PN Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych."

Transkrypt

1 PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ EURO 1 (dalej zwana SIWZ) I. Zamawiajcy: Województwo lskie, reprezentowane przez Pełnomocnika Piotra Pachół, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Jednostka organizacyjna Zamawiajcego odpowiedzialna za zapłat: Urzd Marszałkowski Województwa lskiego, ul. Ligonia 46, Katowice NIP , faktury VAT bd wskazywa jako nabywc t jednostk. Jednostka organizacyjna Zamawiajcego prowadzca postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego i odpowiedzialna za wszystkie sprawy oprócz zapłaty: Wojewódzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, ul. Graniczna 29, Katowice. II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony III. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i instalacja sprztu komputerowego (fabrycznie nowego, dopuszczonego do obrotu, spełniajcego normy CE) wraz z oprogramowaniem, obejmujca pozycje wyszczególnione w niej podanych zakresach, z uwzgldnieniem podanych wymaga co do sprztu i oprogramowania w załczniku nr 1 do SIWZ. Miejsce i dokładny termin instalacji zostan okrelone przez Zamawiajcego w uzgodnieniu z Wykonawc w czasie nie przekraczajcym terminu wykonania umowy. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej ni w podanych zakresach. Zakres I: a) Router CPV: b) Firewall CPV: Zakres II: a) Serwer CPV: (Serwery plików) wraz z oprogramowaniem systemowym b) Macierz dyskowa CPV: (dyskowy system przechowywania) c) Monitor CPV (monitory ekranowe) d) Przełcznik KVM CPV: (osprzt do duych systemów komputerowych) e) Kable KVM CPV: (osprzt do duych systemów komputerowych. IV. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych. 1 Ilekro w niniejszej SIWZ jest mowa o Ustawie bez bliszego okrelenia, naley przez to rozumie Ustaw z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych 1

2 VI. VII. Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VIII. Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. IX. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy. X. Warunki udziału w postpowaniu: 1. Wykonawca musi spełnia warunki okrelone w art. 22 ust.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówie publicznych. 2. Wykonawca nie moe podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówie publicznych. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Nie spełnienie chocia jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem wykonawcy z postpowania. XI. Informacje o owiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu: Wykonawcy winni złoy wraz z ofert owiadczenia stanowice integraln cz formularza ofertowego, jak równie dokumenty potwierdzajce owiadczenia. Stosownymi dokumentami, które Wykonawca jest obowizany dostarczy s: 1. Aktualny odpis z właciwego rejestru lub aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem składania ofert, a take wskazujce osoby upowanione do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu wykonawcy, a w przypadku wykonawców wystpujcych wspólnie równie umowa regulujca współprac Stosowne pełnomocnictwo/upowanienie do składania owiadcze w imieniu wykonawcy (kadego z wykonawców), jeeli prawo to nie wynika z innych dokumentów. 3. Owiadczenie, o spełnieniu warunków wynikajce z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie publicznych, które zostało zawarte w formularzu ofertowym i musi by podpisane we wskazanych miejscach. 4. Owiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie publicznych. Wszystkie dokumenty powinny by aktualne, czytelne i podpisane przez uprawnione do reprezentowania oferenta osoby. Do powiadczenia kopii dokumentu za zgodno z oryginałem wystarczy odrczny podpis 1 osoby upowanionej do reprezentowania oferenta, ewentualnie odrczny podpis radcy prawnego, adwokata lub notariusza z pieczci lub piecztk. 2 Jeeli umowa ta bdzie przewidywa upowanienie niektórych jej stron lub osób trzecich do reprezentacji wszystkich stron umowy w stosunkach z zamawiajcym, bdzie uwaana za wywierajc skutki jak pełnomocnictwo. 2

3 Ilekro Wykonawca przedstawi dokumenty w formie kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem, bdzie obowizany na danie zamawiajcego okaza oryginał. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez Wykonawc. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwil ustanowienia pełnomocnika istnieje obowizek załczenia pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. XII. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami: Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawca przekazuj pisemnie. Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si za pomoc faksu, jednak kada ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiajcy zastrzega, i protesty mog by składane tylko pisemnie. Zamawiajcy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn. Zamawiajcy nie przewiduje zebrania z oferentami. Oferent moe zwróci si na pimie do Zamawiajcego z prob o udzielenie wyjanie. Zamawiajcy udzieli oferentowi odpowiedzi, jeeli zapytanie wpłynie do niego nie póniej ni na 4 dni przed dat wyznaczon do ostatecznego składania ofert. Korespondencj naley kierowa na adres: Wojewódzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ul. Graniczna 29, Katowice. Kadorazowo powołujc si na numer postpowania tj. PN-3-07 XIII. Uprawnieni do porozumiewania si z Wykonawcami s: Mariusz Lelonek, Beata Płaczek, sprawy techniczne tel wew.310 Rozalia Maj sprawy proceduralne tel wew.321. XIV. Termin zwizania ofert: 30 dni. Bieg terminu zwizania z ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. XV. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferty naley sporzdza na lub według formularza ofertowego, który stanowi załcznik nr 2 do SIWZ. 2. Oferta winna by przygotowana w formie pisemnej w jzyku polskim. 3. Zaleca si aby oferta była spita, miała ponumerowane strony i miała wykazan łczn ilo stron i załczników. 4. Oferta winna zawiera wymagane dokumenty, owiadczenia wymienione w pkt XI niniejszej SIWZ. 5. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz.U z pón. zm.) przedsibiorca wpisany do rejestru przedsibiorców albo ewidencji jest zobowizany umieszcza w owiadczeniach pisemnych, skierowanych 3

4 w zakresie swojej działalnoci do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwa si tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. 6. Wszelkie błdy w zapisach oferty powinny by poprawione przez skrelenie dotychczasowej treci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnoci błdnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osob uprawnion do wystpowania w imieniu Wykonawcy. 7. Wykonawca moe wprowadzi zmiany lub wycofa złoon przez siebie ofert. Za skutecznie wprowadzone zmiany Zamawiajcy uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złoonej ofercie. Zmiany te musz zosta przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowa koperta powinna zosta opisana okreleniami ZMIANA lub WYCOFANIE. W procedurze udzielenia zamówienia uwzgldnione zostan oferty dostarczone do siedziby Zamawiajcego w wyznaczonym terminie. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Ofert wraz z wymaganymi załcznikami naley dostarczy w zamknitej kopercie, opisanej Oferta na dostaw sprztu komputerowego i oprogramowania PN W razie braku powyszej informacji Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialnoci za zdarzenie wynikajce z tego, np. za otwarcie oferty przed terminem otwarcia. 3. Oferty naley składa w siedzibie Zamawiajcego pok. 315 w godzinach od 7.30 do (w dni robocze, od poniedziałku do pitku ) w terminie do 25 czerwca 2007 r. do godziny Otwarcie ofert nastpi w dniu 25 czerwca 2007 r. o godz w siedzibie Zamawiajcego pok XVII. Wymagania dotyczce wadium: Ustala si obowizek wniesienia wadium w pienidzu w nastpujcych kwotach: Dla zakresu I: 600 złotych polskich Dla zakresu II: złotych polskich. Wykonawca składajcy ofert musi wnie przed upływem składania ofert wadium na rachunek bankowy: ING Bank lski Oddział w Katowicach XVIII. Zamawiajcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. XIX. Kryteria oceny ofert: Przy ocenie ofert Zmawiajcy bdzie si kierował nastpujcym kryterium: cena brutto 100% Przez cen brutto (zwan te wynagrodzeniem ) naley rozumie sum wszystkich płatnoci, których Zamawiajcy bdzie musiał dokona z tytułu umowy, łcznie z podatkiem VAT. Sposób jej kalkulacji ilustruje formularz ofertowy. Płatnoci s moliwe wyłcznie w złotych. Formuła oceny: (najnisza cena brutto/cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. Najkorzystniejsz bdzie ta oferta, która uzyskała najwysz ilo punktów. 4

5 XX. Informacje dotyczce rozliczenia: Rozliczenia midzy Zamawiajcym a Wykonawc prowadzone s w walucie PLN. XXI. Zawarcie umowy: Zamawiajcy powiadomi na pimie o wynikach postpowania wszystkich Wykonawców, którzy złoyli oferty. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajcy okreli miejsce i termin podpisania umowy. Zamawiajcy zawrze umow z wybranym Wykonawc nie wczeniej ni 7 dni liczc od dnia ogłoszenia wyników postpowania. Jeeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajcy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujcej współprac tych Wykonawców. XXII. Istotne dla zamawiajcego postanowienia, które zostan wprowadzone do zawartej umowy. 1. Termin realizacji zamówienia (dostawy do siedziby WODGiK) okrela si do 45 dni od daty podpisania umowy. Termin płatnoci wyniesie 14 dni od dorczenia Zamawiajcemu faktury VAT. 2. Zamawiajcy zapłaci cen po dostarczeniu do siedziby WODGiK i protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiajcy przystpi do odbioru i zakoczy procedur odbioru bez zbdnej zwłoki, w miar moliwoci tego samego dnia. Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu faktur VAT najpóniej nastpnego dnia roboczego (z wyłczeniem sobót i niedziel) po powiadomieniu o zakoczeniu odbioru. 3. Zamawiajcy moe odmówi odbioru tylko z powodu stwierdzenia wad lub niezgodnoci z umow. Odmowa dotyczy przedmiotu zamówienia tylko w tej czci, której dotycz te wady lub niezgodnoci. Dokonanie odbioru nie uchybia uprawnieniom z tytułu rkojmi i gwarancji w zakresie, w jakim wady ujawni si po odbiorze. 4. Wykonawca zapłaci nastpujc kar umown: za kady dzie opónienia w realizacji umowy - 0,2 % wynagrodzenia za przedmioty, których to opónienie dotyczy. Zamawiajcy ma prawo realizacji kar umownych w formie potrce z płatnoci na rzecz Wykonawcy. 5. Zamawiajcy zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłok w zapłacie ceny, liczone od dnia, w którym zapłata miała by spełniona. 6. Zamawiajcy ma prawo odstpi od umowy w całoci lub w odpowiedniej czci, jeeli w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca nie dostarczy do siedziby WODGiK zamówionych towarów wolnych od wad oraz bezbłdnej faktury VAT (przez faktur bezbłdn rozumie si a) faktur nie zawierajc błdów, b) faktur zawierajc błdy, o ile w powyszym terminie dostarczono równie faktur korygujc te błdy lub Zamawiajcy moe je skorygowa wystawiajc not korygujc). 7. Faktura VAT powinna by dostarczona do siedziby WODGiK, jednake jako nabywc powinna wskazywa Urzd Marszałkowski Województwa lskiego, ul. Ligonia 46, Katowice, NIP Usuwanie usterek (z tytułu rkojmi lub gwarancji) bdzie odbywa si w siedzibie Zamawiajcego w dni robocze. Jeeli zajdzie potrzeba przewiezienia sprztu poza siedzib Zamawiajcego, Zamawiajcy nie zostanie obciony kosztami z tego tytułu. 9. Prawem właciwym dla umowy jest prawo polskie, z poniszym zastrzeeniem dotyczcym gwarancji. 10. Gwarancja na osprzt (z wyłczeniem oprogramowania), niezalenie od tego, czy jest to gwarancja wykonawcy, producenta czy innego podmiotu, nie moe przewidywa 5

6 warunków uciliwych dla zamawiajcego ponad merytorycznie uzasadnion i powszechnie akceptowan miar, a w szczególnoci: a) uzalenia uprawnie Zamawiajcego od spełnienia warunków innych ni zachowanie naleytej ostronoci w posługiwaniu si sprztem, niezwłoczne zgłoszenie usterki lub dopełnienie prostych formalnoci, b) zawiera bezzasadnie szerokiego zakresu ogranicze lub wyłcze gwarancji, c) ogranicza zakresu odpowiedzialnoci w porównaniu z rozwizaniami Kodeksu cywilnego ani kwotowo, d) przewidywa czasu reakcji na zgłoszenie usterki dłuszego ni 5 dni, przy czym przez czas reakcji rozumie si faktyczne przystpienie do usuwania usterki (a nie na przykład jedynie wysłanie potwierdzenia, e wiadomo o usterce dotarła), e) zawiera klauzul, które zgodnie z art Kodeksu cywilnego s niedozwolone w umowach z konsumentami. XXIII. Zamawiajcy informuje e, zgodnie z Ustaw prawo zamówie publicznych Oferentom przysługuj rodki odwoławcze zgodnie z art tej Ustawy. Sporzdziła Komisja w składzie: Wiesław Serewi... Przewodniczcy Komisji Rozalia Maj... Sekretarz Komisji Beata Płaczek Członek komisji Mariusz Lelonek Członek komisji.. Zatwierdzam: 6

7 Załcznik nr 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakres 1 (Router, Firewall) a) Router Lp. Nazwa elementu Parametry Szt. 1 Obudowa z moliwoci instalacji w szafie przemysłowej 19, maksymalna wysoko 2U 2 Interfejsy sieciowe minimum jeden interfejs WAN V.35 do obsługi protokołu Frame Relay + kabel V.35 DTE minimum dwa wbudowane interfejsy 10/100/1000 Ethernet minimum dwa wewntrzne moduły funkcyjne, minimum trzy wewntrzne moduły z procesorami głosowymi, 3 minimum cztery karty interfejsów, Moliwo instalacji modułów funkcyjnych minimum jeden moduł rozszerze definiowany poprzez standard NM, NME, NME-X, NME-XD, minimum jeden moduł rozszerze głosowych definiowany poprzez standard EVM 4 Przepustowo minimum 220 kpps 5 Pami ulotna RAM: minimum 256 MB, nieulotna CF: 64 MB (na przechowywanie niezalenych wersji oprogramowania systemowego) 6 Liczba portów USB minimum 2 7 Liczba szyfrowanych tuneli minimum 1500 (bez koniecznoci wymiany oprogramowania VPN systemowego) Przepustowo minimum 160 Mbps 8 szyfrowania przy stosowaniu technologii 3DES lub AES Funkcjonalno IPS (Intrusion Prevention System) Protokoły tunelowania przesyłanych danych Protokoły routingu pakietów 12 Dodatkowe funkcje 13 Warunki serwisu gwarancyjnego z moliwoci konfiguracji, uzupełniania i aktualizacji sygnatur ataków bez koniecznoci wymiany oprogramowania systemowego minimum: GRE, IPinIP minimum: RIP, OSPF, PIM, routing pomidzy sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q, bez dodatkowych opłat licencyjnych musi posiada wbudowany wewntrzny moduł akceleratora szyfrowania oraz moliwo instalacji dodatkowego akceleratora, musi mie moliwo wyposaenia w opcj wyprowadzenia zasilania Power over Ethernet (802.3af) do modułów rozszerze, urzdzenie musi mie moliwo wyposaenia w usługi serwera przetwarzania połcze telefonii IP, moliwo po rozszerzeniu oprogramowania systemowego wsparcia dla funkcji centrali telefonicznej obsługujcej co najmniej 96 telefonów IP, plik konfiguracyjny urzdzenia (w szczególnoci plik konfiguracji parametrów routingu) powinien by moliwy do edycji w trybie off-line tzn. konieczna jest moliwo przegldania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzdzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamici nieulotnej powinno by moliwe uruchomienie urzdzenia z now konfiguracj. Zmiany aktywnej konfiguracji musz by widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza si czciowych restartów urzdzenia po dokonaniu zmian, oprogramowanie systemowe powinno obsługiwa wszystkie zainstalowane moduły funkcyjne minimum 1 rok gwarancji producenta z czasem reakcji usunicia usterki do 8 godzin 1 7

8 Dodatkowe wymogi: Sprzedajcy dostarczy router do siedziby Zamawiajcego i przeprowadzi instalacj routera w szafie przemysłowej wskazanej przez Zamawiajcego. Dodatkowo w ramach odbioru sprztu Sprzedajcy skonfiguruje interfejs sieciowy do Internetu (protokół Frame Relay). b) Firewall Lp. Nazwa elementu Parametry Szt. 1 Obudowa z moliwoci instalacji w szafie przemysłowej 19, maksymalna wysoko 1U 2 Interfejsy sieciowe minimum dwa interfejsy WAN dla redundantnych połcze Internetowych, minimum dwa interfejsy DMZ, zintegrowany przełcznik obsługujcy minimum cztery interfejsy 10/100 Ethernet 3 Liczba portów USB minimum 2 4 Przepustowo firewalla minimum 150 Mbps 5 Przepustowo technologii minimum 70 Mbps 3DES Przepustowo minimum 32 Mbps 6 funkcjonalnoci Antywirus dla ruchu HTTP, FTP, POP3, IMAP, SMTP 7 Liczba równoległych sesji minimum Liczba nowych sesji na 1 minimum sekund 9 Pełnostanowy firewall z rozszerzonymi funkcjami analizy treci. Moliwo pracy w trybie NAT/Routing lub Bridge, kompletna ochrona sieci w czasie rzeczywistym 10 Moduł zapobiegania wykrywanie ataków na podstawie baz sygnatur i analizy włamaniom anomalii w sieci obsługa połcze VPN typu peer-to-peer i klient-to-peer z 11 Obsługa tuneli VPN i wykorzystaniem protokołów IPSEC, L2TP, PPPP. Identyfikacja autoryzacja uytkowników z lokalnej bazy lub serwera LDAP, Radius, Securit 12 Liczba dedykowanych minimum tuneli VPN 13 Zintegrowane systemy antywirusowy, filtrowania treci stron WWW i poczty elektronicznej, firewall, wykrywania i zapobiegania włamaniom oraz antyspam 14 Moduł antywirusowy dla eliminacji wirusów, robaków, programów typu grayware/spyware z wiadomoci pocztowych (SMTP, POP3, IMAP), pobieranych plików (FTP) i stron WWW (HTTP) 15 Moduł antyspamowy celem analizy wiadomoci pocztowych (POP3, IMAP, SMTP) pod ktem zawartoci niepodanej treci z wykorzystaniem: filtrowania po adresie IP/pocztowym lub słowach kluczowych, sprawdzania zwrotnego DNS i odpytywania serwerów RBL 16 Dodatkowe funkcje urzdzenie musi by zarzdzane przez konsol WWW i command line (SSH lub RS232), urzdzenie musi mie moliwo definiowania poziomów uprawnie administratorów, musi posiada graficzny system kreatorów prowadzcy administratora w trakcie pierwszej konfiguracji urzdzenia, urzdzanie musi mie moliwo automatycznego pobierania bazy wirusów i ataków ze strony producenta sprztu, urzdzenie musi posiada panel LCD informujcy o stanie urzdzenia, urzdzenie musi mie moliwo tworzenia kopii bezpieczestwa konfiguracji, urzdzanie musi obsługiwa nieograniczon ilo uytkowników. 17 Warunki serwisu gwarancyjnego minimum 1 rok gwarancji producenta, 3-letnia asysta na aktualizacje modułów 8

9 Dodatkowe wymogi: Sprzedajcy dostarczy firewall do siedziby Zamawiajcego i przeprowadzi instalacj firewalla w szafie przemysłowej wskazanej przez Zamawiajcego. Sprzedajcy podłczy firewall do oferowanego routera. Dodatkowo w ramach odbioru sprztu Sprzedajcy skonfiguruje podstawowe funkcje firewalla wraz z konfiguracj jednego interfejsu DMZ. Zakres 2 (Serwer, Macierz dyskowa, Monitor, Przełcznik KVM, Kable KVM) a) Serwer Lp. Nazwa elementu Parametry Szt. 1 Obudowa z moliwoci instalacji w szafie przemysłowej 19, maksymalna wysoko 3U, wyposaona w panel diagnostyczny wskazujcy miejsce wystpienia awarii 1 wykonujcy 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T 2 Procesor (np. AMD Opteron albo Intel Xeon) o nie gorszej wydajnoci w obliczeniach wykorzystujcych kod 64-bitowy, ni Intel Xeon 3.16 GHz z technologi EM64T 3 Szybko procesorów minimum 3.16 GHz 4 Pami cache 8 MB L3 (trzeciego poziomu) 5 Czstotliwo magistrali minimum 667 MHz FSB 6 Liczba procesorów 4 zainstalowanych 7 Płyta główna minimum 4 procesorowa, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 8 Pami RAM 16GB PC DDR2 SDRAM RDIMM ECC z moliwoci wycignicia podczas pracy serwera (hot swap) pami musi spełnia funkcjonalno memory-mirroring, memory ProteXion, Chipkill 9 Rozbudowa pamici RAM do minimum 64 GB 10 Kontroler dysków twardych kontroler SAS, pozwalajcy na zbudowanie poziomów RAID 0, 1, 5, 10 na dyskach wewntrznych, z podtrzymaniem bateryjnym 256 MB cache, nie zajmujcy slotu PCI 11 Dyski twarde 3 x dysk twardy typu SAS, minimum 146 GB, obrotów na minut, z moliwoci wycignicia podczas pracy serwera (hot plug) 12 Liczba wszystkich wnk na minimum 6 wnk typu hot plug dyski twarde Maksymalna pojemno GB na dyskach Serial Attached SCSI 13 wewntrznej pamici masowej 14 Gniazda rozszerze minimum 2 gniazda PCI-X 64-bit 266 MHz hot swap minimum 4 gniazda PCI-Express x8 15 Napd DVD napd dysków optycznych DVD 16 Interfejsy sieciowe dwuportowy interfejs sieciowy 10/100/1000, wyjcia RJ Karta Fibre Channel 2 x jednoportowa karta Fibre Channel 4Gb/s 18 Zdalne zarzdzanie karta zdalnego zarzdzania (konsoli) pozwalajca na: włczenie, wyłczenie i restart serwera, podgld logów sprztowych serwera i karty, przejcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezalenie od jego stanu (take podczas startu, restartu OS). Karta nie zajmujca slotu PCI 19 Procedura przewidywania obejmujca dyski, pami, procesory, zasilacze, wentylatory, awarii VRM 20 Grafika zintegrowana z płyt główn, pami minimum 16 MB 21 Zasilacze minimum 2 zasilacze, redundantne typu hot plug minimum 1300 W kady 22 Wentylatory zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug 23 Porty dodatkowe minimum 3 porty USB 2.0 (w tym jeden z przodu serwera), 1 x port szeregowy, 1 x VGA 24 Wspierane systemy Windows 2003 Server (wersje Standard i Enterprise, 32-bitowe i operacyjne 64-bitowe), Novell NetWare, RedHat Linux, SUSE Linux 9

10 25 System operacyjny Licencje dostpowe do systemu operacyjnego Warunki serwisu gwarancyjnego serwerowy system operacyjny wspierajcy obsług: 4 procesorów, 16 GB pamici RAM. Zamawiajcy zaakceptuje system Windows Server Enterprise 2003 R2 w wersji 32-bitowej. Licencja typu OPEN dla instytucji rzdowych. liczba licencji dostpowych do systemu operacyjnego: letnia gwarancja z napraw u klienta (Serwis autoryzacyjny w Polsce) Dodatkowe wymogi: Sprzedajcy dostarczy serwer do siedziby Zamawiajcego i przeprowadzi instalacj serwera w szafie przemysłowej wskazanej przez Zamawiajcego oraz wykona: zainstalowanie systemu operacyjnego na domylnych ustawieniach (po wczeniejszym skonfigurowaniu dysków twardych na poziom RAID-5), zainstalowanie sterownika macierzy dyskowej w systemie operacyjnym umoliwienie korzystania z przestrzeni dyskowej macierzy, Wybór systemu operacyjnego z rodziny Windows jest podyktowany zachowaniem warunków umowy asysty technicznej na oprogramowanie wykorzystywane do prac w pracowni przetwarzania systemów informacji geograficznej. Systemy operacyjne z rodziny Linux nie s oficjalnie wspierane przez ESRI (firma bdca dostawc oprogramowania systemów informacji geograficznej dla WODGiK Katowice). b) Macierz dyskowa Lp. Nazwa elementu Parametry Szt. 1 Obudowa z moliwoci instalacji w szafie przemysłowej 19, maksymalna wysoko 3U 1 2 Kontroler RAID dwa redundantne kontrolery RAID pracujce w trybie active active 3 Pami podrczna 1 GB na kady kontroler, podtrzymywana bateryjnie kontrolera 4 Podłczenie serwerów Fibre Channel (FC) Switched, FC Arbitrated Loop (FC-AL) 5 Przepustowo interfejsu Auto-sensing 1 Gbps / 2 Gbps / 4 Gbps FC 6 Liczba portów do 4 podłczenia serwerów 7 Liczba portów do 4 podłczenia dysków 8 Interfejs napdów Fibre Channel (FC) Switched, FC Arbitrated Loop (FC-AL) dyskowych 4 Gbps 9 Rodzaj napdu dyskowego SATA 500 GB 7200 obrotów na minut Liczba napdów dyskowych w jednej obudowie 3U macierzy Moliwo rozbudowy 6 / 56TB 11 macierzy do: Liczba półek / maksymalny rozmiar 12 Poziomy RAID 0, 1, 3, 5, Liczba partycji storage 4, 8, 16 lub Zasilanie minimum 2 zasilacze, redundantne typu hot plug 15 Wentylatory zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug 16 Wspierane systemy Windows Server Enterprise 2003 R2 w wersji 32-bitowej, operacyjne RedHat Enterprise Linux 4.0 U1, Solaris 7, 8, 9 17 Oprogramowanie pozwala centralnie zarzdza urzdzeniem i urzdzeniami tej zarzdzajce serii 18 Dodatkowe wyposaenie odpowiednie interfejsy i dwa kable FC do połczenia z serwerami 10

11 19 Dodatkowe funkcje 20 Warunki serwisu gwarancyjnego moliwo dynamicznego dodawania nowych dysków, zwikszania wielkoci woluminów, zmiany poziomu zabezpiecze RAID oraz rozmiaru segmentu w pojedynczym woluminie logicznym. Opcjonalnie dostpne funkcje: - tworzenia kopii w zadanym momencie (poin-in-time copy), - kopiowanie woluminów, - tworzenie zdalnych kopii lustrzanych 3-letnia gwarancja producenta w standardzie Dodatkowe wymogi: Sprzedajcy dostarczy macierz dyskow do siedziby Zamawiajcego i przeprowadzi instalacj macierzy dyskowej w szafie przemysłowej wskazanej przez Zamawiajcego oraz wykona: skonfigurowanie macierzy dyskowej wraz z podzieleniem na dwa woluminy dyskowe (kady na osobnym interfejsie FC), podłczy macierz dyskow do oferowanego serwera c) Monitor Lp. Nazwa Elementu Parametry Szt. 1 Przektna 17 cali 2 Obudowa z moliwoci instalacji w szafie przemysłowej 19, maksymalna wysoko 1U 3 Typ matrycy LCD 4 Jasno minimum 250 cd/m² 5 Rozdzielczo 1280 x Kontrast 250:1 7 Zawiera klawiatur tak 8 Zawiera wskanik myszy tak 9 Warunki serwisu trzyletnia gwarancja producenta gwarancyjnego d) Przełcznik KVM Lp. Nazwa Elementu Parametry Szt. 1 Obudowa z moliwoci instalacji w szafie przemysłowej 19, maksymalna wysoko 1U 2 Liczba serwerów do podłczenia Warunki serwisu dwuletnia gwarancja producenta gwarancyjnego e) Kable KVM Lp. Nazwa Elementu Szt. 1 Kabel do podłczenia oferowanego serwera z przełcznikiem KVM i monitorem 2 Warunki serwisu dwuletnia gwarancja producenta 8 gwarancyjnego Dodatkowe wymogi: Sprzedajcy dostarczy urzdzenia (monitor, przełcznik, kable) do siedziby Zamawiajcego i przeprowadzi ich instalacj w szafie przemysłowej wskazanej przez Zamawiajcego. Ponadto urzdzenia te musz by w pełni kompatybilne z oferowanym serwerem. Długo kabli ma by nastpujca: 1 sztuka ok. 0,9 m, 4 sztuki ok. 1,8 m, 3 sztuki ok. 3,6 m. Wszystkie oferowane urzdzenia musz (jeli posiadaj) zawiera komplet: sterowników, kabli i dokumentacji. 11

12 (Piecz adresowa lub firmówka) Załcznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy 1. Wykonawca składajcy ofert (pełna nazwa i adres firmy): Regon:... NIP: Zamawiajcy: Wojewódzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Katowice, ul. Graniczna 29, tel./fax Przedmiot zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Nawizujc do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, składamy ofert na: Zakres I: Lp. Nazwa towaru ilo Warto netto VAT Warto brutto Łczna warto zakresu I Gwarancja Zakres II: Lp. Nazwa towaru ilo Warto netto VAT Warto brutto Łczna warto zakresu II Gwarancja Ceny obejmuj wszystkie koszty zwizane z prawidłow realizacj zamówienia publicznego.... podpis osoby uprawnionej 12

13 4. Zobowizujemy si do dostarczenia przedmiotu zamówienia publicznego w terminie nie pó niejszym ni wynikajcy z SIWZ.... podpis osoby uprawnionej 5. Owiadczenia: Owiadczenie o spełnieniu warunków art.22 oraz 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177). Owiadczamy, e: 1. Posiadamy uprawnienia niezbdne do wykonania okrelonych działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie. 2. Posiadamy niezbdn wiedz i dowiadczenie, a take potencjał techniczny a take dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postpowania na podstawie art.24 ustawy według którego z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si 3 : 1) wykonawców, którzy w cigu ostatnich 3 lat przed wszczciem postpowania wyrzdzili szkod nie wykonujc zamówienia lub wykonujc je nienaleycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczcia postpowania, chyba e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie jest nastpstwem okolicznoci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoci; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj lub których upadło ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjtkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarzdu prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych; 3 Zamawiajcy zawiadamia niezwłocznie wykonawc o wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon. 13

14 8) osoby prawne, których urzdujcego członka organu zarzdzajcego prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sd orzekł zakaz ubiegania si o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniaj warunków udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si równie wykonawców, którzy: 1) wykonywali czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego postpowania lub posługiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci, z wyjtkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeeli przedmiotem postpowania o udzielenie zamówienia s prace projektowe wynikajce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzdzonych przez tych autorów; 2) złoyli nieprawdziwe informacje majce wpływ na wynik prowadzonego postpowania; 3) nie złoyli owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu lub dokumentów potwierdzajcych spełnianie tych warunków; 4) nie wnieli wadium, w tym równie na przedłuony okres zwizania ofert, lub nie zgodzili si na przedłuenie okresu zwizania ofert. Jednoczenie owiadczamy, i: 1. Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest wana przez czas zwizania ofert, to jest przez czas 30 dni liczc od terminu składania ofert, 2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowizujemy si do zawarcia umowy w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiajcego, nie póniej ni do koca okresu zwizania ofert, 3. Zamierzamy powierzy podwykonawcom nastpujce czci zamówienia 4 :... co nie umniejsza naszej odpowiedzialnoci za realizacj wiadcze z tytułu umowy.... podpis osoby uprawnionej Owiadczenie o zapoznaniu si z treci warunków zamówienia, warunkami technicznymi, formularzem ofertowym oraz warunkami umownymi i nie wnoszeniu zastrzee. Owiadczam, e zapoznałem si z treci formularza ofertowego, specyfikacj istotnych warunków zamówienia oraz akceptuj wszystkie wyszczególnione w nich warunki i wymogi, dotyczce procedury udzielenia zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy, wykonania zamówienia nie wnoszc adnych zastrzee.... podpis osoby uprawnionej 4 W przypadku powierzenia podwykonawcom czci zamówienia naley okreli jakie czci zamówienia, w przypadku niepowierzenia, naley wpisa nie dotyczy lub inne równoznaczne stwierdzenie lub znak. 14

15 6. Dokumenty do dostarczenia jako załczniki w ramach oferty: a) Aktualny odpis z właciwego rejestru lub zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem składania ofert, a take wskazujce osoby upowanione do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu wykonawcy, a w przypadku wykonawców wystpujcych wspólnie równie umowa regulujca współprac 5. b) Stosowne pełnomocnictwo/upowanienie do składania owiadcze w imieniu wykonawcy (kadego z wykonawców), jeeli prawo to nie wynika z innych dokumentów c) Owiadczenie, o którym mowa w art. 24 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych, które zostało zawarte w formularzu ofertowym i musi by podpisane we wskazanych miejscach. Ponadto nieobowizkowe, ale zalecane (celem uniknicia wtpliwoci) jest dołczenie do oferty dokumentów okrelajcych proponowane warunki gwarancji, o ile bdzie jej udzielał podmiot inny ni wykonawca składajcy ofert. Wszystkie dokumenty powinny by aktualne, czytelne i podpisane przez uprawnione do reprezentowania oferenta osoby. Do powiadczenia kopii dokumentu za zgodno z oryginałem wystarczy odrczny podpis 1 osoby upowanionej do reprezentowania oferenta, ewentualnie odrczny podpis radcy prawnego, adwokata lub notariusza z pieczci lub piecztk. 7. Informacja dotyczca liczby stron oferty oraz liczby załczników: a) cz opisowa oferty zawiera... stron b) oferta zawiera... załczników Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oraz zacigania zobowiza:... Miejscowo i data:... 5 Jeeli umowa ta bdzie przewidywa upowanienie niektórych jej stron lub osób trzecich do reprezentacji wszystkich stron umowy w stosunkach z zamawiajcym, bdzie uwaana za wywierajc skutki jak pełnomocnictwo. 15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

przetarg na projekt sieci komputerowej

przetarg na projekt sieci komputerowej PN -4-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO (dalej zwana SIWZ) Zamawiajcy: WOJEWÓDZTWO LSKIE reprezentowane przez pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa elementu Parametry szt. Typ pamici: DDR (PC3200), czstotliwo pracy: 400 MHz, pojemno: 512 MB, opónienie: CL 2.5

Lp. Nazwa elementu Parametry szt. Typ pamici: DDR (PC3200), czstotliwo pracy: 400 MHz, pojemno: 512 MB, opónienie: CL 2.5 PN -3-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO (dalej zwana SIWZ) 1. Zamawiajcy: Wojewódzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO 1. (dalej zwana SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO 1. (dalej zwana SIWZ) PN-1-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO 1 1. Zamawiajcy: (dalej zwana SIWZ) Wojewódzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000,00 Euro

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PN-03-2011 Katowice, dn. 18.10.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax.

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. 076 74-63-401 Lubin, dnia 13 marca 2007r. ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci poniej 60 000

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo