Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy"

Transkrypt

1 Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008

2 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna ochrona roêlin to zagadnienie o wiele szersze ni tylko stosowanie skutecznych, przyjaznych Êrodowisku preparatów. Ciecz u ytkowa powinna zostaç zaaplikowana mo liwie precyzyjnie i pokryç równomiernie chronionà upraw. Tylko w ten sposób mo na osiàgnàç cel zabiegu ochronnego jakim jest skuteczne zwalczenie agrofagów przy mo liwie najni szym zagro eniu dla Êrodowiska przyrodniczego. Aby zrealizowaç ten cel nale y ograniczyç do minimum wszystkie czynniki obni ajàce skutecznoêç zabiegu i emisj Êrodków ochrony do Êrodowiska. Powstrzymanie post pujàcej degradacji Êrodowiska naturalnego jest konieczne. Du à rol w wykonaniu tego zadania b dzie odgrywa a racjonalna i przyjazna Êrodowisku technika opryskiwania. Znoszenie preparatu, przedwczesne odparowanie kropel, tworzenie si i ociekanie zbyt du ych kropel z powierzchni liêci to przyk ady niepotrzebnych strat dla rolnika oraz êród o zagro eƒ dla Êrodowiska. Regulacje prawne dotyczàce ochrony Êrodowiska stawiajà coraz wy sze wymagania technice aplikacji preparatów chemicznych, szczególnie zaê rozpylaczom rolniczym. Wymogi te, jeszcze przed kilu laty by y trudne do osiàgni cia. Dzisiaj, dzi ki wprowadzeniu nowoczesnych technologii, zapleczu badawczemu i znacznym nak adom inwestycyjnym, produkty firmy LECHLER w pe ni spe niajà nawet najbardziej rygorystyczne przepisy. Nie bez powodów jesteêmy jednym z przodujàcych producentów precyzyjnych rozpylaczy na Êwiecie. Ponad stuletnie doêwiadczenie, tradycje, Êcis a wspó praca z wiodàcymi oêrodkami naukowymi i przemys em Êrodków ochrony roêlin stawia firm LECHLER w Êcis ej czo ówce, a wytwarzane przez nas produkty i stosowane technologie nie majà odpowiedników wêród innych wytwórców rozpylaczy (wk adki e ektorowe ze spieków ceramicznych, e ektorowe rozpylacze wirowe). Funkcje i charakterystyka naszych rozpylaczy definiowane sà precyzyjnie i obiektywnie od poczàtku prac koncepcyjnych, a punktem wyjêcia do nowych konstrukcji sà zawsze wielokrotnie weryfikowane wyniki badaƒ. NajnowoczeÊniejsze techniki projektowania i badania symulacyjne gwarantujà powstanie produktu sprawdzajàcego si w praktyce, o wysokiej wartoêci u ytkowej. Najwy szà jakoêç gwarantuje system kontroli jakoêci na wszystkich etapach, od zakupu materia ów do powstania produktu finalnego. Stosowanie wysokiej jakoêci materia ów (polimery, ceramika, stal szlachetna, molibden, tytan) zapewnia najwy szà jakoêç naszych produktów. Proces produkcji rozpylaczy jest w pe ni skomputeryzowany, a poszczególne jego etapy poddawane sà permanentnej kontroli jakoêciowej. Nasze zak ady posiadajà certyfikaty ISO 9001, a w wielu dziedzinach znacznie przekraczajà stawiane tym procedurom wymogi. Produkty LECHLER posiadajà wszystkie niezb dne atesty BBA (Federalne Centrum Badaƒ Biologicznych dla Rolnictwa i LeÊnictwa) i spe niajà mi dzynarodowe normy oraz wymogi przepisów o ochronie ro Êlin. JakoÊç naszych produktów potwierdza wspó praca z renomowanymi producentami opryskiwaczy, w tym równie polskimi. Produkty LECHLER bazujà na ciàg ej wymianie doêwiadczeƒ ze Stacjami Kontroli Opryskiwaczy, przemys em chemicznym, producentami opryskiwaczy i rolnikami. Dumni jesteêmy z faktu, e nasz sukces ma wielu ojców. E Z C E T R R I F T I I F Z I I ISO 9001 E E D R T T Ü T Ü PRÄZISIONSDÜSEN PRECISION NOZZLES V V. P P. S. S Zapraszamy do zapoznania si z niektórymi produktami firmy LECHLER przedstawionymi w niniejszym katalogu. B dziemy wdzi czni za wszystkie Paƒstwa pytania i uwagi! 2

3 Spis treêci Rozpylacze w ochronie roêlin informacje ogólne Strona Techniczne podstawy stosowania rozpylaczy w ochronie roêlin 48 Kontrola opryskiwacza i rozpylaczy 9 Wymogi stawiane rozpylaczom rolniczym w aspekcie ochrony Êrodowiska 1011 Pokrycie cieczà i skutecznoêç biologiczna 12 Dobór rozpylaczy na podstawie kategorii kroplistoêci 13 Dobór rozpylaczy dla upraw polowych i sadowniczych 1415 Dane techniczne rozpylaczy Rozpylacze dla powierzchniowych upraw polowych P askostrumieniowe rozpylacze e ektorowe ID/IDN 16 Kompaktowe rozpylacze e ektorowe IDK, IDKN 18 P askostrumieniowe rozpylacze uniwersalne LU 20 Rozpylacze niskoznoszeniowe AD 22 Rozpylacze p askostrumieniowe standardowe ST 23 Rozpylacze dwustrumieniowe DF 24 Rozpylacze p askostrumieniowe szerokokàtne FT 25 Rozpylacze dla uprawach sadowniczych i przestrzennych P askostrumieniowe rozpylacze e ektorowe ID 90 o 26 Niskoznoszeniowe rozpylacze p askostrumieniowe AD Rozpylacze wirowe o pustym sto ku TR 28 E ektorowe rozpylacze wirowe ITR 28 Tabela nat enia wyp ywu ID 90, AD 90, TR, ITR 29 Rozpylacze do nawozów p ynnych Rozpylacze p askostrumieniowe FD 30 Rozpylacze wielootworowe FL 31 System przed u aczy rurowych do nawozów p ynnych 32 System w y rozlewowych do nawozów p ynnych 33 Rozpylacze specjalne Rozpylacze asymetryczne OC 34 Rozpylacze asymetryczne dalekosi ne OC 35 Rozpylacze pasowe ES 36 Rozpylacze e ektorowe asymetryczne IS 37 Wielootworowe rozpylacze wachlarzowe 38 Rozpylacze wysokociênieniowe 39 E ektorowe dysze strumieniowe 39 Zestaw do opryskiwania upraw rz dowych 40 Dysze do p ukania zbiorników i pojemników Dysze do p ukania zbiorników i pojemników 41 Osprz t do opryskiwaczy NOWOÂå VarioSelect 43 Korpusy rozpylaczy system MULTIJET 44 Ko paki bagnetowe rozpylaczy system MULTIJET 45 Korpusy rozpylaczy system TWISTLOC 46 Ko paki bagnetowe rozpylaczy system TWISTLOC 47 TwinSprayCap 48 Korpusy bez zaworu, korpusy przegubowe 49 Mufy, nyple, ko paki gwintowane 50 Filtry indywidualne rozpylaczy Z àczki 52 Elementy armatury uk adu cieczowego 53 Filtry cieczowe 54 Manometry 55 TopFlow elektroniczny przep ywomierz z wyêwietlaczem LCD 56 AirPress pneumatyczny regulator ciênienia 56 FIXLOC system po àczeƒ szybkoz àcznych 57 Pompy, zawory kulowe 58 3

4 Techniczne podstawy stosowania rozpylaczy w ochronie roêlin Rozpylanie cieczy powstawanie kropel Oznakowanie rozpylaczy LECHLER Najwi ksze znaczenie w ochronie roêlin odgrywajà rozpylacze ciênieniowe. Wykorzystujà one do wytwarzania kropel energi potencjalnà spr onej cieczy, która ulega zamianie na energi kinetycznà cieczy rozpylonej. Ciecz przep ywajàc przez odpowiednio ukszta towane kana y rozpylacza opuszcza otwór wylotowy i na skutek gwa townego rozpr enia w dyszy wylotowej tworzy w pierwszej fazie cienki, p aski film cieczy, który w pewnej odleg oêci od wylotu zaczyna falowaç, po czym ulega rozerwaniu na krople o ró nej wielkoêci. Pr dkoêç rozpylonej w postaci kropel cieczy ulega gwa townemu przyspieszeniu na skutek panujàcego w uk adzie cieczowym ciênienia oraz niewielkiemu otworowi wylotowemu rozpylacza. IloÊç wytwarzanych kropel, ich spektrum kroplistoêci zale y od ciênienia roboczego, wielkoêci i kszta tu dyszy wylotowej rozpylacza, g stoêci cieczy itp. Tworzenie si kropel w rozpylaczu ID Tworzenie si kropel w rozpylaczu LU Oznakowanie rozpylaczy odpowiada mi dzynarodowym standardom i zawiera nast pujàce informacje: Typ rozpylacza Kàt strumienia cieczy WielkoÊç rozpylacza (nat enie wyp ywu cieczy) Rozpylacze LECHLER oznakowane sà kolorami i kodem cyfrowym wg norm ISO. Oznacza to, e ka dy kolor lub kod cyfrowy odpowiada okreêlonemu nat eniu wyp ywu. Mno àc wartoêç kodu cyfrowego przez 4 mo na otrzymaç przybli onà wartoêç nat enia wyp ywu przy ci Ênieniu bar (np. rozpylacz 02 ó ty: 0,2 x 4 = 0,8 l/min). Dla dok adnego oznaczenia nat enia wyp ywu nale y pos ugiwaç si tabelami producenta rozpylaczy. Materia z jakiego wykonano rozpylacz oznaczono odpowiednio: S stal nierdzewna, C ceramika Typ rozpylacza Kàt strumienia cieczy WielkoÊç (nat enie wyp ywu) Typy rozpylaczy oraz kszta t strumienia cieczy Kszta t strumienia cieczy P askostrumieniowe Wirowe o pustym sto ku Wirowe o pe nym sto ku Strumieniowe Specjalne ID/IDN/ IDK/IDKN/IS/IDKS TR FC FL Dysze do p ukania zbiorników LU/ST ITR Przed u acze rurowe Dysze zraszajàce AD W e rozlewowe DF ES FD FT OC 4

5 Techniczne podstawy stosowania rozpylaczy w ochronie roêlin SzerokoÊç strumienia cieczy Teoretyczna szerokoêç pasa opryskiwanego przez pojedynczy rozpylacz zale y od kàta strumienia cieczy oraz wysokoêci opryskiwania, czyli odleg oêci pomi dzy rozpylaczem i opryskiwanym obiektem. Na kàt strumienia i równomiernoêç rozk adu poprzecznego cieczy, dla okreêlonej wysokoêci opryskiwania i wielkoêç rozpylacza, mo e mieç tak e wp yw ciênienie robocze. W zwiàzku z tym utrzymywanie zalecanego zakresu ciênienia cieczy na rozpylaczu i zachowanie nie mniejszej od dopuszczalnej wysokoêci oprysku jest warunkiem uzyskania równomiernego rozk adu poprzecznego cieczy na ca ej szerokoêci roboczej przy okreêlonym rozstawie rozpylaczy. fizyczne cieczy wa ne przy rozpylaniu (wartoêci tabelaryczne dot. wody) SzerokoÊç opryskiwania Teoretyczna szerokoêç opryskiwanego pasa w zale noêci od wysokoêci oprysku oraz kàta strumienia cieczy Kàt strumienia ,5 5,4 8,3 11,6 20,0 34, ,3 8,0 12,4 17,3 30,0 5 82,4 W praktyce kàt strumienia cieczy nie jest sta y na ca ej jego d ugoêci. Przy niskim ciênieniu i du ej wysokoêci opryskiwania rzeczywisty kàt strumienia jest znacznie mniejszy ni podane w tabeli wartoêci teoretyczne. Teoretyczna szerokoêç pasa B, przy wysokoêci oprysku H w cm 20 7,1 10,7 16,6 23,1 40,0 69,3 110,0 25 8,8 13,4 20,7 28,9 50,0 86,6 137, ,6 16,1 24,9 34,6 60, ,1 21,4 33,1 46,2 80,0 139,0 220, ,6 26,8 41,4 57,7 100, ,2 32,2 49,7 69,3 120,0 208, ,7 37,5 58,0 80,8 140, ,2,9 66,3 92,4 160,0 277, ,3 53,6 82, , ,0 (138,0*) (240,0*) (34*) (41*) 27 (330,0*) (38*) (440*) (550,0*) (660,0*) * WartoÊci w nawiasach wskazujà na du e ró nice pomi dzy rzeczywistà i teoretycznà szerokoêcià strumienia H <) rzeczywista szer. strumienia teoretyczna szer. strumienia B Ciecz robocza o lepkoêci wi kszej ni woda uzyska mniejszy kàt strumienia cieczy Ciecz robocza o mniejszym ni woda napi ciu powierzchniowym uzyska wi kszy kàt strumienia cieczy Masa w aêciwa cieczy roboczej ma niewielki wp yw na wytwarzany kàt strumienia cieczy 5

