Niezwykłe właściwości zwykłej wody, konieczność jej uzdatniania w układach chłodzenia np. skraplaczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezwykłe właściwości zwykłej wody, konieczność jej uzdatniania w układach chłodzenia np. skraplaczy."

Transkrypt

1 Tomasz Czonstke Przemysław Drywa SUCHiKL sem. 8 Niezwykłe właściwości zwykłej wody, konieczność jej uzdatniania w układach chłodzenia np. skraplaczy. 1) Niezwykłe właściwości zwykłej wody. Zdolność wody do bycia cieczą - Najbardziej zaskakującą i korzystną dla natury cechą wody jest jej zdolność bycia cieczą. Cząsteczki analogów wody z okresowego układu pierwiastków Mendelejewa, czyli wodorków (H 2 S, H 2 Se, H 2 Te) są istotnie cięższe, natomiast w tych samych warunkach znajdują się w stanie gazowym. Gdyby woda zachowywała się tak samo jak cząsteczki analogów musiałaby mieć temperaturę zamarzania około -90oC, a wrzenia -70oC. Wątpliwym jest, aby takie warunki sprzyjały rozwojowi życia na Ziemi. Właściwa pojemność cieplna wody Woda posiada największą właściwą pojemność cieplną która wynosi c=4,18 kj/kgk. Jest to wartość największa spośród wszystkich substancji. Na drugim miejscu jest alkohol etylowy który ma tylko c=2,84kj/kgk. Lód i para wodna mają wartość c dwa razy mniejszą od wody, mimo że dla wszystkich innych substancji topnienie prawie nie zmienia wartości pojemności cieplnej. Wyjątkowo wysoka pojemność cieplna wody przekształca morza i oceany w gigantyczne zasobniki ciepła, które łagodzą dobowe wahania temperatury powietrza. Właściwa pojemność cieplna - każdej substancji rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Woda i tutaj jest wyjątkiem. Wykres zależności właściwej pojemności cieplnej wody od temperatury posiada minimum przy temperaturze około 37oC, tzn. Odpowiada normalnej temperaturze ciała człowieka (rys. 2). Właśnie w tej temperaturze złożone reakcje biochemiczne przebiegają z największą intensywnością. Oznacza to, że organizm ludzki w tej temperaturze posiada najdogodniejszy stan energetyczny. Zdolność do zwiększania objętości przy zamarzaniu - Następną anomalią wody jest jej zdolność do zwiększania swojej objętości przy zamarzaniu. Wszystkie ciała po przejściu w stan stały stają się bardziej gęste, tylko nie woda. Lód jako lżejszy od wody pływa na jej

2 powierzchni, co chroni akweny Ziemi przed wymrożeniem w srogie zimy. Konkretnie, woda osiąga maksymalną gęstość przy temperaturze +4 o C. Lepkość wody, to jeszcze jedna oryginalna cecha. Zwykle ze wzrostem ciśnienia lepkość dowolnej substancji rośnie, a ze wzrostem temperatury maleje. Lepkość wody zachowuje się inaczej: znacznie zmniejsza się przy obniżaniu ciśnienia w zakresie temperatur poniżej 30 o C, lecz w miarę podnoszenia ciśnienia zależność przechodzi przez minimum i rozpoczyna się jej trend wzrostowy. W tabeli zestawiono omawiane przeze mnie właściwości wody. Przechłodzenie wody - Woda może istnieć w stanie ciekłym, osiągając jednocześnie temperaturę poniżej 0 o C. Jest to tak zwany stan przechłodzenia. Zwykłą wodę z kranu w objętości około litra można przechłodzić do -5 o C natomiast przy zmniejszeniu objętości i oczyszczeniu z domieszek aż do 40 o C. Proces ten ulega zakłóceniu przy pojawieniu się w wodzie zarodka lodu o objętości rzędu 10-6 mm 3. W charakterze zarodka może wystąpić cząsteczka kurzu, domieszka mechaniczna, obecność w wodzie fazy stałej lub najdrobniejszych pęcherzyków powietrza. Zakłócenie niestabilnego stanu przechłodzenia wody obserwuje się również przy jej wstrząsaniu mechanicznym. Zeszklenie wody - jest to proces w pewnym sensie przeciwny do przechłodzenia. Obserwuje się go, kiedy prędkość chłodzenia przewyższa prędkość wzrostu kryształu lodu. Woda nie nadąża zmieniać swojej struktury w heksagonalną lub inną krystaliczną strukturę lodu i pozostaje bezpostaciowa w stanie zamrożonym. Taką wodę można uzyskać wpuszczając kroplę wody do naczynia z ciekłym azotem. Woda z topniejącego lodu - Po stopieniu woda posiada bardziej uporządkowaną strukturę, zawiera zarodki klatratów lodu, co pozwala jej na aktywniejsze oddziaływanie ze składnikami biologicznymi i rozpuszczonymi substancjami. Po spożyciu takiej wody, do organizmu dostają się drobne ośrodki struktury lodopodobnej, które następnie mogą się

3 rozrosnąć i sprowadzić wodę do stanu lodopodobnego i tym samym wywołać działanie uzdrawiające. Na przykład w celu przyspieszenia wzrostu roślin zaleca się ich podlewanie taką wodą. Czwarty stan skupienia wody- Woda zawarta w komórkach organizmów żywych, w tym również u człowieka, w temperaturze około 4 o C może przejść w czwarty stan skupienia, który różni się zasadniczo od lodu tym, że komórki żywego organizmu nie są przy tym rozrywane. Stan człowieka, którego komórki zawierają wodę w czwartym stanie skupienia nazwa się skamieniałym, lub mówi się że jest on w stanie anabiozy. W stanie tym, jak w śpiączce, człowiek może się znajdować dowolnie długo, przy czym procesy fizjologiczne w organizmie ustają. Występuje to również u wodnych form życia. Informatyczne właściwości wody. Woda jak taśma czy płyta Cd może być nośnikiem informacji. Dzięki istnieniu struktury w wiązaniach wodorowych, woda jest bardzo pojemna energetycznie substancja. Czyli woda ma jakby budowę krystaliczną. Na każdej ściance takiego kryształka wody może powstać, przypadkowy rozkład elektrycznych plusów i minusów są to dipole wody tworzące ściankę kryształka i wystające z niej biegunem dodatnim lub ujemnym- tworzy się więc kod dwójkowy. Gdy do wody dostanie się cząsteczka jakiegoś związku chemicznego odbije ona na ściance kryształka wody swój wzór. Co tłumaczy fenomen rozpuszczalności wody, która rozpuszcza prawie wszystko gdyż w wodzie zawsze znajduje się odpowiednia ilość kryształków z odpowiednim wzorem który działa jak wytrych na rozpuszczana substancje. Dlaczego woda jest tak niezwykła cieczą?

4 - Podstawową przyczyną wszystkich wyróżniających się właściwości wody jest obecność wiązań (mostków) wodorowych pomiędzy cząsteczkami wody. Dzięki tym wiązaniom pojedyncze cząsteczki łączą się w asocjaty, te z kolei tworzą jeszcze bardziej złożone struktury, klatraty, które stawiają opór jakimkolwiek zewnętrznym oddziaływaniom: cieplnym, mechanicznym i elektrycznym. Obecność tych wiązań jest niezbędnym, aczkolwiek nie wystarczającym warunkiem niezwykłych właściwości wody. Mostki wodorowe mogą również tworzyć cząsteczki innych związków wodoru takie jak amoniak (NH 3 ) lub kwas fluorowodorowy (HF). Jednak one nie maja takich właściwości jak woda. - Druga tajemnica wody tkwi w kształcie jej cząsteczki. Umownie można ją przedstawić w postaci czworościanu foremnego, w środku którego znajduje się atom tlenu, w dwóch wierzchołkach - atomy wodoru, a do dwóch innych wierzchołków sięgają orbity elektronów atomu tlenu. Mimo prawidłowości kształtu domniemanego przez nas czworościanu, cząsteczka wody jest pod każdym względem niesymetryczna. Atomy wodoru tworzą na jednym z jej końców ładunek dodatni, natomiast elektrony atomu tlenu na innym końcu - ładunek ujemny. Dzięki temu cząsteczka wody jest dipolem elektrycznym, posiadającym istotny moment dipolowy. Dwie cząsteczki wody mogą połączyć się w tzw. dimer (rys. 3b), którego moment dipolowy w określonych warunkach może wzrosnąć ponad dwukrotnie. Warunki te powstają w pobliżu granicy podziału faz ciecz- ciało stałe (czyli woda-lód) i w błonach komórkowych istot żywych. Z tego wynika, że woda związana, tzn. woda zawarta wewnątrz tkanek, jest już zupełnie inną wodą w porównaniu z tą, która znajduje się przed nami w szklance. Przy zamarzaniu trójścienne ostrosłupy cząsteczek wody łączą się w swoistą przestrzenną super strukturę, która obejmuje całą objętość. Tworzą się wielokąty z liczbą ścian zawsze równą sześciu. Lód nie jest ściśle upakowanym kryształem; jego struktura jest bardzo pulchna, występuje w niej sporo pustych miejsc, częściowo wypełnionych cząsteczkami wody. Dlatego lód jest lżejszy od wody. Co więcej, wspomniane cząsteczki wody wędrują po sieci krystalicznej. W tym przypadku specjaliści mówią, że w fazie stałej jest obecna faza ciekła, podobnie jak w stopniałej wodzie częściowo zachowują się resztki struktury krystalicznej lodu. Współczesne spektroskopowe metody badań, np. rezonans jądrowy, magnetyczny, rentgenowski i inne, pozwoliły naukowcom ustalić, że woda - podobnie jak lód - jest substancją strukturalną, przy czym istnieje nie jedna, lecz kilka struktur wody. 2) Konieczność uzdatniania wody w układach chłodzenia Chłodzenie wodne polega na chłodzeniu elementów mechanicznych lub elektronicznych przy użyciu układu, w którym medium transportującym ciepło jest woda. Systemy chłodzenia wodnego są stosowane m.in. w samochodach, elektrowniach, czasami w komputerach a także w układach chłodniczych do chłodzenia skraplaczy. System chłodzenia wodnego, niezależnie od miejsca zastosowania składa się zawsze z trzech podstawowych elementów: bloków chłodzących - wymienników ciepła, w których przepływająca woda ogrzewa się od elementów, odbierając od nich tym samym ciepło; zwykle mają postać żłobkowanych kształtek lub zestawu cienkich rurek, wykonanych z metali dobrze przewodzących ciepło (np. miedź lub mosiądz) i posiadających dużą powierzchnię wymiany, przez które cyrkuluje woda, chłodnicy - która również jest wymiennikiem ciepła, zbudowanym z kształtek lub rurek, w której dochodzi do oddawania ciepła z wody do otoczenia; chłodnice są często zaopatrywane w wentylatory, które zwiększają intensywność wymiany ciepła przez wymuszanie ruchu powietrza,

5 pompy - która wymusza kontrolowany obieg wody w całym układzie - pompy te miewają różną konstrukcję zależną od zastosowania i potrzebnej wydajności pracy zbiornika wyrównującego z zaworami - automatycznie uzupełniającego niedobory wody, które powstają na skutek nieszczelności i parowania, układu rur, które łączą z sobą pompę, bloki chłodzące, chłodnicę, zbiornik wyrównawczy i ewentualnie elementy dodatkowe takie jak wskaźniki przepływu, ciepła, ciśnienia i temperatury. Podstawową zaletą chłodzenia wodnego, jest niska cena wody - najtańszego z możliwych ciekłego medium chłodzącego. W porównaniu z układami powietrznymi, wodne układy chłodzące są zwykle dużo bardziej efektywne. Występują także wady takiego rozwiązania. Należy w trakcie eksploatacji liczyć się ze zjawiskami osadotwórczymi na powierzchniach wymiany ciepła (powstawanie różnego rodzaju kamieni wodnych), korozją, rozwojem organizmów żywych oraz zamulaniem instalacji wody chłodzącej. Dlatego też wraz z upływającym czasem eksploatacji urządzenia chłodnicze wyposażone w skraplacz chłodzony wodą mają coraz mniejszą wydajność cieplną. Obniżenie intensywności chłodzenia skraplacza jest bezpośrednio spowodowane odkładaniem się osadów na powierzchni rur, co wpływa na zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła wskutek pojawienia się dodatkowego oporu cieplnego (kamień wodny posiada ok. 20-krotnie mniejszą przewodność od stali i ok. 100-krotnie mniejszą od miedzi). Z obliczeń wynika, że już warstwa kamienia wodnego o grubości 0,6 mm wiąże się ze spadkiem wydajności cieplnej skraplacza o 25%, powodując jednoczesny wzrost temperatury skraplania oraz zużycia energii napędowej sprężarek o ok. 2 4% na 1 K wzrostu tej temperatury. Pogorszenie wymiany ciepła w skraplaczu następuje dodatkowo w sposób pośredni, gdyż odkładające się zanieczyszczenia zapoczątkowują proces zmniejszania przekroju rur, powodując wzrost oporów przepływu. Zmniejszenie wydajności pompy prowadzi do zmniejszenia prędkości przepływu wody, czego skutkiem jest znaczny spadek wartości współczynnika przenikania ciepła - k, z drugiej strony należy pamiętać, że zbyt duża prędkość wody powoduje erozję rur i przedwczesne ich zużycie. W ostatecznym rozrachunku proces ten powoduje duży spadek wydajności cieplnej skraplacza.

6 Uwzględniając powyższe, utrzymanie jak najwyższej jakości wody chłodzącej jest bardzo ważnym zagadnieniem eksploatacyjnym. Fakt ten ma szczególne znaczenie w układach chłodniczych o dużej wydajności cieplnej skraplacza (np. amoniakalne układy chłodnicze w browarach, sztucznych lodowiskach, itp.), gdzie wymaga się, aby temperatura wody na wlocie do tego wymiennika była możliwie najniższa. Pociąga to za sobą mniejsze zapotrzebowanie (uzupełnianie) na wodę, a jednocześnie narzuca na personel obsługujący

7 obowiązek zapewnienia jej odpowiednich właściwości chemicznych i fizycznych. Należy zaznaczyć, że we wszystkich układach wymiany ciepła, w których mogą zachodzić zjawiska osadotwórcze i korozyjne, istotne jest takie prowadzenie obiegu wodnego, aby jak najmniej uzdatniać wodę. Fakt ten jest w dużej mierze zależny od rodzaju obiegu chłodzącego, który może być obiegiem chłodzącym zamkniętym lub otwartym. W obiegu chłodzącym zamkniętym, część wody stale odparowuje, stąd też powstałe ubytki należy uzupełniać wodą uzdatnioną stosownie do obiegu. Natomiast w obiegu chłodzącym otwartym świeża woda jest przetłaczana cały czas, pobierana w zależności od dostępności źródła, tj. z morza, rzeki, studni lub innego zbiornika wodnego (staw, jezioro, itp.). W takim przypadku chłodzenie wody następuje przez naturalne jej odparowanie do atmosfery, a uzupełnianie ubytków odbywa się także w sposób naturalny (opady atmosferyczne, dopływy, itp.). Z ekologicznego (mniejsze zużycie wody) oraz ekonomicznego (m.in. niższe koszty uzdatniania wody) punktu widzenia, korzystniejsze są obiegi zamknięte, w których łatwiej jest wyrugować wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia Istotnym warunkiem dobrej jakości wody jest utrzymanie jej zasolenia na odpowiednim poziomie, ponieważ jego wzrost wpływa na zanieczyszczenie osadami powierzchni wymiany ciepła skraplacza oraz prowadzi do zjawiska korozji. Woda chłodząca nie powinna zawierać jonów żelaza Fe2+ i manganu Mn2+, gdyż po ewentualnym utlenienu, zwiększają one ilość zawiesin w wodzie i mogą przyczyniać się do rozwoju flory bakteryjnej (bakterie żelaziste i manganowe). Stwierdzono, że poziom zawiesin większy od 50 mg/dm3 wiąże się z obrastaniem powierzchni wymiany ciepła, co również ułatwia rozwój życia biologicznego oraz przyspiesza wypadanie osadów mineralnych. Warto w tym miejscu wspomnieć o szkodliwym działaniu jonów siarczanowych SO 4 2-, bowiem przyczyniają się one do powstania dużych kryształów rozsadzających powierzchnie betonowe, tzw. korozja siarczanowa betonów. Poniżej w tabeli zamieszczone są podstawowe wymagania stawiane wodzie stosowanej na cele chłodnicze.

8 Uogólniając woda chłodząca skraplacz urządzenia chłodniczego powinna posiadać: możliwie najniższą temperaturę wykazywać stabilność być niekorozjogenną nie powinna zawierać zawiesin i mikroorganizmów. Literatura: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr. 8/2005

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Barbara HACHUŁA Efekty spektralne dynamicznych oddziaływań kooperatywnych w układach wiązań wodorowych w oparciu o spolaryzowane widma w podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Poradnik fachowy. Kotły parowe

Poradnik fachowy. Kotły parowe Poradnik fachowy Kotły parowe Zakład farmaceutyczny L.I.F.E firmy B. Braun Melsungen AG Dwa wysokoprężne kotły parowe Vitomax 200-HS dostarczają do 40 t pary na godzinę dla produkcji roztworów infuzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Układy klimatyzacji w samochodzie

Układy klimatyzacji w samochodzie 208 Serwis Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 208 Układy klimatyzacji w samochodzie Podstawy techniczne 1,6 1,4 MPa 1,2 1,0 0,8 Ciśnienie 0,6 0,4 0,2 0-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 Temperatura

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND Tel./fax : +48 58 572 61 20, Fax : +48 58 742 11 18 Mobile phone: +48 602 704 318 E-mail : hydroenergo@hydroenergo.com http://www.hydroenergo.com

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski Cieczowe systemy słoneczne A. VADEMECUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem A. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie

Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie Karol Górski grupa 1 IMM sem. II, mgr Gdańsk 2011 1 Spis treści 1 Główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego...2 2 Skład powietrza:...3

Bardziej szczegółowo

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opracowanie redakcyjne dr Ewa Jaworska Korekta mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce Dyplomant: Opiekun dydaktyczny: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Przygotowanie produktów zamrożonych do spożycia Krystian Piotrowski SiUChiK Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY

Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY Warszawa 2012 2 3 SPIS TREŚCI Wstęp.... 5 Rozdział I. Atmosfera ziemska 9 1. Troposfera....11 2. Stratosfera Mezosfera, Termosfera, Egzosfera.... 14 3. Wzorzec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.*

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* mgr inż. Tomasz SOWA Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* The analysis of fire extinguish systems part

Bardziej szczegółowo

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko iprzemysł Tom V redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko i przemysł Tom V Redakcja Grzegorz Schroeder Piotr Grzesiak Cursiva 2014 Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Ossowski dr hab.

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFORMATOR TECHNICZNY I. PRZEPISY, NORMY, DYREKTYWY I WYTYCZNE Przepisy i normy Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz.34 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

Chemiczne czyszczenie instalacji chłodniczych

Chemiczne czyszczenie instalacji chłodniczych Chemiczne czyszczenie instalacji chłodniczych Cz. 2. Agregaty chłodnicze i instalacje wody lodowej Leszek ZIÓŁKOWSKI Zachowanie wysokiej sprawności pracy agregatów chłodniczych i klimatyzacyjnych wymaga

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo