ROUTER CISCO ZE ZINTEGROWANYMI US UGAMI (INTEGRATED SERVICES ROUTER, ISR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROUTER CISCO ZE ZINTEGROWANYMI US UGAMI (INTEGRATED SERVICES ROUTER, ISR)"

Transkrypt

1 ROUTER CISCO ZE ZINTEGROWANYMI US UGAMI (INTEGRATED SERVICES ROUTER, ISR) Us ugi sieci iteligetej dla Êredich i du ych przedsi biorstw

2 SPIS TREÂCI Us ugi sieci iteligetej w routerach Cisco ISR 3 Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami dla ma ych i Êredich firm (ISR) 5 Rozwiàzaie dla pracowików mobilych wykorzystujàce urzàdzeia z serii Cisco 800, IP Commuicator oraz sieç VPN 5 Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami àczà oddzia yprzedsi biorstwa 6 Us ugi iteligete w routerach Cisco Bezpieczeƒstwo 9 Telefoia IP 10 Wirtuale Sieci Prywate (VPN) 12 Ujedolicoe zarzàdzaie 13 Przeglàd routerów Cisco 14

3 US UGI SIECI INTELIGENTNEJ W ROUTERACH CISCO ISR Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami oferujà szeroki zakres us ug sieci iteligetej, zapewiajàc zaczie wi cej i tylko proste po àczeie s u àce do trasmisji daych pomi dzy cetralà firmy, jej oddzia ami oraz Iteretem. Firmy Êrediej wielkoêci oraz oddzia y du ych przedsi biorstw korzystajà z coraz wi kszej liczby aplikacji w celu porozumiewaia si z kooperatami, podró ujàcymi pracowikami oraz z iymi biurami. Taka itesywoêç komuikacji stawia sieciom teleiformatyczym wy sze wymagaia w zakresie bezpieczeƒstwa, wydajoêci, skalowaloêci i dost poêci. Naszym celem jest udost pieie przedsi biorstwom wszystkich iezb dych aplikacji oraz tego samego poziomu sprawoêci i bezpieczeƒstwa wszystkim u ytkowikom sieci - od cetrali firmy, poprzez biura oddzia ów i biura domowe, a po pracowików przebywajàcych w podró ach s u bowych. Aplikacje sieciowe wykorzystywae w Êredich i du ych firmach sta y si bardzo z o oe i rozbudowae. Starsze (tradycyjie u ywae) programy fukcjoujà obok owoczesego oprogramowaia typu kliet/serwer i owych aplikacji iteretowych. Sieç obs uguje rówie ca e spektrum metod komuikacji - od trasmisji daych (poczta i Iteret) do przesy aia g osu (telefoia IP) oraz obrazu (e-auka i e-koferecje). Co wi cej - arz dzia s u àce do zapewieia bezpieczeƒstwa i admiistracji rówie korzystajà z mo liwoêci trasmisyjych i mocy obliczeiowej. Istieje poadto potrzeba umo liwieia komuikacji pomi dzy cetralà firmy a jej oddzia ami, firmami wspó pracujàcymi i pracowikami poprzez po àczeia w sieci WAN lub VPN. Ró ice pomi dzy producetami urzàdzeƒ sieciowych oraz dostawcami aplikacji sà rówie g bokie, jak ró ice pomi dzy ich produktami. Itegracja produktów pochodzàcych od ró ych producetów jest procesem skomplikowaym, a zarzàdzaie i admiistracja imi sà czasoch oe. Przy rozbudowie sieci o owe mo liwoêci, pozwalajàce a wprowadzeie dodatkowych zabezpieczeƒ iformatyczych, owych us ug i fukcji (takich jak jedolity system przesy aia wiadomoêci lub telefoia IP), wykorzystaie ofert wielu producetów powoduje cz sto problemy i straty zwiàzae z brakiem kompatybiloêci, wspó pracy operacyjej oraz zitegrowaego zarzàdzaia produktami. U ytkowaie dwóch oddzielych sieci (trasmisji daych i telefoiczej) wymaga wspó pracy z co ajmiej dwoma dostawcami i dwoma serwisami techiczymi, co geeruje wy sze koszty i zwi ksza zapotrzebowaie a us ugi techicze. JeÊli sieci zawierajà rówie pojedycze produkty iych producetów, czasoch ooêç i koszty istalacji, kofiguracji i koserwacji rosà w tempie wyk adiczym. TrudoÊci rosà dalej, gdy pojawia si potrzeba wprowadzeia owej us ugi lub techologii takiej, jak rozbudowaa ochroa przed wirusami. 3

4 Rysuek 1 Sieç heterogeicza Ograiczeie liczby dostawców sprzetu pozwala uproêciç zarzàdzaie i obs ug oraz zredukowaç koszty bie àce i przysz e. Stopiowa itegracja us ug (w àczajàc zapor sieciowà, VPN, zapobiegaie w amaiom i telefoi IP) w takich urzàdzeiach, jak owe routery Cisco, umo liwia jedolite zarzàdzaie wszystkimi fukcjami z tego samego staowiska. Nie ale y tak e lekcewa yç faktu, e pojedyczy producet lub parter staowiç b dzie pewe i kompetete êród o aktualizacji i rozszerzeƒ. Admiistratorzy systemów iformatyczych oszcz dzajà czas i pieiàdze zarzàdzajàc wszystkimi us ugami za pomocà pojedyczego routera Cisco. Nowe us ugi i fukcje ozaczajà, e router musi byç zdoly do spe ieia rosàcych wymagaƒ. Ta w aêie cecha staowi zalet owych routerów Cisco ISR z serii 1800, 2800 i 3800: zwi kszoa wydajoêç, umo liwiajàca obs ug rosàcej iloêci przesy aych daych, przy zachowaiu ajwy szej jakoêci wszystkich us ug routera (w àczajàc szyfrowaie VPN, zabezpieczeie - firewall, ujedolicoe przesy aie wiadomoêci oraz telefoi IP). Zapewia to wieloletie bezpieczeƒstwo iwestycji firmom Êrediej wielkoêci i oddzia om du ych przedsi biorstw. Rysuek 2 Sieç wykorzystujàca router Cisco ze zitegrowaymi us ugami 4

5 Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami dla ma ych i Êredich firm Do po àczeia z Iteretem firmy mogà u ywaç routera Cisco ze zitegrowaymi us ugami - ISR -, zgodego ze wszystkimi stadardami komuikacyjymi, takimi jak ISDN, ADSL, SHDSL, Cable, Frame Relay, ATM oraz Etheret. Niezb de jest zastosowaie zapory sieciowej, uiemo liwiajàcej dost p ieuprawioych u ytkowików Iteretu do sieci prywatej przedsi biorstwa. Jest to mo liwe bez dodatkowego sprz tu dzi ki wykorzystaiu oprogramowaia routera Cisco IOS. Stacje robocze z sà po àczoe z routerem i serwerami za pomocà sieci lokalej (LAN). Prze àcziki Cisco Catalyst to koleja geeracja urzàdzeƒ s u àcych do tego celu. Iteligete prze àczaie to coê wi cej i trasmisja daych z puktu A do puktu B. Mo liwe jest przypisywaie daych do okreêloej kategorii jakoêciowej, a ast pie, dzi ki wykorzystaiu Quality of service (QoS), ich preferecyje traktowaie. Dzi ki temu modu y prze àczajàce mogà byç bezpoêredio zitegrowae z routerami. Dzi ki techologii zasilaia przez Etheret (Power over Etheret - PoE), prze àcziki Cisco Catalyst dostarczajà zasilaia takim urzàdzeiom jak pukty dost powe WLAN, telefoy IP oraz kamery moitorujàce. Cisco CallMaager Express oferuje wszystkie fukcje potrzebe do stworzeia sieci telefoii IP i staowi ideale rozwiàzaie telekomuikacyje dla ma ych i Êredich firm, u ywajàcych do 240 telefoów. Zaletà tego rozwiàzaia jest fakt, e cetrala aboecka dzia a wewàtrz samego routera i mo e byç kofigurowaa i zarzàdzaa za pomocà graficzego iterfejsu u ytkowika dost pego w przeglàdarce iteretowej. Koszt owych istalacji i powi kszaia biura spada zw aszcza dlatego, e jedyym wymagaym sprz tem sà kable do trasmisji daych w sieci Etheret, spe iajàce wymagaia kategorii 5. Router staje si wi c g ówà cetralà aboeckà w firmie. S u y tak e do pod- àczeia przedsi biorstwa do sieci publiczej za poêredictwem iterfejsów BRI (Basic Rate Iterface) lub PRI (Primary Rate Iterface) - zob. rówie rysuek 2. Mo liwe jest tak e zitegrowaie z routerem poczty g osowej i ujedolicoego przesy aia komuikatów za pomocà modu u sieciowego (Network Module) lub zaawasowaego modu u zitegrowaego (Advaced Itegrated Module) z oprogramowaiem Cisco Uity Express. Rozwiàzaie dla pracowików mobilych wykorzystujàce urzàdzeia z serii Cisco 800, IP Commuicator oraz sieç VPN (maksymalie 10 lokalizacji) Poi szy sceariusz demostruje, w jaki sposób sieç wykorzystujàca router ze zitegrowaymi us ugami mo e byç rozszerzoa o domowe stacje robocze, umo liwiajàc Rysuek 3 Sceariusz z domowymi stacjami roboczymi - wszystkie staowiska pracy mogà byç wyposa oe w oprogramowaie Cisco IP Commuicator. W te sposób domowy komputer mo e s u yç jako telefo IP, bez potrzeby istalowaia oddzielej liii telefoiczej. 5

6 dost p do daych i firmowych systemów telekomuikacyjych pracowikom mobilym. Oddalei pracowicy majà dost p do tych samych aplikacji i us ug, z których mogliby korzystaç, b dàc pod àczei do wew trzej sieci firmy. Domowa stacja robocza jest pod àczoa do Iteretu za pomocà ADSL, przy u yciu routera Cisco 831 lub Cisco 837. Pomi dzy cetralà firmy a routerem Cisco 831/837 zestawiae jest po àczeie VPN. Podobie jak we wszystkich routerach Cisco firewall Cisco 831/837 chroi pracowików mobilych przed hakerami iteretowymi. Nie jest wi c koiecze istalowaie oddzielej zapory a ka dym domowym komputerze PC. Zamiast u ywaç sieci publiczej do po àczeƒ telefoiczych (jak dotychczas), pracowik zdaly komuikuje si poprzez lii ADSL, korzystajàc z Cisco IP Commuicator. JeÊli op ata za ADSL ie jest uzale ioa od czasu u ytkowaia, ie powstajà ade dodatkowe koszty rozmów telefoiczych. W tym sceariuszu sieci dzi ki Cisco CallMaager Express z telefoii IP mo e korzystaç do 10 domowych stacji roboczych. Oprogramowaie Cisco IOS VPN (zitegrowae z routerami) kotroluj priorytetyzacj trasmisji daych i g osu a tej samej liii. Routerami Cisco 831/837 przezaczoymi dla biur domowych mo a zarzàdzaç z cetrali firmy. Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami àczà oddzia y przedsi biorstwa ModularoÊç routerów Cisco ze zitegrowaymi us ugami umo liwia àczeie oddzia ów z cetralà firmy za pomocà wielu rodzajów kart iterfejsu sieci rozleg ej. Routery z serii Cisco 1760, 1800, 2600XM, 2800, 3700 oraz 3800 mogà byç rozbudowywae przy u yciu dodatkowych kart iterfejsów. Rysuek 4 Sceariusz przedstawiajàcy po àczeie z biurem oddzia u wykorzystujàce router ze zitegrowaymi us ugami. Po àczeia VPN s u àce do wymiay daych, trasmisji g osu i obrazu sà zestawiae przez Iteret. 6

7 Architektura sprz towa owych routerów Cisco 1800, 2800, 3800 zosta a zaprojektowaa w taki sposób, aby zagwaratowaç, e wszystkie us ugi, takie jak szyfrowaie, telefoia, zapory sieciowe i pakietowa trasmisja daych - sà realizowae jedoczeêie i a tym samym, wysokim poziomie wydajoêci. Dae poufe sà przesy ae pomi dzy biurem oddzia u i cetralà firmy za poêredictwem sieci VPN (wirtuala sieç prywata) zabezpieczajàce trasmisj przed dost pem ieuprawioych osób. Cisco 2801 VPN umo liwia rówie adaie wy szego priorytetu trasmisji daych kowergetych, tz. obrazu i g osu. Cisco oferuje szereg mo liwoêci przy tworzeiu sieci VPN. Przyk adowo, dedykowae rozwiàzaie programowe (Cisco VPN Cliet) umo liwia podró ujàcym pracowikom uzyskiwaie po àczeƒ z biurem oddzia u lub cetralà firmy. Routery Cisco z obs ugà VPN sà idealym rozwiàzaiem dla oddzia ów i miejszych lokalizacji. CallMaager Express (seria Cisco 1760, 2600XM, 2800, 3700 oraz 3800) s u y do obs ugi telefoii w oddzia ach i w samodzielych biurach. Elimiuje to potrzeb zakupu oddzielej cetrali aboeckiej, jej kofiguracji i zarzàdzaia ià w biurze oddzia u. CallMaager Express umo liwia zarzàdzaie i admiistrowaie telefoià z cetrali firmy, zmiejszajàc ogóle koszty operacyje. Nie jest wi c ju koiecze pooszeie wysokich kosztów zakupu cetrali aboeckiej, poiewa CallMaager Express fukcjouje jako us uga w routerze Cisco. Router Cisco 3845 mo e jedoczeêie obs u yç do 240 telefoów. Przeglàd routerów Cisco ze zitegrowaymi us ugami Tabela a stroie 14 przedstawia owe fukcje dost pe w routerach z serii Cisco 1800, 2800 oraz Nowe routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami z serii 1800, 2800 i 3800 (od lewej do prawej) 7

8

9 US UGI INTELIGENTNE W ROUTERACH CISCO Wysoki poziom bezpieczeƒstwa, bezproblemowa komuikacja i proste zarzàdzaie - wszystko to jest mo liwe dzi ki routerom Cisco ISR. Poi ej przedstawioy zosta opis pe ego zakresu dost pych fukcji: Wi ksze bezpieczeƒstwo dzi ki routerom Cisco Na ryku jest wiele produktów, obiecujàcych u ytkowikom atwiejsze ycie. Wielu producetów oferuje oddziele rozwiàzaia dla ka dego zagro eia bezpieczeƒstwa. Jedak chocia istalacja ró ych produktów, pochodzàcych od ró ych producetów, w cetrali firmy i w oddzia ach mo e poprawiç bezpieczeƒstwo, to prawdopodobie przes oi ogólà perspektyw. Gdzie wyst pujà ataki? Które ataki powiy byç zg oszoe do admiistratora? Jakie Êrodki zaradcze ale y wprowadziç atychmiast? Korzyste jest stosowaie rozwiàzaƒ zabezpieczajàcych pochodzàcych z tego samego êród a, od tego samego dostawcy, a mo liwe awet, e z pojedyczego produktu. U atwia to defiiowaie uiwersalych zasad bezpieczeƒstwa, zaczie zmiejszajàc obcià eie admiistratorów zwiàzae z istalowaiem, koserwacjà, usuwaiem usterek, czy wdra aiem owych aplikacji. Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami àczà w sobie dost p do Iteretu, fukcje dyamiczego routigu, zapor sieciowà, wykrywaie w amaƒ, obs ug VPN, szyfrowaie, kompleksowà obs ug QoS oraz bezpieczy trasfer g osu i obrazu. Zestaw fukcji firewall Cisco IOS - Oprogramowaie to itegruje zapor opartà a kotroli wybraych elemetów przesy aych pakietów z routerem, który rówie moitoruje ruch daych a poziomie aplikacji. Kotekstowa Kotrola Dost pu (CBAC - Cotext-Based Access Cotrol) moitoruje aplikacje TCP i UDP, HTTP (blokowaie kodu Java), SMTP, FTP, TFTP jak rówie aplikacje multimediale, takie jak SIP, SCCP (Skiy), H.323, RTSP, RealAudio oraz ie aplikacje do trasmisji g osu/obrazu. Wykrywaie w amaƒ - Cisco IDS rozpozaje poad sto ajgroêiejszych metod ataku. Jest to realizowae przy pomocy sygatur s u àcych do wyszukiwaia okreêloych wzorów w trasmitowaych daych, co pozwala a wczese wykrywaie prób ataku. W przypadku wykrycia podejrzaych czyoêci, Cisco IDS blokuje atak przed speetrowaiem sieci i wysy a komuikat alarmowy do kosoli zarzàdzaia. Szyfrowaie daych - Korzystajàc z oprogramowaia lub dedykowaych modu ów sprz towych, routery Cisco szyfrujà komuikacj VPN przy u yciu 56-bitowego klucza Data Ecryptio Stadard (DES), 128-bitowego Triple DES (3DES) lub 256-bitowego Advaced Ecryptio Stadard (AES). Mo liwe jest rówie szyfrowaie wykorzystujàce Ifrastruktur Klucza Publiczego (PKI) X.509. Kotrola Dost pu do Sieci (NAC - Network Admissio Cotrol) - Oprogramowaie wykorzystujàce Cisco Trust Aget (CTA), zaistalowae a komputerach biurkowych i serwerach, umo liwia zbieraie iformacji o zgodoêci z wymagaiami bezpieczeƒstwa i wersji systemu operacyjego. CTA mo e przekazywaç iformacje, dostarczae przez oprogramowaie atywirusowe takich dostawców jak Tred Micro, urzàdzeiom sieciowym Cisco, które ast pie podejmujà decyzj o umo liwieiu lub zablokowaiu dost pu do sieci. 9

10 Filtrowaie adresów URL - Filtry adresów URL mogà zostaç wykorzystae przez firm do uiemo liwieia pracowikom dost pu do stro WWW, które ie sà zwiàzae z wykoywaymi przez ich zadaiami. Fukcja ta gwaratuje, e zasoby i zdoloêç trasmisyja sieci ie sà marowae a zb de w drówki po Iterecie. Wykorzystujàc baz daych adresów URL, zawierajàcà poad 20 milioów adresów podzieloych a 60 kategorii, admiistratorzy mogà uiemo liwiç pracowikom dost p do iepo àdaych treêci WWW. Telefoia z wykorzystaiem routerów Cisco Coraz wi cej firm korzysta z komuikacji g osowej za poêredictwem sieci IP (Voice over IP). Ju poad 2 milioy u ytkowików a ca ym Êwiecie poza o zalety telefoów IP Cisco. Telefoia IP okaza a si praktyczym i ekoomiczym rozwiàzaiem, szczególie dla firm posiadajàcych oddzia y lub przedsi biorstwa zale e. Oprócz obi eia kosztów po àczeƒ wew trzych, tz. awiàzywaych pomi dzy cetralà i oddzia ami, koserwacja jedej sieci i zarzàdzaie jedà siecià, a ie dwoma, zmiejsza ak ady iwestycyje i koszty bie àce. atwiejsza skalowaloêç, czyli proste dodawaie owych u ytkowików telefoów oraz stacji roboczych PC, staowi kolejy wa y atut telefoii IP. Rysuek 5 Rysuek 5 przedstawia implemetacj routera Cisco ISR w lokalizacji klieta oraz w lokalizacji us ugodawcy. Router Cisco posiada ast pujàce fukcje: iezale a sieç telefoii IP z ieograiczoà liczbà u ytkowików, z wykorzystaiem Cisco CallMaager iezale a sieç telefoii IP obs ugujàca do 240 u ytkowików, z wykorzystaiem Cisco CallMaager Express sieç telefoii IP obs ugiwaa przez us ugodawc iezale a sieç telefoicza z kowecjoalà cetralà aboeckà po àczoà z routerem Cisco iezale a sieç telefoicza z urzàdzeiami aalogowymi pod àczoymi bezpoêredio do routera Cisco Oprogramowaie Cisco CallMaager Express oraz Cisco Uity Express umieszczoe w routerze Cisco ze zitegrowaymi us ugami iezwykle upraszcza proces zestawiaia sieci kowergetej w firmach i oddzia ach. Potrzebe sà jedyie: 10

11 Router dost powy Cisco - Modele z serii Cisco 1760 oraz 2600XM, 2800, 3700 i 3800 sà ca kowicie przygotowae do obs ugi telefoii IP. Zakomite fukcje QoS (Quality of Service), dokoujà priorytetyzacji ruchu zwiàzaego z trasmisjà g osu i daych, moitorujà przepustowoêç sieci i zapewiajà optymalà jakoêç g osu. Telefoy Cisco IP - Cisco oferuje szeroki wybór ró ych telefoów IP: od prostych urzàdzeƒ bez wyêwietlacza (takich jak telefo Cisco 7905G IP, posiadajàcy wszystkie podstawowe fukcje), poprzez urzàdzeie Cisco 7970G (zarzàdzajàce wieloma liiami i wyposa oe w kolorowy, (dotykowy) wyêwietlacz steroway przez XML) po bezprzewodowy telefo IP Cisco 7920G. Publicza liia telefoicza - Liia telefoicza jest iezb da do pod àczeia routera Cisco do publiczej sieci telefoiczej (PSTN) poprzez iterfejs BRI lub PRI. Oprogramowaie Cisco CallMaager Express kofiguruje fukcje typowe dla cetrali aboeckich a platformie routera Cisco. Cisco Uity Express - Zaistalowae w routerze za pomocà modu u, oprogramowaie Cisco Uity Express obs uguje poczt g osowà i automatycze przekazywaie po àczeƒ. Oferuje szereg fukcji poczty g osowej oraz automatycze przekazywaie po àczeƒ przychodzàcych. Miej pracy i i sze koszty. Elimiujàc koieczoêç obs ugi dwóch oddzielych sieci (cetrali aboeckiej i trasmisji daych), ISR u ywa pojedyczej ifrastruktury do przesy aia ruchu telefoiczego i daych. Elimiuje to koszty koserwacji sieci telekomuikacyjej oraz umów serwisowych i zmiejsza wydatki zwiàzae z admiistrowaiem i kofiguracjà Zmiejszoe koszty zmia staowisk pracy - u ytkowicy mogà zmieiaç biurka bez koieczoêci zmiay umeru telefou czy prze àczaia okablowaia - po prostu prze àczajàc swój telefo IP Cisco. Otrzymujà wówczas swój profil u ytkowika i umer telefou. Cisco CallMaager Express automatyczie rozpozaje u ytkowika i odpowiedio uaktualia baz daych. I to wszystko - bez jakiegokolwiek udzia u iformatyków. Ni szy ca kowity koszt posiadaia sieci - Po àczeie trasmisji g osu i daych w jedej sieci IP upraszcza architektur sieci i zarzàdzaie ià. Poza tym, ca a pomoc techicza pochodzi teraz z tego samego êród a. Telefoy IP Cisco: 7902G, 7905G, 7912G, 7940G, 7960G z Modu em Rozbudowy 7914, 7970G oraz bezprzewodowy telefo IP Cisco

12 Szybkie po àczeia To kompleksowe rozwiàzaie mo e ustadaryzowaç, uproêciç i przyspieszyç po àczeia g osowe i trasmisj daych realizowae przez firmy zale e i oddzia y. Fukcje geerowaia skryptów w Cisco CallMaager Express u atwiajà jedoczese admiistrowaie wieloma odddzia ami, przyspieszajàc jedoczeêie istalacj. Wzrost wydajoêci W badaiu obejmujàcym 100 firm korzystajàcych z telefoii IP, prawie po owa akietowaych stwierdzi a wzrost wydajoêci pracowików biur oddzia ów w ciàgu pierwszych szeêciu miesi cy. Wirtuale sieci prywate z routerami Cisco Sieci VPN mogà àczyç dwie lokalizacje, jak i poszczególe stacje robocze. Sieci VPN majà ast pujàce zalety, w porówaiu z po àczeiami Frame Relay lub ATM: i sze koszty liii wi ksza dost poêç geograficza, czyli zasi g atwiejsze pod àczaie poszczególych stacji roboczych, a przyk ad pracowików zdalych lub podró ujàcych bezpiecziejsza trasmisja daych z automatyczym szyfrowaiem ieskomplikowaa i b yskawicza skalowaloêç lepsze wykorzystaie dost pych przepustowoêci sieci i sze koszty sprz tu bardziej elastycza i prostsza kofiguracja dodatkowych lub owych po àczeƒ outsourcig us ug iformatyczych przy wykorzystaiu us ug zarzàdzaych firmy ISP Cisco oferuje szereg mo liwoêci zestawieia sieci VPN. Sà to a przyk ad rozwiàzaia programowe, przezaczoe dla pracowików podró ujàcych. Dla miejszych istalacji, takich jak ma e oddzia y przedsi biorstw, Cisco oferuje routery i prze àcziki zgode ze stadardem VPN, które obs ugujà ie tylko dyamiczy routig, ale rówie QoS oraz ruch daych IP w trybie multicast. Z kolei dla wi kszych istalacji Cisco oferuje specjale urzàdzeia VPN, takie jak kocetratory VPN. 12

13 Nowe fukcje VPN dost pe w urzàdzeiach Cisco to Easy VPN oraz Dyamic Multipoit VPN. Zastosowaie Easy VPN w po àczeiu z protoko em Cisco Uity Cliet mo e zmiejszyç koszty kofiguracji po àczeƒ VPN. Routery zaistalowae w oddzia- ach dziedziczà kofiguracj po cetralym kocetratorze VPN 3000, fukcjoujàcym jako serwer IPsec. Dyamic Multipoit VPN (DMVPN) mo a wykorzystaç do skofigurowaia wielu po àczeƒ VPN, bez koieczoêci zapisywaia przez cetraly router idywidualych daych kofiguracyjych dla wszystkich pod àczoych routerów. Ustadaryzowae zarzàdzaie dzi ki routerom Cisco ze zitegrowaymi us ugami Kofiguracja graficza przy u yciu Cisco Security Device Maager (SDM) Oprogramowaie SDM, dost pe dla wszystkich routerów dost powych od serii Cisco 800 do serii Cisco 3800, umo liwia szczególie oddzia om firm i samodzielym biurom korzystaie z arz dzia do bezpieczej kofiguracji routera opartego a graficzym iterfejsie WWW. SDM obs uguje sieci LAN/WAN, firewalle i kofiguracje VPN oparte a zastosowaiu oprogramowaia Cisco IOS. SDM posiada rówie fukcje audytu bezpieczeƒstwa, u ywae do sprawdzaia kofiguracji routera i sugeruje metody poprawy poziomu bezpieczeƒstwa, zgodie z zaleceiami ICSA Labs. SDM umo liwia u ytkowikom wykorzystaie wszystkich fukcji zabezpieczajàcych oferowaych przez router dost powy Cisco w prosty i ekoomiczy sposób oraz kofiguracj routera bez zaczego aga owaia pomocy zew trzej. Oprogramowaie Cisco Security Device Maager (SDM) s u y do zarzàdzaia wi kszoêcià aplikacji Cisco, takich jak VPN, oprogramowaie zapewiajàce bezpieczeƒstwo itd. przy pomocy pojedyczego graficzego iterfejsu u ytkowika. 13

14 PRZEGLÑD ROUTERÓW CISCO Nazwa produktu Giazda modu ów LAN (stacjoara) WAN Giazda Giazda Modu y Etheret Fast Toke ISDN ADSL WIC NM AIM Etheret Rig SOHO 91 4 SOHO Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco 2610XM/11XM Cisco Cisco 2620XM/21XM Cisco 2 650XM/51XM Cisco Cisco Cisco Ogóly przeglàd routerów, dost pe iterfejsy, liczba portów sieci WAN i LAN, bezpieczeƒstwo, trasmisja g osu itd. Nazwa produktu Wbudowaie Wbudowaie Wbudowaie Mo liwoêç Giazda Giazda szyfrowaie giazda porty zasilaia kart modu ów sprz towe DSP Etheret urzàdzeƒ iterfejsów siesiowych przez Etheret SOHO Mb/s - 2 FE - 2 HWIC/VWIC/ - WIC (data oly) Cisco Mb/s 2 2 FE 120 W 2 HWIC/VWIC/ - WIC/VIC 1 VWIC/WIC/VIC 1 VWIC/VIC (voice oly) Cisco Mb/s 2 2 FE 160 W 4HWIC 1 NME Cisco Mb/s 3 2 GE (10/100/1000) 240 W 4HWIC 1 NME 1 EVM Cisco MB/s 3 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 1 NMED 1 EVM Cisco Mb/s 4 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 1 NME/EVM + 1 SFP 1 NMED/EVM Cisco Mb/s 4 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 4 NME/EVM + 1 SFP Nowy: Cisco 1841 Nowy: Cisco Nowy: Cisco 2801,2811,2821, 2851

15 Cisco SOHO 91 Cisco 831 Cisco 1712 Etheret Us ugi Zitegrowae CallMager Cisco ETTx IDS Firewall VPN Express Uity Maks. 24 tel. 4 Maks. 24 tel. 4 4 Maks. 36 tel. 4 Maks. 48 tel. 4 Maks. 48 tel. 11 Maks. 72 tel. 19 Maks. 120 tel. Cisco 1760 Cisco 2600XM Serie Cisco 2651 i 2691 Giazda Us ugi Zitegrowae CallMager Cisco a modu y IDS Firewall VPN Express Uity typu AIM Cisco AIM ie ie 2 AIM Maks. 24 tel. Cisco AIM Maks. 36 tel. 2 AIM Maks. 48 tel. 2 AIM Maks. 96 tel. 2 AIM Maks. 168 tel. 2 AIM Maks. 240 tel. Nowy: Cisco

16 Cisco Systems Polad Al. Jerozolimskie 146 C, Warszawa, tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) Copyright Cisco Systems, Ic. Wszelkie prawa zastrze oe. Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo, sà zastrze oymi zakami towarowymi firmy Cisco Systems, Ic. a tereie USA, oraz iektórych iych krajów.

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony)

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony) cennik us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany Tabela 1 Jednorazowe op aty instalacyjne Jednorazowa op ata instalacyjna Rodzaj us ugi VAT Instalacja us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany dla

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Internet w szkołach

ANKIETA - Internet w szkołach ANKIETA - Internet w szkołach I. Wstęp Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska pracują wspólnie nad programem, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

dost p do Internetu DSL TP

dost p do Internetu DSL TP Rozwiàzania dla biznesu Szybki i bezpieczny dost p do Internetu dost p do Internetu DSL TP www.telekomunikacja.pl Liczy si szybkoêç i bezpieczeƒstwo Us uga dost p do Internetu DSL TP zosta a wprowadzona

Bardziej szczegółowo

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s cennik us ug Sieci Polpak-T Tabela 1 Op aty za uzyskanie dost pu do sieci POLPAK-T (4+5) Uzyskanie dost pu do szybkich sieci transmisji danych POLPAK-T - za ka de zakoƒczenie àcza: 1) bezpoêredniego z

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obligacji (duration)

Czas trwania obligacji (duration) Czas rwaia obligacji (duraio) Do aalizy ryzyka wyikającego ze zmia sóp proceowych (szczególie ryzyka zmiay cey) wykorzysuje się pojęcie zw. średiego ermiu wykupu obligacji, zwaego rówież czasem rwaia obligacji

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo w us udze Business Everywhere Intranet

Bezpieczeƒstwo w us udze Business Everywhere Intranet Bezpieczeƒstwo w us udze Business Everywhere Intranet Us uga Business Everywhere Intranet zosta a zaprojektowana z myślà o Klientach, dla których bezpieczeƒstwo danych firmowych jest niezwykle istotne.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Temat wykładu: Co to jest model ekonometryczny? Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA?

EKONOMETRIA. Temat wykładu: Co to jest model ekonometryczny? Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA? EKONOMETRIA Temat wykładu: Co to jest model ekoometryczy? Dobór zmieych objaśiających w modelu ekoometryczym Prowadzący: dr iż. Zbigiew TARAPATA e-mail: Zbigiew.Tarapata Tarapata@isi.wat..wat.edu.pl http://

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych. w celu określenia możliwości dostępu do Internetu

Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych. w celu określenia możliwości dostępu do Internetu Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych dla Województwa w celu określenia możliwości dostępu do Internetu Rozwój usług szerokopasmowych w województwie podkarpackim Rzeszów, 23 lutego 2016 #1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OLSS 1 GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. BIURO: UL. DOBRZAŃSKIEGO 3, 20-262 LUBLIN

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OLSS 1 GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. BIURO: UL. DOBRZAŃSKIEGO 3, 20-262 LUBLIN CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OLSS 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI Nazwa Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) opłata jednorazowa 180 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo