ROUTER CISCO ZE ZINTEGROWANYMI US UGAMI (INTEGRATED SERVICES ROUTER, ISR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROUTER CISCO ZE ZINTEGROWANYMI US UGAMI (INTEGRATED SERVICES ROUTER, ISR)"

Transkrypt

1 ROUTER CISCO ZE ZINTEGROWANYMI US UGAMI (INTEGRATED SERVICES ROUTER, ISR) Us ugi sieci iteligetej dla Êredich i du ych przedsi biorstw

2 SPIS TREÂCI Us ugi sieci iteligetej w routerach Cisco ISR 3 Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami dla ma ych i Êredich firm (ISR) 5 Rozwiàzaie dla pracowików mobilych wykorzystujàce urzàdzeia z serii Cisco 800, IP Commuicator oraz sieç VPN 5 Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami àczà oddzia yprzedsi biorstwa 6 Us ugi iteligete w routerach Cisco Bezpieczeƒstwo 9 Telefoia IP 10 Wirtuale Sieci Prywate (VPN) 12 Ujedolicoe zarzàdzaie 13 Przeglàd routerów Cisco 14

3 US UGI SIECI INTELIGENTNEJ W ROUTERACH CISCO ISR Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami oferujà szeroki zakres us ug sieci iteligetej, zapewiajàc zaczie wi cej i tylko proste po àczeie s u àce do trasmisji daych pomi dzy cetralà firmy, jej oddzia ami oraz Iteretem. Firmy Êrediej wielkoêci oraz oddzia y du ych przedsi biorstw korzystajà z coraz wi kszej liczby aplikacji w celu porozumiewaia si z kooperatami, podró ujàcymi pracowikami oraz z iymi biurami. Taka itesywoêç komuikacji stawia sieciom teleiformatyczym wy sze wymagaia w zakresie bezpieczeƒstwa, wydajoêci, skalowaloêci i dost poêci. Naszym celem jest udost pieie przedsi biorstwom wszystkich iezb dych aplikacji oraz tego samego poziomu sprawoêci i bezpieczeƒstwa wszystkim u ytkowikom sieci - od cetrali firmy, poprzez biura oddzia ów i biura domowe, a po pracowików przebywajàcych w podró ach s u bowych. Aplikacje sieciowe wykorzystywae w Êredich i du ych firmach sta y si bardzo z o oe i rozbudowae. Starsze (tradycyjie u ywae) programy fukcjoujà obok owoczesego oprogramowaia typu kliet/serwer i owych aplikacji iteretowych. Sieç obs uguje rówie ca e spektrum metod komuikacji - od trasmisji daych (poczta i Iteret) do przesy aia g osu (telefoia IP) oraz obrazu (e-auka i e-koferecje). Co wi cej - arz dzia s u àce do zapewieia bezpieczeƒstwa i admiistracji rówie korzystajà z mo liwoêci trasmisyjych i mocy obliczeiowej. Istieje poadto potrzeba umo liwieia komuikacji pomi dzy cetralà firmy a jej oddzia ami, firmami wspó pracujàcymi i pracowikami poprzez po àczeia w sieci WAN lub VPN. Ró ice pomi dzy producetami urzàdzeƒ sieciowych oraz dostawcami aplikacji sà rówie g bokie, jak ró ice pomi dzy ich produktami. Itegracja produktów pochodzàcych od ró ych producetów jest procesem skomplikowaym, a zarzàdzaie i admiistracja imi sà czasoch oe. Przy rozbudowie sieci o owe mo liwoêci, pozwalajàce a wprowadzeie dodatkowych zabezpieczeƒ iformatyczych, owych us ug i fukcji (takich jak jedolity system przesy aia wiadomoêci lub telefoia IP), wykorzystaie ofert wielu producetów powoduje cz sto problemy i straty zwiàzae z brakiem kompatybiloêci, wspó pracy operacyjej oraz zitegrowaego zarzàdzaia produktami. U ytkowaie dwóch oddzielych sieci (trasmisji daych i telefoiczej) wymaga wspó pracy z co ajmiej dwoma dostawcami i dwoma serwisami techiczymi, co geeruje wy sze koszty i zwi ksza zapotrzebowaie a us ugi techicze. JeÊli sieci zawierajà rówie pojedycze produkty iych producetów, czasoch ooêç i koszty istalacji, kofiguracji i koserwacji rosà w tempie wyk adiczym. TrudoÊci rosà dalej, gdy pojawia si potrzeba wprowadzeia owej us ugi lub techologii takiej, jak rozbudowaa ochroa przed wirusami. 3