6 Techniczne podstawy stosowania rozpylaczy w ochronie roêlin Oprysk powierzchniowy W oprysku powierzchniowym upraw p askich stosuje si belk polowà uzbrojonà najcz Êciej w rozpylacze p askostrumieniowe. Zapewniajà one równomierny rozk ad poprzeczny cieczy na ca ej szerokoêci roboczej belki dzi ki wielokrotnemu nak adaniu si sàsiadujàcych strumieni (wachlarzy) cieczy. Bardzo przydatne sà do tego celu rozpylacze LECHLER o kàcie strumienia cieczy 120 / 110 lub 90. Zapewniajà one bardzo dobry rozk ad poprzeczny cieczy. Rozmieszczenie rozpylaczy p askostrumieniowych na belce polowej Rozmieszczenie rozpylaczy wirowych o pustym sto ku A A Kàt przesuni cia p aszczyzny strumienia do osi belki 5 10 Opryskiwana powierzchnia H H Rozpylacze p askostrumieniowe Dla unikni cia wzajemnego zderzania si strumieni cieczy, rozpylacze p askostrumieniowe montuje si na belce polowej z przesuni ciem kàtowym 5 10 w stosunku do osi belki. Oprawy rozpylaczy firmy LECHLER systemu TWISTLOC / MULTIJET z zaworami przeciwkroplowymi z ko pakami bagnetowymi zapewniajà samoczynne ustalanie w a Êciwego kàta przesuni cia p aszczyzny strumienia. Dla ko paków gwintowanych polecamy klucz nastawny (Nr katalog ). Rozpylacze wirowe o pustym sto ku Zachodzenie sto ków Opryskiwana powierzchnia Rozpylacze wirowe powinny byç zamontowane na belce w taki sposób, by ich sto ki zachodzi y na siebie bezpoêrednio nad opryskiwanà powierzchnià. WysokoÊç oprysku H: min. optymalna max. (cm) przy rozstawie rozpylaczy A Typ rozpylacza ID/IDK/AD/DF 120 ID/LU 90 P aski strumieƒ Pusty sto ek Pe ny sto ek Strumieƒ LU 120 ST 110 ST 80 FT 140 TR/ITR 80 FC 120 FL 160 A = 100 cm * A = 50 cm * A = 25 cm * WysokoÊç oprysku dla rozpylaczy szerokokàtnych FT zale y równie od ich ustawienia w stosunku do kierunku jazdy. Do uzyskania równomiernego rozk adu poprzecznego wymagane jest co najmniej jednokrotne nak adanie si strumieni cieczy. 6

7 Techniczne podstawy stosowania rozpylaczy w ochronie roêlin Nat enie wyp ywu cieczy Nat enie wyp ywu cieczy z rozpylacza zmienia si wraz z ciênieniem roboczym. Ogólnà zale noêç pomi dzy nat eniem wyp ywu [l/min] a ci Ênieniem [bar] opisaç mo na nast pujàco: w celu dwukrotnego zwi kszenia nat enia wyp ywu z rozpylacza, nale y czterokrotnie zwi kszyç ci Ênienie cieczy.wynika to z poni szego wzoru: V. p 2 = x V. 2 p 1 (l/min) 1 Mo liwoêç regulacji dawki cieczy poprzez zmian ciênienia roboczego sà jednak ograniczone. Zwi kszanie ci Ênienia powoduje ponadto zmniejszenie wielkoêci kropel i zwi kszenie efektu znoszenia. Obliczanie parametrów oprysku Dawki cieczy [l/ha] zawarte w tabelach w cz Êci technicznej niniejszego katalogu, dotyczà belek polowych z rozstawem rozpylaczy A = 50 cm. W przypadku belek o innym rozstawie rozpylaczy nale y zastosowaç zamieszczone obok wzory. Zasada generalna: spoêród 4 parametrów: pr dkoêç jazdy [], dawka na ha [l/ha], nat enie wyp ywu [l/min] oraz rozstaw rozpylaczy [cm], z regu y znane sà 3. Najcz Êciej wyliczyç nale y dawk na ha [l/ha] lub nat enie wyp ywu [l/min]. Polecamy zamieszczone obok formu y. Ci ar w aêciwy cieczy Wszystkie wielkoêci podawane w tabelach dotyczà rozpylania wody, (masa w aêciwa = 1,0 kg/l). Podczas stosowania p ynnych nawozów (np. RSM) lub innych ni woda roztworów nale y skorzystaç ze wspó czynników korekcyjnych zawartych w tabeli obok. A=50cm U yteczne formu y: Pr dkoêç robocza Pr dkoêç robocza []= przyk ad: je eli czas przejazdu odcinka kontrolnego (100 m) wynosi 62 sekundy to: Pr dkoêç robocza = 100 [m] x 3,6 / 62 [s] = 5,8 [] Dawka cieczy [l/ha] x Rozstawa rozp.[m] x Pr dkoêç [] Powierzchniowe (p askie) uprawy polowe Nat. wyp. rozp. [l/min]= 600 przyk ad: je eli dawka cieczy wynosi 400 l/ha; rozstawa rozpylaczy 0,5 m; pr dkoêç 6 to: nat enie wyp ywu rozp. [l/min] = 400 [l/ha] x 0,5 [m] x [] / 600 = [l/min] Dawka cieczy [l/ha] x Rozstawa rz dów [m] x Pr dkoêç [] Uprawy sadownicze Nat. wyp. rozp. [l/min]= 600 x Liczna rozpylaczy przyk ad: je eli dawka cieczy wynosi 600 l/ha; rozstawa rz dów 0,5 m; pr dkoêç 5,5 ; liczba rozpylaczy 14 szt., to: nat enie wyp ywu rozp. [l/min] = 600 [l/ha] x 0,5 [m] x 5,5 [] / 600 x 14 = 1,96 [l/min] Opryski pasowe Powierzchnia opryskiwana [ha]= Wspó czynniki korekcyjne dla roztworów o ró nej masie w aêciwej G stoêç cieczy Wspó czynnik korekcyjny Przyk ad: przyk ad: je eli szerokoêç opryskiwanego pasa wynosi 0,3 m; rozstawa rz dów 0,6 m; powierzchnia pola ha to: powierzchnia opryskiwana [ha] = 0,3 [m] x [ha] / 0,6 [m] = [ha] 0,84 1,09 Nat enie wyp ywu wody (wart. tabel.) SzerokoÊç pasa B (m) Rozstaw rozpylaczy lub rozstaw rz dów A (m) B powierzchnia opryskiwana jako procent x 100 = A powierzchni ca kowitej Przyk ad: 0,2 x 100 = 40 % 0,5 0,96 1,02 1,00 Woda 1,00 1,11 Mocznik 0,95 1,28 RSM 0,88 Wspó czynik x = korekcyjny Dawka cieczy M (l/ha) 600 x V. M = A x v F Nat enie wyp ywu/rozpylacz V. (l/min) V. 1 = x M x A x v F 600 Rozstaw rozpylaczy A (m) Pr dkoêç jazdy v F () 100 [m] x 3,6 Czas przejazdu [s] 1,38 Roztwór NP 0,85 1,44 0,83 0 0,81 Nat enie wyp ywu roztworu Przyk ad: Obliczenie jednostkowego nat enia wyp ywu rozpylacza: A = 1 m, v F = 6, M = 400 l/ha V. = 400 x 1 x = 4 l/min Przy obliczaniu rzeczywistej dawki cieczy na ha przy oprysku pasowym lub rz dowym wykorzystuje si stosunek pomi dzy opryskanà powierzchnià a ca kowità powierzchnià uprawy. Rzeczywista dawka cieczy [l/ha] odpowiada w tym przypadku procentowej cz Êci (np. 40%) dawki na ha przy oprysku powierzchniowym. SzerokoÊç pasa [m] x Powierzchnia pola [ha] Rozstawa rz dów [m] 7

8 Techniczne podstawy stosowania rozpylaczy w ochronie roêlin Materia y stosowane w produkcji rozpylaczy Najcz Êciej stosowanymi materia ami w produkcji rozpylaczy sà: polimery (POM), hartowana stal nierdzewna, ceramika i niekiedy mosiàdz. Wszystkie materia y (z wyjàtkiem mosiàdzu) sà odporne na dzia anie Êrodków ochrony roêlin i nawozów p ynnych. Polimer du a precyzja wykonania rozpylaczy, odporny na Êcieranie, korzystna relacja cena/jakoêç Hartowana stal nierdzewna du a odpornoêç mechaniczna, odporna na Êcieranie Ceramika najwy sza odpornoêç na Êcieranie, d uga ywotnoêç, odpornoêç na Êrodki chemiczne PodatnoÊç rozpylaczy na zu ycie mo na uszeregowaç na podstawie materia u z jakiego zosta y wykonane: mosiàdz polimer stal nierdzewna ceramika (LECHLER jest jedynym w Êwiecie producentem ceramicznych rozpylaczy e ektorowych) Zu ycie rozpylaczy Wszystkie rozpylacze, nawet prawid owo eksploatowane ulegajà z czasem zu yciu, majà wi c ograniczonà ywotnoêç i muszà byç wymieniane Najwi kszy wp yw na zu ycie rozpylacza majà: ciênienie, w aêciwoêci Êcierne cieczy roboczej, materia rozpylacza Nawet najmniejsze mechaniczne uszkodzenie otworu wylotowego rozpylacza poprzez niew aêciwe czyszczenie dyskwalifikuje go w dalszej eksploatacji Najprostszà metodà oceny stanu zu ycia jest porównanie nat enia strumienia wyp ywu badanego rozpylacza z nowym rozpylaczem tego samego typu i wielkoêci. Narz dzia: cylinder pomiarowy, stoper, manometr Rozpylacz nale y uznaç za zu yty, je eli nat enie wyp ywu przekracza o 10% wartoêç odczytanà z tabel dla nowego rozpylacza Wszystkie parametry podane w tabelach niniejszego katalogu dotyczà nowych rozpylaczy. Nale y pami taç, e nat enie wyp ywu nie jest jedynym parametrem oceny stanu technicznego rozpylaczy. Równie wa nym elementem jest badanie nierównomiernoêci rozk adu poprzecznego cieczy emitowanej przez rozpylacze. Badania te mo na wykonaç w Stacjach Kontroli Opryskiwaczy dysponujàcych sto ami rozdzielczymi. O jakoêci rozk adu poprzecznego Êwiadczy tzw. wspó czynnik zmiennoêci ( Cv %). Jest on miarà równomiernoêci rozk adu poprzecznego cieczy. Polskie przepisy o ochronie roêlin dopuszczajà max. wartoêç Cv = 10% dla pomiarów wykonywanych na sto ach elektronicznych. Czyszczenie rozpylaczy Tylko sprawne technicznie i czyste rozpylacze zapewniajà precyzyjnà aplikacj Êrodków ochrony roêlin. Uk ad cieczowy wraz z rozpylaczami powinien zostaç przep ukany czystà wodà po ka dym u yciu opryskiwacza. Zapobiega to tworzeniu si osadów Mechaniczne czyszczenie rozpylaczy najlepiej jest wykonywaç specjalnie przystosowanà do tego szczoteczkà (Nr katalog. 06A.D ), by uniknàç uszkodzenia otworu wylotowego Nale y stosowaç odpowiednio dobrane filtry uk adu cieczowego oraz filterki indywidualne rozpylaczy informacje z tego zakresu sà zawarte w cz Êci technicznej katalogu Uk ad filtrowania cieczy w opryskiwaczu powinien byç tak dobrany, by g stoêç oczek sita poszczególnych filtrów zmniejsza a si od sita wlewowego do filtra indywidualnego rozpylacza 8

9 Kontrola opryskiwacza i rozpylaczy Okresowe badania opryskiwaczy TerminowoÊç zabiegu i stan techniczny sprz tu decyduje o skutecznoêci ochrony. Zabieg przeprowadzony terminowo przy u yciu sprawnego opryskiwacza i ograniczonych do minimum zagro eniach dla Êrodowiska, to podstawowe zasady racjonalnej ochrony roêlin. Dzi ki u yciu rozpylaczy ID i AD mo na zarówno ograniczyç straty jak i w du ym stopniu uniezale niç si od niekorzystnego wp ywu wiatru. Sprzyja to terminowoêci wykonania zabiegu. Efektem pracy niesprawnego opryskiwacza jest nierównomierna dystrybucja cieczy. Wyst puje wówczas miejscowe przedawkowanie Êrodka ochrony, które mo e byç przyczynà uszkodzeƒ roêlin i nadmiernych ich pozosta oêci w produktach rolniczych. Z kolei zbyt niska dawka wymaga powtórzenia zabiegu i sprzyja powstawaniu odpornoêci na Êrodki ochrony. Obowiàzkowa inspekcja opryskiwaczy Stan techniczny opryskiwaczy jest przedmiotem urz dowej kontroli. Wzorem innych krajów wprowadzono w Polsce obowiàzek okresowych badaƒ opryskiwaczy (Ustawa z dnia 12 lipca 1995 o ochronie roêlin uprawnych). Celem inspekcji opryskiwaczy jest: zmniejszenie zanieczyszczenia Êrodowiska Êrodkami ochrony, poprawa bezpieczeƒstwa pracy operatora opryskiwacza, obni enie zu ycia Êrodków ochrony Niesprawny opryskiwacz jest nie tylko zagro eniem dla otoczenia i Êrodowiska, ale równie jest przyczynà znaczàco wy szych kosztów ochrony. Dlatego okresowà inspekcj nie nale y traktowaç jako przykrà ucià liwoêç lecz jako szans na popraw stanu technicznego opryskiwacza i na bardziej racjonalnà, a tym samym taƒszà ochron. Najcz Êciej spotykane usterki opryskiwaczy Zu yte rozpylacze, niesprawne manometry i zdeformowane belki polowe to najcz Êciej stwierdzane usterki w krajowych opryskiwaczach. Wp yw rozpylaczy na jakoêç zabiegu ochronnego jest cz sto bagatelizowany, a to w a Ênie od ich jakoêci i stanu technicznego w najwi kszym stopniu zale y koƒcowy efekt zabiegu ochronnego. Rozpylacze sà najtaƒszym, ale i jednym z najwa niejszych podzespo ów opryskiwacza. Przez te relatywnie tanie elementy opryskiwacza emitowane sà w sezonie Êrodki ochrony niekiedy o wartoêci krotnie wi kszej ni koszt ich wymiany, a gdy ochrona w sezonie nie b dzie w pe ni skuteczna, to straty z tego tytu u mogà byç kilka tysi cy razy wy sze. Czy warto a tak ryzykowaç? Metody oceny rozpylaczy Rozpylacze ulegajà zu yciu i dlatego wymagajà okresowej kontroli. Zu ycie objawia si zwi kszonym wydatkiem rozpylacza i nadmiernà nierównomiernoêcià poprzecznà, zmianà kàta rozpylania cieczy i wielkoêci kropel. Rozpylacze w opryskiwaczach do ochrony upraw sadowniczych i rz dowych, gdzie rozk ad porzeczny nie jest istotny, sprawdza si przez pomiar nat enia wyp ywu cieczy. Ocena rozpylaczy przeznaczonych do ochrony p askich upraw polowych, których zadaniem jest formowanie równomiernego rozk adu poprzecznego powinna byç przeprowadzana przy u yciu sto ów rozdzielczych. Najbardziej przydatne sà do tego celu sto y elektroniczne, które wykonujà pomiar i niezb dne obliczenia w trybie automatycznym. Opryskiwacz wymaga systematycznej kontroli Obowiàzek inspekcji opryskiwaczy w cyklach dwuletnich w warunkach krajowych jest wystarczajàcy. Nie zwalnia to rolników z obowiàzku sta ego utrzymania swoich maszyn w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to zw aszcza intensywnie u ytkowanych opryskiwaczy. W Niemczech opryskiwacze wykonujàce zabiegi na powierzchni powy ej 2000 ha muszà byç badane corocznie. W zwiàzku z tym niezb dna jest sta a kontrola wszystkich podzespo ów, w tym rozpylaczy. Nawet te najlepsze, wyprodukowane przez firm LECHLER mogà ulec zapchaniu przy nieprawid owo dobranych filtrach i niedok adnym p ukaniu po wy Usterki w % konanym zabiegu. Niekiedy wystarczy je tylko oczyêciç (patrz szczoteczka str. 15). Nap d Pompa Mieszad o Zbiornik Armatura Manometr Filtry Belka Rozpylacze Kroplenie èród o: Federalny Zwiàzek Producentów Maszyn 2006 Najcz Êciej stwierdzane usterki podczas kontroli opryskiwaczy. 9

10 Wymogi stawiane rozpylaczom rolniczym w aspekcie ochrony Êrodowiska Znoszenie W ochronie roêlin zjawisko przenoszenia kropel zawierajàcych substancj biologicznie czynnà poza obszar opryskiwany przez wiatr lub zjawiska termiczne nazywane jest znoszeniem. Znoszenie powoduje straty Êrodków ochrony roêlin w wymiarze ekonomicznym przez zmniejszenie skutecznoêci biologicznej zabiegu i uszkodzenia sàsiednich upraw, a w wymiarze ekologicznym ska enie wód powierzchniowych i gruntowych oraz zagro enie dla ludzi i zwierzàt. WielkoÊç znoszenia zale y g ównie od czynników technicznych i warunków meteorologicznych podczas wykonania zabiegu. Do najwa niejszych nale à: wielkoêç kropel pr dkoêç robocza wysokoêç oprysku pr dkoêç wiatru temperatura powietrza wilgotnoêç wzgl dna powietrza Warunki atmosferyczne odgrywajà du y wp yw na wielkoêç i zasi g znoszonej cieczy. Dlatego przed wykonaniem zabiegu nale y okre Êliç pr dkoêç wiatru, temperatur i wilgotnoêç powietrza. Obok pr dkoêci wiatru najwi kszy wp yw na wielkoêç znoszenia ma wielkoêç kropel. Rozpylacze ciênieniowe wytwarzajà krople o ró nych Êrednicach, z których te najmniejsze (do 150 μm) sà najbardziej podatne na znoszenie. Rozpylacz o najmniejszych wydatkach pracujàce w wy szych zakresach ci Ênieƒ wytwarzajà najwi cej kropel drobnych podatnych na znoszenie. Niekorzystny efekt znoszenia mo na ograniczyç stosujàc w niekorzystnych warunkach atmosferycznych rozpylacze wytwarzajàce mniej podatne na znoszenie krople Êrednie i du e (AD, ID, IDK). Wszechstronne badania wskazujà na nast pujàce zasady ograniczania efektu znoszenia: Rozpylacze e ektorowe ID mo na stosowaç gdy pr dkoêç wiatru nie przekracza 6 m/s, e ektorowe kompakpaktowe IDK do 5 m/s, niskoznoszeniowe AD do 4m/s, a uniwersalne LU do 3 m/s. Znoszenie w % wydatku rozpylacza 1 0,1 0,01 Rozpylacz standardowy (100%) 50% redukcja znoszenia 75% redukcja znoszenia 90% redukcja znoszenia ID ID Podczas silniejszego wiatru ( m/s) zabiegi przy u yciu rozpylaczy uniwersalnych LU nale y wykonywaç przy najni szych dopuszczalnych ciênieniach. Podczas kalibracji opryskiwacza nale y dobieraç górne dawki cieczy dopuszczalne w etykiecie Êrodka ochrony. Zabiegi nale y wykonywaç z pr dkoêcià nie wi kszà ni 68 (ID do 10 ). Pr dkoêç roboczà nale y obni yç podczas wietrznej pogody. Nale y utrzymywaç optymalnà wysokoêç opryskiwania nad chronionà powierzchnià. Najlepiej gdy jest to najni sza dopuszczalna wysokoêç dla danego typu rozpylacza. Zabieg nale y przerwaç gdy temperatura podczas zabiegu przekracza 25º C, a wilgotnoêç wzgl dna powietrza jest ni sza ni %. ID , Odleg oêç od rozpylacza [m] èród o: BBA Dystrybucja znoszonej cieczy dla rozpylaczy e ektorowych ID w odniesieniu do standardowego rozpylacza p askostrumieniowego 10

11 Wymogi stawiane rozpylaczom rolniczym w nowoczesnej ochronie roêlin Ograniczajàca straty preparatów technika ochrony Ochrona Êrodowiska naturalnego stawia coraz wy sze wymagania producentom ywnoêci. W wi kszoêci krajów europejskich wprowadzono ju przepisy ustalajàce tzw. strefy ochronne (buforowe), oddzielajàce obszar opryskiwany od terenów chronionych, w obr bie których stosowanie Êrodków ochrony roêlin jest zabronione. Otaczajà one najcz Êciej powierzchniowe naturalne zbiorniki wodne, cieki, kana y, rowy melioracyjne, uj cia wody pitnej. SzerokoÊç stref ochronnych jest zmienna i zale y od toksycznoêci stosowanych preparatów chemicznych oraz techniki ich aplikacji. Stosowanie rozwiàzaƒ technicznych (w tym rozpylaczy) posiadajàcych atest Urzàdzenie ograniczajàce znoszenie pozwala znacznie ograniczyç szerokoêç stref buforowych w uprawach polowych i sadowniczych. Dzi ki temu mo na uzyskaç dodatkowe powierzchnie uprawne (zwi kszenie plonu), a tym samym dodatkowe, wymierne korzyêci ekonomiczne. Stymuluje to równie zainteresowanie rolników bardziej przyjaznymi dla Êrodowiska technikami ochrony. Rozpylacze firmy LECHLER zosta y uznane przez renomowane placówki badawcze w Niemczech, Holandii, Anglii za Urzàdzenia ograniczajàce znoszenie. W klasyfikacji tej rozpylacze e ektorowe IDN 120, ID 120, IDKN 120, IDK 120, oraz AD 90, IS 80 uzyska y najwy sze oceny, co oznacza potwierdzonà urz dowo redukcj znoszenia o 99/90/75/50 % w stosunku do tradycyjnych rozpylaczy standardowych. Opryskiwana powierzchnia tradycyjnie, np. LU przy 6 i ciênieniu 2 bar Znoszenie w % wydatku rozpylacza Zmienna szerokoêç stref ochronnych stosowanie techniki ograniczajàcej znoszenie przy 200 l/ha ,1 0,01 Powierzchnia nieopryskiwana Dodatkowa powierzchnia uprawy Klasa redukcji znoszenia 90% Typ rozpylacza: Lechler IDN m szerokoêç strefy oprysku prz pr dkoêci roboczej 6 i ciênienieniu 3 bar Wymagana szerokoêç strefy ochronnej (etykieta aparatu) przyk ad 20 m Minimalna strefa ochronna 10 m èród o: BBA (Federalne Centrum Badaƒ dla Rolnictwa i LeÊnictwa), Departament Ochrony RoÊlin kontrola 50 % 75 % 90 % ID 90015C Holder QU14 ID 90015C Vicar 0, Odleg oêç od rozpylacza [m] èród o: BBA Redukcja znoszenia w uprawach sadowniczych przy zastosowaniu rozpylaczy ID 90 w wybranych opryskiwaczach Uznane przez BBA za ograniczajàce znoszenie: 99/90/75/50 % Rozpylacze e ektorowe IDN 120/ ID 120/ID 90 Rozpylacze e ektorowe kompaktowe IDK/IDKN 120 Rozpylacze niskoznoszeniowe AD 90 Rozpylacze pasowe ES Rozpylacze e ektorowe asymetryczne IS 80 Aktualna lista rozpylaczy ograniczajàcych znoszenie na stronie: Woda 11

12 Pokrycie cieczà i skutecznoêç biologiczna Uzyskanie wysokiej skuteczno Êci biologicznej zabiegu opryskiwania jest mo liwe przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia pokrycia chronionej powierzchni. Stosowanie w a Êciwie dobranych rozpylaczy firmy LECHLER u atwia to zadanie dzi ki precyzyjnemu dozowaniu cieczy roboczej oraz równomiernemu rozk adowi poprzecznemu. Dawka cieczy Optymalna dawka cieczy opryskowej powinna umo liwiç osiàgni cie du ego naniesienia Êrodka ochrony i stopnia pokrycia obiektu oraz wysokiej równomiernoêci przy minimalnych stratach spowodowanych ociekaniem preparatu i niewielkim znoszeniu. W ka dym przypadku nale y uwzgl dniaç zalecenia producenta preparatu zawarte na etykiecie. Ni sze dawki cieczy opryskowej to mniejsze zu ycie wody i wi ksza wydajnoêç robocza. Jednak niskie dawki cieczy wymagajà wytwarzania bardzo drobnych kropel, które sà szczególnie podatne na znoszenie. W aêciwy dobór rozpylaczy mo e to zjawisko ograniczyç (np. rozpylacze AD, ID, IDK). Jednak stosowanie zbyt du ych kropel zmniejsza stopieƒ pokrycia roêlin. Stopieƒ pokrycia roêlin Stopieƒ pokrycia to procentowy stosunek powierzchni pokrytej cieczà do powierzchni ca kowitej. Zale y od czynników technicznych, chemicznych i biologicznych. W praktyce, przy zalecanych dawkach cieczy u ytkowej osiàgni cie 10 15% stopnia pokrycia liêci jest wystarczajàce do uzyskania odpowiedniej skutecznoêci biologicznej preparatu. Ârodki systemiczne ze wzgl du na sposób dzia ania wymagajà przede wszystkim wysokiej równomiernoêci pokrycia, stàd krople nie muszà byç zbyt ma e. Z kolei Êrodki kontaktowe, szczególnie grzybobójcze lub owadobójcze wymagajà oprócz równomiernego równie wysokiego stopnia pokrycia, dlatego skuteczniej dzia ajà po zastosowaniu zabiegu drobnokroplistego. U ytkownik opryskiwacza mo e wp ywaç na zwi kszenie stopnia pokrycia poprzez: 12 Dobór odpowiedniego rozpylacza lub zwi kszenie (w pewnym zakresie) ciênienia roboczego Stosowanie Êrodków pomocniczych tzw. adjuwantów, które wp ywajà na w aêciwoêci fizyczne cieczy opryskowej poprzez zmniejszenie jej napi cia powierzchniowego, zwi kszenie stopnia zwil enia li Êci oraz przyczepnoêci kropel Obsad iloêci roêlin na jednostk powierzchni (g stoêç anu), dobór odmian o du ej retencji (zdolnoêç roêlin do zatrzymywania cieczy opryskowej) Powierzchnia roêlin ulega znacznym zmianom w trakcie okresu wegetacyjnego, np. w przypadku zbó wzrasta od do m 2 /ha. Dawka cieczy opryskowej powinna zatem uwzgl dniaç stadium rozwojowe chronionej roêliny w celu zapewnienia równomiernej dystrybucji substancji biologicznie czynnej, aby w koƒcowym efekcie osiàgnàç zamierzonà skutecznoêç biologicznà zabiegu. Wieloletnie badania wykaza y bardzo wysokà przydatnoêç grubokroplistych rozpylaczy e ektorowych ID w ochronie roêlin. DoÊwiadczenia polowe z u yciem dawek 200 l/ha i wy szych wskazujà, e rozpylacze ID charakteryzujà si wi kszym naniesieniem (ng/cm 2 ) ni stosowane dotàd powszechnie drobnokropliste rozpylacze p askostrumieniowe. Osiàgni cie wy szego naniesienia mo na wyt umaczyç mniejszymi stratami wywo anymi znoszeniem, a wi kszà równomiernoêç lepszà penetracjà anu przez grube i tym samym ci sze krople. Powszechnie wiadomo, e du e krople wykazujà mniejszy stopieƒ pokrycia (%) ni drobne krople podczas zabiegów we wczesnych fazach rozwojowych. Bardziej istotne jest jednak uzyskanie odpowiedniego stopnia pokrycia roêlin w póêniejszych fazach rozwojowych w trudno dost pnych miejscach. Obawy, e prawdopodobieƒstwo trafienia du ymi kroplami w drobne liêcie jest du o mniejsze ni w przypadku oprysku drobnokroplistego, nie znajduje to potwierdzenia w praktyce. Badania wykaza y, e dla rozpylaczy e ektorowych ID g stoêç kropel naniesionych na ma e chwasty wynios a 52 krople na 1 cm 2 (dawka cieczy 260 l/ha, ciênienie bar; VMD k os 1/3 od ziemi Rozpylacz Cv % Naniesienie cieczy w [μg/cm 2 ] LU , 6, 1,3 bar, 200 l/ha ID , 6, bar, 300 l/ha ID , 7, 4,3 bar, 250 l/ha ID , 8, bar, 200 l/ha ID , 5,5, bar, 200 l/ha ID , 7, 4,5 bar, 200 l/ha ID , 9, 7,2 bar, 200 l/ha Dystrybucja Êrodka ochrony w pszenicy ozimej BBCH 59 Warunki: 30 C; wilg. wzgl. 55 %; V wiatru 0 m/s; s onecznie 32,3 53,9 32,8 59, μm; pr dkoêç robocza 7,0 ). Jest to zupe nie wystarczajàce do uzyskanie oczekiwanej skutecznoêci biologicznej preparatu. ID AD LU Pokrycie cieczà dla rozpylaczy ID, AD, LU. Próbniki umieszczone na wysokoêci k osa oraz na 1/3 wysokoêci od ziemi. Seminarium polowe SYNGENTA, Setniki, 2002r, pszenica jara BBCH 60, 23 o C,pr dkoêç jazdy 8, pr dkoêç wiatru 4 m/s Stopieƒ pokrycia roêlin w g stych, zwartych anach w du ym stopniu zale y od penetracyjnych zdolnoêci kropel. Ma to zwiàzek z: WielkoÊcià kropel: ZdolnoÊç wnikania kropel w g bsze warstwy anu maleje wraz ze wzrostem iloêci drobnych kropel. Poziome powierzchnie ro Êlin sà lepiej pokrywane ni pionowe ( odygi, êdêb a) Pr dkoêcià kropel: Stopieƒ penetracji kropel zwi ksza si wraz ze wzrostem ich pr dkoêci. Zwi kszenie ciênienia roboczego powoduje wzrost pr dkoêci kropel Pr dkoêcià roboczà: Wzrost pr dkoêci jazdy zmniejsza zdolnoêç kropel do penetracji anu,4 7 31,2 38,4 25,6 20,1 50, ,5 30,2 80,5 107,3 31,2 34,9 66,3 95,9 36,6 57,7 41,8 40,9 48,4 34,7 27,8 28,7 100,1 40,8 29,4 31,0 34,7 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 WartoÊç Êrednia z 30 roêlin K os FA* èdêb o F1** F2*** FA* liêç flagowy, F1** 1 liêç pod liêciem flagowym, F2*** 2 liêç pod liêciem flagowym èród o: Urzàd Ochrony RoÊlin Hannover Referat PB

TECHNIKA OGRANICZAJÑCA ZNOSZENIE CIECZY. Rozpylacze w uprawach polowych

TECHNIKA OGRANICZAJÑCA ZNOSZENIE CIECZY. Rozpylacze w uprawach polowych TECHNIKA OGRANICZAJÑCA ZNOSZENIE CIECZY Rozpylacze w uprawach polowych P askostrumieniowe rozpylacze e ektorowe G 1535 G 15 G 15 G 16 G 17 G 15 G 15 G 1566 G 12 G 18 G 13 G 16 G 16 G 1695 G 1717 4 2 Ø

Bardziej szczegółowo

katalog_10_08_2007l 8/30/07 22:17 Page 1 Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008

katalog_10_08_2007l 8/30/07 22:17 Page 1 Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 katalog_10_08_2007l 8/30/07 22:17 Page 1 Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 katalog_10_08_2007l 8/30/07 22:17 Page 2. Rozpylacze LECHLER

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych

Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych Rozpylacze Lechler skuteczna ochrona roêlin i Êrodowiska naturalnego Nowoczesna ochrona roêlin to coê wi cej ni stosowanie przyjaznych Êrodowisku preparatów.

Bardziej szczegółowo

Działania ograniczające znoszenie

Działania ograniczające znoszenie Konferencja EFSA BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Warszawa, 26 marca 2014 Działania ograniczające znoszenie Grzegorz DORUCHOWSKI Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Rozkład środków ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Oprysk truskawek w różnych systemach plantacji

Oprysk truskawek w różnych systemach plantacji .pl Oprysk truskawek w różnych systemach plantacji Autor: dr inż. Grzegorz Doruchowski Data: 16 maja 2017 Z technicznego puntu widzenia najważniejszym wymaganiem integrowanej ochrony upraw jest minimalizacji

Bardziej szczegółowo

Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony roślin

Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony roślin Roman Kierzek 1, Marek Wachowiak 1, Henryk Ratajkiewicz 2 1 Instytut Ochrony Roślin- PIB w Poznaniu, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest uzupełnieniem referatu Ocena przydatności wybranych metod pomiarów wydatków jednostkowych rozpylaczy w procedurach oceny stanu

Prezentacja jest uzupełnieniem referatu Ocena przydatności wybranych metod pomiarów wydatków jednostkowych rozpylaczy w procedurach oceny stanu Ocena przydatności wybranych metod pomiarów wydatków jednostkowych rozpylaczy w procedurach oceny stanu technicznego opryskiwaczy rolniczych oraz ich kalibracji Eugeniusz Tadel Centrum Szkoleniowe Techniki

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Ochrona roêlin jest naszà specjalnoêcià

Ochrona roêlin jest naszà specjalnoêcià Ochrona roêlin jest naszà specjalnoêcià In ektorowe rozpylacze kropelkowe i osprz t do upraw polowych AirMix i TurboDrop skuteczne w nowoczesnej ochronie roslin na ca ym Êwiecie Rozpylacze do nawozów p

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE

OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE Modele: ATLANTIQUE GRAND LARGE DYSTRYBUTOR w POLSCE: GREGOIRE-BESSON Polska Ruda 12 64-610 ROGOèNO WLKP. POLSKA tel./fax (+67) 261 97 79 tel. kom. 0603 138 568 e-mail: gbesson@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla techniki w i. o. r.

Wymagania dla techniki w i. o. r. HortIntegra Integrowana Produkcja Roślin Aspekty praktyczne i perspektywy Centrum Kongresowe Targi Kielce, 28 listopada 2014 Technika ochrony upraw ogrodniczych w kontekście integrowanej produkcji Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI WARZYW. Warsztaty szkoleniowe dla producentów warzyw

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI WARZYW. Warsztaty szkoleniowe dla producentów warzyw TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI WARZYW Warsztaty szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Opady atmosferyczne O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Pojęcia Opad atmosferyczny- produkt kondensacji pary wodnej, wypadający z chmur pod wpływem siły

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

prochloraz (zwiàzek z grupy imidazoli) 320 g w 1 l Êrodka tebukonazol (zwiàzek z grupy triazoli) 160 g w 1 l Êrodka

prochloraz (zwiàzek z grupy imidazoli) 320 g w 1 l Êrodka tebukonazol (zwiàzek z grupy triazoli) 160 g w 1 l Êrodka A5Wirtuoz14 1/13/14 4:15 PM Page 1 A5Wirtuoz14 1/13/14 4:15 PM Page 2 Wirtuoz 520 EC Niezwykle skuteczna kompozycja substancji aktywnych Oddajemy w Paƒstwa r ce jedyny, niepowtarzalny fungicyd do zwalczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

atomizer Micromax podstawowe informacje

atomizer Micromax podstawowe informacje www.micro-system.com.pl atomizer Micromax podstawowe informacje MICROMAX MICROMAX to uniwersalny atomizer przeznaczony do aplikacji wszystkich pestycydów. Dzięki możliwości regulowania obrotów atomizera

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru

TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru KAMIKA Instruments PUBLIKACJE TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru AUTORZY Dorota Kamińska, Stanisław Kamiński, KAMIKA Instruments DZIEDZINA Ochrona atmosfery, ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Wydajność przenośnika Wydajnością przenośnika określa się objętość lub masę nosiwa przemieszczanego

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ALBUZ Karpacz, 21 października 2014 ROZPYLACZE. Grzegorz Doruchowski Instytut Ogrodnictwa - Skierniewice

AKADEMIA ALBUZ Karpacz, 21 października 2014 ROZPYLACZE. Grzegorz Doruchowski Instytut Ogrodnictwa - Skierniewice AKADEMIA ALBUZ Karpacz, 21 października 2014 ROZPYLACZE Grzegorz Doruchowski Instytut Ogrodnictwa - Skierniewice Spis treści Wprowadzenie 3 Rozpylanie 10 Jakość rozpylania 14 Rozpylacze płaskostrumieniowe

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych 3. 2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych Zadanie egzaminacyjne Znajd usterk oraz wska sposób jej usuni cia

Bardziej szczegółowo