji ma potrzebę kontaktu z literaturą, chętnie czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki wyraża i uzasadnia własną opinię o postaciach i zdarzeniach zawsze w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowach na różne tematy III. Umiejętność tworzenia wypowiedzi nie zawsze

4 niechętnie uczestniczy w rozmowach, nie potrafi poprawnie formułować pytań i udziela odpowiedzi pisze mało estetycznie, nieczytelnie, niedbale popełnia liczne błędy przy przepisywaniu tekstów drukowanych i pisanych popełnia liczne błędy w pisaniu z pamięci krótkich tekstów popełnia liczne błędy w pisaniu ze słuchu krótkich tekstów z wyrazami opracowanymi i utrwalonymi na zajęciach myli reguły ortograficzne, nie potrafi zastosować je w praktyce nie potrafi układać i zapisywać zdań nie potrafi wskazać wprowadzonych części mowy nie zna alfabetu nie zawsze uczestniczy w rozmowach, rzadko zadaje pytania i udziela krótkich odpowiedzi nie zawsze czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania nie zawsze poprawnie przepisuje teksty drukowane i pisane popełnia błędy pisząc z pamięci sporadycznie popełnia błędy w pisaniu ze słuchu krótkich tekstów z wyrazami opracowanymi i utrwalonymi na zajęciach zna reguły ortograficzne, nie zawsze potrafi zastosować je praktycznie w podstawowym zakresie z pomocą nauczyciela układa i zapisuje je w formie krótkich wypowiedzi na tematy związane z przeżyciami, zainteresowaniami i przeczytanymi tekstami z pomocą nauczyciela rozpoznaje wprowadzone części mowy myli kolejność liter w alfabecie uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania i udziela odpowiedzi czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania poprawnie przepisuje teksty drukowane i pisane sporadycznie popełnia błędy w pisaniu z pamięci krótkich tekstów poprawnie pisze ze słuchu teksty z wyrazami opracowanymi na zajęciach zna i stosuje ze zrozumieniem znane reguły ortograficzne nie zawsze samodzielnie tworzy, układa i zapisuje zdania i dłuższe wypowiedzi na tematy związane z przeżyciami, zainteresowaniami i przeczytanymi tekstami nie zawsze poprawnie rozpoznaje wprowadzone części mowy zna alfabet, ale nie zawsze potrafi go praktycznie zastosować zawsze uczestniczy w rozmowach, nadaje właściwą intonację, zadaje pytania i udziela pełnych odpowiedzi przywiązuje ogromną wagę do czytelnego i estetycznego pisania wyrazów i zdań poprawnie i szybko przepisuje teksty drukowane i pisane bezbłędnie pisze z pamięci dłuższe teksty bezbłędnie pisze ze słuchu każdy tekst zna i stosuje ze zrozumieniem reguły ortograficzne samodzielnie tworzy krótkie opowiadanie, opis, list, życzenia, zaproszenie, układa i zapisuje zdania i dłuższe wypowiedzi na tematy związane z przeżyciami, zainteresowaniami i przeczytanymi tekstami potrafi bezbłędnie rozpoznawać w tekście wprowadzone części mowy zna i praktycznie stosuje alfabet

5 IV. Małe formy teatralne nie zawsze niechętnie bierze udział w inscenizacjach niechętnie uczestniczy w scenkach dramowych czasami bierze udział w inscenizacjach czasami uczestniczy w scenkach dramowych bierze udział w inscenizacjach, potrafi wymyślać zakończenie i dialogi do scen uczestniczy w scenkach dramowych zawsze bierze udział w inscenizacjach, potrafi wymyślać zakończenie i dialogi do scen chętnie uczestniczy w scenkach dramowych

6 Edukacja muzyczna nie zawsze

7 nie śpiewa piosenek z dziecięcego repertuaru zna i niechętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego zna i śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru zna i chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego recytuje rytmicznie teksty z pomocą nauczyciela potrafi recytować zrytmizowane słowa potrafi recytować zrytmizowane słowa i zdania z pomocą nauczyciela improwizuje rytmiczne odpowiedzi na rytmiczne pytania nie potrafi tworzyć akompaniamentu do piosenek i zabaw ruchowych nie potrafi rozpoznać brzmienia najczęściej wykorzystywanych instrumentów perkusyjnych przy pomocy nauczyciela współtworzy akompaniament do piosenek i zabaw ruchowych z pomocą nauczyciela potrafi rozpoznawać brzmienie najczęściej wykorzystywanych instrumentów perkusyjnych niechętnie bierze udział w zabawach przy muzyce z pomocą odróżnia podstawowe elementy muzyki mało uważnie słucha muzyki i nie zawsze potrafi określać jej cechy potrafi akompaniować (z małymi błędami) do piosenek i zabaw ruchowych potrafi rozpoznawać brzmienie najczęściej wykorzystywanych instrumentów perkusyjnych bierze udział w zabawach przy muzyce, ale nie zawsze wyraża jej nastrój i charakter odróżnia podstawowe elementy muzyki słucha muzyki i potrafi określac jaj cechy wykazuje się umiejętnościami w zakresie gry na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych rozpoznaje brzmienie wprowadzonych instrumentów perkusyjnych bardzo chętnie bierze udział w zabawach przy muzyce wyrażając nastrój i charakter bezbłędnie odróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo i inne) uważnie i aktywnie słucha muzyki i potrafi określać jej cechy nie bierze udziału w zabawach przy muzyce nie potrafi odróżniać podstawowych elementów muzyki mało uważnie słucha muzyki i nie potrafi określić jej cech

8 Edukacja plastyczna nie zawsze nie podejmuje działalności twórczej nie potrafi odróżni poznanych dziedzin działalności twórczej z pomocą nauczyciela podejmuje działalność twórczą i stara się stosowa różne środki wyrazu plastycznego oraz określone materiały z pomocą odróżnia poznane dziedziny działalności twórczej podejmuje działalność twórczą i stosuje różne środki wyrazu plastycznego oraz określone materiały nie zawsze potrafi odróżnić poznane dziedziny działalności twórczej chętnie podejmuje działalność twórczą i stosuje różne środki wyrazu plastycznego oraz określone materiały potrafi odróżnić poznane dziedziny działalności twórczej prace ucznia charakteryzują się twórczym podejściem do tematu i oryginalnością wykonania

9 Edukacja społeczna z etyką nie zawsze nie potrafi wymienić członków rodziny nie potrafi odróżnić dobra od zła nie potrafi współpracować z innymi i przestrzegać reguł zna nazwę swojej miejscowości nie wie, jakie zabytki znajdują się w jego miejscowości nie zna najważniejszych wydarzeń historycznych Polski pod kierunkiem nauczyciela potrafi wymienić kilka nazw zawodów nie potrafi wymienić symboli narodowych nie wie, że Polska znajduje się w Europie, nie rozpoznaje flagi i hymnu Unii Europejskiej nie zna numerów telefonów alarmowych z pomocą nauczyciela wymienia członków rodziny nie zawsze odróżnia dobro od zła często nie współpracuje z innymi i nie przestrzega reguł zna swój dokładny adres wymienia 3 zabytki znajdujące się w jego miejscowości wymienia z pomocą nauczyciela wybrane wydarzenia historyczne Polski wymienia różne rodzaje zawodów ludzi i orientuje się, na czym one polegają wie, że jest Polakiem, z pomocą nauczyciela wymienia symbole narodowe wie, że Polska znajduje się w Europie, z pomocą rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej z pomocą wymienia numery telefonów alarmowych wymienia członków rodziny stara się odróżniać dobro od zła nie zawsze współpracuje z innymi i przestrzega reguł zna nazwę swojej miejscowości i potrafi wymienić kilka zabytków zna wybrane wydarzenia historyczne Polski zna zawody swoich rodziców oraz typowe zawody mieszkańców swojej miejscowości wie, że jest Polakiem, nie zawsze potrafi wymienić symbole narodowe wie, że Polska znajduje się w Europie, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej zna numery telefonów alarmowych zna strukturę rodziny i obowiązki domowe zawsze odróżnia dobro od zła zawsze współpracuje z innymi i przestrzega reguł zna nazwę swojej miejscowości, zabytki i pomniki, ośrodki kultury i miejsca pamięci narodowej w swoim mieście zna najważniejsze wydarzenia historyczne Polski zna i potrafi wymienić zawody swoich rodziców oraz typowe zawody mieszkańców swojej miejscowości wie, że jest Polakiem i zna symbole narodowe wie, że Polska znajduje się w Europie, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej zna i używa numery telefonów alarmowych

10 Edukacja przyrodnicza nie zawsze

11 potrafi wymienić kilka nazw roślin ozdobnych, drzew i krzewów nie potrafi opowiadać o zmianach zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, warunkach życia roślin i zwierząt nie potrafi określić ogólnej budowy, trybu życia i sposobu odżywiania niektórych zwierząt hodowanych przez człowieka nie opiekuje się zwierzętami podczas zimy nie odróżnia owadów, ptaków, ssaków na podstawie ich cech szczególnych nie zna podstawowych gatunków ptaków i ssaków żyjących w Polsce nie potrafi określić jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin nie zna charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski nie zna i nie opisuje życia w wybranych ekosystemach nie rozpoznaje zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku wymienia nazwy drzew krzewów i roślin zielnych z pomocą nauczyciela wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku w życiu roślin i zwierząt wymienia rodzaje prac ogrodniczych z pomocą nauczyciela określa ogólną budowę, tryb życia i sposób odżywiania się niektórych zwierząt hodowanych przez człowieka ma właściwy stosunek do zwierząt wie, że należy opiekować się zwierzętami podczas zimy z pomocą nauczyciela odróżnia owady, ptaki, ssaki na podstawie ich cech szczególnych z pomocą nauczyciela rozróżnia podstawowe gatunki ptaków i ssaków z pomocą nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski z pomocą opisuje życie w wybranych ekosystemach z pomocą rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne w różnych porach roku rozpoznaje podstawowe gatunki drzew i krzewów po ich liściach i owocach, potrafi odróżnić drzewo, krzew i roślinę zielną potrafi opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku w życiu roślin i zwierząt pielęgnuje rośliny w klasie zna ogólną budowę, tryb życia i sposób odżywiania się niektórych zwierząt hodowanych przez człowieka opiekuje się zwierzętami podczas zimy odróżnia owady, ptaki, ssaki na podstawie ich cech szczególnych zna podstawowe gatunki ptaków i ssaków nie zawsze potrafi określić, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski zna i opisuje życie w niektórych ekosystemach rozpoznaje i nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne w różnych porach roku rozpoznaje i opisuje rośliny zielne, rozróżnia popularne drzewa i krzewy na podstawie ich cech szczególnych rozumie znaczenie ochrony przyrody potrafi obserwować i opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku oraz warunki życia roślin i zwierząt w tych okresach potrafi pielęgnować rośliny zielne w klasie zna ogólną budowę, tryb życia i sposób odżywiania się zwierząt hodowanych przez człowieka zawsze opiekuje się zwierzętami podczas zimy potrafi odróżnić owady, ptaki i ssaki na podstawie ich cech szczególnych zna wiele gatunków ptaków i ssaków żyjących w Polsce zna i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski zna i opisuje życie w różnych ekosystemach rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne w różnych porach roku

12 Edukacja matematyczna I. Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki nie potrafi określić położenie przedmiotów, dostrzegać symetrię, wyprowadzać kierunki, porównywać obiekty nie potrafi rysowa odcinków o podanej długości nie potrafi oblicza obwodu kwadratu, trójkąta i prostokąta nie zawsze z pomocą określa położenie przedmiotów, dostrzega symetrię, wyprowadza kierunki, porównuje obiekty z pomocą rysuje odcinki o podanej długości z pomocą oblicza obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta kierunki, porównywać obiekty rysuje odcinki o podanej długości oblicza obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta zawsze potrafi określić położenie przedmiotów, dostrzegać symetrię, wyprowadzać kierunki, porównywać obiekty starannie rysuje odcinki o podanej długości potrafi określić położenie przedmiotów, dostrzegać symetrię, wyprowadzać sprawnie oblicza obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta

13 II. Liczenie i sprawność rachunkowa nie potrafi zapisywać, odczytywać i porównywać liczb do 1000 nie potrafi dodawać i odejmowac w poznanym zakresie liczb nie potrafi sprawdzić wyników dodawania za pomocą odejmowania nie potrafi posługiwać się tabliczką mnożenia nie potrafi sprawdzać wyniki dzielenia za pomocą mnożenia nie potrafi rozwiązać równania jednodziałowego z niewiadomą nie potrafi rozwiązać prostych zadań tekstowych nie zawsze z pomocą zapisuje, odczytuje i porównuje liczby do 1000 z pomocą dodaje i odejmuje w poznanym zakresie z pomocą potrafi sprawdzić wyniki dodawania za pomocą odejmowania z pomocą posługuje się tabliczką mnożenia z pomocą potrafi sprawdzać wyniki dzielenia za pomocą mnożenia z pomocą rozwiązuje równania jednodziałowe z niewiadomą z pomocą rozwiązuje i układa proste i złożone zadania tekstowe zapisuje, odczytuje i porównuje liczby do 1000 dodaje i odejmuje w poznanym zakresie potrafi sprawdzić wyniki dodawania za pomocą odejmowania posługuje się tabliczką mnożenia potrafi sprawdzać wyniki dzielenia za pomocą mnożenia potrafi rozwiązać równania jednodziałowe z niewiadomą rozwiązuje i układa proste i złożone zadania tekstowe sprawnie zapisuje, odczytuje i porównuje liczby do 1000 sprawnie i biegle dodaje i odejmuje w poznanym zakresie zawsze potrafi sprawdzić wyniki dodawania za pomocą odejmowania sprawnie i biegle posługuje się tabliczką mnożenia zawsze potrafi sprawdzać wyniki dzielenia za pomocą mnożenia zawsze potrafi rozwiązać równania jednodziałowe z niewiadomą sprawnie rozwiązuje i układa proste i złożone zadania tekstowe

14 III. Pomiar nie potrafi dokona pomiarów długości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń pieniężnych oraz nie potrafi wykorzystać je w praktyce nie zawsze nie zawsze dokonuje pomiarów długości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń pieniężnych oraz potrafi wykorzystać je w praktyce dokonuje pomiarów długości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń pieniężnych oraz potrafi wykorzystać je w praktyce sprawnie dokonuje pomiarów długości, ciężaru, płynów, czasu, temperatury i obliczeń pieniężnych oraz potrafi wykorzystać je w praktyce nie dokonuje obliczeń kalendarzowych z pomocą dokonuje obliczeń kalendarzowych dokonuje obliczeń kalendarzowych sprawnie dokonuje obliczeń kalendarzowych

15 Zajęcia komputerowe nie potrafi wyszukiwać i korzystać z informacji ze wskazanej przez nauczyciela strony internetowej nie potrafi tworzyć tekstów i rysunków korzystając z komputera nie zwraca uwagę na własne bezpieczeństwo nie zawsze z pomocą wyszukuje i korzysta z informacji ze wskazanej przez nauczyciela strony internetowej z pomocą tworzy teksty i rysunki za pomocą odpowiednich programów korzystając z komputera nie zawsze zwraca uwagę na własne bezpieczeństwo wyszukuje i korzysta z informacji ze wskazanej przez nauczyciela strony internetowej tworzy teksty i rysunki za pomocą odpowiednich programów stara się pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputera sprawnie wyszukuje i korzysta z informacji ze wskazanej przez nauczyciela strony internetowej sprawnie tworzy teksty i rysunki za pomocą odpowiednich programów zawsze pamięta o bezpiecznym korzystaniu z komputera

16 Zajęcia techniczne nie zawsze nie rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń oraz sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku z pomocą rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń oraz sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń oraz sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku zawsze rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń oraz sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku nie potrafi przedstawi pomysłu i zaplanować pracy nie potrafi odmierzać i ciąć odpowiednie ilości materiału oraz montować wg instrukcji nie potrafi posługiwać się narzędziami zgodnie z przepisami BHP nie przestrzega zasad poruszania się po drogach nie właściwie zachowuje się w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach z pomocą organizuje warsztat pracy z pomocą odmierza i tnie odpowiednie ilości materiału oraz z pomocą montuje wg instrukcji potrafi poprawnie posługiwać się narzędziami, ale nie zawsze zgodnie z przepisami BHP zna ogólne zasady poruszania się pojazdów po drogach wie, jak właściwie zachować się w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach potrafi przedstawić własny pomysł i z pomocą planuje organizację warsztatu pracy potrafi odmierzać i ciąć odpowiednie ilości materiału oraz montować wg instrukcji nie zawsze potrafi posługiwać się narzędziami zgodnie z przepisami BHP zna, ale nie zawsze przestrzega zasad poruszania się po drogach potrafi wymienić podstawowe zasady zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji potrafi przedstawić własny pomysł i zaplanować organizację warsztatu pracy zawsze potrafi odmierzać i ciąć odpowiednie ilości materiału oraz montować wg instrukcji potrafi posługiwać się narzędziami zgodnie z przepisami BHP zawsze przestrzega zasad prawidłowego poruszania się po drogach zna i stosuje zasady prawidłowego zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji

17 Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna nie zawsze mało sprawny fizycznie ćwiczenia wykonuje niepewnie ma problemy z prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń nie przestrzega ustalonych zasad gier i zabaw sportowych nie zawsze dba o własne bezpieczeństwo podczas ćwiczeń nie przestrzega zasad higieny i zdrowego stylu życia dysponuje sprawnością motoryczną ćwiczenia wykonuje z błędami technicznymi zna niektóre zasady podstawowych gier sportowych czasami niezdyscyplinowany w czasie zajęć ruchowych czasami przestrzega zasad higieny i zdrowego stylu życia sprawny fizycznie ćwiczenia wykonuje nie zawsze właściwą techniką, ale w odpowiednim tempie i dokładnie zna, ale nie zawsze przestrzega zasad gier i zabaw sportowych stara się doskonalić swoją sprawność motoryczną i wykazuje postępy zdyscyplinowany w czasie zajęć ruchowych stara się przestrzegać zasad higieny i zdrowego stylu życia sprawny ruchowo, interesuje się sportem sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia właściwą techniką w odpowiednim tempie i dokładnie zna i stosuje zasady gier i zabaw sportowych systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy zawsze zdyscyplinowany w czasie zajęć dba o higienę i zdrowy styl życia

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie.

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie. Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasie III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa II ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: Mówienie Uczeń posiada duży zasób słownictwa, wypowiada się spontanicznie, dzieli się swoimi przeżyciami na każdy temat, swobodnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej Edukacja polonistyczna : 6 punktów otrzymuje uczeń, który : Samodzielnie układa kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, buduje zdania, wyrażające

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II

Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1.Każdy uczeń jest oceniany systematycznie w ciągu roku szkolnego za następujące formy aktywności: praca w grupach praca indywidualna formy ustne:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali -. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ bardzo czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013 Umiejętność czytania Umiejętność mówienia/ słuchania Umiejętność pisania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013 konieczne Podstawowe 2 punkty 3 punkty Minimalne 1 punkt zakresie języka ojczystego,

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające: WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dopełniające: aktywnie włącza się w rozmowy na omawiane tematy posiada bogate słownictwo, formułuje wypowiedzi złożone, poprawne pod względem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ Edukacja polonistyczna -czyta płynnie i wyraziście, czyta ze zrozumieniem, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada poprawnie

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III Przy ocenianiu bieżącym stosuje się symbole w skali. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 2 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Mówienie Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Edukacja polonistyczna - swobodnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, utworów, obrazów, filmów; - formułuje wielozdaniowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III W klasie III opracowano klasowy system oceniania, który jest uzupełnieniem systemu oceniania zawartego w statucie szkoły. Wprowadzono cząstkowe oceny bieżące w skali: 5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ. Poziom dobry Dobrze (D)

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ. Poziom dobry Dobrze (D) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I E - 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne po klasie drugiej Edukacja społeczna

Wymagania edukacyjne po klasie drugiej Edukacja społeczna Wymagania edukacyjne po klasie drugiej Edukacja społeczna Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym. Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników stosuje

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2013/2014 (zgodne z podstawą programową) wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe Załącznik 1 Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Przez pierwszy okres klasy pierwszej stosowane są również znaczki. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe w klasie III

Wymagania programowe w klasie III Wymagania programowe w klasie III Edukacja polonistyczna (czytanie, mówienie, pisanie) 6p ( uczysz się celująco) otrzymuje uczeń, który: Czyta płynnie, całymi zdaniami, z właściwą intonacją, Rozumie głośno

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I CZYTANIE Znajomość

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna ZASÓB SŁOWNICTWA I STRUKTURA WYPOWIEDZI SŁUCHANIE I ROZUMIENIE Edukacja polonistyczna 1 2 3 4 5 6 - najczęściej nie słucha wypowiedzi innych - ma trudności z wysłuchaniem i zrozumieniem krótkich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i

Bardziej szczegółowo

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem:

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem: W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych obejmujących pewien zakres materiału, oceny wg skali od 2 do 6. może otrzymać następujące oceny ze sprawdzianów wg przyjętych

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II Przy ocenianiu bieżącym stosuje się symbole cyfrowe w skali. Symbole cyfrowe Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui w edukacji wczesnoszkolnej opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Bardziej szczegółowo