4 Rysuek 1 Sieç heterogeicza Ograiczeie liczby dostawców sprzetu pozwala uproêciç zarzàdzaie i obs ug oraz zredukowaç koszty bie àce i przysz e. Stopiowa itegracja us ug (w àczajàc zapor sieciowà, VPN, zapobiegaie w amaiom i telefoi IP) w takich urzàdzeiach, jak owe routery Cisco, umo liwia jedolite zarzàdzaie wszystkimi fukcjami z tego samego staowiska. Nie ale y tak e lekcewa yç faktu, e pojedyczy producet lub parter staowiç b dzie pewe i kompetete êród o aktualizacji i rozszerzeƒ. Admiistratorzy systemów iformatyczych oszcz dzajà czas i pieiàdze zarzàdzajàc wszystkimi us ugami za pomocà pojedyczego routera Cisco. Nowe us ugi i fukcje ozaczajà, e router musi byç zdoly do spe ieia rosàcych wymagaƒ. Ta w aêie cecha staowi zalet owych routerów Cisco ISR z serii 1800, 2800 i 3800: zwi kszoa wydajoêç, umo liwiajàca obs ug rosàcej iloêci przesy aych daych, przy zachowaiu ajwy szej jakoêci wszystkich us ug routera (w àczajàc szyfrowaie VPN, zabezpieczeie - firewall, ujedolicoe przesy aie wiadomoêci oraz telefoi IP). Zapewia to wieloletie bezpieczeƒstwo iwestycji firmom Êrediej wielkoêci i oddzia om du ych przedsi biorstw. Rysuek 2 Sieç wykorzystujàca router Cisco ze zitegrowaymi us ugami 4

5 Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami dla ma ych i Êredich firm Do po àczeia z Iteretem firmy mogà u ywaç routera Cisco ze zitegrowaymi us ugami - ISR -, zgodego ze wszystkimi stadardami komuikacyjymi, takimi jak ISDN, ADSL, SHDSL, Cable, Frame Relay, ATM oraz Etheret. Niezb de jest zastosowaie zapory sieciowej, uiemo liwiajàcej dost p ieuprawioych u ytkowików Iteretu do sieci prywatej przedsi biorstwa. Jest to mo liwe bez dodatkowego sprz tu dzi ki wykorzystaiu oprogramowaia routera Cisco IOS. Stacje robocze z sà po àczoe z routerem i serwerami za pomocà sieci lokalej (LAN). Prze àcziki Cisco Catalyst to koleja geeracja urzàdzeƒ s u àcych do tego celu. Iteligete prze àczaie to coê wi cej i trasmisja daych z puktu A do puktu B. Mo liwe jest przypisywaie daych do okreêloej kategorii jakoêciowej, a ast pie, dzi ki wykorzystaiu Quality of service (QoS), ich preferecyje traktowaie. Dzi ki temu modu y prze àczajàce mogà byç bezpoêredio zitegrowae z routerami. Dzi ki techologii zasilaia przez Etheret (Power over Etheret - PoE), prze àcziki Cisco Catalyst dostarczajà zasilaia takim urzàdzeiom jak pukty dost powe WLAN, telefoy IP oraz kamery moitorujàce. Cisco CallMaager Express oferuje wszystkie fukcje potrzebe do stworzeia sieci telefoii IP i staowi ideale rozwiàzaie telekomuikacyje dla ma ych i Êredich firm, u ywajàcych do 240 telefoów. Zaletà tego rozwiàzaia jest fakt, e cetrala aboecka dzia a wewàtrz samego routera i mo e byç kofigurowaa i zarzàdzaa za pomocà graficzego iterfejsu u ytkowika dost pego w przeglàdarce iteretowej. Koszt owych istalacji i powi kszaia biura spada zw aszcza dlatego, e jedyym wymagaym sprz tem sà kable do trasmisji daych w sieci Etheret, spe iajàce wymagaia kategorii 5. Router staje si wi c g ówà cetralà aboeckà w firmie. S u y tak e do pod- àczeia przedsi biorstwa do sieci publiczej za poêredictwem iterfejsów BRI (Basic Rate Iterface) lub PRI (Primary Rate Iterface) - zob. rówie rysuek 2. Mo liwe jest tak e zitegrowaie z routerem poczty g osowej i ujedolicoego przesy aia komuikatów za pomocà modu u sieciowego (Network Module) lub zaawasowaego modu u zitegrowaego (Advaced Itegrated Module) z oprogramowaiem Cisco Uity Express. Rozwiàzaie dla pracowików mobilych wykorzystujàce urzàdzeia z serii Cisco 800, IP Commuicator oraz sieç VPN (maksymalie 10 lokalizacji) Poi szy sceariusz demostruje, w jaki sposób sieç wykorzystujàca router ze zitegrowaymi us ugami mo e byç rozszerzoa o domowe stacje robocze, umo liwiajàc Rysuek 3 Sceariusz z domowymi stacjami roboczymi - wszystkie staowiska pracy mogà byç wyposa oe w oprogramowaie Cisco IP Commuicator. W te sposób domowy komputer mo e s u yç jako telefo IP, bez potrzeby istalowaia oddzielej liii telefoiczej. 5

6 dost p do daych i firmowych systemów telekomuikacyjych pracowikom mobilym. Oddalei pracowicy majà dost p do tych samych aplikacji i us ug, z których mogliby korzystaç, b dàc pod àczei do wew trzej sieci firmy. Domowa stacja robocza jest pod àczoa do Iteretu za pomocà ADSL, przy u yciu routera Cisco 831 lub Cisco 837. Pomi dzy cetralà firmy a routerem Cisco 831/837 zestawiae jest po àczeie VPN. Podobie jak we wszystkich routerach Cisco firewall Cisco 831/837 chroi pracowików mobilych przed hakerami iteretowymi. Nie jest wi c koiecze istalowaie oddzielej zapory a ka dym domowym komputerze PC. Zamiast u ywaç sieci publiczej do po àczeƒ telefoiczych (jak dotychczas), pracowik zdaly komuikuje si poprzez lii ADSL, korzystajàc z Cisco IP Commuicator. JeÊli op ata za ADSL ie jest uzale ioa od czasu u ytkowaia, ie powstajà ade dodatkowe koszty rozmów telefoiczych. W tym sceariuszu sieci dzi ki Cisco CallMaager Express z telefoii IP mo e korzystaç do 10 domowych stacji roboczych. Oprogramowaie Cisco IOS VPN (zitegrowae z routerami) kotroluj priorytetyzacj trasmisji daych i g osu a tej samej liii. Routerami Cisco 831/837 przezaczoymi dla biur domowych mo a zarzàdzaç z cetrali firmy. Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami àczà oddzia y przedsi biorstwa ModularoÊç routerów Cisco ze zitegrowaymi us ugami umo liwia àczeie oddzia ów z cetralà firmy za pomocà wielu rodzajów kart iterfejsu sieci rozleg ej. Routery z serii Cisco 1760, 1800, 2600XM, 2800, 3700 oraz 3800 mogà byç rozbudowywae przy u yciu dodatkowych kart iterfejsów. Rysuek 4 Sceariusz przedstawiajàcy po àczeie z biurem oddzia u wykorzystujàce router ze zitegrowaymi us ugami. Po àczeia VPN s u àce do wymiay daych, trasmisji g osu i obrazu sà zestawiae przez Iteret. 6

7 Architektura sprz towa owych routerów Cisco 1800, 2800, 3800 zosta a zaprojektowaa w taki sposób, aby zagwaratowaç, e wszystkie us ugi, takie jak szyfrowaie, telefoia, zapory sieciowe i pakietowa trasmisja daych - sà realizowae jedoczeêie i a tym samym, wysokim poziomie wydajoêci. Dae poufe sà przesy ae pomi dzy biurem oddzia u i cetralà firmy za poêredictwem sieci VPN (wirtuala sieç prywata) zabezpieczajàce trasmisj przed dost pem ieuprawioych osób. Cisco 2801 VPN umo liwia rówie adaie wy szego priorytetu trasmisji daych kowergetych, tz. obrazu i g osu. Cisco oferuje szereg mo liwoêci przy tworzeiu sieci VPN. Przyk adowo, dedykowae rozwiàzaie programowe (Cisco VPN Cliet) umo liwia podró ujàcym pracowikom uzyskiwaie po àczeƒ z biurem oddzia u lub cetralà firmy. Routery Cisco z obs ugà VPN sà idealym rozwiàzaiem dla oddzia ów i miejszych lokalizacji. CallMaager Express (seria Cisco 1760, 2600XM, 2800, 3700 oraz 3800) s u y do obs ugi telefoii w oddzia ach i w samodzielych biurach. Elimiuje to potrzeb zakupu oddzielej cetrali aboeckiej, jej kofiguracji i zarzàdzaia ià w biurze oddzia u. CallMaager Express umo liwia zarzàdzaie i admiistrowaie telefoià z cetrali firmy, zmiejszajàc ogóle koszty operacyje. Nie jest wi c ju koiecze pooszeie wysokich kosztów zakupu cetrali aboeckiej, poiewa CallMaager Express fukcjouje jako us uga w routerze Cisco. Router Cisco 3845 mo e jedoczeêie obs u yç do 240 telefoów. Przeglàd routerów Cisco ze zitegrowaymi us ugami Tabela a stroie 14 przedstawia owe fukcje dost pe w routerach z serii Cisco 1800, 2800 oraz Nowe routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami z serii 1800, 2800 i 3800 (od lewej do prawej) 7

8

9 US UGI INTELIGENTNE W ROUTERACH CISCO Wysoki poziom bezpieczeƒstwa, bezproblemowa komuikacja i proste zarzàdzaie - wszystko to jest mo liwe dzi ki routerom Cisco ISR. Poi ej przedstawioy zosta opis pe ego zakresu dost pych fukcji: Wi ksze bezpieczeƒstwo dzi ki routerom Cisco Na ryku jest wiele produktów, obiecujàcych u ytkowikom atwiejsze ycie. Wielu producetów oferuje oddziele rozwiàzaia dla ka dego zagro eia bezpieczeƒstwa. Jedak chocia istalacja ró ych produktów, pochodzàcych od ró ych producetów, w cetrali firmy i w oddzia ach mo e poprawiç bezpieczeƒstwo, to prawdopodobie przes oi ogólà perspektyw. Gdzie wyst pujà ataki? Które ataki powiy byç zg oszoe do admiistratora? Jakie Êrodki zaradcze ale y wprowadziç atychmiast? Korzyste jest stosowaie rozwiàzaƒ zabezpieczajàcych pochodzàcych z tego samego êród a, od tego samego dostawcy, a mo liwe awet, e z pojedyczego produktu. U atwia to defiiowaie uiwersalych zasad bezpieczeƒstwa, zaczie zmiejszajàc obcià eie admiistratorów zwiàzae z istalowaiem, koserwacjà, usuwaiem usterek, czy wdra aiem owych aplikacji. Routery Cisco ze zitegrowaymi us ugami àczà w sobie dost p do Iteretu, fukcje dyamiczego routigu, zapor sieciowà, wykrywaie w amaƒ, obs ug VPN, szyfrowaie, kompleksowà obs ug QoS oraz bezpieczy trasfer g osu i obrazu. Zestaw fukcji firewall Cisco IOS - Oprogramowaie to itegruje zapor opartà a kotroli wybraych elemetów przesy aych pakietów z routerem, który rówie moitoruje ruch daych a poziomie aplikacji. Kotekstowa Kotrola Dost pu (CBAC - Cotext-Based Access Cotrol) moitoruje aplikacje TCP i UDP, HTTP (blokowaie kodu Java), SMTP, FTP, TFTP jak rówie aplikacje multimediale, takie jak SIP, SCCP (Skiy), H.323, RTSP, RealAudio oraz ie aplikacje do trasmisji g osu/obrazu. Wykrywaie w amaƒ - Cisco IDS rozpozaje poad sto ajgroêiejszych metod ataku. Jest to realizowae przy pomocy sygatur s u àcych do wyszukiwaia okreêloych wzorów w trasmitowaych daych, co pozwala a wczese wykrywaie prób ataku. W przypadku wykrycia podejrzaych czyoêci, Cisco IDS blokuje atak przed speetrowaiem sieci i wysy a komuikat alarmowy do kosoli zarzàdzaia. Szyfrowaie daych - Korzystajàc z oprogramowaia lub dedykowaych modu ów sprz towych, routery Cisco szyfrujà komuikacj VPN przy u yciu 56-bitowego klucza Data Ecryptio Stadard (DES), 128-bitowego Triple DES (3DES) lub 256-bitowego Advaced Ecryptio Stadard (AES). Mo liwe jest rówie szyfrowaie wykorzystujàce Ifrastruktur Klucza Publiczego (PKI) X.509. Kotrola Dost pu do Sieci (NAC - Network Admissio Cotrol) - Oprogramowaie wykorzystujàce Cisco Trust Aget (CTA), zaistalowae a komputerach biurkowych i serwerach, umo liwia zbieraie iformacji o zgodoêci z wymagaiami bezpieczeƒstwa i wersji systemu operacyjego. CTA mo e przekazywaç iformacje, dostarczae przez oprogramowaie atywirusowe takich dostawców jak Tred Micro, urzàdzeiom sieciowym Cisco, które ast pie podejmujà decyzj o umo liwieiu lub zablokowaiu dost pu do sieci. 9

10 Filtrowaie adresów URL - Filtry adresów URL mogà zostaç wykorzystae przez firm do uiemo liwieia pracowikom dost pu do stro WWW, które ie sà zwiàzae z wykoywaymi przez ich zadaiami. Fukcja ta gwaratuje, e zasoby i zdoloêç trasmisyja sieci ie sà marowae a zb de w drówki po Iterecie. Wykorzystujàc baz daych adresów URL, zawierajàcà poad 20 milioów adresów podzieloych a 60 kategorii, admiistratorzy mogà uiemo liwiç pracowikom dost p do iepo àdaych treêci WWW. Telefoia z wykorzystaiem routerów Cisco Coraz wi cej firm korzysta z komuikacji g osowej za poêredictwem sieci IP (Voice over IP). Ju poad 2 milioy u ytkowików a ca ym Êwiecie poza o zalety telefoów IP Cisco. Telefoia IP okaza a si praktyczym i ekoomiczym rozwiàzaiem, szczególie dla firm posiadajàcych oddzia y lub przedsi biorstwa zale e. Oprócz obi eia kosztów po àczeƒ wew trzych, tz. awiàzywaych pomi dzy cetralà i oddzia ami, koserwacja jedej sieci i zarzàdzaie jedà siecià, a ie dwoma, zmiejsza ak ady iwestycyje i koszty bie àce. atwiejsza skalowaloêç, czyli proste dodawaie owych u ytkowików telefoów oraz stacji roboczych PC, staowi kolejy wa y atut telefoii IP. Rysuek 5 Rysuek 5 przedstawia implemetacj routera Cisco ISR w lokalizacji klieta oraz w lokalizacji us ugodawcy. Router Cisco posiada ast pujàce fukcje: iezale a sieç telefoii IP z ieograiczoà liczbà u ytkowików, z wykorzystaiem Cisco CallMaager iezale a sieç telefoii IP obs ugujàca do 240 u ytkowików, z wykorzystaiem Cisco CallMaager Express sieç telefoii IP obs ugiwaa przez us ugodawc iezale a sieç telefoicza z kowecjoalà cetralà aboeckà po àczoà z routerem Cisco iezale a sieç telefoicza z urzàdzeiami aalogowymi pod àczoymi bezpoêredio do routera Cisco Oprogramowaie Cisco CallMaager Express oraz Cisco Uity Express umieszczoe w routerze Cisco ze zitegrowaymi us ugami iezwykle upraszcza proces zestawiaia sieci kowergetej w firmach i oddzia ach. Potrzebe sà jedyie: 10

11 Router dost powy Cisco - Modele z serii Cisco 1760 oraz 2600XM, 2800, 3700 i 3800 sà ca kowicie przygotowae do obs ugi telefoii IP. Zakomite fukcje QoS (Quality of Service), dokoujà priorytetyzacji ruchu zwiàzaego z trasmisjà g osu i daych, moitorujà przepustowoêç sieci i zapewiajà optymalà jakoêç g osu. Telefoy Cisco IP - Cisco oferuje szeroki wybór ró ych telefoów IP: od prostych urzàdzeƒ bez wyêwietlacza (takich jak telefo Cisco 7905G IP, posiadajàcy wszystkie podstawowe fukcje), poprzez urzàdzeie Cisco 7970G (zarzàdzajàce wieloma liiami i wyposa oe w kolorowy, (dotykowy) wyêwietlacz steroway przez XML) po bezprzewodowy telefo IP Cisco 7920G. Publicza liia telefoicza - Liia telefoicza jest iezb da do pod àczeia routera Cisco do publiczej sieci telefoiczej (PSTN) poprzez iterfejs BRI lub PRI. Oprogramowaie Cisco CallMaager Express kofiguruje fukcje typowe dla cetrali aboeckich a platformie routera Cisco. Cisco Uity Express - Zaistalowae w routerze za pomocà modu u, oprogramowaie Cisco Uity Express obs uguje poczt g osowà i automatycze przekazywaie po àczeƒ. Oferuje szereg fukcji poczty g osowej oraz automatycze przekazywaie po àczeƒ przychodzàcych. Miej pracy i i sze koszty. Elimiujàc koieczoêç obs ugi dwóch oddzielych sieci (cetrali aboeckiej i trasmisji daych), ISR u ywa pojedyczej ifrastruktury do przesy aia ruchu telefoiczego i daych. Elimiuje to koszty koserwacji sieci telekomuikacyjej oraz umów serwisowych i zmiejsza wydatki zwiàzae z admiistrowaiem i kofiguracjà Zmiejszoe koszty zmia staowisk pracy - u ytkowicy mogà zmieiaç biurka bez koieczoêci zmiay umeru telefou czy prze àczaia okablowaia - po prostu prze àczajàc swój telefo IP Cisco. Otrzymujà wówczas swój profil u ytkowika i umer telefou. Cisco CallMaager Express automatyczie rozpozaje u ytkowika i odpowiedio uaktualia baz daych. I to wszystko - bez jakiegokolwiek udzia u iformatyków. Ni szy ca kowity koszt posiadaia sieci - Po àczeie trasmisji g osu i daych w jedej sieci IP upraszcza architektur sieci i zarzàdzaie ià. Poza tym, ca a pomoc techicza pochodzi teraz z tego samego êród a. Telefoy IP Cisco: 7902G, 7905G, 7912G, 7940G, 7960G z Modu em Rozbudowy 7914, 7970G oraz bezprzewodowy telefo IP Cisco

12 Szybkie po àczeia To kompleksowe rozwiàzaie mo e ustadaryzowaç, uproêciç i przyspieszyç po àczeia g osowe i trasmisj daych realizowae przez firmy zale e i oddzia y. Fukcje geerowaia skryptów w Cisco CallMaager Express u atwiajà jedoczese admiistrowaie wieloma odddzia ami, przyspieszajàc jedoczeêie istalacj. Wzrost wydajoêci W badaiu obejmujàcym 100 firm korzystajàcych z telefoii IP, prawie po owa akietowaych stwierdzi a wzrost wydajoêci pracowików biur oddzia ów w ciàgu pierwszych szeêciu miesi cy. Wirtuale sieci prywate z routerami Cisco Sieci VPN mogà àczyç dwie lokalizacje, jak i poszczególe stacje robocze. Sieci VPN majà ast pujàce zalety, w porówaiu z po àczeiami Frame Relay lub ATM: i sze koszty liii wi ksza dost poêç geograficza, czyli zasi g atwiejsze pod àczaie poszczególych stacji roboczych, a przyk ad pracowików zdalych lub podró ujàcych bezpiecziejsza trasmisja daych z automatyczym szyfrowaiem ieskomplikowaa i b yskawicza skalowaloêç lepsze wykorzystaie dost pych przepustowoêci sieci i sze koszty sprz tu bardziej elastycza i prostsza kofiguracja dodatkowych lub owych po àczeƒ outsourcig us ug iformatyczych przy wykorzystaiu us ug zarzàdzaych firmy ISP Cisco oferuje szereg mo liwoêci zestawieia sieci VPN. Sà to a przyk ad rozwiàzaia programowe, przezaczoe dla pracowików podró ujàcych. Dla miejszych istalacji, takich jak ma e oddzia y przedsi biorstw, Cisco oferuje routery i prze àcziki zgode ze stadardem VPN, które obs ugujà ie tylko dyamiczy routig, ale rówie QoS oraz ruch daych IP w trybie multicast. Z kolei dla wi kszych istalacji Cisco oferuje specjale urzàdzeia VPN, takie jak kocetratory VPN. 12

13 Nowe fukcje VPN dost pe w urzàdzeiach Cisco to Easy VPN oraz Dyamic Multipoit VPN. Zastosowaie Easy VPN w po àczeiu z protoko em Cisco Uity Cliet mo e zmiejszyç koszty kofiguracji po àczeƒ VPN. Routery zaistalowae w oddzia- ach dziedziczà kofiguracj po cetralym kocetratorze VPN 3000, fukcjoujàcym jako serwer IPsec. Dyamic Multipoit VPN (DMVPN) mo a wykorzystaç do skofigurowaia wielu po àczeƒ VPN, bez koieczoêci zapisywaia przez cetraly router idywidualych daych kofiguracyjych dla wszystkich pod àczoych routerów. Ustadaryzowae zarzàdzaie dzi ki routerom Cisco ze zitegrowaymi us ugami Kofiguracja graficza przy u yciu Cisco Security Device Maager (SDM) Oprogramowaie SDM, dost pe dla wszystkich routerów dost powych od serii Cisco 800 do serii Cisco 3800, umo liwia szczególie oddzia om firm i samodzielym biurom korzystaie z arz dzia do bezpieczej kofiguracji routera opartego a graficzym iterfejsie WWW. SDM obs uguje sieci LAN/WAN, firewalle i kofiguracje VPN oparte a zastosowaiu oprogramowaia Cisco IOS. SDM posiada rówie fukcje audytu bezpieczeƒstwa, u ywae do sprawdzaia kofiguracji routera i sugeruje metody poprawy poziomu bezpieczeƒstwa, zgodie z zaleceiami ICSA Labs. SDM umo liwia u ytkowikom wykorzystaie wszystkich fukcji zabezpieczajàcych oferowaych przez router dost powy Cisco w prosty i ekoomiczy sposób oraz kofiguracj routera bez zaczego aga owaia pomocy zew trzej. Oprogramowaie Cisco Security Device Maager (SDM) s u y do zarzàdzaia wi kszoêcià aplikacji Cisco, takich jak VPN, oprogramowaie zapewiajàce bezpieczeƒstwo itd. przy pomocy pojedyczego graficzego iterfejsu u ytkowika. 13

14 PRZEGLÑD ROUTERÓW CISCO Nazwa produktu Giazda modu ów LAN (stacjoara) WAN Giazda Giazda Modu y Etheret Fast Toke ISDN ADSL WIC NM AIM Etheret Rig SOHO 91 4 SOHO Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco 2610XM/11XM Cisco Cisco 2620XM/21XM Cisco 2 650XM/51XM Cisco Cisco Cisco Ogóly przeglàd routerów, dost pe iterfejsy, liczba portów sieci WAN i LAN, bezpieczeƒstwo, trasmisja g osu itd. Nazwa produktu Wbudowaie Wbudowaie Wbudowaie Mo liwoêç Giazda Giazda szyfrowaie giazda porty zasilaia kart modu ów sprz towe DSP Etheret urzàdzeƒ iterfejsów siesiowych przez Etheret SOHO Mb/s - 2 FE - 2 HWIC/VWIC/ - WIC (data oly) Cisco Mb/s 2 2 FE 120 W 2 HWIC/VWIC/ - WIC/VIC 1 VWIC/WIC/VIC 1 VWIC/VIC (voice oly) Cisco Mb/s 2 2 FE 160 W 4HWIC 1 NME Cisco Mb/s 3 2 GE (10/100/1000) 240 W 4HWIC 1 NME 1 EVM Cisco MB/s 3 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 1 NMED 1 EVM Cisco Mb/s 4 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 1 NME/EVM + 1 SFP 1 NMED/EVM Cisco Mb/s 4 2 GE (10/100/1000) 360 W 4 HWIC 4 NME/EVM + 1 SFP Nowy: Cisco 1841 Nowy: Cisco Nowy: Cisco 2801,2811,2821, 2851

15 Cisco SOHO 91 Cisco 831 Cisco 1712 Etheret Us ugi Zitegrowae CallMager Cisco ETTx IDS Firewall VPN Express Uity Maks. 24 tel. 4 Maks. 24 tel. 4 4 Maks. 36 tel. 4 Maks. 48 tel. 4 Maks. 48 tel. 11 Maks. 72 tel. 19 Maks. 120 tel. Cisco 1760 Cisco 2600XM Serie Cisco 2651 i 2691 Giazda Us ugi Zitegrowae CallMager Cisco a modu y IDS Firewall VPN Express Uity typu AIM Cisco AIM ie ie 2 AIM Maks. 24 tel. Cisco AIM Maks. 36 tel. 2 AIM Maks. 48 tel. 2 AIM Maks. 96 tel. 2 AIM Maks. 168 tel. 2 AIM Maks. 240 tel. Nowy: Cisco

16 Cisco Systems Polad Al. Jerozolimskie 146 C, Warszawa, tel.: +48 (22) , fax: +48 (22) Copyright Cisco Systems, Ic. Wszelkie prawa zastrze oe. Cisco, Cisco Systems i Cisco Systems logo, sà zastrze oymi zakami towarowymi firmy Cisco Systems, Ic. a tereie USA, oraz iektórych iych krajów.

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Handel elektroniczny

Seminarium: Handel elektroniczny Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 1 E-seminarium Seminarium: Handel elektroniczny Internetowe rozwiàzania dla firm Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 2 Seminarium: Handel elektroniczny Internetowe rozwiàzania

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie

Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie Wydanie VI, wrzesieƒ 2004 r. Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie Tendencje w okresie 1 stycznia 30 czerwca 2004 r. REDAKTOR PROWADZÑCY (EXECUTIVE EDITOR) Dean Turner dzia Symantec

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office. Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office. Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny

Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny Rexroth EcoDrive Iteligete rozwi¹zaie serwoapêdu Uiwersaly, komplety i ekoomiczy 2 Rexroth EcoDrive - iteligete rozwi¹zaie dla ekoomiczej automatyzacji. EcoDrive to iewielkich rozmiarów wszechstroy system

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Obs uga klienta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Enterprise Solutions Sage Enterprise Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Sage Enterprise Kompleksowa obs uga finansów, dystrybucji, produkcji i us ug w Êrednich i du ych przedsi biorstwach System Sage Enterprise

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo