PME jako obiekt regulacji/sterowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PME jako obiekt regulacji/sterowania"

Transkrypt

1 Politechnika ląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział źlektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej PME jako obiekt regulacji/sterowania BŹEP, Dział.. 6 Marcin Fice Gliwice, 28 kwiecień 215

2 Model IREE [ ródłoś Popczyk J.Ś Model interaktywnego rynku energii elektrycznej. B źp 1.1.6, 2

3 PME w IREE = 3

4 Interfejs PME 4

5 Interfejs PME Stan naładowania zasobnika Aktualna moc OZE Profil KSE Zmienne rodowiskowe PMź Prognoza produkcji OZE, prognoza pogody Prognoza (grafik) mocy odbiorników w PME Chwilowa moc odbiorników w PME 5

6 Obiekt sterowania, obiekt regulacji 1. Obiekt sterowania - obiekt reagujący na sygnał włącz/wyłącz z nadrzędnego układu sterowania lub manualnie przez użytkownika, może posiadać własny autonomiczny układ regulacji. Element wykonawczy ródło Dane wejściowe Obiekt sterowania Pomiar 2. Obiekt regulacji - obiekt posiada element wykonawczy reagujący na sygnał zadany i wysyła sygnał sprzężenia zwrotnego, pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego z nadrzędnym układem sterowania. Dane wejściowe ródło Nadrzędny układ sterowania Obiekt regulacji Element wykonawczy Obiekt regulacji 3. Proces- którego realizacja podlega regulacji/sterowaniu, 4. Aparatura/urządzenie - w której zachodzi technologiczny proces regulacji/sterowania. 6

7 Definicje PME w IREE 1. PME on-grid (nieautonomiczna) nieposiadająca własnego zasobnika lub nie posiadająca wystarczających zdolno ci produkcyjnych, zarządczych i regulacyjnych aby mogła funkcjonować autonomicznie. W takiej mikroinfrastrukturze zasilaniem rezerwowym będzie KSź (Wirtualna Wyspa). 2. PME (semi) off-grid (autonomiczna) posiadająca własny zasobnik oraz zdolno ci sterownicze i regulacyjne potrzebne do autonomicznego funkcjonowania. 3. PME semi off-grid regulacyjna posiadająca zasobnik oaz zasoby zarządcze i regulacyjne aby pełnić funkcję sterowania i regulacji w Wirtualnej Wyspie (m. in. usługi ŹSM/ŹSR). Ten typ PMź zostanie włączony bezpo rednio w układ regulacji mocy czynnej Wirtualnej Wyspy. 7

8 Funkcje celu dla PME w IREE Kryterium nr 1. Zminimalizowanie przepływu energii (EPME) na granicy PMź i zewnętrznej sieci energetycznejś min = = = _ = _ ± = _ gdzie: Eg energia ródeł, Eo energia odbiorników, Ez energia zasobników, TWW - okres bilansowania energii w PMź, zależny od okresu bilansowania w KSE lub WW. KSE (WW) PME 8

9 Funkcje celu dla PME w IREE Kryterium nr 1. Szczególnym przypadkiem będzie dążenie do pełnego bilansowania energii w PME: = i= Eg_i KSE (WW) i= E _i ± i= Ez_i = PME 9

10 Funkcje celu dla PME w IREE Kryterium nr 2. Bilansowanie mocy chwilowej w PME (PPME) w celu zminimalizowania przepływu energii na styku PMź i zewnętrznej sieci energetycznej w dowolnie krótkim czasie: min = = = _ _ ± gdzie: Pg(t) moc chwilowa ródeł, Po(t) moc chwilowa odbiorników, Pz(t) moc chwilowa zasobników. KSE (WW) = _ PME 1

11 Funkcje celu dla PME w IREE Kryterium nr 2. Szczególnym przypadkiem będzie dążenie do autonomii PMź i braku interakcji w regulację w KSź i WWŚ = i= g_i KSE (WW) i= _i ± i= z_i = PME 11

12 Funkcje celu dla PME w IREE Kryterium 3. Maksymalnie efektywne wykorzystanie energii z OZE i rekuperacji (co pociąga za sobą wymuszenie sterowania odbiornikami i zasobnikami): max PME 12

13 Funkcje celu zasobnika Kryterium 1. Utrzymywanie SOC (ang. state of charge, stan naładowania) zasobnika na odpowiednim poziomie np. wynikającym z prognozy produkcji i planowanego zużycia energii oraz sprawno ci i trwało ci. SOC 1% i < < ax SOCmax2 SOCmax1 Obszar zabroniony, zagrożenie przeładowaniem Źoładowanie tylko podczas hamowania odzyskowego Ładowanie/ wyładowanie w każdej w każdej możliwej sytuacji SOCmin1 SOCmin2 Konieczne doładowanie Obszar zabroniony, zagrożenie całkowitym rozładowanie Kryterium 2. Maksymalizacja trwało ci zasobnika (np. kontrola mocy wyładowania i głęboko ci wyładowania w przypadku akumulatorów). 13

14 Funkcje celu dla przekształtnika energoelektronicznego Kryterium 1. Bilansowanie mocy w PME (na poziomie regulacji pierwotnej: milisekundowej i sekundowej). Kryterium 2. Regulacja napięcia. Kryterium 3. Utrzymanie na odpowiednim poziomie jako ci energii w PMź (również w wę le bilansującym PMź-KSE). 14

15 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Regulacja w KSE: 1. Regulacja pierwotna (sekundowa)- natychmiastowa reakcja na zmianę częstotliwo ci mająca na celu zrównanie mocy generowanej z zapotrzebowaniem na moc. Nie przywraca częstotliwo ci do warto ci nominalnej. 2. Regulacja wtórna (minutowa)- ma na celu doprowadzenie prędko ci obrotowej (częstotliwo ci napięcia generowanego) generatorów do warto ci nominalnej. 3. Regulacja trójna (godzinowa)- odbudowa rezerwy mocy regulacyjnej wtórnej. [ ródło: Gładyś H., Matla R.: Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym, WNT 1999] 15

16 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Zapotrzebowanie na moc KSE (wartości 15 min.) 25 Moc [MW] El. szczytowe El. podszczytowe 5 El. podstawowe ródła regulacyjne w KSźŚ 1. Podstawowe- cieplne parowe, wodne przepływowe, wiatrowe ( ródła najtańsze). 21: 18: 15: 12: 9: 6: 3: : Zapotrzebowanie na moc KSE (wartości 15 min.) Podszczytowe- cieplne parowe (najczę ciej stare konstrukcje), wodne zbiornikowe. Moc. [MW] El. szczytowe 3. Szczytowe- wodne szczytowopompowe, turbinowe gazowe. El. podszczytowe 5 El. podstawowe [ ródło: 21: 18: 15: 12: 9: 6: 3: : 16

17 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Bilans mocy w PME (PV 3 kw, µew 3 kw) Moc [W] Moc [W] : 12: 6: 9: [godz.:min.] 25 2 Moc [W] Pobór PV Wiatrak [godz.:min.] 21: 12: 9: 6: 3: 3: : 21: 15: 12: 9: 18: [godz.:min.] : -3 6: Moc [W] 18: 3 Produkcja 18: Pobór 3 3: : 3: : 21: 18: 15: 12: [godz.:min.] Wiatrak 15: PV 15: Pobór 4 9: 6: 17

18 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Bilans mocy w PME (PV 3 kw, µew 3 kw) Moc [W] : : 21: 18: 15: 12: 9: 6: -3 [godz.:min.] Zużycie dzienne ok. 13 kwh Dzienna produkcja ok. 26 kwh Dobowy bilans energii ok. 13 kwh 18

19 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Mechanizmy bilansowania energii w PME: 1. Magazynowanie energii w zasobnikach (np. akumulatorach) 2. Sterowanie odbiornikami w celu chwilowego ograniczenia zapotrzebowania na moc (zastosowanie praktyczne w połączeniu z zasobnikami) 3. Zastosowanie dodatkowego ródła z możliwo cią szybkiego uruchomienia i sterowania mocy wyj ciowej, np. kogeneratora gazowego 4. Potraktowanie KSź jako ródła dodatkowego (szczytowego, czyli zakup energii z KSE). 19

20 Regulacja mocy (napięcia) w PME W PMź napięcie w instalacji zależne jest od bilansu mocy ródeł i odbiorników: = PME off-gridś regulacja napięcia (sterowanie napięciowe) PME semi off-gridś bilansowanie mocy (sterowanie prądowe) Charakterystyki statyczne dla: a) częstotliwo ci (KSź), b) napięcia (PMź) w funkcji mocy czynnej a) b) f = f(pod) U = f(pod) fn Un U = f(pg) napięcie częstotliwość f = f(pg) Podb moc Podb moc 2

21 Regulacja mocy (napięcia) w PME Realizacja regulacji napięcia w PME U = f(pod) U = f(pod1) Un U = f(pg1) napięcie U = f(pg) Podb Podb1 moc napięcie Obszar pracy układu regulacji ze stałą warto cią napięcia obszar regulacji ze stałą wartością napięcia moc 21

22 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Regulacja milisekundowa i sekundowa: realizowana na poziomie przekształtnika, najważniejsza z punktu widzenia przekształtnika. 1. Dla instalacji off-grid: a) bilansowanie mocy w instalacji w celu utrzymania stałej warto ci napięcia, b) w przypadku braku energii w zasobniku możliwo ć obniżenia mocy (napięcia zasilania) odbiorników. 2. Dla instalacji semi off-grid (on-grid): a) bilansowanie mocy w celu realizacji kryteriów energetycznych, b) w przypadku braku energii ze ródeł i zasobników możliwo ć bilansowania mocy z KSź lub obniżenie mocy odbiorników. 22

23 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Regulacja milisekundowa i sekundowa- zasobniki Typ zasobnika Akumulator kwasowoołowiowy Akumulator litowo-jonowy Superkondensator Zasobnik kinetyczny Gęstość e ergii [Wh/kg] 4 Gęstość o y [W/kg] 6 Trwałość stalowe do 55 kompozytowe do do 1 do lat do

24 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME 15 Profil mocy dla instalacji fotowoltaicznej off-grid (Po- moc odbiornika, Ppv- moc ródła PV, Paku- moc akumulatora) (Tf = 1 s) 1 Moc [W] : Ppv 7: Paku 9: Po 11: 13: 15: Czas [godz:min] 17: 19: 21: Moc [W] Przebiegi mocy w układzie offgrid z przekształtnikiem MPPT (Tf = 2 ms) Czas [s] Paku_ch Paku_dis Ppv Po

25 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Przebieg mocy akumulatora w instalacji off-grid (Tf=,1ms) Moc [W] Czas [ms] 25

26 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Regulacja minutowa: (wykorzystanie akumulatorów, generatorów spalinowych, sterowanie odbiornikami) realizowana na poziomie sterownika nadrzędnego, ma na celu zmniejszenie amplitudy nagłych zmian mocy w PMź, czyli wpływa na wyrównywanie obciążeń obniżając szczytowe zapotrzebowanie na moc i zabezpiecza przed nadmiernym rozładowaniem zasobników. 26

27 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME : : Wiatrak : PV 18: 6: 3: Pobór [godz.:min.] Wiatrak 21: PV 21: Pobór 4 : 21: 18: 5 15: 5 12: 1 9: 1 15: 15 12: 15 9: Moc [W] 3 6: Moc [W] Bilans mocy w PME (PV 3 kw, µew 3 kw) [godz:min] [godz.:min.] [godz:min] 3: 18: 15: 3: : 21: 18: -2 15: -3 12: -1 9: -2 12: 9: : Moc [W] 6: Moc [W] 1 27

28 Podstawowe strategie regulacji/sterowania w PME Regulacja godzinowa: (zarządzanie energią, sterowanie odbiornikami i SOC zasobników) ma na celu odbudowę i kontrolę poziomu naładowania zasobników. 28

29 Źródła regulacyjne/zasobniki Akumulatory kwasowo-ołowiowe 15 Liczba cykli Głę okość rozładowa ia % 1 29

30 Źródła regulacyjne/zasobniki Generator gazowy 3

31 Sterowanie odbiornikami Element wykonawczy ródło Dane wejściowe Obiekt sterowania Pomiar Obiekt sterowania Element wykonawczy ródło Obiekt sterowania Element wykonawczy Regulator Dane wejściowe Dane wejściowe ródło Pomiar Dane wejściowe Nadrzędny układ sterowania Obiekt sterowania Obiekt sterowania Element wykonawczy Regulator Pomiar 31

32 Dziękuję za uwagę 32

Informatyka w PME Między wymuszonąprodukcjąw źródłach OZE i jakościowązmianąużytkowania energii elektrycznej w PME

Informatyka w PME Między wymuszonąprodukcjąw źródłach OZE i jakościowązmianąużytkowania energii elektrycznej w PME Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W EP Robert Wójcicki *

INFORMATYKA W EP Robert Wójcicki * INFORMATYKA W EP Robert Wójcicki * Wprowadzenie. Informatyka stała się już nieodłączną czę cią codzienno ci, przyspieszając obieg informacji, wkraczając w wiele dziedzin życia, zwiększając efektywno ć

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE

WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE DR inż. Mariusz PAWLAK INSTYTUT ENERGETYKI Oddział Techniki Cieplnej ITC Łódź WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE V Konferencja Remonty i Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Rola demonstracyjnych projektów wielkoskalowych jako elementu pośredniego między prototypem rozwiązań a efektami operacyjnymi

Rola demonstracyjnych projektów wielkoskalowych jako elementu pośredniego między prototypem rozwiązań a efektami operacyjnymi Rola demonstracyjnych projektów wielkoskalowych jako elementu pośredniego między prototypem rozwiązań a efektami operacyjnymi Autorzy: Jacek Malko, Paweł Maślankiewicz, Henryk Wojciechowski - Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

2010 + 2050 + II (WEK, EP) Rys. 1. Kolejne (trzy: I, II, III) trajektorie rozwoju systemów dostawy energii elektrycznej (opracowanie własne)

2010 + 2050 + II (WEK, EP) Rys. 1. Kolejne (trzy: I, II, III) trajektorie rozwoju systemów dostawy energii elektrycznej (opracowanie własne) REFERENCYJNY BILANS ZASOBÓW NA POLSKIM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Model interakcji EP i WEK i (w kontekście zarządzania i sterowania) w ramach II trajektorii rozwoju Popczyk Jan Sposób rozumienia tytułowego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Zbigniew PAWELSKI Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Monografie, Łódź 2000 2 3 SPIS TREŚCI str. Od autora... 4 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 6 1. Układ napędowy hydrobusu w strukturze napędów hydrostatycznych...

Bardziej szczegółowo

MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka Studium Podyplomowe Społecze stwo prosumenckie energetyka prosumencka

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE AKUMULATORÓW W SYSTEMACH MAGAZYNOWANIA ENERGII

WYKORZYSTANIE AKUMULATORÓW W SYSTEMACH MAGAZYNOWANIA ENERGII WYKORZYSTANIE AKUMULATORÓW W SYSTEMACH MAGAZYNOWANIA ENERGII dr inż. Kazimierz Herlender ENERGETAB 2013 Bielsko-Biała 17 wrzesień 2013 PLAN PREZENTACJI 1. Odnawialne Źródła Energii wymagania prawne 2.

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM ANDRZEJ GAJEK 1, PIOTR STRZĘPEK 2 Politechnika Krakowska Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań odzysku energii hamowania osobowego

Bardziej szczegółowo

Zasobniki energii elektrycznej i bilansowanie odnawialnych źródeł energii

Zasobniki energii elektrycznej i bilansowanie odnawialnych źródeł energii Zasobniki energii elektrycznej i bilansowanie odnawialnych źródeł energii Dr Tomasz Siewierski Michał Szypowski Politechnika Łódzka Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL Bernard WITEK Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów PRZYSZŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA POZIOMIE LOKALNYM * Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SŁONECZNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ELEKTROWNIA SŁONECZNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO ELEKTROWNIA SŁONECZNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Postępujący rozwój cywilizacyjny społeczeństwa wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na energię. Jej wytwarzanie metodami tradycyjnymi poprzez

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk

DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk Doktryna energetyczna jest bardzo potrzebna, bo energetyka na wiecie się przebudowuje cywilizacyjnie, natomiast w Polsce przeżywa najcięższy historyczny kryzys. Zgrabną

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA

SŁOWNIK ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA looking for the future SŁOWNIK ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA A Absorpcja Pochłanianie promieni słonecznych, powodujące przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego. AC Prąd zmienny prąd elektryczny,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ENERGETYKI SOLARNEJ

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ENERGETYKI SOLARNEJ Ewa Krac, Krzysztof Górecki Akademia Morska w Gdyni WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ENERGETYKI SOLARNEJ W pracy przedstawiono typowe rozwiązania stosowane w energetyce solarnej oraz problemy związane z poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa URE

Stanowisko Prezesa URE Warszawa, dnia 31.05.2011 Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie

ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie Jan Popczyk Streszczenie (wyjaśnienie dotyczące rozszerzenia Raportu). Raport został

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją

Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją 1 Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji? Wiedza o stanach produkcji w czasie rzeczywistym Proman X.4 to wzbogacona o zakres

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO Z UKŁADEM ZASILANIA W ENERGIĘ W BUDYNKU INTELIGENTNYM

WSPÓŁPRACA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO Z UKŁADEM ZASILANIA W ENERGIĘ W BUDYNKU INTELIGENTNYM Damian GŁUCHY, Tomasz JARMUDA, Dariusz KURZ, Konrad SKOWRONEK, Grzegorz TRZMIEL Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej WSPÓŁPRACA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO Z UKŁADEM

Bardziej szczegółowo

SUPERKONDENSATOROWE MAGAZYNY ENERGII W TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

SUPERKONDENSATOROWE MAGAZYNY ENERGII W TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ SUPERKONDENSATOROWE MAGAZYNY ENERGII W TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ dr inż. Edward Bramson ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, tel.: +48 22 8123300, fax: +48 22 8126870, e-mail: nte@iel.waw.pl, http://www.iel.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo